2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

      РҚАО-ның ескертуі. P031327 қаулысын қараңыз

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 cәуipдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. 164, 165, 166, 167, 168 (құпия), 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекітілсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
164-қосымша        

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Стратегиялық, индикативтік және бюджеттiк жоспарлау саласында уәкілетті органның жұмысын қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 306479 мың теңге (үш жүз алты миллион төрт жүз жетпiс тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңының 6-4-бабы , "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы , "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы , "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңы , "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесін одан әрі оңтайландыру жөніндегі шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Республикалық бюджет комиссиясы ережесiн бекiту туралы" 2002 жылғы 7 ақпандағы N 801 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 4 қыркүйектегі N 970 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету; өзiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiгiн жетілдіру үшiн қойылатын бiлiктілік талаптарына сәйкес кәсiби қызмет саласында бiлiм бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, шеберлiк пен дағдыны жаңарту; министрлiктi материалдық-техникалық жарақтандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң аппаратын ұстау, Республикалық бюджет комиссиясының мәжiлiстерiн өткiзу; жұмыс iстейтiн және iске қосылатын ақпараттық жүйелердi, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын сүйемелдеу, әкiмшiлiк ету және қолдау әрi оларға техникалық қолдау; мемлекеттiк  қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру; Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң материалдық-техникалық базасын нығайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Стратегиялық
              индикативтік
              және бюджет.
              тік жоспар.
              лау саласын.
              да уәкiлетті
              органның
              жұмысын
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық      371 бiрлiк мөлше.   Жыл    Қазақстан
              органның     рiнде бекiтiлген    бойы   Республикасы.
              аппараты     штат санының               ның Экономика
                           лимитіне сәйкес            және бюджеттік
                           Қазақстан Республи.        жоспарлау
                           касының Экономика          министрлігі
                           және бюджеттiк
                           жоспарлау министрлі.
                           гінiң орталық
                           аппаратын ұстау;
                           Республикалық бюджет
                           комиссиясының
                           мәжілiстерiн өткiзу.
                           дi ұйымдастыру
                           бойынша қызметтер;
                           9 бiрлік есебінен
                           бекiтілген лимит
                           шегiнде автокөліктi
                           жалға алу және
                           ұстау; спорттық-
                           сауықтыру iс-шара.
                           ларын жүргізу.
                           Бiрiктiрiлген
                           ақпараттық жүйелер
                           мен міндеттердi
                           сүйемелдеу - 3
                           жүйенi және 6 кішi
                           жүйенi, 4 жергілiкті
                           мiндеттi.
                           Ақпараттық жүйелер
                           мен желілердi жүйе.
                           лiк техникалық
                           қызмет көрсету және
                           әкімшiлік ету:
                           cepвepлep - 12
                           бiрлік, компьютер.
                           лiк техника - 380
                           бiрлік, ноутбуктер
                           - 45 бiрлік,
                           принтерлер - 292
                           бiрлiк, сканерлер
                           - 40 бiрлiк, көбейту
                           техникасы - 50 бiр.
                           лiк, телекоммуни.
                           кациялық, ұйымдасты.
                           рушылық және басқа
                           жабдық - 200 бiрлiк.
                           Ақпараттық жүйелер.
                           дің ақпараттық
                           қауіпсіздігін
                           сүйемелдеу.
                           Вирусқа қарсы
                           бағдарламаларға
                           жылдық жазылу.
                           Министрлікті есеп.
                           теу, телекоммуника.
                           циялық және өзге
                           жабдықтармен және
                           бағдарламалық
                           өнiмдермен қосымша
                           жарақтандыру.
                           Жинақтаушы, қосалқы
                           бөлшектермен, шығыс
                           және өзге материал.
                           дармен қамтамасыз
                           ету.
                           Ақпараттық техноло.
                           гияларға мақсатты
                           оқыту.
                           Жабдықтарды жөндеу,
                           монтаждау, жеткiзіп
                           беру, шығыс мате.
                           риалдары мен жинақ.
                           таушы бөлшектер алу.
                           Интернет желісi мен
                           VPDN қосу бойынша
                           қызмет алу.

3        007  Мемлекеттік  Мемлекеттік қызмет. Жыл    Қазақстан
              қызметшілер. шілердің біліктілі. бойы   Республикасы.
              дiң білiк.   гін арттыру, мемле.        ның Экономика
              тілігін      кеттік және өзге де        және бюджеттік
              арттыру      тілдерді оқыту             жоспарлау
                           бойынша қызметтер          министрлігі
                           алу. Біліктілікті
                           арттыру курстарын
                           өтіп жатқан
                           мемлекеттiк қызмет.
                           шiлердiң жылдық
                           орташа саны - 170.

4        009  Мемлекеттiк  Қазақстан           Жыл    Қазақстан
              органдары    Республикасының     бойы   Республикасы.
              материал.    Экономика және             ның Экономика
              дық-техника. бюджеттік жоспарлау        және бюджеттік
              лық жарақ.   министрлігін мате.         жоспарлау
              тандыру      риалдық-техникалық         министрлігі
                           жарақтандыру үшін
                           150 жиынтық офистік
                           жиһаз және өзге
                           активтер және
                           тауарлар сатып алу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындау қазiргi заманғы экономикалық жағдайға сәйкес кәсiби мемлекеттiк қызметтiң талаптарына сай мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
165-қосымша        

      Ескерту. 165-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен .
      Ескерту. 165-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.24. N 197AR қаулысымен .

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк басқарудың ахуалдық жүйесiн құру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 184000 мың теңге (бір жүз сексен төрт миллион теңге).<*>
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан pecпубликасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы , "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы , "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Pecпубликасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңы , "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1999 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгі даму стратегиясын одан әрi iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік басқарудың жағдаяттық жүйесін құрудың бiрiншi кезеңiнiң бағдарламалық ақпараттық тұғырнамасын жасау.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк басқарудың жағдаяттық жүйесiн жасау және оны iске қосу барысында жүйенің бiрiншi кезеңiн жетiлдiру бойынша пилоттық жобаның бiрiншi кезеңiн аяқтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Мемлекеттік  Жағдаяттық жүйенi    Жыл   Қазақстан
              басқарудың   жасау және оны басқа бойы  Республикасы.
              ахуалдық     ақпараттық жүйелер.        ның Экономика
              жүйесін құру мен бiрiктiру үшiн         және бюджеттік
                           ақпаратты қорғау           жоспарлау
                           және корпоративтiк         министрлігі
                           телекоммуникациялық
                           желілердi әзiрлеу
                           бойынша қызметтердi
                           және консалтингтiк
                           қызмет алу, МБАЖ
                           модельдік блогын
                           қайта әзiрлеу.
                           Жабдықтарды монтаж.
                           дау және жөндеу
                           бойынша, лицензия.
                           лық бағдарламалық
                           қамтамасыз етудi
                           инсталляциялау және
                           жөндеу бойынша
                           қызмет алу.
                           Басқа да iлеспе
                           және телекоммуника.
                           циялық қызмет пен
                           жабдықты сатып алу.
                           Сатып алу: серверлер
                           - 1 жиынтық, жұмыс
                           станциялары - 5
                           жиынтық мультимедия.
                           лық жабдық - 1
                           жиынтық, проекция.
                           лық экран - 1 дана,
                           видеопроектор - 1
                           дана, лицензиясы
                           бар бағдарламалық
                           қамтамасыз ету - 5
                           атау.
                           Мемлекеттiк
                           басқарудың жағдаят.
                           тық жүйесiн құрудың
                           бiріншi кезеңiнің
                           бағдарламалық
                           ақпараттық тұғырна.
                           масын тәжiрибелiк
                           iске қосу. Жағдаят.
                           тық жүйе бойынша
                           мақсатты оқыту -
                           8 адам.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Бюджеттiк-экономикалық жоспарлаудың модельдерi, жағдаяттық жүйенiң толық жобасының техника-технологиялық және бюджеттік нақтыламалары, жүйенi iске қосу мен пайдалана бастауы, оны басқа органдар басқармасының жоспарлау және шешiмдер қабылдау процесiне қосу, олардың деректерiн жүйеге интеграциялау; жүйенi түпкiлiктi  енгiзуге толық дайындық.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
166-қосымша        

      Ескерту. 166-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K , 2004.12.20. N 197ao қаулыларымен.

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгiнiң ақпараттық жүйесiн құру"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 122901 мың теңге (бір жүз жиырма екi миллион тоғыз жүз бiр мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы , "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңы , "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентінің "Мемлекеттiк ақпараттық жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын жақсарту жөніндегі іс-шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi жетiлдiру шаралары туралы" 2002 жылғы 28 тамыздағы N 931 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бюджеттiк-қаржы жоспарлауды ақпараттандырудың қазiргi заманғы деңгейiне қол жеткізуге бағытталған кешендi ақпараттандыру жүргiзу, сондай-ақ қазiргі заманғы жаңғыртуды қамтамасыз ету және есептеу, коммуникациялық, желiлiк жабдық және ұйымдық техника, жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жарақтандыру, ақпараттық жүйелердi тұтастандыру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық жүйелердiң қазiргi заманғы және бiрiктiрiлген ақпараттық жүйелердi енгiзу, олардың жұмыс iстеуiнiң тұрақтылығын және жоғары өнiмдiлiгiн қамтамасыз ету, жалпы пайдаланудағы дерек қорды (ақпараттық ұсыныстарды) құру, лицензиялық жүйелiк бағдарламалық қамтамасыз етудi және ақпаратты қорғаудың бағдарламалық құралдарын және оларды  техникалық қорғауды сатып алу, сондай-ақ есептеу, желiлiк жабдықты, ұйымдық техниканы және Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлiгiнiң ақпаратты қорғаудың ақпараттық  бағдарламалық құралдарын сатып алу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Қазақстан    1) "Республикалық   Жыл   Қазақстан
              Pecпубликасы бюджеттiң жобасын   бойы  Республикасы.
              Экономика    қалыптастыру"             ның Экономика
              және бюд.    бiрiктірiлген             және бюджеттік
              жеттік       ақпараттық жүйенi         жоспарлау
              жоспарлау    дамыту, соның             министрлігі
              министрлігі. ішінде:
              нің ақпарат. - "Бюджеттің кiрiс
              тық жүйесiн  бөлігінің жобасын
              құру         қалыптастыру" кішi
                           жүйені дамыту және
                           Қазақстан
                           Республикасының
                           Экономика және бюд.
                           жеттік жоспарлау
                           министрлiгінде
                           енгізу;
                           - "Бюджеттің болжам.
                           дау көрсеткіштерін
                           айқындау" кіші
                           жүйені дамыту және
                           Қазақстан
                           Республикасының
                           Экономика және
                           бюджеттік жоспарлау
                           министрлігінде
                           енгізу;
                           - "Бюджеттiң шығыс
                           бөлігінiң жобасын
                           қалыптастыру" кiшi
                           жүйесiн дамыту;
                           - "ББӘ-нiң бюджеттік
                           өтiнiмдерiн қалыптас-
                           тыру" кiшi жүйесiн
                           дамыту;
                           - "Әкiмшiлендiру"
                           кiшi жүйесiн дамыту
                           және Қазақстан Респуб-
                           ликасының Экономика
                           және бюджеттік жоспарлау
                           министрлiгiнде енгізу;        
                           2) "Жергілiктi
                           бюджеттің жобасын
                           қалыптастыру"
                           ақпараттық жүйенi
                           дамыту;
                           3) 13 облыста және
                           Алматы мен Астана
                           қалаларында "Жергі.
                           лiктi бюджеттің
                           жобасын қалыптас.
                           тыру" ақпараттық
                           жүйені тираждау;
                           4) "НСИ дерек қоры"
                           ақпараттық жүйенi
                           дамыту;
                           5) ақпараттық қауіп.
                           сiздiкті қамтамасыз
                           етуге 10 бiрлiк
                           лицензиясы бар
                           бағдарламалық өнiмдi
                           сатып алу;
                           6) сатып алу:
                           компьютерлер - 60
                           дана, ноутбуктер -
                           20 дана, кондиционерлер
                           - 2 дана принтерлер -
                           191 дана және басқа
                           жабдықты;
                           7) Министрлiктің ақ-
                           параттық жүйелерiнiң
                           жұмыс iстеуi үшiн
                           арнайы жабдықталған
                           серверлiк үй-жайды
                           дайындау жөніндегі
                           қызметтердi сатып алу:
                           - құрылымдалған кабель-
                           дiк жүйе (ҚКЖ) құру, 1
                           жиынтық жабдық пен шығыс
                           материалдарын сатып алу;
                           - газды өрт сөндiру
                           жүйесiн құру, 1 жиынтық
                           жабдық пен шығыс матери-
                           алдарын сатып алу;
                           - қол жетімділікті шектеу
                           және бақылау жүйесiн құру,
                           1 жиынтық жабдық пен шығыс
                           материалдарын сатып алу;
                           - ауаны баптау жүйесін
                           құру және 2 дана преци-
                           зиялық кондиционер мен
                           шығыс материалдарын сатып
                           алу;
                           - жерге қосу контуры мен
                           электрмен қоректендіру
                           жүйесін (қалқандар - 5
                           дана) және шығыс материал-
                           дарын құру;
                           - қолдан жасалған едендi
                           орнату, әрлеу және қайта
                           жоспарлау жұмыстары;
                           - монтаждау, инсталляци-
                           ялық, iске қосу-реттеу
                           жұмыстары;
                           - "Министрлiктер үйi"
                           ғимаратының құрылымдалған
                           кабельдiк жүйесiне қосымша
                           жұмыс орындарын қосу;
                           - электр монтаждау қызмет-
                           терiн және серверлiк жаб-
                           дықты құрылымдалған кабель-
                           дiк жүйеге (ҚКЖ) қосу
                           жөнiндегi қызметтердi алу;
                           - телекоммуникациялық
                           жабдық (концентратор - 16
                           дана, телекоммуникациялық
                           дiңгек - 3 дана).
___________________________________________________________________
     7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: бюджеттiк-қаржы жоспарлаудың қазiргі заманғы ақпараттандыру деңгейiн жоғары технологиялық шешiмдер мен аспаптық құралдар базасында мемлекеттiк талаптары мен мiндеттерiн қамтамасыз ету, сондай-ақ тиiмдi басқару мен мониторингтi есептеу желiсi мен ақпарат қорғау ресурстарымен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
167-қосымша        

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Pecпубликалық инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерiн әзiрлеу және сараптау"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 303000 мың теңге (үш жүз үш миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Бюджеттiк жүйе туралы" Қазақстан Pecпубликасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі Заңы , "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шiлдедегі Заңы , "Қазақстанның Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуiрдегі Заңы , "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , "Инвестициялық жобаларды қарау тәртiбін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 18 қарашадағы N 1219 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: алдағы үш жылдық кезеңге арналған республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспарында айқындалған мемлекеттік инвестициялардың басымдықтарына сәйкес инвестициялық жобаларды уақтылы дайындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның міндеттеpі: республикалық инвестициялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оларға сараптама жүргізу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Республика.  Инвестициялық       Жыл   Қазақстан
              лық инвес.   ұсыныстарды бағалау бойы  Республикасы.
              тициялық     бойынша оң қорытын.       ның Экономика
              жобалардың   ды алынған респуб.        және бюджеттік
              техникалық   ликалық инвестиция.       жоспарлау
              экономика.   лық жобалардың            министрлігі,
              лық негізде. техника-экономика.        республикалық
              мелерiн      лық негіздемелерін        бюджеттік
              әзiрлеу      әзірлеу. Республи.        бағдарламалар.
              және         калық инвестициялық       дың әкімшілері
              сараптау     жобалардың техника-
                           экономикалық негіз.
                           демелеріне мемле.
                           кеттік және заңнама.
                           да көзделген басқа
                           сараптамаларды
                           жүргізу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: мемлекеттік және заңнамада көзделген басқа да сараптамадан өткен республикалық инвестициялық жобалардың техника-экономикалық негіздемелері.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
169-қосымша        

      Ескерту. 169-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен .

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстанның Даму Банкi" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10651333 мың теңге (он миллиард алты жүз елу бір миллион үш жүз отыз үш мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық нeгiзi: "Қазақстанның Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Заңының 16-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңының 38-бабы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Қазақстанның Даму Банкi" АҚ қарызға алу мүмкiндiгiн ұлғайту және оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақстанның Даму Банкi" АҚ жарғылық капиталын толықтыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       "Қазақстан.  "Қазақстанның Даму  Жыл    Қазақстан
              ның Даму     Банкi" АҚ жарғылық  бойы   Республикасы.
              Банкi" АҚ    капиталын                  ның Экономика
              жарғылық     толықтыру                  және бюджеттік
              капиталын                               жоспарлау
              ұлғайту                                 министрлігі
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ жиынтық қарыз алу көлемін ұлғайту мүмкіндігін қамтамасыз ету, Даму Банкiнiң қаржылық тұрақтылығының өлшемдерiн сақтауды қамтамасыз ету, оның халықаралық практикаға сәйкес дамуы, "Қазақстанның Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кредиттеу мүмкiндiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
170-қосымша        

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстанның Даму Банкi" АҚ кредит pеcуpстapын беру"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4599000 мың теңге (төрт миллиард бес жүз тоқсан тоғыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстанның Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 25 сәуiрдегi Заңының 9-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңының 38-бабы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: инвестициялық жобаларды кредиттеу бойынша сыйақы ставкаларын төмендету үшiн "Қазақстанның Даму Банкi" АҚ кредит ресурстарын толықтыру; экономиканың мемлекет үшiн басым секторларында рентабельділігi төмен және ұзақ мерзiмдi инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін мүмкiндiктер жасау; инвестициялар тарту (қарызға aлу) құны мен жобалардың өтемділігi (рентабельділігi) деңгейi арасында қажеттi тепе-теңдiк сақтау; бюджет кредиттерiн (қайтарымды негіздегi қаражат) беру кезiнде мемлекеттік қаржы ресурстарын пайдалану тиiмділігiн apттыpу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттерi: "Қазақстанның Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес "Қазақстанның Даму Банкi" АҚ инвестициялық жобаларды кредиттеуi.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       "Қазақстан.  1. Қазақстан        2004   Қазақстан
              ның Даму     Республикасының     жылдың Республикасы.
              Банкi" АҚ    Үкiметi бекiткен      1    ның Экономика
              кредит       "Қазақстанның Даму  сәуі.  және бюджеттік
              ресурстарын  Банкi" АҚ кредит.   ріне   жоспарлау
              беру         теу ресурстарын     дейін  министрлігі
                           беру төрешi мен            Қазақстан
                           шарттарын айқындау.        Республикасы.
                           2. Қазақстан        2004   ның Экономика
                           Республикасының     жылдың және бюджеттік
                           Қаржы министрлігі,  1 ма.  жоспарлау
                           Қазақстан Респуб.   мырына министрлігі,
                           ликасының Экономика дейін  "Қазақстанның
                           және бюджеттік             Даму Банкі" АҚ
                           жоспарлау министр.         (келісім
                           лігі және "Қазақстан.      бойынша)
                           ның Даму Банкi" АҚ
                           арасында кредиттеу
                           шартын жасасу.
                           3. "Қазақстанның    2004   Қазақстан
                           Даму Банкi" АҚ      жылдың Республикасы.
                           кредит шартына      1 ма.  ның Экономика
                           сәйкес кредит       мырына және бюджеттік
                           ресурстарын бөлуi.  дейін  жоспарлау
                                                      министрлігі
                           4. "Қазақстанның    Кредит "Қазақстанның
                           Даму Банкi туралы"  шарты. Даму Банкі" АҚ
                           Қазақстан           мен    (келісім
                           Республикасының     бекі.  бойынша)
                           Заңына сәйкес       тілген
                           "Қазақстанның Даму  кезең
                           Банкi" АҚ инвести.  ішінде
                           циялық жобаларды    кредит
                           іріктеу және        ресурс.
                           кредиттеу рәсім.    тарын
                           дерін өткізуі және  пайда.
                           "Қазақстанның       лану
                           Даму Банкі" АҚ
                           ішкі нормативтік
                           құжаттары.
                           5. 2004 жылға       Кредит "Қазақстанның
                           арналған республи.  шарт.  Даму Банкі" АҚ
                           калық бюджет        тарына (келісім
                           қаражаты еceбінен   сәйкес бойынша)
                           берiлген бюджеттік  бекі.
                           кредит бойынша      тілген
                           негiзгi борышқа     мер.
                           қызмет көрсету      зім.
                           (сыйақы төлеу) және дерде
                           өтеу рәсімдерін
                           өткізу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелep: "Қазақстанның Даму Банкi туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес рентабельділігі коммерциялық жобадан төмен инвестициялық жобаларды ұзақ мерзiмдi кредиттеу мүмкiндiктерiн қамтамасыз ету экономиканың мемлекет үшін басым секторларында "Қазақстанның Даму Банкi" АҚ инвестициялық жобаларының кредиттеу құрамын және көлемiн кеңейту.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
171-қосымша        

      Ескерту. 171-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен .

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингін қайта қарау мәселелерi бойынша халықаралық рейтинг агенттiктерiмен өзара iс-қимыл жасау"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 22156 мың теңге (жиырма екi миллион бiр жүз елу алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , "Мемлекеттiк органдардың рейтинг агенттіктерiне ақпарат беру жөнiндегі қызметiн үйлестірудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 31 шiлдедегi N 116-ө өкiмi ; "Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 4 қыркүйектегі N 970 қаулысы ; Standard and Poor's (1997 жылғы 4 маусым), Fitch Rating Ltd (1997 жылғы 8 қыркүйек), Moody's Investors Service (1996 жылғы 1 шiлде) агенттіктерінің Қазақстан  Республикасының егемен кредиттiк рейтингін беру және қайта қарау жөнiндегi қызмет көрсетулерiн ұсынуға келiсiмдер.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының оң инвестициялық беделiн қалыптастыру үшін егемен кредиттік рейтингiн қайта құру мәселелерi бойынша халықаралық рейтингiлiк агенттiктермен өзара іс-қимыл жасау және халықаралық капитал рыноктарына шығу, елiмiзге тiкелей инвестицияларды тарту, егемен кредиттік рейтинг елiмiздiң жалпы экономикалық және инвестициялық,  сондай-ақ оның қарыз алуы мен резидент-компаниялардың қарыз алулары бағаларына ықпал ететін жағдайының маңызды көрсеткiшi болатындықтан сыртқы экономикалық байланыстардың тұрақтылығы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Yкiметi мен Standard and Poor's (1997 жылғы 4 маусым), Fitch Rating Ltd (1997 жылғы 8 қыркүйек), Moody's Investors Service (1996 жылғы 1 шiлде) сияқты халықаралық үш жетекшi рейтингiлiк агенттiктермен жасалған Келiсiм шарттарына сәйкес елiмiздiң әлеуметтiк-экономикалық дамуын талдау және тәуелсiз бағалау негiзiнде рейтингілік агенттiктердiң Қазақстан Республикасының егемен кредиттiк рейтингін беруi және жыл сайынғы қайта қарауы жөнiндегi қызмет көрсетулерiне уақтылы ақы төлеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   010       Қазақстан    Standard and        жыл    Қазақстан
              Республи.    Poor's, Moody's     бойы   Республикасы.
              касының      Investors Service          ның Экономика
              егемен       Fitch Rating Ltd           және бюджеттік
              кредиттік    халықаралық рейтин.        жоспарлау
              рейтингін    гілік агенттіктерi         министрлігі
              қайта қарау  ұсынған қызмет
              мәселелерi   көрсетулері үшін
              бойынша      ақы төлеу.
              халықара.    Рейтингілік агент.
              лық рейтинг  тік өкілдеріне
              агенттiк.    визалық қолдау
              терiмен      көрсетуге ақы
              өзара        төлеу.
              іс-қимыл
              жасау
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының егемен кредиттік рейтингiн арттыру; инвесторлық базаны кеңейту; Қазақстанның халықаралық инвестициялық беделiн арттыру; Қазақстан мiндеттемелерi үшiн төмен тәуекел және өз қарыздарын өтеуге жеткілікті қабiлеттілiк; Қазақстан Pecпубликасына тiкелей инвестициялар құйылуының ұлғаюы.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
172-қосымша        

      Ескерту. 172-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен .

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Әлеуметтік-экономикалық дамудың талдамалық зерттеулерi"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 173086 мың теңге (бiр жүз жетпiс үш миллион сексен алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Индустриялдық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Iшкi және сыртқы саясаттың 2004 жылғы негiзгi бағыттары туралы" 2003 жылғы 4 сәуiрдегі Қазақстан халқына арнаған Жолдауы , "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы Бiрлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын әзiрлеу және iске асыру жөнiндегi техникалық ынтымақтастық келiсiмге қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 5 желтоқсандағы N 1285 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы Бiрлескен экономикалық зерттеулер бағдарламасын әзiрлеу және iске асыру жөнiндегi Техникалық ынтымақтастық келiсiмдi iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 желтоқсандағы N 1337 қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 19 наурыздағы "Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн, бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлеттi халық үшiн" атты Қазақстан халқына Жолдауы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: 2010 жылға дейiнгi Қазақстан Республикасының Стратегиялық даму жоспарында көзделген мiндеттердi iске асыру бойынша Қазақстан Республикасы Үкiметінiң Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiмен бiрлескен талдамалық зерттеулер жүргiзуi; Қазақстанның әлеуметтiк-экономикалық дамуының стратегиялық және индикативтiк жоспарларын iске асыруды қамтамасыз ету, мемлекеттiк қаржыны басқаруды жетілдiру, бiрқалыпты әлеуметтiк-экономикалық даму ел экономикасының теңгермелiк деңгейiн арттыру негiзiнде халықтың тұрмыс деңгейiн арттыруды қамтамасыз ететiн тиiмдi экономикалық тетiктi қалыптастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: жалпы экономикалық, салааралық, өңiрлік, сыртқы экономикалық проблемаларды шешу бөлiгiнде "Қазақстан-2030" Стратегиясын 2004-2006 жылдарға арналған индикативтiк жоспарды және Үкiметтiң 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi шаралар мен тетіктердi жасау; дүниежүзілік экономиканың даму үрдiстерiн, Қазақстанның негiзгi сауда және экономикалық үрдiстерi болып саналатын елдердегі экономикалық жағдайларды зерделеу, сыртқы және iшкі факторлардың елдiң экономикасы мен әлеуметтiк саласына ықпалын бағалау және жайсыз зардаптарды жеңiлдету жөнiнде зерттеулер жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   011       Әлеуметтік-
              экономика.
              лық дамудың
              талдамалық
              зерттеулерi
2        100  Халықаралық  Халықаралық Қайта   жыл    Қазақстан
              қаржы ұйым.  Құру және Даму      бойы   Республикасы.
              дарымен      Банкiмен мынадай           ның Экономика
              бірлесе      негiзгi тақырып.           және бюджеттік
              отырып       тар бойынша                жоспарлау
              талдамалық   бiрлескен зерттеу.         министрлігі
              зерттеулер   лерге үлестік
              жүргiзу      қатысу:
                           1. Қазақстан
                           Республикасының
                           бюджет заңнамасын
                           жетілдiру бойынша
                           ұсыныстарын;
                           2. Экономикалық өсу
                           және бәсекеге қабi.
                           леттілiк;
                           3. Қазақстан        Жыл
                           Республикасының     бойы
                           әлеуметтік-экономи.
                           калық дамуының
                           басымдықтары
                           бойынша ұсыныстар;
                           4. Семинарлар,
                           стажировкалар және
                           тәжiрибе алмасу
                           бағдарламаларын
                           әзiрлеу және
                           жүргiзу;
                           5. Қазақстан
                           Республикасы
                           Үкiметiнiң сұрау.
                           лары бойынша
                           консультациялар
                           жүргiзу.

3        101  Экономика    "Мынадай:           Жыл    Қазақтан
              және мемле.  - елдiң әлеуметтiк- бойы   Республикасы.
              кеттiк қаржы экономикалық дамуын        ның Экономика
              саласындағы  таңдау және оның           және бюджеттік
              талдамалық   перспективалары;           жоспарлау
              зеpттеулер   - iшкi және әлемдiк        министрлігі
                           экономика дамуының
                           мониторингі;
                           - басқарудың бағдар-
                           ламалық-мақсатты әдi-
                           сiн жетiлдiру;
                           - Қазақстан экономика-
                           сының проблемаларын
                           зерттеу;
                           - стратегиялық, инди-
                           кативтiк және бюджеттік
                           жоспарлау жүйесiн же-
                           тiлдiру;
                           - Қазақстан Респуб-
                           ликасының Экономика
                           және бюджеттік жоспар-
                           лау министрлігі үшiн
                           болжамдық-талдамалық
                           жұмыстар;
                           - ел экономикасының
                           жекелеген секторларын
                           кластерлiк дамыту
                           перспективаларын зерттеу;
                           - мемлекеттiк қызметтiң
                           бәсекеге қабiлеттiлiгін
                           арттыру жөніндегі және
                           әкiмшiлiк реформалардың
                           шетелдiк тәжiрибесiн
                           зерттеулер;
                           - өнеркәсiп салаларындағы
                           еңбек өнiмдiлігін талдау
                           бағыттары және Қазақстан
                           Республикасының әлеуметтік-
                           экономикалық дамуының
                           басқа да талдамалы бағыт-
                           тары бойынша Қазақстан
                           Республикасының әлеуметтік-
                           экономикалық дамуына
                           талдамалық зерттеулер
                           жүргізу.
___________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасын жетiлдiру бойынша ұсыныстар дайындау, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтарын iске асыру бойынша, экономикалық өсу "нысаналарын" айқындау және қазақстандық өнiмнiң бәсекеге қабілеттігін арттыру бойынша ұсыныстар, семинарлар, тәлiм алу және тәжiрибе алмасу бағдарламаларын өткiзу, Қазақстан Республикасы Үкiметінiң сұраулары бойынша консультациялар өткiзу; Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамудың макроэкономикалық талдауын жүргізу және оның негiзiнде peформалар барысын бағалауды жүзеге асыру; Қазақстан Республикасында әлеуметтiк-экономикалық дамуды мемлекеттік реттеу бойынша ұсыныстарды дайындау; Қазақстан Республикасының аумақтық дамуы бойынша кешендi шаралар әзiрлеу; Қазақстан Республикасының стратегиясын дамыту, әлеуметтік-экономикалық дамудың индикативтiк жоспарларын, мемлекеттiк, салалық және өңірлік бағдарламаларды әзiрлеудi және iске асыруды әдiстемелік қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
173-қосымша        

      Ескерту. 173-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен .

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Маркетингілік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ
жарғылық капиталын ұлғайту"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1222890 мың теңге (бір миллиард екi жүз жиырма екi миллион сегіз жүз тоқсан мың теңгe). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Индустриялдық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы туралы" 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы , "Маркетингілік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлiк қоғамының жекелеген мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 8 тамыздағы N 795 қаулысы , "Маркетингілік-талдамалық зерттеулер орталығы" акционерлік қоғамының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 26 қыркүйектегi қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: "Маркетингілік-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ, оған жүктелген мiндеттердi тиiмдi орындау үшiн, жарғылық капиталының жеткiлiктi көлемiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Маркетингтiк-талдамалық зерттеулер орталығы" АҚ жарғылық капиталын толықтыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   012       "Маркетингі. "Маркетингтік-тал.  Жыл    Қазақстан
              лік-талдама. дамалық зерттеулер  бойы   Республикасы.
              лық зерттеу. орталығы" АҚ               ның Экономика
              лер орталы.  жарғылық капиталын         және бюджеттік
              ғы" АҚ жар.  толықтыру                  жоспарлау
              ғылық капи.                             министрлігі
              талын
              ұлғайту
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: отандық және халықаралық рыноктардың, экономика салалары мен секторларының, олардың дамуының негiзгi үрдiстерiн айқындау және Қазақстанның бәсекелік артықшылықтарын анықтау мақсатында әртүрлi өндiрiстердiң дамуы туралы сапалы ақпаратты жинау; инвестициялық жобалардың, олардың перспективалық бәсекеге қабiлеттiлiгiне, жүзеге асырылуына және тиімділігiне талдау жүргiзу; жеке сектор үшiн маркетинг және менеджмент саласында жоғары бiлiктi кадрларды даярлау және қайта даярлау; өңiрлiк және әлемдiк аспектiлерде қосылған құндардың тiзбегiнiң әдiстемесiн ескере отырып, экономика салаларын және әртүрлі өндiрiстердiң зерттеулерiн жүргiзу; маркетинг және рынокты терең зерттеу саласында консалтингтiк қызмет көрсетулердiң отандық рыногын дамыту. <*>

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
174-қосымша        

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуы стратегиясын iске асыру барысына сыртқы бағалау жүргiзу"
деген 013 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1500 мың теңге (бiр миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк бағдарламаларын әзiрлеу және iске асыру ережелерi туралы" 2003 жылғы 2 шiлдедегi N 1099 Жарлығы , "Қазақстан Pecпубликасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын iске асыру бойынша 2003-2005 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2003 жылғы 17 шілдедегі N 712-1 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын iске асыру барысының сыртқы бағалауын жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Стратегияның iске асыру оң және келеңсiз үрдiстерiн талдау, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиiмдi пайдалануды, жоспарланған мiндеттер мен индикаторларға қол жеткiзу дәрежесiн және елiмiздiң әлеуметтiк-экономикалық дамуына оның iске асыруының әсерiн айқындау, сондай-ақ Стратегияның тиiмдi iске асыруын одан әрі арттыру жөнiнде ұсыныстарды дайындау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   013       Қазақстан    Қазақстан           Жыл    Қазақстан
              Республика.  Республикасының     бойы   Республикасы.
              сының        Индустриялық-инно.         ның Экономика
              Индустрия.   вациялық дамуының          және бюджеттік
              лық-иннова.  2003-2015 жылдарға         жоспарлау
              циялық       арналған стратегия.        министрлігі
              дамуы стра.  сын iске асыру
              тегиясын     барысының сыртқы
              iске асыру   бағалауын жүргізу
              барысына     бойынша консульта.
              сыртқы       циялық қызметтер
              бағалау      алу. Қазақстан
              жүргізу      Республикасының
                           Индустриялық-инно.
                           вациялық дамуының
                           2003-2015 жылдарға
                           арналған стратегияны
                           iске асыру барысы
                           туралы 174 дана
                           көлемінде брошюралар
                           шығару.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жоспарланған мiндеттер мен индикаторларға жету дәрежесiн айқындау; елдегi әлеуметтiк-экономикалық ахуалға оның мультипликативтік әсерiн бағалау және Стратегияны тиiмдi iске асыруын арттыру бойынша шараларды әзiрлеу.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
175-қосымша        

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ауылдық (селолық) округтық әкiмдiк аппараттарын ұстауға облыстық бюджеттерге берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2882473 мың теңге (екi миллиард сегiз жүз сексен екi миллион төрт жүз жетпiс үш мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жергiлiктi атқарушы органдар деңгейiнде ауылдық аумақтарды басқару жөнiнде институционалдық құрылымдарды құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жергiлiктi атқарушы органдар деңгейiнде ауылдық аумақтарды басқару жөнiнде институционалдық құрылымдарды құру үшiн жергiлiктi бюджеттердi қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   014       Ауылдық      Жергiлiктi атқарушы Жыл    Қазақстан
              (селолық)    органдар деңгейiнде бойы   Республикасы.
              округтық     ауылдық аумақтарды         ның Экономика
              әкiмдiк      басқару жөнiнде            және бюджеттік
              аппараттарын институционалдық           жоспарлау
              ұстауға      құрылымдарды құруға        министрлігі
              облыстық     қосымша шығыстарды
              бюджеттерге  қаржыландыру үшiн
              берілетiн    облыстық бюджеттер.
              мақсатты     ге республикалық
              трансферттер бюджеттен қаржы
                           қаражатын бөлуді
                           қамтамасыз ету
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
республикалық бюджетте көзделген қаражатты жергiлiктi бюджеттерге аудару.*

      *Ескерту: iске асыру бойынша iс-шаралар тiзбесi, республикалық бюджеттен трансферттердi игеру шеңберiндегi күтiлетін нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiсті жергiлiктi бюджеттер бағдарламалар паспортында көрiнiс табады.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
176-қосымша        

220 - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Шағын қалаларды дамытуға сонымен қатар экономикасы тоқырауға ұшыраған шағын қалаларды дамытуға облыстық бюджеттерге берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 300000 мың теңге (үш жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы , "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы , Қазақстан Республикасы Үкiметi мәжiлiсiнiң 2002 жылғы 24 желтоқсандағы N 20 хаттамасымен мақұлданған Шағын қалаларды дамыту тұжырымдамасы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: шағын қалаларды, соның iшiнде экономикасы күйзелiске ұшыраған, әлеуметтiк-экономикалық дамыту үшiн жағдай жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: инженерлiк инфрақұрылымның тиiстi жұмыс iстеуiн, сондай-ақ шағын қалалардағы, соның iшiнде экономикасы күйзелiске ұшыраған, шағын кәсiпкерлiктi дамытуға және қамтамасыз етуге бағытталған шараларды жүзеге асыру үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   015       Шағын қала.  Шағын қалаларды,    Жыл    Қазақстан
              ларды дамы.  соның ішiнде эконо. бойы   Республикасы.
              туға соны.   микасы күйзелiске          ның Экономика
              мен қатар    ұшыраған, дамытумен        және бюджеттік
              экономикасы  байланысты шығыс.          жоспарлау
              тоқырауға    тарды қаржыландыру         министрлігі
              ұшыраған     үшiн республикалық
              шағын        бюджеттен облыстық
              қалаларды    бюджеттерге қаржы
              дамытуға     қаражатын бөлудi
              облыстық     қамтамасыз ету:
              бюджеттерге  - инженерлік инфра.
              берiлетiн    құрылымын тиiсті
              мақсатты     жұмыс iстеуiн
              трансферт.   дамытуға және
              тер          қамтамасыз етуге;
                           - Қызылорда облысы.
                           ның Арал қаласының
                           экономикасын дамыту
                           бойынша инвестиция.
                           лық жобаларды iске
                           асыруға қатысу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: республикалық бюджетте көзделген қаражатты жергіліктi бюджеттерге аудару.*

      *Ескерту: Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне бөлiнетiн қаражатты бөлу Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде жүзеге асырылады. Iске асыру жөнiндегi iс-шаралар тізбесі, республикалық бюджеттен трансферттердi игеру шеңберiндегі күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергіліктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрiнiс табады.

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
177-қосымша        

      Ескерту. 177-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен .

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады