2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

       РҚАО-ның ескертуі.  P031327 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 344, 345, 346, 347, 348-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
344-қосымша         

       Ескерту. 344-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.05.24. N 574   қаулысымен .

501 - Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Сот жүйесi органдарының қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7792503 мың теңге (жетi миллиард жетi жүз тоқсан екi миллион бес жүз үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық  заңы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы  Заңының 1-30-баптары; "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының  88-бабы ; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне атқарушылық iс жүргiзу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2003 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Сот әкiмшiлiгiнiң жаңа жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының сот жүйесiнiң тәуелсiздiгiн күшейту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 1 қыркүйектегi N 440  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесiн одан әрi оңтайландыру жөнiндегі шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29  Жарлығы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сот-құқық реформасының қарқынын жеделдету, соттардың дербестiгiн, судьялардың сот төрелiгiн жүзеге асыру кезiндегi тәуелсiздiгiн нығайту, өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiптiк шеберлiгiн жетiлдiру жөнiнде қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес, бiлiм беру бағдарламалары бойынша кәсiптiк қызмет саласында теориялық және практикалық бiлiмдi, iскерлiк пен кәсiби дағдыны шыңдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 1. Сот жүйесi органдарына жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсіптiк бiлiктілігін арттыру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Сот жүйесi
              органдарының
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        007  Мемлекеттiк  Біліктілiктi        Жыл    Қазақстан
              қызметшілер. арттыру жөнiнде     бойы   Республикасы 
              дiң білік.   бекiтiлген жоспарға        Жоғарғы
              тілігін      сәйкес мемлекеттiк         Сотының жанын.
              арттыру      қызметшілердiң             дағы Сот
                           білiктілiгiн               әкімшілігі
                           көтеру, оның ішiнде        жөніндегі
                           мемлекеттiк тілге          комитет,
                           оқыту жөнiндегi            облыстардағы,
                           қызметтердi сатып          Астана мен
                           aлу. Білiктілікті          Алматы қалала.
                           көтеру курсынан            рындағы
                           өтетін мемлекеттік         әкімшілер
                           қызметшілердің жыл
                           ішіндегi орташа
                           саны - 190.

3        008  Мемлекеттiк  Барлық облыстарда   Жыл    Қазақстан
              органдар.    жергілiктi соттар.  бойы   Республикасы
              дың ғима.    дың 50 ғимараты            Жоғарғы
              раттары      мен үй-жайына              Сотының
              мен үй-жай.  күрделі жөндеу             жанындағы Сот
              ларын        жүргізу                    әкімшілігі
              күрделі                                 жөніндегі
              жөндеу                                  комитет,
                                                      облыстардағы,
                                                      Астана мен
                                                      Алматы қалала.
                                                      рындағы
                                                      әкiмшілер

4        009  Мемлекеттік  61 дана көбейту     Жыл    Қазақстан
              органдарды   аппаратын сатып алу бойы   Республикасы
              материал.                               Жоғарғы
              дық-техни.                              Сотының
              калық                                   жанындағы Сот
              жарақтан.                               әкiмшілiгі
              дыру                                    жөніндегi
                                                      комитет,
                                                      облыстардағы,
                                                      Астана мен
                                                      Алматы қалала.
                                                      рындағы
                                                      әкiмшілер

5        010    Астана     Жоғарғы Соттың сол  Жыл    Қазақстан
                қаласында  жақ жағалаудағы     бойы   Республикасы.
                жаңа әкім. жаңа ғимаратын             ның
                шілігі     ұстау                      Жоғарғы Соты
                орталығына
                көшу

6        100    Қазақстан  саны 48 бiрлiк      Жыл    Қазақстан
                Республи.  Қазақстан Респуб.   бойы   Республикасы.
                касы       ликасы Жоғарғы Со.         ның
                Жоғарғы    тының соттарын және        Жоғарғы Соты 
                Сотының    164 бірлік мөлше.   
                қызметін   рінде бекiтілген    
                қамтамасыз штат саны шегінде          
                ету        Қазақстан Республи.        
                           касы Жоғарғы Сотының
                           аппаратын, норматив
                           бойынша тиiсті 21
                           бiрлiк автокөлік,
                           195 бiрлiк компью.
                           тер, 195 бiрлiк
                           лазерлі принтер,
                           5 бiрлiк сервep,
                           4 бiрлiк сканер,
                           1 бiрлiк бейнепроек.
                           тор, 10 бiрлiк -
                           көшіру аппаратын
                           ұстау.

7        101   Қазақстан   64 бiрлiк мөлшерiн. Жыл    Қазақстан
               Республи.   де бекітілген штат  бойы   Республикасы.
               касының     саны шегiнде               ның Жоғарғы
               Жоғарғы     Қазақстан Республи.        Сотының жанын.
               Соты жанын. касы Жоғарғы Соты.         дағы Сот
               дағы Сот    ның жанындағы Сот          әкімшілігі
               әкiмшілiгi  әкiмшілiгi жөнінде.        жөніндегі
               жөнiндегi   гі комитет аппара.         комитет
               комитеттiң  тын ұстау, норматив
               аппараты    бойынша 5 бiрлiк
                           автокөлiк және
                           Әділет бiлiктілiк
                           алқасының қызметiн
                           қамтамасыз ету, 64
                           бiрлiк компьютер,
                           64 бiрлiк лазерлi
                           принтер, 3 бiрлiк
                           көшiру аппараты, 2
                           бiрлiк сканер, 3
                           бірлік факс, 1
                           бірлік ризограф
                           ұстау.

8        102  Облыстар     2045 бiрлiк мөлше.  Жыл    Қазақстан
              дағы,        рінде бекітілген    бойы   Республикасы.
              Астана және  штат саны шегінде          Жоғарғы Соты.
              Алматы       облыстардағы,              ның жанындағы
              қалаларын.   Астана мен Алматы          Сот әкiмшілігі
              дағы         қалаларындағы              жөніндегi
              әкімшілер    Әкімшілердің аппа.         комитет,
                           раттарын, норматив         облыстардағы,
                           бойынша тиiсті 16          Астана мен
                           бiрлiк автокөлік,          Алматы
                           1700 бiрлiк                қалаларындағы
                           компьютер, 1700            әкімшілер
                           бiрлiк лазерлi
                           принтер, 32 бiрлiк
                           көшiру аппараты, 16
                           бiрлiк сканер, 322
                           дана факс ұстау.

9        103  Жергілікті   8134 бiрлiк мөлше.  Жыл    Қазақстан
              соттар       рiнде бекiтілген    бойы   Республикасы
                           штат саны шегінде          Жоғарғы Соты.
                           жергілiктi соттар.         ның жанындағы
                           ды, норматив               Сот әкiмшілiгi
                           бойынша тиісті 628         жөнiндегi
                           бiрлік автокөлiк,          комитет,
                           6967 бiрлiк                облыстардағы,
                           компьютер, 6901            Астана мен
                           бiрлiк лазерлі             Алматы
                           принтер, 254 бірлiк        қалаларындағы
                           көшiру аппараты,           әкiмшілер
                           324 бiрлiк сканер,
                           612 бiрлiк факс, 15
                           бiрлiк ризограф
                           ұстау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сот жүйесi органдарына жүктелген функциялардың сапалы әрi уақытында орындалуы, қазiргi таңдағы экономикалық жағдайларға орай кәсiптiк мемлекеттiк қызметке қойылар талаптарға сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру. 

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
345-қосымша         

       Ескерту. 345-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.08.20. N 197о  қаулысымен .

501 - Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының бiрыңғай
автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесін құру"
деген 002 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 82958 мың теңге (сексен екі миллион тоғыз жүз елу сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының  25-бабының 4-тармағы,  56-бабы ; "Атқарушылық іс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 1998 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының  88-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 1997 жылғы 16 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" N 412 2003 жылғы 8 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының сот жүйесiнiң тәуелсiздiгiн күшейту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 1 қыркүйектегi N 440  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Сот әкiмшiлiгiнiң жаңа жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң" 2002 жылғы 13 қыркүйектегi N 1000 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 24 сәуiрдегi  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сот билiгiнiң дербестiгi мен судьялардың тәуелсiздiгiн нығайтуға, олардың қызметінiң тиiмдiлiгiн арттыру үшiн.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының бiрыңғай aвтоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесiн дамыту және соттар мен сот жүйесi органдарын жүйеде жұмыс істеуге арналған есептеу техникаларымен қамтамасыз ету, оларды бағдарламалармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Қазақстан    6 дана сканер,      жыл    Қазақстан
              Республикасы белсендi желілік    бойы   Республикасы
              сот жүйесi   жабдықтар сатып            Жоғарғы Соты
              органдарының алу. Жергілiктi
              бiрыңғай     компьютер желi.
              автоматтан.  лерiн орнату. Сот
              дырылған     жүйесi органдары
              ақпараттық-  үшiн 1 комплект
              талдау       лицензиялық 
              жүйесiн      бағдарламалар 
              құру         сатып алу, бағдар.
                           ламалық өнiмдердi
                           орнату. 1 дана
                           желiаралық экран
                           аппаратын
                           (firemall) 1 дана
                           caтып алу. 5
                           маманды оқыту.
                           Серверлер - 4 дана
                           планшеттік сканер
                           - 8 дана, үздiксiз
                           қоректендiру көзi
                           АРС Black Smart-UPS
                           1500 VA - 4 дана,
                           үздiксiз қоректендiру
                           көзi АРС Black
                           Smart-UPS 1000 VА
                           - 2 дана сатып алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Бөлiнген бюджет қаражаттары сот жүйесi органдарын компьютерлендiру үшiн база құруға мүмкiндiк бередi, мұның өзi iстердiң уақытында және сапалы қаралуына жәрдемдеседi. Сот жүйесi органдарын компьютерлендiру соттар мен сот жүйесi органдарының ақпараттар және жаңа технологияларды жинау, өңдеу және ұсыну жөнiндегі сұраныстарын қанағаттандыру үшiн қолайлы жағдай туғызуға қызмет етуге тиiс. Мұның өзі сот билiгінiң дербестiгі мен судьялардың тәуелсiздiгін нығайтуға, олардың қызметiнiң тиiмділігін арттыруға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
346-қосымша         

       Ескерту. 346-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.11.25. N 197щ  қаулысымен .

501 - Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Судьялар мен сот жүйесiндегi қызметкерлердiң бiлiктілігін дайындау мен арттыру"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 51142 мың теңге (елу бір миллион бiр жүз қырық екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық  заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Сот әкiмшiлiгiнiң жаңа жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Судьялар мен сот жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру институты" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 1567  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Судьялар мен сот жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру институты" мемлекеттiк мекемесiн "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы" мемлекеттiк мекемесi деп қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 қыркүйектегi N 1008  қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 қаңтардағы N 91  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 30 қарашадағы N 1274  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Судьялар мен сот жүйесi қызметкерлерiнiң кәсiптiк бiлiктiк деңгейiн арттыру, судьялыққа кандидат магистранттарды даярлау, өздерiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiптiк бiлiктiлiктерiн жетiлдiру үшiн қойылып отырған бiлiктілiк талаптарына сәйкес қызмет саласында бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, бiлгiрлiк пен машықты жетiлдiру. <*>
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Сот академиясының қызметiн қамтамасыз ету, судьялыққа кандидат магистранттарды даярлау, судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерiнiң бiлiктілiгiн арттыру. <*>
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Судьялар мен Қазақстан Республи. жыл    Қазақстан
              сот жүйесін. касы Жоғарғы        бойы   Республикасы.
              дегi қызмет. Сотының жанындағы          ның Жоғарғы
              керлердiң    Сот академиясын 26         Соты,
              бiлiктілiгiн бiрлiк штат саны           Қазақстан
              дайындау     бекiтілген лимит           Республикасы
              мен арттыру  шегiнде ұстау.             Жоғарғы Соты.
                           Мемлекеттік сти-           ның жанындағы
                           пендия төлеуді қоса        Сот
                           алғанда, саны 45           академиясы. 
                           бірлік судьялыққа
                           кандидат магистрант-
                           тарды даярлау.
                           1 бірлiк кiшi АТС,         
                           2 бiрлiк көшiру            
                           аппаратын, 2               
                           бiрлiк бейнепроек.
                           тор, 10 дана
                           компьютер, 2 дана
                           телевизор, оқу
                           сыныптарына арнал.
                           ған 4 жиһаз жиын
                           тығын және кiтап.
                           ханаларға арналған
                           2 жиһаз жиынтығын.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерiнiң кәсiптiк деңгейiн арттыру. Қазақстанда судьялар құрылымының қалыптасуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
347-қосымша         

501 - Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету"
деген 004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 130000 мың теңге (бiр жүз отыз миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының  25-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алулар туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының сот жүйесiнiң тәуелсiздiгiн күшейту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 1 қыркүйектегi N 440  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Cот әкiмшiлiгiнiң жаңа жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының судьяларды pecпубликалық бюджет қаражатының есебiнен тұрғын үймен қамтамасыз ету жөнiндегi кепiлдiгiн орындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттері: Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Судьяларды   Жергiлiкті соттар.  жыл    Қазақстан
              тұрғын үймен дың судьялары       бойы   Республикасы
              қамтамасыз   үшiн 140 бiрлiк            Жоғарғы Соты.
              ету          мөлшерiнде тұрғын          ның жанындағы
                           үй сатып алу               Сот әкімшілігі
                                                      жөнiндегі
                                                      комитет,
                                                      облыстардағы,
                                                      Астана мен
                                                      Алматы қалала.
                                                      рындағы
                                                      әкiмшiлер
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Шаралар судьяларға сот төрелiгiн сапалы, тәуелсiз әрi толық атқару үшiн жағдай жасауға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
348-қосымша         

501 - Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Нашақорлық пен есiрткi бизнесіне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 261 мың теңге (екi жүз алпыс бір мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: Ел Президентінің 10 қазан 1997 жылғы Қазақстан халқына жолдаған "Қазақстан-2030. Барлық қазақстандықтардың өсiп-өркендеуi, қауiпсiздiгi, әл-ауқатының артуы" атты  Жолдауы ; "Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы іс-әрекет шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасындағы нашақорлықпен және есiрткi бизнесімен күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: Республикалық бюджет.     
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында нашақорлықтың және есiрткi бизнесiнiң одан әрi тарауына қарсы мемлекеттiк және қоғамдық ықпал етудiң тиiмдi жүйесiнiң негiзгi буындарын нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Есiрткiнiң, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы әсер ететін тетіктерді нығайту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   104       Нашақорлық   Нашақорлық мәселе.  жыл    Қазақстан
              пен есiрткi  лерi бойынша        бойы   Республикасы
              бизнесiне    арнайы, шетелдiк           Жоғарғы Соты.
              қарсы күрес  және басқа әдебиет.        ның жанындағы
                           тердi сатып алу            Сот әкімшілiгі
                           жөнiндегi шығыстар.        жөніндегi
                                                      комитет
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Есiрткiлердiң заңсыз айналымына байланысты iстер бойынша сот iсiн жүргiзудiң тиiмдiлігін арттыру.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады