2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 671, 672, 673, 674, 675, 676-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегі агенттiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
671-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттiгі

      __________________________________________________________

      (бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi)

      2003 жылға арналған

      001 "Әкiмшiлiк шығындар"

      республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 33600 мың теңге (отыз үш миллион алты жүз мың теңге).<*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      . Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 21- , 22-, 23-, 24- және 25-баптары ; "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын органдар қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдар жүйесiн әрi қарай оңтайландыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы ; "Штат саны лимитiн бекiту туралы" 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы . <*>

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      . Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды неғұрлым тиiмдi орындауына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттігi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттігi аппаратын ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар

      !ла. !дар.!дарламалардың)!ны) іске асыру !мерзімі!

      !ма !ла. !атауы !жөніндегі ! !

      !коды!ма ! !іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ! ! ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 001 Әкімшілік

      шығындар

      001 Орталық Қазақстан Рес. жыл Қазақстан

      органның публикасының бойын. Республикасы.

      аппараты мемлекеттік мате. да ның Мемлекет.

      риалдық резервтер тік материал.

      жөніндегі агент. дық резервтер

      тігінің аппаратын жөніндегі

      бекітілген штат агенттігі

      кестесі лимиті

      шектеріндегі 45

      бірлік мөлшерін.

      дегі ұстау. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігіне жүктелген функцияларды сапалы және өз мерзімінде орындау.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
672-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттiгі

      __________________________________________________________

      (бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi)

      2003 жылға арналған

      010 "Кадрлардың бiліктілігін арттыру және оларды қайта

      даярлау" республикалық бюджеттік бағдарламасының

      ПACПOPTЫ

      1. Құны: 197 мың теңге (бip жүз тоқсан жетi мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізі: "Мемлекеттік қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 3 бабы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөніндегі агенттігінiң мәселелері" 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өздерiнің қызметтiк мiндеттерін тиiмдi орындау және кәсіптік шеберлiгін жетiлдіру үшін кәсіптік қызмет аумағында қойылатын бiліктiлік талаптарына сәйкес бiлім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білiмдi жаңарту.

      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: мемлекеттік қызметшілердің кәсiптік біліктілігін арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар

      !ла. !дар.!дарламалардың)!ны) іске асыру !мерзімі!

      !ма !ла. !атауы !жөніндегі ! !

      !коды!ма ! !іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ! ! ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Кадрлардың Бекітілген бі. жыл Қазақстан

      біліктілігін ліктілікті арт. бойын. Республикасы.

      арттыру және тыру жоспарына да ның Мемлекет.

      оларды қайта сәйкес, мемлекет. тік материал.

      даярлау. тік тілді оқытуды дық резервтер

      005 Мемлекеттік қоса алғанда, мем. жөніндегі

      қызметшілер. лекеттік қызметші. агенттігі

      дің білікті. лердің біліктілі.

      лігін арттыру гін арттыру жөнін.

      де қызмет көрсету.

      ді сатып алу. Бі.

      ліктілікті арттыру

      курстарынан өтетін

      мемлекеттік қызмет.

      шілердің орташа

      жылдық саны - 13.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: қазiргi заманғы экономикалық жағдайларға және мемлекеттiң ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердi сапалы оқытудың түзу жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсіптiк деңгейiн көтеру.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
673-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттiгі

      __________________________________________________________

      (бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi)

      2003 жылға арналған

      032 "Мемлекеттiк резервтi сақтау"

      Республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 500 000 мың теңге (бес жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттік материалдық резерв туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 13 мамырдағы N 571-33 қаулысы.

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сақтау нормаларына сәйкес мемлекеттiк резервтің материалдық құндылықтарын сақтау.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк материалдық резервтің материалдық құндылықтарының сақтау режимi талаптарын сақтай отырып сақталуын және қол сұғылмаушылығын қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар

      !ла. !дар.!дарламалардың)!ны) іске асыру !мерзімі!

      !ма !ла. !атауы !жөніндегі ! !

      !коды!ма ! !іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ! ! ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 032 Мемлекеттік Мемлекеттік ре. жыл Қазақстан

      резервті зервтің мате. бойын. Республикасы.

      сақтау риалдық құнды. да ның Мемлекет.

      лықтарын сақтау тік материал.

      жөніндегі қызмет. дық резервтер

      ті сатып алуға жөніндегі

      заңнамада белгі. агенттігі

      ленген тәртіппен

      шарт жасасу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк материалдық резервке 12 сақтау филиалдарына сақтауға салынған материалдық құндылықтардың сан және сапа жағынан сақталуын қамтамасыз ету.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
674-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттiгі

      __________________________________________________________

      (бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi)

      2003 жылға арналған

      033 "Жұмылдыру резервiн қалыптастыру"

      Республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 100000 мың теңге (бiр жүз миллион теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттік материалдық резерв туралы" 2000 жылғы 27 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы , "Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" 1997 жылғы 16 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы , Қазақстан Республикасы Президентiнің 2002 жылғы 16 қыркүйектегi N 944 Жарлығы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: соғыс уақытындағы жұмылдыру кезеңiнде жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарын қорландыру және қалыптастыру.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: жұмылдыру резервiнің материалдық құндылықтарының қорлануын және өз мерзiмiнде толықтырылуын қамтамасыз ету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар

      !ла. !дар.!дарламалардың)!ны) іске асыру !мерзімі!

      !ма !ла. !атауы !жөніндегі ! !

      !коды!ма ! !іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ! ! ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 033 Жұмылдыру Жұмылдыру резер. жыл Қазақстан

      резервін віне материалдық бойын. Республикасы.

      қалыптастыру құндылықтар жет. да ның Мемлекет.

      кізуге заңнамада тік материал.

      белгіленген тәр. дық резервтер

      тіппен тапсырыс. жөніндегі

      тар орналастырады. агенттігі

      Жұмылдыру тапсыр.

      малары бар кәсіп.

      орындармен жұмыл.

      дыру резервін қор.

      ландыруға заңнама.

      да белгіленген

      тәртіппен шарттар

      жасасу.

      2002-2005 жылдарға

      арналған жұмылдыру

      жоспарына сәйкес

      жұмылдыру резерві.

      нің материалдық

      құндылықтарын ке.

      зең-кезеңмен қор.

      ландыру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жұмылдыру жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасы экономикасының стратегиялық салаларында материалдық құндылықтар мөлшерінің (кезең-кезеңмен) жинақталуы. Жұмылдыру кезеңiнде Қарулы Күштердің, өзге әскерлер мен әскери құрылымдардың, шаруашылық кешенi мен халықтың жедел қажеттерiн неғұрлым толық және орнықты қамтамасыз етуге мемлекет экономикасын алдын ала әзiрлеу.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
675-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттiгі

      __________________________________________________________

      (бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi)

      2003 жылға арналған

      500 "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк

      материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгінe

      ақпараттық-есептеу қызметiн көрсету" Республикалық

      бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2100 мың (екi миллион бiр жүз мың) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жетiлдiру, бюрократизмге қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шілдедегi N 427 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 Қазақстан Республикасы Үкiметінің қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: есептеу және ұйымдастыру техникасына қызмет көрсету.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: компьютерлiк жабдықтарды және ұйымдастыру техникасын жұмыс iстейтiн қалпында ұстау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар

      !ла. !дар.!дарламалардың)!ны) іске асыру !мерзімі!

      !ма !ла. !атауы !жөніндегі ! !

      !коды!ма ! !іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ! ! ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 Қазақстан 32 компьютерге, Жыл Қазақстан

      Республикасы. 3 матрицалық бойын. Республикасы.

      ның Мемлекет. принтерге, 18 да ның Мемлекет.

      тік материал. лазерлік принтер. тік материал.

      дық резервтер ге, 1 ксероксқа, дық резервтер

      жөніндегі 2 серверге, 1 ска. жөніндегі

      агенттігіне нерге, 2 жылжымалы агенттігі

      ақпараттық- компьютерге (Note.

      есептеу қыз. book) қызмет көр.

      метін көрсету сету. Қазақстан

      Республикасы Мем.

      лекеттік материал.

      дық резервтер жө.

      ніндегі агенттігі.

      нің 40 орындық

      жергілікті есеп.

      теуші жүйесін жа.

      сау, реттеу және

      оған қызмет көр.

      сету. Қазақстан

      Республикасы Мем.

      лекеттік материал.

      дық резервтер жө.

      ніндегі агенттігі.

      нің серверін, жер.

      гілікті пошта қыз.

      метін реттеу, оған

      әкімшілік жасау

      және сүйемелдеу.

      Ағымдағы жөндеу

      үшін қосалқы бөл.

      шектер, картридждер

      мен дискілер сатып алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: ақпарат алу және алмасу жеделдiгiн арттыру, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігі қызметiне есептеу техникасы құралдарын сәтті енгізу, ақпараттық ресурстарды мерзiмiнде жаңарту.

  Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
676-қосымша

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттiгі

      __________________________________________________________

      (бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi)

      2003 жылға арналған

      600 "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық

      резервтер жөнiндегi агенттiгiн есептеу және ұйымдастыру

      техникасымен қамтамасыз ету"

      Республикалық бюджеттiк бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2000 мың теңге (екi миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жетiлдiру, бюрократизмге қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегі N 427 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттігiнің мәселелерi" 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 Қазақстан Республикасы Yкiметiнің қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаржысы.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк резервтердің есебi жөнiндегi ақпараттық инфрақұрылым құру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазiргi заманғы компьютерлiк жабдықтарды және ұйымдастыру техникасын сатып алу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      !Бағ.!Кіші!Бағдарламалар.!Бағдарламаны ! Іске ! Жауапты

      N !дар.!бағ.!дың (кіші бағ.!(кіші бағдарлама.! асыру !орындаушылар

      !ла. !дар.!дарламалардың)!ны) іске асыру !мерзімі!

      !ма !ла. !атауы !жөніндегі ! !

      !коды!ма ! !іс-шаралар ! !

      ! !коды! ! ! !

      ! ! ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Қазақстан 8 компьютер, 8 Жыл Қазақстан

      Республикасы. желілік принтер, бойын. Республикасы.

      ның Мемлекет. 6 үзбей қорек. да ның Мемлекет.

      тік материал. тендіру көзін тік материал.

      дық резервтер сатып алу. дық резервтер

      жөніндегі жөніндегі

      агенттігін агенттігі

      есептеу және

      ұйымдастыру

      техникасымен

      қамтамасыз ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттік резервтiң есебiн автоматтандыру, деректердi өңдеу уақытын қысқарту және оларды сенімді сақтау; Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгін қазiргi заманғы жабдықпен қамтамасыз ету (толық жинақтылау).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады