2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429 (құпия), 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Yкiметінің
2002 жылғы 29 желтоқсан
N 1429 қаулысына
412-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 001 "Әкімшілiк шығындар"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 303835 мың теңге (үш жүз үш миллион сегiз жүз отыз бес мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы органдарының мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Азаматтардың денсаулығын қорғау саласында мемлекеттiк басқаруды жетiлдiру туралы" 2001 жылғы 17 қазандағы N 705 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнің мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 16 қарашадағы N 1465 қаулысы ; "Штаттық құрам лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы .

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнің орталық аппараты мен оның аумақтық бөлiмшелерiнің iс-қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің орталық аппараты мен оның аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру шараларының жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру шаралары!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы ! !зімі !

      !ның !ма. ! ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      001 Әкімшiлiк

      шығындар

      001 Орталық Орталық аппаратты Жыл Қазақстан

      органның 158 бірлік бойы Республикасының

      аппараты көлемінде бекітілген Денсаулық сақтау

      штаттық құрам министрлігі

      шегiнде ұстау

      002 Аумақтық Бөлiмшелердiң Жыл Қазақстан

      органдардың аумақтық органдарын бойы Республикасының

      аппараттары 513 бiрлiк көлемінде Денсаулық сақтау

      бекітілген штаттық министрлігі

      құрам шегiнде ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасының орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгiне жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      412-1-қосымша

      Ескерту. 412-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлiгi

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 006 "Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1653091 мың теңге (Бiр миллиард алты жүз елу үш миллион тоқсан бiр мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасындағы кеден iсi туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 20 шiлдедегi N 2468 Заңы ; "Салық және басқа да бюджетке мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Кодексi (Салық кодексi).

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: "Астана қаласындағы 240 төсекке арналған аурухана кешенi" объектiсi бойынша кеден және салық төлемдерiнен өткен жылдардың кредиторлық берешегін өтеу.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: республикалық бюджеттен төлеу арқылы кеден және салық төлемдерi бойынша мiндеттемелердi орындау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны іске | Іске | Жауапты

      |лама |бағ. |маның | асыру жөніндегі |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іс-шаралар | мер. |

      | |лама |бағдарла.| |зімдері

      | |коды |маның) | | |

      | | | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      006 Өткен

      жылдың

      мiндетте.

      мелерiн

      орындау

      030 "Астана Республикалық бюджет. Жыл Қазақстан

      қаласын. тен төлеу арқылы бойы Республика.

      дағы 240 "Астана қаласындағы сының

      төсекке 240 төсекке арналған Денсаулық

      арналған аурухана кешені" сақтау

      аурухана объектiсi бойынша министрлігі

      кешенi" кеден және салық

      нысаны төлемдерiнен өткен

      бойынша жылдардың кредиторлық

      кеден берешегiн өтеу.

      және

      салық

      төлемдерi

      бойынша

      өткен

      жылдардың

      кредитор.

      лық бере.

      шегiн

      өтеу.

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Астана қаласындағы 240 төсекке арналған аурухана кешенi" объектiсi бойынша кеден және салық төлемдерiнен өткен жылдардың кредиторлық берешегiн өтеу.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      413-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 007

      "Орта кәсіптiк бiлiмдi мамандар даярлау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 67699 мың теңге (алпыс жетi миллион алты жүз тоқсан тоғыз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Бiлiм туралы" Заңының 4 , 8 , 24, 35, 43-баптары , Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы "Халық денсаулығы" Мемлекеттік бағдарламасы туралы" N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 мамырдағы "2000-2005 жылдарда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды одан әрi дамыту тұжырымдамасы туралы" N 790 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: республика азаматтарының денсаулығын сақтау мен нығайту, халыққа бiлiктiлiгi жоғары медициналық көмек көрсету, салауатты өмiр сүру салтын қалыптастыруды насихаттау мақсатында денсаулық сақтау саласын жоғары бiлiктi орта медициналық және фармацевтикалық мамандармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Мемлекеттiк бiлiм стандарттарына сәйкес орта медициналық және фармацевтикалық бiлiмдi мамандарды даярлау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !іске асыру жөнінде.!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!гі іс-шаралар !мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы ! !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      007 Орта Мемлекеттiк бiлiм Жыл Қазақстан

      кәсiптiк стандарттарына бойы Республикасының

      бiлiмдi сәйкес оқу процесiн Денсаулық сақтау

      мамандар жүргiзу. Оқу, министрлігі

      даярлау әдiстемелiк мәдени-

      ағарту бағдарлама.

      ларын қамтитын

      бiлiм беру қызметiн

      жүзеге асыру. Бiлiм

      беру бағдарламаларын

      жетiлдiру, жаңа

      ақпараттық оқыту

      технологияларын

      енгiзу. Оқу процесiн

      ұйымдастыру үшiн

      жағдай жасау. Жыл

      сайын Қазақстан

      Республикасы

      Үкiметiнің қаулысымен

      бекiтiлетiн opтa

      кәсiби бiлiмдi

      мамандарды даярлауға

      мемлекеттiк бiлiм

      беру тапсырыстарына

      сәйкес оқушыларды

      қабылдау.

      Оқушыларды оқытудың

      орташа жылдық

      контингентi 734

      адамнан тұрады.

      Күтілетiн бiтiру

      150 адамнан тұрады.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: еңбек рыногында бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету, санитарлық-эпидемиологиялық және зертханалық қызметтер, балалардың және әйелдердi босандыру жөнiндегi емдiк ұйымдар үшiн, обаға қарсы күрес станциялары, туберкулезге қарсы күрес және психоневрологиялық диспансерлер үшiн, геронтологиялық ұйымдар, хоспистер, аллергиялық-иммунобиологиялық орталықтар, ЖҚТБ орталықтары үшін бәсекеге жарамды орта медициналық бiлімдi мамандардың жоспарланған бiтiруi.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      414-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      009 "Жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 368618 мың теңге (үш жүз алпыс сегiз миллион алты жүз он сегiз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Бiлiм туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектi шаралар туралы" N 3956 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" N 4153 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 25 мамырдағы "2000-2005 жылдарда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды одан әрi дамыту тұжырымдамасы туралы" N 790 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: денсаулық сақтау саласын жоғары медициналық бiлiмдi бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: 1999 жылға дейiн медициналық ЖОО түскен жоғары медициналық бiлiмi бар мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      009 Жоғары оқу

      орындарында

      кадрлар

      даярлау

      091 Ел iшiндегi Мемлекеттiк бiлiм Жыл Қазақстан

      жоғары оқу стандарттарының бойы Республикасының

      орындарында талаптарына сәйкес Денсаулық сақтау

      кадрлар оқу процесiн жүргізу; министрлігі

      даярлау оқу, әдiстемелiк

      жұмысты қамтитын

      бiлiм беру қызметiн

      жүзеге асыру; оқу

      процесiн ұйымдастыру

      үшiн жағдай жасау;

      3494 студенттен

      тұратын орташа

      жылдық контингентті

      оқыту, күтiлетiн

      бiтiру 1455 бiлiктi

      маман.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк жалпыға міндеттi стандарттардың талаптарына сәйкес еңбек нарығында бәсекеге жарамды жоғары оқу орнын бiтiргеннен кейiнгi кәсiби бiлiмдi мамандарды уақытылы және тиiмдi даярлау.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      415-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      010 "Кадрлардың бiлiктiлігін арттыру және оларды даярлау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 135714 мың теңге (жүз отыз бес миллион жетi жүз он төрт мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Бiлiм туралы" Заңы; Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегі "Ғылым туралы" Заңы; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы "Мемлекеттік қызметкерлердi даярлауды, қайта даярлауды және бiлiктiлiгiн көтерудi жетiлдiру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" N 4075 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы "Қазақстанның 2030 жылға дейiн Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы "Халық денсаулығы" Мемлекеттік бағдарламасы туралы" N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 10 наурыздағы "Мемлекеттiк қызметтi өткерудiң тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" N 357 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 25 мамырдағы "2000-2005 жылдарда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды одан әрі дамыту тұжырымдамасы туралы" N 790 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес мемлекеттiк қызметкерлердің, мемлекеттiк денсаулық сақтау ұйымдары мен ведомстволық медициналық-санитарлық қызмет қызметкерлерiнің кәсiби бiлiмi мен дағдыларын жаңарту және тереңдету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: саланың қажеттiлігіне сәйкес кадрлардың бiлiктiлiгiн көтерудi және қайта даярлауды жүзеге асыру. Мемлекеттiк қызметкерлердің, мемлекеттiк денсаулық сақтау ұйымдары мен ведомстволық медициналық-санитарлық қызмет қызметкерлерінің емдiк, педиатрия, стоматология, фармацевтика медициналық-биологиялық, медициналық-алдын алу, мейiрбикелік бейін бойынша бiлiктілігiн көтеру және қайта даярлау.

      6. Бюджет бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      010 Кадрлардың

      бiлiктiлiгiн

      арттыру және

      оларды қайта

      даярлау

      005 Мемлекеттiк Біліктiлiк көтеру Жыл Қазақстан

      қызметшiлер. бойынша қызметтерге бойы Республикасының

      дің ақы төлеу. Денсаулық сақтау

      бiлiктiлiгiн Бекiтiлген жоспарға министрлігі

      арттыру сәйкес ҚР Денсаулық

      сақтау министрлiгi

      мен аумақтық

      органдардың 53

      қызметкерiнің

      бiлiктiлiгiн көтеру

      030 Мемлекеттiк Кадрлардың Жыл Қазақстан

      денсаулық бiлiктiлiгiн көтеру бойы Республикасының

      сақтау және қайта даярлау Денсаулық сақтау

      мекемелерi бойынша қызметтерге министрлігі

      кадрларының ақы төлеу.

      бiлiктiлiгiн Бекiтiлген жоспарға

      арттыру және сәйкес мемлекеттiк

      оларды қайта денсаулық сақтау

      даярлау ұйымдары кадрларының

      (мерзiмi 2 аптадан

      5 айға дейiн) емдік,

      педиатриялық,

      стоматологиялық,

      фармацевтикалық,

      мeдициналық-

      биологиялық,

      медициналық-алдын

      алу, мейiрбикелiк,

      фтизиатриялық бейiн

      бойынша бiлiктiлiгiн

      көтеру және қайта

      даярлау: 10100

      бiрлiк; оның ішінде

      фтизиатрларды

      даярлау: 300 бірлік;

      сондай-ақ ғылымы-

      педагогикалық

      кадрларды даярлау

      560 бiрлiк.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: практикалық денсаулық сақтау талаптарына сәйкес мемлекеттiк қызметкерлердің кәсiби деңгейiн арттыру, кәсiби білімдерi мен дағдыларын тереңдету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      416-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      024 "Ақпараттың жалпыға қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 600 мың теңге (екi миллион алты жүз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 23, 33-баптары ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқару органдарына ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелер штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: медицина саласындағы санаткерлiк қызметтi жақсарту, жұмыс сапасын арттыру және мамандардың білiм деңгейiн арттыру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: саланың осы заманғы даму деңгейiне сәйкес медициналық ғылым және практикалық денсаулық сақтау саласындағы мамандарға кiтапханалық және ақпараттық-кiтапханалық қызмет көрсету. Кiтапхана қорын медициналық кiтаптармен, оқулықтармен, мерзiмдiк басылымдармен толықтыру, көрмелер мен шығып сөйлеулердi өткiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      024 Ақпаратын

      жалпыға қол

      жетiмдiлiгiн

      қамтамасыз

      ету

      036 Республика. Бекiтiлген 9 штаттық Жыл Қазақстан

      лық ғылыми- бiрлiк санымен бойы Республикасының

      медициналық республикалық ғылыми Денсаулық сақтау

      кiтапхана -медициналық министрлiгі

      кiтапхананы ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ғылыми-зерттеу мекемелерiн және денсаулық сақтау ұйымдарын, сала ғалымдары мен мамандарын халық денсаулығын сақтау проблемалары жөнiндегi осы заманғы ақпараттармен дер кезiнде қамтамасыз ету. Медицина, әлемдiк практикалар саласындағы жетiстiктер бойынша құнды ғылыми еңбектермен кiтапхана қорын толықтыру, және сөйте отырып барынша тиiмдi пайдалануға және ғылыми жетiстiктердi денсаулық сақтау практикасына енгiзуге көмектесу.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      417-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 030 "Денсаулық сақтау саласындағы

      қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 324301 мың теңге (үш жүз жиырма төрт миллион үш жүз бiр мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 26-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; (2000-2005 жылдары Қазақстан Республикасын одан әрi дамыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 мамырдағы N 790 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: практикалық денсаулық сақтау саласында мiндеттердi шешу үшiн жаңа технологияларды әзiрлеу және қолдану, сондай-ақ медициналық ғылымның басым бағыттарын дамыту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: мынадай басым бағыттар бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулердi орындау: республикада денсаулық сақтаудың басқару мен ұйымдастыру жүйесiн жетiлдiру, нашақорлықтан, уыттанушылықтан, маскүнемдiктен және психотроптық заттардың өзге де түрлерiнен тәуелдi адамдарды емдеу мен оңалту әдiстерiн жасау және жетiлдiру, негiзгi терапиялық, неврологиялық, нейрохирургиялық, эндокриндiк және терi ауруларының алдын алу, диагностикалау және емдеудің ғылыми негiздерi мен жаңа әдiстерiн әзiрлеу, хирургиялық, урологиялық, травматологиялық-ортопедиялық, офтальмологиялық, онкологиялық, онкогематологиялық, стоматологиялық, оториноларингологиялық практикада жаңа технологияны және радиациялық медицинаның өзектi мәселелерiн енгiзу. Балалар мен жасөспiрiмдердің денсаулығын нығайтудың негiзгi бағыттарын дамыту, акушерлік пен гинекологияда болжалдаудың, диагностикалау мен емдеудің жаңа технологиясын әзiрлеу, аллергология мен клиникалық иммунологияда зертханалық-диагностикалық және емдік технологияларды әзiрлеу. Еңбек гигиенасы мен кәсiби аурулар саласындағы зерттеулер. Жаңа бәсекеге қабiлеттi отандық препараттарды әзiрлеу.

      6. Бюджеттік бағдарламаның іс-шараларын iске асырудың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      030 Денсаулық Мынадай басым Жыл Қазақстан

      сақтау бағыттар бойынша 27 бойы Республикасының

      саласындағы қолданбалы ғылыми Денсаулық сақтау

      қолданбалы зерттеулердi министрлігі

      ғылыми орындау: салауатты

      зерттеулер өмiр салтын

      қалыптастыру,

      педиатрия, онкология,

      фтизиатрия,

      нашақорлық,

      психиатрия, хирургия,

      ана мен баланы

      қорғау, урология,

      травматология және

      ортопедия,

      кардиология,

      ревматология,

      офтальмология бойынша,

      кәсiби аурулар, тері

      және венерология

      аурулары, аса қауiптi

      және карантиндiк

      аурулар, стоматология,

      гигиена және

      эпидемиология

      саласындағы,

      радиациялық медицина

      және экология

      саласындағы, қоғамдық

      денсаулық пен

      денсаулық сақтаудағы

      мониторингтiң,

      медициналық-экономикалық

      стандарттар мен

      нормативтердің ғылыми

      негiзiн әзiрлеудегі,

      отандық шикiзаттан

      дәрiлiк түрлер алудағы

      қызметтерге төлеу.

      Аурулардың алдын алу

      және емдеу саласында

      инновациялық

      технологияларды әзiрлеу

      және енгiзу,

      халықаралық

      стандарттарға сәйкес

      оңтайлы және тиiмдi

      әдiстердi, сондай-ақ

      клиникалық медицинаның

      өзге де өзектi

      проблемаларын iздестiру.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындауда күтiлетiн нәтижелер: денсаулық сақтау саласының қызметiн реттейтiн заңдар мен нормативтiк құжаттарды жетілдiру, ауруларды диагностикалау мен емдеудің медициналық-экономикалық стандарттау жүйесiн жасау, клиникалық практикаға осы заманғы технологияларды қолдана отырып, емдеудiң жоғары тиiмдi әдiстерiн әзiрлеу мен енгiзу, отандық шикiзаттан жаңа дәрілік түрлер әзiрлеу.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      418-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 031 "Республикалық денсаулық сақтау

      ұйымдарын медициналық жабдықтармен, санитарлық

      және мамандандырылған көлікпен жарақтандыру"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1186401 мың теңге (бiр миллиард бiр жүз сексен алты миллион төрт жүз бiр мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаттары: ауруды жоғары тиiмдi диагностикалау, алдын алу және емдеу үшiн республиканың денсаулық сақтау ұйымдарын осы заманғы медициналық жабдықтармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен, сондай-ақ кезек күттiрмейтiн медициналық көмек көрсету, эпидемияға қарсы iс-шараларды өткізу және медицина ұйымдарының қызмет етуiн қамтамасыз ету үшiн санитарлық автокөлiктермен және арнайы автокөліктермен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: республиканың денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық жабдықтармен және медициналық мақсаттағы бұйымдармен, санитарлық автокөлiктермен және арнайы автокөлiктермен жарақтандыру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      031 Республикалық 598 бiрлiк Жыл Қазақстан

      денсаулық медициналық бойы Республикасының

      сақтау жабдықтар және 81 Денсаулық сақтау

      ұйымдарын бiрлiк санитарлық министрлігі

      медициналық және арнайы

      жабдықтармен, көлiктердi сатып

      санитарлық алу, оның ішінде:

      және маман. ҚР туберкулез

      дандырылған проблемалары ұлттық

      көлiкпен орталығы - 1

      жарақтандыру автоклав, 1

      микроскоп, 4

      құрғақ қыздыру шкафы,

      1 көпфункциялы

      центрифуга, 1

      жылжымалы

      рентгенаппарат, 1

      цистоскоп, 1 үлкен

      хирургиялық жиынтық,

      1 биологиялық

      қауiпсiздiк шкафы,

      2 көлеңкесiз операция

      шамы, 1 ГАЗ базасында

      санитарлық көлiк;

      "Бурабай"

      республикалық

      туберкулез санаторийi

      - 1 оторингологиялық

      физио-терапиялық

      аппарат, 1

      неврологиялық физио

      -терапиялық аппарат,

      1 ингаляциялық

      физио-терапиялық

      аппарат, 1 төменгi

      жиiлiктегі физио-

      терапиялық аппарат,

      1 УАЗ базасында

      санитарлық көлік, 1

      ассенизаторлық КАМАЗ

      машинасы; "Бурабай"

      республикалық балалар

      -жасөспiрімдер

      тубeркулез санаторийi

      - 1 ингаляциялық

      қондырғы, 1 УВЧ

      аппараты, 1

      ультрадыбыстық

      аппарат, 1 лор

      жиынтығы, 1 дезокамера,

      1 ВАЗ базасында

      толық жетектегi

      санитарлық көлiк,

      1 ассенизаторлық

      КАМАЗ машинасы;

      ЖҚТБ-ның алдын алу

      және оған қарсы күрес

      жөнiндегi pecпубликалық

      орталық - 1 ИФА

      жүргiзу үшiн

      жабдықтардың кешенi,

      1 иммуноблот қою үшiн

      жабдық, 1 гель-

      құжаттамалық жүйе,

      1 амплификатор; Қазақ

      республикалық

      санитарлық-

      эпидемиологиялық

      станция - 1

      иммуноферменттiк

      анализдердi жүргiзу

      үшiн жабдықтардың

      кешенi, 1 газдардың,

      әртүрлi генераторы,

      детекторлары бар газ

      хроматограф, 1 атомно

      -абсорбциялық

      спектрометр; Әуе

      көлiгiндегi

      Солтүстiк-Батыс

      аймақтық санитарлық-

      эпидемиологиялық

      сараптау орталығы - 1

      санитарлық-гигиеналық

      зертхана үшiн жабдықтар

      жиынтығы, 1 бактериоло.

      гиялық зертхана үшiн

      жабдықтар жиынтығы,

      1 спектрофотометр, 2 бу

      стерилизаторы, 1

      микробиологиялық

      анализатор, 1 сұйықтық

      хроматографы, 1 ВАЗ

      базасында толық

      жетектегi санитарлық

      көлiк; Алматы аймақтық

      көлiктегi СЭС - 2 әмбебап

      радиометр-дозиметр, 2

      нейтрондар датчигі бар

      радиометр-дозиметр, 1

      УАЗ базасындағы санитарлық

      көлік 1 автоклав, 1

      спектрометр, 1 сұйықтық

      хроматографы, 1 ВАЗ

      базасында толық

      жетектегi санитарлық

      көлік; Ақмола аймақтық

      темiр жол көлiгiндегi

      СЭС - 1 автоклав,

      1 спектрометр, 1

      сұйықтық хроматографы,

      1 УАЗ базасында

      санитарлық көлiк;

      Батыс аймақтық темiр

      жол көлiгiндегi

      СЭС - 1 автоклав,

      1 спектрометр, 1 сұйықтық

      хроматографы, 1 УАЗ

      базасында санитарлық

      көлiк; OC мүгедектерiне

      арналған республикалық

      клиникалық госпиталь

      1 лапароскопиялық

      хирургия жиынтығы,

      - 1 инфрадыбысты

      терапиялық сәулелеуiш,

      1 компьютерлiк томограф

      үшiн рентгендiк түтiк,

      1 қaн газы мен

      электролитінiң

      анализаторы, 1 УАЗ

      базасында санитарлық

      көлiк; Республикалық

      клиникалық психиатрия,

      пcихотерапия және

      наркология ғылыми-

      практикалық орталық -

      1 УЗИ аппараты, 1

      электролиттердi

      анықтау үшiн аппарат,

      1 нейрокардиограф, 1

      зертханалық центрифуга,

      1 гинекологиялық

      кресло, 1 плазмаферез үшiн

      аппарат, 1 УАЗ

      базасында санитарлық

      көлiк; Қазақ

      республикалық

      лепрозорийi - 1

      стоматологиялық кабинет

      жабдығы, 1

      гастрофиброскоп, 1 УЗИ

      аппараты, 1

      электрокоагулятор, 2

      наркоз аппараты, 1

      операция столы, 1

      операция жиынтығы, 4

      микроскоп, 1

      гинекологиялық кресло,

      1 автоклав, 1

      амплипульс, 1 ВАЗ

      базасында санитарлық

      көлiк; Апаттар

      медицинасы орталығы

      - 1 шұғыл медициналық

      көмек көрсету үшiн

      арнайы кешен, 1

      өмiрлiк маңызды жүйесi

      бар медициналық

      модуль; Республикалық

      жiтi бақыланатын

      мамандандырылған

      үлгiдегi психиатриялық

      аурухана - 1 автоклав,

      4 кептiру шкафы, 1

      дистиллятор, 1

      бактериялық сәулелеуiш,

      1 УАЗ базасында

      санитарлық көлiк;

      "Балбұлақ" РБОО - 1

      зертханалық центрифуга,

      1 термостат, 200 л.

      1 құрғақ қыздырғыш

      шкаф, 20 л. 1 құрғақ

      қыздырғыш шкаф, 1

      бағдарламалы

      диагностикалық оңалту

      статокинезиметр, 1

      ВАЗ базасында толық

      жетектегi санитарлық

      көлiк; Сот медицинасы

      орталығы - 4

      спектрофотометр, 2

      хромотограф, 9

      антропометриялық

      құрал-саймандар, 1

      геномдық дактилоскопия

      зертханасы, 6 арнайы

      тоңазытқыш камера;

      Әрбiр Аралтеңiзi,

      Атырау, Ақтөбе,

      Жамбыл, Орал,

      Талдықорған,

      Маңғыстау, Қызылорда,

      Шалқар, Шымкент

      обаға қарсы күрес

      станциялары үшін

      (бұдан әрi - ОҚС)

      мынадай стандарттық

      медициналық жабдықтар

      мен арнайы көліктердің

      тiзбесi: - II кластық

      1 қауіпсiздiк

      кабинетi, III кластық

      1 қауiпсiздiк кабинетi,

      2 дистиллятор, 2 ұйыту

      және қан сары суын

      әсерсіздендіру үшiн

      аппарат, 3 су қабықты

      термостат, 4 кептiру

      шкафы, 4 зертханалық

      микроскоп, 3

      механикалық дозатор,

      1 Маккония ортасын

      дайындау үшін ұйытқыш,

      1 бактерицидтiк

      сәулелеуiш, 1 ауа

      термостаты, 1 автоклав,

      1 тасымалданатын

      люминесценттi микроскоп,

      1 ГАЗ базасында арнайы

      көлік; 1 бензин

      тасығыш ЗИЛ,

      сондай-ақ қосымша

      Жамбыл және Шалқар

      ОҚС үшiн 4 УАЗ

      базасында ауыр жүк

      тасығыш санитарлық

      көлік, УАЗ базасында

      7 санитарлық көлiк;

      Нашақорлықтың

      медициналық-әлеуметтiк

      проблемалары

      республикалық ғылыми-

      практикалық орталығы

      - 1 фибробронхоскопия

      үшiн микроскоп, 1

      иммуноферменттi

      анализатор, 1

      плазмаферез үшiн

      центрифуга;

      Травматология және

      ортопедия ҒЗИ 1 наркоз

      дем алу аппараты, 1

      буын iшi элементтерiн

      өңдеуге арналған жүйе,

      1 тiзе буындарын

      эндопротездеуге арналған

      құралдар жиынтығы,- 10000

      анықтауышқа арналған

      реагенттер жиынтығы

      бар 1 электролиттер

      анализаторы, 50

      Эхтермайер

      конструкциясы жамбас

      -сан буындарының

      эндопротезi, 1

      рентгендiк денсиомометр,

      1 палаталық жылжымалы

      рентген аппараты,

      10000 анықтауышқа

      арналған 1 реагенттер

      жиынтығы бар газды

      анализатор, 1 сүйек

      тіндерi мен

      имплантанттарын

      биохимиялық зерттеу

      үшiн аппарат, 1

      операциялық микроскоп;

      Еңбек гигиенасы және

      кәсiби аурулар ҰО 1

      молекулярлық генетика

      мен цитология цитогене.

      тикалық зертханасы,- 1

      электронды

      спироанализатор, 1

      доплерi бар портативтi

      ультрадыбыстық аппарат,

      1 газ тәрiздi сұйықты

      хроматограф, 2 УАЗ

      базасындағы санитарлық

      көлiк, 1 ВАЗ

      базасындағы толық

      жетектегi санитарлық

      көлiк; Көз аурулары

      ҒЗИ - 1 офтальмологиялық

      зерттеу үшiн жабдықтар

      жиынтығы,1 операциялық

      микроскоп, 1 эндолазер,

      1 авторефрактометр,

      1 кератотопограф, 1

      офтальмологиялық

      ультрадыбыстық жүйе, 1

      байланыссыз тонометр,

      1 ультрадыбыстық

      терапия үшiн аппарат,

      1 наркоздық-тыныс алу

      аппараты, 1 аппараттық

      кешен, 1 фотоқуысты

      шам, 1 электроретинограф,

      1 оптикалық когеренттi

      томографиялық сканер,

      1 қуысты шам;

      Республикалық

      консультативтiк орталық

      - 1 портативтi

      ультрадыбыстық аппарат,

      цистоскоп; Сызғанов

      атындағы хирургия FO 1

      лапароскопиялық хирургия

      жиынтығы, 1 гастродуоденоскоп,

      1 биохимиялық талдаушы, - 1

      қанның қышқылдық-негізгi

      жағдайы мен газын

      анықтау үшiн аппарат,

      1 церебральды

      оксигенацияны үздiксiз

      бақылау үшiн аппарат,

      1 кардиохирургиялық

      операция өткiзу үшiн

      кешен, 1 торатоскоп;

      Терi-венерология

      аурулары ғылыми-зерттеу

      институты - 1 көп функцио.

      налды монитор, 1 гидроколо.

      нотерапия аппараты, 1 портативтi

      электрокардиограф, 1

      стационарлық биоптрон,

      1 микроанаэростат, 1

      микроскоп, 1

      ротационды микротом,

      1 автоматтандырылған

      ИФА анализаторы; Қазақ

      кардиология және iшкi

      аурулар ҒЗИ 1 кардиостимулятор

      жиынтығы,- 6 арналы

      1 ЖК-дисплейi және

      қорытындының

      бағдарламалық мониторы

      мен архивациясы бар

      электрокардиограф, 1

      ПЦР зертханасы, 1

      колонофиброскоп, 1

      жартылай

      автоматтандырылған

      биохимиялық анализатор,

      1 иммуноферменттi

      анализатор, 1

      бронхофиброскоп, 1

      қан клеткасын

      есептейтiн екi арналы

      жартылай автомат, 1

      электролиттерді

      анықтау үшiн аспап;

      Б.О. Жарбосынов

      атындағы урология ҒО

      1 перкунтанды нефролито.

      трипсияға арналған жиынтық,

      1 цитоскопиялық жиынтық, 1

      микрохирургиялық құралдар

      жиынтығы, 1 электр хирургия

      аппараты, - 1 тiндердi өткiзу

      үшiн аппарат, 1

      стационарлық криостат,

      1 балалардың

      катетеризациялық

      уретроцистоскопы, 1

      нәрестелер мен

      жеткiншектер үшiн

      урологиялық резектоскоп,

      1 УЗИ сканер, 1

      плачешты ридер, 1

      бактериоскопиялық МИНИ

      АПИ, 1 уродинамикалық

      жүйе, 1 ТУР жиынтығы;

      Гигиена және

      эпидемиология ғылыми

      орталығы - 1

      флюорисценттi микроскоп,

      1 жалғыз сәулелi

      спектрометр, 25 арналы

      1 нейро-спектр, 1

      төменгi температурадағы

      зертханалық тоңазытқыш,

      1 шағын плачешты ридер;

      Республикалық қан

      орталығы - 2

      суперцентрифуга, 2

      центрифуга, 1 төменгi

      температурадағы үстел,

      2 биопрепараттарды

      лиофильдi кептiру үшiн

      аппарат; Педиатрия және

      балалар хирургиясы ҒО

      - 1 уродинамикалық

      аппарат, 2 кювез, 2

      жаңа туған нәрестелерге

      арналған монитор, 1

      өзектi цитофлуореметрия

      аппараты, 1

      катеризациялық тексеру

      цитоскоптарының кешенi,

      10000 анықтауышқа

      арналған 1 реагенттер

      жиынтығы бар газды

      анализатор, 1

      компьютерлiк томограф;

      "Алатау" балалар

      клиникалық санаторийi

      - 1 УЗИ аппараты, 1

      терапия КВЧ аппараты;

      "Ақсай" республикалық

      балалар клиникалық

      ауруханасы - 1 қан

      электролиттерiн анықтау

      үшiн аппарат, 1

      организмнің қышқылдық

      -сiлтi құрамын анықтау

      үшiн аппарат, 1

      гематологиялық есептегiш,

      2 жасанды бүйрек

      аппараты, 1 автоклав;

      Ана мен бала

      денсаулығын сақтау

      республикалық ғылыми-

      зерттеу орталығы 1 флуороскан,

      - 1 автоматтандырылған қан

      газының анализаторы,

      1 хроматограф, 1

      автоматтандырылған

      гематологиялық қан

      анализаторы, 2

      наркоздық-тыныс алу

      аппараты, 1

      спектрофотометр, 2

      фетальды монитор, 1

      автоматтандырылған

      микроплацентарлы

      ИФА-анализатор, 1

      диагностикалық жүйе,

      2 жаңа туған

      нәрестелерге арналған

      монитор, 1 адаптерi

      бар бергiш, 1 неонтальды

      бергiш; "Стоматология"

      PFKO - 2 коагулятор,

      3 терминатор, 1

      фотокалориметр, 1

      депофрез үшiн аппарат,

      2 микроскоп, 1 микроп

      дақылдарын өсiру үшiн

      термостат, 1 лазерлiк

      сәулелеуiш, 4 инфрақызыл

      сәулелеуiш генераторы,

      1 оптикамен және

      айнамен лазерлiк

      сәулелеуiш генератор;

      M. Айқымбаев атындағы

      Қазақ карантиндiк және

      зооноздық жұқпалы

      аурулардың ғылыми

      орталығы - II кластық 2

      биологиялық қауiпсiздiк

      кабинетi, III кластық 1

      биологиялық қауiпсiздiк

      кабинетi, 1 ПЦР-машина,

      1 төменгi

      температурадағы

      тоңазытқыш, 1 тоңазытқыш,

      14 000 айналым/мин шағын

      центрифуга, 1 су тазарту

      үшiн жүйе, 1 SIMS үшiн

      картридж, 1 ультракүлгiн

      сәулелеуiш, 1 рН метр,

      1 фазалық-контрастық

      микроскоп, 1 кернеу көзi,

      0,5-1 мкл 2

      автоматтандырылған

      дозатор, 0,5-10 мкл 2

      автоматтандырылған

      дозатор, 2-20 мкл 2

      автоматтандырылған

      дозатор, 5-50 мкл 2

      автоматтандырылған

      дозатор, 1 көп арналы

      дозатор (8 арна), 150

      л 1 автоклав, 1 құрғақ

      қыздырғыш шкаф, 1

      термостат, 1

      люминесценттi микроскоп,

      1 үстелдiк таразы, 1 су

      моншасы, 1

      микроаспаптарға арналған

      сiлкiгiш, 1

      термосiлкiгiш, 1

      лиофильдi кептiргіш, 1

      вертикалды электрофорез,

      1 шағын центрифуга, 1

      электрофорез үшiн

      кернеу көзi, 1 I кластық

      дозаторлар үшiн ұштар,

      1 II кластық дозаторлар

      үшiн ұштар, 1 III

      кластық дозаторлар үшiн

      ұштар, 1 I кластық көп

      центрифугалы аспаптар,

      1 II кластық көп

      центрифугалы аспаптар,

      1 III кластық көп

      центрифугалы аспаптар,

      4 қауiпсiздiк скафандры,

      1 дезинфекциялық

      қондырғы, 1 пароформалиндi

      камера, 1 электрлiк қуат

      көзi, 3 мұз жасаушы

      аппарат, 5 қол навигаторы

      (гармин), 1 зооноздық

      жұқпалар

      микробиологиясының

      зертханасы; "Денсаулық"

      РМҚК - 30 ВАЗ

      базасындағы толық

      жетектегi санитарлық

      көлiк;

      Алматы мемлекеттiк дәрiгер.

      лердi жетiлдiру институты - 1

      гематологиялық талдаушы,

      1 көп арналы электрокар.

      диограф; "Дәрiлiк құралдар,

      медициналық мақсаттағы

      бұйымдар сараптамасы және

      медициналық техника орталығы"

      PMК - 1 зертханалық жабдықтар

      жиынтығы; Республикалық

      арнайы медициналық қамта.

      масыз ету орталығы - 1

      электрокар, 1 - ГАЗель

      жүк автомашинасы. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.09. N 150аг қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қамтамасыздығын 90% дейiн көтеруге мүмкiндiк беретiн денсаулық сақтау ұйымдарын дүниежүзiлiк стандарт деңгейiндегi осы заманғы медициналық жабдықтармен және санитарлық көлiктермен жабдықтау жолымен ауруларды емдеу, диагностиканың сапасы мен деңгейiн арттыру және соның негiзiнде аурушаңдықты, мүгедектiк пен өлiм-жітiмдi төмендету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      419-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 032 "Көрсетiлетiн медициналық

      қызметтiң сапасын талдау және бағалау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 141810 мың теңге (жүз қырық бiр миллион сегiз жүз он мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясы жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: меншiк нысаны мен ведомстволық қарастылығына қарамай медицина ұйымдарында көрсетiлетiн медициналық қызметтердiң сапасын талдау және бағалау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: медициналық көмектің сапасы мен ауқымын, оны көрсетуге жұмсалатын қаржы шығындарының негiзділігiн бақылау жөнiнде тиiмдi шаралар ұйымдастыру; емдеу-алдын алу жұмыстарының сапасы туралы дәйектi ақпаратпен қамтамасыз ету; аумақтық басқару органдарының медициналық көмектi ұйымдастыруды жетiлдiруінің сапасын арттыру, сондай-ақ емделушілердiң көрсетілген медициналық көмекке қанағаттанғандықтарын зерделеу үшiн оларға ұсыныстар енгiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      032 Көрсетiлетiн Уәкiлеттi орган Жыл Қазақстан

      медициналық бекiткен медициналық бойы Республикасының

      қызметтің көмек сапасының Денсаулық сақтау

      сапасын индикаторлары министрлігі

      талдау негiзiнде сырқат

      және бағалау тарихы мен

      амбулаторлық

      карталарды: емдеу

      сапасының деңгейiн

      (ЕСД), бiр жасқа

      дейiнгi балаларды

      бақылау сапасының

      деңгейiнің (БЖДББД),

      жүктi әйелдердi

      бақылау сапасының

      деңгейiн (ЖӘБСД),

      медициналық көмек

      сапасының деңгейiн

      (МКСД) тексеру және

      талдау.

      Сапа сараптауларының

      болжамды саны:

      738 492 шартты бiрлiк.

      Төлеуге ұсынылатын

      барлық жағдайлардың

      қаржы шығындарының

      негiздiлiгiн сараптау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: халыққа көрсетiлетiн медициналық көмектiң сапасын жақсарту, тегiн медициналық көмектiң ауқымын орындау үшiн медицина ұйымдарына бөлiнетiн бюджет қаржысы орындалуының экономикалық негiзділiгiн арттыру. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес азаматтардың денсаулығын қорғауға құқыларының iске асырылуын қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      420-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 033 "В" қоздырғышы гепатитiне қарсы

      вакциналарды орталықтандырылған сатып алу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 333 587 мың теңге (үш жүз отыз үш миллион бес жүз сексен жетi мың) теңге.

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 26-бабы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасының "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: халыққа вирустық "B" гепатитіне қарсы вакцина ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: вирустық "В" гепатитiне қарсы вакциналарды орталықтандырылған сатып алу және оларды аймақтарға жеткiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      033 "B" Жаңа туған Жыл Қазақстан

      қоздырғышы нәрестелерге, бойы Республикасының

      гепатитiне жеткiншектерге, қан Денсаулық сақтау

      қарсы және оның құрамдас министрлігі

      вакциналар. бөлiктерінің

      ды орталық. рецепиенттерiне,

      тандырылған медициналық жоғары

      сатып алу оқу орындары мен

      медициналық кoлледждi

      бiтiрушi студент.

      терге медициналық

      қызметкерлерге вакцина

      егудi жүргiзу үшiн "В"

      гепатитiне қарсы

      вакциналарды дер

      кезiнде сатып алу.

      Вакцина егiлетiн

      контингенттің орташа

      жылдық саны:

      1390,3 мың адам; оның

      iшінде жаңа туған

      нәрестелер - 232,0

      мың, 7 жастағы

      балалар - 245,0 мың,

      8 жастағы балалар -

      247,0 мың, 9 жастағы

      балалар - 289,0 мың,

      10 жастағы балалар - 302,0

      мың, 11 жастағы балалар -

      308,0 мың, 12 жастағы

      балалар - 43,0 мыңмедицина

      қызметкерлерi - 35,0 мың

      қан мен оның құрамдас

      бөлiктерiнің рецепиенттерi

      - 38,0 мың, студенттер -

      2,3 мың. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.09. N 150аг қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: халық арасында вирустық "В" гепатиті ауруын азайту.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      421-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 035 "Ауруларды шетелде емдеу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 80000 мың теңге (сексен миллион теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 44-бабы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы; "Қазақстан Республикасының азаматтарын шет елге емделуге жiберу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 29 ақпандағы N 326 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: бұрын республиканың медициналық ұйымдарында емделген және жасалған терапиядан оң әсер алмаған Қазақстан Республикасының азаматтарына шетелдiк медицина ұйымдарында емдеудің Қазақстан Республикасында қолданылмайтын қосымша немесе жаңа әдiстерiн қолданумен емдеуден өтуге мүмкiндiк беру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасында оларға қатысты емдеудің барлық әдiстерi түбегейлi қолданылған қазақстандық азаматтарды шетелдiк клиникаларда жоғары бiлiктi медициналық көмекпен қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      035 Ауруларды Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      шетелде касының азаматтарын бойы Республикасының

      емдеу емделу үшiн шетелдiк Денсаулық сақтау

      медициналық мекеме. министрлігі

      лерге жiберу

      жөнiндегi комиссияның

      қорытындысы негiзiнде

      жiберілген науқас.

      тардың емделуiне және

      жолына ақы төлеу.

      Жоғарыда аталған

      комиссияның

      жолдамасымен оларға

      ерiп баратын

      адамдардың жолақысын

      төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: шет елдерге емделуге жiберiлген науқастардың уақтылы жатқызылуын қамтамасыз ету, өлiм-жiтi мен мүгедектігiн азайту.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      422-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      036 "Мамандандырылған медициналық көмек көрсету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 821368 мың теңге (сегiз жүз жиырма бiр миллион үш жүз алпыс сегiз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 17, 41, 42, 44-баптары ; "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының 21-бабы ; "Психиатриялық жәрдем және оны көрсеткен кезде азаматтардың құқықтарына берiлетiн кепiлдiктер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Заңының 17-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ұлы Отан соғысына қатысқандарды, мүгедектер мен соларға теңестiрiлген адамдарды әлеуметтiк қорғау және жеңiлдiктер туралы" Заң күшi бар 1995 жылғы 28 сәуiрдегi N 2247 Жарлығының 11-бабы ; "Тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 27 қаңтардағы N 135 қаулысы ; "Қоршаған ортаға қауiп төндiретiн әлеуметтiк мәнi бар аурулардың тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 наурыздағы N 468 қаулысы ; "Төтенше жағдайларда Қазақстан Республикасының шұғыл медициналық көмек қызметiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1994 жылғы 27 қыркүйектегi N 1068 қаулысы ; "Төтенше жағдайларды ескерту мен жою жөнiндегi Қазақстан Республикасының халқына медициналық-санитарлық көмектi ұйымдастыруды жетiлдiру жөнiндегi шұғыл шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 1382 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаттары: Ұлы Отан соғысына (бұдан әрi - ҰОС) қатысқандарды, мүгедектердi және соларға теңестiрiлген адамдарды жоғары білiктi медициналық көмекпен қамтамасыз ету және қосып жазылған контингенттердi сауықтыру; психикалық бұзылулары бар халықтың аурушаңдығын төмендету, психикалық науқастармен жасалатын қоғамдық-қауіптi iс-әрекеттердi болдырмау; лепрамен ауыратын науқастарды мамандандырылған стационарлық көмекпен қамтамасыз ету; төтенше жағдайға ұшырағандарға медициналық көмек көрсету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: ҰОС қатысқандарды, мүгедектерге және соларға теңестiрiлген адамдарға жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету; халыққа және қоғамдық қауiптi iс-әрекет жасаған психикалық бұзылулары бар науқастарға жоғары мамандандырылған психиатриялық көмек көрсету; лепрамен ауыратын науқастарға мамандандырылған стационарлық көмек көрсету; төтенше жағдайда халыққа уақытылы және тиiмдi көмек көрсету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      036 Маманданды.

      рылған

      медициналық

      көмек

      көрсету

      030 Мүгедектер. Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      дің респуб. жүктелген қызметтi бойы Республикасы

      ликалық орындау үшiн Денсаулық сақтау

      клиникалық бекiтiлген штаттық министрлігінің

      госпиталi саны 576 бiрлiктегi Отан соғысының

      Отан соғысының мүгедектеріне

      мүгедектерiне арналған

      арналған республикалық

      республикалық клиникалық

      клиникалық госпиталдi госпиталі

      ұстау

      032 Республика. Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      лық жүктелген қызметтi бойы Республикасы

      психиатрия, орындау үшiн Денсаулық сақтау

      психотера. бекiтiлген штаттық министрлігінің

      пия және саны 424 бiрлiктегi республикалық

      наркология Республикалық психиатрия,

      ғылыми- психиатрия, психотерапия

      практикалық психотерапия және және наркология

      орталығы наркология ғылыми- ғылыми-

      практикалық орталықты практикалық

      ұстау орталығы

      033 Қазақ Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      республика. жүктелген қызметтi бойы Республикасы

      лық орындау үшiн Денсаулық сақтау

      лепрозорийi бекiтiлген штаттық министрлігінің

      саны 227 бiрлiктегi Қазақ

      Қазақ республикалық республикалық

      лепрозорийiн ұстау. лепрозорийі

      035 Апат Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      медицинасы жүктелген қызметтi бойы Республикасы

      орталығы орындау үшiн Денсаулық сақтау

      бекiтiлген штаттық министрлігінің

      саны 137 бiрлiктегi Апат медицинасы

      Апат медицинасы орталығы

      орталығын ұстау

      036 Республика. Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      лық жiтi жүктелген қызметтi бойы Республикасы

      бақыланатын орындау үшiн Денсаулық сақтау

      маманданды. бекiтiлген штаттық министрлігінің

      рылған саны 750 бiрлiктегi республикалық

      үлгідегі республикалық жiтi жіті бақыланатын

      психиатрия. бақыланатын мамандандырылған

      лық мамандандырылған үлгідегі

      аурухана үлгiдегi психиатриялық психиатриялық

      аурухананы ұстау ауруханасы

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: орташа өмiр сүру ұзақтығының артуы, ҰОС қатысқандар мен мүгедектердiң және соларға теңестiрiлген адамдардың мүгедектiгiнiң төмендеуi, халықтың психикалық денсаулығы деңгейiнiң артуы; психикалық науқастардың жаңа қоғамдық-қауiптi iс-әрекеттер жасауын болдырмау; халық арасында лепрамен аурушаңдықтың төмендеуi, лепрамен ауыратын науқастардың өмiр сүру ұзақтығының артуы; табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар кезiнде халыққа дер кезiнде және тиімдi медициналық көмек көрсету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      423-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      037 "Сот-медициналық сараптамасы"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 440239 мың теңге (төрт жүз қырық миллион екi жүз отыз тоғыз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Сот сараптамасы туралы" 1997 жылғы 12 қарашадағы Заңы ; Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: азаматтық процессуалдық заңнамада көзделген сот анықтамаларымен уәждалған негiздемелер болған кезде қайта сараптамалар жасалған жағдайда әкiмшiлiк немесе азаматтық процестiң қатысушысы болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: диагностика мен күрделi медицина технологиясын пайдаланудың арнайы әдiстерiн қолдана отырып, сот-медициналық сараптама жасау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      037 Сот

      медициналық

      сараптамасы

      030 Сот Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      медицинасы жүктелген бойы Республикасы

      орталығы функцияларды Денсаулық сақтау

      және оның орындау үшін министрлігінің

      аумақтық бекiтiлген штат Сот медицинасы

      бөлiмшелерi санының 1708 орталығы

      бiрлiгi бар Сот

      медицинасы

      орталығын ұстау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: дұрыстығы жоғары дәрежедегi зертханалық зерттеулердің сапалы нәтижелерiн алу. Адам денсаулығына келтiрiлген зияндар мен қайтыс болудың себептерiн анықтау.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      424-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 038 "Республикалық деңгейде

      орындалатын "Туберкулез" бағдарламасы"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1598399 мың теңге (бiр миллиард бес жүз тоқсан сегiз миллион үш жүз тоқсан тоғыз мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 18, 44-баптары ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында халықты туберкулезден қорғаудың кезек күттiрмейтiн шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 4 қыркүйектегi N 839 қаулысы ; "Халыққа кепiлдендірiлген тегiн медициналық көмек көлемiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 27 қаңтардағы N 135 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: көрсеткiштердi тұрақтандыру, туберкулез бойынша өлiмдi, мүгедектiктi азайту, туберкулезбен ауыратын балалар мен ересектердi оңалту және сауықтыру. Туберкулезбен, оның iшiнде туберкулездiң мультирезистенттi түрiмен ауыратындарды туберкулезге қарсы негiзгi препараттармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Туберкулезбен ауыратындарға мамандандырылған жоғары бiлiктi емдiк-диагностикалық көмек көрсету. Туберкулезбен ауыратындарға ағзаның бұзылған қызметiн қалпына келтiруге қабiлеттi емдiк-сауықтыру шараларын жүргiзу. Туберкулезбен ауыратындарды емдеу үшiн туберкулезге қарсы препараттар сатып алу және соңғы тұтынушыларға дейiн жеткiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      038 Республика.

      лық деңгейде

      орындалатын

      "Туберкулез"

      бағдарламасы

      030 Қазақстан Аталған мекемеге Жыл Қазақстан

      Республикасы жүктелген бойы Республикасы

      туберкулез қызметтердi орындау Денсаулық сақтау

      проблемалар. үшiн штаттық саны министрлiгiнің

      ының ұлттық 690 бiрлiк болып туберкулез

      орталығы бекiтiлген проблемалары

      Қазақстан Респуб. Ұлттық орталығы

      ликасының туберкулез

      проблемалары Ұлттық

      орталығын ұстау;

      031 "Бурабай" Аталған мекемеге Жыл Қазақстан

      республика. жүктелген қызметтерді бойы Республикасы

      лық орындау үшін штаттық Денсаулық сақтау

      балалардың саны 135 бiрлiк министрлiгiнің

      туберкулез болып бекiтiлген республикалық

      санаторийi республикалық "Бурабай"

      "Бурабай" туберкулезге туберкулезге

      қарсы балалар-жасөс. қарсы балалар-

      пiрімдер санаторийiн жасөспірімдер

      ұстау; санаторийі

      032 "Бурабай" Аталған мекемеге Жыл Қазақстан

      республика. жүктелген қызметтердi бойы Республикасы

      лық орындау үшiн штаттық Денсаулық

      ересектердiң саны 210 бiрлiк болып сақтау

      туберкулез бекiтiлген республика. министрлігінің

      санаторийi лық "Бурабай" республикалық

      туберкулезге қарсы "Бурабай"

      санаторийiн ұстау; туберкулезге

      қарсы санаторийі

      033 Туберкулезге Туберкулезбен Жыл Қазақстан

      қарсы қолда. ауыратындар үшiн, бойы Республикасының

      нылатын оның iшiнде туберку. Денсаулық

      препарат. лездiң мультирезис. сақтау

      тарды тенттенген түрiмен министрлігі

      орталықтан. ауыратындарды емдеуге

      дырылған арналған резервтiк

      сатып алу. қатар үшiн және

      диспансерлік топ

      бойынша (виражды,

      өте сезiмтал,

      байланысты) балаларға

      химиялық алдын алу

      шаралары үшiн

      туберкулезге қарсы

      препараттар сатып алу.

      Науқастардың орташа

      жылдық саны - 43359.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасының орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру; туберкулезбен ауыру, мүгедектiк және өлiм-жiтiм бойынша көрсеткiштердi жақсарту; қайта анықталған туберкулездiң жұқпалы түрiмен ауыратындардың жазылу көрсеткiшiн арттыру, туберкулез микробактериялары орнықты штаммаларының басқа адамдарға берiлу қатерiн төмендету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      425-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 039 "Диабетке қарсы препараттарды

      орталықтандырылған сатып алу" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1167691 мың теңге (бiр миллиард жүз алпыс жетi миллион алты жүз тоқсан бiр мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 18-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: диабетпен ауыратын науқастар өмiрiнiң сапасы мен ұзақтығын жақсарту мақсатында қант диабетінiң әртүрлi нысанынан зардап шегуші науқастарды диабетке қарсы препараттармен (инсулин препараттары) және жеткiзу құралдарымен (бiр рет қолданылатын шприцтер, инелер, шприц-қаламдар) қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: диабетке қарсы препараттарды (инсулин препараттары) және жеткiзу құралдарын (бiр рет қолданылатын шприцтер, инелер, шприц-қаламдар) соңғы пайдаланушыларға уақытында сатып алу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      039 Диабетке Диабетке қарсы Жыл Қазақстан

      қарсы препараттарды, бойы Республикасының

      препарат. жеткiзу құралдарын Денсаулық сақтау

      тарды уақытында сатып министрлiгi

      орталықтан. алу және олармен

      дырылған диабетпен ауыратын

      сатып алу. науқастарды

      қамтамасыз ету.

      Науқастардың орташа

      жылдық саны - 27434.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қант диабетiмен ауыратын науқастар өмiрiнің ұзақтығын арттыру, мүгедектiкке әкелетiн асқынуларды және өлiм-жiтiмдi төмендету, қант диабетімен ауыратын науқастардың белсендi өмiр сүру ұзақтығын арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      426-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 040 "Иммунды алдын алуды жүргiзу үшiн

      вакциналарды орталықтандырылған сатып алу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 304 609 мың теңге (үш жүз төрт миллион алты жүз тоғыз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 26-бабы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің 1998 жылғы 18 мамырдағы "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектi шаралар туралы" N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" N 4153 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: егудің күнтiзбелiк жоспарына сәйкес полиомиелитке, көкжөтелге, сiреспеге, дифтерияға, туберкулезге, қызылшаға, паротитке, обаға, құтырмаға, iш сүзегiне, кене энцефалитiне, иммуноглобулиндерге, бактериофагтарға қарсы халыққа вакцина жасау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: вакциналарды орталықтандырылған сатып алу және оларды аймақтарға жеткiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      040 Иммунды Егудiң күнтiзбелiк Жыл Қазақстан

      алдын алуды жоспарына сәйкес бойы Республикасының

      жүргiзу балалардың, жасөс. Денсаулық сақтау

      үшін вакци. пiрiмдер мен ересек. министрлігі

      наларды тердің арасында

      орталықтан. вакцина жасау үшiн

      дырылған вакциналарды

      сатып алу уақытылы сатып алу.

      Вакцина жасалатын

      адамдардың орташа

      жылдық саны 3 737,2

      мың.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: вакцинамен басқарылатын жұқпалы ауруларды азайту, оның ішінде 100 мың халыққа шаққандағы 2003 жылдағы аурудың болжамды көрсеткiшi: дифтерия - 0,12; көкжөтел - 0,3; сiреспе - 0,05; қызылша - 3,0; эпидемиялық паротит - 8,0; полиомиелит - 0.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      427-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 041 "Медицина және денсаулық сақтау

      саласындағы құндылықтарды сақтау жөнiндегi ұйымдарды субсидиялау" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5238 мың теңге (бес миллион екi жүз отыз сегiз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы Заңының 24, 33-баптары ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: мәдени-ағарту жұмысы, денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұрағаттық құнды заттарды сол қалпында сақтауды қолдау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Республика жұртшылығына Қазақстанда медицинаның даму тарихын зерттеуге көмектесу; халық денсаулығын қорғау саласында тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау үшiн мұражайды қолдау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !іске асыру жөнінде.!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!гі іс-шаралар !мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы ! !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      041 Медицина Көркем қорды, Жыл Қазақстан

      және бiрегей экспонат. бойы Республикасының

      денсаулық тарды, архив құжат. Денсаулық сақтау

      сақтау тарын сақтау және министрлігі

      саласындағы қайта жаңғырту.

      құндылық. Арнаулы жоғары және

      тарды орта медициналық оқу

      сақтау орындарында студент.

      жөнiндегi тер мен оқушылардың

      ұйымдарды білім алу процесiне

      субсидиялау қатысу.

      Мұражайлық жинақтың

      негiзiнде құжаттан.

      дыру.

      Оқу-әдiстемелiк,

      библиографиялық

      ақпарат және

      консультативтiк

      көмек.

      Зерттеу қызметi.

      Көрме қызметi.

      Экспонаттардың санын

      55 мың бiрлiкке,

      экспонаттарды

      сақтауды 100%-ға,

      жылына мұражайға

      келудi орта есеппен

      131 мыңға дейiн

      жеткiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: тарихи-мәдени құнды заттарды сол қалпында сақтау. Медицина аумағында барлық қазақстандықтарды және әр саладағы мамандарды патриоттық және кәсiптiк тәрбиелеуде мәдени мұраның маңызды рөл атқаруы.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      428-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 042 "Халықтың салауатты өмiр салтын

      насихаттау" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20852 мың теңге (жиырма миллион сегiз жүз елу екі мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтік-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" ҚРЗ Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халық денсаулығы" Мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 18 мамырдағы "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектi шаралар туралы" N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Салауатты өмiр салты" кешендi бағдарламасы туралы" 1999 жылғы 3 маусымдағы N 905 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: салауатты өмiр салтын насихаттау (тұрмыс гигиенасы, дұрыс тамақтану, есiрткiге, никотин мен алкогольге қарсы насихаттау); алдын алу жарнама қызметтерiн жүргiзу.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: халықтың салауатты өмiр сүру салты мәселелерi жөнiнде ұлттық акциялар, бұқаралық іс-шаралар, республикалық конференциялар ұйымдастыру және жүргiзу теле- және радиохабарлар өткiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      042 Халықтың Салауатты өмiр Жыл Қазақстан

      салауатты салтын насихаттау бойы Республикасының

      өмiр салтын жөнiнде iс-шараларды, Денсаулық сақтау

      насихаттау оның iшiнде: министрлігі

      "Дүниежүзілік

      туберкулезге қарсы

      күрес күнi",

      "Халықаралық

      нашақорлыққа және

      есiрткiнің заңсыз

      айналымына қарсы

      күрес күнi" ұлттық

      акцияларды;

      бұқаралық

      iс-шаралар:

      халықаралық темекiге

      қарсы "Шылым шегуді

      таста да жеңіске

      жет!" конкурсын,

      "Денсаулық" респуб.

      ликалық фестивалiн,

      "Денсаулық жолы"

      акциясын; республи.

      калық конференциялар:

      "Дүниежүзiлiк

      Денсаулық сақтау

      Ұйымының "Қазақстан.

      дағы Денсаулық

      университеттерi"

      жобасын енгiзу және

      дамыту перспектива.

      ларының тәжiрибесі",

      "Қазақстанда жұқпалы

      аурулар таралуының

      алдын алу проблемалары"

      жөнiндегi iс-шараларды

      өткiзу бойынша

      көрсетiлетiн қызмет.

      тергe ақы төлеу;

      салауатты өмiр сүру

      салты аспектiсiн

      насихаттау;

      8-11 сынып оқушылары

      арасында туберкулез

      бен вирустық

      гепатиттің алдын алу,

      дене бiтiмiнiң ұрпақ

      жаңғырту белсендiлiгi

      мен дұрыс тамақтану

      мәселелердегi

      бiлімдерiнің деңгейiн

      анықтау жөнiнде

      iшiнара сауалнама

      өткiзу;

      бұқаралық ақпарат

      құралдарында

      iс-шаралар мен

      теле- және

      радиохабарлар және

      басқалар өткiзу.

      "Дүниежүзілік ЖҚТБ-ға

      қарсы күрес күні",

      "Дүниежүзілік темекi

      шегуге және

      алкогольдi пайдалануға

      қарсы күрес күні",

      "Дүниежүзілік

      денсаулық күнi",

      "Дене белсендiлiгі

      мен денсаулық күнi"

      iс-шаралары.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетін нәтижелер: халық арасында науқастанудың, оның ішінде алкоголдi, ecipткі құралдарын пайдалануға, темекi шегу мен уытқұмарлыққа, АҚТҚ/ЖҚТБ-ға байланысты аурулардың өсiмiн азайту.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      430-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 044 "Бүйрек ауыстырудан кейiнгi ауруларға

      дәрi-дәрмектi құралдарды, бүйрек жетiмсiздiгi бар ауруларға

      шығыс материалдарымен диализаторларды орталықтандырылған

      сатып алу" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 400 206 мың теңге (төрт жүз миллион екi жүз алты мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 34-бабы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: бүйректi ауыстыру операциясы жасалған науқастарды шығын материалдары бар диализаторлармен және ауыстырылған бүйрек қызметiнiң тоқтап қалуына жол бермеуге арналған қымбат иммунды супрессивтi препараттармен қамтамасыз ету және бүйрек функциясы жетiспеуiнiң өткiр және созылмалы түрiмен ауыратын науқастарды гемодиализ сеанстарын өткiзуге арналған шығын материалдары бар диализаторлармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: бүйректi ауыстыру операциясы жасалған науқастар үшiн шығын материалдары бар диализаторлар мен иммунды супрессивтi препараттар сатып алу және бүйректi ауыстыру операциясын жасамай-ақ гемодиализ сеанстарын өткiзуге мұқтаж бүйрек функциясы жетiспеуiнің өткiр және созылмалы түрiмен ауыратын науқастар үшiн шығын материалдары бар диализаторлар сатып алу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі шаралар !зімі !

      !ның !ма. ! ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      044 Бүйрек Шығын материалдары Жыл Қазақстан

      ауыстырудан бар диализаторлар бойы Республикасының

      кейiнгi мен иммунды Денсаулық сақтау

      ауруларға супрессивтi министрлігі

      дәрi- препараттарды

      дәрмектi уақтылы сатып алу.

      құралдарды, Бүйрегi ауыстырылған

      бүйрек 101 науқасты

      жетiмсiз. операциядан кейiнгi

      дiгi бар кезеңде иммунды

      ауруларға супрессивтi

      шығыс мате. препараттармен

      риалдарымен қамтамасыз ету.

      диализатор. Бүйрек функциясы

      ларды орта. жетiспеушiлiктiң

      лықтанды. өткiр және

      рылған созылмалы түрiмен

      сатып алу ауыратын 750

      науқасқа гемодиализ

      сеанстарын өткiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасының орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: ауыстырылған бүйректiң ауру қатерлілігiнiң алдын алу және төмендету; бүйрек функциясы жетiспеушілігiнiң өткiр және созылмалы түрiмен ауыратын науқастарды емдеудiң сапасын жақсарту; сауықтыру мерзiмдерiн қысқарту мен өлiмдi азайту үшiн жағдай жасау; гемодиализ сеанстарын өткізуге мұқтаж науқастарды диализаторлармен, шығын материалдарымен және кешендi материалдармен қамтамасыз ету; бүйректi ауыстыру операциясы жасалған науқастардың қамтамасыз етiлуiн жақсарту; бүйрек ауыстыруды азаматтардың шет елдердегi қымбат операцияларға бармай-ақ жүргiзу мүмкiндiктерi.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      431-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 045 "Қазақстан Республикасы Денсаулық

      сақтау министрлiгi жоғары оқу орындарының әскери

      кафедраларында запастағы офицерлердi даярлау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20578 мың теңге (жиырма миллион бес жүз жетпiс сегiз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 3 қазандағы N 1094 қаулысымен бекiтiлген жоғары оқу орындарының жанындағы әскери кафедралар туралы ережесi; Запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерiн (курсанттарын) әскери даярлау туралы ережесi.

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жоғары оқу орындары студенттерiнің санынан Қазақстан Республикасының Қарулы Күштер үшiн запастағы офицерлерге деген республикалық қажеттілiктi қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерін әскери даярлау.

      6. Бюджет бағдарламасының іс-шараларын iске асырудың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      045 Қазақстан Оқу жоспарына Жыл Қазақстан

      Республикасы сәйкес запастағы бойы Республикасының

      Денсаулық офицерлер Денсаулық сақтау

      сақтау бағдарламасы министрлігі

      министрлiгi бойынша әскери

      жоғары оқу даярлықты жүзеге

      орындарының асыру

      әскери ка.

      федраларында

      запастағы

      офицерлердi

      даярлау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындауда күтiлетiн нәтижелер: запастағы офицерлерге деген қажеттiлiктi қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      432-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 046 "С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ

      ұлттық медициналық университетi профессор-оқытушы

      құрамы мен қызметкерлерiнің белгiленген жалақыларына

      арттыратын коэффициенттi төлеуге субсидиялар"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 114937 мың теңге (жүз он төрт миллион тоғыз жүз отыз жетi мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Жекелеген мемлекеттiк жоғары оқу орындарына ерекше мәртебе беру туралы" 2001 жылғы 5 шiлдедегi N 648 Жарлығы , "Ерекше мәртебеге ие мемлекеттiк жоғары оқу орындары жөнiндегi типтiк ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 5 қарашадағы N 1398 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 8 шілдедегi N 733 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: еңбекақыларын ынталандыру жолымен жоғары бiлiктi ғылыми-педагогикалық кадрларды тарту есебiнен ерекше мәртебеге ие С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетiнде дүниежүзiлiк стандартқа және ғылыми, ғылыми-техникалық әзiрлемелерге сәйкес оқу процесiнiң жоғары деңгейiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетiнiң басшылық етушi қызметкерлерi мен ғылыми-педагогикалық кадрлардың белгiленген айлықақыларына үстеме коэффициент төлеуге байланысты шығыстарды жәрдемақылау.

      6. Бюджет бағдарламаның іс-шараларын iске асырудың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      046 С.Ж. Ерекше мәртебеге Жыл Қазақстан

      Асфендияров ие С.Д. Асфендияров бойы Республикасының

      атындағы атындағы Қазақ Денсаулық сақтау

      Қазақ ұлттық ұлттық медицина министрлігі

      медициналық университетiнiң

      университетi басшылық етушi

      профессор - қызметкерлерi мен

      оқытушы ғылыми-педагогика.

      құрамы мен лық кадрлардың

      қызметкер. белгiленген

      лерiнiң айлықақыларына

      белгiленген үстеме коэффициент

      жалақыларына төлеуге байланысты

      арттыратын шығыстарды жәрдем.

      коэффициент. ақылау.

      ті төлеуге

      субсидиялар

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындауда күтiлетiн нәтижелер: С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетiнiң ғылыми-педагогикалық әлеуетiн тиiмдi пайдалану негізінде денсаулық сақтау саласын жоғары кәсiби және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiби бiлiмi бар жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      433-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 047 "Республикалық деңгейде қан

      (алмастырғыштар) өндiру" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 191223 мың теңге (жүз тоқсан бiр миллион екi жүз жиырма үш мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы ; "Мемлекеттiк материалдық қор туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 4-тармағының 12-бабының 2-бөлiмi; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Алматы қаласының жедел және кезек күттiрмейтiн көмек жөнiндегi емдеу-алдын алу ұйымдарын, ғылыми-зерттеу институттарын, ғылыми орталықтар мен медициналық ұйымдарды қан препараттарымен (алмастырғыштармен) және оның құрамбөлiктерiмен қамтамасыз ету. Донорлық кадрларды жоспарлау және есепке алу. Жұмылдыру мiндеттерiне сәйкес қан қорларын жаңарту және толықтыру жөнiндегi арнаулы iс-шараларды жүргiзу.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: қан мен оның құрамбөліктерін өндіру, сақтау, стандарттарға сәйкес сирек қан топтары мен оның құрамбөлiктерiн ұзақ мерзімді сақтау банкін құру. Сақталған қанның, оның құрамбөлiктерінің, препараттар мен қан алмастырғыштардың сапасын сараптау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      047 Республика. Өндiру, дайындау Жыл Қазақстан

      лық деңгейде және қан мен оның бойы Республикасының

      қан (алмас. құрамбөлiктерiн Денсаулық сақтау

      тырғыштар) сақтауға байланысты министрлігі

      өндiру қызметтерге төлеу.

      Қан және оның

      құрамбөлiктерiн,

      оның iшiнде сирек

      қан топтарын ұзақ

      мерзiмдi сақтау

      банкiн құру.

      Жұмылдыру қорын

      жаңарту және

      толықтыру жөніндегi

      жұмыс өткiзу.

      Донорлық кадрларды

      есепке алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республикалық медицина ұйымдары мен Алматы қаласының медициналық жедел және кезек күттiрмейтін көмек ұйымдарын қанмен, оның құрамбөлiктерiмен және препараттармен үздiксiз қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      434-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 048 "Арнайы медициналық резервтi сақтау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8337 мың теңге (сегiз миллион үш жүз отыз жетi мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Азаматтық қорғаныс туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 7 мамырдағы Заңының 28-бабы ; "Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы Заңының 28-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесiнің жұмылдыру дайындығын жоспарлау. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі, Қазақстан Республикасы азаматтық қорғанысының медициналық қызмет мекемелерi мен құрылымдары үшiн арнайы құрылымдардың жұмылдыру дайындықтарын жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесi органдары мен мекемелерінің практикалық және ұйымдастыру-әдiстемелiк басшылығымен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жұмылдыру мiндеттерiне, құрылатын мекемелер мен құрылымдарды жабдықтауға арналған жұмылдыру қоры мүлiктерінің үнемi дайындықта болуындағы қорлануға, әскери мiндеттiлердi есепке алу мен арнайы бөлуге сәйкес құрылатын денсаулық сақтау жүйесінің басқару органдарының, мекемелерi және құрылымдарының жұмылдыру дайындықтарымен қамтамасыз етудi республика көлемiнде бақылауды жүзеге асыру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      048 Арнайы

      медициналық

      резервтi

      сақтау

      030 Республика. Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      лық арнайы жүктелген қызмет. бойы Республикасының

      медициналық тердi орындау үшiн Денсаулық сақтау

      қамтамасыз бекiтiлген 36 министрлiгi

      ету орталы. бiрлiк штаттық саны

      ғы бар Республикалық

      арнаулы медициналық

      қамтамасыз ету

      орталығын ұстау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау органдары мен мекемелерінің жұмылдыру дайындығын арттыру. Сақтау жағдайын, мүлiктiң сақталу дәрежесiн жақсарту. Ерекше кезеңде құрылған және әскери уақытта арнайы бөлiнгендердiң санынан оларды медицина кадрларымен толықтырған денсаулық сақтау мекемелерi мен құрылымдарының жұмылдыру қорларын мүлiктермен жарақтандыру пайызын арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      435-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 049 "Әдiснамалық жұмыс"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1648 мың теңге (бiр миллион алты жүз қырық сегiз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Бiлiм туралы" Заңының 21-бабы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы.

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: кәсiби бiлiмдi жетілдiру, оқу-тәрбие процесiн әдiстемелiк қамтамасыз ету, оқу орындарының мамандарды даярлау сапасын жетілдiру жөнiндегi озық жұмыс тәжiрибесiн жинақтау және тарату, орта медициналық бiлiм беру жүйесiндегi педагогтардың әдiстемелік деңгейін көтеру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: оқу-әдiстемелiк кешендер даярлауды қамтитын бiлiм беру процесiн әдiстемелiк қамтамасыз ету; оқу процесiн ұйымдастыру үшiн мемлекеттiк білім стандарттарын iске асыруды және оқулықтар мен әдiстемелердi дайындаудың орындалуын бақылауды қамтамасыз ететiн құжаттарды әзiрлеу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      049 Әдiснамалық Көлемi 20 бет 10 Жыл Қазақстан

      жұмыс әдiстемелiк ұсынымды бойы Республикасының

      әзiрлеу, көлемi Денсаулық сақтау

      300-350 бет екi министрлігі

      оқулық әзiрлеу,

      көлемi 40 бет орта

      медициналық бiлiм

      мәселелерi жөнiндегi

      тоқсан сайынғы

      ақпараттық хабаршыны

      әзiрлеу, көлемi 50

      бет 2 мемлекеттiк

      емтихандар жөнiндегi

      тесттер жинағын

      әзiрлеу, 0409002

      "Медициналық оптика"

      мамандығы бойынша

      мемлекеттiк жалпыға

      бiрдей жаңа

      стандарттарды жасау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: кәсiби бiлiмдi жетiлдiру, оқу-тәрбие процесiн әдiстемелiк қамтамасыз ету. Оқу-әдiстемелiк оқу құралдарын әзiрлеу және қазiргi заманғы оқыту әдiстерiнiң бiлiм беру практикасына енгiзу медицина колледждерiнде сапалы оқытудың деңгейiн жақсартады.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      436-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 050 "Мемлекеттiк бiлiм гранттары

      бойынша жоғары оқу орындарында кадрлар даярлау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 512540 мың теңге (бес жүз он екi миллион бес жүз қырық мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Білiм туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 25 қарашадағы "Мемлекеттiк бiлiм гранты туралы" 1781 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 24 сәуiрдегi "Мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы негiзінде жоғары оқу орындарының студенттер контингентi қалыптастырудың жаңа моделi туралы" N 464 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 2 маусымдағы "1999/2000 оқу жылында жоғары бiлiмдi мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк тапсырысты бекiту туралы" N 698 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 16 мамырдағы "Ел iшiнде 2000/2001 оқу жылында жоғары кәсiби және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк тапсырысты бекiту туралы" N 731 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 8 маусымдағы "Ел iшiнде 2002/2003 оқу жылында жоғары кәсiби және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк тапсырыстарды бекiту туралы" N 614 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: денсаулық сақтау саласын жоғары медициналық бiлiмдi бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламасының мiндеттерi: өтеусіз негiзде жоғары медициналық бiлiмдi кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету; бiлiм беру бағдарламаларын жетiлдіру; жаңа ақпараттық оқыту технологияларын енгiзу, кәсiби бiлiмге қол жеткiзу деңгейiн көтеру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      050 Мемлекеттiк

      бiлiм

      гранттары

      бойынша

      жоғары оқу

      орындарында

      кадрлар

      даярлау

      034 Жаңа Жыл сайын Қазақстан Жыл Қазақстан

      қабылдау Республикасы бойы Республикасының

      шеңберiнде Үкiметiнің қаулысы. Денсаулық сақтау

      елдiң мен бекiтiлетiн министрлігі

      жоғары оқу жоғары кәсiби және

      орындарында жоғары оқу орнын

      кадрлар бiтiргеннен кейiнгi

      даярлау кәсiби бiлiмдi

      мамандарға арналған

      мемлекеттiк бiлiм

      беру тапсырысына

      сәйкес студенттердi

      қабылдау. Мемлекеттiк

      бiлiм стандарттарына

      сәйкес оқу процесiн

      жүргізу, оқу,

      әдістемелік жұмысты

      қамтитын бiлiм беру

      қызметiн жүзеге

      асыру; оқу процесiн

      ұйымдастыру үшiн

      жағдай жасау; бiлiм

      беру бағдарламаларын

      жетілдiру.

      433 студенттен тұратын

      орташа жылдық

      контингенттi оқыту.

      091 Ел iшiндегi Жыл сайын Қазақстан Жыл Қазақстан

      жоғары оқу Республикасы Үкiметiнiң бойы Республикасы.

      орындарында қаулысымен бекiтiлетiн ның Денсаулық

      кадрлар жоғары кәсiби және сақтау

      даярлау жоғары оқу орнын министрлігі

      бiтiргеннен кейiнгi

      кәсiби бiлiмдi

      мамандарға арналған

      мемлекеттiк бiлiм

      беру тапсырысына

      сәйкес оқу процесін

      жүргізу. Мемлекеттiк

      бiлiм стандарттарына

      сәйкес оқу процесiн

      жүргізу, оқу,

      әдістемелік жұмысты

      қамтитын бiлiм беру

      қызметiн жүзеге асыру;

      оқу процесін

      ұйымдастыру үшін

      жағдай жасау, бiлiм

      беру бағдарламаларын

      жетілдіру.

      Орташа жылдық

      контингенттiң саны -

      4410 студент.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жоғары кәсiби бiлiм алу үшiн мемлекеттiк бiлiм гранттарын беру жолымен кәсiби бiлiмге қол жеткiзу деңгейiн көтеру; қоғам дамуының парасаттық, мәдени және рухани деңгейiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      437-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 051 "Қатерлi жұқпалы аурулардың

      алдын алу және оларға қарсы күрес жүргiзу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 699733 мың теңге (алты жүз тоқсан тоғыз миллион жетi жүз отыз үш мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы" 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 5 , 9 , 11, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30-баптары , Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: карантиндiк және басқа да аса қауiптi жұқпалардың (оба, тырысқақ, күйдiргi, бруцеллез және басқалар) алдын алу және оларға қарсы күрес; қоршаған орта объектiлерінің, оның iшінде көлiктегi санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманы қамтамасыз ету; жұқпалы аурулардың диагностикасын қамтамасыз ету; зертханалық зерттеулердi қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      051 Қатерлi

      жұқпалы

      аурулардың

      алдын алу

      және оларға

      қарсы күрес

      жүргiзу

      030 Атырау, Арал Осы мекемелерге Жыл Қазақстан

      теңiзi, жүктелген функция. бойы Республикасы

      Ақтөбе, Орал, ларды орындау үшiн Денсаулық сақтау

      Талдықорған, бекiтiлген штат министрлігінің

      Маңғыстaу, саны бар мына Атырау, Арал

      Шымкент, обаға қарсы теңізі, Ақтөбе,

      Қызылорда, станцияларды ұстау: Орал,

      Жамбыл, Атырау - 302 Талдықорған,

      Шалқар бiрлiк, Арал теңiзi Маңғыстау,

      тырысқаққа - 179 бiрлiк, Шымкент,

      қарсы Ақтөбе - 63 бiрлiк, Қызылорда,

      станциялары Орал - 301 бiрлiк, Жамбыл, Шалқар

      Талдықорған - 250 обаға қарсы

      бiрлiк, Маңғыстау - күрес

      107 бiрлiк, Шымкент станциялары

      - 104 бiрлiк,

      Қызылорда - 182,

      Жамбыл - 63, Шалқар

      - 55 бiрлiк.

      031 Қазақ Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      республикалық жүктелген функция. бойы Республикасы

      санитарлық- ларды орындау үшiн Денсаулық сақтау

      эпидемиология. бекітiлген штат министрлігінің

      лық станция санының 250 бiрлiгi Қазақ

      бар Қазақ республикалық

      республикалық санитарлық-

      санитарлық- эпидемиологиялық

      эпидемиологиялық станциясы

      станциясын ұстау.

      032 Оңтүстiк-Шығыс Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      аймақтық әуе жүктелген бойы Республикасы

      көлiгiндегі функцияларды орындау Денсаулық сақтау

      санитарлық- үшiн бекiтiлген министрлігінің

      эпидемиоло. штат санының 26 Оңтүстік-Шығыс

      гиялық бірлігі бар Оңтүстік аймақтық әуе

      сараптама -Шығыс аймақтық әуе көлігіндегі

      орталығы көлiгiндегi санитарлық-

      санитарлық- эпидемиологиялық

      эпидемиологиялық сараптама

      сараптама орталығын орталығы

      ұстау.

      033 Алматы Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      аймақтық жүктелген функция. бойы Республикасы

      көлiктегi ларды орындау үшiн Денсаулық

      санитарлық- бекiтiлген штат сақтау

      эпидемиология. санының 131 бiрлiгi министрлігінің

      лық сараптама бар Алматы аймақтық Алматы

      орталығы көлiктегi санитарлық- аймақтық

      эпидемиологиялық көліктегі

      сараптама орталығын санитарлық-

      ұстау. эпидемиологиялық

      сараптама

      орталығы

      034 Ақмола Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      аймақтық темiр жүктелген функция. бойы Республикасы

      жол көлiгiн. ларды орындау үшiн Денсаулық

      дегі бекiтiлген штат сақтау

      санитарлық- санының 121 бiрлiгi министрлігінің

      эпидемиология. бар Ақмола аймақтық Ақмола

      лық сараптама темiр жол көлiктегi аймақтық темір

      орталығы санитарлық-эпидемио. жол көлігіндегі

      логиялық сараптама санитарлық-

      орталығын ұстау. эпидемиологиялық

      сараптама

      орталығы

      035 Батыс аймақтық Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      темiр жол жүктелген бойы Республикасы

      көлiгiндегi функцияларды орындау Денсаулық

      санитарлық- үшiн бекiтiлген штат сақтау

      эпидемиоло. санының 90 бiрлiгi министрлігінің

      гиялық бар Батыс аймақтық Батыс аймақтық

      сараптама темiр жол көлiгiндегі темір жол

      орталығы санитарлық-эпидемио. көлігіндегі

      логиялық санитарлық-

      сараптама орталығын эпидемиологиялық

      ұстау. сараптама

      орталығы

      036 Солтүстік- Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      Батыс аймақтық жүктелген бойы Республикасы

      әуе көлiгiн. функцияларды орындау Денсаулық

      дегi үшiн бекiтiлген штат сақтау

      санитарлық- санының 11 бiрлiгi министрлігінің

      эпидемиология. бар Солтүстiк-Батыс Солтүстік-Батыс

      лық сараптама аймақтық көлiктегi аймақтық

      орталығы санитарлық- көліктегі

      эпидемиологиялық санитарлық-

      сараптама орталығын эпидемиологиялық

      ұстау. сараптама

      орталығы

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: елдегi санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды жақсарту; жұқпалы, оның iшiнде карантиндiк және басқа да аса қауiптi жұқпалы аурулардың алдын алу және азайту; көлiктегi қоршаған орта объектілерi сапасын жақсарту.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      438-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 052 "Ана мен баланы қорғау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 784135 мың теңге (жетi жүз сексен төрт миллион жүз отыз бес мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 54, 55-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлген көлемiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 27 қаңтардағы N 135 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: ана мен баланың аурушаңдығы мен өлiм-жiтiмiн төмендету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: әйелдерге, балалар мен жасөспiрiмдерге, оның iшiнде республика аймақтарына мамандардың барып жоғары бiлiктi, консультативтiк-диагностикалық және ұйымдастыру-әдiстемелiк көмек көрсетуi; орталық жүйке жүйесi, оның iшiнде балалардың церебральды параличiмен зақымданған балаларға санаторийлық, оңалту, сауықтыру көмегiн көрсету; лейкемиямен ауыратын балаларды емдеу үшiн препараттарды орталықтандырылған сатып алу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      052 Ана мен

      баланы

      қорғау

      030 Республика. Ана мен бала Жыл Қазақстан

      лық ана мен денсаулығын сақтау бойы Республикасының

      баланың республикалық Денсаулық

      денсаулығын ғылыми-зерттеу сақтау

      қорғау орталығында қыздарға, министрлігі

      ғылыми- жасөспiрiмдерге,

      зерттеу жүктiлерге,

      орталығының босанатындарға,

      маманданды. босанғандарға,

      рылған нәрестелер мен

      медициналық гинекологиялық

      көмек науқастарға жоғары

      көрсету бiлiктi медициналық

      көмек көрсету

      жөнiндегi қызметке

      төлеу. Емделген

      науқастардың орташа

      жылдық саны 1720 адам.

      031 Педиатрия Педиатрия және Жыл Қазақстан

      және балалар балалар хирургиясы бойы Республикасының

      хирургиясы ғылыми орталығында Денсаулық

      ғылыми педиатрия және сақтау

      орталығының балалар хирургиясы министрлігі

      маманданды. бойынша балаларға

      рылған жоғары мамандандырыл.

      медициналық ған, емдеу-алдын алу

      көмек көмегiн көрсету

      көрсетуi жөнiндегi қызметке

      төлеу. Емделген

      науқастардың орташа

      жылдық саны 2595 адам.

      032 Балаларды "Ақсай" республикалық Жыл Қазақстан

      оңалту балалар клиникалық бойы Республикасының

      ауруханасында балаларға Денсаулық

      жоғары бiлiктi, сақтау

      консультативтiк- министрлігі

      диагностикалық және

      оңалту медициналық

      көмек көрсету жөнiндегi

      қызметке төлеу; "Алатау"

      республикалық балалар

      клиникалық санаторий.

      iнде балаларға

      санаторийлық, оңалту

      және сауықтыру көмегiн

      көрсету және 6 жасты

      қоса алғанда, 6 жасқа

      дейінгі балаларды күтуді

      тікелей жүзеге асыратын

      анасының (әкесінің) немесе

      өзге адамның болуы.

      Емделген науқастардың орташа

      жылдық саны 6000 адам. <*>

      033 "Балбұлақ" Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      республика. жүктелген қызметтi бойы Республикасы

      лық балалар орындау үшiн бекiтiлген Денсаулық

      сауықтыру штаттық саны 128 сақтау

      орталығы бiрліктегі "Балбұлақ" министрлігінің

      республикалық балаларды "Балбұлақ"

      оңалту орталығын ұстау. республикалық

      балаларды

      оңалту

      орталығы

      034 Лейкемиямен Лейкемиядан зардап Жыл Қазақстан

      ауыратын шегетiн балаларға бойы Республика.

      балаларды жоғары тиiмдi емдеу сының

      емдеу үшiн көрсету үшiн дәрiлiк Денсаулық

      дәрi- препараттарды дер сақтау

      дәрмектердi кезiнде сатып алу. министрлігі

      орталықтан. Науқастардың орташа

      дырылған жылдық саны 150 адам.

      сатып алу

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.09. N 150аг қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ана мен баланың өлiм-жiтiмi, аурушаңдығы мен мүгедектiгi көрсеткiшiн төмендету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      439-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 054 "Зертхана жабдықтары мен шығыс

      материалдарын орталықтандырылған сатып алу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 22021 мың теңге (жиырма екi миллион жиырма бiр мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: ауруға жоғары тиiмдi диагностика жүргiзу және медициналық көмек көрсету мақсатында бактериологиялық зерттеулер үшiн туберкулез диспансерлерiн реактивтермен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: бактериологиялық зерттеулер үшiн туберкулез диспансерлерiн реактивтермен қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      054 Зертхана Бактериологиялық Жыл Қазақстан

      жабдықтары зерттеулер мен бойы Республикасының

      мен шығыс үшiн реактивтердiң Денсаулық сақтау

      материалда. 12 атауын министрлігі

      рын орта. уақытында сатып алу.

      лықтанды.

      рылған

      сатып алу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бактериологиялық зерттеулер үшін туберкулез диспансерлерiн реактивтермен жарақтандыру жолымен туберкулез ауруын диагностикалаудың деңгейi мен сапасын арттыру және осы негiзде туберкулезбен аурушаңдықты, мүгедектiктi және өлiм-жітімді төмендету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      440-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 055 "СПИД iндетiне қарсы әрекет"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 42914 мың теңге (қырық екi миллион тоғыз жүз он төрт мың) теңге.

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "ЖҚТБ ауруының алдын алу туралы" 1994 жылғы 5 қазандағы Заңы ; Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 17, 19-баптары ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасындағы ЖҚТБ-ның iндетiне қарсы iс-әрекет жөнiндегi мемлекеттiк саясаттың тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 5 желтоқсандағы N 1808 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 14 қыркүйектегi "Қазақстан Республикасында ЖҚТБ-ның iндетiне қарсы iс-әрекет жөнiндегi 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы" N 1207 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 27 қаңтардағы "Халыққа тегiн медициналық көмек көрсетудің кепілдендiрiлген көлемiн бекiту туралы" N 135 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: адамның қорғаныш тапшылығы қоздырғышынан (АҚТҚ) туындайтын инфекциялардың алдын алу, таралу қарқынын төмендету, адамның ЖҚТБ науқастануын тұрақтандыру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: АҚТҚ-инфекциясы жағдайларын диагностикалау; АҚТҚ-ны жұқтырғандарды емдеу; АҚТҚ-ны жұқтырудың алдын алу; халық арасында жаппай ағарту және бiлiм беру жұмыстарын жандандыру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      055 СПИД

      iндетiне

      қарсы әрекет

      030 СПИД-тiң Осы мекемеге Жыл Қазақстан

      алдын алу жүктелген функция. бойы Республикасы

      және оған ларды орындау үшiн Денсаулық сақтау

      қарсы күрес бекiтiлген штат министрлігінің

      жөнiндегі санының 59 бiрлiгi СПИД-тің алдын

      республи. бар СПИД-тің алдын алу және оған

      калық алу және оған қарсы қарсы күрес

      орталық күрес жөнiндегі жөніндегі

      республикалық республикалық

      орталықты ұстау. орталығы

      031 ВИЧ-тi СПИД-тің алдын алу Жыл Қазақстан

      жұқтыруды жөнiндегi санитар. бойы Республикасының

      алдын-алу лық-ағарту Денсаулық сақтау

      шаралары әдебиеттiң министрлігі

      басылымына және үш

      бейнетаспаларға

      жұмсалатын шығыстар

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мiнез-құлықтары қатерлi топтардың 20%-ын алдын алу бағдарламаларымен қамту; халықтың АҚТҚ/ЖҚТБ туралы ақпараттану деңгейiн арттыру және АҚТҚ-инфекциясының таралу қарқынын төмендету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      441-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 056 "Халыққа медициналық қызмет

      көрсетудi басқаруды жетiлдiру"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 71786 мың теңге (жетпiс бiр миллион жетi жүз сексен алты мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халықтың денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 04 желтоқсандағы N 735 Жарлығы ; "2000-2005 жылдары Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау iсiн одан әрі жетiлдiру Тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 25 мамырдағы N 790 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының дәрi-дәрмек саясаты тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 29 мамырдағы N 584 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесiн қаржыландыруды одан әрi жетiлдiру тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 13 шiлдедегi N 773 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: халықтың медициналық қызметтiң ауқымы мен сапасына деген сұранысын қанағаттандыруға бағытталған халыққа медициналық қызмет көрсетудi басқаруды жетiлдiру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: науқастарға диагноз қою мен емдеудің есептерiмен қоса олардың хаттамаларын әзiрлеу, диагноз қою мен емдеудiң қол әрекетiн жүргiзу үшiн диагноздық зерттеулер жүргiзу мен медициналық жабдықтардың түрлерiн жетiлдiруге қажетті уақыттың есептi нормаларын әзiрлеу, негiзгi дәрiлiк заттардың тiзiмiн құрау жүйесiн жетiлдiру, амбулаториялық науқастардың жекелеген санаттарын дәрiлiк заттармен тегiн қамтамасыз ету жүйесiн жетілдiру, дәрiлiк заттарды қолдану кезiнде қауiптi жанама салдарлардың алдын алу үшiн дәрiлiк заттардың болуы мүмкін жанама әсерлерiн зерделеу және ақпараттық ілестiру, міндеттi медициналық сақтандыруды (ММС) енгiзу жөнiндегi актуарлық есептерiн жүргiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      056 Халыққа науқастарға диагноз Жыл Қазақстан

      медициналық қою мен емдеудiң бойы Республикасының

      қызмет есептерiмен қоса Денсаулық

      көрсетудi медициналық көмек сақтау

      басқаруды көрсетудiң деңгей. министрлігі

      жетiлдiру лерi бөлiгiнде

      олардың хаттамаларын

      әзiрлеу бойынша;

      диагноз қою мен

      емдеудiң қол

      әрекетiн жүргiзу

      үшін диагноздық

      зерттеулер жүргiзу

      мeн медициналық

      жабдықтардың

      түрлерiн жетiлдiруге

      қажеттi уақыттың

      есептi нормаларын

      әзiрлеу бойынша;

      негiзгi дәрiлiк

      заттардың тiзiмiн

      құрау жүйесiн

      жетiлдiру мен

      амбулаториялық

      науқастардың

      жекелеген санаттарын

      дәрiлiк заттармен

      тегiн қамтамасыз

      ету жүйесiн

      жетiлдiру бойынша;

      жанама салдарлардың

      алдын алу үшін

      дәрiлік заттарды

      қолдану кезiнде

      қауiптi дәрiлiк

      заттарда болуы

      мүмкін жанама

      әсерлерiн зерделеу

      және ақпараттық

      ілестiру бойынша;

      ММС енгiзу жөнiндегi

      актуарлық есептерiн

      жүргiзу бойынша ақы

      төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: денсаулық сақтаудың нормативтiк базасын, халыққа медициналық қызмет көрсетудi жетiлдiрудi және денсаулық сақтау саласының қаржыландырылуын жақсарту; науқастарды емдеу үшiн қауiпсiз және тиiмдi дәрiлiк препараттардың тиiмдi пайдаланылуын қамтамасыз ету және халықты дәрi-дәрмекпен қамтамасыз етудiң баршаға жеткіліктілігін арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      442-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылдарға арналған

      057 "Ғылыми кадрларды стипендиямен қамтамасыз ету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 35445 мың теңге (отыз бес миллион төрт жүз қырық бес мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк бiлiм гранты туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 25 қарашадағы N 1781 қаулысы ; "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттiк стипендияларды тағайындау және төлеудің тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: кандидаттық, докторлық диссертацияларды даярлау және клиникалық ординатураларда оқыту кезеңiнде мемлекеттiк бiлiм тапсырысы бойынша оқитын ғылыми кадрларды әлеуметтiк қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының міндеттерi: мемлекеттiк тапсырыс бойынша оқитын ғылыми кадрлардың тамақтану, тұру және оқу-әдiстемелiк әдебиеттi сатып алу шығыстарын қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      057 Ғылыми Жекелеген санаттағы Жыл Қазақстан

      кадрларды оқушыларға бойы Республикасының

      стипендиямен мемлекеттiк Денсаулық сақтау

      қамтамасыз стипендияларды министрлігі

      ету тағайындау мен төлеу

      тәртiбi туралы

      нұсқаулыққа сәйкес

      аспирантурада,

      докторантурада және

      клиникалық

      ординатурада оқитын

      292 бiлiм алушыға

      мемлекеттiк

      стипендия төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: аспиранттарды, докторанттарды, клиникалық ординаторларды стипендиямен қамтамасыз етуге бағытталған қаражатты уақытында және мақсатты пайдалану.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      443-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 058 "Ғылыми кадрларды даярлау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 17703 мың теңге (он жетi миллион жетi жүз үш мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Бiлiм туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi "Ғылым туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 25 мамырдағы "2000-2005 жылдарда Қазақстан Республикасының денсаулық сақтауды одан әрi дамыту Тұжырымдамасы туралы" N 790 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 8 маусымдағы "2002/2003 оқу жылында ел iшiнде жоғары кәсiби және жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiби бiлiмi бар мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк бiлiм тапсырысын бекiту туралы" N 614 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: денсаулық сақтау саласын жоғары оқу орнынан кейiнгi кәсiби білімдi бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: бiлiктiлiгi жоғары кадрларға қойылатын қазiргi заманғы талаптарды ескере отырып, біліктілiгi жоғары ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      058 Ғылыми Жоғары оқу орындары Жыл Қазақстан

      кадрларды мен ғылыми ұйымдарда бойы Республикасының

      даярлау докторлық әрi Денсаулық

      кандидаттық сақтау

      диссертациялар министрлігі

      түрiндегі көкейкестi

      тақырыптар бойынша

      өзiндiк зерттеулер

      әзiрлеу.

      Аспиранттар мен

      клиникалық

      ординаторлардың

      орташа жылдық саны -

      245.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: еңбек нарығындағы бәсекеге жарамды жоғары оқу орнын бiтiргеннен кейiнгi кәсiби бiлiмдi мамандар - докторлар мен ғылым кандидаттарын, клиникалық ординаторларды уақытылы және тиiмдi даярлау.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      444-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 059 "Қазақ онкология және радиология

      ғылыми-зерттеу институты үшiн медициналық жабдықтар

      сатып алу" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 400000 мың теңге (төрт жүз миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "2030 жылға дейiн Қазақстанның Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: ауруды жоғары тиiмдi диагностикалау, алдын алу, емдеу жүргiзу үшiн онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтын осы заманғы қажеттi медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: онкология және радиология институтын медициналық жабдықтармен жарақтандыру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      059 Қазақ Онкология және Жыл Қазақстан

      онкология радиология ғылыми- бойы Республикасының

      және зерттеу институты Денсаулық сақтау

      радиология үшiн медициналық министрлігі

      ғылыми- жабдықтардың

      зерттеу 13 бiрлiгiн, оның

      институты iшiнде: магниттiк-

      үшін резонанстық томограф

      медициналық - 1 бiрл.,

      жабдықтар универсалды

      сатып алу рентгендiк жүйе - 1

      бiрл., флюроограф -

      1, бейне жүйелi

      бинокулярлы микроскоп

      - 2 бiрл., түрлi-түстi

      доплерлiк тиiмдiлiгi

      бар санды

      ультрадыбысты аппарат

      - 1 бiрл., 8 пациентке

      арналған орталық

      станция - 1 бiрл.

      зертханалық жабдықтар

      жиынтығы - 1 бірлік,

      микроскоптар жиынтығы -

      1 бірлік, эндоскопиялық

      базалық жинақ - 1 бірлік,

      спектаральдық доплері

      бар ультрадыбысты стацио-

      нарлық сканер - 1 бірлік,

      электр жетекті операция-

      лық стол - 1 бірлік,

      медициналық әмбебап

      камера - 1 бірлік сатып

      алу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.09. N 150аг қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қамтамасыздығын 90%-ға дейiн арттыруға мүмкiндiк беретiн онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты ұйымдарының әлемдiк стандарттар деңгейiн осы заманғы медициналық жабдықтармен жарықтандыру жолымен ауруларды диагностикалау мен емдеу деңгейi мен сапасын арттыру және осы негiзде онкологиялық аурулардан аурушаңдықты, мүгедектіктi және өлім-жітімдi төмендету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      445-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 060 "Онкологиялық ауруларды емдеу

      үшiн химиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 800000 мың теңге (сегiз жүз миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 16-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасында онкологиялық жағдайды жақсарту және тұрақтандыру мақсатында онкологиялық науқастарды химиялық препараттармен орталықтандырылған қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: онкологиялық науқастарды емдеу үшiн химиялық препараттарды сатып алу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      060 Онкологиялық Онкологиялық Жыл Қазақстан

      ауруларды ауруларды емдеу бойы Республикасының

      емдеу үшін үшін химиялық Денсаулық сақтау

      химиялық препараттарды министрлігі

      препараттарды уақытында сатып

      орталықтан. алу. Химиялық

      дырылған препараттармен

      сатып алу емдеуді қажет

      ететін науқастар.

      дың орташа

      жылдық саны -

      5500 адам.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетін нәтижелер: Осы заманғы жоғарғы тиімді химиялық препараттардың үлгісін қолдану нәтижесінде науқастардың жылдық өмір сүруі: қатерлі асқазан-ішек жолы ісігі барлардікі 8-10%-ке, сүт бездері қатерлі ісігі барлардікі 10-12%-ке, әйелдердің жыныс жолдары қатерлі ісігі барлардікі 10-15%-ке, несеп- жыныс аумағындағы қатерлі ісігі барлардікі 8-10%-ке, жұмсақ тіндер мен тірек-қозғалыс аппараты қатерлі ісігі барлардікі 5-7%-ке, бас және мойын қатерлі ісігі барлардікі 8-10%-ке артуы; өмір сүру ұзақтығының өсуі және сапасының жақсаруы, онкологиялық аурудың өсу көрсеткішінің, мүгедектік дәрежесінің және өлім-жітімнің төмендеуі күтіледі.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      446-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 061 "Республикалық денсаулық сақтау

      ұйымдарының қымбат бағалы медициналық жабдықтарына

      шығыс материалдарын, құрауыш бұйымдарын сатып алу және

      сервистiк қызмет көрсету" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 123 089 мың теңге (жүз жиырма үш миллион сексен тоғыз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегi бiрiншi кезектi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Халықтың денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: сырқаттарға тиiмдiлiгi жоғары диагноз қою, алдын алу, емдеу және кiдiрiссiз медициналық көмек көрсету үшiн республикалық денсаулық сақтау ұйымдарындағы медициналық жабдықтарға сервистік қызмет көрсетудi ретке келтiру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: медициналық жабдықтарға сервистiк қызмет көрсету жөнiндегi қызметтер, шығыс материалдарын және жинақтаушы бұйымдар алу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру шараларының жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру шаралары!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы ! !зімі !

      !ның !ма. ! ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      061 Республикалық 16 Республикалық Жыл Қазақстан

      денсаулық денсаулық сақтау бойы Республикасының

      сақтау ұйым. ұйымдары үшiн Денсаулық сақтау

      дарының медициналық министрлігі

      қымбат бағалы жабдықтарға

      медициналық сервистiк қызмет

      жабдықтарына көрсету жөнiндегi

      шығыс мате. қызметтер, шығыс

      риалдарын, материалдарын

      құрауыш және құрауыш

      бұйымдарын бұйымдар алу.

      сатып алу

      және сервистiк

      қызмет көрсету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасының орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: республикалық денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық жабдықтарға сервистік қызмет көрсету арқылы олардың пайдаланылу мерзiмiн ұзарту, ол жаңа жабдықтар алуға республикалық бюджеттiң шығындарын азайтуға мүмкіндік бередi.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      447-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 065 "Республика деңгейде халыққа

      мамандандырылған медициналық көмек көрсету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1505029 мың теңге (бiр миллиард бес жүз бес миллион жиырма тоғыз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 41, 42, 44-баптары ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Тегiн медициналық көмектің кепiлдiк берiлген көлемiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 27 қаңтардағы N 135 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: күрделi патологиясы бар науқастарға жоғары бiлiктi және мамандандырылған стационарлық, консультативтiк, емдеу-диагностикалық, оңалту және алдын алу көмегін көрсету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: күрделi патологиясы бар науқастарға консультация өткiзу, ауруханаға жатқызу және жоғары бiлiктi және мамандандырылған медициналық көмек көрсету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      065 Республика

      деңгейде

      халыққа

      маманданды.

      рылған

      медициналық

      көмек

      031 Республика Халыққа жоғары Жыл Қазақстан

      деңгейде білікті және бойы Республикасының

      халыққа жоғары мамандан. Денсаулық сақтау

      мамандан. дырылған медицина. министрлігі

      дырылған лық көмек көрсету

      медициналық жөніндегі қызметке

      көмек ақы төлеу. Емделген

      көрсету науқастардың орташа

      жылдық саны 28018

      адам.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: халық денсаулығы көрсеткiшiн жақсарту; халыққа сапалы, уақытылы және тиiмді жоғары біліктi және мамандандырылған медициналық көмек көрсету жолымен аурудың созылмалығын азайту.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      448-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      079 "Лицензиарлардың функцияларын орындау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8050 мың теңге (сегiз миллион елу мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi "Лицензиялау туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Заңының 12-бабы ; Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шiлдедегi "Есiрткi құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен оларды терiс пайдалануға қарсы iс-әрекет шаралары туралы" Заңының 7-бабы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын iске асыру туралы" 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің "Медициналық және дәрiгерлiк қызметтi лицензиялау ережесiн бекiту туралы" 2001 жылғы 7 маусымдағы N 767 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Емдiк препараттарды дайындау мен сатуға байланысты қызметтi лицензиялау ережесiн бекiту туралы" 2000 жылғы 28 қазандағы N 1624 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасында есiрткi құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы" 2000 жылғы 10 қарашадағы N 1693 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: көп салалы денсаулық сақтау жүйесiн қалыптастыру, мемлекеттiк медицинаны монополиясыздандыру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: медициналық, дәрiгерлiк, фармацевтикалық, санитарлық-гигиеналық, эпидемияға қарсы қызметтi, дезинфекциялау қызметтерiн көрсетудi, есiрткi құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызметтi лицензиялауды жүргiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      079 Лицензиар. Медициналық, Жыл Қазақстан

      лардың фармацевтикалық, бойы Республикасының

      функцияла. санитарлық-гигиена. Денсаулық сақтау

      рын орындау лық қызметпен министрлігі

      айналысатын

      денсаулық сақтау

      объектiлерiн лицен.

      зиялауды (4000

      лицензияға дейiн)

      жүргiзу. Қазақстан

      Республикасының

      өңiрлерiне 10 адам.

      ға дейiн бригадамен

      шыға отырып, Денсау.

      лық сақтау министр.

      лiгi орталық аппара.

      тының сарапшы маман.

      дарын тартумен лицен.

      зиаттардың қызметiн

      лицензиялаудан кейiнгi

      бақылауды жүргізу.

      Мемлекеттiк лицензия.

      ларды Қазақстан Рес.

      публикасының өңiрлерi.

      не арнайы байланыспен

      (айына 3 рет) жiберу.

      Сотта Қазақстан Респуб.

      ликасы Денсаулық сақтау

      министрлiгiнiң мүддесiн

      бiлдiру үшiн шарттық

      негiзде заңгерлердi

      тарту. Бланк өнiмдерiн

      дайындау бойынша қыз.

      метке төлеу.<*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.03.21. N 150b қаулысымен.

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: денсаулық сақтаудың мемлекеттiк емес секторының үлесiн арттыру, көп салалы медицинаны қалыптастыру, фармацевтикалық өндiрiстi дамыту.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      449-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 091 "Елдің жоғары оқу орындарында

      кадрлар даярлауға мемлекеттiк бiлiмдiк кредит бepу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 98384 мың теңге (тоқсан сегiз миллион үш жүз сексен төрт мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Бiлiм туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 20 шiлдедегi "Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында кадрларды даярлауға мемлекеттiк бiлiм несиесiн беру туралы" N 1018 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 маусымдағы "1999/2000 оқу жылында жоғары бiлiмдi мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiту туралы" N 698 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 2000 жылғы 16 мамырдағы "Ел iшiнде 2000/2001 оқу жылында жоғары кәсiби және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiту туралы" N 731 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 8 маусымдағы "2002/2003 оқу жылында жоғары кәсiби және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын бекiту туралы" N 614 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнің 2001 жылғы 29 қаңтардағы "Мемлекеттiк студенттiк несие беру тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" N 42 бұйрығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: денсаулық сақтау саласын жоғары медициналық бiлiмдi бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: мемлекеттiк бiлiм несиесiн беру шеңберiнде жоғары медициналық бiлiмдi мамандарды сапалы даярлауды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының стипендия алмайтын азаматтарына тамақтануға жұмсалатын шығыстарын iшiнара өтеуге және оқыту кезiнде оқу-әдiстемелiк әдебиеттi сатып алу үшiн мақсатты процентсiз несиенi ұсыну.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      091 Елдің жоғары

      оқу орында.

      рында

      кадрларды

      даярлауға

      мемлекеттiк

      бiлiм

      несиесiн

      беру

      034 Жаңа қабылдау Жыл сайын Қазақстан Жыл Қазақстан

      шеңберiнде Республикасы бойы Республикасының

      мемлекеттiк Үкiметiнiң қаулы. Денсаулық

      бiлiмдiк сымен бекiтiлетiн сақтау

      кредиттер жоғары кәсiби және министрлігі

      бойынша жоғары оқу орнын

      кадрлар бiтiргеннен кейiнгi

      даярлау кәсiби бiлiмдi

      мамандарға арналған

      мемлекеттiк бiлiм

      беру тапсырысына

      сәйкес студенттердi

      қабылдау. Оқу,

      әдiстемелiк жұмысты

      қамтитын бiлiм беру

      қызметiн жүзеге

      асыру; бiлiм беру

      жүйесін материалдық-

      техникалық қамтамасыз

      етудi жақсарту; 82

      студенттен тұратын

      орташа жылдық

      контингентті оқыту.

      035 Жаңа қабылдау Мемлекеттiк студенттiк Жыл Қазақстан

      шеңберiнде несие беру және төлеу бойы Республикасының

      мемлекеттiк тәртiбiне сәйкес Денсаулық

      студенттiк қайтарып алу негізiнде сақтау

      кредиттер несие қаражатын бөлу; министрлігі

      беру 86 студенттен тұратын

      орташа жылдық

      контингент.

      090 Мемлекеттiк Мемлекеттiк бiлiм Жыл Қазақстан

      бiлімдiк стандарттарына сәйкес бойы Республикасының

      кредиттер оқу процесiн жүргiзу; Денсаулық

      бойынша оқу, әдiстемелiк сақтау

      кадрлар жұмысты қамтитын бiлiм министрлігі

      даярлау беру қызметiн жүзеге

      асыру; бiлiм беру

      жүйесiн материалдық-

      техникалық қамтамасыз

      етудi жақсарту; 817

      студенттен тұратын

      орташа жылдық

      контингенттi оқыту.

      098 Мемлекеттiк Мемлекеттік студенттiк Жыл Қазақстан

      студенттiк несие беру және төлеу бойы Республикасының

      кредиттер тәртiбiне сәйкес Денсаулық

      беру қайтарып алу негізінде сақтау

      несие қаражатын бөлу; министрлігі

      98 студенттен тұратын

      орташа жылдық

      контингент.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк жалпыға мiндеттi стандарттың талаптарына сәйкес бiлiм несиесiн беру бойынша жоғары кәсiби бiлiмдi мамандарды уақытылы және тиiмдi даярлау.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      450-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 102 "Жоғары оқу орындарының

      студенттерiн стипендиямен қамтамасыз ету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 64326 мың теңге (алпыс төрт миллион үш жүз жиырма алты мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiлім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттiк стипендияларды тағайындау және төлеудiң тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы N 1903 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жоғары оқу орындарында мемлекеттiк тапсырыс бойынша оқитын студенттердi әлеуметтiк қолдау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: 1999 жылға дейiн медициналық жоғары оқу орындарына түскен студенттердiң оқу процесiн қамтамасыз ету үшiн тамағының, тұру және оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi сатып алу шығыстарын iшінара өтеу.

      6. Бюджеттік бағдарламаның іс-шараларын iске асырудың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      102 Жоғары оқу

      орындарының

      студенттерiн

      стипендиялық

      қамтамасыз

      ету

      092 Ел iшiндегі Мемлекеттiк бiлiм Жыл Қазақстан

      жоғары оқу беру ұйымдарында бойы Республикасының

      орындарының оқушылардың Денсаулық сақтау

      студенттерiн жекелеген санат. министрлігі

      стипендиялық тарына мемлекеттiк

      қамтамасыз стипендия тағайындау

      ету және төлеу тәртiбi

      туралы нұсқаулық.

      тарға сәйкес

      мемлекеттiк стипендия

      төлеу.

      Стипендияттардың

      жылдық орташа саны

      2426.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындауда күтiлетiн нәтижелер: 1999 жылға дейiн мемлекеттік тапсырыс бойынша медициналық жоғары оқу орындарына түскен және оқитын студенттердi стипендиялық қамтамасыз етуге бағытталған қаражаттарды уақытында, мақсатты және тиiмдi пайдалану.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      451-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 103 "Мемлекеттiк бiлiм гранттары

      бойынша оқитын студенттердi стипендиямен қамтамасыз ету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 90485 мың теңге (тоқсан миллион төрт жүз сексен бес мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтік құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы "Білiм туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 25 қарашадағы "Мемлекеттiк бiлiм гранты туралы" N 1781 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1999 жылғы 10 желтоқсандағы "Мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдарында оқитындардың жекелеген санаттарына мемлекеттiк стипендияларды тағайындау мен төлеудің тәртiбi туралы нұсқаулықты бекiту туралы" N 1903 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 2 маусымдағы "1999/2000 оқу жылында жоғары бiлiмдi мамандарды даярлауға арналған мемлекеттiк тапсырысты бекiту туралы" N 698 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 8 маусымдағы "Ел iшiнде 2002/2003 оқу жылында жоғары кәсiби және жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiмдi мамандарды даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бекiту туралы" N 614 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: мемлекеттік бiлiм гранты бойынша оқитын студенттерді әлеуметтік қолдау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: студенттердiң тамақтануына, тұруына және оқу процесiн қамтамасыз ету үшiн оқу-әдiстемелік әдебиет сатып алуына жұмсалған шығыстарын iшiнара өтеу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      103 Мемлекеттiк

      бiлiм

      гранттары

      бойынша

      оқитын

      студенттерді

      стипендиямен

      қамтамасыз

      ету

      035 Жаңа қабылдау Мемлекеттiк бiлiм Жыл Қазақстан

      шеңберiнде беру ұйымдарында бойы Республикасының

      мемлекеттiк оқитындардың Денсаулық сақтау

      бiлiм гранты жекелеген санат. министрлігі

      бойынша тарына мемлекеттiк

      оқитын стипендияларды

      студенттердi тағайындау мен

      стипендиямен төлеудiң тәртiбi

      қамтамасыз туралы нұсқаулыққа

      ету сәйкес студенттерге

      мемлекеттiк

      стипендия төлеу.

      Қабылдаудың жаңа

      түрi шеңберiндегi

      стипендиаттардың

      орташа жылдық

      контингентi 433

      092 Елдiң Мемлекеттiк бiлiм Жыл Қазақстан

      iшiндегi беру ұйымдарында бойы Республикасының

      жоғары оқу оқитындардың Денсаулық

      орындарында жекелеген санат. сақтау

      оқитын тарына мемлекеттiк министрлігі

      студенттерді стипендияларды

      стипендиямен тағайындау мен

      қамтамасыз төлеудің тәртiбi

      ету туралы нұсқаулыққа

      сәйкес студенттерге

      мемлекеттiк

      стипендия төлеу.

      Стипендиаттардың

      орташа жылдық

      контингентi - 3307.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетiн нәтижелер: Мемлекеттiк грант бойынша оқитын студенттердi стипендиямен қамтамасыз етуге бағытталған стипендиялық қаражатты уақытылы, мақсатты әрi тиiмдi пайдалану.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      452-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 104 "Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне

      қарсы күрес мемлекеттiк бағдарламасы"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7730 мың теңге (жетi миллион жетi жүз отыз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негізi:

      "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 16, 21-баптары ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесіне қарсы күрес стратегиясы туралы" 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаттары: наркологиялық бұзылулары бар халықтың аурушаңдығын төмендету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: нашақорлықтың алдын алу және емдеу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      104 Нашақорлық Есiрткiнiң алдын Жыл Қазақстан

      пен есiрткi алу мәселелерi бойы Республикасының

      бизнесiне жөнiндегi есiрткiге Денсаулық сақтау

      қарсы күрес қарсы оқу-танымдық министрлігі

      мемлекеттiк әдебиеттердi,

      бағдарламасы әдiстемелік ұсыным.

      дарды, буклеттерді,

      плакаттарды,

      брошюраларды әзiрлеу

      мен шығаруға, 4

      бейнероликтi әзiрлеу

      мен шығаруға және

      оларды жалға беруге

      арналған шығыстар.

      Шығарылатын өнiмдердiң

      орташа жылдық саны:

      буклеттер - 10 900;

      плакаттар - 6 600;

      брошюралар - 4 200;

      әдiстемелiк ұсынымдар

      - 3 900;

      бейнероликтер - 4.

      Емдеу мен оңалтудың

      жаңа әдiстерiн әзiрлеу,

      оларды аймақтық емдеу

      ұйымдарына енгiзу.

      7 аймақта есiрткiнi

      терiс пайдалану

      мониторингiнің бағдар.

      ламасын дайындау, сол

      жерге барып

      мониторингтi жүзеге

      асыру.

      Барудың орташа жылдық

      саны - 14.

      Нашақорлықтан зардап

      шегушi адамдарды

      емдеудiң жаңа

      әдiстерiне сынақ өткiзу

      қызметiне төлеу.

      Науқастардың орташа

      жылдық саны - 25 адам.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: наркологиялық бұзылулары бар халықтың аурушаңдық деңгейiн төмендету.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      453-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 207 "Қазақстан Республикасы Денсаулық

      сақтау министрлiгiнiң аумақтық органдарын

      материалдық-техникалық қамтамасыз ету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 24991 мың теңге (жиырма төрт миллион тоғыз жүз тоқсан бiр мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халықтың денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясы жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 04 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттен қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: республика аумағында жұқпалы ауруларға қарсы шараларды уақтылы жүргiзу және дәрілік заттар айналымын бақылау үшiн Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң аумақтық органдарын санитарлық автокөлiкпен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң аумақтық органдарын санитарлық автокөлiкпен жарақтандыру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      207 Қазақстан Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан

      Республикасы ликасы Денсаулық бойы Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлі. Денсаулық сақтау

      сақтау гінің аумақтық министрлігі

      министрлігі. органдары үшін

      нің аумақтық двигателінің көлемі

      органдарын 1600-ден 2000 текше

      материалдық- см-ге дейін - 20

      техникалық бiрлiк (4x4

      қамтамасыз дөңгелектi формула),

      ету 2000-нан 2500 текше

      см-ге дейiн - 13

      бiрлiк (4x4

      дөңгелектi формула)

      санитарлық көлiк алу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қамтамасыз етілуін арттыру мақсатымен Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің аумақтық органдарын санитарлық автокөлiкпен жарақтандыру және соның негiзiнде республика аумағында жұқпалы ауруларға қарсы шараларды уақтылы жүргiзу және дәрілік заттар айналымын бақылау жөнiнде жедел және сапалы шаралар жүргiзу. Фармация, фармацевтика және медицина комитетi аумақтық органдарының жарақтандырылуы 100%, Мемлекеттiк санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетi аумақтық органдарының жарақтандырылуы 90%.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      453-1-қосымша

      Ескерту. 453-1 қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлiгi

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған республикалық бюджет бағдарламасының

      208 "Медициналық ұйымдарды орталықтандырылған

      медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету"

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 200000 мың теңге (Екi жүз миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы , Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiн Қазақстанның Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: ауруларды жоғары тиiмдi диагностика, алдын алу және емдеу жүргiзу үшiн облыстық медицина ұйымдарын қажеттi осы заманғы медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: облыстық денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық жабдықтармен жарақтандыру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзім.|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | дері |

      | |ның | маның) | | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      208 Медицина. 12 бiрлiк медициналық Жыл Қазақстан

      лық ұйым. жабдық, оның iшiнде 8 iшiнде Республика.

      дарды ор. жылжымалы рентгендiк сының

      талықтан. сандық флюорография, Денсаулық

      дырылған 1 сандық ультрадыбыс. сақтау

      медицина. тық диагностикалық министрлiгi

      лық жаб. аппарат, 1 компьютер.

      дықтармен лiк томограф 1 кардио-

      қамтама. хирургиялық операция-

      сыз ету ларды жасауға арналған

      жинақ, 1 тамырластыру

      жүйесінің жинағын сатып

      алу.


      -------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.09. N 150аг қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: облыстық медицина ұйымдарының әлемдiк стандарттар деңгейiн аурушаңдықты, мүгедектiктi және өлiм-жiтiмдi төмендетуге мүмкiндiк беретiн осы заманғы медициналық жабдықтармен жарақтандыру жолымен ауруларды диагностикалау мен емдеудiң деңгейi мен сапасын арттыру.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      454-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 302 "Астана қаласында перинаталдық

      орталық салу үшiн жобалау-сметалық құжаттамаларды

      әзiрлеу" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 54000 мың теңге (елу төрт миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаттары: жоғары қауiптi топтағы жүктi, босанатын және босанған әйелдерге мамандандырылған медициналық көмектiң қолжетiмдiлiгiн қамтамасыз ету, аналар мен нәрестелердiң, оның iшінде перинаталдық өлiм-жітімдi төмендету; Астана қаласында әйелдердiң ұрпақ жаңғырту денсаулығын жақсарту.

      5. Бюджет бағдарламасының міндеттерi: Астана қаласында перинаталдық орталық салу үшiн техникалық-экономикалық негiздемесi бар жобалық-сметалық құжаттамаларды дайындау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      302 Астана Астана қаласында Жыл Қазақстан

      қаласында перинаталдық бойы Республикасының

      перинаталдық орталық салу үшiн Денсаулық

      орталық салу жобалау-сметалық сақтау

      үшiн жобалау құжаттамаларды министрлігі

      -cметалық дайындау.

      құжаттама. Ведомстводан тыс

      ларды мемлекеттік

      әзiрлеу сараптама жүргiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетiн нәтижелер: Астана қаласында перинаталдық орталық салу үшiн мемлекеттiк ведомстводан тыс сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжаттамаларды дайындау.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      455-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 306 "Республикалық медицина колледждi

      күрделi жөндеу" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15000 мың теңге (он бес миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Заңының 5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: санитарлық-гигиеналық нормалар мен ережелердi сақтау мақсатында Республикалық медицина колледжiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: республикалық медицина колледжiнің ғимараттары мен құрылыстарының жалпы құрылыстық санитарлық-техникалық, электр-монтаждық, жөндеу жұмыстарын жүргiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      306 Республикалық Орта медициналық Жыл Қазақстан

      медицина және фармацевтика. бойы Республикасының

      колледждi лық кадрларды Денсаулық сақтау

      күрделі даярлау және қайта министрлігі

      жөндеу даярлау жөнiндегі

      республикалық

      медицина колледж.

      iнiң оқу корпусын

      бекітілген жобалық

      -сметалық құжатта.

      маларға сәйкес

      күрделi жөндеу

      бойынша қызметтерге

      ақы төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Орта медициналық және фармацевтикалық кадрларды даярлау және қайта даярлау жөнiндегi республикалық медицина колледжінiң ғимараттары мен құрылыстарын күрделi жөндеуді жүргізу.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      456-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 307 "Денсаулық сақтау объектiлерiн

      күрделi жөндеу" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 294300 мың теңге (екi жүз тоқсан төрт миллион үш жүз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халықтың денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: санитарлық-гигиеналық нормалар мен ережелердi сақтау және iшкi ауруханалық жұқпалы ауруларды азайту мақсатында республиканың денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: республиканың денсаулық сақтау ұйымдарының құрылыстары мен ғимараттарының жалпы құрылыстық санитарлық-техникалық, электр монтаждау, жөндеу жұмыстарын жүргізу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру шараларының жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру шаралары!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы ! !зімі !

      !ның !ма. ! ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      307 Денсаулық Республикалық Жыл Қазақстан

      сақтау денсаулық сақтау бойы Республикасының

      объектiлерін ұйымдарының Денсаулық сақтау

      күрделi ғимараттары мен министрлігі

      жөндеу құрылыстарын

      күрделi жөндеуден

      өткiзу жөнiнде

      көрсетiлген қызмет

      үшiн ақы төлеу.

      Күрделi жөндеуден

      өткізілуі тиіс

      объектілердің орташа

      жылдық саны - 13.

      Республикалық

      психиатрия,

      психотерапия және

      нашақорлық ҒПО,

      Республикалық қан

      орталығы, Талдықорған

      обаға қарсы күрес

      станциясы, Қызылорда

      обаға қарсы күрес

      станциясы, Педиатрия

      және балалар

      хирургиясы ғылыми

      орталығы, Республи.

      калық ана мен баланың

      денсаулығын қорғау

      ғылыми-зерттеу

      орталығы, Республика.

      лық консультативтік

      орталық, Көз аурулары

      ғылыми-зерттеу

      институты, Терi-

      венерологиялық ғылыми

      -зерттеу институты,

      Қазақ онкология және

      радиология ғылыми-

      зерттеу институты,

      Кардиология және iшкi

      аурулар ғылыми-зерттeу

      институты, Травматология

      және ортопедия ғылыми-

      зерттеу институты,

      "Бурабай" республикалық

      туберкулез санаторийiндегi

      емдеу-диагностикалық

      бөлiмшесi. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының ғимараттары мен құрылыстарын санитарлық және гигиеналық нормаларға сәйкес күрделi жөндеуден өткізу.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      457-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 308 "Ақмола мемлекеттiк медицина

      академиясын күрделi жөндеу" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10000 мың теңге (он миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Заңының 5-бабы ; Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: санитарлық-гигиеналық нормалар мен ережелердi сақтау мақсатында Ақмола мемлекеттiк медицина академиясының материалдық-техникалық базасын нығайту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Ақмола мемлекеттiк медицина академиясының ғимараттары мен құрылыстарының жалпы құрылыстық санитарлық-техникалық, электр-монтаждық, жөндеу жұмыстарын жүргiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зімі !

      !ның !ма. ! ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      308 Ақмола Ақмола мемлекеттiк Жыл Қазақстан

      мемлекеттiк медицина академия. бойы Республикасының

      медицина сының ғимараттары Денсаулық

      академиясын мен құрылыстарын сақтау

      күрделi бекiтiлген жобалық- министрлігі

      жөндеу сметалық құжаттама.

      ларға сәйкес күрделi

      жөндеу бойынша

      қызметтерге ақы төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ақмола мемлекеттiк медицина академиясының ғимараттары мен құрылыстарын күрделi жөндеудi жүргiзу.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      458-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 458 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 10 қарашадағы N 150м қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 400 "Аудандық орталық ауруханаларды

      салуға облыстық бюджеттерге берiлетiн мақсатты

      инвестициялық трансферттер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 399132 мың теңге (үш жүз тоқсан тоғыз миллион бiр жүз отыз екi мың теңге). <*>

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 5-бабы ; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халықтың денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Жамбыл облысының Мойынқұм селосындағы 125 төсектiк Мойынқұм орталық аудандық ауруханасының құрылысын және T.Рысқұлов атындағы ауданның Құлан ауылында емханасы бар 150 төсектiк орталық аудандық aуpуxaнa құрылысын аяқтау. <*>

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Мойынқұм селосындағы 125 төсектік Мойынқұм орталық аудандық ауруханасының және T.Рысқұлов атындағы ауданның Құлан ауылында емханасы бар 150 төсектiк орталық аудандық аурухананың құрылысы үшiн Жамбыл облыстық бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу. <*>

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру шараларының жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру шаралары!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы ! !зімі !

      !ның !ма. ! ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      400 Аудандық

      орталық

      аурухана.

      ларды

      салуға

      облыстық

      бюджеттерге

      берiлетiн

      мақсатты

      инвестиция.

      лық

      трансферттер

      034 Орталық Бекiтiлген жобалау Жыл Қазақстан

      аудандық -сметалық құжатта. бойы Республикасының

      ауруханалар маларға сәйкес Денсаулық

      салуға Мойынқұм селосындағы сақтау

      Жамбыл 125 төсектiк Мойынқұм министрлігі

      облыстық орталық аудандық

      бюджетiне ауруханасының

      берiлетiн құрылысын және

      мақсатты T.Рысқұлов атындағы

      инвестиция. ауданның Құлан ауы-

      лық лында емханасы бар

      трансферттер 150 төсектiк орталық

      аудандық аурухана

      құрылысын аяқтау үшiн

      Жамбыл облыстық

      бюджетiне мақсатты

      инвестициялық

      трансферттер аудару. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасының орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: Мойынқұм селосындағы 125 төсектiк Мойынқұм орталық аудандық ауруханасының пайдалануға берiлуi. Т. Рысқұлов атындағы ауданның Құлан ауылында емханасы бар 150 төсектiк орталық аудандық аурухана құрылысы бойынша бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаларға сәйкес орындалған жұмыстардың көлемi.* <*>

      Ескерту:

      *) Іске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      459-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 459 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 10 қарашадағы N 150м қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 401 "Aуылдық перзентхана құрылысына

      облыстық бюджеттерге берiлетiн мақсатты инвестициялық

      трансферттер" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 634590 мың теңге (алты жүз отыз төрт миллион бес жүз тоқсан мың теңге). <*>

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халық денсаулығы" Мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "2030 жылға дейiн Қазақстанның Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Жамбыл облысының Жамбыл ауданындағы Аса ауылында 60 төсек-орындық перзентхана салу, Жамбыл облысының T. Рысқұлов атындағы ауданындағы Құлан ауылында 76 төсек-орындық перзентхана салу, Оңтүстiк Қазақстан облысының Түркiстан ауданындағы Түркiстан қаласында 60 төсек-орындық әйелдер консультациясы бар перзентхана салу.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: республикалық бюджеттен Жамбыл және Оңтүстiк Қазақстан облыстарының бюджеттерiне ауылдық перзентханалар салуға жәрдем қаржылар бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      031 Ауылдық

      перзентхана

      құрылысына

      облыстық

      бюджеттерге

      берiлетiн

      мақсатты

      инвестициялық

      трансферттер

      031 Ауылдық Белгiленген тәр. Жыл Қазақстан

      перзентхана тiппен мемлекеттiк бойы Республикасының

      үйлерiн сараптау мен Денсаулық

      салуға Жамбыл бекiтуден өткен сақтау

      облыстық жобалық-сметалық министрлігі

      бюджетiне құжаттамаға (бұдан

      берiлетiн әрi - ЖСҚ) сәйкес

      мақсатты Жамбыл облысының

      инвестициялық Жамбыл ауданындағы

      трансферттер Аса ауылында 60

      төсек-орындық

      перзентхана,

      сондай-ақ T. Рысқұлов

      атындағы ауданындағы

      Құлан ауылында 76

      төсек-орындық

      перзентхананы салу

      үшiн Жамбыл облыстық

      бюджетiне мақсатты

      инвестициялық

      трансферт аудару

      032 Түркiстан Белгіленген тәртіппен Жыл Қазақстан

      қаласында мемлекеттiк сараптау бойы Республикасының

      әйелдер кеңесі мен бекiтуден өткен Денсаулық

      бар перзент. ЖСҚ сәйкес Оңтүстiк сақтау

      хана үйін Қазақстан облысының министрлігі

      салуға Түркiстан ауданындағы

      Оңтүстік Түркiстан қаласында

      Қазақстан 60 төсек-орындық

      облыстық әйелдер консультациясы

      бюджетіне бар перзентхананың

      берілетін құрылысын аяқтау үшiн

      мақсатты Оңтүстік Қазақстан

      инвестициялық облыстық бюджетiне

      трансферттер мақсатты инвестициялық

      трансферт аудару

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттамаларға сәйкес Жамбыл ауданындағы Аса ауылында 60 төсек-орындық перзентхананы салу, T.Рысқұлов атындағы ауданындағы Құлан ауылында 76 төсек-орындық перзентхананы салу жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi. Оңтүстiк Қазақстан облысының Түркiстан ауданындағы Түркiстан қаласында 60 төсек-орындық әйелдер консультациясы бар перзентхананы қолдануға беру.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегі iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      460-қосымша

      ЕСКЕРТУ. 460 қосымша өзгерді - Қазақстан Республикаcы Үкiметiнiң 2003 жылғы 10 қарашадағы N 150м қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 402 "Туберкулез ұйымдары және аудандық

      аурухана салуға облыстық бюджеттерге берiлетiн мақсатты

      инвестициялық трансферттер" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2071658 мың теңге (екі миллиард жетпіс бір миллион алты жүз елу сегіз мың теңге). <*>

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңының 5-бабы ; "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнің "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiн Қазақстанның Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы , "Қазақстан Республикасында халықты туберкулезден қорғаудың кезек күттiрмейтiн шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 4 қыркүйектегi N 839 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Атырау облысының Құрманғазы ауданындағы Ганюшкино ауылында 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасын, Қызылорда облысының Арал ауданындағы Арал қаласында 100 төсек-орындық туберкулез диспансерiн, Қызылорда облысының Қармақшы ауданындағы Жосалы кентiнде 60 төсек-орындық туберкулез ауруханасын, Қызылорда облысының Сырдария аудандағы Тереңөзек кентiнде 50 төсек-орындық туберкулез ауруханасын Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданындағы Ақсай қаласында 50 төсек-орындық туберкулез ауруханасын, Батыс Қазақстан облысының Казталов ауданындағы Казталовка ауылында 50 төсек-орындық туберкулез ауруханасын, Батыс Қазақстан облысының Жамбейiт ауылында Сырым аудандық орталық ауруханасының жанынан 25 төсек-орындық туберкулез бөлiмшесiн, Жамбыл облысының Сарысу ауданындағы Саудакент ауылында 40 төсек-орындық туберкулез диспансерін, Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы Мойынқұм ауылында 40 төсек-орындық туберкулез ауруханасын, Жамбыл облысының Т.Рысқұлов ауданындағы Қарақыстақ кентiнде 75 төсек-орындық туберкулезге қарсы балалар санаторийiн, Оңтүстiк Қазақстан облысының Түркiстан ауданындағы Түркiстан қаласында 60 төсек-орындық туберкулез диспансерін, Оңтүстiк Қазақстан облысының Жетiсай қаласында 150 төсек-орындық аудандық орталық аурухана салу. <*>

      Ескерту. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.09.26. N 978 қаулысымен .

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Атырау, Қызылорда, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Оңтүстiк Қазақстан облыстық бюджеттерiне туберкулез ұйымдары мен аудандық аурухана салуға республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру жөнінде.!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !гі іс-шаралар !зім. !

      !ның !ма. ! ! !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      402 Туберкулез

      ұйымдары

      және

      аудандық

      аурухана

      салуға

      облыстық

      бюджеттерге

      берiлетiн

      мақсатты

      инвестиция.

      лық

      трансферттер

      032 Туберкулез Белгіленген тәртiп. Жыл Қазақстан

      ұйымдарын пен мемлекеттiк бойы Республикасының

      салуға сараптау мен Денсаулық сақтау

      Атырау бекітуден өткен министрлігі

      облыстық жобалық-сметалық

      бюджетiне құжаттамаға сәйкес

      берiлетін (бұдан әрi - ЖСҚ)

      мақсатты Атырау облысының

      инвестиция. Құрманғазы ауданындағы

      лық Ганюшкино ауылында

      трансферттер 100 төсек-орындық

      туберкулез ауруханасын

      салу үшiн Атырау

      облыстық бюджетiне

      мақсатты инвестициялық

      трансферттер аудару

      033 Туберкулез Белгіленген тәртiп. Жыл Қазақстан

      ұйымдарын пен мемлекеттiк бойы Республикасының

      салуға сараптау мен Денсаулық сақтау

      Қызылорда бекітуден өткен министрлігі

      облыстық ЖСҚ сәйкес Қызылорда

      бюджетiне облысының Арал

      берiлетiн ауданындағы Арал

      мақсатты қаласында 100 төсек

      инвестиция. -орындық туберкулез

      лық диспансерiн, Қармақшы

      трансферттер ауданындағы Жосалы

      кентiнде 60 төсек-

      орындық туберкулез

      ауруханасын, Сырдария

      ауданындағы Тереңөзек

      кентiнде 50 төсек-

      орындық туберкулез

      ауруханасын салу

      үшiн Қызылорда

      облыстық бюджетiне

      мақсатты инвестициялық

      жәрдем трансферттер

      аудару <*>

      034 Туберкулез Белгіленген тәртiп. Жыл Қазақстан

      ұйымын пен мемлекеттiк бойы Республикасының

      салуға Батыс сараптау мен Денсаулық сақтау

      Қазақстан бекітуден өткен министрлігі

      облыстық ЖСҚ сәйкес Батыс

      бюджетiне Қазақстан облысының

      берілетiн Бөрлі ауданындағы

      мақсатты Ақсай қаласында

      инвестиция. 50 төсек-орындық

      лық туберкулез ауруханасын,

      трансферттер Казталов ауданындағы

      Казталовка ауылында

      50 төсек-орындық

      туберкулез ауруханасын,

      Сырым ауданындағы

      Жамбейiт ауылындағы

      аудандық орталық

      ауруханасының жанынан

      25 төсек-орындық

      туберкулез бөлімшесін

      салу үшін мақсатты

      инвестициялық

      трансферттер аудару

      035 Туберкулез Белгіленген тәртiп. Жыл Қазақстан

      ұйымдарын пен мемлекеттiк бойы Республикасының

      салуға сараптау мен Денсаулық сақтау

      Жамбыл бекітуден өткен министрлігі

      облыстық ЖСҚ сәйкес Жамбыл

      бюджетiне облысының Сарысу

      берiлетін ауданындағы Саудакент

      мақсатты ауылында 40 төсек

      инвестиция. -орындық туберкулез

      лық диспансерін, Мойынқұм

      трансферттер ауданындағы Мойынқұм

      ауылында 40 төсек-

      орындық туберкулез

      ауруханасын, Т.Рысқұлов

      ауданындағы Қарақыстақ

      кентiнде 75 төсек-

      орындық туберкулезге

      қарсы балалар санаторийін

      салу үшiн Жамбыл

      облысының бюджетiне

      мақсатты инвестициялық

      трансферттер аудару

      036 Туберкулез Белгіленген тәртiп. Жыл Қазақстан

      ұйымдарын пен мемлекеттiк бойы Республикасының

      салуға сараптау мен Денсаулық сақтау

      Оңтүстік бекітуден өткен ЖСҚ министрлігі

      Қазақстан сәйкес Оңтүстік

      облысының Қазақстан облысының

      бюджетiне Түркістан ауданындағы

      берiлетiн Түркiстан қаласында

      мақсатты 60 төсек-орындық

      инвестиция. туберкулез диспансерiн,

      лық Мақтаарал аудандық

      трансферттер Жетiсай қаласында

      150 төсек-орындық

      Жетiсай аудандық

      орталық ауруханасын

      салу үшiн Оңтүстік

      Қазақстан облысының

      бюджетiне мақсатты

      инвестициялық

      трансферттер аудару

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.09.26. N 978 қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бекiтiлген жобалық-сметалық құжаттамаларға сәйкес Құрманғазы ауданындағы Ганюшкино ауылында 100 төсек-орындық туберкулез ауруханасын салу, Арал ауданындағы Арал қаласында 100 төсек-орындық туберкулез диспансерiн салу, Қармақшы ауданындағы Жосалы кентiнде 60 төсек-орындық туберкулез ауруханасын, Сырдария ауданындағы Тереңөзек кентiнде 50 төсек-орындық туберкулез ауруханасын

      Т.Рысқұлов ауданындағы Қарақыстақ кентінде 75 төсек-орындық туберкулезге қарсы балалар санаторийiн салу, Түркiстан ауданындағы Түркiстан қаласында 60 төсек-орындық туберкулез диспансерiн салу, Мақтаарал ауданындағы Жетiсай қаласында 150 төсек-орындық аудандық орталық aуpухананы салу жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi. Батыс Қазақстан облысы Бөрлi ауданындағы Ақсай қаласында 50 төсек-орындық туберкулез ауруханасын, Казталов ауданындағы Казталовка ауылында туберкулез ауруханасын, Сырым ауданындағы Жамбейiт ауылындағы аудандық орталық ауруханасының жанынан 25 төсек-орындық туберкулез бөлiмшесiн, Сарысу ауданындағы Саудакент ауылында 40 төсек-орындық туберкулез диспансерi мен Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы Мойынқұм ауылында 40 төсек-орындық туберкулез ауруханасын пайдалануға беру. <*>

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттерді игеру шеңберінде күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.09.26. N 978 қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      461-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 403 "Арал және Қазалы аудандарының

      тұрғындарына тегiн көмектiң кепiлдi көлемiн көрсету үшiн

      Қызылорда облыстық бюджетiне мақсатты трансферттер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 231976 мың теңге (екi жүз отыз бiр миллион тоғыз жүз жетпiс алты мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Арал өңiрiндегi экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 30 маусымдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 27 қаңтардағы N 135 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: экологиялық апатты аудандарда тұратын тұрғындарды тегiн медициналық көмектің кепілдi көлемiмен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: Арал және Қазалы аудандарының тұрғындарына тегiн көмектiң кепiлдi көлемiн көрсету үшiн республикалық бюджеттен Қызылорда облыстық бюджетiне трансферттер бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру шараларының жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру шаралары!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы ! !зімі !

      !ның !ма. ! ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      403 Арал және Арал және Қазалы Жыл Қазақстан

      Қазалы аудандарының бойы Республикасының

      аудандарының тұрғындарына тегiн Денсаулық сақтау

      тұрғындарына көмектің кепiлдi министрлігі

      тегiн көлемiн көрсету үшiн

      көмектiң Қызылорда облыстық

      кепiлдi бюджетiне мақсатты

      көлемiн трансферттер аудару,

      көрсету үшiн бекiтілген

      Қызылорда Ережелерге сәйкес. <*>

      облыстық

      бюджетiне

      мақсатты

      трансферттер

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Арал және Қазалы аудандарының тұрғындарына тегiн көмектің кепiлдi көлемiн көрсету үшiн Қызылорда облыстық бюджетiне мақсатты трансферттер бөлу.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегі iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      462-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 404 "Шалқар ауданының тұрғындарына

      тегiн көмектiң кепiлдi көлемiн көрсету үшiн Ақтөбе

      облыстық бюджетiне мақсатты трансферттер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 32488 мың теңге (отыз екi миллион төрт жүз сексен сегiз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негізi: "Арал өңiрiндегi экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтiк қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 30 маусымдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы; Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; "Тегiн медициналық көмектің кепiлдi көлемiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 27 қаңтардағы N 135 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: экологиялық апатты аудандарда тұратын тұрғындарды тегiн медициналық көмектің кепілдi көлемiмен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: Шалқар ауданының тұрғындарына тегiн көмектiң кепiлдi көлемiн көрсету үшiн республикалық бюджеттен Ақтөбе облыстық бюджетiне трансферттер бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру шараларының жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру шаралары!мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы ! !зімі !

      !ның !ма. ! ! ! !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      404 Шалқар Шалқар Жыл Қазақстан

      ауданының ауданының бойы Республикасының

      тұрғындарына тұрғындарына тегiн Денсаулық сақтау

      тегiн көмектің кепiлдi министрлігі

      көмектiң көлемiн көрсету үшiн

      кепiлдi Ақтөбе облыстық

      көлемiн бюджетiне мақсатты

      көрсету үшiн трансферттер аудару,

      Ақтөбе бекiтілген

      облыстық Ережелерге сәйкес. <*>

      бюджетiне

      трансферттер

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Шалқар ауданының тұрғындарына тегiн көмектің кепiлдi көлемiн көрсету үшiн Ақтөбе облыстық бюджетiне мақсатты трансферттер бөлу.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегі iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      462-1-қосымша

      Ескерту. 462-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлiгi

      _________________________________

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 405 "Онкологиялық диспансерді

      көшiруге байланысты құрылыс жұмыстарын жүргiзуге

      Солтүстiк Қазақстан облысының бюджетiне

      берiлетiн мақсатты трансферттер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 65000 мың теңге (Алпыс бес миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 19 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 18 мамырдағы "Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулық жағдайын жақсарту жөнiндегi бiрiншi кезектi шаралар туралы" N 3956 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Халық денсаулығы" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" N 735 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: онкологиялық диспансердi қайта базалау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: медициналық жабдықпен жарақтандыруды ескере отырып, Солтүстiк Қазақстан облыстық бюджетiне онкологиялық диспансердi қайта базалау жөнiндегi құрылыс жұмыстарын жүргiзуге республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:*

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.| Бағдарламаны (кіші | Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. | маның | бағдарламаны) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзім.|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шаралар | дері |

      | |ның | маның) | | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      405 Онколо. Медициналық жабдықпен Жыл Қазақстан

      гиялық жарақтандыруды ескере iшiнде Республика.

      диспан. отырып, бекiтiлген сының

      серді жобалық-сметалық Денсаулық

      көшiруге құжаттамаға сәйкес сақтау

      байланыс. Солтүстiк Қазақстан министрлігі

      ты құры. облыстық бюджетiне

      лыс жұ. онкологиялық диспан.

      мыстарын сердi қайта базалау

      жүргiзуге жөнiндегi құрылыс

      Солтүстiк жұмыстарын жүргiзуге

      Қазақстан (облыстық психиатрия

      облысының ауруханасының емдiк

      бюджетiне корпусының құрылысын

      берiлетiн аяқтау) мақсатты

      мақсатты трансферттерді аудару

      трансфер.

      ттер

      -------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:* халық денсаулығының көрсеткiштерiн жақсарту.

      Ескерту:*) Республикалық бюджеттен берiлген трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштердi iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың тiзбесi тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      463-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 500 "Денсаулық сақтаудың ақпараттық

      жүйелерiн сүйемелдеу" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20 000 мың теңге (жиырма миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы" N 573 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 14 наурыздағы Ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы N 359 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" N 4153 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: денсаулық саласындағы басқарушылық құрылымның жедел және стратегиялық шешiмдерiн қабылдау сапасын жақсарту мақсатында ақпараттық iшкi жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнiң ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000-2003 жылдарға арналған Іс-қимылдар бағдарламасын ақпараттық қолдауды қамтамасыз етуге, Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын iске асыруға, соның iшiнде осы кезде жұмыс iстеп тұрған "Денсаулық - автоматтандырылған басқару жүйесi" ақпараттық ішкi жүйесiн сүйемелдеуге, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесiнiң есептеу техникасына, жергiлiктi есептеу техникасы желiсiне жүйелiк және техникалық қызмет көрсетудi қамтамасыз етуге бағытталған, Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының Еуропа Аймақтық Бюросымен (бұдан әрi - ДДҰ ЕАБ) және басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпарат алмасуды қолдау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !жөніндегі !зім. !

      !ның !ма. ! !іс-шаралар !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      500 Денсаулық "Медициналық Жыл Қазақстан

      сақтаудың статистика" бойы Республикасының

      ақпараттық бағдарламалар Денсаулық сақтау

      жүйелерiн кешенi облыстар министрлігі

      сүйемелдеу тұрғысында жылдық

      жинақтық медициналық

      статистикалық есептер

      берудi қалыптастыру

      "Мединфо" бағдарла.

      малар кешенi - "ҚP

      халқының денсаулығы

      және медициналық

      ұйымдардың жыл бойғы

      қызметi" атты кiтап

      түрiндегi және

      компьютерлiк жыл

      сайынғы анықтамалықты

      бере отырып,

      "Мединфо" жүйесi

      бойынша халық

      денсаулығының

      жинақтық көрсеткiштерiн

      қалыптастыру;

      "Халық денсаулығы

      көрсеткіштерін

      қалыптастыру"

      бағдарламасы - ДДҰ

      ЕАБ-на беру үшiн халық

      денсаулығының

      көрсеткіштерi бойынша

      тоқсан сайын деректер

      базасын жасау;

      "Ана мен бала"

      бағдарламалар кешенi

      - бала тууды, ана мен

      бала өлiмiн, нәрестенің

      шетiнеуiн, жаңа туған

      нәрестелердің (0-ден

      27 күнге дейiнгi

      жастағы) науқастануын

      жедел бақылау;

      "Ауылдық денсаулық

      сақтаудың техникалық-

      экономикалық

      көрсеткіштерi"

      бағдарламасы (бұдан әрi

      - ТЭК) - "Ауыл"

      бағдарламасына сәйкес

      ауылдық денсаулық

      сақтаудың медициналық

      ұйымдарының ТЭК бойынша

      деректер базаларын

      қолдау және тоқсан

      сайын жаңарту.

      Практикалық денсаулық

      сақтаудың дәрiгер

      кадрлары, ғылыми

      бейiндегi дәрiгер

      кадрлар, орта

      медициналық қызметкер

      жөнiндегi "Денсаулық

      сақтау кадрлары" iшкi

      жүйесi бойынша

      деректер базасын

      жасау және "Республикалық

      мекемелердi қаржыландыру"

      бағдарламалар кешенi

      - республикалық мекемелер

      бойынша сметалар жасау,

      варранттарды,

      субварранттарды iске

      қосу, өтінімдердi, ақы

      төлеуге шоттарды беру;

      "Бухгалтерлік есеп"

      бағдарламалар кешенi

      - республикалық мекемелер

      тұрғысында бухгалтерлiк

      есеп беру бойынша

      жинақтар жасау.

      "Жалақы" бағдарламалар

      кешенi - жалақыны

      автоматты түрде есептеу

      бағдарламасын жүргiзу.

      "Медициналық ұйымдарды

      лицензиялау"

      бағдарламалар кешенi

      - облыстық денсаулық

      сақтау бөлiмдерiмен

      ақпарат алмасуды

      көздейтiн медициналық

      ұйымдарды лицензиялау

      бойынша деректер

      базасын жасау және

      жүргiзу;

      "Қант диабетi" ұлттық

      тiркелiмi бойынша

      деректер базасын жасау

      және жүргiзу жөнiндегi

      бағдарламалар кешенi;

      "Хаттар мен бақылаудағы

      құжаттардың орындалуын

      талдау" бағдарламалар

      кешенi - кiрiстегi және

      шығыстағы ақпарат

      бойынша күнделiктi

      деректер базасын жасау;

      Мемлекеттiк сатып алу

      бойынша деректер базасын

      жасау және жүргiзу

      жөнiндегi бағдарламалар

      кешенi;

      "Дәрiлiк есiрткi

      құралдарын есепке алу"

      бағдарламалар кешенi -

      медициналық ұйымдардағы

      барлық дәрiлік есiрткi

      құралдары бойынша

      деректер базасын жасау

      және жүргiзу;

      Медициналық ұйымдарда

      онкологиялық аурулармен

      ауыратын науқастар

      тiркелiмiн жүргiзу

      жөнiндегi бағдарламалар

      кешенi;

      Дербес компьютерлерге,

      жергiлiктi есептеу

      желiсiне, iшкi жүйелер

      бойынша деректер базасы

      бар серверге техникалық

      қызмет көрсету; модемдiк

      спутник байланысы

      бойынша облыстық

      денсаулық сақтау

      департаменттерiнен жедел

      деректер қабылдау-беру,

      ДДҰ ЕАБ-мен деректер

      базасын алмасу үшiн

      INTERNET-те IP-мекен-

      жайын қолдау. Спутник

      арнасын жалға алу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетiн нәтижелер: деректердi жинау мен жедел мiндеттердi пысықтаудың орташа есеппен алғандағы уақытын 2 күнге дейiн қысқарту; облыстардан медициналық статистика жөнiндегi статистикалық есептердi қабылдау кезеңiн қысқарту (жылдық есеп беру - 30 күнге дейiн; тоқсандық - 3 күнге дейiн); ақпараттық талдамалық анықтама беру мерзiмдерiн 2 күнге дейiн қысқарту; денсаулық сақтау саласындағы басқарушылық құрылымның жедел және стратегиялық шешiмдерiн қабылдау сапасын жақсарту.

      Қазақстан Республикасы

      Yкiметінің

      2002 жылғы 29 желтоқсан

      N 1429 қаулысына

      464-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Денсаулық сақтау министрлігі

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      600 "Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерiн құру"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7000 мың теңге (жетi миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2002 жылғы 12 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы" N 573 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 14 наурыздағы "Ақпараттық қауіпсiздiктi қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы" N 359 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 16 қарашадағы "Халық денсаулығы" Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" N 4153 Жарлығы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жаңа бағдарламалық өнiмдердi жасау жолымен уәкiлеттi opгaнды ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгiнің ақпараттық жүйесiн құру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөніндегі іс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші!Бағдарлама.!Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ.!ның (кіші !(кіші бағдарламаны)!асыру! орындаушылар

      !ла. !дар.!бағдарлама.!іске асыру !мер. !

      !ма. !ла. !ның) атауы !жөніндегі !зім. !

      !ның !ма. ! !іс-шаралар !дері !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      600 Денсаулық Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      сақтаудың касының үш облысында бойы Республикасының

      ақпараттық "Емхана" автоматтан. Денсаулық сақтау

      жүйелерін дырылған ақпараттық министрлігі

      құру жүйесiн (ААЖ)

      кеңiнен өрiстету,

      оның iшiнде:

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      әзiрлеу; құжаттаманы

      әзiрлеу және тарату;

      облыстарға бару

      арқылы бағдарламаларды

      енгiзу.

      "Оқушыларды

      медициналық тексеру"

      автоматтандырылған

      ақпараттық қамтамасыз

      ету, оның iшiнде:

      бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      әзiрлеу; құжаттаманы

      әзiрлеу және тарату;

      бағдарламаны енгізу;

      республиканың барлық

      аймақтарында

      бағдарламалық

      қамтамасыз ету

      таралымын көбейту.

      "Ауыл тұрғындарын

      медициналық тексеру"

      автоматтандырылған

      ақпараттық қамтамасыз

      ету, оның iшiнде:

      бағдарламалық қамтамасыз

      етудi әзiрлеу;

      құжаттаманы әзiрлеу

      және тарату;

      бағдарламаны енгiзу;

      республиканың барлық

      аймақтарында

      бағдарламалық қамтамасыз

      ету таралымын көбейту.

      Медициналық жоғары оқу

      орындары мен медицина

      факультеттерi бойынша

      студенттер тiркелiмiн

      жасау және жүргiзу,

      оның iшiнде:

      бағдарламалық қамтамасыз

      етудi әзiрлеу;

      құжаттаманы әзірлеу

      және тарату;

      бағдарламаны енгізу;

      республиканың барлық

      аймақтарында

      бағдарламалық қамтамасыз

      eту таралымын көбейту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: әзiрленiп отырған кешендер саны - 4; ішкi ақпараттық жүйенi, кешендi мiндеттердi әзiрлеудiң орташа ұзақтығын 3-6 айға дейiн қысқарту; бағдарламалық қамтамасыз етудi өзгерту сұранысын орындау уақытын 3-15 күнге дейiн қысқарту (сұранысқа байланысты); денсаулық сақтау саласында басқарушылық құрылымдардың жедел және стратегиялық шешiмдерiн қабылдау сапасын жақсарту.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады