2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігі)

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

      РҚАО-ның ескертуі. P031327 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 398, 399, 400-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттік материалдық резервтер жөніндегі агенттігінің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
398-қосымша        

617 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк материалдар резервi жүйесiн басқаруды
қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 42746 мың теңге (қырық екi миллион жетi жүз қырық алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 3-, 21- 22- 23- 24- 25-баптары ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын органдар қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарын әрi қарай оңтайландыру жөнiндегi iс-шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жетiлдiру, бюрократизмге қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резерв жөнiндегi агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 111 қаулысы ; "Штат саны лимитiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 39 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жүктелген функцияларды неғұрлым тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету; ұйымдастыру және есептеу техникасына қызмет көрсету; өздерiнiң қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiптiк шеберлiгiн жетiлдiру үшiн кәсiптiк қызмет саласында қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдi, дағдыларды жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi аппаратын ұстау; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру; компьютерлiк жабдықтарды және ұйымдастыру техникасын жұмыс iстейтiн қалпында ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Мемлекеттiк
              материалдар
              резервi
              жүйесiн
              басқаруды
              қамтамасыз
              ету

2   001       Орталық      Қазақстан           Жыл    Қазақстан
              органның     Республикасы Мемле. бойын. Республикасы.
              аппараты     кеттiк материалдық  да     ның
                           резервтер жөнiндегi        Мемлекеттік
                           агенттiгiнiң аппа.         материалдық
                           ратын бекiтiлген           резервтер
                           штат кестесi лимитi        жөніндегі
                           шектерiнде 45              агенттігі
                           бiрлiк мөлшерiнде
                           ұстау. 3 бiрлiк
                           санындағы лимитке
                           сүйене отырып,
                           қызмет бабындағы
                           автомобильдердi
                           ұстау, жалдау. 45
                           компьютерге, 3
                           матрицалық принтер.
                           ге, 18 лазерлiк
                           принтерге, 1
                           сканерге, 2 жылжы.
                           малы компьютерге
                           қызмет көрсету.
                           Ағымдағы жөндеу
                           үшiн қосалқы бөлшек.
                           тер, картридждер
                           мен дисктер сатып
                           алу.

3        007  Мемлекеттiк  Бекiтiлген бiлiктi. Жыл    Қазақстан
              қызметшi.    лiктi арттыру       бойын. Республикасы.
              лердiң       жоспарына сәйкес,   да     ның
              бiлiктiлiгiн мемлекеттiк тiлдi          Мемлекеттік
              арттыру      оқытуды қоса               материалдық
                           алғанда, мемлекет.         резервтер
                           тiк қызметшiлердiң         жөніндегі
                           бiлiктiлiгiн               агенттігі
                           арттыру жөнiнде
                           көрсетiлетiн
                           қызметтi сатып алу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгiне жүктелген функцияларды сапалы және уақытылы орындау.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
399-қосымша        

617 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк материалдық резервтi қалыптастыру және сақтау"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6143315 мың теңге (алты миллиард бiр жүз қырық үш миллион үш жүз он бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк материалдық резерв туралы" Қазақстан Pеспубликасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасының 2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 16 қыркүйектегi N 944 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi N 928 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 27 ақпандағы N 211-5 қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 ақпандағы N 237 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының 2002 есептiк жылға арналған жұмылдыру жоспарында анықталған 2004 жылға арналған азайтылмайтын қор деңгейiне сәйкес мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының қорын қалыптастыру. Мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының сақталуын қамтамасыз ету. Рынокқа реттеушiлiк ықпал жасау үшiн белгiленген мөлшерлерден тыс мемлекеттiк материалдық резервке дизель отынын салу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының 2002 есептiк жылға арналған жұмылдыру жоспарында анықталған 2004 жылға арналған азайтылмайтын қордың деңгейiне дейiн мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының мөлшерлерiн жеткiзу. Сақтау режимi талаптарын сақтай отырып, мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының сақталуын және қол сұғылмаушылығын қамтамасыз ету. Мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарын сақтау үшiн технологиялық жағдайларды қамтамасыз ету. Дизель отынының нормативтен тыс қорын жасау арқылы рынокқа реттеушiлiк ықпал жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Мемлекеттiк
              материалдық
              резервтi
              қалыптас.
              тыру және
              сақтау

2        100  Мемлекеттiк  Мемлекеттiк         Жыл    Қазақстан
              материалдық  материалдық         бойын. Республикасы.
              резервтi     резервке матери.    да     ның
              қалыптастыру алдық құндылық.            Мемлекеттік
                           тарды жеткiзуге            материалдық
                           тапсырыстарды              резервтер
                           орналастыру,               жөніндегі
                           Қазақстан                  агенттігі
                           Республикасының
                           2002 есептiк жылға
                           арналған жұмылдыру
                           жоспарына сәйкес
                           2004 жылға арналған
                           азайтылмайтын қорға
                           дейiн жеткiзу
                           мақсатында,
                           Қазақстан Республи.
                           касының Үкiметi
                           бекiткен мемлекет.
                           тiк материалдық
                           резервтiң материал.
                           дық құндылықтары.
                           ның номенклатурасы
                           мен сақтау мөлшер.
                           лерiне сәйкес
                           мемлекеттiк
                           материалдық резерв.
                           тiң материалдық
                           құндылықтарын
                           кезең-кезеңмен
                           қорландыру.

3        101  Мемлекеттiк  Ведомстволық        Жыл    Қазақстан
              материалдық  бағыныстағы ұйым.   бойын. Республикасы.
              резервті     дарда және сақтау   да     ның
              сақтау       пункттерінде мемле.        Мемлекеттік
                           кеттік материалдық         материалдық
                           резервтің материал.        резервтер
                           дық құндылықтарын          жөніндегі
                           сақтауды iске              агенттігі
                           асыру, сондай-ақ
                           мемлекеттiк матери.
                           алдық резервтiң
                           материалдық құнды.
                           лықтарының сақталуын
                           қамтамасыз ету үшiн
                           олардың орнын
                           ауыстыруды және
                           сертификаттауды
                           iске асыру.

4        102  Рынокқа      Қазақстан           Жыл    Қазақстан
              реттеушi     Республикасының     бойын. Республикасы.
              әрекет жасау Үкiметi белгiлейтін да     ның
              үшiн мемле.  тәртiппен көктемгi         Мемлекеттiк
              кеттiк мате. егiс және жинау            материалдық
              риалдар      жұмыстарын үздiксiз        резервтер
              peзервiнiң   жүргiзудi қамтама.         жөнiндегi
              үстеме       сыз ету үшiн,              агенттiгi
              норматив.    рынокқа реттеушi.
              тiк қорла.   лік ықпал жасау
              ларын қалып. мақсатында дизель
              тастыру      отынын мақсатқа
                           сай сатып алу.

5        103  Сақтау       Ведомстволық        Жыл    Қазақстан
              пункттерiн   бағыныстағы ұйым.   бойын. Республикасы.
              күрделі      дарда мемлекеттiк   да     ның
              жөндеу       резервтің материал.        Мемлекеттiк
                           дық құндылықтарын          материалдық
                           сақтаудың өндiрiс.         резервтер
                           тiк процестерiне           жөнiндегi
                           жаңа жабдықтар мен         агенттiгi
                           технологияларды
                           енгiзу, техникалық
                           жетiлдiру.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк материалдық резервтер жүйесi жұмысының тиiмдiлiгiн арттыру. Қазақстан Республикасының 2002 есептiк жылға арналған жұмылдыру жоспарында анықталған 2004 жылға арналған азайтылмайтын қордың деңгейiне дейiн мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының көлемдерiн жеткiзу. Рынокқа реттеушiлiк ықпал жасауға арналған мемлекеттiк материалдық резервте белгiленген мөлшерлерден тыс дизель отынының қорын жасау. Мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтарының сан және сапа жағынан сақталуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
400-қосымша        

617 - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк материалдық резервтер жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Жұмылдыру резервiн қалыптастыру және сақтау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 275887 мың теңге (екi жүз жетпiс бес миллион сегiз жүз сексен жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасындағы жұмылдыру дайындығы мен жұмылдыру туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 тамыздағы Заңы ; "Мемлекеттiк материалдық резерв туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 16 қыркүйектегi N 944 Жарлығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының 2002 жылға арналған жұмылдыру жоспарына және бекiтiлген жұмылдыру резервiнiң номенклатурасына сәйкес жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарын қорландыру. Жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарының және қуаттарының, сондай-ақ қосалқы басқару пункттерiнiң сақталуын және оларға қол сұғылмаушылықты қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Бекiтiлген жұмылдыру резервiнiң номенклатурасына сәйкес жұмылдыру тапсырмалары бар ұйымдарда жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарын қорландыру. Жұмылдыру резервiнiң материалдық құндылықтарының сан және сапа жағынан сақталуын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Жұмылдыру
              резервiн
              қалыптастыру
              және сақтау

2        100  Жұмылдыру    Жұмылдыру резервi.  Жыл    Қазақстан
              резервiн     нiң материалдық     бойын. Республикасы.
              қалыптастыру құндылықтарын алу   да     ның
              және сақтау  тапсырыстарын              мемлекеттік
                           жұмылдыру тапсыр.          материалдық
                           малары бар ұйым.           резервтер
                           дарда орналастыру          жөніндегі
                                                      агенттігі

3        101  Жұмылдыру    Жұмылдыру тапсырма. Жыл    Қазақстан
              резервін     лары бар ұйымдарда  бойын. Республикасы.
              сақтау       жұмылдыру резерві.  да     ның
                           нің материалдық            мемлекеттік
                           құндылықтарын              материалдық
                           сақтауды және ұстау.       резервтер
                           ды iске асыру.             жөніндегі
                           Жұмылдыру органда.         агенттігі
                           рының қызметкерле.
                           рiн ұстау. Жұмыл.
                           дыру резервiн және
                           қуаттарын, сондай-ақ
                           қосалқы басқару
                           пункттерiн ұстау
                           және сақтау.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жұмылдыру жоспарына сәйкес жұмылдыру тапсырмалары бар ұйымдарда материалдық құндылықтардың қорларын қорландыру, қорланған материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету, жұмылдыру кезеңi мен соғыс уақытына Қарулы Күштердiң, өзге әскерлер мен әскери құрылымдардың, шаруашылық кешенi мен халықтың жедел қажеттерiн неғұрлым толық және орнықты қамтамасыз етуге мемлекет экономикасын алдын ала әзiрлеу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады