2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

       РҚАО-ның ескертуі.  P031327 қаулысын қараңыз

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Мыналардың:
      300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
300-қосымша         

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1042470 мың теңге (бip миллиард қырық екi миллион төрт жүз жетпiс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шiлдедегi Орман  кодексi ; Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су  кодексi ; "Қоршаған ортаны қорғaу туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiгi туралы" 1998 жылғы 26 маусымдағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы; "Мемлекеттiк су кадастрын жүргiзу тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 1995 жылғы 24 қаңтардағы N 75  қаулысы ; "Сандық геоақпараттық жүйелер негiзiнде Қазақстан Республикасы табиғи объектiлерiнiң бiрыңғай мемлекеттiк кадастрлар жүйесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 25 қыркүйектегi N 1449  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 6 қарашадағы N 1173  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органды ұстап тұpу; ақпараттық жүйелер мен дербес мiндеттердi сүйемелдеу; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру; Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң материалдық-техникалық базасын жарақтандыру және күшейту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Қоршаған
              ортаны қор.
              ғау саласын.
              дағы уәкi.
              леттi орган.
              ның қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық      107 бiрлiк санында. Жыл    Қазақстан
              органның     ғы бекiтiлген штат  бойы   Республикасы.
              аппараты     санының лимитiне           ның Қоршаған
                           сәйкес Қазақстан           ортаны қорғау
                           Республикасы               министрлiгi
                           Қоршаған ортаны
                           қорғау министрлiгi.
                           нiң орталық
                           аппаратын ұстап
                           тұру. 6 бiрлiк
                           caнындағы бекiтiл.
                           ген лимиттi ескере
                           отырып, қызметтiк
                           және арнайы
                           автокөлiктердi
                           ұстап тұру, жалға
                           алу; 81 жұмыс
                           станциялары мен
                           59 принтердi ұстап
                           тұру және қызмет
                           көрсету. "Табиғи
                           ресурстардың мемле.
                           кеттік кадастрлары"
                           ақпараттық жүйесiн
                           және 2 дербес
                           мiндеттердi сүйе.
                           мелдеу және техни.
                           калық қолдау.

3        002  Аумақтық     805 бiрлiк санын.   Жыл    Қазақстан
              органдардың  дағы бекiтілген     бойы   Республикасы.
              аппараттары  штаттық сан                ның Қоршаған
                           лимитiне сәйкес            ортаны қорғау
                           Қазақстан Республи.        министрлігі
                           касы Қоршаған
                           ортаны қорғау
                           министрлігінiң
                           аумақтық органда.
                           рын ұстап тұру.

4        007  Мемлекеттік  Бiлiктiлiктi артты. Жыл    Қазақстан
              қызметшiлер. рудың бекiтiлген    бойы   Республикасы.
              дiң бiлiк.   жоспарына сәйкес           ның Қоршаған
              тілігін      мемлекеттiк қызмет.        ортаны қорғау
              арттыру      шілердiң білiкті.          министрлігі
                           лігін арттыру
                           жөнiндегi қызмет
                           көрсетулердi сатып
                           алу. Білiктілігін
                           арттыру және
                           мемлекеттiк тiлдi
                           оқыту курстарынан
                           өтетiн мемлекеттік
                           қызметшiлердiң
                           орташа жылдық саны
                           200 қызметкерден
                           астам.

5        008  Мемлекеттiк  Қоршаған ортаны     Жыл    Қазақстан
              органдардың  қорғаудың екi       бойы   Республикасы.
              ғимараттары  аумақтық                   ның Қоршаған
              мен үй-жай.  басқармаларында            ортаны қорғау
              ларын        (қоршаған ортаны           министрлігі
              күрделi      қорғаудың Астана
              жөндеу       қалалық аумақтық
                           басқармасы және
                           қоршаған ортаны
                           қорғаудың Қызылорда
                           облыстық аумақтық
                           басқармасы) ғимарат.
                           тар мен үйлердi
                           күрделі жөндеу.

6        009  Мемлекеттiк  Қоршаған ортаны     Жыл    Қазақстан
              органдары    қорғаудың аумақтық  бойы   Республикасы.
              материал.    басқармалары үшiн          ның Қоршаған
              дық-техника. мұнай өнiмдерiнiң          ортаны қорғау
              лық жарақ.   сапасын бақылаудың         министрлігі
              тандыру      7 ұтқыр (жылжымалы)
                           лабораториясын;
                           181 бiрлiк санында.
                           ғы лабораториялық
                           жабдықты; анализдер.
                           дi жүргiзу үшiн
                           химыдыстар мен
                           химреактивтердi;
                           екi тiлдегі ілеспе
                           аудармамен залды
                           дыбыстау жүйесімен
                           1 кешен жабдығын;
                           116 темiр шкафтар.
                           ды сатып алу.
                           Құны 40 еселiк
                           айлық көрсеткіштен
                           аспайтын өзге де
                           тауарлық-материал.
                           дық құндылықтарды
                           сатып алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi мен оның аумақтық органдарына жүктелген функцияларды сапалы және уақытылы орындау; қазiргi заманғы экономикалық жағдайлардағы кәсiби мемлекеттiк қызметтiң талаптарына жауап беретiн мемлекеттік қызметшiлердi сапалы оқытудың жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру; материалдық-техникалық базаны жарақтандыру және күшейту Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігін орталық аппаратына және оның аумақтық органдарына жүктелген мiндеттердi тиiмдi орындауға жәрдемдеседi.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
301-қосымша         

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10000 мың теңге (он миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Экологиялық сараптама туралы" Қазақстан Pecпубликасының 1997 жылғы 18 наурыздағы  Заңы ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының  11-тарауы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 6 қарашадағы N 1173  қаулысы ; "Табиғат қорғауды жобалау, нормалау және экологиялық сараптау саласындағы жұмыстар жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 қазандағы N 1039  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға жоспарланатын басқарушылық, шаруашылық, инвестициялық және өзге де қызметті iске асырудың ықтимал терiс салдарларының алдын алу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға жоспарланатын басқарушылық, шаруашылық, инвестициялық және өзге де қызметтің әсерiне жан-жақты талдау мен бағалау жүргiзу; Қазақстан Республикасының заңдарындағы, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттардағы, нормалар мен ережелердегi экологиялық талаптардың сараптық құжаттамасындағы сақталуын тексеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Мемлекеттiк  Мемлекеттiк орган.  Жыл    Қазақстан
              экологиялық  дар бастамашылық    бойы   Республикасы.
              сараптама    жасайтын 95 жоба.          ның Қоршаған
              жүргізу      ның мемлекеттiк            ортаны қорғау
                           экологиялық                министрлігі
                           сараптамасын
                           жүргiзу; экологиялық
                           сараптаманың қоры.
                           тындыларын әзiрлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк органдар бастамашылық жасайтын 95 жоба бойынша мемлекеттiк экологиялық сараптаманың қорытындысы.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
302-қосымша         

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 171175 мың теңге (бiр жүз жетпiс бiр миллион бiр жүз жетпiс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегі Заңы,  15-тарау ; "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi  Заңы 1 ,  3 ,   6 ,   18,   26-баптар ; "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы; "Мұнай операцияларына байланысты су асты құбырлары мен кабельдерін орнату мен пайдалану кезiнде қауiпсiздiк пен қоршаған табиғи ортаны қорғау ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 13 маусымдағы N 732  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мұнай және газ кен орындарын игерудiң бiрыңғай ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 1996 жылғы 18 маусымдағы N 745  қаулысы ; Қазақстан Республикасының теңiзде және iшкi су қоймаларында мұнай операцияларын жүргізу тәртiбi жөнiндегi ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 105 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 6 қаңтардағы N 1173  қаулысы ; "2003-2015 жылдарға арналған Қазақстан Республикасын өнеркәсiптiк-инновациялық дамыту стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2003-2015 жылдарға арналған ic-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 17 шiлдедегі N 712-1  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi ғылыми негiздердi әзiрлеу және жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қоршаған ортаның жай-күйiн жақсарту жөнiндегi нұсқамалар мен ұсыныстарды әзiрлеу.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Қоршаған       Парник газдары.   Жыл    Қазақстан
              ортаны қор.  ның шығарындыларын  бойы   Республикасы.
              ғау саласын. сандық бағалау,            ның Қоршаған
              дағы ғылыми  парник газдарының          ортаны қорғау
              зерттеулер   эмиссиялары                министрлігі
                           сценарийлерiн әзiр.
                           леу, парник газда.
                           рының эмиссияларын
                           азайту жөнiндегі
                           Қазақстанның ұлттық
                           стратегиясын әзiр.
                           леу, парник газдар.
                           дың шығарындыларына
                           квоталарды лицен.
                           зиялаудың ұлттық
                           жүйесін құру үшiн
                           жағдай жасау,
                           парник газдарының
                           эмиссиялары/ағын.
                           дары жөнiндегі
                           мониторинг және
                           есеп беру жүйесiн
                           орнату, парник
                           газдарының шығарын.
                           дыларына квоталарды
                           лицензиялаудың
                           ұлттық жүйесiн құру
                           үшiн жағдай жасау,
                           парник газдарының
                           эмиссиялары/ағыны
                           бойынша мониторинг
                           және есептілiк
                           жүйесiн орнату.
                             Аймақтық
                           климаттың қазiргi
                           заманғы өзгеруiн,
                           экономиканың
                           экологиялық жүйе.
                           лерiнiң және
                           климатқа тәуелдi
                           салалардың климат.
                           тың өзгеруiне
                           бейiмдiлігінiң
                           осалдығы мен
                           мүмкiндiктерiн
                           бағалау, атмосфера.
                           дағы көмiр қышқыл
                           газының концентра.
                           циясы ұлғайған
                           кезде аймақтық
                           климаттың өзгеруi.
                           нiң сценарийлерiн
                           әзiрлеу.
                             Жердiң озон
                           қабатына физикалық
                           және химиялық
                           процестердiң әсе.
                           рiн, сондай-ақ озон
                           қабатының жай-күйi.
                           нiң өзгеруiн,
                           әcipece, ультракүл.
                           гiн, күн сәулесiнiң
                           адам денсаулығына
                           және басқа да тiрi
                           организмдерге,
                           климатқа, адам
                           пайдаланатын табиғи
                           және жасанды
                           материалдарға
                           өзгеруiн бағалау.
                             Ластаушы заттарды
                           үлкен қашықтықтарға
                           көшiру және олардың
                           шашылуын бағалау
                           жөнiндегi ғылыми
                           зерттеулер,
                           атмосфераның ластану
                           процестерiн модель.
                           деудiң мүмкiн
                           болатын салдарларын
                           анықтау және оның
                           сапасын айқындау,
                           ластанумен күрестiң
                           экономикалық тиiмдi.
                           лiгiн арттыру
                           жөнiндегi нұсқама.
                           ларды әзірлеу.
                             Қазақстандағы
                           озон бұзатын заттар.
                           ды (ОБЗ) тұтынуды
                           бағалау мен болжауға
                           әдістемелік тәсіл.
                           дердi жетiлдiру;
                           ОБЗ импорты мен
                           мониторингi жүйесiн
                           әзiрлеу, сондай-ақ
                           ОБЗ тұтыну процесi.
                           нiң қысқаруын
                           басқару; ОБЗ тұтыну
                           өсуiнiң себебiн
                           анықтау; Қазақстан.
                           дағы ОБЗ ұлттық
                           кадастрын әзiрлеу.
                             Қазақстандағы
                           экологиялық жағдайды
                           бағалау жөнiндегі
                           ғылыми зерттеулер,
                           табиғи ресурстарды
                           пайдаланудың дең.
                           гейi, қоршаған
                           ортаға шаруашылық
                           қызметiнiң әсерi
                           және оған терiс
                           әсер етудi азайту
                           үшiн қабылданатын
                           шаралар мен басқа.
                           лары.
                             Экожүйенiң негізгi
                           компоненттерiндегі:
                           топырақтағы, өсiм.
                           дiктердегi, жануар.
                           лардағы, сондай-ақ
                           антропогендiк
                           процестiң деңгейiн
                           ескере отырып,
                           топырақтың минерал.
                           дық бөлігінiң
                           (Гибсон бойынша
                           энтропия және
                           энергия) әртүрлi
                           техногендiк жүкте.
                           месi және термоди.
                           намикалық сипатта.
                           масымен топырақ
                           құрау процестерiне
                           энергия шығысындағы
                           әртүрліліктiң
                           жинақталған
                           энергиясын айқындау
                           жөнiндегі ғылыми
                           жұмыстар.
                             Физикалық және
                           экономикалық геогра.
                           фия, геофорфология,
                           гидрология және
                           экология саласындағы
                           ғылыми зерттеулер
                           негiзiнде табиғи
                           ресурстарды ұтымды
                           пайдаланудың мiндет.
                           терiне негiзделген
                           шешуге, қоршаған
                           ортаны қорғауға,
                           өндiрiстiк күштердi
                           дамытуға, республи.
                           кадағы әлеуметтiк-
                           экономикалық және
                           мәдени құрылысқа
                           арналған Қазақстан.
                           ның кешендi ғылыми-
                           анықтамалық эколо.
                           гиялық атласы
                           әзiрленуде.
                             Каспий теңiзi
                           деңгейiнiң салдары.
                           нан туындайтын
                           процестердi ескере
                           отырып, Каспий
                           маңының солтүстiк-
                           шығыс бөлігінiң
                           қазiргi заманғы
                           экологиялық жағ.
                           дайын зерттеу және
                           бағалау.
                             Қазiргi заманғы
                           экологиялық және
                           саяси жағдайлардағы
                           Iле-Балқаш аймағы.
                           ның жер асты
                           суларының ресурста.
                           рын пайдаланудың
                           перспективаларын
                           бағалау.
                             Техногендiк
                           қалдықтарды және
                           Қазақстан Республи.
                           касындағы оларды
                           кәдеге асырудың
                           жолдарын ғылыми-
                           техникалық бағалау.
                             Қоршаған орта
                           мен халықтың
                           денсаулығына
                           "Байқоңыр" кешенi.
                           нiң зымыран-ғарыш
                           қызметiнiң әсерiн
                           бағалау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасындағы парник газдарының антропогендiк шығарындыларының/ағындарының деңгейiн бағалаудың нәтижелерi туралы есеп, жыл сайынғы негізде парник газдарының шығарындыларын/ағындары мониторингiнiң ұлттық жүйесiн құру үшiн нұсқамалар беру;
      атмосферадағы көмiр қышқыл газы концентрациясының ұлғаюы кезiнде аймақтық климаттың қазiргi заманғы өзгеруiн бағалау, экономиканың экологиялық жүйелерiн және климатқа тәуелді салаларының климаттың өзгеруiне бейiмделуiнiң осалдығы мен мүмкiндіктерiн бағалау;
      Қазақстанның үстiндегi озон қабатының жай-күйi туралы ақпарат беру;
      атмосфера процестерiн және сапасын модельдеу;
      ОБЗ импортының мониторингiн жетiлдiру жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеу, сондай-ақ ұлттық деңгейде ОБЗ тұтынуды қысқарту, осы бағыттағы стратегияны әзiрлеу;
      табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жөнiндегі ұсыныстарды әзiрлеу;
      экологиялық жүйелердiң жай-күйiне антропогендiк факторлардың әсер етуiн бағалау туралы есеп;
      Қазақстан Республикасының жаңарған экологиялық Атласын жасау;
      қолда бар материалдармен ғылыми есептi, табиғи және техногендiк процестердiң катологын, 1-50000 масштабындағы геоэкологиялық картаны беру;
      Iле-Балқаш бассейнiнiң жер асты суларының ресурстарын пайдалану перспективаларын бағалау нәтижелерi бойынша ғылыми, стратегиялық және жедел шешiмдердi әзiрлеу;
      мемлекеттiк басқару органдарына техногендiк қалдықтардың сандық және сапалық сипаттамалары бойынша "Байқоңыр" космодромының зымыран-ғарыш қызметiнiң әсерiне ұшыраған аумақтың ластануын зерттеу жөнiндегi есеп.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
303-қосымша         

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 618000 мың теңге (алты жүз он сегiз миллион теңгe).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су  кодексi ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiгi туралы" қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгi тұжырымдамасы; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 6 қарашадағы N 1173  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi N 926  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2006 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамудың индикативтiк жоспары; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаның жай-күйін, халық денсаулығын жақсарту және табиғи ортаға ұлғаймалы теріс антропогендік әсер етуді азайту; табиғи ресурстарды қалпына келтіру, сақтау және тиімді пайдалану.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тазарту құрылғысының кешендерін және ағынды сулардың биологиялық тазарту станциясын қайта жөндеу және салу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Қоршаған       Мынадай iс-шара.  Жыл    Қазақстан
              ортаны         ларға "2004       бойы   Республикасы.
              қорғау         жылға арналған           ның Қоршаған
              объектiлерiн   республикалық            ортаны қорғау
              салу және      бюджет туралы"           министрлігі
              қайта          Қазақстан
              жаңарту        Республикасының
                             Заңын iске асыру
                             туралы" Қазақстан
                             Республикасы
                             Үкiметiнiң 2003
                             жылғы 12 желтоқ.
                             сандағы N 1260
                             қаулысына
                             2-қосымшаға сәйкес
                             сома шегiнде
                             инвестициялық
                             жобаларды iске
                             асыру:
                               1. Ақтөбе қала.
                             сының Елек өзе.
                             ніндегі тазарту
                             құрылғыларының
                             кешенiн қайта
                             жөндеудiң жоба.
                             лау-сметалық
                             құжаттамасының
                             мемлекеттiк
                             сараптамасын
                             әзiрлеу және
                             жүргiзу. Бекiтiл.
                             ген жобалау-сме.
                             талық құжаттама.
                             сына сәйкес құры.
                             лыс жұмыстарының
                             бiрiншi кезеңiн
                             жүргізу (кереге
                             тор ғимаратын,
                             құмұстағышты, құм
                             алаңын салу, 3
                             кеpeгe торды,
                             "механикалық
                             ескектердi",
                             гидроэлеваторлар.
                             ды, пульпосымдарды
                             жабдықтау және
                             монтаждау).
                             2. "Шучье-
                             Бурабай курорт
                             аймағының
                             ағынды сулары
                             биологиялық
                             тазартудың тазарту
                             құрылғыларының
                             кешенiн салу"
                             жобасының жобалау-
                             сметалық құжатта.
                             масының мемлекет.
                             тiк сараптамасын
                             әзiрлеу және
                             жүргізу.
                               3. Белгiленген
                             тәртiппен бекi.
                             тiлген жобалау-
                             сметалық құжат.
                             тамаға сәйкес
                             ("Қызылорда қала.
                             сындағы ағынды
                             сулардың биоло.
                             гиялық тазарту
                             станциясын" салу
                             жобасын бекiту
                             туралы" Экономика
                             және сауда
                             министрлігі
                             Құрылыс iсi
                             жөнiндегi коми.
                             теттiң 2002 жылғы
                             28 маусымдағы N
                             156 бұйрығы)
                             Қызылорда қала.
                             сындағы ағынды
                             сулардың биология.
                             лық тазарту
                             станциясын салу:
                             қосалқы өндiрiс.
                             тiк және қызмет
                             көрсету мақсатын.
                             дағы объектiлер,
                             теплофикация
                             ғимараты, суды
                             төмендету негізгi
                             өндiрiстiк мақсат.
                             тағы объектiлер,
                             энергетика шаруа.
                             шылығы, уақытша
                             үймереттер мен
                             ғимараттар.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: "Ақтөбе қаласындағы Елек өзенiнiң тазарту құрылғыларының кешенiн қайта жөндеу" және "Шучье-Бурабай курорт аймағының ағынды суларын биологиялық тазартудың тазарту құрылғыларының кешенiн салу" жобалары бойынша мемлекеттiк сараптамадан өткен және заңнамамен белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттама; Ақтөбе қаласындағы Елек өзенiнiң тазарту құрылғылары кешенiн салудың бiрiншi кезеңi бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемін орындау; Қызылорда қаласындағы ағынды сулардың биологиялық тазарту станциясын салу бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау (сметалық құнның жалпы көлемін 60%).

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
304-қосымша         

       Ескерту. 304-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау объектілерiн қалпына келтiру"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 62196 мың теңге (алпыс екi миллион бір жүз тоқсан алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасына қуаң жерлерді қалпына келтiру жобасын дайындауға арнап Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiнiң гранты беру туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 23 шiлдедегi N 987  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi N 926  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2004-2006 жылдарға арналған индикативтік жоспары туралы" "Жаһандық экологиялық қордың Атқарушы агенттігi ретiнде жұмыс iстейтiн Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiнiң арасындағы Сенiмгерлiк қорының (Қуаң жерлердi басқару жөнiндегi жоба) Гранттық келiсiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 қарашадағы N 1199  қаулысы , "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: астық өсiру үшiн қиын жағдайлардағы аумақтарда табиғи ресурстарды сақтау, қалпына келтiру және тұрақты пайдалану.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: құрғақ жағдайлардағы жер пайдаланудың тұрақты жүйелерiн енгiзу; ауыл шаруашылығы өнiмiн өткiзуден фермерлердiң табыс алуына жәрдемдесетiн iс-шараларды жүзеге асыру; "Көмiрсутегі квоталарымен" халықаралық саудадағы Қазақстан Республикасының мүмкiн болатын қатысуын айқындау үшiн көмiртегін жұтып қоюдың деңгейiн бағалау; Қазақстан мен Орта Азияның басқа өңiрлерiне жоба нәтижелерiнiң репликация стратегиясын әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Қоршаған
              ортаны қор.
              ғау объектi.
              лерiн қалпы.
              на келтіру

2        006  Iшкi көздер. а) жергiлiкті       Жыл    Қазақстан
              дiң есебiнен консультанттардың   бойы   Республикасы.
              грантты      қызмет көрсетуiн           ның Қоршаған
              iске асыру   төлеу;                     ортаны қорғау
                           б) iссапар шығыс.          министрлігі
                           тары;
                           в) автокөлiктi
                           ұстап тұру;
                           г) операциялық
                           шығыстар;
                           д) материалдар мен
                           қосалқы бөлшектердi
                           caтып алу;
                           е) төбесiн қайта
                           жөндеу;
                           ж) расходы по
                           мониторингу погла.
                           щения углекислого
                           газа;
                           з) оплата налога
                           на добавленную
                           стоимость и
                           таможеннык пошлин;
                           и) құны АЕК-тiң 40
                           есе мөлшерінен 
                           аспайтын тауарлар
                           сатып алу. <*>   
___________________________________________________________________

       РҚАО-ның ескертуі. ж), з) тармақшаларының қазақша аудармасы жоқ.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: 3500 га тыңайған жерлердi, 5 мың гектар тозған жайылымды қалпына келтiру; көшет-бұталар өсiруге арналған тәлiмбақтардың негiзiн қалау; көшет-бұталар отырғызу бойынша жұмысты жүргiзу; 2 жел агрегаттарын орнату; 3 елдi мекендегi сүт жинау жөнiндегi орталықтарды ұйымдастыру.

       Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
305-қосымша         

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Гидрометеорологиялық мониторинг жүргiзу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1032627 мың теңге (бiр миллиард отыз екi миллион алты жүз жиырма жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су  кодексі 1 ,  5 ,    7 ,   8 ,   10,   15,   23-баптар ; Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы; "Бүкілдүниежүзілік метеорология ұйымы конвенциясына қосылу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1993 жылғы 13 cәуірдегі N 296  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 10 қаңтардағы N 38  қаулысы ; "Сумен оны пайдаланудың мемлекеттік есеп тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 15 ақпандағы N 160  қаулысы ; "Қазгидромет" және "Қазавиамет" мемлекеттік кәсіпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185  қаулысы ; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру мен жүргізудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 6 қаңтардағы N 1173  қаулысы ; Гидрометеорология саласындағы өзара iс-қимыл туралы келiсiм (Мәскеу қаласы, 1992 жылғы 8 ақпан); ТМД мемлекетаралық гидрометеорологиялық желiсi туралы келiсiм, Мәскеу, 2001 жылғы 16 наурыз.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағындағы табиғи ортаның жай-күйiне жүйелiк бақылауларды жүргiзу, республиканың экономика салаларына және халыққа гидрометеорологиялық қызмет көрсетуді жүзеге асыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: бақылауларды жүргiзу, гидрометеорологиялық деректердi жинау, талдау және қорытындылау, ауа райы болжамын жасау, гидрометеорологиялық қызмет көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Гидрометео.  244 метеостанция.   Жыл    Қазақстан
              рологиялық   дағы, 23 метеобе.   бойы   Республикасы.
              мониторинг   кеттердегі, 9              ның Қоршаған
              жүргізу      агрометеорология.          ортаны қорғау
                           лық бекеттердегі,          министрлігі
                           8 аэрологиялық
                           станциялардағы, 5
                           озонометрикалық
                           бақылау пункттерiн.
                           дегі, 14 актино.
                           метрикалық бақылау
                           пункттердегi, 7
                           жылу баланстық
                           бақылау пункттерiн.
                           дегі, 206 гидро.
                           бекеттердегi, 16
                           қар маршруттарында,
                           гидрометеорология.
                           лық ақпаратты aлу
                           алуға арналған 2
                           қар көшкiнi
                           станцияларындағы
                           стандарттық және
                           қосымша гидромете.
                           орологиялық
                           бақылауларды
                           жүргізу;
                           - ақпарат жинау
                           және өңдеу;
                           - қысқа мерзiмдi,
                           ұзақ мерзiмдi
                           метеорологиялық,
                           гидрологиялық және
                           агрометеорологиялық
                           болжамдарды әзiрлеу
                           және жасау;
                           - қауiптi және
                           стихиялық гидроме.
                           теорологиялық
                           құбылыстардың
                           қатерi мен туындау
                           фактiсi туралы
                           дауылдың алдын алу;
                           - метеорологиялық,
                           гидрологиялық,
                           агрометеорологиялық
                           бақылаулардың
                           материалдарын
                           климатологиялық
                           өңдеу;
                           - Президент әкiмшi.
                           лiгiне, Үкiметке,
                           мемлекеттiк орган.
                           дарға гидрометео.
                           рологиялық қызмет
                           көрсету;
                           - су басудан
                           кейiнгi жөндеу-қал.
                           пына келтiру
                           жұмыстары;
                           - 244 метеостанция.
                           лардағы және 128
                           гидробекеттердегі
                           өндiрiстiк үй-жай
                           мен жабдықты
                           ағымдағы жөндеу;
                           - Павлодар (1),
                           Алматы (2) және
                           Ақмола (2) облыста.
                           рындағы 5 метеостан.
                           цияларды көшiру;
                           - өлшеудiң гидро.
                           метеорологиялық
                           құралдарын сатып
                           алу (термометрлер
                           4932 бiрлiк,
                           вертушкалар үшiн
                           қосалқы бөлшектер
                           200 дана, қар
                           өлшейтiн рейкалар
                           500 бiрлiк, психо.
                           метрикалық будкалар
                           100 бiрлiк, гигро.
                           метрлер 60 бiрлiк,
                           барометрлер үшін
                           қосалқы бөлшектер
                           60 бiрлiк).
                           Гидрометеорология.
                           лық желiнi техника.
                           лық қайта жарақтан.
                           дыру үшiн:
                           - 1 аэрологикалық
                           кешендi;
                           - 3 радиолокация.
                           лық блогын;
                           - 25 барометрдi;
                           - 20 анеморумбомет.
                           рiн;
                           - 19 пакеттiк
                           бақылаумен радио.
                           станцияларды;
                           - 5 автоматты
                           метеостанцияларды;
                           - 2 теңiз автоматты
                           станцияларын;
                           - агрометпунктер
                           үшiн 80 ылғал
                           өлшеуiштi - негiзгі
                           жабдықты;
                           - 20 автоматты жұмыс
                           орындарын - метеоро.
                           логты;
                           - 1 кусттық радио.
                           станцияны сатып алу.
                           Гидрометеорология.
                           лық желiнiң мынадай
                           бекеттерi мен
                           пункттерiн құру:
                           - 1 аэрологиялық
                           станция;
                           - 4 метеорология.
                           лық станция;
                           - 20 гидрологиялық
                           бекет.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: 10 мемлекеттiк органдарға берiлетiн 254 данадағы Қазақстанның аумағы бойынша күн сайынғы метеорологиялық бюллетендi шығару; 4 мемлекеттiк органдарға берiлетiн 12 данадағы Қазақстанның аумағы бойынша ай сайынғы метеорологиялық бюллетендi шығару; 10 мемлекеттiк органдарға берiлетiн 5110 данадағы 14 облыс бойынша 2 және 3 тәулiкке арналған ауа райы болжамын жасау; 10 мемлекеттiк органдарға берiлетiн 7288 данадағы 14 облыс бойынша бiр аптаға ауа райы болжамын жасау; 26 мемлекеттiк органдарға берiлетiн қатер немесе туындау фактiсi жағдайындағы Қазақстанның облыстары мен әкiмшiлiк орталықтары бойынша қауiптi және стихиялық гидрометеорологиялық құбылыстардың туындау мүмкiндiгi туралы дауылдың алдын алу; 3 мемлекеттiк органға берiлетiн 254 данадағы күн сайынғы гидрологиялық бюллетенді шығару; жаңа бекеттер мен гидрометрологиялық желі пункттерін құру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
306-қосымша         

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесiн
құру және дамыту"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 41048 мың теңге (қырық бiр миллион қырық сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шілдедегі  Заңы ; "Ақпаратқа кiру, шешiмдердi қабылдау процесiне жұртшылықтың қатысуы және қоршаған ортаға қатысты мәселелер бойынша сот әділдігiне қол жеткiзу туралы конвенцияны бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қазандағы  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасында біртұтас ақпараттық кеңістікті қалыптастыру туралы" 1997 жылғы 9 желтоқсандағы N 3787  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен бекiтілген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауiпсiздiгі тұжырымдамасы; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін ұйымдастыру мен жүргізудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 6 қарашадағы N 1173  қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегі N 903  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2006 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспары; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 желтоқсандағы  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаны қорғау жүйесiн ақпараттандырудың қазiргi заманғы деңгейіне қол жеткізуге бағытталған кешенді ақпараттандыруды жүргізу, сондай-ақ қазiргi заманғы жаңғыртуды қамтамасыз ету және есептеу, коммуникациялық, желiлiк жабдық әрi ұйымдастырушылық техникасын, желiлiк бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жарақтандыру, ақпараттық жүйелердi тұтастандыру және ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық жүйесiн әзiрлеу және құру; "Табиғи ресурстардың мемлекеттік кадастрлары" ақпараттық жүйесiн дамыту; жалпы пайдаланудағы дерекқорды (ақпараттық ресурстарды) құру, лицензиялық желiлiк бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi ақпараттық жүйесiнiң жұмысы үшiн есептеу техникасын, принтерлердi, сканерлердi сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Қоршаған
              ортаны қор.
              ғаудың ақпа.
              раттық
              жүйесiн құру
              және
              дамыту

2        005  Iшкi         90 жұмыс станция.   Жыл    Қазақстан
              көздер       ларын; 40 принтер.  бойы   Республикасы.
              есебiнен     дi; 2 сканердi; 4          ның  Қоршаған
              жобаны       модемдi; 1 үздiксiз        ортаны қорғау
              iске асыру   қоректендiру көзiн         министрлігі
                           және оларға ілеспе
                           бағдарламалық өнiм.
                           дер мен қызмет
                           көрсетулердi сатып
                           алу және жабдықты
                           монтаждау. Қоршаған
                           ортаны қорғау
                           ақпараттық жүйесi.
                           нiң 2 кiшi жүйесiн
                           әзiрлеу.

3        006  Iшкi көздер. Жабдықты, оның      Жыл    Қазақстан
              дiң есебi.   iшінде:             бойы   Республикасы.
              нен грантты  - бағдарламалық            ның Қоршаған
              iске асыру   қамтамасыз етудi           ортаны қорғау
                           қоса, пайдаланушы.         министрлігі
                           лар үшiн жұмыс
                           станцияларын;
                           - көп функциональды
                           принтерлердi;
                           - факсимильдiк
                           аппаратты сатып алу
                           және монтаждау.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жаңа технологиялық шешiмдер мен инструментальдық құралдардың базасында қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттандыру жүйесiнiң қазiргi заманғы деңгейiн қамтамасыз ету, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғауды тиiмдi басқару мен мониторингiн қамтамасыз ету, экологиялық заң бұзушылықтар туралы ақпаратты жинаудың және өңдеудiң жеделдiгі.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
307-қосымша         

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қоршаған ортаның жай-күйiне бақылау жүргiзу"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 522399 мың теңге (бec жүз жиырма екі миллион үш жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегі Су кодексі  1 ,   5 ,   7 ,   8 ,   10,   15,   23-тараулар ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңы  4 ,   9 ,   12,   48,   81-баптар ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 26 маусымдағы  Заңы ; "Атмосфералық ауаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 наурыздағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Ақтау теңіз порты" арнайы экономикалық аймағын құру туралы" 2002 жылғы 26 сәуірдегі  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстанның 2030 жылға дейінгі Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы" 2003 жылғы 15 тамыздағы  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы; "Қазақстан Республикасының теңiздерi мен iшкi су қоймаларында мұнай операцияларын жүргiзудiң тәртібi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 105  қаулысы ; "Қазгидромет" және "Қазавиамет" мемлекеттiк кәсiпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185  қаулысы ; "Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн ұйымдастыру мен жүргiзудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 маусымдағы N 885  қаулысы ; "Арал аймағын қолдау және дамыту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 29 тамыздағы N 1121  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған Iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 17 шiлдедегi N 712-1  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған Iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 20 тамыздағы N 838  қаулысы ; "Байқоңыр" кешенiн жалға алу шартымен кешен аумағында экология мен табиғат пайдалану жөнiндегi Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ресей Федерациясы Үкiметiнiң 1999 жылғы 18 қарашадағы келiсiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаға мүмкiн болатын терiс антропогендiк әсер етудiң алдын алу.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық мониторингтi жүргiзу, қоршаған ортаның негiзгi компоненттерiн ластаудың жай-күйi бөлiгiндегi мемлекеттiк органдарды ақпараттық қамтамасыз ету және табиғат қорғау iс-шараларының тиiмдiлiгiн бағалау, Қазақстан Республикасының ауылдық аймақтарында экологиялық-демографиялық аудандастырудың кестесiн жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   008       Қоршаған     Мониторингті        Жыл    Қазақстан
              ортаның      ұйымдастыру және    бойы   Республикасы.
              жай-күйiне   жүргізу.                   ның Қоршаған
              бақылау        1. Экологиялық           ортаны қорғау
              жүргізу      мониторингті               министрлігі
                           жүргiзу: 20 елдi
                           мекендердегі, 16
                           көрсеткiш бойынша
                           52 бақылау бекет.
                           терiнде атмосфера.
                           лық ауаның ластану.
                           ына мониторинг
                           жүргізу, 10 көрсет.
                           кiш бойынша 40
                           метеостанциядағы
                           атмосфералық жауын-
                           шашынның мониторин.
                           гi, 50 көрсеткiшке
                           дейiн 60 су объекті.
                           лерiнде құрлықтың
                           жер үстi суларының
                           мониторингiн
                           жүргізу, 10 метео.
                           станцияда топырақ.
                           тың ластануының
                           мониторингі, 65
                           метеостанциядағы
                           гамма-фонның күн
                           сайынғы өлшеулерi,
                           40 метеостанциядағы
                           бетта белсенділiктi
                           айқындау үшiн
                           атмосфералық түсу.
                           лердiң сынамаларын
                           сұрыптау, оның
                           iшiнде:
                           - Қызылорда қаласы.
                           ның қоршаған
                           ортасын қорғау және
                           халықтың денсаулы.
                           ғының мониторингi;
                           - "Ақтау" теңiз
                           порты" арнаулы
                           экономикалық
                           аймағының аумағына
                           мониторинг жүргізу;
                           - зымыран-ғарыш
                           қызметiне ұшыраған
                           аумақтар учаскеле.
                           рiнiң экологиялық
                           жай-күйiне
                           мониторинг жүргiзу;
                           - Сырдария өзенiнiң
                           су үсті көздерiн
                           кешендi бағалау.
                           2. Мониторинг жүйе.
                           сiн материалдық-
                           техникалық қамтама.
                           сыз ету, оның
                           iшiнде:
                           - атмосфералық
                           ауаның жай-күйiн
                           бақылаудың 5
                           станционарлық
                           бекеттерiн;
                           - желілік зертхана
                           үшiн жабдықтың 4
                           кешенiн;
                           - судың сапасының
                           анализі үшін 1
                           портативтік
                           зертхананы;
                           - зертхана үшiн
                           жабдықтың 1 кешенiн;
                           - зертханалық жиhаз.
                           дың 1 кешенiн;
                           - 21 бiрлiктегі
                           газанализаторларын;
                           - 21 бiрлiктегi
                           дозиметрлердi;
                           - бағдарламалық
                           қамтамасыз етумен
                           20 компьютердi;
                           - Қызылордалық
                           орталық үшiн офис.
                           тiк жиhаздың 1
                           кешенiн сатып алу
                           және орнату.
                             3. Қызылордалық
                           орталықты жайғас.
                           тыру үшiн құрылыс
                           материалдарын сатып
                           алу (есiк блоктары,
                           терезелер, санжелi,
                           фурнитура, плиталық
                           еден және т.б.).
                             4. Зымыран-ғарыш
                           қызметiне ұшыраған
                           аймақтар учаскеле.
                           рiнiң экологиялық
                           жай-күйiнiң монито.
                           рингi үшiн жабдықты,
                           оның iшiнде:
                           - 1 спектрометрдi;
                           - 1 радиохимиялық
                           спектрометрдi
                           сатып алу.
                             5. Каспий
                           теңiзiнiң қазақстан.
                           дық бөлiгіндегi
                           қоршаған ортаның
                           жай-күйiн бағалау
                           және болжау үшiн
                           мониторингті және
                           ақпараттық жүйенi
                           ұйымдастыру жөнiн.
                           дегi iс-шаралар,
                           оның iшiнде:
                           - қоршаған ортаның
                           жай-күйiне бақылау
                           жүргiзу: 43920
                           сынамалардың атмос.
                           фералық ауаның
                           ластануына, 60
                           сынамадағы атмос.
                           фералық жауын-
                           шашынға, 120
                           сынамадағы жер
                           үсті ағын суының
                           ластануына, 324
                           сынамадағы теңiз
                           суларының ластануы.
                           на, 42 сынамадағы
                           топырақтың ластану.
                           ына, 86 сынамадағы
                           дондық қабаттардың
                           ластануына мони.
                           торинг жүргiзу,
                           2525 сынамадағы
                           радиациялық
                           мониторинг;
                           - Атырау қаласында
                           аймақтық теңiз
                           зертханасын
                           ұйымдастыру;
                           - 5 теңiз станция.
                           ларын; 6 жағалау
                           станцияларын; 5
                           жағалау бекеттерiн
                           ашу;
                           - 6 жағалау
                           станцияларын; 8
                           жағалау бекеттерiн;
                           4 саға бекеттерiн
                           жаңғырту;
                           - 2 ААЖ ұйымдас.
                           тыру;
                           - коммутация және
                           байланыс орталығын
                           ұйымдастыру;
                           - 2 теңiз катерiн
                           сатып алу.
                             6. Қызылорда және
                           Алматы облыстарының
                           әкiмшiлiк ауданда.
                           рының экологиялық
                           паспорттарын құру
                           мақсатымен ауылдық
                           аймақтардың
                           экологиялық-демогра.
                           фиялық зерттеулерi
                           жөнiндегі iс-шара.
                           лар, оның iшiнде:
                           - ауыл халқының
                           өмiршеңдiгін ескере
                           отырып, Қазақстан
                           Республикасының
                           ауылдық аймақтарын
                           экологиялық-демо.
                           графиялық аудандас.
                           тыруға бөлудiң
                           негiзгi ережелерi
                           мен қағидаттарын
                           әзiрлеу;
                           - ауыл халқының
                           өмiршеңдігінiң
                           деңгейiн айқындайтын
                           негiзгi ландшафтық-
                           экологиялық және
                           әлеуеттік-экология.
                           лық факторларын
                           анықтау;
                           - мекен ету аудан.
                           дарының экология.
                           лық-демографиялық
                           процестерiн талдау
                           және бағалау;
                           - ландшафтық-эколо.
                           гиялық аудандар
                           бойынша ауыл
                           халқының ауру-сыр.
                           қатын талдау және
                           бағалау;
                           - ландшафтардың
                           антропогендiк бұзы.
                           лулығының және
                           әлеуметтiк-экономи.
                           калық жағдайлардың
                           деңгейiн айқындау
                           негiзiнде экология.
                           лық-демографиялық
                           шиеленiстiң тоқырау
                           ошақтарын анықтау.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: қоршаған ортаның жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштердiң жүйесiн алу; қоршаған ортаның жай-күйi туралы ай сайынғы, тоқсан сайынғы және жылдық бюллетендердi шығару; мониторингтiң дерекқорын ақпараттық-техникалық сүйемелдеу; Көкшетау, Қызылорда, Талдықорған (2) және Алматы қалаларында атмосфералық ауаның жай-күйiне бақылаулардың 5 стационарлық бекеттерiн орнату және жабдықтау, Көкшетау, Қызылорда, Талдықорған және Ақсай қалаларында желiлiк зертханаларды ұйымдастыру, мемлекеттік экологиялық мониторингтің химиялық-талдау желiсiнiң талдау жабдығын жаңғырту; жұмысты қамтамасыз ету үшiн Қызылорда қаласының қоршаған ортасы мен халықтың денсаулығының мониторингі орталығын жарақтандыру және қоршаған ортаның және халықтың денсаулығының жай-күйiн сипаттайтын көрсеткiштер жүйесiн алу; Каспий теңiзiнiң табиғи жүйесiне әсердi азайту үшiн Каспий теңiзiнiң қазақстандық бөлігінiң қоршаған ортасының жай-табиғат қорғау iс-шараларын iске асыру үшiн негiз құру жөнiндегі ақпарат алмасуды қамтамасыз ету; Қазақстан қалаларының әуе бассейнiнiң ластануының қазiргi заманғы ластануының жай-күйiн бағалау және Сырдария өзенiнiң жер үстi суларының сапасын кешендi бағалау жөнiндегi есеп "Байқоңыр" ғарыш айлағының және зымыран тасығыштардың бөлiнетiн бөлiктерiнiң құлау аудандарының экологиялық мониторинг жүйесiн ұйымдастыру және қызмет етуi, зымыран-ғарыш қызметiнiң әсерiне ұшыраған аумақтардың экологиялық жай-күйiн кешендi экологиялық бағалау; ауыл халқының өмiршеңдiгiнiң деңгейiн айқындау, ландшафтардың антропогендiк бұзылу деңгейiн айқындау негiзiнде экологиялық-демографиялық шиеленiстiң тоқырау ошақтарын айқындау.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
308-қосымша         

234 - Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қоршаған ортаны қорғау үшiн облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне берілетін мақсатты инвестициялық трансферттер"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 858890 мың теңге (сегiз жүз елу сегiз миллион сегіз жүз тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылы 3 желтоқсанда N 1241  Жарлығымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы; "Павлодар өнеркәсiптік аймағында ("Химпром" өндiрiстiк бiрлестігі) экологиялық және санитарлық-гигиеналық жағдайды жақсарту жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 4 қаңтардағы N 7 қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегі N 926  қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2004-2006 жылдарға арналған индикативтік жоспары; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы  қаулысы ; "Трансшекаралық су объектілерін бірлесе пайдалану және қорғау туралы" Ресей Федерациясының Yкіметi мен Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арасындағы 1992 жылғы 27 тамыздағы келiсiм.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қоршаған ортаны сауықтыру және терiс антропогендiк әсер етудi азайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сынап ластануының ошағын жою және жер асты сулары арқылы сынаптың ағып кетуiнiң алдын алу үшiн мақсатты инвестициялық трансферттердi аудару, ағынды суларды биологиялық тазартуды қамтамасыз ету және ағынды сулармен Ертiс өзенiнiң бассейнiнiң ластануын азайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   009       Қоршаған     "2004 жылға арнал.  Жыл    Қазақстан
              ортаны       ған республикалық   бойы   Республикасы.
              қорғау үшiн  бюджет туралы"             ның Қоршаған
              облыстық     Қазақстан                  ортаны қорғау
              бюджеттерге, Республикасының            министрлігі
              Астана және  заңын iске асыру
              Алматы қала. туралы" Қазақстан
              ларының      Республикасы
              бюджеттерiне Yкiметiнiң 2003 
              берiлетін    жылғы 12 желтоқ.
              мақсатты     сандағы N 1260
              инвестиция.  қаулысының
              лық транс.   2-қосымшасына
              ферттер      сәйкес тiзбе
                           бойынша және сома
                           шегінде инвестиция.
                           лық жобаларды iске
                           асыру үшiн қоршаған
                           ортаны қорғауға
                           облыстық бюджеттер.
                           ге және Астана мен
                           Алматы қалаларының
                           бюджеттерiне
                           мақсатты инвестиция.
                           лық трансферттердi
                           аудару.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Павлодар химия зауыты" ААҚ-да демеркуризация жұмыстарын аяқтау; Семей қаласындағы ағынды суларды биологиялық тазарту құрылғысын салуды аяқтау және пайдалануға беру.
      Ескерту: *) "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260  қаулысына 2-қосымшаға сәйкес инвестициялық жобалардың тiзбесi, сондай-ақ заңнамамен белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамасына (бекiтудiң нөмiрi мен күнiн көрсете отырып) сәйкес iс-шаралар, трансферттердi игеру шеңберiндегі күтiлетін нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарында көрсетіледi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады