2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

       РҚАО-ның ескертуі.  P031327 қаулысын қараңыз

      "Бюджет жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына       
1-қосымша       

       Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к   қаулысымен .

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
    Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекет Басшысының қызметiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 740684 мың теңге (жетi жүз қырық миллион алты жүз сексен төрт мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы , "Қазақстан Республикасының сот жүйесi және судьяларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Конституциялық  Заңы , "Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 28 мамырдағы  Заңы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президентінiң Арнаулы өкiлi туралы ереже туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 18 сәуiрдегі N 2955  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 15 қазандағы N 702  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 11 ақпандағы N 805  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгiнiң штат саны мен құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 31 наурыздағы N 1327  Жарлығы , "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекет Басшысының қызметiн және Президенттiк басқару нысанының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi әкiмшiлiгiнiң және "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң Арнаулы өкiлiнiң аппараттарын ұстау, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесiнiң қызметiн қамтамасыз ету аппараттағы мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру, "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң Арнаулы өкiлiнiң аппаратын материалдық-техникалық жарақтандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N  Бағ. Кiшi  Кiшi бағдар.  Бағдарламаны iске  Іске    Жауапты
   дар. бағ.  ламалардың    асыру жөнiндегi    асыру   орындау.
   лама дарла атауы         іс-шаралар         мерзімі шылар   
   коды ма
        коды
_________________________________________________________________
1   2     3          4              5                6        7
_________________________________________________________________
1  001        Мемлекет
              Басшысының
              қызметiнiң
              жұмыс iстеу.
              iн қамтама.
              сыз ету
_________________________________________________________________
2      001    Орталық орган.Мемлекеттiк орган. жыл бойына Қазақстан
              ның аппараты  ға жүктелген                  Республи.
                            функцияларды орын.            касы
                            дау мақсатында 355            Президент.
                            бiрлiк мөлшерiн.              iнiң
                            дегi штат саны                Әкiмшiлiгi
                            шегiнде орталық
                            органның аппаратын
                            ұстау. Қазақстан
                            Республикасы
                            Жоғары Сот
                            Кеңесiнiң қызметiн
                            қамтамасыз ету
_________________________________________________________________
3      007    Мемлекеттiк   96 адам мөлшерiнде  жыл бойына Қазақстан
              қызметшiлер.  мемлекеттiк қызметшi.          Республи.
              дiң бiлiктi.  лердiң бiлiктiлiгiн            касы
              лiгiн артты.  арттыру жоспарына              Президен
              ру            байланысты шаралар.            тінің
                            дың жүргізілуін                Әкімшілі.
                            қамтамасыз ету                 гі
_________________________________________________________________
4      009    Мемлекеттiк   2 компьютер және    жыл бойына "Байқо.
              органдарды    кеңсе жиhазын сатып            ңыр"
              материалдық-  алу                            ғарыш ай.
              техникалық                                   лағындағы
              жарақтанды.                                  Қазақстан
              ру                                           Pecпубли.
                                                           касы
                                                           Президен.
                                                           тiнiң
                                                           Арнаулы
                                                           өкiлi
_________________________________________________________________
5      100   "Байқоңыр" ғa. Мемлекеттiк органға  жыл бойына"Байқо.
             рыш айлағын.   жүктелген функциялар.           ныр"
             дағы арнайы    ды орындау мақсатында          ғарыш 
             өкiлдiктiң     "Байқоңыр" ғарыш               айлағын.
             аппараты       айлағындағы Қазақстан          дағы
                            Республикасы Пре.              Қазақстан
                            зидентiнiң Арнаулы             Республи.
                            өкiлiнiң аппаратын 6           касы
                            бiрлiк мөлшерiндегi            Президен.
                            штат санының шегiнде           тінің
                            ұстау                          Арнаулы
                                                           өкілі
_________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне және Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесiне жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы әрi уақтылы орындау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына      
2-қосымша      

101 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектiлерiн болжамды-талдамалық жағынан қамтамасыз ету"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 58275 мың теңге (елу сегiз миллион екi жүз жетпiс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , "Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 16 маусымдағы N 1235  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты туралы ереженi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 4 мамырдағы N 130  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 30 қыркүйектегi N 977  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттің iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектiлерін болжамды-талдамалық қамтамасыз eту, Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру техникасымен және басқа да негізгі жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттері: мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан ішкі және сыртқы саясаттың өзекті мәселелерi жөнiнде ғылыми-талдамалық ұсыныстарды әзiрлеу, Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру техникасымен және бacқa да негізгi жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N  Бағ. Кiшi  Кiшi бағдар.  Бағдарламаны iске  Іске    Жауапты
   дар. бағ.  ламалардың    асыру жөнiндегi    асыру   орындау.
   лама дарла атауы         іс-шаралар         мерзімі шылар   
   коды ма 
        коды
_________________________________________________________________
1   2     3          4              5                6        7
_________________________________________________________________
1  002        Мемлекеттің   Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
              ішкі және     касының Президенті  бойына Республика.
              сыртқы        жанындағы Қазақстан        сының Прези.
              саясаты.      стратегиялық зерт.         денті жанын.
              ның страте.   теулер институтын          дағы Қазақ.
              гиялық аспек. 49 бірлік штат саны.       стан страте.
              тілерін       ның лимиті шегінде         гиялық зерт.
              болжамды-     ұстауды қамтамасыз         теулер инсти.
              талдамалық    ету. Синхрондық            туты
              жағынан       аударма үшін 1 жаб.
              қамтамасыз    дық, редакциялық 
              ету           баспа кешеніне кітап
                            түптейтін 1 аппарат,
                            аудио жазба үшін 2
                            магнитофон, 5 дана
                            мөлшерінде сейфтер,
                            6 ауасүзгіштер сатып
                            алу
_________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтына жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы әpi уақтылы орындау, Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру техникасымен және басқа да негізгi жабдықтармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2003 жылғы 26 желтоқсандағы  
N 1327 қаулысына      
3-қосымша      

101 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi
         Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
Паспорты

      1. Құны: 133830 мың теңге (бiр жүз отыз үш миллион сегiз жүз отыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы  Заңы , "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Архивiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1994 жылғы 14 қаңтардағы N 1502  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағаты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 52  өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Президент Әкiмшiлiгi мен Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың мұрағат құжаттарын тұрақты мемлекеттiк сақтау, ақпарат тасығыштардың барлық түрiндегi құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағатында сақталатын құжаттарды мемлекеттiк есепке алу, Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының ғимаратына күрделi жөндеу жүргiзу, Қазақстан Республикасы Президентi мұрағатының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру және компьютерлiк техникасымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: құжаттарды толықтыру Президент Әкiмшiлiгi мен Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың құжаттамаларын басқару Қазақстан Республикасы Президентiнiң қызметiн мұрағаттық қамтамасыз ету саласындағы функцияларды орындау құжаттарды мемлекеттiк саясатта, экономикада, ғылыми және әлеуметтiк-мәдени мақсаттарда пайдалану Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының ғимаратына күрделi жөндеу жүргiзу, Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру және компьютерлiк техникасымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
_________________________________________________________________
N  Бағ. Кiшi  Кiшi бағдар.  Бағдарламаны iске  Іске    Жауапты
   дар. бағ.  ламалардың    асыру жөнiндегi    асыру   орындау.
   лама дарла атауы         іс-шаралар         мерзімі шылар   
   коды ма
        коды
_________________________________________________________________
1   2     3          4              5                6        7
_________________________________________________________________
1 003         Мұрағат қоры. Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан 
              ның, баспа    касы Президентiнiң  бойына Республи.
              басылымда.    Мұрағатын 86 бiрлiк        касы
              рының сақ.    штат саны лимит            Президен.
              талуын қам.   шегiнде ұстауды            тiнiң Мұра.
              тамасыз ету   қамтамасыз ету.            ғаты
              және оларды   Қазақстан Республи.
              арнайы        касы Президентi
              пайдалану     Мұрағатының ғимара.
                            тына күрделi жөндеу
                            жүргiзу. 1 бүгiлiм
                            салу машинасын,
                            2 дана мөлшерiнде
                            темiр шкаф,
                            магниттiк көшiрменi
                            бейнелеу үшін 1
                            аппарат, құжаттардың
                            шағын нысанды көшір.
                            месін жасау үшін 1
                            жабдық сатып алу
_________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағатына жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау, Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының ғимаратына күрделi жөндеу жүргізу, Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру және компьютерлiк техникасымен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына   
3-1-қосымша      

      Ескерту. 3-1-қосымшамен толықтырылды  - ҚР Үкіметінің 2004.11.15. N 197х   қаулысымен .             

101 Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі

         Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2004 жылға арналған тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау"
004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10485 мың теңге (он миллион төрт жүз сексен бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 20 шiлдедегi Конституциялық  Заңы , "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi  Заңы , "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы  Заңы , "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , "Мемлекеттік саяси қызметшiлер лауазымдарының тiзiлiмi мен мемлекеттік саяси қызметшілерге тәртіптік жаза қолдану тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1999 жылғы 29 желтоқсандағы N 317  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттік әкiмшiлiк қызметшілер лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмiн бекiту туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентiнiң мұражайын құру туралы" 2004 жылғы 28 тамыздағы N 1431  Жарлығы , "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тарихи-мәдени мұраны сақтауды, есепке алуды, жинақтауды, зерделеу мен пайдалануды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: тарихи-мәдени құндылықтардың республикалық деңгейде сақталуын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:

__________________________________________________________________
N  |Бағдарла.|Кiші   |Бағдар. |Бағдарламаларды (кiшi|Iске |Жауапты
p/c|маның    |бағдар.|ламалар |бағдарламаларды) iске|асыру|орындау.
   |коды     |ламаның|дың     |асыру жөніндегі іс-  |мер. |шылар
   |         |коды   |(кiшi   |шаралар              |зiмi |
   |         |       |бағдар. |                     |     |
   |         |       |ламалар.|                     |     |
   |         |       |дың)    |                     |     |
   |         |       |атауы   |                     |     |
__________________________________________________________________
1      2         3       4             5                6     7
__________________________________________________________________
1     004             Тарихи-  Қазақстан Республи.    жыл  Қазақстан
                      мәдени   касы Тұңғыш Прези.     бой. Республи.
                      құнды.   дентiнiң Мұражайын 40  ына  касы
                      лықтар.  бiрлiк штат саны            Тұңғыш
                      ды сақ.  шегінде ұстауды             Прези.
                      тау      қамтамасыз ету.             дентінің
                               4 факс және 6 қағаз         мұражайы
                               жою аппараттарын
                               сатып алу.
__________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң өмiрiне, мемлекеттік және қоғамдық қызметiне қатысты материалдарды кешендi түрде жинау, жүйелеу, сақтау, зерттеу және жұртшылыққа танымал ету негiзiнде тарихи-мәдени және әлеуметтiк-саяси ақпаратты жинақтау және зерделеу процесін мәдениеттану және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады