Экологиялық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес және карантиндік іс-шараларға қатысу жөніндегі ішкі істер органдарының жұмысын ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2007 жылғы 10 мамырдағы № 201 бұйрығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2016 жылғы 18 ақпандағы № 152 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Ішкі істер министрінің 18.02.2016 № 152 бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2007 жылғы 10 мамырдағы № 201 бұйрығынан үзінді.

      Ішкі істер органдарының қызметін жандандыру, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасасудың тиімділігін арттыру, осы жұмыстың нысандары мен әдістерін одан әрі жетілдіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған "Экологиялық құқық бұзушылықтарға қарсы күрес және карантиндік іс-шараларға қатысу жөніндегі ішкі істер органдарының жұмысын ұйымдастыру туралы" нұсқаулық бекітілсін.

      2. Астана, Алматы қалаларының, облыстардың және көліктегі ішкі істер департаменттерінің бастықтары:

      1) сынақтар қабылдай отырып, мүдделі қызметтер қызметкерлерінің осы Нұсқаулықты зерделеуін ұйымдастырсын және оның талаптарының бұлжытпай орындалуын қамтамасыз етсін;

      2) экологиялық құқық бұзушылықтарды анықтауға, алдын алуға және жолын кесуге бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі табиғатты қорғау полициясы, қоғамдық қауіпсіздік, криминалдық, жол полициясы, тергеу және анықтау бөлімшелерінің өзара іс-қимыл жасасу мәселелерін бақылауға алсын;

      3) экологиялық қылмыстарды анықтау және жолын кесу, ашу және тергеу жөніндегі жедел-іздестіру іс-шаралары мен тергеу әрекеттерінің тиімділігін арттыру жөнінде шаралар қабылдасын.

      3. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің "Табиғатты қорғау және мал дәрігерлік полициясы саласы бойынша ішкі істер органдарының жұмысын ұйымдастыру туралы" Нұсқаулықты бекіту туралы" 2002 жылғы 14 қаңтардағы № 27, "Табиғатты қорғау және мал дәрігерлік полициясы саласы бойынша ішкі істер органдарының жұмысын ұйымдастыру туралы" нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2002 жылғы 14 қаңтардағы № 27 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2004 жылғы 30 маусымдағы № 385 бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау ішкі істер вице-министрі полиция генерал-майоры А. Шпекбаевка және Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полиция комитетіне (Қ. Тоқсейітов) жүктелсін.

      5. Осы бұйрық кол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр Б. Мұхаметжанов

Об утверждении Инструкции об организации работы органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных мероприятиях

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 мая 2007 года № 201. Отменен приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года № 152

      Сноска. Отменен приказом Министра внутренних дел РК от 18.02.2016 № 152.

      В целях совершенствования деятельности органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями и повышения эффективности взаимодействия полиции с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемую Инструкцию "Об организации работы органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных мероприятиях".

      2. Начальникам департаментов внутренних дел областей, городов Астаны, Алматы и на транспорте:

      1) организовать изучение настоящей Инструкции сотрудниками заинтересованных служб с принятием зачетов и обеспечить неукоснительное исполнение ее требований;

      2) взять на контроль вопросы взаимодействия подразделений природоохранной полиции, общественной безопасности, криминальной, дорожной полиции, следствия и дознания по организации и осуществлению мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений;

      3) принять меры по повышению эффективности оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по выявлению и пресечению, раскрытию и расследованию экологических преступлений.

      3. Признать утратившими силу приказы Министра внутренних дел Республики Казахстан от 14 января 2002 года № 27 "Об утверждении Инструкции "Об организации работы органов внутренних дел по линии природоохранной и ветеринарной полиции", от 30 июня 2004 года № 385 "О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 14 января 2002 года № 27 "Об утверждении Инструкции "Об организации работы органов внутренних дел по линии природоохранной и ветеринарной полиции".

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра внутренних дел генерал-майора полиции Шпекбаева А.Ж. и Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Туксаитов К.Т.).

      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Министр

Б. Мухамеджанов


  Утверждена
приказом Министра внутренних дел
Республики Казахстан
от 10 мая 2007 года № 201

ИНСТРУКЦИЯ
об организации работы органов внутренних дел по участию в
борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных
мероприятиях
I. Общие положения

      1. Инструкция об организации работы органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных мероприятиях (далее - Инструкция) определяет основные направления их деятельности, организацию взаимодействия с другими государственными органами, а также обязанности руководителей департаментов внутренних дел областей, городов Астаны, Алматы и на транспорте (далее ДВД(Т), городских и районных органов внутренних дел (далее ГОРОВД) по обеспечению контроля за данной деятельностью.

      2. Правовую основу деятельности органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями составляют: Конституция Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан "О национальной безопасности Республики Казахстан", "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", "Об особо охраняемых природных территориях", "О ветеринарии", "О карантине растений", Экологический Кодекс Республики Казахстан, Лесной Кодекс Республики Казахстан, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам экологии.

      3. Общее руководство по организации работы органа внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных мероприятиях возлагается на первого руководителя ДВД(Т), ГОРОВД.

      4. Организация работы по участию органов внутренних дел в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных мероприятиях, а также в мероприятиях, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений осуществляется заместителем органа внутренних дел, курирующим данное направление деятельности.

2. Основные задачи и функции органов внутренних дел по участию
в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных
мероприятиях

      5. Основными задачами органов внутренних дел в сфере борьбы с экологическими правонарушениями и проведения карантинных мероприятий являются:

      1) участие в проведении совместно с иными государственными органами карантинных, санитарных и природоохранных мероприятий:

      2) оказание содействия органам, осуществляющим государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов по борьбе с браконьерством и другими нарушениями экологического законодательства.

      6. Основными функциями органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных мероприятиях являются:

      1) организация и осуществление мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений;

      2) организация взаимодействия органов внутренних дел с органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов, другими правоохранительными органами по осуществлению совместных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений.

      7. В органах внутренних дел, где отсутствуют штатные сотрудники природоохранной полиции, выполнение функций по организации работы органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных мероприятиях осуществляются сотрудниками, на которых приказом начальника органа внутренних дел возлагаются функции по линии деятельности природоохранной полиции.

3. Организация деятельности подразделений природоохранной
полиции

      8. Подразделения природоохранной полиции исполняют в пределах своей компетенции задачи, возложенные законодательством Республики Казахстан на органы внутренних дел, в том числе настоящей Инструкцией.

      9. Деятельность природоохранной полиции строится в соответствии с принципами законности, гласности и уважения личности на основе взаимодействия в работе с другими государственными органами.

      10. В центральном аппарате Министерства внутренних дел Республики Казахстан отдел природоохранной полиции входит в состав Комитета административной полиции (далее - МВД Республики Казахстан). В ДВД областей, городов Астаны и Алматы подразделения природоохранной полиции являются самостоятельными подразделениями аппарата.

      11. Структура и штаты подразделений природоохранной полиции МВД Республики Казахстан, ДВД(Т), ГОРОВД утверждаются Министром внутренних дел Республики Казахстан.

      12. Подразделения природоохранной полиции выполняют задачи во взаимодействии с другими службами органов внутренних дел, с органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов, другими правоохранительными органами Республики Казахстан.

      13. Организационной основой деятельности подразделений природоохранной полиции являются планы основных организационных мероприятий МВД Республики Казахстан, ДВД(Т), ГОРОВД, планы совместных мероприятий с органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов, другими правоохранительными органами по борьбе с нарушениями экологического законодательства.

      14. Должности начальствующего состава подразделений природоохранной полиции органов внутренних дел замещаются в соответствии с утвержденными квалификационными требованиями.

      15. Личный состав, транспортные и другие технические средства подразделений природоохранной полиции используются только по прямому назначению. В отдельных случаях по распоряжению руководства МВД Республики Казахстан, ДВД(Т), ГОРОВД силы и средства этой службы могут привлекаться для обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий и при чрезвычайных ситуациях, не допуская при этом ослабления участия в природоохранных и карантинных мероприятиях.

      16. На руководителей подразделений природоохранной полиции возлагается:

      1) организационно-методическое руководство деятельностью органов внутренних дел по участию в природоохранных и карантинных мероприятиях, борьбе с экологическими правонарушениями;

      2) контроль по исполнению требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, решений вышестоящих инстанций, приказов, указаний МВД Республики Казахстан по линии деятельности природоохранной полиции;

      3) проведение регулярного анализа и обобщения статистических данных по уголовной и административной практике территориальных органов внутренних дел по экологическим правонарушениям и принимаемых по ним мерах;

      4) организация взаимодействия с Министерствами охраны окружающей среды, сельского хозяйства Республики Казахстан, другими государственными органами и их территориальными подразделениями, службами органов внутренних дел по вопросам проведения совместных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений;

      5) подготовка материалов о результатах и принимаемых органами внутренних дел мерах по участию в борьбе с экологическими правонарушениями к заседаниям Коллегии, оперативных совещаний МВД Республики Казахстан, а также межведомственной комиссии по вопросам борьбы с нарушениями экологического законодательства;

      6) совершенствование нормативной правовой базы деятельности органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями, разработка проектов приказов, указаний, методических рекомендаций, обзоров и других управленческих решений, направленных на улучшение организации работы, совершенствования форм и методов взаимодействия;

      7) непосредственное участие в природоохранных и карантинных мероприятиях, а также в мероприятиях, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений;

      8) оказание методической и практической помощи территориальным подразделениям природоохранной полиции;

      9) изучение, обобщение и внедрение в практику положительного опыта работы по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений;

      10) изучение состояния учета и регистрации экологических правонарушений, заявлений, сообщений и другой информации граждан, государственных и негосударственных органов, общественных организаций по вопросам, относящихся к компетенции деятельности по линии природоохранной полиции;

      11) ведение в установленном порядке делопроизводства по линиям работы и обслуживаемым зонам;

      12) ежемесячная (ежеквартальная) сверка с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территориальными подразделениями по учету и регистрации экологических преступлений.

      17. В обязанностях сотрудников подразделений природоохранной полиции предусматриваются следующие функции:

      1) разработка планов совместных с органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов, другими правоохранительными органами мероприятий по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений;

      2) обобщение и анализ административной и уголовной практики по экологическим правонарушениям, а также результатов проводимых рейдовых мероприятий с участием сотрудников органов внутренних дел;

      3) организация семинаров, совещаний, рабочих встреч с заинтересованными государственными органами по вопросам повышения эффективности проводимых совместных мероприятий и активизации взаимодействия, выработке предложений по совершенствованию нормативных правовых актов;

      4) организация и проведение специальных занятий в системе служебной подготовки по изучению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел в природоохранной сфере;

      5) изучение и внедрение положительного опыта природоохранной деятельности органов внутренних дел;

      6) подготовка материалов о принимаемых мерах и результатах органа внутренних дел по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений для опубликования в средствах массовой информации;

      7) осуществление контроля по выполнению указаний МВД Республики Казахстан, ДВД областей по линии деятельности природоохранной полиции;

      8) проведение разъяснительной работы среди населения по соблюдению требований экологического законодательства и ответственности за его нарушение.

      18. Планирование и отчетность:

      1) В целях повышения эффективности принимаемых мер, активизации взаимодействия по осуществлению мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений, разрабатываются планы совместных мероприятий с органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов, другими правоохранительными органами.

      2) Планы совместных мероприятий могут предусматривать общие организационные и практические мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений, незаконного оборота объектами биологических ресурсов и их продукции. В рейдовых мероприятиях могут участвовать представители средств массовой информации, для последующего широкого освещения результатов рейда в республиканских и областных информационных агентствах.

      3) Статистические отчетные данные о результатах работы органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями представляются в вышестоящие органы внутренних дел ежемесячно и ежеквартально, в сроки установленные приказами МВД Республики Казахстан.

      19. Информация о результатах деятельности органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями оформляется в виде докладной записки, которая представляется в ДВД(Т) ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным периодом. Сводные докладные записки к 15 числу месяца, следующего за отчетным периодом, направляются в Комитет административной полиции МВД Республики Казахстан.

      Докладные записки, направляемые в ДВД(Т) подписываются начальником органа внутренних дел, а в случае его отсутствия - заместителем, курирующем деятельность по линии природоохранной полиции, направляемые в Комитет административной полиции МВД Республики Казахстан - заместителем начальника ДВД(Т) курирующие данное направление деятельности.

      Докладная записка должна содержать:

      1) достоверную информацию о состоянии работы по участию в природоохранных, карантинных и санитарных мероприятиях, выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений;

      2) анализ состояния следственной и административной практики по экологическим правонарушениям;

      3) причины и условия, способствующие нарушению экологического законодательства и принимаемые меры по их устранению;

      4) состояние организации взаимодействия с органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны окружающей среды, охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов, другими правоохранительными органами по выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений;

      5) сравнительный анализ статистических отчетных данных органов внутренних дел и данных территориальных подразделений Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по экологическим преступлениям;

      6) взаимодействие служб органов внутренних дел по организации и осуществлению мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение экологических правонарушений.

      20. Результаты деятельности подразделений природоохранной полиции рассматриваются на оперативных совещаниях при руководстве ДВД(Т), ГОРОВД один раз в полугодие.

4. Права сотрудников подразделений природоохранной полиции

      21. Сотрудники подразделений природоохранной полиции для выполнения возложенных задач в пределах своей компетенции имеют право:

      1) участвовать в проведении карантинных, санитарных и экологических мероприятий, в том числе при чрезвычайных ситуациях;

      2) совместно с иными государственными органами контролировать соблюдение организациями, независимо от форм собственности, гражданами требований экологического и ветеринарного законодательства, проведение организациями природоохранных, санитарно-эпидемиологических и противоэпизоотических мероприятий;

      3) координировать деятельность органов внутренних дел по участию в борьбе с экологическими правонарушениями и карантинных мероприятиях;

      4) в соответствии с установленным законодательством порядке осуществлять дознание по делам об экологических преступлениях;

      5) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным к компетенции органов внутренних дел; составлять протоколы, налагать административные взыскания, производить административное задержание, доставлять нарушителей, досмотр лиц, вещей, транспортных средств, изъятие предметов и документов нарушителя, применять другие, предусмотренные законом меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях;

      6) принимать, а также рассматривать в пределах своих полномочий заявления и сообщения о любых совершенных или готовящихся экологических преступлениях и правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию, задержанию лиц, их совершивших;

      7) в порядке и случаях, установленных законодательством, останавливать транспортные средства и проверять у водителей документы на груз и право его перевозки;

      8) в целях осуществления предусмотренных законодательством задач посещать особо охраняемые природные территории.

5. Организация работы органов внутренних дел по участию в
карантинных мероприятиях

      22. Участие органов внутренних дел в карантинных мероприятиях организуется на основе плана совместных мероприятий с уполномоченным государственным органом в области ветеринарии, в котором должно быть предусмотрено:

      1) взаимодействие и четкое разграничение функциональных обязанностей;

      2) обмен информацией о конкретно складывающейся эпизоотической обстановке в эпизоотическом очаге и прилегающих зонах;

      3) расчет сил и средств органов внутренних дел привлекаемых на проведение карантинных мероприятий;

      4) организация выставления карантинных постов и порядок несения службы на постах.

      23. Основными функциями органов внутренних дел при участии в карантинных мероприятиях являются:

      1) обеспечение охраны общественного порядка на территории, где объявлен карантин по инфекционным болезням животных и птиц;

      2) несение службы на карантинных постах и обеспечение контроля по пресечению вывоза, ввоза подконтрольных государственному ветеринарному надзору грузов, ограничению (в исключительных случаях запрещению) выезда, въезда автотранспортных и других технических средств из (с) эпизоотического очага;

      3) оказание содействия уполномоченному государственному органу в области ветеринарии в обеспечении проведения установленного карантинного режима в эпизоотическом очаге;

      4) осуществление процессуального оформления материалов по фактам нарушений ветеринарных правил, повлекших распространение эпизоотии.

      24. При проведении карантинных мероприятий, органы внутренних дел для выполнения возложенных задач в пределах своей компетенции имеют право по решениям местных исполнительных органов устанавливать контрольно-пропускные пункты.

      25. В зависимости от характера заболевания и складывающейся эпизоотической и эпидемиологической обстановки, на органы внутренних дел могут возлагаться дополнительные функции, в пределах их компетенции.

      26. Непосредственное участие в карантинных мероприятиях осуществляется сотрудниками подразделений природоохранной полиции и общественной безопасности ДВД(Т), ГОРОВД.

      27. Руководство силами и средствами, а также организация работы органов внутренних дел по участию в карантинных мероприятиях, осуществляется заместителем начальника ДВД(Т), ГОРОВД курирующим данное направление деятельности.