Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының Парламенті Регламенті бойынша бірлескен комиссиясын құру туралы

Қазақстан Республикасы Парламентінің 2011 жылғы 20 маусымдағы № 122 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Конституциясы 53-бабының 7) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Парламенті Регламентінің 135-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Парламенті ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Депутаттардың Қазақстан Республикасы Парламентінің Регламентіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі ұсыныстарын қарау үшін Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының Парламенті Регламенті бойынша бірлескен комиссиясы мынадай құрамда құрылсын:

Башмаков                       - Қазақстан Республикасы Парламенті
Анатолий Афанасьевич             Сенаты Әлеуметтік-мәдени даму
                                 комитетінің мүшесі

Жұмабаев                       - Қазақстан Республикасы Парламенті
Ермек Жианшаұлы                  Сенаты Заңнама және құқықтық
                                 мәселелер комитетінің мүшесі

Котович                        - Қазақстан Республикасы Парламенті
Валерий Николаевич               Мәжілісі Экология мәселелері және
                                 табиғат пайдалану комитетінің
                                 хатшысы

Мұқаев                         - Қазақстан Республикасы Парламенті
Ерболат Рахметұлы                Сенаты Аграрлық мәселелер және
                                 қоршаған ортаны қорғау комитетінің
                                 мүшесі

Мұхаметжанов                   - Қазақстан Республикасы Парламенті
Бауыржан Әлімұлы                 Сенаты Халықаралық қатынастар,
                                 қорғаныс және қауіпсіздік
                                 комитетінің мүшесі

Сәрпеков                       - Қазақстан Республикасы Парламенті
Рамазан Құмарбекұлы              Мәжілісі Заңнама және сот-құқықтық
                                 реформа комитетінің мүшесі

Темірболатов                   - Қазақстан Республикасы Парламенті
Серік Ғабдоллаұлы                Мәжілісі Заңнама және сот-құқықтық
                                 реформа комитетінің мүшесі

Шаекин                           Қазақстан Республикасы Парламенті
Рауан Михаилұлы                  Мәжілісі Аграрлық мәселелер
                                 комитетінің мүшесі.

      2. Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының Парламент Регламенті бойынша бірлескен комиссиясының төрағасы болып Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Мұхаметжанов Бауыржан Әлімұлы сайлансын.

      Қазақстан Республикасы
      Парламенті Мәжілісінің
      Төрағасы                                   О. МҰХАМЕДЖАНОВ

Об образовании совместной комиссии Палат Парламента Республики Казахстан по Регламенту Парламента

Постановление Парламента Республики Казахстан от 20 июня 2011 года № 122-IV

      В соответствии с подпунктом 7) статьи 53 Конституции Республики Казахстан, пунктом 135 Регламента Парламента Республики Казахстан Парламент Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Образовать совместную комиссию Палат Парламента Республики Казахстан по Регламенту Парламента для рассмотрения предложений депутатов по внесению изменений и дополнений в Регламент Парламента Республики Казахстан в следующем составе:

Башмаков                  - член Комитета по социально-культурному
Анатолий Афанасьевич        развитию Сената Парламента
                            Республики Казахстан

Жумабаев                  - член Комитета по законодательству и
Ермек Жианшинович           правовым вопросам Сената Парламента
                            Республики Казахстан

Котович                   - секретарь Комитета по вопросам
Валерий Николаевич          экологии и природопользованию Мажилиса
                            Парламента Республики Казахстан

Мукаев                    - член Комитета по аграрным вопросам и
Ербулат Рахметович          охране окружающей среды Сената
                            Парламента Республики Казахстан

Мухамеджанов              - член Комитета по международным
Бауржан Алимович            отношениям, обороне и безопасности
                            Сената Парламента Республики Казахстан

Сарпеков                  - член Комитета по законодательству и
Рамазан Кумарбекович        судебно-правовой реформе Мажилиса
                            Парламента Республики Казахстан

Темирболатов              - член Комитета по законодательству и
Серик Габдуллаевич          судебно-правовой реформе Мажилиса
                            Парламента Республики Казахстан

Шаекин                    - член Комитета по аграрным вопросам
Рауан Михайлович            Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

      2. Избрать председателем совместной комиссии Палат Парламента Республики Казахстан по Регламенту Парламента депутата Сената Парламента Республики Казахстан Мухамеджанова Бауржана Алимовича.

      Председатель
      Мажилиса Парламента
      Республики Казахстан                       У. МУХАМЕДЖАНОВ