2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 526, 527, 528 (құпия), 529, 530, 531, 532, 533, 534 (құпия), 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына 526-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОPTЫ

      1. Құны: 317202 мың теңге (үш жүз он жетi миллион екi жүз екі мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 21, 22, 23, 24, 25-баптары , "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталынатын Қазақстан Республикасы қызметкерлерi органдарының бiрыңғай еңбек жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Штат лимитiнiң құрамын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы , Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгінің Қорғаныс өнеркәсiбi комитетiн тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 20 мамырдағы N 467 қаулысы.

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң орталық және аумақтық құрылымдарының аппараттары қызметтерiн қамтамасыз ету үшiн олардың функцияларына жүктелгендердi барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң орталық және аумақтық құрылымдары аппараттарын ұстау.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші! (кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ларды) іске асыру !мер. !

      !коды!лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      ! !ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      001 Әкiмшiлiк

      шығындар

      001 Орталық 325 бiрлiк санымен Жыл Қазақстан Рес.

      органның бекiтiлген штат ішінде публикасының

      аппараты санының лимитiне Индустрия және

      сәйкес Қазақстан сауда министр.

      Республикасының лігі

      Индустрия және сауда

      министрлiгiнiң

      орталық аппараттарын

      және оның комитет.

      терiн ұстау <*>

      002 Аумақтық 290 бiрлiк санымен Жыл Қазақстан Рес.

      органдардың бекiтiлген штат ішінде публикасының

      аппараты санының лимитiне Индустрия және

      сәйкес Қазақстан сауда министр.

      Республикасы Индуст. лігі

      рия және сауда мини.

      стрлiгiнiң аумақтық

      органдарын ұстау

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiне жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 527-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2002 жылға арналған 010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру

      және оларды қайта даярлауы"

      республикалық бюджет бағдарламасы

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 023 мың теңге (бip миллион жиырма үш мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 маусымдағы Заңының 3-бабы , "Мемлекеттiк қызметкерлердi оқытудың тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: өз қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн бiлiктiлiк талаптарын көрсете отырып кәсiби қызмет саласындағы бiлiм беру бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық бiлiмдерiн, бiлгiрлiгiн және дағдыларын жаңғырту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: мемлекеттiк қызметкерлердiң құзыреттiлiгi мен кәсiби бiлiктiлiгiн көтеру.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны іске !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лар (кіші ! асыру жөніндегі !асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламаны)!мер. !

      !коды!лама.!лар) ! іс-шаралар !зімі !

      ! !лар !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 010 Кадрлардың жыл Қазақстан Рес.

      бiлiктiлiгiн iшiнде публикасының

      арттыру және индустрия

      оларды қайта және сауда

      даярлау министрлiгi

      005 Мемлекеттiк Бекiтiлген жоспарға

      қызметшiлер. сәйкес мемлекеттік

      дiң бiлiктi. қызметкерлердiң бі.

      лiгiн артты. лiктiлiгiн көтеру

      ру бойынша қызмет көр.

      сетулердi сатып алу,

      соның iшiнде мемле.

      кеттiк тiлдi оқыту.

      Мемлекеттiк қызмет.

      керлердiң жылдық

      орта есеппен бiлiк.

      тiлiгiн көтеру

      курстары саны 52.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудың күтiлетiн нәтижелерi: Қазiргi заманғы экономикалық жағдайларға және мемлекеттік ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес Кәсiби мемлекет қызметкерлерiнiң талаптарына жауап беретiн мемлекеттік қызметкерлердi қатаң жүйеде сапалы оқытуды қалыптастыру мен дамыту жолымен мемлекеттік қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн көтеру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 529-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған

      031 "Құрылыс саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 24 000 мың теңге (жиырма төрт миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 28 және 29-баптары , "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы , "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңы, "Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiн дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1778 қаулысы , "Республиканың сейсмикалық қауiптi аудандарындағы үйлер және ғимараттардың сейсмикалық төзiмдiлiгiн арттыру жөнiндегі шұғыл шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2000 жылғы 28 ақпандағы N 308 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: сейсмикалық қауiптi әрi қирату мүмкiндiгi бар жер сiлкiнiсi мен басқа да табиғи апаттың геологиялық және техногендiк құбылыстардың залалын төмендету жөнiндегi мiндеттердi iске асыру негiзiнде жаңа техникалық нормаларды әзiрлеу, iргетастар мен негiздемелердi есептеу әдiстерiн жетiлдiру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: жобалау үшiн жаңа тиiмдi конструктивтi шешiмдердiң фундаменттерi мен негiздемелерiн әзiрлеу және зерттеу; ғимараттар мен соғындылардың сейсмикалық әсер етуiне құралдық байқау және нақты жер сiлкiнiсiн инженерлiк талдау негiзiнде мемлекеттiк нормативтердi жетiлдiру жөнiндегi ұсыныстар әзiрлеу. Жаңа құрылыс үшiн жергiлiктi шикiзат ресурстарынан түрлi мақсаттағы жылу материалдарының жаңа тиiмдi технологияларын әзiрлеу және зерттеу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) !жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 031 Құрылыс са. Төрт басым бағытта жыл Қазақстан Рес.

      ласындағы құрылыс саласында ішінде публикасының

      қолданбалы 16 тақырып бойынша Индустрия және

      ғылыми ғылыми-зерттеу сауда

      зерттеулер жұмыстарын жүргiзу министрлігі

      жоспарланып отыр:

      1. "Алматы қаласын.

      да орналасқан ғима.

      раттар мен соғын.

      дылардың сейсмикалық

      әсер етуiне құралдық

      байқау және нақты

      жер сiлкiнiсiн

      инженерлiк талдау

      негiзiнде мемлекет.

      тiк нормативтердi

      жетiлдiру жөнiндегi

      ұсыныстар әзiрлеу";

      2. "Топырақ жағдай.

      ының әсерiн ескере

      отырып сейсмикалық

      күштiң ықпалына үйлер

      мен ғимараттардың

      реакциясын зерттеу

      және сейсмикалық

      төзiмдi құрылыс

      жөнiндегi нормаларға

      ұсыныстар дайындау";

      3. "Негiздемелердiң

      көтеру қабiлеттiгiн

      материал сыйымдылығын

      төмендетуге әкелетiн

      іргетастардың тиімді

      құрастырушы шешiмдерiн

      әзірлеу мақсаттағы

      зерттеулер"

      4. "Тотығуға қарсы

      бүркеулердi және

      жаңартылған қосындыларды

      жасау технологиясы"

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетiн нәтижелер: 12 жаңа тақырып бойынша ғылыми зерттеулердi орындау және 4 жалғастыру тақырыбы бойынша зерттеу жұмыстарын аяқтау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 530-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 032 "Республикалық деңгейдегi

      жобалау-iздестiру, конструкторлық және технологиялық

      жұмыстар" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 60 000 мың теңге (алпыс миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 28 және 29-баптары , "Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңы , "Өрт қауіпсiздігi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысымен бекiтiлген, "Қазақстан Республикасында сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметiн дамыту жөнiндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы N 1778 қаулысы , "Республиканың сейсмоқауiптi аймақтарындағы құрылғылар мен сейсмикалық шыдамды ғимараттарды көтеру жөнiндегі жедел шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2000 жылғы 28 ақпандағы N 380 , "Мемлекеттiк қала құрылысы кадастры туралы" 1995 жылғы 6 шiлдедегi N 931 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы және құрылыс саласында нормативтiк-техникалық базаны жетiлдiру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Құрылыс жобалау және сәулет қала құрылысы қызметi саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттарды қайта даярлау және әзiрлеу; құрылыс өнеркәсiбi саласындағы нормативтiк құқықтық құжаттарды қайта даярлау және әзiрлеу; тұрғын-үй шаруашылығындағы нормативтiк-техникалық құжаттарды қайта даярлау және әзiрлеу; баға құрау саласындағы нормативтiк-техникалық құжаттарды қайта даярлау және әзiрлеу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) !жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 032 Республика. Құрылыс және комму. жыл Қазақстан Рес.

      лық деңгей. налдық тұрғын-үй ішінде публикасының

      дегi жобалау шаруашылық саласында Индустрия

      -iздестiру, 142 нормативтiк-тех. және сауда

      конструктор. никалық құжаттарды министрлігі

      лық және мемлекеттiк тiлге

      технология. аудармасымен және

      лық жұмыстар қайта шығару, 58

      құжаттар әзiрлеу

      жоспарланып отыр.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 2003 жылы 200 бiрлiк нормасы дайындалатын болады.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 531-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 033 "Құрылыс саласындағы халықаралық,

      аймақтық және ұлттық стандарттарды сатып алу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15 000 мың теңге (он бес миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметi туралы" 2001 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысы , "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылыс қызметi жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 28 қарашадағы қаулысы , "Мемлекеттiк қала құрылысы кадастры туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995 жылғы 6 маусымдағы N 931 қаулысы , "ТМД елдерi шеңберiнде ғылыми-техникалық ынтымақтастықты және келiсiмдердi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1992 жылғы 22 маусымдағы N 540 қаулысы және 1994 жылғы 18 тамыздағы N 2.1. Стандарттау, метрология және сертификаттау саласындағы Қазақстан Республикасының Yкiметi мен Ресей Федерациясының Yкiметi арасындағы Келiсiм.

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жобалаудың нормативтiк базасын жаңарту, экономиканың базалық салалық объектiлерiн салу, сондай-ақ қолданыстағы нормативтердi Тәуелсiз мемлекеттер Достастығы елдерiмен Еуропалық, Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы елдерiнiң стандарттары мен нормаларына үйлестiру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: қала аумақтарды Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы елдерiнiң өзара мүдделерiн көздейтiн объектiлердi жобалау мен салуға арналған нормалардың талаптарымен үлестiрiлген халықаралық нормалары мен ережелер, стандарттар саласында негiзге алынатын құжаттарды сатып алу; объектiлердiң төзiмдiлiгi, сенiмдiлiгi, өрт-жарылыс қауiпсiздiгi, еңбек қауiпсiздiгi, жылу-энергетикалық ресурстарды үнемдеудi қамтамасыз ету проблемалары бойынша iздестiруге, жобалауға, салуға арналған жалпытехникалық нормативтiк құжаттар базасын қалыптастыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) !жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 033 Құрылыс са. Құрылыс саласында жыл Қазақстан Рес.

      ласындағы 2003 жылға арналған ішінде публикасының

      халықаралық, мемлекетаралық Индустрия

      аймақтық стандарттармен тех. және сауда

      және ұлттық никалық нормалау министрлігі

      стандарттар. жұмыстарының жоспа.

      ды сатып алу рына сәйкес 54 бiр.

      лiктi мемлекетаралық

      стандарттар мен

      нормалар сатып алу

      жоспарлануда.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республиканың құрылыс кешенiн дүниежүзiлiк талаптарға сәйкес келетiн және сауда-экономикалық қатынастарға кедергiлердi жоятын 54 бiрлiкте мемлекетаралық нормалар және стандарттармен қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      531-1-қосымша

      Ескерту. 531-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      _________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 034 "Экспорттық кредиттердi

      және инвестицияларды сақтандыру жөнiндегi мемлекеттiк сақтандыру корпорациясын құру" республикалық

      бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7700000 мың теңге (жетi миллиард жетi миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Ішкi және сыртқы саясатты" 2004 жылға арналған негiзгi бағыттары" 2003 жылғы 4 сәуiрдегi Жолдауы , Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы , Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 маусымдағы Заңы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 8 мамырдағы N 442 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: сыртқы рынокта қазақстандық өңдеу өнеркәсiбi тауарларының бәсеке қабiлетiн жоғарылату үшiн экспорттық операцияларды сақтандыруды жүзеге асыру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: "Мемлекеттiк сақтандыру корпорациясы" Ашық акционерлiк қоғамының жарғылық қорын қалыптастыру.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.|Бағдарламаларды (кіші| Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаларды) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзімі|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шара | |

      | |ның |малардың)| | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 406 Экспорттық "Экспорттық кредиттер Жыл Қазақстан

      кредиттер мен инвестицияларды iшiнде Республика.

      және инвес. сақтандыру бойынша сының

      тицияларды Мемлекеттiк сақтандыру Индустрия

      жөнiндегi корпорациясы" және сауда

      мемлекеттiк Акционерлiк қоғамының министрлiгi

      сақтандыру жарғылық қорын

      корпорация. қалыптастыру үшiн

      сын құру қаражат аудару.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      1) Сандық өлшемдер:

      Экспорттың жалпы көлемiнiң 20%-ша жуығын құрайтын қосылған құны жоғары тауарларды қазақстандық экспорттаушыларға кепiлдемелер ұсыну;

      2) Сапалық өлшемдер:

      Қажеттілiктер үшiн ақысыз, икемдi және бейiм қызметтi құру жолымен бiр мезгiлде елiмiзде және шетелде қаржылық жағынан күштi және сенiмдi серiктес экспорттаушылар мен отандық тауарлар экспортын қаржыландыратын ұйымдарға сақтандыру және кепiлдемемен қолдау көрсету.

      3) Тиiмдiлiк өлшемдер:

      Кәдiмгi сақтандырумен қамтылмай пайда болатын тәуекелдердi өтеу жолымен экспорттық операцияларды жүргiзу кезiндегi тәуекелдердi төмендету;

      4) Нәтижелiк өлшемдер:

      Жоғары деңгейде өңделген отандық өнiм экспортының өсiмi, ел экономикасының дамуы, жаңа өндiрiс түрлерiн игеру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 532-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 035 "Астана қаласы жаңа орталығының

      объектiлерiн салуға мердiгерлiк жұмыстарды мемлекеттiк

      сатып алу жөнiнде конкурстар өткiзу" республикалық

      бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 000 мың теңге (бiр миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттік сатып алулар туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы N 357-1 Қазақстан Республикасының Заңының 1-бабы ; "Астана-жаңа қала" арнайы экономикалық аймағының құрылыс нысандарының кейбiр мәселелерi туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 16 қарашадағы N 1458 қаулысы .

      3. Қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Мемлекеттiк сатып алулар туралы шарттарды мейлiнше тиiмдi жағдайларына бағытталған және әлеуеттi берушiлер арасындағы бәсекелестiктi көздейтiн конкурстарды өткiзуге және ұйымдастыруға арналған шығыстарды өтеу.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: орындаушыларды айқындауға арналған конкурстарды өткiзу мен конкурстық құжаттамаларды дайындау үшiн қолайлы жағдайлар жасау; конкурс қорытындысы мен өткiзу шарттары туралы хабарламаның ресми мөрiнде жариялау жолмен әлеуетті жеткiзушiлердi хабарлау; тиiстi қаржы жылына арналған жұмыстар мен қызмет көрсетулер берудi iріктеу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) !ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      035 Астана Конкурстық құжатта. Жыл Қазақстан

      қаласы жаңа маларды, оларды кө. iшiнде Республикасы.

      орталығының бейту және конкурсқа ның Индустрия

      объектiлерiн қатысуға үмiткерлердi және сауда

      салуға дайындау, ұсынылған министрлігі

      мердiгерлiк құжаттамалар мен

      жұмыстарды қорытынды жүргiзе

      мемлекеттік отырып конкурс қоры.

      сатып алу тындыларымен өткiзу

      жөнiнде шарттары туралы хабар.

      конкурстар ламалардың ресми

      өткiзу мөрiне құжаттамаларды

      орналастыру, конкурс.

      тарды өткiзу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: белгiлi заңнаманың мерзiмi Астана қаласы объектiлерiнiң құрылысына арналған мердiгерлiк жұмыстардың мемлекеттiк сатып алуын жүзеге асыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 533-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 036 "Yлгi жобаларды әзiрлеу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 150 000 мың теңге (жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасында сәулет, қала және құрылыс қызметтер туралы" 2001 жылғы 16 шiлдедегi Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң бiлiм беру, денсаулық сақтау, көлiктiк инфрақұрылым қолданыстағы мемлекеттiк бағдарламалары: 1) 1997 жылғы 20 тамыздағы N 3621 ; 2) 1997 жылғы 22 қыркүйектегi N 3645; 3) 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 ; 4) 2000 жылғы 30 қыркүйектегi N 448 , Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 5 шiлдедегi Заңының 12-бабы , "Жамбыл облысындағы жер сiлкiнiсi салдарларын жою және әлеуметтiк маңызы бар объектiлердi қалпына келтiру жөніндегi бiрiншi кезектегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003 жылғы 27 мамырдағы N 492 қаулысы . <*>

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: тек құжаттамаларды алуға арналған жұмсалымдарды көздейтiн оны әзiрлеуге арналған жұмсалымдарды төмендету, сондай-ақ үлгi жобаларды нақты мекенге және инженерлiк қамтамасыз ету шараларын қосуға, жобалық құжаттамаларды көп реттi пайдалану, Қиратушы жер сiлкiнiсi аймағында қалған бюджеттiк қаржыландыру салаларына жататын объектiлердi қалпына келтiрудi қамтамасыз ету. <*>

      Ескерту. 4-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: инженерлiк қамтамасыз ету жағдайлары мен нақты жергiлiктi үлгiлiк жобаларға әуелi қымбат құрылыс материалдар, бұйымдар, конструкциялар, құрал жабдықтарды және қамтамасыз ету заттарын пайдалануға жобаларды жобалауға қасақана немесе абайсызда тапсырмаларға енгiзуге мүмкiндiк бермейтiн мемлекеттiк бiлiм беру және денсаулық сақтау мекемелерi, республикалық және жергiлiктi бюджет қаражаты есебiнен құрылатын шағын темiр жол станциялары үшiн кеден бекеттерi мен терминалдарын әлеуметтік және көлiктiк халықты ауыл мектептерiн, қоғамдық орталықтардың инфрақұрылым нысандарының құрылысы үшiн қажеттi жобалық-сметалық құжаттамаларды қамтамасыз ету, Қиратушы жер сiлкiнiсiне ұшыраған объектiлердің жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүзеге асыру үшiн жобалау негiздерiн жасау. <*>

      Ескерту. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) !ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 036 Yлгi жобалар. 1. 27 үлгi жобалар. жыл Қазақстан

      ды әзiрлеу ды әзiрлеу. ішінде Республика.

      1) Ауыл мектебi; сының

      2) Алғашқы медицина. Индустрия

      лық көмек ауылдық және сауда

      фельдшерлiк-амбула. министрлігі

      торлық пункттердi;

      3) аз сиымды ауру.

      ханалар мен шағын

      өткiзу мүмкiндiгi

      бар емханалар;

      3) қоймалық инфра.

      құрылыммен кедендiк

      бақылау-өткiзу

      бекеттерi;

      2. Мемлекеттiк

      сараптауды өткiзудi

      ұйымдастыру.

      3. Yлгiлiк жобаларды

      бекiту.

      4. Т.Рысқұлов атындағы

      ауданда жер сiлкiнiсiнен

      кейiн тұрғын үй және

      қоғамдық ғимараттарды

      күшейту жөнiндегi шұғыл

      және егжей-тегжейлi зерттеу,

      сондай-ақ жобалау-iздестiру

      жұмыстарын жүргiзу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 27 Yлгi жобаларды әзiрлеу. Тұрғын үй ғимараттарын және жалпы құрылыс көлемi 1834579 шаршы метр қоғамдық мақсаттағы объектiлердi шұғыл зерттеу. Жалпы құрылыс көлемi 170818 шаршы метр қоғамдық ғимараттарды егжей-тегжейлі зерттеу және күшейту жөнiндегi ұсынымдарды әзiрлеу. <*>

      Ескерту. 7-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 535-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 039 "Технологиялық сипаттағы қолданбалы

      ғылыми зерттеулер" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Бюджет бағдарламасының құны: 507 040 мың теңге (бec жүз жетi миллион қырық мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "2001-2005 жылдарға арналған машинажасауды дамыту және жоғары тиiмдi машиналарды жасаудың ғылыми-техникалық проблемаларын дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 353 қаулысы ; "1999-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының тау-кен металлургия кешенiн дамытудың стратегиялық артықшылықтары мен нақты жұмыс iстеуiн ғылыми-техникалық қамтамасыз ету" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаларының көрсеткiштерін және негізгi тапсырмаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 1999 жылғы 8 қаңтардағы N 15 қаулысы ; "2001-2005 жылдарға арналған ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелер үшін радиоэлектронды аспаптар мен құралдарды әзiрлеу, құру және дамыту" республикалық мақсатты ғылыми-техникалық бағдарламаларды бекiту туралы" "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 29 желтоқсандағы 1956 қаулысы ; "Ақпаратты қорғау саласындағы ғылымын зерттеулер мен техникалық әзiрлемелердi өткiзудiң Бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 сәуiрдегi 433 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландырудың көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: iшкi өндiрiстiң және бәсекеге жарамды машинажасау өнiмдерiн шығарудың ғылыми-техникалық және технологиялық алғышарттарын құру, машинажасау саласы және машинажасаудағы ғылыми-ақпараттық ортаны қалыптастыру үшiн ресурс және энергия үнемдеушi технологиялық ғылыми жұмсалымын құру, елдiң басыңқы экономикалық салалары үшiн қажеттi жоғары тиiмдi машиналарын және жабдықтарын құру, қайта қарулануды өндiрiс салаларды дамыту бағдарламаларын ғылыми қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi:

      iшкi өндiрiс және бәсекеге жарамды өндiрiс өнiмдерiн ғылыми-техникалық және технологиялық алғышарттарын құру;

      ғылыми толықты pecуpc- және қуат- сақтау технологияларды өндiрiс салалары үшiн жасау және өндiрiс саласындағы ғылыми-ақпараттық ортаны қалыптастыру;

      жоғарғы технологиялық, экспортқа бағдарланған өндiрiс дамуын қолдау;

      радиоэлектронды бағытталған ұлттық ғылыми толықты өндiрiстi, жоғарғы ақпараттық технологияларды дамыту;

      ақпаратты қорғау жөнiндегi бiркелкi техникалық саясатты қалыптастыру үшiн ғылыми-әдiстемелiк негiздi жасау;

      аппараттық, бағдарламалық, және аппараттық-бағдарламалық ақпаратты қорғау тәсiлдердi әзiрлеу.

      Технологиялық сипаттағы ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қаржыландыру және жиынтық бойынша қорытындылар дайындау қолданбалы ғылыми-техникалық әзiрлеулер енгiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаны !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !ның атауы !іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !(кіші бағ. ! іс-шара (кіші бағ. !мер. !

      !ның !лама.!дарлама) ! дарлама) !зімі !

      !коды!ның ! ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      039 000 Технология. Республикалық мақ. 2003 Қазақстан

      лық сипат. саттағы ғылыми-тех. жыл Республикасы.

      тағы қолдан. никалық бағдарлама. ішінде ның Индустрия

      балы ғылыми лар жөнiндегі негізгi және сауда

      зерттеулер тапсырмаларды орындау министрлігі

      1) 2001-2005 жылдарға

      арналған тиiмдiлiгi

      жоғары машиналар мен

      жабдықтарды жасау

      және машина жасауды

      дамытудың ғылыми-

      техникалық проблема.

      лары;

      2) 1999-2003 жылдарға

      арналған Қазақстан

      Республикасының тау-

      кен металлургия

      кешенiн дамытудың

      стратегиялық артықшы.

      лықтарын дамыту мен

      нақты жұмыс iстеуiн

      ғылыми-техникалық

      қамтамасыз ету.

      3) 2001-2005 жылдарға

      арналған ақпараттық-

      телекоммуникациялық

      жүйелер үшiн радио.

      электронды аспаптар

      мен құралдарды әзiрлеу,

      құру және дамыту;

      4) Ақпаратты қорғау

      саласындағы ғылыми

      зерттеулер мен тех.

      никалық әзiрлемелердi

      өткiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: өнеркәсiптiң бәсекеге қабiлеттi өнiмдерiнiң iшкi өндiрiсiн өндiру және шығарудың технологиялық алғышарттары және ғылыми-техникалық қамтамасыз ету; өнеркәсiптiң ғылыми-ақпараттық ортасын қалыптастыру және өнеркәсiп саласы үшiн ғылыми ресурстық және энергия үнемдеушi технологияларын қамтамасыз ету; тиiмдiлiгi жоғары экспортқа бағытталған өндiрiстердi дамытудың ғылыми қолдауын қамтамасыз ету; бәсекеге қабiлеттi өнiмдердiң жоғары тауар дайындығын өндiру жөнiндегi технологияларды өнеркәсiпке игеруге дайындық; жаңа өндiрiстердi және жұмыс орындарын құру; Қазақстан Республикасының өнеркәсiп кешенiн және мемлекеттiк органдарын ақпараттық-телекоммуникациялық қамтамасыз ету жөнiндегi жүйелiк жобаларды iске асыру және әзiрлеу; ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелер үшiн отандық өндірістің аспаптық-саймандар паркiн қалыптастыру; жоғары ақпараттық технологияларды радиоэлектронды мақсаттағы отандық ғылыми қажеттi өндiрiстердi дамыту; ақпаратты қорғау жөнiндегi бiрыңғай техникалық саясатты өткiзу мен қалыптастыру үшiн ғылыми-әдiстемелiк және технологиялық негiз құру; ақпаратты қорғаудың отандық аппараттық, бағдарламалық және аппараттық-бағдарламалық құралдарын әзiрлеу; радиотехника саласында мемлекеттiң қорғаныс жетiстiгiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 536-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      040 "Стандарттау, сертификаттау, метрология және сапа

      жүйелерi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10 000 мың теңге (он миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 6-бабы , "Сапа" 2001-2005 жылдарға арналған Республикалық бағдарлама туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 мамырдағы N 590 қаулысы ; Қазақстан Республикасы "Өлшем бiрлiктерiн қамтамасыз ету туралы" Заңының 2000 жылғы 7 маусымдағы 5-бабы .

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: қазiргi заманға сай сапаны басқарудың тиiмдi әдiстерiн енгiзудi қамтамасыз ету, тауар өндiрушiлердiң бәсекеге қабiлетi мен экспорттық мүмкiндiктерiн арттыру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: сапа және қоршаған ортаны қорғау мәселелер жөнiндегi нормативтiк құжаттарды әзiрлеу, ISO сериясындағы 9000 және 14000 халықаралық стандарт бiрлесе қолдану жөнiндегi ұсыныстар, динамикадағы салмақты өлшеу әдiстерiн зерттеу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 040 Стандарттау, Жыл Қазақстан

      сертификаттау, ішінде Республика.

      метрология сының

      және сапа Индустрия

      жүйелері және сауда

      саласындағы министрлігі

      қолданбалы

      ғылыми

      зерттеулер

      030 Сапа сала. 2-есеп - Сапа, өнiмнiң

      сындағы қол. экологиялық қауiпсiз.

      данбалы дiгi және қоршаған

      ғылыми ортаны қорғау жөнiнде.

      зерттеулер гi ұсыныстарды әзiрлеу

      және Мұнайгаз саласы

      032 Метрология не машинажасау кәсiпо.

      саласындағы рындарында ISО серия.

      қолданбалы сындағы 9000 және 14000

      ғылыми халықаралық стандарт.

      зерттеулер тарын енгiзу кезiнде

      пайда болатын талдау

      мәселелерi үшiн зерттеу

      жұмыстарын өткiзу

      1-есеп Динамикадағы

      салмақ өлшеу мәселелерi

      бойынша әзiрлеу және

      динамикадағы өлшем

      массаларын зерттеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 9000 және 14000 сериясындағы ISO халықаралық стандарттарын енгiзу үшiн ұсыныстарды әзiрлеу; динамикадағы салмақ өлшеу мәселелерi жөнiндегi бiр есептiк ұсыныстарды әзiрлеу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 537-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 041 "Стандарттау, метрология және

      сертификаттау саласындағы халықаралық, аймақтық және ұлттық

      стандарттарды әзiрлеу және сатып алу" республикалық

      бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 47 970 мың теңге (қырық жетi миллион тоғыз жүз жетпiс мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 10 және 15-баптары .

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Стандарттау жөнiндегi жұмыстардың халықаралық практикасына өтуi үшiн жағдайлар жасау; өнiмдердiң экспортқа шығарылуын арттыру және қазақстан өнiмiнiң әлемдiк рынок және өнiм экспортын арттыру талаптарына сәйкестiгiн қамтамасыз ететiн мемлекеттік стандарттау және сертификаттау жүйесiн жетiлдiру және дамыту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Дүниежүзiлiк сауда ұйымының халықаралық стандарттар және принциптер талаптарына сәйкес негiзгi дерлiк мемлекеттiк стандарттар әзiрлеу және қайта қарау; өнiмдер және оларды сынау әдiстерi стандарттарын үйлестiру жөнiнде жұмыстар жүргiзу үшiн қажеттi нормативтiк база құру; халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттар алу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 041 Стандарттау, 80 негiзгi пайымда. Жыл Қазақстан

      метрология латын мемлекеттiк ішінде Республикасы.

      және серти. стандарттарды әзiрлеу: ның Индустрия

      фикаттау Стандарттарды талдау және сауда

      саласындағы және жүйелеу министрлігі

      халықаралық, 1-кезең. Стандарттар.

      аймақтық дың бiрiншi редакция.

      және ұлттық сын әзiрлеу.

      стандарттар. 2-кезең. Стандарттың

      ды әзiрлеу ақырғы редакциясын

      және сатып пысықтаумен байланысты

      алу қатарлас жұмыстардың

      бiр бөлiгiн жүргiзу.

      Түсiндiрме жазба және

      пiкiр жиынтығын жасау.

      3-кезең. Стандарт

      жобасын бекiтуге

      дайындау, "Стандарт

      iстерi" бекiту, жасау,

      тiркеу, қалыптастыруды

      дайындау.

      300 халықаралық,

      аймақтық, ұлттық

      стандарттар алу және

      олардың аудармасын

      жүзеге асыру; соның

      iшiңде байланыс қыз.

      меттерi, iссапарлар

      және кеден шығыстары.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк стандарттар жұмысының жоспарына сәйкес 80 мемлекеттiк стандарт әзiрлеу; 300 халықаралық, аймақтық және ұлттық стандарттарға алу және олардың аудармасын жүзеге асыру, Бағдарламаны іске асыру отандық өнiмдердiң бәсекелестiк қабiлетiн арттыру және оның әлемдiк рынокқа ықпалдасуына мүмкiндiк бередi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 538-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 042 "Республиканың нақты шамалар

      өлшемдерiнiң ұлттық эталондық базасын жасау"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 185 000 мың теңге (жүз сексен бес миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету туралы" 2000 жылғы 7 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы , Қазақстан Республикасы "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңының 10-бабы , "2000-2002 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 наурыздағы N 367 қаулысы , "Қазақстан Республикасы бiрлiктерiнiң эталондық базасын дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 614 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Республикада өлшемдердiң бiрлiгiн және дәлдiгiн қамтамасыз етудiң техникалық негiзi болып табылатын шама бiрлiктерiнiң эталондық базасын құру және жетiлдiру. Өлшем нәтижелерi дәлсiздiгiнiң экономикалық шығындарын аластау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасының эталондық базасын құру үшiн эталон құрал-жабдықтарын және эталондар алу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 042 Республика. 1. 13 бiрлiк санынан жыл Қазақстан

      ның нақты кем емес эталондық ішінде Республикасы.

      шамалар өл. құрал-жабдықтарды ның Индустрия

      шемдерiнiң сатып алу, беру, және сауда

      ұлттық монтаждау, iске қосу. министрлігі

      эталондық

      базасын

      жасау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетiн нәтижелер: бар құрал-жабдықты түбiрлi жаңарту, өлшем дәлдiгiн арттыру, өлшем құралдарын тексерудегi шығындарды төмендету, материалдық және энергетикалық ресурстарды үнемдеудi қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға қатысуы үшiн халықаралық талаптарға сәйкес келуi үшiн саны 13 дана эталондық құрал-жабдық алу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 539-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 043 "Қазақстанның Дүниежүзiлiк сауда

      ұйымына кiруi" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 52 000 мың теңге (елу екi миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 "2002-2004 жылдарға арналған iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi жоспарды бекiту туралы" қаулысы.

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiруi.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiру процесiн қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 043 Қазақстанның Женевадағы Қазақстан Жыл Қазақстан

      Дүниежүзiлiк Республикасының ішінде Республикасы.

      сауда ұйымы. тұрақты өкiлдiгiнде ның Индустрия

      на кiруi Дүниежүзiлiк сауда және сауда

      ұйымы мәселелерi министрлігі

      жөнiнде Қазақстан

      Республикасы Индустрия

      және сауда министрлi.

      гiнiң өкiл ретiнде жұмыс

      iстейтiн қызметкер.

      лерiн ұстау.

      Астана қаласында және

      Женева қаласында

      ағылшын тiлiнiң

      кәсiби аудармашылар.

      ының көп жақты келiс.

      сөздердегi қызметiне

      ақы төлеу, сондай-ақ

      материалдарды аудару;

      Дүниежүзiлiк сауда

      ұйымының Хатшылығымен

      және Жұмыс тобына

      мүше елдермен (шама.

      мен 30 ел) халықара.

      лық байланыс, интернет

      қызметтерiн төлеу;

      Осы бағдарламаны iске

      асыру үшiн басқа да

      тауарларды сатып алу;

      Өкiлдiк шығыстар

      Бюджет бағдарламасын

      іске асыру жөніндегі

      іс-шаралар жоспары"

      деген 6-тармақ кесте-

      сінің 5-бағаны "Актив-

      терді (автокөлік - 2

      бірлік, жиһаз, компью-

      терлік жабдық, факси-

      мильдік және көбейту

      аппараттарын) сатып алу <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.13. N 150ae қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Дүниежүзiлiк сауда ұйымына кiру процесiн жандандыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 540-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 044 "Өнiмдер каталогын жүргiзу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 000 мың теңге (бiр миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 маусымдағы Заңының 17-1-бабы .

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстанда өнiмдер туралы дәл ақпараттармен мүдделi тұлғаларды шұғыл қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы өнiмдерi жүйесiнiң тiзбесiн енгiзу, оның шығарылу бойынша олардың сипаттары, өнiмдерi және нормативтiк құжаттар.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасында шығарылатын өнiмдердiң деректер қоры негiзiнде электронды тiзбелердiң маңыздылығы.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 044 Өнiмдер 3 каталог енгiзудi жыл Қазақстан

      каталогын қаржыландыру: ішінде Республикасы.

      жүргiзу Шағын бизнес кәсiпо. ның Индустрия

      рындарымен шығарыла. және сауда

      тын өнiмдер; министрлігі

      Жылу-энергетикалық

      кешенi кәсiпорында.

      рымен шығарылатын

      өнiмдер;

      Қазақстан Республика.

      сының өзге кәсiпорын.

      дарымен шығарылатын

      өнiмдер

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: үш тiзбе енгiзудi қаржыландыру: шағын бизнес кәсiпорындарымен шығарылатын өнiмдер; жылу-энергетикалық кешенi кәсiпорындарымен шығарылатын өнiмдер; Қазақстан Республикасының өзге кәсiпорындарымен шығарылатын өнiмдер.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 541-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 045 "Мемлекеттiк эталондарға техникалық

      қызмет көрсету және оларды сүйемелдеу" республикалық

      бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРTЫ

      1. Құны: 18 879 мың теңге (он сегiз миллион сегiз жүз жетпiс тоғыз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Бiрлiк өлшемдерiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 10-бабы , "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңының 10-бабы , "Қазақстан Республикасының шамалар бiрлiктерiнiң эталондық базасын дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 614 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасының халықаралық талаптарының эталондық базасына сәйкес шамалар бiрлiктерi көлемiнiң дәлдiгi мен бiрлiктерiн қамтамасыз ету, шамалар нәтижелерiнiң дәлдiгiнен экономикалық шығындарын жою.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: халықаралық деңгейде мамандарды оқыту, эталондардың метрологиялық аттестациялары мен салыстыруларды жүргiзу, эталондық базаны ұстау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 045 Мемлекеттік 1.Халықаралық деңгей. жыл Қазақстан

      эталондарға де және мемлекетара. ішінде Республикасы.

      техникалық лық эталондарға са. ның Индустрия

      қызмет лыстыруды жүргiзу және сауда

      көрсету және ұйымдастыру: министрлігі

      және оларды - iссапарлық шығыстар

      сүйемелдеу - 10 адам

      - эталондарға салыс.

      тыру жүргiзу - 20

      бiрлiк;

      2. қызмет көрсету

      эталондары - 42 адам;

      3. Метрология бойынша

      ғылыми-зерттеу

      институттарында жақын

      және алыс шет елдерде

      - 5 адамнан кем емес

      мамандарды оқыту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: эталондық жабдықтар мен 20 эталондарға салыстыруды өткiзу, 5 маманнан кем емес бiлiктiлiгiн көтеру, ғалым-сақтаушылардың 42 эталондарын қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 542-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 046 "Қазақстанның үздiк тауарлары"

      конкурсын өткiзу және Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      сыйлығын беру" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОPTЫ

      1. Құны: 5 000 мың теңге (бес миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000-2002 жылдарға арналған Iс-қимыл бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 24 сәуiрдегi N 470 қаулысы , "Сапа саласындағы конкурстар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 26 наурыздағы N 384 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан рыногын отандық тауар өндiрушiлердің жоғары сапалы және бәсекелестiк қабiлетті өнiмдерiмен молайту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: "Сапа саласындағы жетiстiктерi үшiн" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң сыйлығы және "Қазақстанның үздiк тауарлардың конкурс-көрмесi жарысына конкурс ұйымдастыру және өткiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 046 "Қазақстан. 1. Сараптамалық ба. жыл Қазақстан

      ның үздік ғалау ұйымдастыру: iшiнде Республикасы.

      тауарлары" - конкурс межелерi ның Индустрия

      конкурсын бойынша оқу семинар. және сауда

      өткiзу және ларын өткiзу; министрлігі

      Қазақстан - тәуелсiз сарапшы.

      Республикасы лардың конкурсант

      Yкiметiнiң материалдарын сарап.

      сыйлығын таудан өткiзу

      беру (консультанттармен);

      - сарапшылардың

      орындауға шығуы;

      - барлық конкурсқа

      қатысушыларға сарап.

      тама қорытындыларын

      ұсыну.

      2. ҚР Yкiметiнiң

      сыйлығы лауреаттарын

      марапаттау рәсiмiн

      ұйымдастыру және

      "Қазақстанның үздiк

      тауарлары" Республи.

      калық конкурс-көрмесiн

      өткiзу 2 күн.

      - орынды жалға алу;

      - орынды рәсiмдеу.

      3. "Қазақстанның үздiк

      тауарлары" каталогын

      шығару

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: лауреаттарды эмблема сыйлығымен және 6 номинация бойынша дипломмен марапаттау және барлық ұсынылған өтiнiмдер бойынша сараптық қорытындылар жiберу жолымен Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң сыйлығы жарысын 2 номинация бойынша диплом және медальдар беру және көрмелер өткiзу арқылы "Қазақстанның үздiк тауарлары" конкурс-көрмесiн; конкурс қорытындысы туралы баспасөз мәслихатын; Қазақстан Республикасы Yкiметiнің сыйлығын тапсыру; Отандық тауар өндірушiлердің бәсекелестігі мен сапа деңгейiн көтеру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 543-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 047 "Азаматтық және қызметтiк қарулардың

      және олардың оқтарының мемлекеттiк кадастрын жүргiзу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 000 мың теңге (бip миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қарудың жеке түрлерi айналымын мемлекеттік бақылау туралы" Қазақстан Республикасы Заңын жүзеге асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 3 тамыздағы N 1176 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасы аумағында әрекет ететiн азаматтық және қызметтiк қару мен оның оқтарын анық есепке алуды қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кадастрын өзектеу, шығару және жүргiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 047 Азаматтық Құжаттардың сарапта. Жыл Қазақстан

      және қызмет. масы негiзiнде Қару iшiнде Республикасы.

      тiк қарулар. Yлгiлерi тізбесi мен ның Индустрия

      дың және Қару iсiн жүргiзу. және сауда

      олардың оқ. Қapу мемлекеттiк министрлігі

      тарының мем. кадастрын өзектеу

      лекеттiк ка. және жүргiзу

      дастрын жүр.

      гiзу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Азаматтық және қызметтік қару мен оның оқтарының Мемлекеттік кадастрын өзектеу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 544-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 050 "Шағын және орта бизнестi

      қолдаудың республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 159 120 мың теңге (жүз елу тоғыз миллион жүз жиырма мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Кәсiпкерлiк шағын кәсіпкерлiктi мемлекеттiк қолдау туралы" 1997 жылғы 19 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның даму стратегиясын жүзеге асырудың одан әрi шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасы.

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Ішкі жалпы өнiм құрылымындағы шағын бизнес (кәсiпкерлiк) үлесiнiң, шағын бизнестегi жұмыспен қамтылғандар санын ұлғайту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: шағын бизнес (кәсiпкерлiк) секторында сапалы инфрақұрылымды жасау; кәсiпкерлiк ic-әрекеттi, шағын бизнестi (кәсiпкерлiктi) ақпараттық қамтамасыз ету жүйесiн дамытуды реттейтін заңнаманы жетiлдiру жөнiндегi зерттеулердi өткiзу, халықты жұмыспен қамту үлесiнiң артуы.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      050 Шағын және Жыл Қазақстан

      орта бизнес. ішінде Республикасы.

      тi қолдау ның Индустрия

      және сауда

      030 Республика. 1. Қызмет көрсетулер. министрлігі

      лық деңгейде дi сатып алу жолымен

      шағын және кәсiпкерлiк қызметтi

      орта кәсiп. жетiлдiруге бағыттал.

      керлiктi ған шаралардың жүйе.

      қолдау сiн әзірлеу мақсатында

      зерттеулер жүргiзу.

      1.1. қолданыстағы

      заңнамаға сәйкес

      шағын бизнеске (кә.

      сiпкерлiкке) салық

      салу жүйесiне зерт.

      теулер өткiзу бойынша

      қызмет көрсету және

      оны жетiлдiру жөнiнде

      ұсынымдар енгiзу - 1

      есеп.

      1.2. шағын бизнестi

      (кәсiпкерлiктi)

      "көлеңкеден" шығаруға

      ықпал ететiн зерттеу.

      лер өткiзу және ұсы.

      нымдар жасау жөнiндегi

      қызметтер - 1 есеп.

      1.3. шағын бизнестi

      (кәсiпкерлiктi) қар.

      жылық қолдауды жетiл.

      дiруге бағытталған

      зерттеулер өткiзу және

      ұсынымдар жасау - 1

      есеп.

      1.4. ISO-9000 және ISO-

      9001 халықаралық жүйесi

      стандартын шағын және

      орта кәсiпкерлiк аясына

      енгiзу жөнiндегi зерт.

      теулер өткiзу және

      ұсынымдар әзiрлеу

      бойынша қызмет көрсету

      - 1 есеп.

      1.5. Инновациялық бизнес

      саласындағы кәсiпкерлiк

      мәселелер жөнiнде зерт.

      теулер өткiзу және

      ұсынымдар әзiрлеу

      бойынша қызмет көрсету.

      1.6. шағын кәсіпкерлікті

      қолдаудың өңiрлiк бағдар-

      ламаларын жасау және бiр-

      дейлендiру әдiстемелерiн

      әзiрлеу. Өңiрлерде шағын

      бизнестi қолдау жөнiндегi

      iс-шараларды iске асыруға

      қажеттi ресурстарды негiз-

      деу және есептеу;

      1.7. қаржы ресурстарына

      қол жеткiзудi кеңейту

      мақсатында микрокредиттiк

      ұйымдардың қызметiне тал-

      дау жасау және мкирокредит-

      тік ұйымдарды дамыту

      тұжырымдамасын әзірлеу;

      1.8. кәсiпкерлiк саласына

      халықтың белсендi бөлiгiн

      тарту мақсатында кәсіпкер-

      дің оң беделiн қалыптастыру

      жөнiндегi бағдарламаны

      әзiрлеу;

      1.9. шағын кәсiпкерлiктi

      қолдау саласындағы мемлекет-

      тiк емес бiрлестiктер мен

      мемлекеттiк органдардың

      өзара iс-қимыл тетiктерiн

      әзiрлеу;

      1.10. рынокқа талдау жасау

      және бәсекелес артықшылық-

      тар мен шығарылатын өнiм

      сапасын арттыруға қол жет-

      кiзуге арналған құрал ре-

      тiндегi шағын бизнес суб-

      ъектілерi үшiн автоматтан-

      дырылған ақпараттық жүйе-

      лердi енгiзу жөнiндегi

      ұсыныстарды әзiрлеу;

      1.11. шетелдiк кәсiпкер-

      лiктi қолдау миссиялары

      қызметiн зерделеу әрi

      талдау және олармен сын-

      дарлы өзара қатынастарды

      ұйымдастыру жөнінде ұста-

      нымдар бepу;

      1.12. шағын және орта

      бизнес саласындағы фран-

      чайзинг жүйесiн дамытуды

      ынталандыру жөнiнде ұсы-

      нымдар әзiрлеу;

      1.13. шағын және орта

      бизнес субъектiлерiн

      тексерудi жүзеге асыратын

      бақылау-қадағалау орган-

      дарының нормативтiк құжат-

      тарына талдау жасау.

      Тексерулер жүргізу бөлi-

      гінде олардың қызметін

      ретке келтiру және рег-

      ламенттеу жөнiнде ұсыным-

      дар әзiрлеу;

      1.14. кредиттік бюpo

      құру және оның жұмыс

      iстеу тетіктерiн әзiрлеу.

      Қазақстан Республикасында

      микрокредит берудiң мони-

      торингi индикаторына

      талдау жасау және оны

      әзiрлеу;

      1.15. шағын бизнестi қол-

      даудың қазiргі институт-

      тары: Республикалық

      ақпараттық-көрме орталығы

      мен Шағын кәсiпкерлiктi

      дамыту қоры базасында

      инновациялық инфрақұрылым

      құру шеңберiнде ақпараттық-

      технологиялық орталық қыз-

      метінің тұжырымдамасын

      әзiрлеу;

      1.16 ұлттық компаниялар

      төңiрегінде кәсіпкерлiктің

      шағын нысандарын құру

      қағидаттары мен тәртiбi

      жөніндегi тұжырымдаманы

      әзiрлеу мақсатында жүйе

      құраушы кәсiпорындар жа-

      нындағы шағын бизнестi

      қолдаудың қазіргі бағдар-

      ламаларына талдау жасау

      және оны қорыту;

      1.17. кәсiпкерлiктi қол-

      даудың өңiрлiк институт-

      тарының қызметі практика-

      сының оң тәжiрибесiн

      зерделеу. Осы тәжiрибенi

      ретке келтiру, бiрдейлен-

      дiру және көбейту жөнiн-

      дегi ұсынымдарды әзiрлеу;

      1.18. шағын және iрi

      бизнестiң өзара iс-қимылы

      қағидаттарын әзiрлеу. Қа-

      тысудың мемлекеттiк үлесi

      жоқ iрi компаниялар үшiн

      аутсерсинг тетiгi жөнiнде

      ұсынымдар әзiрлеу;

      1.19. шағын және орта биз-

      нес кәсiпорындары таяу

      және алыс шет елдер рынок-

      тарына шығаратын экспортқа

      бағдарланған тауарларды

      жылжытудың құралы ретiнде

      көрме-жәрмеңке қызметiн

      ұйымдастыру жөнiндегi

      ұсынымдарды әзiрлеу;

      1.20. шағын бизнестi қол-

      дау саласындағы қолданыс-

      тағы заңнамаға талдау

      жасау, орын алып отырған

      қарама-қайшылықтарды

      айқындау және нормативтiк

      базаны жетілдiру жөнiнде

      ұсынымдар әзiрлеу. <*>

      2. Оқыту.

      2.1. Астана қаласындағы

      Шағын кәсiпкерлiк

      жөнiндегi базалық рес.

      публикалық оқу орталығын

      дамыту және жұмыс

      iстеуi.

      2.2. Инновациялық биз.

      нестi оқыту жүйесiн

      құру және жұмыс істеу.

      2.3. Кәсiпкерлердi оқыту

      әдiстемесiн әзiрлеу.

      3. Шағын (кәсiпкерлiктi)

      бизнестi насихаттау.

      4. Шағын (кәсiпкерлiк)

      бизнес элементтерiне

      инфрақұрылымын ақпарат.

      тық және әдiстемелiк

      жәрдемдесу.

      031 Аймақтық 1. Қазақстанның барлық

      деңгейде аймақтарында шағын

      шағын және (кәсiпкерлiктi) бизнестi

      орта (кә. қолдау орталықтарын (16

      сiпкерлiктi) орталық) құру және

      бизнестi жұмыс жасауы.

      қолдау 2. Шағын бизнес (кәсiп.

      керлiк) субъектiлерi

      үшiн шағын бизнес (кә.

      сiпкерлiк) мәселелерi

      жөнiнде республикалық

      ақпараттық деректер қоры

      торабына енгiзудi

      кеңейту.

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.25. N 150AO қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: шағын (кәсіпкерлiк) бизнестi дамыту тиiмдiлiгінiң жоғарлауы, кәсіпкерлердi ақпараттық қамтамасыз ету деңгейiнiң жоғарлауы, ауылдық аудандарда шұғылданатын кәсiпкерлер есебiнен тұтынушылар шеңберiн кеңейту; шағын кәсiпкерлік субъектiлер санын көбейту; шағын кәсiпкерлiк үлесiн арттыру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 545-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 051 "Мырғалымсай кен орнының

      кенiштерiн жоюға дайындау және жою"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Бюджет бағдарламасының құны: 508 000 мың теңге (бес жүз сегіз миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Кентауликвидрудник" Республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 4 қарашадағы N 1488 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Мырғалымсай кен орнының кендерiн жою.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеті: Мырғалымсай кен орынының кендерiн жою жөніндегi жұмыстарды өткiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 051 Мырғалымсай Белгiленген тәртiп. Жыл Қазақстан

      кен орнының пен бекiтiлген "Мыр. ішінде Республикасы.

      кенiштерiн ғалымсай кен 13 жиек. ның Индустрия

      жоюға дайын. тен жоғары кендерiн және сауда

      дау және жою жою туралы" жобаға министрлігі

      сәйкес:

      1) Хантагы артқы

      қоймасын рекультива.

      циялай отыра, уақытша

      тоқтатып қою, 45 га;

      2) Сыртқы электржаб.

      дықтауды аяқтау. ГПП-

      1 кiшi станциясынан

      -35/6 "Қаласүтзауыты"

      кiшi станциясына

      жүктеменi ауыстыру:

      - ОРУ электрлiк қуат

      жабдықтары;

      - BЛ-17 км. құрылысы

      және басқа жұмыстар;

      3. Тау өндiрiстерiн

      жою (көму), желдет.

      кiштiк арналарды,

      көлiк еңiстерiн,

      қазбалар мен оқпан.

      дарды жабу;

      - бетiн жабу (5 дана);

      - бетiн қоршау (3

      дана);

      - ұңғыдағы жабын

      (2 дана);

      - шурфтағы жабын

      (1 дана);

      - қосқыш (1 дана);

      - қалдықтарды жабу

      (2 дана);

      - жабын (1 дана);

      - "Бiресек" блогының

      көлiктiк еңiсi (1

      дана).

      4) Мына аталған бұзылу

      және опырылу жағдай.

      ындағы жер бетi

      қозғалуы мүмкiн шекте

      тұрғын үйлер мен

      жұмыс iстеп тұрған

      өндiрiс және инженер.

      лiк жүйе үшiн өтема.

      қыларды төлеу;

      - 69 тұрғын үй;

      су тазарту станция.

      ларды:

      - іргетасы - 4 дана;

      - бағандары - 4 дана;

      - қабырғалары - 240

      шаршы метр;

      5) Жобалы-iздестiру

      жұмыстар;

      6) Жер бетiн және

      жерасты суларын

      өндiрiстiк байқау

      мониторингi;

      7) Ойылыстарды құю

      және су жинайтын

      4 жиектi үңгуге

      дайындау: 200 метр;

      8) "Кентауликвидрудник"

      РМК пайдалану шығыстары,

      оның iшiнде:

      - еңбек ақы - 155 адам;

      - іссапарлық шығыстар

      - 630 адам/күнде;

      - материалдарды сатып

      алу - 3910 дана;

      - көтергiш тораптарын

      тексеру және iске қосу;

      - электроқуат шығыс.

      тары - барлығы 2002

      жылғы шығыстарды

      есепке алғанда 48369565

      квт/сағат.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: тұрғын сектор, өндiрiс және инженерлiк жүйе қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; Хантағы артқы қоймасын уақытша тоқтатуды аяқтау; сыртқы электр жабдықтауды аяқтау; "Қаласүтзауыты" кiшi станциясының жүктемесiн ауыстыру; тау-кен көмбелерiн жою; бұзылу және опырылу жағдайында тұрғын үй үшiн өтемақы төлеу; ойылыстарды құю және су жинайтын 4-жиектi үңгуге дайындау, Мырғалымсай кен орны кендерiн көму кезiнде атқарылатын жұмыстардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 546-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 052 "Инвестицияларды тарту жөнiнде

      жарнамалық-ақпараттық жұмыстар жүргiзу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 20 000 мың теңге (жиырма миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 28 ақпандағы Заңы , "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Көрсетiлген бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасының экономикасының басымды экономика салаларына тiкелей шетел және отандық инвестицияларды одан әрi тарту үшiн шарт жасау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: әлемдiк инвестициялық қауымдастыққа Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкiндiктерiн таныстыру, басымды қызмет түрлерi тiзiмiн анықтау; Инвестициялар жөнiндегi комитетпен жасалған келiсiмдер бойынша инвесторлардың өз мiндеттемелерiн орындауын бақылау және мониторинг жүйесiн жетiлдiру; Шетел инвесторлары кеңесi қызметiн қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      052 Инвестиция. 1) жарнамалық-ақпа. Жыл Қазақстан

      ларды тарту раттық өнiмдер дай. iшiнде Республикасы.

      жөнiнде жар. ындау: ның Индустрия

      намалық-ақ. - "Investor,s Guide" және сауда

      параттық басылымы - 710 дана; министрлігі

      жұмыстар - заңнамалық және

      жүргiзу нормативтiк актiлер

      жинағы - 710 дана;

      - "Қазақстан аймақ.

      тары цифрда" - 710

      дана;

      - "Қазақстан аумақ.

      тарының инвестиция.

      лық мүмкiндiктерi"

      брошюрасы ағылшын

      тiлiнде - 710 дана;

      - "Инвестор атласы"

      - 710 дана - 743725

      теңге СD "Invest in

      Kazakhstan" буклетi

      ағылшын тiлiнде -

      710 дана;

      - инвестициялық жоба.

      лар деректер қоры бар

      дискета - 710 дана;

      - "Папка-кейс" - 710

      дана;

      - бейне өнiмдер жасау

      100 дана.

      2) Веб-сайтты техни.

      калық қамтамасыз ету.

      3) БАҚ-қа ақпараттар

      орналастыру.

      4) 17 конференцияларды,

      семинарларды және

      саммиттердi өткiзу;

      5) Басым қызмет түрле.

      рiн анықтау мақсатымен

      мемлекеттiк қолдау

      көрсету үшiн iшкi және

      сыртқы нарықты зерттеу

      (Басым қызмет тiзiмiн

      анықтаудың әдiстемесiн

      өндiру, Басым қызмет

      тiзiмi жобасын әзiрлеу).

      6) мемлекеттік қолдау.

      дың экономикалық

      тиiмдiлiгiн анықтау

      үшiн инвестициялық

      жобаларды бақылау және

      мониторинг жөнiнде

      мәлiметтер жинағын

      жасауға бағдарлама

      әзiрлеу.

      7) Қазақстан Республи.

      касы Президентi жанын.

      дағы Шетел инвестор.

      лары кеңесi қызметiн

      қамтамасыз ету (үй-

      жай жалдау, аударма.

      шылар қызметтерi,

      байланыс, көлiк, вэб-

      сайтты ұстау қызмет.

      терi және басқалар).

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:

      1) Сандық белгiлер:

      инвестициялық өнiмдi, соның iшiнде басылым, электронды, аудио/бейне - 710 дана;

      экономиканың басым секторлары тiзiмiн анықтаудың әдiстемесiн, Басым қызмет тiзiмi жобасын әзiрлеу;

      инвестициялық мiндеттемелердiң оперативтi және үнемi мониторингi мен бақылауды ұйымдастыру үшiн инвестициялық қызмет саласында жасалған келiсiм-шарттар жөнiнде электронды автоматтандырылған мәлiметтер жинағын жасау;

      бiрлескен жұмыс топтарының 24 мәжiлiсiн өткiзу, Шетел инвесторлары кеңесiнiң 2 аралық және 2 пленарлық мәжiлiсiн өткiзу.

      2) Сапалық белгiлер:

      жарнама-ақпараттық сипаттағы өнiмдi жинау, талдау және тарату толықтығы;

      жарнама-ақпараттық сипаттағы өнiмнiң өтпелiлiгi;

      шығарылатын басылымдардың Қазақстан аумағында әрекет ететiн методикалық, нормативтi және заңды актiлерге сәйкес келуi;

      басым қызмет тiзiмiн анықтауды жүйелi ыңғайлау және экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы жiктеуiшi негiзiнде (ЭҚТЖ) 4-белгiлiк код деңгейiнде бiрыңғайлау;

      инвестициялық жобаларды өткiзуден бюджеттiк тиiмдiлiктi анықтау.

      3) Тиiмдiлiк белгiлерi:

      ақпараттық-анықтамалық материалдарды тарату нәтижелерi жөнiндегi потенциалды инвесторлардың үндеуi;

      басым қызмет тiзiмi жобасының экономика секторларын дамыту жөнiндегi мемлекеттiк инвестициялық саясатқа сәйкестiгi;

      уақыттың кез келген сәтiнде жеке кәсiпорын жөнiндегi инвестициялық мiндеттемелердiң орындалуы сияқты экономика, аймақ және т.б. секторлар қазандығында инвестициялық мiндеттемелердiң орындалуын анықтау;

      инвестициялық қызметтi реттейтiн қазақстандық заңнаманы жетiлдiру.

      4) Нәтижелiк белгiлерi:

      мемлекет экономикасының дамуына шетел және отандық инвестицияларды тарту динамикасы, Қазақстанның әлемдiк экономикалық процестерге қосылуы, мемлекеттiң қолайлы имиджiн жасау, қазақстандық заңнаманы шетелдiк стандарттарға әкелу;

      өндiрiстiң жаңа түрлерi мен басқарудың заманға сай әдiстерiн игеру;

      экономиканың басым секторларында инвестицияларды тиiмдi қолдану.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 547-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 053 "Сертификаттау жөнiндегi

      органдарды, сынау және өлшеу зертханаларын тiркеу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2000 мың теңге (екi миллион теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Сертификаттау туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 6-бабы ; "Өлшемдердiң бiрлiгiн қамтамасыз ету" Қазақстан Республикасы 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 19, 20-баптары ; "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң Стандарттау, метрология және сертификаттау жөнiндегi комитетi туралы Ереже" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 18 қарашадағы N 1220 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: сертификаттау, сертификаттық сынақтар жөнiндегi жұмыстар жүргiзу құқығын сертификаттаудың мемлекеттiк жүйелерiнде тiркеу және Қазақстан Республикасының өлшемдер бiрлiгiн қамтамасыз ету, өлшеулердi орындаудың әдiстемелерiн әзiрлеу және аттестациялау, үлгiнi және бекiтiлген үлгiге сәйкестiктi бекiту мақсатында өлшеу құралдарын тексеру және сынау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: аттестациялық тексеруге шығу және оны өткiзу үшiн iссапар шығыстарын төлеу.

      6. Бюджеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 053 Сертификаттау Сертификаттау және жыл Қазақстан

      жөнiндегi сертификациялық сы. iшiнде Республикасы.

      органдарды, нақтар, өлшеу құрал. ның Индустрия

      сынау және дарын салыстыру, өндiру және сауда

      өлшеу зерт. және жөндеу, оның министрлігі

      ханаларын iшiнде стандарттау,

      тiркеу метрология және сер.

      тификаттау жөнiндегi

      уәкiлеттi орган ма.

      мандарын аттестациялық

      зерттеулер жүргiзу,

      байланыс және пошта

      қызметтерiн көрсетуге

      iссапар шығыстары

      бойынша жұмыстар жүргiзу

      құқына үмiткер 66 ұйымды

      аккредиттеу. <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: аттестацияларды тiркеуге беру құзыретi мен тәуелсiздiгiн бағалау үшiн 20 кәсiпорындарда аттестациялық зерттеу жүргiзу: сертификациялық сынақтарды өткiзу құқығына - сынақ зертханалары, сертификация өнiмдерi (жұмыстар, қызмет көрсетулер) жөнiндегi жұмыстарды өткiзу құқығына - сертификаттау жөнiндегi органдар; тексеру, өндiру және өлшем құралдарын жөндеу жөнiндегi жұмыстарды өткiзу құқығына - заңды және жеке тұлғалар.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 548-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 057 "Шет елдердегi сауда

      өкiлдiктерiнiң қызметiн қамтамасыз ету"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 17 123 мың теңге (он жетi миллион жүз жиырма үш мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының шетелдегi сауда өкiлеттіктерi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 2 сәуiрдегi N 1161 Жарлығы; Мәскеу қаласында 1992 жылы 21 қарашада жасалған сауда өкiлдiгiнiң өзара мекемесi туралы Қазақстан Республикасы Yкiметi мен Ресей Федерациясы Yкiметi арасындағы келiсiм; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысымен бекiтiлген "Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы сауда өкiлдiгiнiң мекемесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылы 19 қарашадағы N 1222 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: сыртқы сауда қызметтерi және оларды қорғауды қамтамасыз ету жөнiндегi Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы мүдделерiн ұсыну, қазақстандық экспорттың ресей рыноктарындағы бәсеке қабiлеттiгiн көтеру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: сыртқы экономикалық қызметтердiң жаңа нысандарын дамыту және тиiмдiлiгiн көтеру, Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясымен сыртқы сауда айналымының құрылымдарын жақсарту, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды дамытуға жәрдемдесу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 057 Шет елдердегi Қазақстан Республика. жыл Қазақстан

      сауда өкіл. сының Ресей Федера. ішінде Республикасы.

      дiктерiнiң циясындағы сауда ның Индустрия

      қызметiн өкiлдiгiнде саны 3 және сауда

      қамтамасыз адам ұстау министрлігі

      ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының сыртқы саудадағы көрсеткiштерiн арттыру және Ресей Федерациясымен сауда-экономикалық байланыстарды жақсарту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметінiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 бұйрығына

      548-1-қосымша

      Ескерту. 548-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      _________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 058 "Грозный қаласындағы тұрғын үй құрылысына Ресей федерациясының Yкiметiне ізгiлiк

      көмек" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 225 000 мың теңге (екi жүз жиырма бес миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Ресей Федерациясына iзгiлiк көмек көрсетудiң кейбiр ұйымдық мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 18 сәуiрдегi N 64-р қаулысы , Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 12 желтоқсандағы "2003 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Грозный қаласында 48 пәтерлiк тұрғын үй құрылысын қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: Грозный қаласында 48 пәтерлiк тұрғын үй салуға Ресей Федерациясына iзгiлiк көмек көрсету.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      -------------------------------------------------------------------

      N|Бағдар.|Кіші |Бағдарла.|Бағдарламаларды (кіші| Іске | Жауапты

      |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаларды) |асыру |орындаушылар

      | коды |дар. | (кіші | іске асыру жөніндегі|мерзімі|

      | |лама.|бағдарла.| іс-шара | |

      | |ның |малардың)| | |

      | |коды | атауы | | |

      -------------------------------------------------------------------

      1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

      -------------------------------------------------------------------

      1 058 Грозный Ресей федерациясының Жыл Қазақстан

      қаласын. Yкiметiне Грозный iшiнде Республика.

      дағы қаласында тұрғын үй сының

      тұрғын үй салуға ізгiлiк көмек Индустрия

      Ресей Фе. аудару. және сауда

      дерация. министрлiгi

      сының

      Yкiметiне

      ізгiлiк

      көмек"

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес Грозный қаласында 48 пәтерлiк тұрғын үй салу үшiн Ресей Федерациясының Yкiметiне iзгiлiк көмек көрсету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 549-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 079 "Лицензиарлардың функцияларын

      орындау" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5649 мың теңге (бес миллион алты жүз қырық тоғыз мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 Заң күшi бар Қазақстан Республикасы Президентi Жарлығының 1-9-баптары , "Экспорттық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 18 маусымдағы N 9-1 Заңының, 5-1, 5-2-баптары , "Бiрлiк өлшемдерiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 18-бабы , "Қазақстан Республикасындағы архитектуралық, қала құру және құрылыс қызметтерi туралы" 2001 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы 32-бабы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 жарлығын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысы , "Қазақстан Республикасында тауарлардың, (жұмыстар, қызмет көрсетулер) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037 қаулысы , "Қазақстан Республикасында экспорттық бақылауды жүзеге асырудың тәртібі мен Қазақстан Республикасына әкелiнетiн экспорттық бақылауға жататын өнiмдердi пайдалану жөнiндегi мiндеттемелердi рәсiмдеу және олардың атқарылуын бақылаудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 14 желтоқсандағы N 1919 қаулысы , "Қайталама қара және түстi металлдардың рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 наурыздағы N 383 қаулысы , "Өлшем құралдарын тексеру, шығару және жөндеу жөнiндегi қызметті лицензиялау кезiндегi бiлiктiлiк талаптарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 7 маусымдағы N 867 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: отандық нарықты, азаматтардың мүдделерi мен денсаулығын техникалық құжат және қазiргi заманға өндiрiс талаптарына сәйкес келмейтiн өлшемнiң сапасыз құралдарын айналымға шығару мен пайдалануға байланысты өлшем нәтижелерiнiң анық емес терiс салдарынан, сонымен бiрге құрылыстың барлық кезеңдегi - жобаны әзiрлеуден объектiнi пайдалануға тапсырғанға дейiнгi кәсiпсiздiктен қорғау; Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiмен лицензияланатын тауарлар, жұмыстар мен қызмет көрсетулерге мемлекеттік бақылау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: өндiрiске өлшем құралдарын тексеру мен жөндеуге арналған лицензияларды беру, бiлiктiлiк талаптары мен бекiтiлген ережелердiң сақталуын бақылау, экспорттық бақылауға жататын экспорттық және импорттық операцияларды жүзеге асыру аясындағы мемлекеттiк реттеудiң тиiмдi жүйесiн жасау.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 079 Лицензиар. Лицензиялар бланктер Жыл Қазақстан

      лардың қосымшаларымен 24000 iшiнде Республикасы.

      функцияларын дана санымен ның Индустрия

      орындау дайындау жөнiндегi және сауда

      қызметтер көрсетуге министрлiгi

      ақы төлеу <*>

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттік бақылаудың қызметтерiнiң лицензиялау деңгейi мен тиiмдiлiгiн көтеру; лицензиялау қызметтерiн жүзеге асыру кезiнде мемлекеттiк реттеу тиiмдi жүйесiн құру; қызметтердi лицензиялауды жүзеге асыру кезiнде шаруашылық субъектiлерiнiң құқық бұзушылыққа жол бермеу жөнiнде алдын алулар жүргiзу; республикалық бюджетке лицензиялық жиынтық түрiнде түсулердi қамтамасыз ету; сәулет, қала құрылысы және құрылыс әрекеттерiнiң бекiтiлген түрлерiн жүзеге асыруға жеке және заңды тұлғаларға құқық беретiн лицензия иесiнiң мәртебесiн растау және лицензия беру; өлшеу құралдарын шығару, жай-күйi мен қолдануы жөнiндегi мемлекеттік бақылау тиiмдiлiгiн көтеру.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 550-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 104 "Нашақорлық пен есiрткi бизнесiне

      қарсы күрес мемлекеттiк бағдарламасы"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 680 мың теңге (екi миллион алты жүз сексен мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2002-2003 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы нашақорлық және есiрткi бизнесiмен күресудiң бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 8 шiлдедегi N 736 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: өндiрiс кәсiпорындарында прекурсорлар айналымы аясында бақылауды жүзеге асыру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: прекурсорларды жасайтын және пайдаланатын кәсiпорындарда оларды өндiру және пайдалану мониторингiн өткiзу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 104 Нашақорлық 1. Нормативтiк-тех. Жыл Қазақстан

      пен есiрткi никалық құжаттаманы ішінде Республикасы.

      бизнесiне (прекурсорларды тұ. ның Индустрия

      қарсы күрес тыну нормативтерi) және сауда

      мемлекеттiк және прекурсорлардың министрлігі

      бағдарламасы айналымы жөнiндегi

      бағдарламалық қамта.

      масыз етудi әзiрлеу:

      - нормативтердi

      әзiрлеу - қаржылан.

      дыру көлемiнен 10%;

      - техникалық тапсыр.

      маны әзiрлеу қаржы.

      ландыру көлемiнен 10%;

      - бағдарламалық қам.

      тамасыз етудi әзiрлеу

      - қаржыландыру көле.

      мiнен 70%;

      - бағдарламалық қам.

      тамасыз етудiң

      сынама инсталяциясы -

      қаржыландыру көлемi.

      нен 10%;

      Бағдарламалық қамта.

      масыз етудi жұмысқа

      өткiзу электронды-

      есептеу техникасы

      алынған жағдайда

      мүмкiн болады.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: өндiрiс кәсiпорындардағы прекурсорлар айналымын бақылауды қамтамасыз ету, прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы әрекет ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 551-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 300 "Астана қаласында Эталон

      орталығын салуға арналған жобалық-сметалық

      құжаттаманы әзiрлеу" республикалық

      бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 45 000 мың теңге (қырық бес миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Өлшемдер бiрлiгiн қамтамасыз ету" Қазақстан Республикасы 2000 жылғы 7 маусымдағы Заңының 10-бабы ; "Мемлекеттік сатып алулар туралы" Қазақстан Республикасы 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңының 10-бабы ; "Қазақстан Республикасының шамалар бiрлiктерiнiң эталондық базасын дамытудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 10 мамырдағы N 614 қаулысы .

      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Астана қаласында Эталондық орталық салу.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу және Астана қаласында Эталондық орталық салу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 300 Астана қала. 1. Астана қаласында Жыл Қазақстан

      сында Эталон Эталон орталығын ішінде Республикасы.

      орталығын салуға арналған ның Индустрия

      салуға жобалық-сметалық және сауда

      арналған құжаттаманы әзiрлеу. министрлігі

      жобалық- 2. Мемлекеттiк са.

      сметалық раптамаларды өткiзу.

      құжаттаманы

      дайындау

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Астана қаласында Эталон орталығын салуға арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеу және сараптау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 552-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 400 "Астана қаласындағы Yкiмет

      орталығының инженерлiк желiлерiн салуға Астана қаласының

      бюджетiне берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРTЫ

      1. Құны: 1 004 000 мың теңге (бiр миллиард төрт миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылдарға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылдарға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы , "2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1000 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Yкiметтік орталықты инженерлiк инфрақұрылым объектiлерiмен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Астана қаласында Yкiметтiк орталықтың инженерлiк жүйелерi құрылысы үшiн республикалық бюджетiнен Астана қаласының бюджеттен мақсатты инвестициялық трансферттер бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 400 Астана қала. Қазақстан Республи. Жыл Қазақстан

      сындағы Yкi. касы Yкiметi 2002 ішінде Республикасы.

      мет орталы. жылғы 25 шiлдедегi ның Индустрия

      ғының инже. N 832 қаулысымен және сауда

      нерлiк желi. бекiтiлген Мемлекет. министрлігі

      лерiн салуға тiк бюджет есебiнен

      Астана қала. қамтамасыз етiлетiн

      сының бюдже. мемлекеттiк ұйымдар

      тiне берiле. үшін бюджеттің орын.

      тiн мақсаты далуы және есеп беру

      инвестиция. нысандарын жүргiзу

      лық транс. ережелерiне сәйкес

      ферттер Астана қаласында Yкi.

      меттiк орталықтың

      инженерлiк жүйелерi

      құрылысы үшiн бекi.

      тiлген тәртiппен

      мемлекеттік сарап.

      таудан өткен жобалық

      -сметалық құжаттамаға

      сәйкес Астана қала.

      сының бюджетiне мақ.

      сатты инвестициялық

      трансферттер аудару

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:* Астана қаласында Yкiметтiк орталықтың инженерлiк жүйелерi құрылысы аяқталуын қаржыландыруды қамтамасыз ету.

      Ескерту:

      *) Республикалық бюджет трансферттерiн игеру шегінде болжанатын нәтижелерді сипаттайтын орындау жөнiндегi іс-шаралар тiзiмi, сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджет бағдарламасы паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 553-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 401 "Астана қаласында су шығудан,

      дренаж және грунт суының төмендеуiнен инженерлiк қорғау

      жобасын әзiрлеу үшiн Астана қаласының бюджетiне берiлетiн

      мақсатты инвестициялық трансферттер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОPТЫ

      1. Құны: 145 000 мың теңге (жүз қырық бес миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге Астана қаласы әлеуметтiк-экономикалық дамуының Мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге арналған Астана қаласы әлеуметтiк-экономикалық дамуының Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы , "2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1000 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: "Астана қаласында топырақ сулары арнасының жоғарлауы, дренаж және төмендеуiнен инженерлiк қорғау" жобасын әзiрлеу мен мiндеттi түрде инженерлiк-зерттеу жұмыстарын өткiзу.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Астана қаласында топырақ сулары арнасының жоғарлауы, дренаж және төмендеуiнен инженерлiк қорғау жөнiндегi жұмыстарды өткiзуге арналған республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетiне трансферттер бөлу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 401 Астана қала. Астана қаласында жыл Қазақстан

      сында су топырақ сулары ар. ішінде Республикасы.

      шығудан, насының жоғарлауы, ның Индустрия

      дренаж және дренаж және төмен. және сауда

      грунт суының деуiнен инженерлiк министрлігі

      төмендеуiнен қорғау жобасын

      инженерлiк әзiрлеуге арналған

      қорғау жоба. Қазақстан Респуб.

      сын әзiрлеу ликасы Yкiметiнiң

      үшiн Астана 2002 жылғы 25 мау.

      қаласының сымдағы N 832 қаулы.

      бюджетiне сымен бекiтiлген

      берiлетiн мемлекеттiк бюджет

      мақсатты ин. есебiнен ұсталатын

      вестициялық мемлекеттік мекемелер

      трансферттер үшiн (кезеңдiк және

      жылдық) есеп нысанын

      енгiзу және бюджеттің

      орындалуы жөнiндегi

      қаржы рәсiмдерiнiң

      Ережелерiне сәйкес

      Астана қаласының

      бюджетiне мақсатты

      инвестициялық транс.

      ферттер аудару:

      1) техника-экономи.

      калық негiздеменiң

      мемлекеттiк сарап.

      тауын өткiзудi және

      әзiрлеудi;

      2) жобалық-сметалық

      құжаттамалардың

      мемлекеттiк әзiрле.

      мелеу және өткiзу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:* мемлекеттiк сараптаудан өткен Астана қаласында топырақ сулары арнасының жоғарлауы, дренаж және төмендеуiнен инженерлiк қорғау жобасының жобалық-құжаттамалық және техника-экономикалық негiздемелерiнiң мемлекеттiк сараптауын өткiзу және әзiрлеудiң қаржыландыруын қамтамасыз ету.

      Ескерту: *) Тиісті жергiлiктi бюджет бағдарламасының паспортында көрiнетiн республикалық бюджеттен трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштердi iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 554-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 402 "Астана қаласының бюджетiне Астана

      қаласындағы Талдыкөл ағынды сулардың жинауышын

      рекультивациялай отырып, жоюға берiлетiн мақсатты

      инвестициялық трансферттер" республикалық

      бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 428 000 мың теңге (төрт жүз жиырма сегiз миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк-құқықтық негiзi: "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылдарға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылдарға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы , "2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1000 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Астана қаласында қалпына келтiре отырып Талдыкөл жинақ ағынды суларын рекультивациялай отырып жою.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Астана қаласының бюджетiне Астана қаласындағы Талдыкөл ағынды сулардың жинауышын рекультивациялай отырып, жоюға берiлетiн мақсатты инвестициялық трансферттер бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      402 Астана қала. Талдыкөл ағынды су. Жыл Қазақстан

      сының бюдже. лардың жинауышын ре. ішінде Республикасы.

      тiне Астана культивациялай оты. ның Индустрия

      қаласындағы рып, жоюға берiлетiн және сауда

      Талдыкөл мақсатты инвестиция. министрлігі

      ағынды лық трансферттер Қа.

      сулардың зақстан Республикасы

      жинауышын Yкiметiнiң 2002 жылғы

      рекультива. 25 маусымдағы N 832

      циялай оты. қаулысымен бекiтiлген

      рып, жоюға мемлекеттiк бюджет

      берiлетiн есебiнен ұсталатын

      мақсатты ин. мемлекеттік мекемелер

      вестициялық үшiн (кезеңдiк және

      трансферттер жылдық) есеп нысанын

      енгiзу және бюджеттiң

      орындалуы жөнiндегi

      қаржы рәсiмдерiнiң

      Ережелерiне белгiлен.

      ген тәртіпте мемлекет.

      тік сараптаудан жоба.

      лық-сметалық құжатта.

      маға сәйкес Астана

      қаласының бюджетiне

      мақсатты инвестициялық

      трансферттер аудару

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетін нәтижелер:* Астана қаласындағы Талдыкөл ағынды сулардың жинауышын рекультивациялай отырып, жою жөнiндегi орындалатын жұмыстардың көлемi.

      Ecкерту:

      *) Тиісті жергілікті бюджет бағдарламасының паспортында көрінетін республикалық бюджеттен трансферттерді игеру шеңберінде күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 555-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 403 "Астана қаласының бюджетiне Қорғалжын

      трассасындағы коллекторды шығаруға арналған мақсатты

      инвестициялық трансферттер" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 354 250 мың теңге (үш жүз елу төрт миллион екi жүз елу мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтік-құқықтық негізi: "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылдарға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылдарға дейінгі кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы , "2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегі N 1000 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: жұмыс iстеп тұрған коллекторларды пайдаланудан шығаруға байланысты Астана қаласының канализацияларын және халықтың өсімі мен өндіріс перспективаларын есепке ала отырып канализациялық тазаланған құрылымдарға ағын суды берудiң көлемiн ұлғайту жүйесiн жақсарту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: жұмыс iстеп тұрған канализациялық коллектордан коллекторды шығарып тастау үшiн Астана қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      403 Астана қала. Астана қаласынан Жыл Қазақстан

      сының бюдже. бюджетiне Қорғалжын iшiнде Республикасы.

      тiне Қорғал. трассасына арналған ның Индустрия

      жын трасса. коллекторды шығаруға және сауда

      сындағы кол. Қазақстан Республи. министрлігі

      лекторды шы. касы Yкiметiнiң 2002

      ғаруға ар. жылғы 25 маусымдағы

      налған мақ. N 832 қаулысымен

      сатты инвес. бекiтiлген, белгiлен.

      тициялық ген тәртiппен қаржы.

      трансферттер ландыру ережелерi мен

      бекiтiлу және мем.

      сараптаудан өткен

      жобалық-сметалық

      құжаттамаға сәйкес

      мемлекеттiк бюджет

      есебiнен ұсталатын

      мемлекеттiк мекемелер

      үшiн (кезеңдiк және

      жылдық) есеп нысанын

      енгiзу және бюджеттiң

      орындалуы жөнiндегi

      қаржы рәсiмдерiнiң

      Ережелерiне сәйкес

      Астана қаласының

      бюджетiне мақсатты

      инвестициялық транс.

      ферттер аудару

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Астана қаласындағы Қорғалжын трассасына арналған коллекторды шығару жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемi.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөніндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 556-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 404 "Астана қаласын сумен қамтамасыз

      етуге және су бөлуге Астана қаласының бюджетiне бөлiнген

      мақсатты инвестициялық трансферттер"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 47740 мың теңге (қырық жетi миллион жетi жүз қырық мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге Астана қаласы әлеуметтiк-экономикалық дамуының Мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге арналған Астана қаласы әлеуметтiк-экономикалық дамуының Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы , "2003-2006 жылға арналған Қазақстан Республикасы әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1000 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Астана қаласына су бөлу және сумен жабдықтауға жоба-сметалық құжаттаманы әзiрлеу және сараптау.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Астана қаласына су бөлуге және сумен жабдықтауға республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетiне трансферттер бөлу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 404 Астана қала. Жыл Қазақстан

      сын сумен ішінде Республикасы.

      қамтамасыз ның Индустрия

      етуге және және сауда

      су бөлуге министрлігі

      Астана қала.

      сының бюд.

      жетiне бө.

      лiнген мақ.

      сатты инвес.

      тициялық

      трансферттер

      080 Сыртқы қа. Жобалық-сметалық құ.

      рыздар есе. жаттамаларды бөлi.

      бiнен жобаны гiне, соның iшiнде

      iске асыру шетелдiк мамандардың

      қызмет көрсетулерi

      Астана қаласының

      бюджетiне Қазақстан

      Республикасы Yкiметі.

      нiң 2002 жылғы 25

      маусымдағы N 832

      қаулысымен бекiтiлген

      мемлекеттiк бюджет

      есебiнен ұсталатын

      мемлекеттік мекемелер

      үшiн (кезеңдiк және

      жылдық) есеп нысанын

      енгiзу және бюджеттiң

      орындалуы жөнiндегi

      қаржы рәсiмдерiнiң

      Ережелерiне сәйкес

      Астана қаласының

      бюджетiне мақсатты

      инвестициялық транс.

      ферттер аудару

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:* Астана қаласын сумен қамтамасыз етуге және су бөлуге жобалық-сметалық құжаттаманы әзiрлеудi қаржыландыру.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 557-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 405 "Астана қаласындағы айналма алаң

      құрылысы үшiн Астана қаласының бюджетiне берiлетiн мақсатты

      инвестициялық трансферттер" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2910000 мың теңге (екi миллиард тоғыз жүз он миллион теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге Астана қаласы әлеуметтiк-экономикалық дамуының Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге арналған Астана қаласы әлеуметтік-экономикалық дамуының Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы , "2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1000 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Астана қаласында айналма алаң құрылысын қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Астана қаласында айналма алаң құрылысы үшiн республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетiне трансферттер бөлу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 405 Астана қала. Бюджеттi орындау Жыл Қазақстан

      сындағы жөнiндегi қаржылық ішінде Республикасы.

      айналма алаң рәсiмдердiң Тәртiбiне ның Индустрия

      құрылысы және Қазақстан Рес. және сауда

      үшiн Астана публикасы Yкiметiнiң министрлігі

      қаласының 2002 жылғы 25 шiлдедегi

      бюджетiне N 832 қаулысымен

      берiлетiн бекiтiлген мемлекеттiк

      мақсатты бюджет есебiнен ұста.

      инвестиция. латын мемлекеттiк ме.

      лық транс. кемелер үшiн есеп беру

      ферттер нысанын (мерзiмдiк

      және жылдық) жүргiзуге

      сәйкес Астана қаласының

      бюджетiне мақсатты

      инвестициялық транс.

      ферттердi мыналарға:

      1) жобалық-сметалық

      құжаттаманы әзiрлеуге

      және мемлекеттiк

      сараптамадан өткiзуге;

      2) белгiленген тәртiп.

      пен мемлекеттiк сарап.

      таудан өткен және

      бекiтiлген жобалық-

      сметалық құжаттамаға

      сәйкес Астана қаласында

      айналма алаң құрылысына

      аудару.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:* Астана қаласында айналма алаң құрылысы жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемiн қаржыландыруды қамтамасыз ету.

      Ескерту:

      *) Icкe асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 558-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 406 "Астана қаласындағы бас алаң

      құрылысы үшiн Астана қаласының бюджетiне берiлетiн мақсатты

      инвестициялық трансферттер" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2730000 мың теңге (екi миллиард жетi жүз отыз миллион теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Астананың-гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге Астана қаласы әлеуметтік-экономикалық дамуының Мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы ; "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге арналған Астана қаласы әлеуметтiк-экономикалық дамуының Мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы ; "2003-2005 жылға арналған Қазақстан Республикасы әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1000 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Астана қаласында бас алаң құрылысын қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Астана қаласында бас алаң құрылысы үшiн республикалық бюджеттен Астана қаласының бюджетiне трансферттер бөлу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 406 Астана қала. Бюджеттi орындау Жыл Қазақстан

      сындағы бас жөнiндегi қаржылық iшiнде Республикасы.

      алаң құрылы. рәсiмдердiң Тәртiбiне ның Индустрия

      сы үшiн және Қазақстан Рес. және сауда

      Астана қала. публикасы Yкiметiнiң министрлігі

      сының бюдже. 2002 жылғы 25 шiлдедегi

      тiне берiле. N 832 қаулысымен

      тiн мақсатты бекiтiлген мемлекеттiк

      инвестиция. бюджет есебiнен ұста.

      лық транс. латын мемлекеттiк

      ферттер мекемелер үшiн есеп

      беру нысанын (мерзiм.

      дiк және жылдық)

      жүргiзуге сәйкес

      Астана қаласының бюд.

      жетiне мақсатты ин.

      вестициялық трансферт.

      тердi мыналарға:

      1) жобалық-сметалық

      құжаттаманы әзiрлеуге

      және мемлекеттiк

      сараптамадан өткiзуге;

      2) белгiленген тәртiп.

      пен мемлекеттік са.

      раптаудан өткен және

      бекiтiлген жобалық-

      сметалық құжаттамаға

      сәйкес Астана қаласында

      бас алаң құрылысына

      аудару.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:* жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес Астана қаласында бас алаң құрылыс жөнiндегi орындалған жұмыстардың көлемiн қаржылық қамтамасыз ету.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтілетін нәтижелерді сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 559-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 407 "Астана қаласының бюджетiне Астана

      қаласында Есiл өзенi арқылы өтетiн автожол көпiрiн қоса

      алғанда "Сол жақ жағалау орталығы - Абылай-Хан даңғылы"

      магистралды автожолын салуға арналған мақсатты

      инвестициялық трансферттер" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 702 600 мың теңге (екi миллиард жетi жүз екi миллион алты жүз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге Астана қаласы әлеуметтiк-экономикалық дамуының Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылға дейiнгi мерзiмге арналған Астана қаласы әлеуметтiк-экономикалық дамуының Мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi Іс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Есiл өзенi арқылы автожол көпiрiн қоса алғанда "Сол жағалау орталығы - Абылай-Хан даңғылы" магистралды автожол құрылысы.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Астана қаласының бюджетiне Астана қаласында Есiл өзенi арқылы өтетiн автожол көпiрiн қоса алғанда "Сол жақ жағалау орталығы - Абылай-Хан даңғылы" магистралды автожолын салуға арналған мақсатты инвестициялық трансферттердi бөлу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 407 Астана қала. Бюджеттi орындау Жыл Қазақстан

      сының бюдже. жөнiндегi қаржылық iшiнде Республикасы.

      тiне Астана рәсiмдердiң Тәртi. ның Индустрия

      қаласында бiне және Қазақстан және сауда

      Есiл өзенi Республикасы Yкiме. министрлігі

      арқылы өтетiн тiнiң 2002 жылғы

      автожол кө. 25 шiлдедегi N 832

      пiрiн қоса қаулысымен бекiтiл.

      алғанда "Сол ген мемлекеттiк

      жақ жағалау бюджет есебiнен

      орталығы - ұсталатын мемлекет.

      Абылай-Хан тiк мекемелер үшiн

      даңғылы" есеп беру нысанын

      магистралды (мерзiмдiк және

      автожолын жылдық) жүргiзуге

      салуға арнал. сәйкес Астана қала.

      ған мақсатты сының бюджетiне

      инвестициялық Астана қаласында

      трансферттер белгiленген тәртiп.

      пен мемлекеттiк

      сараптамадан және

      бекiтуден өткен Есiл

      өзенi арқылы өтетiн

      автожол көпiрiн қоса

      алғанда "Сол жағалау

      орталығы - Абылай-Хан

      даңғылы" магистраль.

      ды автожол құрылысына

      арналған мақсатты

      инвестициялық транс.

      ферттер бөлу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:* Астана қаласында "Есiл өзенi арқылы автожол көпiрiн қоса алғанда "Сол жақ жағалау орталығы - Абылай-Хан даңғылы" магистральды автожол құрылысы жөнiндегi атқарылған жұмыстардың көлемiн қаржыландыруды қамтамасыз ету.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттерді игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетіледi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 560-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 408 "Астана қаласының бюджетiне Есiл

      өзенiнiң арнасын қайта жаңартуға арналған мақсатты

      инвестициялық трансферттер" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 898 400 мың теңге (сегiз жүз тоқсан сегiз миллион төрт жүз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң ақпараттық жүйесiн қамтамасыз ету "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылдарға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы , "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" 2005 жылдарға дейiнгi кезеңге арналған Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 20 сәуiрдегi N 534 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Есiл өзенiнiң сол жақ жағалауын сәулет және безендiру құралдарын қалыптастыру және жаңа әкiмшiлiк және iскерлiк орталықтың аумағын ағын судан инженерлiк қорғаудың ғимараттарын құру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Есiл өзенi арнасын қайта құрылымдау үшiн Астана қаласының бюджетiне республикалық бюджеттен трансферттер бөлу.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 408 Астана қала. Белгiленген тәртiпте Жыл Қазақстан

      сының бюдже. мемлекеттiк сарап. ішінде Республикасы.

      тiне Есiл таудан және бекiтi. ның Индустрия

      өзенiнiң луден өткен жобалық- және сауда

      арнасын құжаттамаларға сәйкес министрлігі

      қайта жаңар. Есiл өзенiнiң арнасын

      туға арнал. қайта құрылымдау үшiн

      ған мақсатты Қазақстан Республикасы

      инвестиция. Yкiметiнiң 2002 жылғы

      лық транс. 25 маусымдағы N 832

      ферттер қаулысымен бекiтiлген

      мемлекеттiк бюджет

      есебiнен ұсталатын

      мемлекеттiк мекемелер

      үшiн (кезеңдiк және

      жылдық) есеп нысанын

      енгiзу және бюджеттiң

      орындалуы жөнiндегi

      қаржы рәсiмдерiнiң

      Ережелерiне сәйкес

      Астана қаласының

      бюджетiне мақсатты

      инвестициялық транс.

      ферттер аудару

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер:* өзеннiң арнасын қайта құрылымдау жөнiндегi жұмыстардың орындалған көлемi.

      Ескерту:

      *) Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен алынатын трансферттердi игеру шеңберiнде күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 561-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 500 "Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен

      аккредиттеу, стандарттау, метрология және сертификаттау

      мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жөнiндегi ақпараттық

      орталық жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4 379 мың теңге (төрт миллион үш жүз жетпiс тоғыз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 маусымдағы Заңының 17-бабы ; "Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы .

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Саудадағы техникалық кедергiлердi жоюға ықпал ететiн Республикалық аккредиттеу, стандарттау, сертификаттау және метрология жөнiндегi бiрыңғай ақпарат кеңiстiгiнiң қолданылуы.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Республикадағы стандарттар жөнiнде бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктiң жұмыс iстеуi үшiн қажетті жағдайлар жасау. Республикадағы стандарттар бойынша бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктiң жұмыс iстеуi үшiн жағдайлар жасау. ИСО және бойынша бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктiң жұмыс iстеуi үшiн жағдайлар жасау. ИСО және Дүниежүзiлiк сауда ұйымы Хатшылығының шұғыл өзара іс-қимыл жөнiндегi орталық ақпараттық жүйесiнiң үздiксiз жұмыс iстеуi.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:*

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 500 Дүниежүзiлiк 19 бiрлiк санымен Жыл Қазақстан

      сауда ұйымы. компьютерлердi техни. ішінде Республикасы.

      мен аккреди. калық қызмет ету. ның Индустрия

      ттеу, стан. Профилактикалық iс- және сауда

      дарттау, шаралар, қосалқы министрлігі

      метрология бөлшектер, порттық

      және серти. жалға алу, құрал-

      фикаттaу жабдықты ағымдағы

      мәселелерi жөндеудi орындау

      бойынша

      өзара

      iс-қимыл

      жөнiндегi

      ақпараттық

      орталық

      жүйесiн

      сүйемелдеу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен өзара iс-қимыл жөнiндегi ақпараттық жүйе жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 562-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 501 "Қазақстан Республикасы импорттық-экспорттық бақылауының ақпараттық жүйесiн

      сүйемелдеу" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 17 295 мың теңге (он жетi миллион екi жүз тоқсан бес мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 12- 14-баптары , "Экспорттық бақылау туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 18 маусымдағы Заңының 5-1, 5-2-баптары , "Қару-жарақ, әскери техниканы, сондай-ақ олардың өндiрiсiмен байланысты шикiзаттар, материалдар, жабдықтар, технологиялар және қызметтерге экспорттық бақылау жасаудың автоматтандырылған жүйесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 30 қаңтардағы N 120 қаулысы , "Қару-жарақ, әскери техниканы, сондай-ақ оларды өндiруге байланысты шикiзатты, материалдарды, жабдықтарды, технологиялар мен қызмет көрсетулердi экспорттық бақылаудың автоматтандырылған жүйесiн енгiзу жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 19 тамыздағы N 1025 қаулысы , "Қазақстан Республикасындағы тауарларды" (жұмыстар, қызмет көрсетулер) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037 қаулысы , "Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 9 наурыздағы N 186 қаулысы , "Қазақстан Республикасында экспорттық бақылауға жататын өнiмнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 1 тамыздағы N 1282 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: экспорттық бақылау саласында бiрыңғай республикалық бақылау-ақпараттық жүйенiң жұмыс қабiлеттiгiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: экспорттық бақылаудың автоматтандырылған жүйесiнiң (бұдан әрi - ЭБАЖ) қолданылып жүрген автоматтандырылған технологиясын және функционалдық бағдарламалық қамтамасыз ету; жалпыжүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ЭБАЖ-дың техникалық құралдарын қамтамасыз ету; ЭБАЖ-дың келiсушi министрлiктерi мен ведомстволары үшiн қолданбалы бағдарламалық-техникалық құралдарды, кеден ақпараттық жүйесiмен өзара байланысты қамтамасыз ету, ЭБАЖ-дың мәлiметтер сенiмдiлiгi мен қауiпсiздiгiн және ЭБАЖ-дың деңгейлерi арасында мәлiметтер алмасуды қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 501 Қазақстан 1. ЭБАЖ жүйесiн Жыл Қазақстан

      Республикасы сүйемелдеу жөнiндегi iшiнде Республикасы.

      импорттық- қызметтерге ақы төлеу. ның Индустрия

      экспорттық 2. ЭБАЖ-дың жұмыс және сауда

      бақылауының iстеуiн қамтамасыз министрлігі

      ақпараттық ету үшiн 1 сервер

      жүйесiн мен 10 жұмыс станция.

      сүйемелдеу ларды техникалық

      қызмет ету;

      қосымша серверлерiн,

      жұмыс станцияларын

      әкiмшiлiк ету;

      мәлiметтер базасы

      серверлерiн әкiмшiлiк

      ету және техникалық

      қызмет ету.

      3. ЭБАЖ-ды телеком.

      муникациялық қамта.

      масыз ету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: экспорттық бақылауға жататын өнiмдердi бақылаудың 80 пайызына дейiн қамтитын, экспорттық бақылау саласында бiртұтас республикалық бақылау-ақпарат жүйесi жұмысын қамтамасыз ету (ЭБАЖ жүйесi жалпы республикалық ведомствоаралық жүйе болып табылады және бұл жүйелердiң ақпараты Қазақстан Республикасының Yкiметi, Кеден комитетi, Ұлттық қауiпсiздiк комитетi, Денсаулық сақтау министрлiгi және басқа мемлекеттік органдар үшiн ведомстволық ақпарат жүйелерiн құру үшiн қажет); жүйе енгiзiлгеннен кейiн лицензиаттардың лицензия ресiмдеу жөнiндегi уақыт және шығыстарды қысқарту жоспарлануда.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 563-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 502 "Мемлекеттiк стандарттар қорының

      ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 463 мың теңге (үш миллион төрт жүз алпыс үш мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" 1999 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы .

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қорғаныс шаралары үшiн стандарттау, сертификаттау және метрология саласындағы нормативтiк құжаттарға қол жеткiзудi қамтамасыз ету, электронды тасымалдағы стандарттау, метрология және сертификаттау саласында нормативтiк құжаттарды және ақпараттарды өңдеу және тарату.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Ақпарат жүйесiнiң техникасына қызмет көрсету, стандарттар бойынша деректер қорын жасау, алу және стандарттау, сертификаттау және метрология саласында нормативтiк құжаттарды өңдеу, редакцияланбайтын электронды қатарға аудару және тарату.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 502 Мемлекеттік Стандарттау, метро. жыл Қазақстан

      стандарттар логия және сертифи. ішінде Республикасы.

      қорының каттау жөнiнде ның Индустрия

      ақпараттық ақпарат жинауды, және сауда

      жүйелерiн өңдеудi, берудi министрлігі

      сүйемелдеу автоматтандыру - 660

      нормативтiк құжаттар.

      Нормативтiк құжат

      бойынша CD дискiлерiн

      қалыптастыру.

      - нормативтік құжат.

      тарға санкцияланбаған

      қол жеткiзулердi

      болдырмау үшiн бағ.

      дарламалық құжатты

      қамтамасыз ету.

      Құрал-жабдықты пай.

      даланумен байланысты

      19 бiрлiк санындағы

      (жұмыс станциясы -

      1; жүйелiк карталар -

      4; мониторлар - 4;

      модемдер - 4; жүйелiк

      принтерлер - 2;

      сканерлер - 1; бейне.

      проектор - 1; ауа

      баптағыштар - 2)

      алдын-ала құрал

      жабдықтарға қызмет

      көрceту.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 660 нормативтiк құжат бойынша ақпарат жинауды, өңдеудi, берудi, көрсетудi автоматтандыруға және құрал-жабдықтың 19 бiрлiгiн жұмыс күйiнде ұстауға мүмкiндiк бередi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 564-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 503 "Қазақстан Республикасында

      Кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2003-2005 жылдарға

      арналған мемлекеттiк бағдарламасы бойынша ақпараттық жүйенi

      сүйемелдеу" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 13 000 мың теңге (он үш миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның Даму стратегиясын орындау жөнiндегi одан арғы шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған бағдарламасы; "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: бизнесте интернет-технологияларды қолданатын кәсiпкерлер үлесiн, халықтың жұмыс бастылығын ұлғайту.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: кәсiпкерлiк жөнiндегi ақпараттық жүйенiң қолдануын қамтамасыз ету; WЕВ-сайтты ақпараттық сүйемелдеуге және деректер қорын өзектi жағдайда ұстау, тораптар мен деректер қорына әкiмшiлiк ету, тұтыну интерфейсiн жетiлдiру мақсатында қолданбалы бағдарламалық-математикалық қамтамасыз етудi пысықтау;

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      503 Қазақстан 1. Шағын және орта Жыл Қазақстан

      Республика. кәсiпкерлiк жөніндегі ішінде Республикасы.

      сында кәсiп. ақпараттық жүйе жұ. ның Индустрия

      керлiктi мысын қамтамасыз ету: және сауда

      дамыту мен 1.1 Ақпараттық жүйенi министрлігі

      қолдаудың (АЖ) техникалық және

      2003-2005 жүйелiк қамтамасыз

      жылдарға ету, оның iшiнде

      арналған орталық офистегi және

      мемлекеттiк аймақтардағы кәсiп.

      бағдарламасы керлiк жөнiндегi

      бойынша жергiлiктi және

      ақпараттық корпоративтi желiсiн

      жүйенi әкiмшiлiк етуге ақы

      сүйемелдеу төлеу;

      1.2 WEB-сайтты және

      деректер қорын

      сүйемелдеу, оның

      iшiнде деректер қорын

      ақпаратпен толтыру

      және жаңарту жөнiндегi

      маңыздылау жөнiндегi

      қызметтерге ақы төлеу;

      2. Шығын материалдарын

      және қосалқы бөлшектер

      мен керек-жарақтарды

      алу.

      3. Телекоммуникациялық

      қызметтерге ақы төлеу:

      3.1 WЕВ-технологиялары

      негiзiндегi мәлiметтер

      жинағына орталық және

      алысталған қол жеткiзiм

      аймақтар үшiн бөлiнген

      желiс бойынша Интернет

      қызметтерге ақы төлеу;

      3.2 Алысталған жеткiзiм

      аймақтар үшiн бөлінген

      коммутация желiсi

      жөнiндегi кәсiпкерлерге

      қол жеткiзiм үшiн

      байланыс қызметiне

      ақы төлеу.

      4. Тұтыну интерфейсiн

      және ақпаратты анали.

      тикалық өңдеу мүмкiн.

      дiктерiн кеңейту мақ.

      сатында бағдарламалық

      қамтамасыз етудi

      жетiлдiруге:

      4.1 бағдарламалық қам.

      тамасыз етудi жетiл.

      дiруге техникалық

      тапсырманы әзiрлеу үшiн

      программистер қызмет.

      терiне ақы төлеу;

      4.2 Тұтыну интерфейсiн

      және ақпаратты аналити.

      калық өңдеу мүмкiндiк.

      терiн кеңейту мақсатында

      бағдарламалық-математик.

      алық қамтамасыз етудi

      әзiрлеуге программистер

      қызметтерiне ақы төлеу.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: АЖ-дiң ақпараттық ресурстарына алысталған жеткiзiмдi қоса алғанда кәсiпкерлiктi қолдау инфрақұрылымын дамыту; Достық интерфейсiн жасау, шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң ақпаратқа жеткiзiм механизмiн реттеу; Бизнесте интернет-технологияларды қолданатын шағын кәсiпкерлiк субъектiлер үлесiнiң ұлғаюы; Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн ақпараттандыру деңгейiнiң өсуi.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 565-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 504 "Қазақстан Республикасы Индустрия

      және сауда министрлiгiнiң ақпараттық жүйелерiн сүйемелдеу"

      республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3 600 мың теңге (үш миллион алты жүз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюрократизммен күрес және құжат айналымын қысқарту мемлекет аппаратының жұмысын жақсарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 31 шiлдедегi N 427 және "Қазақстан Республикасының ұлттық инфрақұрылымын дамыту мен қалыптастырудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң мәселелерiнiң Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң автоматтандырылған ақпараттық-техникалық жүйелерiнен құрылатын үздiксiз және тұрақты жұмыстарды қолдау және құру.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: Электрондық почта бойынша есептеу құралдары мен байланыс құралдарын пайдалану жұмыс қабiлетiн қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң ақпараттандыру және автоматтандырылған жүйелерiн енгiзу үшiн бағдарламалық қамтамасыз етудi қондыру. Электрондық почта қызметi мен ведомстволық деректер базасына қол жеткiзу қызметiн бағдарламалық-техникалық қамтамасыз ету.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 504 Қазақстан Құрылымдалған ка. Жыл Қазақстан

      Республикасы бельдiк желiлердi, ішінде Республикасы.

      Индустрия 163 пайдаланушы ның Индустрия

      және сауда электрондық почталар, және сауда

      министрлiгi. 163 Интернет пайда. министрлігі

      нiң ақпарат. ланушы, әкiмшiлiк.

      тық жүйелерiн тендiру жөнiндегi

      сүйемелдеу қызметтер министр.

      лiктiң барлық құры.

      лымдық бөлiмшелерi

      мен комитеттерiн

      қосқанда бiрыңғай

      ақпараттық жүйенi

      құру, ақпараттық

      ресурстарды қорғауды

      қамтамасыз ету, 233

      есептеу техникасын

      жүйелiк-техникалық

      қызмет көрсету;

      Интернет желiсiне

      қол жеткiзудi

      сүйемелдеу; бухгал.

      терлiк және кеңселiк

      ақпараттық жүйенi

      қамтамасыз ету.

      3 сәйкестендiрiлген

      деректер базасын

      әзiрлеу жөніндегi

      программашылардың

      қызмет көрсетулері.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң барлық құрылымдық бөлiмшелерi мен комитеттерiн қосқанда бiрыңғай ақпараттық жүйенi қалыптастыру; Министрлiктiң қызметiндегi ақпараттық-техникалық құралдарын тиiмдi енгiзу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 566-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 600 "Дүниежүзiлiк сауда ұйымымен

      аккредиттеу, стандарттау, метрология және сертификаттау

      мәселелерi бойынша өзара iс-қимыл жөнiндегi ақпараттық

      орталық жүйесiн сүйемелдеу" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5 463 мың теңге (бес миллион төрт жүз алпыс үш мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 17-бабы және "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы N 996 қаулысы.

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: аккредиттеу, стандарттау, сертификаттау және метрология, сондай-ақ Дүниежүзiлiк сауда ұйымының (бұдан әрi - ДСҰ) бiрыңғай ақпараттық кеңiстiгiне кiру мәселелерi жөнiнде мемлекеттiк басқару органдарын қоғамдық және iскер орталарды ақпаратпен қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: ақпараттық-анықтама қызметiн ұйымдастыру, Қазақстан Республикасындағы ДСҰ Хатшылығын бекiту рәсiмдерiн орындалуы үшiн дербес аудармашыларға оргтехникалармен және техникалық құралдары орталықтарын жарақтандыру және тиiстi бағалау рәсiмдерiн және рәсiмдерге қатысты ДСҰ-ы елдерi мүшелерiне ақпараттарды ұсыну.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 600 Дүниежүзiлiк 19 бiрлiк санымен жыл Қазақстан

      сауда ұйымы. жұмыс станцияларын ішінде Республикасы.

      мен аккреди. алу. ның Индустрия

      ттеу, стан. Cepвep деректер және сауда

      дарттау, базасын қосу үшiн министрлігі

      метрология лицензиялық бағдар.

      және серти. ламаларды алу;

      фикаттау корпоративті желiсi.

      мәселелерi нiң және құжат айна.

      бойынша лымның анализатор

      өзара iс- трафигiн алу.

      қимыл

      жөнiндегi

      ақпараттық

      орталық

      жүйесiн

      сүйемелдeу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазiргi заман техникасының көмегiмен Мемстандарт ақпараттық желiлерiнiң үздiксiз жұмыс iстеуi үшiн жағдайлар жасау.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 567-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 601 "Мемлекеттiк стандарттар қорының

      ақпараттық жүйесiн дамыту" республикалық бюджет

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 000 мың теңге (екi миллион теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "Стандарттау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шiлдедегi Заңының 17-бабы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiнiң мәселелерi" туралы 2002 жылғы 12 қыркүйектегi қаулысы .

      3. Қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: Мемлекеттiк стандарттар қорын стандарттау, метрология және сертификаттау саласында нормативтiк құжаттар және ақпарат жинау, өңдеу және тарату үшiн қазiргi заман талаптарына сай қажетті техникамен жарақтандыруды қамтамасыз ету.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндеттерi: қорды техникалық құралдары, ұйымдастыру техникасымен және нормативтiк базамен жарақтандыру; телекоммуникация желiсiне және бiрыңғай ақпарат жүйесiне қосу.

      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!(кіші бағдарламалар.!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. ! ды) іске асыру !мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! жөніндегі іс-шара !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      1 601 Мемлекеттiк - компьютерлер - 4 жыл Қазақстан

      стандарттар бiрлiк. ішінде Республикасы.

      қорының ақ. - сканерлер - 2 ның Индустрия

      параттық бiрлiк. және сауда

      жүйесiн - желiлiк принтерлер министрлігі

      дамыту - 1 бiрлiк.

      - ксерокөшiрме - 1

      бiрлiк.

      - түптеу аппараты - 1

      бiрлiк.

      - құжаттарды жою - 1

      бiрлiк.

      - үздiксiз қоректен.

      дiру көздерi UPS - 6

      бiрлiгiн алу

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттік стандарттар қоры қызметтерiн автоматтандыруға мүмкiндiк беретiн техникалық құралдар мен жабдықтарды алу.

      Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына 568-қосымша

      Қазақстан Республикасының

      Индустрия және сауда министрлiгi

      ________________________________

      Бюджет бағдарламасының әкiмшiсi

      2003 жылға арналған 602 "Қазақстан Республикасында

      кәсiпкерлiктi дамыту мен қолдаудың 2003-2005 жылдарға

      арналған мемлекеттік бағдарламасы бойынша ақпараттық жүйенi

      құру" республикалық бюджет бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16 200 мың теңге (он алты миллион екi жүз мың теңге).

      2. Бюджет бағдарламасының нормативтiк құқықтық негiзi: "2003 жылға дейiнгi Қазақстанның даму стратегиясын жүзеге асыру жөнiндегi келесi iс-шаралар туралы" Жарлығымен бекiтiлген 2002-2004 жылға арналған Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 бағдарламасы, "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 12 қыркүйектегi N 996 қаулысы .

      3. Бюджет бағдарламасын қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджет бағдарламасының мақсаты: кәсiпкерлердiң бизнесте интернет-технологияларды қолданатын үлесiнiң жоғарлауы, халықты жұмыспен қамтамасыз етiлуiнiң жоғарлауы.

      5. Бюджет бағдарламасының мiндетi: кәсiпкерлiк жөнiндегi ақпараттық жүйенiң дамуы, қашықтағы қол жетiм орындарының мүмкiндiгiн ұлғайту; қолданбалы бағдарлама-математикалық құралдарды әзірлеу және жүйе функционалдығын жоғарлататын жаңа мәселелерді енгізу; халықты жұмыспен қамту.

      6. Бюджет бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      N!Бағ.!Кіші !Бағдарлама. ! Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      !дар.!бағ. !лардың (кіші!іске асыру жөніндегі!асыру! орындаушылар

      !лама!дар. !бағдарлама. !(кіші бағдарламалар.!мер. !

      !ның !лама.!лардың) ! ды) іс-шаралар !зімі !

      !коды!ның !атауы ! ! !

      ! !коды ! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7

      ------------------------------------------------------------------

      602 Қазақстан 1. Компьютерлік, те. Жыл Қазақстан

      Республика. лекоммуникациялық ішінде Республикасы.

      сында кәсіп. құрал-жабдықтарды ның Индустрия

      керлікті да. және оргтехниканы және сауда

      мыту мен сатып алу министрлігі

      қолдаудың 1.1 Жүйенің ақпарат

      2003-2005 көздеріне қол жеткі.

      жылдарға зу үшін белгіленген

      арналған телефон жолдары бой.

      мемлекеттік ынша қашықтағы қол

      бағдарламасы жетім орындары ай.

      бойынша ақ. мақтарында Интернетке

      параттық қосу үшін Cisco 805

      жүйені құру бағыттары - 16 дана.

      1.2 Cisco 2509 база.

      сындағы стойка модем.

      дері - 16 дана.

      1.3 Серверлер - 16

      дана.

      1.4 Кернеу тұрақта.

      ғышы - 16 дана.

      1.5 Коммутатор

      (жүйелік) - 16 дана.

      1.6 Компьютерлер -

      58 дана.

      1.7 Лазер принтерлері

      - 18 дана.

      2. Қолданбалы бағдар.

      лама - математикалық

      құралдарды әзірлеу

      және енгізу

      3. Тұтынушыларды

      қолданбалы бағдарла.

      малық қамтамасыз ету

      жұмысына үйрету

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджет бағдарламасын орындаудан күтілетін нәтижелер: кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын дамыту (қашықтағы қол жеткізімнің 16 орны); достық интерфейс жасау, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің ақпаратқа қол жеткізім механизмін орнату; бизнесте интернет-технологияларды қолданатын шағын кәсіпкерлік субъектілер үлесінің жоғарлауы, шағын кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттандыру деңгейінің көтерілуі.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады