2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429.

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 703, 704, 705, 706, 707, 708-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттігiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына
703-қосымша

      Қазақстан Республикасының Табиғи

      монополияларды реттеу және бәсекелестiктi

      қорғау жөнiндегi агенттiгі

      бюджеттiк бағдарлама әкімшiсi

      2003 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 286170 мың теңге (екі жүз сексен алты миллион бір жүз жетпіс мың теңге). <*>

      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.31. N 150ay қаулысымен .

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 23 шiлде 1999 жылғы N 453 Заңының 1-30-бабы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудің бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Штат санының лимиттерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 15 қараша N 1713 қаулысы .

      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөніндегi агенттігі орталық аппараты мен оның аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiнiң аппаратын және оның аумақтық бөлімшелерін қамту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      лама!дар.!бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі іс-шаралар!зімі !

      !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 2 3 4 5 6

      ------------------------------------------------------------------

      001 Әкiмшiлiк

      шығындар

      001 Орталық Қазақстан Респуб. Жыл Қазақстан Рес.

      органның ликасының Табиғи ішінде публикасының

      аппараты монополияларды Табиғи монопо.

      реттеу және лияларды реттеу

      бәсекелестiктi және бәсеке.

      қорғау жөнiндегі лестікті

      агенттiгiнiң орталық қорғау

      аппаратын 153 бiрлiк жөніндегі

      адам санында агенттігі

      бекiтiлген штат

      саны шегiнде ұстау.

      002 Аумақтық Қазақстан Жыл

      органдардың Республикасының ішінде

      аппараттары Табиғи монополияларды

      реттеу және

      бәсекелестiктi қорғау

      жөнiндегі агенттiгiнiң

      аумақтық бөлiмшелерiн

      423 бiрлiк адам санында

      бекiтiлген штат саны

      шегінде ұстау.

      ------------------------------------------------------------------

      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.12.31. N 150ay қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiне жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      704-қосымша

      Қазақстан Республикасының Табиғи

      монополияларды реттеу және бәсекелестiктi

      қорғау жөнiндегi агенттiгі

      бюджеттiк бағдарлама әкімшiсi

      2003 жылға арналған 010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру

      және оларды қайта даярлау" республикалық бюджеттiк

      бағдарламасының

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 934 мың теңге (тоғыз жүз отыз төрт мың теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 453 Заңының 9-, 13-баптары , Қазақстан Республикасы Үкiметінің "Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi Агенттiгi туралы ереженi бекiту туралы" 1999 жылғы 15 қарашадағы қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсіптiк шеберлiгiн жетiлдiру үшiн қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес кәсіптік қызмет саласында бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдерiн, икемдiлiгi мен машықтарын жаңарту.

      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк қызметшілердің кәсiптiк бiлiктілігiн арттыру.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      лама!дар.!бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі іс-шаралар!зімі !

      !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 2 3 4 5 6

      ------------------------------------------------------------------

      010 Кадрлардың Жыл Қазақстан

      бiлiктiлiгiн ішінде Республикасының

      арттыру және Табиғи

      оларды қайта монополияларды

      даярлау реттеу және

      бәсекелестікті

      005 Мемлекеттiк Бiлiктiлiктi арт. қорғау

      қызметшiлердің тырудың бекiтiлген жөніндегі

      бiлiктiлiгiн жоспарына сәйкес агенттігі

      арттыру мемлекеттiк қызмет.

      шiлердiң білiктi.

      лiгiн арттыру,

      оның iшiнде

      мемлекеттiк тiлдi

      оқыту жөнiндегi

      қызметтердi сатып

      алу. Бiлiктiлiктi

      арттыру курсынан

      өткен мемлекеттiк

      қызметшiлердiң

      орташа жылдық саны

      41 адам.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк деңгейiн мемлекеттiк қызметшiлердi сапалы оқытудың құрылған жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен арттыру, ол мемлекеттің уақтылы экономикалық шарттарына және ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес кәсiптiк мемлекеттiк қызметшiлердiң талаптарына жауап бередi.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      705-қосымша

      Қазақстан Республикасының Табиғи

      монополияларды реттеу және бәсекелестiктi

      қорғау жөнiндегi агенттiгі

      бюджеттiк бағдарлама әкімшiсi

      2003 жылға арналған 030 "Табиғи монополиялар субъектiлерінің

      қызметiне сараптамалық бағалауды жүргiзу жөнiндегi бағдарлама" республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 25505 мың теңге (жиырма бес миллион бес жүз бес мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi N 272-1 Заңының 17-бабы , "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы N 321 Заңының 8-бабы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiн реттеудiң сапасын жақсарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тарифтердi белгiлеген кезде табиғи монополиялар субъектiлерi ұсынатын инвестициялық бағдарламаларға, технологиялық ысыраптың нормаларына, шикiзаттар мен материалдардың шығыс нормаларын, пеpсонал санының нормативтерiне және т.б. сараптама жүргiзу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      лама!дар.!бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі іс-шаралар!зімі !

      !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 2 3 4 5 6

      ------------------------------------------------------------------

      030 Табиғи Сарапшыларды кон. Жыл Қазақстан Рес.

      монополиялар курстық негiзде ішінде публикасының

      субъектiлерiнің айқындау; Табиғи монопо.

      қызметiне Табиғи монополиялар лияларды реттеу

      сараптамалық субъектiлерiнiң және бәсекелес.

      бағалауды қызметiне сараптама. тiктi қорғау

      жүргізу лық бағалауды жөнiндегi

      жөнiндегi жүргізу; агенттiгi

      бағдарлама Сараптамалық

      қорытындылардың

      уaқтылы орындалуын

      бақылау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне тарифтер бекiту жөнiндегі Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестіктi қорғау жөніндегі агенттігі қабылдаған шешiмдердiң объективтiлігі мен негiздiлiгiн арттыру табиғи монополиялар субъектілерінің қызметiн реттеу сапасын жақсарту.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      706-қосымша

      Ескерту. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.11.26. N 150ш қаулысымен .

      Қазақстан Республикасының Табиғи

      монополияларды реттеу және бәсекелестiктi

      қорғау жөнiндегi агенттiгі

      бюджеттiк бағдарлама әкімшiсi

      2003 жылға арналған 031 "Нормативтiк құқықтық базаны

      әзiрлеуге және жетiлдiруге консультанттарды тарту жөнiндегi

      бағдарлама" республикалық бюджеттік бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 85362 мың теңге (сексен бес миллион үш жүз алпыс екi мың теңге).

      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасы N 272-1 Заңының 13, 14, 18-баптары , "Нормативтік құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасы N 213-1 Заңының 46-бабы , "Табиғи монополиялар субъектілерінің 2002-2004 жылдарға арналған тариф саясатын жетілдіру бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 15 қазандағы N 1126 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Нормативтiк актілердiң (Әдiстемелердің) сапалы әзiрленуiн қамтамасыз ету және жетілдіру.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Агенттіктің, табиғи монополиялар субъектiлерінің тиiмдi қызметiне, тұтынушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғауға мүмкiндiк беретiн Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiнің жаңа Әдiстемесiн жетiлдiру және әзiрлеу.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      лама!дар.!бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі іс-шаралар!зімі !

      !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 2 3 4 5 6

      ------------------------------------------------------------------

      031 Нормативтiк 1. Шығындарды бөлу, Жыл Қазақстан Рес.

      құқықтық өзiндiк құнды iшiнде публикасының

      базаны айқындау және Табиғи монопо.

      әзiрлеуге тарифтердi есептеу лияларды реттеу

      және әдiстемесiн әзiрлеу: және бәсекелес.

      жетiлдiруге тарифтердi есептеу тікті қорғау

      консультант. әдiстемесiнiң жөніндегі

      тарды тарту тұжырымдамасын әзiрлеу агенттігі

      жөнiндегi және темiр жолмен жүк

      бағдарлама тасымалдау

      прейскурантын жасау

      (1-кезең);

      шығындарды бөлудiң

      және темiр жол

      көлiгiмен жүк

      тасымалдауға

      байланысты қосымша

      операциялардың өзiндiк

      құнын айқындаудың

      әдiстемесiн әзiрлеу;

      темiр жолдың кiрме

      жолдарындағы қызмет.

      тердiң өзiндiк құнын

      айқындау әдiстемесiн

      әзiрлеу;

      шығындарды бөлу және

      аэронавигациялық қызмет

      көрсетудi айқындау

      әдiстемесiн әзiрлеу;

      теңiз порты орындайтын

      жұмыстар мен қызметтерге

      алымдар мен төлем

      ставкаларын есептеу

      жөнiнде әдiстеме

      әзiрлеу;

      жерде қызмет көрсеткенi

      үшiн әуежайлық алымдар

      мен тарифтерге

      төмендету коэффици.

      ентiнiң деңгейiн

      айқындау жөнiнде

      әдiстеме әзiрлеу;

      теңiз порттары

      орындайтын қызметтер

      алымдарының ставкаларына

      төмендету коэффициент.

      інің деңгейiн айқындау

      жөнiнде әдiстеме әзiрлеу;

      шығындарды бөлу,

      қызметтердiң өзiндiк

      құнын айқындау және

      пошта байланысы

      саласындағы тарифтердi

      есептеу жөнiнде әдiстеме

      әзiрлеу;

      жылу таратушы өлшемдер

      бойынша жылу энергиясын

      өндiру кезiнде

      шығындарды бөлу

      әдiстемесiн әзiрлеу;

      қысымның сыныптары

      бойынша аймақтық

      деңгейдегi желiлер

      арқылы электр

      энергиясын беру

      жөнiндегі қызметтерге

      тарифтер есептеудiң

      әдiстемесiн әзiрлеу;

      бөлушi труба құбырлары

      арқылы табиғи газды

      тасымалдау жөнiндегi

      қызметтерге тарифтер

      есептеудiң әдiстемесiн

      әзiрлеу;

      бөлушi труба құбырлары

      арқылы су тасымалдау

      жөнiндегi қызметтерге

      тарифтер есептеудiң

      әдiстемесiн әзiрлеу.

      Табиғи монополия суб-

      ъектiлерiнiң инвести-

      циялық бағдарламаларды

      іске асыру тиiмділігінiң

      мониторингін жүзеге

      асыру ережесiн әзiрлеу. <*>

      2. Монополияға қарсы Жыл

      заңнаманы жүйелеу: ішінде

      тарифтердi бекiту

      кезiнде көпшiлiк

      тыңдау өткiзу туралы

      ереженi дайындау;

      табиғи монополия

      субъектiлерiнiң мүлкiн

      аластатуды келiсу

      туралы eреженi дайындау.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiнің әдiснамалық базасының сапасын арттыру және табиғи монополия саласын реттеу әдiснамасын, осы салаға ішкі және сыртқы факторлардың ететiн әсерiне баламалық ден қоюды қоса, жасау, тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың жаңа жүйелерiн (шараларын) күшейту, енгiзу. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудың нәтижесiнде 13 нормативтiк актiлердi (әдiстемелердi) әзiрлеу және бекiту күтiлуде. <*>

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      707-қосымша

      Қазақстан Республикасының Табиғи

      монополияларды реттеу және бәсекелестiктi

      қорғау жөнiндегi агенттiгі

      бюджеттiк бағдарлама әкімшiсi

      2003 жылға арналған 032 "Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң

      қызметiне қаржылық және техникалық сараптама жүргiзу"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 350000,0 мың теңге (үш жүз елу миллион теңге).

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi N 272-1 Заңы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 23 мамырдағы N 321-II Заңы , "Табиғи монополиялар субъектiлерiнiң 2002-2004 жылдарға арналған тарифтiк саясатын жетiлдiру бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1126 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметiне ден қоюдың сапасын жақсарту.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи монополиялар субъектiлерiнің нақты техникалық және қаржылық жай-күйінің ақпараттық-статистикалық базасын жасау, бекiтiлетiн тарифтер объективтілігінің өсуiн талдау.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      лама!дар.!бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі іс-шаралар!зімі !

      !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 2 3 4 5 6

      ------------------------------------------------------------------

      032 001 Табиғи Табиғи монополия Жыл Қазақстан Рес.

      монополиялар субъектiлерiне жыл ішінде публикасының

      субъектiлер. сайынғы қаржылық Табиғи монопо.

      iнiң қызметiне және техникалық лияларды

      қаржылық және мiндеттi сараптама реттеу және

      техникалық жүргiзу және оны бәсекелестiктi

      сараптама бағдарламалық- қорғау

      жүргiзу техникалық жөніндегi

      қамтамасыз ету агенттiгi

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: табиғи монополиялар субъектiлерiнiң қызметтерiне тарифтер бекiту жөнiнде Агенттiк қабылдаған шешiмдердiң объективтiлiгi мен негiздiлiгiн растау мақсатында, табиғи монополия субъектiлерiн сапалы және уақтылы реттеуге арналған бағдарламалық-техникалық базаны қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы

      Үкiметiнiң

      2002 жылғы 29 желтоқсандағы

      N 1429 қаулысына

      708-қосымша

      Қазақстан Республикасының Табиғи

      монополияларды реттеу және бәсекелестiктi

      қорғау жөнiндегi агенттiгі

      бюджеттiк бағдарлама әкімшiсi

      2003 жылдарға арналған 200 "Қазақстан Республикасының Табиғи

      монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi

      агенттiгiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту"

      республикалық бюджеттiк бағдарламаның

      ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 17000 мың (он жетi миллион) теңге.

      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 1999 жылғы 15 қарашадағы N 1713 қаулысы .

      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.

      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiн оргтехникамен және офистiк жиhазбен қамтамасыз ету.

      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық органдарының, оларға жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға жету үшiн материалдық-техникалық базасын жақсарту.

      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:

      ------------------------------------------------------------------

      Бағ.!Кіші!Бағдарлама. !Бағдарламаларды !Іске ! Жауапты

      дар.!бағ.!лардың (кіші !(кіші бағдарлама. !асыру! орындаушылар

      лама!дар.!бағдарлама. !ларды) іске асыру !мер. !

      коды!лама!лардың) атауы!жөніндегі іс-шаралар!зімі !

      !коды! ! ! !

      ------------------------------------------------------------------

      1 2 3 4 5 6

      ------------------------------------------------------------------

      200 Қазақстан Рес. Орталық аппарат пен Жыл Қазақстан Рес.

      публикасының аумақтық органдарды ішінде публикасының

      Табиғи моно. офистiк жиhазбен және Табиғи

      полияларды компьютерлiк техникамен монополияларды

      реттеу және қамтамасыз ету: реттеу және

      бәсекелестiктi офистiк жиhаз- бәсекелестiктi

      қорғау жөнiн. орталық аппараттың қорғау жөнiндегi

      дегi агенттi. бөлiмше бастықтарына агенттiгi

      гiнің материал. - 10 комплект;

      дық-техникалық офистiк жиhаз -

      базасын аумақтық бөлiмдердің

      жақсарту 1 басшыларына - 12

      комплект;

      жиhаз топтамасы -

      орталық аппараттың

      қызметкерлерiне -

      105 комплект;

      жиhаздық топтама-

      аумақтық бөлiмдердiң

      қызметкерлерiне -

      110 комплект;

      көбейткiш құралдары

      - 17;

      факсимильдi құралдар

      - 20.

      ------------------------------------------------------------------

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгiне жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады