2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттігі)

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. 380, 381-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттігінің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына    
380-қосымша     

610 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк сатып алу саласындағы уәкiлеттi
органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 98777 мың теңге (тоқсан сегiз миллион жетi жүз жетпiс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы , "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 18 қыркүйектегi Қазақстан Республикасының Заңы , "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлау және бiлiктiлiгiн арттыруды жетiлдiру жөнінде одан әрі жүргiзiлетiн шаралар туралы" 1998 жылғы N 4075 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар жарлығы , "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегі N 427 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы , "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы ,  "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алу жүйесiн дамытудың 2001-2004 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1605 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы , "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiнің мәселелері" 2002 жылғы 18 қыркүйектегi N 1031 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы , "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Оған жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету; өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн оңтайлы орындау үшiн және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн кәсiби қызметтегi салада қойылатын бiлiктiлiк талаптарға сәйкес бiлiмдiк  бағдарламалар бойынша шеберлiк және теоретикалық бiлiмдердi жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: аппаратты ұстау; ғимаратты ұстау және қызмет ету, жабдықтарды сатып алу, мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру, бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiлерi жүргiзетiн мемлекеттiк сатып алу туралы хабарландырулары бар Мемлекеттiк сатып алу бюллетенiн шығару (А3 форматында газет үлгiсiнде), ақпараттық жүйенi сүйемелдеу әкiмшiлендiру және қолдау, есептеу және ұйымдастыру техникасы құралдарының, телекоммуникациялық желiнiң, жүйенiң жергiлiктi есептеу желiлерiнiң жүйелiк-техникалық қызмет көрсетуiн жүзеге асыру, жергiлiктi есептеу желiлерiнiң жүйелiк-техникалық қызмет көрсетуiн жүзеге асыру, WEB-сайтын сүйемелдеу, есептеу құралдарды және жабдықтарды қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдармен қамтамасыз ету, ақпаратты берудiң телекоммуникациялық қызметiн, электрондық поштаны, Интернет желiсiмен телекоммуникациялық қызметтi сапалы және уақытылы алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Мемлекеттiк
              caтып алу
              саласындағы
              уәкiлеттi
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық      61 бiрлiк штат саны жыл    Қазақстан
              органның     лимитiнiң шегiнде   ішінде Республикасы.
              аппараты     Қазақстан Республи.        ның Мемлекет.
                           касы Мемлекеттiк           тік сатып алу
                           сатып алу жөнiндегi        жөніндегі
                           агенттiгiнiң аппа.         агенттігі
                           ратын ұстау.
                           Бекiтiлген норма.
                           тивке сәйкес 4
                           бiрлiк автокөлiктi
                           ұстау және жалға
                           алу. Қазақстан
                           Республикасы
                           Мемлекеттiк сатып
                           алу жөнiндегi
                           агенттігінің
                           әкiмшiлiк-шаруашы.
                           лық қызметiн
                           қамтамасыз ету
                           және құны 40 айлық
                           есептiк көрсеткiш.
                           тен төмен өзге
                           тауарларды сатып
                           алу.
                           Қазақстан
                           Республикасы
                           Мемлекеттiк сатып
                           алу жөнiндегi
                           агенттiгiнiң Web-
                           сайтын Интернет
                           желiсiнде сүйемел.
                           деу жөнiнде көрсе.
                           тiлетiн қызметтердi
                           сатып алу.
                           Ақпараттық жүйелер.
                           дi сүйемелдеу және
                           әкiмшiлендiру
                           жөнiнде ақпарат.
                           тық-есептеу қызмет.
                           терiн сатып алу.
                           Ақпараттық жүйелер.
                           дiң ақпараттық
                           қауiпсiздiгiн
                           қамтамасыз ету.
                           Интернет желiсiнiң
                           және VPDN желiсiнiң
                           (VPDN үшiн
                           Қазақстан Республи.
                           касы Мемлекеттiк
                           сатып алу жөнiндегi
                           агенттiгiнiң және
                           50 бюджеттік
                           бағдарламалардың
                           пайдаланушылары)
                           қызметтерiн
                           сатып алу.
                           Мемлекеттiк сатып
                           алу туралы
                           хабарландырулары
                           бар, шығу мерзiмi
                           аптасына 2 реттен
                           кем емес, тиражы
                           10 000 данадан
                           кем емес (12 жол)
                           "Мемлекеттiк сатып
                           алу бюллетенiн"
                           басып шығаруды
                           ұйымдастыру.
                           Ақпараттық жүйелер.
                           дi кешендi түрде
                           енгiзу бойынша
                           консультациялық
                           қызметтердi
                           сатып алу.

3        007  Мемлекеттiк  Бiлiктiлiктi        жыл    Қазақстан
              қызметшiлер. арттыру бойынша     ішінде Республикасы.
              дiң бiлiк.   бекiтілген жоспарға        ның Мемлекет.
              тiлiгiн      сәйкес мемлекеттiк         тік сатып алу
              арттыру      қызметшiлердiң             жөніндегі
                           бiлiктiлiгiн арттыру       агенттігі
                           жөнiнде, соның
                           iшiнде мемлекеттiк
                           тілдi үйрету,
                           көрсетiлетiн қызмет.
                           тердi сатып алу.
                           Бiлiктiлiктi артты.
                           ру курстарын өтетiн
                           мемлекеттік қызмет.
                           шiлердiң орташа
                           жылдық саны - 61
                           адам.

4        009  Мемлекеттiк  Жиhаз сатып алу     жыл    Қазақстан
              органдарды   (жұмыс орындардың   ішінде Республикасы.
              материал.    30 комплектiсi)            ның Мемлекет.
              дық-техни.                              тік сатып алу
              калық                                   жөніндегі
              жарақтан.                               агенттігі
              дыру
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: осы бюджеттiк бағдарламаны қабылдау Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiне жүктелген функцияларын сапалы және уақтылы орындауға мүмкiндiк бередi; кәсiби мемлекеттiк қызметтiң талаптарына сәйкес, қазiргi уақыттағы экономикалық жағдайларға сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына    
381-қосымша     

610 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiнiң ақпараттық жүйелерiн құру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 48963 мың теңге (қырық сегiз миллион тоғыз жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" 2003 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы , "Ақпараттандыру туралы" 2003 жылғы 8 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы , "Қазақстан Республикасының ақпараттық қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы , "Мемлекеттiк ақпараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын құрастыру және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы , "Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесiн одан әрі жетiлдіру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931 Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы , "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алу жүйесiн дамытудың 2001-2004 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1605 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк сатып алу процесiнiң барлық кезеңдерi айқындылығының деңгейiн, мемлекеттiк сатып алу жүйесiнiң барлық ықтимал өнiм берушiлерге ашықтығы мен қол жеткiзу мүмкiндiгiн арттыру, мемлекеттiк сатып алу процесiн ақпараттандыруды қазiргi замандағы деңгейге жеткiзуге бағытталған кешендi ақпараттандыруды жүргiзу, сондай-ақ қазiргi заманғы модернизациялауды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiн есептеу, коммуникациялық, желiлiк жабдықтар мен ұйымдастыру техникасы, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жабдықтау, ақпараттық жүйелердiң интеграциялануын және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету, мемлекеттiк сатып алу саласында мемлекеттiк сатып алуды online-режимiнде жүзеге асыру үшiн қазiргi заманғы ақпараттық технологияларды енгiзу, бизнестi электронды жүргiзудi, электрондық сауданы дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттік сатып алудың мониторингi мен есебiнiң автоматтандырылған жүйесiн дамыту, мемлекеттiк сатып алу саласындағы республикалық және жергiлiктi бюджеттiк әкiмшiлерi арасында электрондық сауда тетiктерiн іске асыру және оларды кейiннен интеграциялау, лицензияланған жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету мен ақпаратты қорғау және оларды техникалық қолдаудың бағдарламалық құралдарын сатып алу, сондай-ақ есептеу, желiлiк жабдықтарды, ұйымдастыру техникасы мен Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi агенттiгiнiң ақпаратын қорғаудың аппараттық құралдарын сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Қазақстан    Қазақстан Республи. жыл    Қазақстан
              Республи.    касы Мемлекеттiк    ішінде Республикасы.
              касының      сатып алу жөнiндегі        ның Мемлекет.
              Мемлекет.    агенттiгiнiң ақпа.         тік сатып алу
              тiк сатып    раттық жүйесiн             жөніндегі
              алу жөнінде. әзiрлеу және               агенттігі
              гі агентті.  дамыту;
              гiнiң ақпа.  Электрондық
              раттық       сауда саласында
              жүйелерiн    нормативтiк құқық.
              құру         тық актiлердi
                           әзiрлеу;
                           Электрондық сауда
                           жүйесiн енгiзу;
                           Лицензиясы бар
                           СУБД Oracle
                           Enterprise Edition
                           бағдарламалық
                           өнiмiн - 50 бiрлiк,
                           сондай-ақ 100
                           Оrасlе лицензиясы
                           үшiн техникалық
                           қолдауды сатып алу;
                           Есептеу техникасы
                           құралдарын сатып
                           алу: 3 концентратор
                           (свитч), 20 бiрлiк
                           компьютерлiк
                           техника;
                           Республикалық
                           бюджеттен қаржыла.
                           натын мемлекеттiк
                           мекемелердiң қызмет.
                           керлерiн электрон.
                           дық мемлекеттiк
                           сатып алу жүйесiмен
                           жұмыс iстеуге оқыту
                           - 50 адам.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жаңа технологиялық шешiмдер және құрал-сайман жабдықтар негізiнде мемлекеттiк сатып алу мониторингін ақпараттандыруын қазiргi заман деңгейiне қамтамасыз ету. Осы бюджеттiк бағдарламаны қабылдау мемлекеттiк сатып алу процестiң барлық кезеңдерiнiң айқындылығын, барлық ықтимал берушiлер үшiн мемлекеттiк сатып алу жүйенiң ашықтығын және қол жетiмдiлiгi деңгейiн көтеруге, құжаттамалық айналымын қысқартуға, сондай-ақ мемлекеттiк органдар мен мекемелердiң мұқтаждары үшiн сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң 5-10% мөлшерiнде бюджеттiк ақша қаражатын үнемдеудi қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады