2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

      РҚАО-ның ескертуі. P031327 қаулысын қараңыз

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
54-қосымша      

      Ескерту. 54-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Агроөнеркәсiптiк кешен, орман және су шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4953765 мың теңге (төрт миллиард тоғыз жүз елу үш миллион жеті жүз алпыс бес мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегі Заңының 8 , 21, 25-баптары ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының 10-бабы ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 4 , 6-баптары ; "Жануарлар әлемiн өсiрудi және пайдалануды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 21 қазандағы Заңы ; "2004 жылғы республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттік бюджет есебiнен қаржыланатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнiң бiрыңғай еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысы , "Ветеринариялық қызметтi лицензиялау ережесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 1997 жылғы 20 тамыздағы N 1272 қаулысы ; "Элеваторларда астықты және оны қайта өңдеу өнiмдерiн қабылдау, сақтау, қайта өңдеу жөнiндегі қызметті лицензиялаудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 22 ақпандағы N 243 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы бiрыңғай ақпараттық кеңестiк тұжырымдамасы және оны iске асыру шаралары" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 715 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі ақпараттық-маркетингiлiк жүйесiн құру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 қазандағы N 1627 қаулысы , "Қазақстан Республикасының "2004 жылғы республикалық бюджет туралы" Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттердiң тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерінің қызметiн қамтамасыз ету;
      кәсiби шеберлiктi толық жетiлдiру және лауазымды мiндеттердi тиiмдi орындау үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарға сәйкес кәсiби қызмет саласында теориялық және практикалық бiлiмдердi, ептiлiк пен дағдыларды жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратын және аумақтық басқармаларын ұстау.
      Мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн жоғарылату.
      Ауыл, орман және су шаруашылығы саласындағы заңнамаға сәйкес лицензиялауға жататын қызмет түрлерiн белгіленген тәртiппен лицензиялау.
      Балық ұстауды реттеу және балық ресурстарын сақтау бассейндiк басқармаларының материалдық-техникалық базасын жаңарту және нығайту.
      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң ақпараттық-маркетингілiк жүйелерiмен жергiлiктi мiндеттерiн қолдау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Агроөнер.
              кәсіптiк
              кешен,
              орман
              және су
              шаруашылы.
              ғы саласын.
              дағы
              уәкілетті
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық      Штат санының        Жыл     Қазақстан
              органның     лимиті 400 бiрлiк   бойында Республикасы.
              аппараты     көлемiнде бекiтiл.          ның Ауыл
                           ген шектегі                 шаруашылығы
                           Қазақстан Респуб.           министрлігі
                           ликасының Ауыл
                           шаруашылығы
                           министрлiгінiң
                           орталық аппаратын
                           ұстау.
                           15391 дана бланк
                           өнiмiн (лицензия)
                           дайындау жөнiндегi
                           қызметке еңбек
                           ақы төлеу.
                           Интернет жүйесiнде
                           жұмыс iстегенi
                           үшiн төлем ақы
                           төлеу, Веб-сайтты
                           ұстау және жаңарту,
                           ресми көздермен
                           ақылы негiзде
                           ақпарат алмасу,
                           iшкi жергiлiктi
                           желiге техникалық
                           қызмет көрсету,
                           ақпараттық-марке.
                           тингілік жүйенi
                           қолдау және дамыту
                           үшiн көрсетiлген
                           қызметтерге төлем
                           ақы төлеу.
                           Бекiтiлген норматив
                           бойынша 12 бiрлiк
                           қызмет бабындағы
                           автокөлiктi ұстау
                           және жалдау.
                           Техникалық қызмет
                           көрсету:
                           компьютерлер - 289
                           бiрлiк;
                           принтерлер - 98
                           бiрлiк.

3        002  Аумақтық     Штат санының лимитi Жыл     Қазақстан
              органдар.    7691 бiрлiк көле.   бойында Республикасы.
              дың аппа.    мiнде бекiтілген            ның Ауыл
              раттары      шектегi Қазақстан           шаруашылығы
                           Республикасының             министрлігі
                           Ауыл шаруашылығы
                           министрлiгінiң
                           аумақтық бөлімше.
                           лерiн ұстау.
                           Бекітілген норматив
                           бойынша 244 бiрлiк
                           қызмет автокөлiктi
                           ұстау және жалдау,
                           арнайы автокөлiк
                           - 44 бiрлiк, нақты
                           арнайы автокөлiк 654
                           бiрлiк.
                           Ағымдағы жөндеу
                           жүргізу. Техникалық
                           қызмет көрсету:
                           - компьютерлер - 687
                           бiрлiк;
                           - принтерлер - 611
                           бiрлiк;
                           - көбейту техникасы
                           - 244 бiрлiк;
                           - сканерлер - 135
                           бiрлiк.

4        007  Мемлекеттiк  Мемлекеттiк қызмет. Жыл     Қазақстан
              қызметшiлер. керлердің білікті.  бойында Республикасы.
              дiң білік.   лігін жоғарлату             ның Ауыл
              тілігін      бойынша қызметтерді         шаруашылығы
              арттыру      сатып алу.                  министрлігі
                           Орта жылдық саны -
                           1700 адам.

5        009  Мемлекеттiк  Сатып алу:          Жыл     Қазақстан
              органдарды   қарауыл қайық - 6   бойында Республикасы.
              материал.    бiрлiк,                     ның Ауыл
              дық-техни.   тез жүргiш                  шаруашылығы
              калық        қайық - 8 бiрлiк,           министрлігі
              жарақтандыру дюралды қайық 4-5
                           орынды - 11
                           бiрлiк,
                           қайыққа ілiнетiн
                           мотор - 6 бiрлiк,
                           қарда жүретiн - 13
                           бiрлiк,
                           коляскалы мотоцикл
                           - 37 бiрлiк,
                           бiрөсті тiркеуіш
                           - 12 бiрлiк,
                           жүк мотороллеры
                           - 14 бiрлiк,
                           радиостанциялар -
                           2 бiрлiк,
                           түнде көруге
                           арналған приборлар
                           - 27 бiрлiк,
                           бейнекамералар -
                           4 бiрлiк,
                           компьютерлер -
                           7 бiрлiк
                           балық ұстауды рет.
                           теу және балық
                           қорларын қорғайтын
                           бассейiндiк
                           басқармаларға
                           кейiннен таратып
                           беруге.
                           45 комплект офисті
                           жиhаздар орталық
                           аппаратқа сатып
                           aлу.
__________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелерiне жүктелген мiндеттердiң сапалы және уақтылы орындалуы; қазiргі экономикалық талаптарға сәйкес сапалы оқыту жүйесiн қалыптастыру және дамыту арқылы Ауыл шаруашылығы министрлігі мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiби деңгейiн жоғарылату; ветеринариялық қызметті, элеваторлар қызметiн лицензиялау; сапалы өсiмдiк және мал шаруашылығы өнiмдерiн алу; өнiмдердiң сақталуын қамтамасыз ету. Осылардың барлығы ауылдық жерлерде ветеринариялық қызметтер көрсету рыноктарының дамуына мүмкiндiк бередi, мал шаруашылығының өркендеуiн қамтамасыз етедi, өсiмдiк өнiмдерi өндiрiсiне, сорттық және себiлу сапасын (сертификаттау арқылы), игi ықпал етедi; асыл тұқымды мал шаруашылығы және табынды өз төлiнен өсiру саласындағы қызметтер мен малдардың асыл тұқымдық құндылығын бағалaу саласында заңды және жеке тұлғалардың қызметiн реттеу; ақпараттық-маркетингiлiк жүйелерінің тиiмдi жұмыс iстеуi.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
55-қосымша     

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 142232 мың теңге (бip жүз қырық екi миллион екi жүз отыз екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексiнiң 99, 159-161-баптары ; "Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларына кредит беру және мемлекеттiк шараларды қаржыландыру туралы" 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 389 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң "Қазоңтүстікгипросушар" жобалау-iздестiру институты" республикалық мемлекеттiк кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 24 қаңтардағы N 89 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Су ресурстары жөнiндегі комитетiнiң Оңтүстiк Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы" және "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары жөнiндегi комитетінің Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтiк экспедициясы" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 24 ақпандағы N 189 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: суармалы жерлерде және Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру Жобасының объектiлерiнде мониторинг жүргiзу, республиканың суармалы жерлерiнiң мелиоративтiк жай-күйiн бағалау, әдiстемелiк және нормативтік құжаттама әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Жердiң
              мелиора.
              тивтiк
              жай-күйін
              сақтау және
              жақсарту

2        100  Гидрогео.    Штат саны 92 адам   Жыл     Қазақстан
              логия-       "Жетiсу гидрогео.   бойында Республикасы.
              мелиоратив.  логиялық-мелиора.           ның Ауыл
              экспедиция.  тивтiк экспеди.             шаруашылығы
              лар          циясы" мемлекеттік          министрлігі
                           мекемесін мынадай
                           жұмыстарды жүргізу
                           үшін ұстау:
                           1. 700 мың гектар
                           алаңдағы суармалы
                           жерлердi, оның
                           iшiнде 662 мың
                           гектар Алматы
                           облысынан, 38 мың
                           гектар Жамбыл
                           облысынан және
                           20465 гектар
                           алаңдағы Жер сулан.
                           дыру және дренаж
                           жүйелерін жетiлдіру
                           жобасының (СДЖЖ)
                           объектiлерiнде
                           агромелиоративтік
                           зерттеуді, оның
                           ішінде, аумағында:
                           - 8704 га - Жетісу
                           (бас) экспедициясы.
                           ның;
                           - 11761 га - Солтүс.
                           тік бөлiмшесiнің.
                           2. 8414 өлшемді
                           жерасты суларының
                           тұздылық-деңгейлiк
                           режимдерін стацио.
                           нарлық гидрогеоло.
                           гиялық қадағалауды.
                           3. 556 өлшем коллек.
                           торлық-дренаж жүйе.
                           лерiнiң ағындылығын
                           гидрогеологиялық
                           қадағалауды.
                           4. 400 скважиналар.
                           ды ағымдағы
                           жөндеудi.
                           5. 18416 гектарда
                           топырақты-тұзды
                           жерлердi түсiрудi.
                           6. 5040 шартты
                           бiрлiк зертханалық
                           талдауларды.
                           7. суармалы жерлер.
                           дiң есебін және
                           картографиялық
                           материалын жасауды.
                           8. суармалы жерлер.
                           дегi терiс әрекет.
                           тердi азайту
                           жөнiндегi ұсынымдар
                           мен iс-шараларды
                           әзiрлеудi жүзеге
                           асыру үшiн.
                           "Жетiсу гидрогеоло.
                           гиялық-мелиоратив.
                           тiк экспедициясы"
                           мемлекеттiк мекеме.
                           сiне сатып алу:
                           - арнайы машина -
                           1 бiрлік;
                           - арнайы көлiк - 5
                           бiрлiк;
                           - құралдар мен
                           жабдықтар - 6
                           бiрлiк;
                           - компьютерлер - 2
                           бiрлiк;
                           - ұйымдастыру
                           техникасы - 2
                           бiрлiк;
                           - принтер - 1
                           бiрлiк;
                           - офис жиhазы -
                           5 комплект.
                           Штат саны 85 адам
                           "Оңтүстiк Қазақстан
                           гидрогеологиялық-
                           мелиоративтiк
                           экспедициясы"
                           мемлекеттiк мекеме.
                           сін мынадай жұмыс.
                           тарды жүргізу үшін
                           ұстау:
                           1. 617257 гектар
                           алаңдағы суармалы
                           жерлердi, оның
                           ішінде 511683
                           гектар Оңтүстiк
                           Қазақстан облысы.
                           нан, 105574 гектар
                           Жамбыл облысынан
                           және 9637 гектар
                           алаңдағы Жер
                           суландыру және
                           дренаж жүйелерiн
                           жетiлдiру жобасы.
                           ның (СДЖЖ) объектi.
                           лерiнде агромелио.
                           ративтік зерттеудi,
                           2. 24400 өлшемдi
                           жерасты суларының
                           тұздылық-деңгейлiк
                           режимдерiн стацио.
                           нарлық гидрогеоло.
                           гиялық қадағалауды,
                           3. 2000 өлшем
                           коллекторлық-дренаж
                           жүйелерiнiң ағынды.
                           лығын гидрогеоло.
                           гиялық қадағалауды,
                           4. 600 скважиналар.
                           ды ағымдағы
                           жөндеудi,
                           5. 8500 гектарда
                           топырақты-тұзды
                           жерлердi түсiруді,
                           6. 5950 шартты
                           бiрлiк зертханалық
                           талдауларды,
                           7. суармалы жерлер.
                           дiң есебiн және
                           картографиялық
                           материалын жасауды,
                           8. суармалы жерлер.
                           дегi терiс
                           әрекеттердi азайту
                           жөнiндегi ұсынымдар
                           мен iс-шараларды
                           әзiрлеудi жүзеге
                           асыру үшін.
                           "Оңтүстік
                           Қазақстан гидрогео.
                           логиялық-мелиора.
                           тивтiк экспедиция.
                           сы" мемлекеттік
                           мекемесiне сатып
                           алу:
                           - автомотокөлiк -
                           7 бiрлiк;
                           - құралдар мен
                           жабдықтар- 5 бiр.
                           лiк;
                           - ұйымдастыру
                           техникасы - 4
                           бiрлiк;
                           - тұрмыстық техника
                           - 10 бiрлiк;
                           - офис жиhазы- 2,5
                           комплект.
                           Штат саны 50 адам
                           "Қызылорда гидрогео.
                           логиялық-мелиоратив.
                           тік экспедициясы"
                           мемлекеттік мекеме.
                           сін мынадай
                           жұмыстарды жүргізу
                           үшін ұстау:
                           1. 300000 гектар
                           алаңдағы суармалы
                           жерлерді және
                           1034 гектар алаңда.
                           ғы Жер суландыру
                           және дренаж жүйеле.
                           рiн жетілдiру
                           жобасының (СДЖЖ)
                           объектілерiнде
                           агромелиоративтік
                           зерттеуді;
                           2. 10000 өлшемді
                           жерасты суларының
                           тұздылық-деңгейлік
                           режимдерiн стацио.
                           нарлық гидрогеоло.
                           гиялық қадағалауды;
                           3. 200 өлшем коллек.
                           торлық-дренаж жүйе.
                           лерiнің ағындылығын
                           гидрогеологиялық
                           қадағалауды;
                           4. 635 скважиналар.
                           ды ағымдағы
                           жөндеудi;
                           5. 2000 гектарда
                           топырақты-тұзды
                           жерлердi түсіруді;
                           6. 3000 шартты
                           бiрлiк зертханалық
                           талдауларды;
                           7. суармалы жерлер.
                           дiң есебiн және
                           картографиялық
                           материалын жасауды;
                           8. суармалы жерлер.
                           дегi терiс әрекет.
                           тердi азайту
                           жөнiндегi ұсынымдар
                           мен iс-шараларды
                           әзiрлеудi жүзеге
                           асыру үшiн.
                           "Қызылорда гидро.
                           геологиялық-мели.
                           оративтік экспеди.
                           циясы" мемлекеттiк
                           мекемесiне
                           иелiкке алу:
                           - автокөлiк - 3
                           бiрлiк;
                           - құралдар мен
                           жабдықтар - 2 бірлік;
                           - оргтехника - 9
                           бiрлiк;
                           - компьютерлер - 4
                           бiрлiк.

3        101  "Қазагро.    Штат саны 23 адам   Жыл     Қазақстан
              мелиосу      мемлекеттік мекеме. бойында Республикасы.
              шаруашылы.   ні ұстау, мынадай           ның Ауыл
              ғы"          жұмыстарды жүргiзу          шаруашылығы
              республика.  үшін:                       министрлігі
              лық          - жоба-iзденiс
              әдiстеме.    жұмыстарына бiрың.
              лiк орта.    ғай республикалық
              лығы         нормативтік-әдiсте.
                           мелiк құжаттарды
                           әзiрлеу және қамта.
                           масыз ету;
                           - гидромелиоратив.
                           тік және су шаруашы.
                           лығы салалық
                           жобалардың бiрыңғай
                           ақпараттық қамтама.
                           сыз етудi әзiрлеу;
                           - гидромелиоратив.
                           тiк және су шаруашы.
                           лық салалық
                           жобаларына қорытын.
                           дыларды және сарап.
                           тамаларды беру;
                           - аумақтық жоба-
                           iзденiс мекемелер.
                           дің жұмысын
                           үйлестіру;
                           - гидромелиоратив.
                           тік және су шаруашы.
                           лығы жүйелерiн
                           қалпына келтiруге
                           қаржы салымын
                           тарту.
                           Негiзгi қаражаттар.
                           ды иелiкке алу:
                           - компьютерлер - 5
                           бiрлiк;
                           оргтехника - 7
                           бiрлiк.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мелиоративтiк қалпының бағалау өлшемдерiнiң дәлелдi, суармалы жерлердi пайдалану кепiлдемесiнiң сапасы, олардың мелиоративтiк жағдайы жақсарады және топырақ құнарлығы мен ауыл шаруашылығы егісiнiң өнiмдiлігі көтерiледi, жоба-iзденiс жұмыстарының сапалық және нәтижелiк орындалуы келiсiлген нормалармен және ережелермен қамтамасыз етуi, бiлiктiлiктi қорытындыларды беруi және жобалардың сараптауын өткiзу мелиорация саласында жасалатын ТЭД және ЖСҚ бағасын кемiтуге әкеп соғады.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
56-қосымша      

      Ескерту. 56-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.08.20. N 197п қаулысымен .
      Ескерту. 56-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.13.08. N 197аи қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Өсiмдiктердi қорғау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2723044 мың теңге (екi миллиард жетi жүз жиырма үш миллион қырық төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Өсiмдiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 шiлдедегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Карантиндiк объектілер мен аса қауiптi зиянкес организмдердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1295 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 19 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджетті iске асыру жөнiндегі" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: республика аумағындағы фитосанитариялық жағдайға жүйелi бақылау жүргізу, соның негiзiнде ұзақ, орта және қысқа мерзiмдi болжамдар жасау, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен ауруларының жаппай дамуы мен таралу ошақтарын анықтау, сонымен бiрге ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауіпті зиянкестерiмен күрес.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Өсiмдiктер.
              дi қорғау

2        100  Сортаңдан.   Мынадай iс шаралар  Жыл     Қазақстан
              ған (бүлiн.  бойынша көрсетiл.   бойында Республикасы.
              ген) алаң.   ген қызметтерге             ның Ауыл
              дарды        ақы төлеу:                  шаруашылығы
              анықтау      - Ауыл шаруашылығы          министрлігі
              және аса     дақылдарының аса
              қауiптi      қауiптi зиянкесте.
              зиянды       рі мен аурулары
              организм.    таралған (залал.
              дерге қарсы  данған) 30244 мың
              күрес        га. алаңда болжам.
              жүргiзу      ның 70% төмен емес
                           дәлдiгiмен пайдала.
                           нылатын жерде
                           зерттеу жүргізу
                           шамамен 3,5 млн.
                           гектар алаңда жердi
                           химиялық өңдеудi
                           қамтамасыз ететiн
                           республикада
                           қолдану үшiн
                           тiркелген пестицид.
                           тердi сатып алу
                           соның iшiнде қор
                           қалыптастыру;

                           - кедендік процеду.
                           раларды өткізу;
                           - арнайы автокөлiк.
                           пен пестицидтердi
                           белгiленген орынға
                           дейiн жеткiзу,
                           соның iшiнде
                           пестицидтер
                           қорларын;
                           - сатып алынатын
                           пестицидтердi тиiстi
                           жағдайларда сақтау,
                           соның iшiнде
                           пестицидтер
                           қорларын;
                           - Қазақстан Респуб.
                           ликасының Yкiметi
                           бекiткен тiзбеде
                           анықталған зиянкес.
                           тер мен ауруларға
                           қарсы барлығы
                           шамамен 3,0 млн.га.
                           алаңда биологиялық
                           тиiмділік 30-85%-
                           дан төмен болмайтын
                           химиялық өңдеу
                           жүргiзу;
                           - 134 тонна көлемiн.
                           дегi тыйым салынған
                           және жарамсыз
                           пестицидтердiң
                           қалдықтары мен
                           олардың ыдыстарын
                           жинау, жеткiзу
                           және көмiп тастау.

3        101  Фитосанита.  Штат саны 482       Жыл     Қазақстан
              риялық       адамдық мемлекет.   бойында Республикасы
              диагностика  тік мекеменi 4200           Ауыл
              және болжам. мың га. алаңда              шаруашылығы
              дау респуб.  зиянкестердiң,              министрлігі
              ликалық      1540 мың га.
              әдiстемелiк  алаңда өсiмдiк.
              орталығы     тер ауруларының,
                           800 мың га. алаңда
                           арамшөптер өсiмдiк.
                           терiнiң пайда
                           болуына және
                           таралуына жүйелік
                           бақылау жүргiзу
                           үшiн ұстау.

                           Мыналарды сатып
                           алу: термостаттар -
                           60 бiрлiк, инспек.
                           торлардың өткізушi
                           комплектісі - 74
                           бiрлiк, теледидар
                           - 1 бiрлiк, офистiк
                           жиһаздар - 3
                           комплект, компьютер.
                           лер - 14 бiрлiк,
                           принтерлер - 14
                           бiрлiк, "Волга"
                           автомашинасы - 1
                           бiрлiк, "Газель"
                           автомашинасы - 1
                           бiрлiк зертханалық
                           центрифугалар - 79
                           бiрлiк, жарық
                           ұстағыштар - 60
                           бiрлiк, дистилятор.
                           лар - 15 бiрлiк,
                           эксикаторлар - 230
                           бiрлiк, астық және
                           астық өнімдері за-
                           қымдануының талда-
                           уышы - 7 бірлік,
                           тозаң аулағыш - 48
                           бірлік, зертханалық
                           ыдысты кептіру құрыл-
                           ғысы - 26 бірлік,
                           цифрлы фотоаппарат -
                           15 - бірлік.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: зиянкестердiң, өсiмдiк аурулары мен арамшөптердiң таралуы бойынша сенiмдi болжамдар жасау, тиiсті жылға қорғау шараларын жоспарлау, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiпті зиянкестерi мен аурулары таралған (залалданған) алаңдарды 10% азайту және егiндi сақтау.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
57-қосымша      

      Ескерту. 57-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.10.08. N 197y қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Өсiмдiктер карантинi"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 668734 мың теңге (алты жүз алпыс сегiз миллион жетi жүз отыз төрт мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Pecпубликасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңының 18-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi жүйесiнде мемлекеттiк мекемелердi құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 941 қаулысы ; "Карантиндiк объектiлермен аса қауiптi зиянкес организмдердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1295 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігiнiң жекелеген мемлекеттiк мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 19 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы аумақтарын карантиндiк объектiлерден қорғау жөнiндегi ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 1 тамыздағы N 773 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджеттi iске асыру жөнiндегi" Қазақстан Pecпубликасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: карантиндiк объектiлердiң таралуын болдырмау мен профилактика және Қазақстан Республикасының аумағында қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк мекемелерiнiң iс-әрекетiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: карантиндiк объектілер ошақтарын табу, оқшаулау, жою және олардың одан әрi таралуын болдырмау, карантиндiк объектiлердiң құрамын және егiлетiн, отырғызылатын материалдардағы тегi бөтен түрлердi анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Өсiмдiктер
              карантині

2        100  Өсiмдiктер   Карантинге жатқы.   Жыл     Қазақстан
              карантинi    зылған өнiмде       бойында Республикасы.
              жөнiндегi    карантиндiк                 ның Ауыл
              мемлекеттiк  объектілер болуын           шаруашылығы
              мекемелер    және олардың                министрлігі
                           түрлiк құрамын
                           анықтауға шамамен
                           24 мың зертханалық
                           фитосанитариялық
                           талдаулар жүргiзу
                           үшiн штат саны 35
                           адамдық Республика.
                           лық карантиндiк
                           зертхана мемлекет.
                           тiк мекемесiн
                           ұстау.
                           Мыналарды сатып
                           алу: компьютерлер -
                           5 бірлік, принтер.
                           лер - 5 бірлік,
                           ксерокстар - 3
                           бiрлiк, факс - 1
                           бiрлiк, арнаулы
                           үстелдер - 3
                           бiрлiк, микроскоп.
                           тар - 10 бiрлiк,
                           бинокулярлар - 10
                           бiрлiк және басқа
                           да зертханалық
                           жабдықтар - 40-55
                           бiрлiк.

                           Өсiмдiктердiң
                           зиянкестерiн, ауру.
                           ларын және арамшөп.
                           тердi анықтауға
                           арналған сараптама.
                           лар мен талдаулар
                           және тексерiлетiн
                           карантинге жататын
                           материалды баптау
                           бойынша агротехни.
                           калық iс-шаралар
                           жүргiзу арқылы
                           өсiмдiктердiң
                           тозаңдану кезеңінде
                           шамамен 215 дана
                           жемiс-жидек дақылда.
                           рының сорт үлгіле.
                           рiне (қара жидектер,
                           тiкпе көшеттер,
                           тұқымдар, түйнектер,
                           баданалар, тамыр
                           түйнектер, үлгiлер.
                           дiң жемiстерi) және
                           тексерiлетiн каран.
                           тинге жататын
                           материалды баптау
                           жөнiндегi агротех.
                           никалық iс-шаралар
                           жүргiзу жолымен
                           шамамен 3650 дана
                           әртүрлi жемiс-жидек
                           және басқа дақылдар.
                           дың өсiрiлген тiрi
                           өсiмдiктерiне апта
                           сайын зерттеу жүргi.
                           зу үшiн штат саны
                           12 адамдық Республи.
                           калық интродукция.
                           лық карантиндiк
                           жемiс-жидек дақыл.
                           дарының көшеттігі
                           мемлекеттiк мекеме.
                           сiн ұстау:
                           а) тексеруге келiп
                           түскен материалдар
                           үшiн тиісті телітуші
                           өcipу;
                           б) келiп түскен
                           материалдарды
                           ұластыру, отырғызу
                           немесе себу;
                           в) суару, отау,
                           қопсыту, химиялық
                           өңдеу, үстеп қорек.
                           тендiру, шырпу
                           жүргiзу;
                           г) карантиндiк
                           тексерiстен кейiн
                           сау егілетiн,
                           ұластырылатын
                           немесе тұқымдық
                           материал шығару.

                           1-бiрлiк ВТЗ-30-69
                           доңғалақты тракто.
                           рын сатып алу.
                           Тексерілетiн астық
                           дақылдары мен жүге.
                           рiлердiң сортты
                           үлгілi тұқымдарын
                           баптау бoйынша
                           химиялық және
                           агротехникалық
                           iс-шаралар арқылы
                           зиянкестердi,
                           өсiмдiктердiң
                           ауруларын және
                           арамшөптердi табу.
                           да, өсiмдiктердiң
                           өсiп-өнуi кезеңiнде
                           тұқым материалдарын
                           апта сайынғы зерт.
                           теуде және астық
                           дақылдарының импорт.
                           тық сортты үлгіле.
                           рiн және жүгерi
                           дақылдарын тексеру.
                           де карантиндiк
                           объектілермен
                           залалданған шамамен
                           60 үлгілерiне
                           бақылау жүргізу
                           үшiн штат саны 18
                           адамдық Республика.
                           лық интродукциялық
                           астық дақылдары
                           көшеттігі мемлекет.
                           тiк мекемесiн ұстау:
                           а) топырақтарды
                           егiстiк алдында
                           өңдеу;
                           б) келiп түскен
                           импортты астық
                           дақылдары мен жүге.
                           рiлердiң сорт үлгі.
                           лерiн егу және
                           өсiру;
                           в) отауды, қопсыту.
                           ды, химиялық
                           өңдеудi, үстептi
                           және т.с.с.
                           жүргізу;
                           г) карантиндiк
                           тексерiстен кейiн
                           сау тұқымдық
                           материал шығару.
                           Мыналарды сатып
                           алу: доңғалақты
                           тракторлар МТЗ-82
                           - 2 бiрлiк, екi
                           корпусты соқалар
                           - 2 бiрлiк, қопсыт.
                           қыштар - 2 бiрлiк,
                           бүркуiштер - 2
                           бiрлiк, малалар
                           БИГ-3 - 3 бiрлiк,
                           баулы астықбасушы
                           жабдық - 2 бiрлiк,
                           компьютер - 1
                           бiрлiк, принтер - 1
                           бiрлiк. Бас көшет.
                           тікте және оның
                           бөлiмшесiнде қоршау
                           салу.

3        101  Карантиндiк  Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              зиянкестер.  Республикасы        бойында Республикасы.
              дiң,         Үкiметі                     ның Ауыл
              өсiмдiк      анықтаған тізбе             шаруашылығы
              ауруларының  бойынша карантин.           министрлігі
              және арам.   дiк объектілердiң
              шөптердiң    таралу ошақтарын
              таралу       табу, оқшаулау
              ошақтарын    және жою жөнiндегі
              анықтау,     iс-шараларды жүзеге
              оқшаулау     асыру, оның iшiнде:
              және жою
                           - 51 кәсіпорындарда
                           және 1200,0-1250,0
                           мың гектар алаңда
                           карантиндiк объек.
                           тiлердiң болуына
                           зерттеу жүргiзу;
                           - химиялық препарат.
                           тарды сатып алу:
                           - карантиндiк
                           зиянкестерге қарсы
                           күресуге 6,5-7,5
                           мың гектар алаңға
                           инсектицидтердi;
                           - карантиндiк
                           арамшөптерге қарсы
                           күресуге 140,0-150,0
                           мың гектар алаңға
                           соның iшiнде запас
                           құруға гербицид.
                           тердi;
                           - кедендiк процеду.
                           раларын өткiзу;
                           - химиялық препа.
                           раттарды сақтау;
                           - химиялық препа.
                           раттарды белгiлен.
                           ген орынға жеткiзу.
                           Карантиндiк
                           зиянкестер мен
                           арамшөптерге қарсы
                           химиялық күрес
                           136,5-147,5 мың
                           гектар.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: карантиндiк зиянкестер, өсiмдiктердiң аурулары мен арамшөптердiң таралу ошақтарын табу, оқшаулау, жою, егiндi сақтау, карантиндiк объектілердi уақытылы жою мақсатында оларды анықтау үшiн карантинге жатқызылған өнiмге зертханалық фитосанитариялық талдауды жүргізуді, өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк мекемелерге сараптамаға келiп түскен импорттық өсiмдiк материалдарын Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын 100%-ғa болдырмау және тексерiстен кейiн сау егiлетiн, ұластырылатын және тұқымдық материал шығару.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
58-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Тұқымдық және көшет материалының сорттық және
себу сапаларын анықтау"
деген 005 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 148008 мың теңге (бiр жүз қырық сегiз миллион сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Агроөнеркәсіптік кешеннiң салаларын және мемлекеттiк iс-шараларды несиелеу туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы ; "Тұқым туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы Заңының 4 , 12-баптары ; "2004 жылғы республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттік астық ресурстарын құру, сақтау және пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Peспубликасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бүкiл eгic алаңына жоғары өнiмдi сорттардың тексерiлген тұқымдарын себу жүргiзiлуiн қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлiгiн арттыру, өнiмiнiң сапасын жақсарту және елiмiздiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер мемлекеттiк сорт сынайтын учаскелер мен станциялар, республиканың мемлекеттік тұқым ресурстары үшiн барлық ауыл шаруашылығы дақылдары тұқымының сапасына уақтылы және бiлiкті сараптама жүргізу, олардың сапасының қолданыстағы МЕМСТ-қа сәйкестігiн айқындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Тұқымдық     Тиiстi мемлекеттік  Жыл    Қазақстан
              және көшет   стандарттармен      бойы   Республикасы.
              материалы.   көзделген барлық           ның Ауыл
              ның сорттық  сапа көрсеткiштерi         шаруашылығы
              және себу    бойынша (тазалығы,         министрлігі
              сапаларын    өну қуаты, өнгіш.
              анықтау      тiгі, өмiрге бейiм.
                           ділiгі, ылғалдылығы,
                           зиянкестермен
                           жайлануы, аурулар.
                           мен дерттенуi,
                           1000 дәннiң
                           салмағы) барлық
                           ауыл шаруашылығы
                           дақылдары тұқымының
                           сорттың және
                           егістiк сапасына
                           242-243 мың зерттеу
                           жүргізу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушілердiң себуге арналған тұқымының сапасын тексерудi қамтамасыз ету және соған сәйкес сапалы тексерiлген тұқым себудiң арқасында ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлігін арттыру, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер себуге пайдаланатын тұқымның өзiндiк құнын арзандату, тексерiлмеген сапасыз тұқым себудi iске-асыру тәжiрибесiнен алып тастау, отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi толық көлемде жоғары сапалы элиталық және репродукциялық тұқыммен қамтамасыз ету, мемлекеттік тұқымдық астық ресурстарына кондициялық тұқым құю.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
59-қосымша      

      Ескерту. 59-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к , 2004.12.24. N 197аш қаулыларымен.

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын дамытуды мемлекеттiк қолдау"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7095962 мың теңге (жеті миллиард тоқсан бес миллион тоғыз жүз алпыс екі мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Су кодексiнiң 135-бабы ; "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 15-бабы ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 4-бабы ; "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы Заңының 4 , 12-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк aгpapлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелер үшiн бюджеттi атқару және есеп беру (мерзімдік және жылдық) нысандарын жүргізу жөнiндегi қаржылық процедуралардың ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегi N 832 қаулысы ; "Агроөнеркәсіп секторын кредиттеудiң және субсидиялаудың кейбiр мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 наурыздағы N 259 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауыл шаруашылығының егiншiлiк, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу салаларын дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлiгін және өндiрiлетiн өсiмдiк өнiмдерiнiң сапасын арттыру, тұқым шаруашылығын дамыту, элиталық тұқымды және бiрiншi қауымдағы гебридтердi өсiру үшiн қажетті оригиналды тұқымдардың сандарын және ассортименттерiн өсiрудiң есебiнен ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң гендiк қорларын сақтау;
      ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлердiң асыл тұқымды өнiмдерге (материалдарға) қол жеткiзуiн қамтамасыз ету арқылы ауыл шаруашылығы малдарының асыл тұқымдық және өнiмдiлiк сапасын арттыру және гендiк қорын сақтау және дамыту және асыл тұқымды мал шаруашылығының базасын: табын шаруашылығын, етті құс шаруашылығын, спорттық ат шаруашылығын қалпына келтiру;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге минералдық тыңайтқыштардың, тұқымдарды улағыштардың және гербицидтердiң құнын арзандату;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге жер суару суларын жеткiзу құнын төмендету;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге лизингіге берiлетiн ауыл шаруашылығы техникасының құнын лизингiге алушылар төлеуге және соңынан республикалық бюджетке қайтаруға жататын сыйақы бөлiгi сомасына арзандату;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдейтiн кәсiпорындарға берiлетін жабдықтардың құнын лизингіге алушылар төлейтiн және соңынан республикалық бюджетке қайтаруға жататын сыйақы бөлiгі сомасына арзандату;
      сақтандырушыға өндiрiлетiн жасалған мiндеттi сақтандыру төлемiнiң бiр бөлiгiн қайтару арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды қолдау;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындары төлейтiн қаражаттар айналымын толықтыруға берiлетiн екiншi деңгейдегi банктердiң несиелерiнің проценттiк ставкалары бойынша төлем ақыларын iшiнара арзандату;
      Саны аз және жоғалып бара жатқан малдардың коллекциялық табындар қалыптастыру, олардың сандарын арттыру және жоғары өнiмдi малдар алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Ауыл
              шаруашылы.
              ғын дамыту.
              ды мемле.
              кеттік
              қолдау

2        100  Тұқым        Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              шаруашы.     Республикасының     бойында Республикасы.
              лығын        Үкiметi белгiлей.           ның Ауыл
              дамытуды     тiн тәртіппен               шаруашылығы
              қолдауға     мыналарды қоса,             министрлігі
                           тұқым шаруашылық.
                           тарын субсидиялау
                           - 5000-5400 тонна
                           оригиналды тұқым
                           және 47500-50000
                           дана жемiс-жидек
                           көшеттерiн өндiру.
                           дiң шығынын iшiнара
                           (40-% ға дейiн)
                           өтеу;
                           - отандық ауыл
                           шаруашылығы тауарын
                           өндірушілер сатқан
                           56000-58000 тонна
                           элиталық тұқымдар.
                           дың құнын (40-%ға)
                           iшiнара арзандату.

3        101  Асыл         Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              тұқымды      Республикасының     бойында Республикасы.
              мал шаруа.   Yкiметi белгілеген          ның Ауыл
              шылығын      тәртiппен мал               шаруашылығы
              дамытуды     тұқымын асылдандыру         министрлігі
              қолдауға     iсiн дамытуды
                           субсидиялау, оған
                           қоса:
                           - отандық ауыл
                           шаруашылығы тауарын
                           өндiрушiлерге
                           сатылатын асыл
                           тұқымдық өнiмнiң
                           (материалдық) (асыл
                           тұқымды төлдер -
                           8901-8921 тонна
                           тiрi салмақ, бұқа.
                           лардың ұрықтары -
                           1452-1462 мың доз,
                           асыл тұқымды жұмырт.
                           қалар - 13738-
                           13758 мың дана)
                           құнын жартылай
                           (50%-ға дейiн)
                           арзандату;
                           - мал шаруашылығы
                           жөніндегi асыл
                           тұқымды орталықтар.
                           да 10 бас асыл
                           тұқымды бұқаларды
                           сатып алу мен 105
                           бас малды күтiп-
                           бағу және олардың
                           ұрықтарын және
                           эмбриондарын алу,
                           сақтау және пайда.
                           лану жөнiндегi
                           шығыстарды толық
                           өтеу;
                           - етті құс шаруашы.
                           лығы жөнiндегi
                           асыл тұқымдық
                           шаруашылықта 40 мың
                           бас асыл тұқымды
                           мекиен тауықтар
                           санын толықтыратын
                           балапандарын күтiп
                           бағуға жұмсалған
                           шығындарды жартылай
                           өтеу;
                           - мал тұқымын
                           асылдандыру iсi
                           үшiн сатып алынатын
                           арнайы технология.
                           лық құралдардың
                           құнын толық өтеу:
                           - қанды биохимиялық
                           анализ жасайтын
                           жабдық - 1 бiрлiк;
                           - биоқойма ХБ -0,5
                           -10 бiрлiк;
                           - Дьюара ыдыстары -
                           20 бiрлiк;
                           - жасанды будандас.
                           тыру жабдықтары -
                           20 комплект;
                           - тезектi жинайтын
                           және көмiп тастай.
                           тын жабдық - 2
                           бiрлiк;
                           - эмбрион транс.
                           плантациялауға
                           арналған құрал - 2
                           бiрлiк;
                           - ауыл шаруашылығы
                           және арнаулы техни.
                           калар - 7 бiрлiк;
                           - ұйымдастыру техни.
                           калары - 2 бiрлiк;
                           - аттарды жаттықты.
                           руға және ұстауға
                           арналған басқа да
                           жабдықтар және
                           мүкәммалдар;
                           - 300 бас асыл
                           тұқымдық қостанай
                           аттарын өсiруге,
                           ұстауға және баптау,
                           3 бас англиялық
                           таза қанды сәйгүлiк
                           тектерiн сатып алу
                           және ұстау,
                           сондай-ақ айғырлар.
                           дың ұрықтарын
                           сақтау жөнiндегі
                           шығындарды өтеу.
                           11 асыл тұқымды мал
                           шаруашылығының 2000
                           жылғы 1 қаңтардағы
                           жағдай бойынша қалып-
                           тасқан республикалық
                           және жергiлiктi бюд-
                           жеттер алдындағы са-
                           лықтар мен басқа да
                           мiндеттi төлемдер бо-
                           йынша берешегiн өтеу.  

4        102  Өндiрiле.    Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              тiн ауыл     Республикасының     бойында Республикасы.
              шаруашылығы  Yкiметi белгiлеген          ның Ауыл
              дақылдары.   тәртiппен отандық           шаруашылығы
              ның шығым.   ауыл шаруашылығы            министрлігі
              дылығы мен   тауарын өндiрушi.
              сапасын      лер сатып алған
              арттыру      57000-57705 тонна
                           минералдық тыңайт.
                           қыштардың, 565-575
                           тонна тұқым улағыш.
                           тардың және
                           гербицидтердiң
                           құнын 40%
                           арзандату.

5        103  Ауыл шаруа.  Республикалық       Жыл     Қазақстан
              шылығы       бюджетке Қазақстан  бойында Республикасы.
              техникасы.   Республикасы                ның Қаржы
              ның лизингі  Үкiметiнiң шешiмiне         министрлігі,
              бойынша      сәйкес лизингтік            Қазақстан
              сыйақы       негiзде ауыл                Республикасы.
              (мүдде)      шаруашылығы техни.          ның Ауыл
              ставкасын    каларын қамтамасыз          шаруашылығы
              өтеуге       етуге уәкілетті             министрлігі
                           органның лизингтiк
                           негізде ауыл
                           шаруашылығы техни.
                           каларының сыйақысын
                           (мүддесiн) аудару;
                           Қазақстан Республи.
                           касы Үкiметiнiң
                           2003 жылғы 18
                           наурыздағы N 259
                           қаулысымен бекітіл.
                           ген лизингтік
                           негізде ауыл шаруа.
                           шылығы техникалары.
                           мен қамтамасыз
                           етуге кредит беру
                           және сыйақы (мүдде)
                           ставкасын өтеу
                           ережесiне сәйкес
                           Қазақстан Республи.
                           касы Қаржы министр.
                           лігінiң уәкiлеттi
                           органның сыйақы
                           (мүддесiн) ставка.
                           сын өтеуi.

6        104  Ауыл шаруа.  Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              шылығы       Республикасының     бойында Республикасы.
              тауарларын   Үкiметi белгiлеген          ның Ауыл
              өндiрушiлер. тәртіпте ауыл               шаруашылығы
              ге су жеткi. шаруашылығы тауар.          министрлігі
              зу жөнiнде   ларын өндірушiлерге         Су ресурстары
              көрсетiлетiн сужеткiзу құнын 40%         жөніндегі
              қызметтер    арзандату.                  комитет
              құнын cубси.
              диялауға

7        105  Ауыл шаруа.  Республикалық       Жыл     Уәкілетті
              шылығы       бюджетке жауапты    бойында ұйым,
              өнiмдерiн    орындаушының                Қазақстан
              өңдейтiн     (уәкiлетті                  Республикасы.
              кәсiпорын.   ұйымдардың)                 ның Қаржы
              дар үшiн     ауыл шаруашылығы            министрлігі,
              жабдықтар    өнiмдерiн қайта             Қазақстан
              лизингі      өңдейтiн кәсіп.             Республикасы.
              бойынша      орындар үшiн                ның Ауыл
              сыйақы       жабдықтар лизингi           шаруашылығы
              (мүдде)      бойынша сыйақы              министрлігі
              ставкасын    (мүдде) ставкасын
              өтеуге       аударуы;
                           Республикасының
                           Yкiметi бекiтетiн
                           Ауыл шаруашылығы
                           өнiмдерiн қайта
                           өңдейтiн кәсiпорын.
                           дарды кредитпен
                           қамтамасыз ету және
                           сыйақы (мүддесiн)
                           ставкасын өтеу
                           ережесiне сәйкес
                           уәкілетті органның
                           сыйақы (мүддесiн)
                           ставкасын өтеуi.

8        106  Өсiмдiк      Өсiмдiк шаруашылы.  Жыл     Қазақстан
              шаруашы.     ғындағы табиғи      бойында Республикасы.
              лығындағы    сипаттағы зілзалар.         ның Ауыл
              сақтандыру.  дан міндетті сақ.           шаруашылығы
              дағы қолдау  тандыруды қолдауға          министрлігі
                           қаржы бөлу
                           Қазақстан Респуб.
                           ликасы Үкіметі
                           белгілеген тәртіпте
                           жүзеге асырылады.

9        107  Екiншi       Екiншi деңгейдегі   Жыл     Қазақстан
              деңгейдегi   банктердiң, қайта   бойында Республикасы.
              банктер      өңдеу кәсiпорында.          ның Ауыл
              ауыл шаруа.  рына қаражаттар             шаруашылығы
              шылығы       айналымын толтыру           министрлігі
              өнiмiн       мақсатында берiле.
              өңдейтiн     тін кредиттердiң
              кәсiпорын.   төлем ақыларын
              дарға        Қазақстан Республи.
              олардың      касы Үкiметiнiң
              айналым      "Ауыл шаруашылығы
              қаражатын    өнiмдерiн қайта
              толықтыруға  өңдеу кәсiпорында
              беретiн      қаражаттар айналы.
              кредиттер    мын толықтыру үшін
              бойынша      екiншi деңгейдегi
              сыйақы       банктер беретін
              (мүдде)      кредитті мөлшер
              ставкасын    леме сыйақымен
              cубсидия.    субсидиялау"
              лауға        ережесiне сәйкес
                           iшiнара өтеу.
 
                            Қаражаттың бөлігі
                           бюджеттiк бағдар.
                           лама әкiмшiсiнiң
                           өткен жылғы мiндет.
                           темесiн өтеуге
                           көзделедi.

10       103  Ауыл шаруа.  Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              шылығы       Республикасының     бойында Республикасы.
              жануарла.    Үкiметi белгiлей.           ның Ауыл
              рының саны   тін тәртiпте                шаруашылығы
              аз және      селекциялық-генети.         министрлігі
              жойылып      калық орталықтар
              бара жатқан  құрылған мемлекет.
              тұқымдары.   тік кәсiпорындарды
              ның, түр.    субсидиялау,
              лерi мен     мыналарды қоса
              топтарының   алғанда:
              тектiк қо.   - селекциялық-гене.
              рын сақтау   тикалық орталықтар.
              мен қалпына  тарда коллекциялық
              келтiруге    табын құру үшiн
                           сатып алынатын ауыл
                           шаруашылығы малда.
                           рының caны аз және
                           жоғалып бара жатқан
                           түрлерiнiң құнын
                           толық өтеу;
                           - сатып алынатын
                           арнаулы технология.
                           лық жабдықтардың
                           (арнаулы жабдықтар)
                           құнын толық өтеу;
                           - ауыл шаруашылығы
                           малдарының саны aз
                           және жоғалып бара
                           жатқан түрлерiн
                           ұстау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: элиталық тұқымды өндiру үшiн элиталық тұқым шаруашылықтарын ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң оригиналды тұқымдарымен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге элиталық тұқымға қол жеткiзуiн және сорттарының жаңаруларын қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң гендiк қорын сақтау және дамыту, ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлігін және өсiмдiк өнiмдерiнiң сапасын арттыру;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерде сорт жаңартуды және табындарды өнiмдiлiгi жоғары малмен жаңартылуын қамтамасыз ету, саны аз және жойылып бара жатқан жануарлар түрлерiнiң гендiк қорын сақтау және дамыту, мал шаруашылығы жөнiндегi асыл тұқымдық орталықты және етті құс шаруашылығы жөнiндегi асыл тұқымдық шаруашылықты қалпына келтiру; жылқы тұқымының генетикалық әлеуетiн жақсарту; Қостанайлық жылқы тұқымының қолданыстағы аталық iздерi мен тұқымдастарының шаруашылық-пайдалы сипаттарын одан әрi үйлестiруге қол жеткiзу; жаңа селекциялық жетiстiк ретiнде қостанайлық жылқы тұқымының жаңа зауыттық аталық iзiн алдын ала бақылаудан өткiзу; негiзгi шаруашылық-пайдалы сипаттары: ширақтық, дене бiтiмi мен экстерьерi, дистанциялығы бойынша агомогендiк және гетерогендiк таңдау кезiнде таза қанды мiнгi айғырлар мен қостанайлық биелердi оңтайлы пайдалану; аламан бәйге, жорға жарыс, көкпар бағыттары бойынша ат жарату бөлiмдерiн одан әрi мамандандыру;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер үшiн минералдық тыңайтқыштардың, тұқымдарды улауыштардың және гербицидтердiң қол жетiмдiлiгi;
      ауыл шаруашылығы техникасымен лизингiлiк негiзде қамтамасыз ету шеңберiнде берiлетiн, несие келiсiмдерi бойынша Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінiң тиiстi мүддесiнiң сомасына ауыл шаруашылығы техникасының құнын арзандату, бұл ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерi үшiн техниканы лизингiге алумен байланысты шығын жұмсау жағдайын жеңiлдетуге мүмкiндiк береді;
      импортқа отандық экономиканың дағдарысты тәуелдiлiгiн еңсеру қайта өңдеу саласындағы кәсiпорын үшiн шикiзаттарды өндiру мен сатып алуды дамыту, iшкi рынокты отандық өндiрiстiң жоғары сапалы өнiмдерiмен толтыру;
      отандық өндiрiстiң ауыл шаруашылығы импортқа тәуелсiздiгiн, қайта өңдеу үлесiн ұлғайту, қайта өңдеу саласы кәсiпорындарының айналым қаражаттарын толықтыру, iшкi рынокты жоғары сапалы отандық өндiрiстік тамақ өнiмдерiмен толтыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
60-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Көктемгі егіс және жиын-терiм жұмыстарын жүргiзудi ұйымдастыруға жергiлiктi бюджеттердi кредиттеу"
деген 007 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5500000 мың теңге (бec миллиард бес жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылғы республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , "Мемлекеттік бюджеттің есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджетті орындау бойынша және есеп беру нысандарын енгiзу (кезеңдiк және жылдық) қаржы процедураларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегi N 832 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: көктемгі егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi жергiлiктi бюджет арқылы несие ресурстарымен қамтамасыз етудi ұйымдастыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргізуге отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi одан әрi несие беру үшiн жергілiкті бюджеттер арқылы несие берудi қамтамасыз етудi ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Көктемгі     Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              егіс және    Республикасының     бойында Республикасы.
              жиын-терiм   Үкiметi бекiткен            ның Ауыл
              жұмыстарын   көктемгi дала және          шаруашылығы
              жүргiзудi    егін жинау жұмыс.           министрлігі
              ұйымдасты.   тарын ұйымдастыру.
              руға         ға жергіліктi
              жергіліктi   бюджетке несие
              бюджеттерді  берудiң шартын
              кредиттеу    анықтау
                           Кредиттiк келiсiмге
                           сәйкес жергілiктi
                           атқарушы органдарға
                           несие ресурстарын
                           бөлу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: көктемгі егiс және егiн жинау жұмыстарын жүргiзуге қажеттi қаражат сұранысының 16%-ға жуығын қамтамасыз ету;
      көктемгi eгic және егiн жинау жұмыстарын уақтылы жүргiзу;
      ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлігін арттыру;
      ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң бәсекеге жарамдылығын қолдау;
      ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң табыстылығын арттыру;
      несиелердi мақсатты және тиiмдi пайдалану және республикалық бюджетке уақтылы қайтару.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
61-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Лизингтік негізде ауыл шаруашылығы техникасымен
қамтамасыз етудi кредиттеу"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000000 мың теңге (бip миллиард теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "Қаржы лизингі туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "2004 жылғы республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , "Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттi орындау бойынша және есеп беру нысандарын енгiзу (кезеңдiк және жылдық) қаржы процедураларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2002 жылғы 25 шiлдедегi N 832 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: лизинг негiзiнде ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз ету жолымен ауыл шаруашылығы өндiрiсiн қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кейiннен лизингке беру үшiн, ауыл шаруашылығы техникасын сатып алуға несие бөлу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   008       Лизингтік    Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              негiзде      Республикасы        бойында Республикасы.
              ауыл шаруа.  Үкiметi бекiткен            ның Ауыл
              шылығы тех.  лизинг негізiнде            шаруашылығы
              никасымен    ауыл шаруашылығы            министрлігі,
              қамтамасыз   техникасымен қам.           Несие беруші
              етудi        тамасыз ету                 банк
              кредиттеу    мақсатында бюд.
                           жеттен несие
                           берудiң шарттарын
                           анықтау.
                           Несие беретiн
                           банкiнi анықтау
                           мақсатында конкурс
                           өткiзу.
                           Бағдарлама әкiмшi.
                           сiнiң сұранысы
                           бойынша бiрыңғай
                           несие келiсiмдерi.
                           нiң траншына
                           сәйкес несие
                           ресурстарын бөлу.
                           Ауыл шаруашылығы
                           техникасы лизингі.
                           не келiсiм жасау,
                           оның iшiнде:
                           астық оратын
                           техника немесе
                           басқа ауыл шаруашы.
                           лығы техникасы.
                           Лизинг келiсiмiмен
                           анықталған, ауыл
                           шаруашылығы техни.
                           касын сатып алу.
                           Ауыл шаруашылығы
                           техникасын лизингi.
                           ге алушыға беру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Машина-трактор паркiн орта есеппен 1%-ке жаңарту;
      Ауыл шаруашылығы техникасымен лизинг алушыларды қамтамасыз ету;
      Ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық базасының деңгейiн көтеру және ауыл шаруашылығының әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту;
      Аграрлық секторда қосымша жұмыс орындарын ашу;
      Несиелердi мақсатты және тиiмдi пайдалану және республикалық бюджетке уақтылы қайтару.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
62-қосымша      

      Ескерту. 62-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауылдық несие серiктестіктерi жүйесi арқылы ауыл
шаруашылығы өндiрiсiн кредиттеу"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2120203 мың теңге (екі миллиард бiр жүз жиырма миллион екi жүз үш мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық aзық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Аграрлық секторға несие беру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы қаулысы ; "Мемлекеттік бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелер үшiн бюджеттi атқару және есеп беру (мерзiмдiк және жылдық) нысандарын жүргізу жөнiндегi қаржылық процедуралардың ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегi N 832 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджетті iске асыру жөнiндегі" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң және ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөніндегі өнеркәсiптiң тиiмдiлігін арттыру. <*>
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң және ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөніндегі кәсiпорындардың мемлекеттiк қаржы қаражатына қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету және оларды пайдаланудың тиiмдiлiгiн арттыру. <*>
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   009       Ауылдық      Ауылдық несие       Жыл     Қазақстан
              несие        серiктестіктерiн    бойында Республикасы.
              серiктес.    несиелеу үшiн,              ның Ауыл
              тiктерi      Қазақстан                   шаруашылығы
              жүйесi       Республикасының             министрлігі,
              арқылы       Үкiметi бекiтетiн           Қазақстан
              ауыл         бюджеттік кредит.           Республикасы.
              шаруашы.     тің тәртiбiн                ның Қаржы
              лығы         анықтау.                    министрлігі
              өндiрiсiн
              кредиттеу    Банк-қарызгердi
                           анықтау мақсатында
                           конкурс өткізу.

                           Кредиттiк келiсiмге
                           сәйкес бағдарлама.
                           ның әкiмшiсiнiң
                           өтiнiмi бойынша
                           бiрыңғай траншпен
                           кредиттiк ресурс.
                           тарды бөлу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк несие ресурстарын пайдаланудың нәтижесiндегі экономикалық тиiмдiлiк несиелердi мақсатты және тиiмдi пайдалану және республикалық бюджетке уақтылы қайтару.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
63-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Техникалық құжаттаманы және ауыл шаруашылығы машиналарының тәжiрибелiк үлгілерiн, бөлшектерi мен тораптарын әзiрлеу"
деген 011 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250000 мың теңге (екi жүз елу миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының 2000-2003 жылдарға арналған Машиналар жасау кешенiн дамыту бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қыркүйектегі N 1347 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: отандық ауыл шаруашылық машина жасауын дамыту; қазiргi заманғы тиiмдiлігі жоғарғы машиналарды құрастыру; бар ауыл шаруашылық машиналарын жетілдiру; ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлігін арттыруды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: конструкторлық және техникалық құжаттамалар әзiрлеу, тәжірибелiк үлгілердi дайындау, сынақты жүргізу және сертификат алу, сериялық өндiрiс үшiн құжаттамалар дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   011       Техникалық   Конструкторлық      Жыл     Қазақстан
              құжаттаманы  және техникалық     бойында Республикасы.
              және ауыл    құжаттамалар                ның Ауыл
              шаруашылы.   әзiрлеу, тәжiрибе.          шаруашылығы
              ғы машина.   лiк үлгілердi               министрлігі
              ларының      дайындау, сынақты
              тәжiрибелiк  жүргізу және
              үлгілерiн,   сертификат алу
              бөлшектерi   бойынша қызметтiң
              мен торапта. төлемi, оның
              рын әзiрлеу  ішiнде:
                           - ауыл шаруашылығы
                           техникасы - 13
                           атау;
                           - энергоқұралдарды
                           шоғырландыру - 1
                           атау;
                           - өздiгiнен жүретiн
                           ауыл шаруашылығы
                           техникалары - 2
                           атау;
                           - құралдар - 3 атау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: сыртқы рыноктарда бәсекеге жарамды, pecпубликаның iшкi сұраныстарын қанағаттандыратын ауыл шаруашылығы техникаларының кешенiн қалыптастыру; республиканың импортқа экономикалық тәуелдiлігін төмендету; ғылыми-техникалық әлуетiн дамыту; жаңа жұмыс орындарын  құру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
64-қосымша       

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу жөнiндегi кәсiпорындар үшiн жабдықтар лизингiн кредиттеу"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 675000 мың теңге (алты жүз жетпiс бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер үшiн бюджеттi атқару және есеп беру (мерзiмдiк және жылдық) нысандарын жүргiзу жөнiндегi қаржылық процедуралардың ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 25 шілдедегi N 832 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегі" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: технологиялық жабдықтарды лизингiге беру, отандық өнiмдердiң бәceкeгe қабiлеттiлігін арттыру, оның сапасын арттыру және өнiм түрлерiн көбейту, жаңа технология мен техниканы енгiзу жолымен ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдейтiн кәсiпорындарды қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарына кейiн лизингке беру үшiн жабдықтар сатып алуды несиелеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   012       Ауыл         Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              шаруашылығы  Республикасының     бойында Республикасы.
              өнiмдерiн    Үкiметi бекiтетін,          ның Ауыл
              қайта өңдеу  лизингтiк негiзде           шаруашылығы
              жөнiндегi    ауыл шаруашылығы            министрлігі,
              кәсіпорын.   өнiмдерiн қайта             Қазақстан
              дар үшiн     өңдеу кәсіпорында.          Республикасы
              жабдықтар    рын жабдықтармен            Қаржы
              лизингiн     қамтамасыз ету              министрлігі,
              кредиттеу    мақсатында бюджет.          Банк-қарыз.
                           тік несиелеу                гер.
                           жағдайын анықтау.

                           Қарызгер банкты
                           анықтау мақсатында
                           конкурс өткізу.

                           Кредиттiк келiсiмге
                           сәйкес бағдарлама
                           әкiмшiсiнiң өтінiмi
                           бойынша бiрыңғай
                           траншпен кредиттiк
                           ресурстарды бөлу.
                           Ауыл шаруашылығы
                           өнiмдерiн қайта
                           өңдейтiн жабдықтар
                           бойынша лизингілік
                           келiсiм шарт жасау.
                           Лизингілiк келiсiм
                           шартта анықталған,
                           ауыл шаруашылығы
                           өнiмдерін қайта
                           өңдейтiн жабдық.
                           тарды сатып алу.
                           Ауыл шаруашылығы
                           өнiмдерін қайта
                           өңдейтiн жабдықтар.
                           ды, ауыл шаруашы.
                           лығы өнiмдерін
                           қайта өңдейтiн
                           кәсіпорындарға
                           беру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу өнiмдерiнiң импортына отандық экономиканың дағдарысты тәуелдiлігін еңсеру, өндiрiстi дамыту және қайта өңдеу салалары кәсiпорындары үшiн шикiзат сатып алу, iшкi рынокты отандық өндiрiстiң жоғары сапалы тамақ өнiмдерiмен толтыру; қаражаттың мақсатты, тиiмдi пайдаланылуы және республикалық бюджетке дер уақытында қайтарылуы.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
65-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 472691 мың теңге (төрт жүз жетпiс екі миллион алты жүз тоқсан бiр мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "Мемлекеттік iс-шараларын қаржыландыру және агроөнеркәсіптік кешендi несиелеу туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы ; "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы "Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегі Заңының 3-бабы ; "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы Заңының 4 , 12-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005-жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің "Селекциялық жетiстіктердi сынау және қорғау" Республикалық мемлекеттік кәсiпорынын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң 2000 жылғы 11 ақпандағы N 204 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының бағынысындағы мемлекеттік мекемелердiң штаттағы қызметкерлер саны лимитін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында пайдалануға жiберiлген селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiн ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары өнiмдi сорттарымен толықтыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: өнiмді және сапасы бойынша құнды сорттарды айқындау, патенттiк қабiлеттiлiк пен шаруашылыққа пайдалылық жағдайының селекциялық жетiстiгiне сәйкестiгi туралы қорытынды беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   013       Ауыл         Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              шаруашылы.   Респубпикасында     бойы    Республикасы.
              ғы дақылда.  пайдалануға жiбе.           ның Ауыл
              рының        рілген селекциялық          шаруашылығы
              сорттарын    жетiстiктердiң              министрлігі,
              сынақтан     мемлекеттiк                 Ауыл
              өткiзу       тiзiлiмiне енгiзу           шаруашылығы
                           мақсатында 5500-            дақылдарының
                           6000 сорттық                сортын сынау
                           тәжiрибе жүргiзу            жөніндегі
                           арқылы 105 ауыл             мемлекеттік
                           шаруашылығы дақыл.          комиссия
                           дары бойынша анағұр.
                           лым өнiмдi және
                           сапасы бойынша
                           құнды сорттарды
                           анықтау үшiн 16000
                           га алқапта
                           агротехникалық
                           iс-шаралар кешенiн
                           жүргiзу арқылы ауыл
                           шаруашылығы дақыл.
                           дарының патенттiк
                           қабiлеттілiгi мен
                           шаруашылыққа
                           пайдалылығына
                           сортсынау жүргiзу
                           үшiн  штаттағы
                           қызметкерлер саны
                           34 адамнан тұратын
                           "Ауыл шаруашылығы
                           дақылдарының сортын
                           сынау жөнiндегi
                           мемлекеттiк комис.
                           сия", штаттағы
                           қызметкерлер саны
                           214 адамнан тұратын
                           ауыл шаруашылығы
                           дақылдарының сортын
                           сынау 12 облыстық
                           және 3 аймақтық
                           инспектуралар
                           мемлекеттiк мекеме.
                           лерiн ұстау.

                           Ауыл шаруашылығы
                           дақылдарын сорт
                           сынақ жөнiндегi
                           Мемлекеттiк комис.
                           сияны материалды-
                           техникалық жарақ.
                           тандыру. Сатып алу:
                           тракторлар - 58
                           бiрлiк, комбайндар
                           - 23 бiрлiк,
                           зертханалық жабдықтар
                           - 2 бiрлiк, тағы
                           басқа техникалар -
                           159 бiрлiк.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ауыл шаруашылығы дақылдары бойынша анағұрлым өнiмдi және сапасы бойынша құнды сорттарды анықтау және Қазақстан Республикасында пайдалануға жiберiлген селекциялық жетiстiктердiң мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу нәтижесiнде өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң түсiмділiгi мен сапасын арттыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
66-қосымша      

      Ескерту. 66-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 66303 мың теңге (алпыс алты миллион үш жүз үш мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Жаңғырту және Даму Банкiсi арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041-KAZ келiсiм ("Жердi суландыру және дренаж жүйесiн жетiлдiру жобасы") бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қыркүйектегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Жаңғырту Банкi арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041-КАZ келiсiмiнiң күшiне енуiне арналған шарттарды iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 7 қазандағы N 1237 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Pecпубликасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экономикалық нормалар мен талаптарды, ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу мен басқарудың әдiстерiн жетiлдiрудi ескерiп қолданыстағы жерді суландыру және дренаж жүйелерiн қайта құру және жақсарту арқылы 32 090 га алаңда суармалы егiншiлiктiң тиiмдiлiгiн қалпына келтiру, ақпараттық қызмет көрсету, сондай-ақ агротехника мен суландырудың озық әдiстерiн үйрету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   014       Жердi
              суландыру
              және дренаж
              жүйелерiн
              жетiлдiру

2        016  Жобаны       Контракт құнынан 5  Жыл     Қазақстан
              республика.  пайыздық сақтандыру бойында Республикасы.
              лық бюджет.  ұсталынымның                ның Ауыл
              тен бiрле.   жартысын төлеу.             шаруашылығы
              сiп қаржы.   Жобаны iске асыру           министрлiгi
              ландыру      үшiн жергiлiктi 4
              есебiнен     адам консультант.
              iске         тарды тарту, соның
              асырылады    iшiнде операциялық
                           шығындарды өтеу.
                             "Импреджило" фир-
                           масына кешiктiрiлген
                           төлемдер бойынша
                           пайыздарды төлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: суармалы жерлердi қалпына келтiру "Жердi суландыру және дренаж жүйесiн жетiлдiру Жобасы шеңберiнде, қалпына келтiрiлген жерлердiң өнiмдiлiгiн арттыру, суландыру және дренаж жүйелерiн қалпына келтiру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
67-қосымша      

      Ескерту. 67-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру
жобасын кредиттеу"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 52624 мың теңге (елу екi миллион алты жүз жиырма төрт мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Жаңғырту және Даму Банкiсi арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041-KAZ келiсiм ("Жердi суландыру және дренаж жүйесiн жетiлдiру жобасы") бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қыркүйектегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк aгpapлық азық-түлік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Жаңғырту Банкi арасындағы қарыз туралы 1996 жылғы 25 маусымдағы N 4041-KAZ - келiсiмiнiң күшiне енуiне арналған шарттарды iске асыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 7 қазандағы N 1237 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы ауыл шаруашылығы өндiрiсiн дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экономикалық нормалар мен талаптарды, ауыл шаруашылығы өндiрiсiн жүргiзу мен басқарудың әдiстерiн жетiлдiрудi ескерiп қолданыстағы жердi суландыру және дренаж жүйелерiн қайта құру және жақсарту арқылы 32 090 га. алаңда суармалы егiншiлiктiң тиiмдiлiгiн қалпына келтiру, ақпараттық қызмет көpсeту, сондай-ақ агротехника мен суландырудың озық әдiстерiн үйрету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   015       Жердi
              суландыру
              және дренаж
              жүйелерiн
              жетiлдiру
              жобасын
              кредиттеу

2        004  Сыртқы       Контракт құнынан 5  Жыл     Қазақстан
              қарыздар     пайыздық ұсталы.    бойында Республикасы.
              есебiнен     нымның жартысын             ның Ауыл
              жобаны       төлеу.                      шаруашылығы
              iске асыру                               министрлiгi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: суармалы жерлердi қалпына келтiру, қалпына келтiрiлген жерлердiң өнiмдiлiгiн арттыру, "Жердi суландыру және дренаж жүйесiн жетiлдiру" Жобасы шеңберiнде суландыру және дренаж жүйелерiн қалпына келтiру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
68-қосымша      

      Ескерту. 68-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5638 мың теңге (бec миллион алты жүз отыз сегіз мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы және Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң арасындағы "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiн қолдау" жобасының екiншi кезеңiнiң дайындығына грант бөлу жөнiндегi Келiсiм-Хат жасасу туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiнiң 2003 жылғы 24 қарашасындағы N 1171 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстандағы аграрлық кәсiпорындардың экономикалық және қаржылық тұрақтылығын арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiн қолдау" жобасының екiншi кезеңiн дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   016       Ауыл
              шаруашылы.
              ғын жекеше.
              лендiруден
              кейiнгi
              қолдау

2        006  Iшкi көздер. Қосымша құнға салы. Екінші  Қазақстан
              дiң есебі.   натын салықты өтеу; жарты   Республикасы
              нен грантты  "операциялық        жылдық- Ауыл
              iске асыру   шығындар" катего.   тан     шаруашылығы
                           риясы бoйынша       бастап  министрлігі
                           үлестi бiрлесіп     III тоқ.
                           қаржыландыруды      сан 
                           (15%) қамтамасыз
                           ету.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiн қолдау" жобасының екiншi кезеңiн орындаудың нақты жоспары дайындалатын болады, оған барлық компоненттердiң дизайны, сатып алу және қаржыландыру жоспарлары енгiзiледi.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
69-қосымша      

      Ескерту. 69-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197аз қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Жұқпалы аурулардан сақтануды қамтамасыз eту"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3541678 мың теңге (үш миллиард бес жүз қырық бiр миллион алты жүз жетпiс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шiлдедегi Заңының 8 , 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 және 35-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiне ведомстволық бағынысты жекелеген ұйымдардың мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы  Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1431 қаулысы ; "Ветеринария жөнiндегi нормативтiк құқықтық және басқа да актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 29 сәуiрдегi N 407 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада қолайлы эпизоотиялық жағдайды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жануарлар мен құстарды аса қауiптi жұқпалы аурулардан қорғау; мүйiздi ұсақ малдың бруцеллезiнен қолайсыз пункттердi сауықтыру; малдар мен құстардың тез тарайтын инфекциялық ауруларының ошақтарын жою және одан әрi таралуын болдырмау; уақтылы диагноз қою.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   018       Жұқпалы
              аурулардан
              сақтануды
              қамтамасыз
              ету

2        100  Ветеринария. Мыналар бойынша     Жыл     Қазақстан
              дағы         жұмыстар орындау    бойында Республикасы.
              мониторинг,  мақсатында штат             ның Ауыл
              peференция,  саны 84 адамдық             шаруашылығы
              зертханалық  мемлекеттiк                 министрлігі
              диагностикa  мекемені ұстау:
              және әдiс.   - жануарлардың
              нама ұлттық  ауруларына диагноз
              орталығы     қоюды әдiстемелiк
                           қамтамасыз ету;
                           - жануарлардың
                           ауруларына диагноз
                           қою кезiндегi
                           референттiк
                           функция (даулы
                           жағдайларда немесе
                           басқа зертханаларда
                           диагноз қою қиын
                           болған кезде
                           түпкiлiктi диагноз
                           қою);
                           - ветеринарияда
                           пайдаланылатын
                           микроорганизмдердiң
                           сақтауға берiлген
                           штамдарының ұлттық
                           коллекциясын
                           жүргiзу;
                           - малдардың
                           организмдерiндегі,
                           малдан өндiрiлетiн
                           өнiмдер мен
                           шикiзаттардағы өте
                           улы немесе радио.
                           активтi заттарды
                           анықтау;
                           - малдан өндiрiле.
                           тiн өнiмдер мен
                           шикiзаттардың,
                           жемдердiң, жем
                           қоспаларының,
                           ветеринариялық
                           препараттарды
                           импорттау, экспорттау
                           және транзиттеу
                           кезiндегi ветерина.
                           риялық-санитарлық
                           сараптамадағы даулы
                           жағдайларда зерт.
                           ханалық зерттеулер.
                           Жабдықтар мен тех.
                           никалар сатып алу:
                           - автоклавтар - 2
                           бiрлiк;
                           - микрокомпьютерлiк
                           зертханалық таразы.
                           лар - 2 бiрлiк;
                           - микроскоптар - 2
                           бiрлiк;
                           - маталарды гистоло.
                           гиялық өңдеу авто.
                           матты-аппараты - 1
                           бiрлiк;
                           - радиометр - 1
                           бiрлiк;
                           - компьютерлер - 4
                           бiрлiк;
                           - принтерлер - 4
                           бiрлік;
                           - ксерокстар - 2
                           бiрлiк;
                           "Нива" автомобилi
                           - 1 бiрлiк;
                           - басқа да зертхана.
                           лық жабдықтар.
                           2 ғимараттың зертха.
                           насын, виварийдi
                           және гаражды күрделi
                           жөндеу.

3        101  Жануарлар    Қазақстан Республи. Жыл     Қазақстан
              ауруының     касы Yкiметi бекiт. бойында Республикасы.
              диагнос.     кен тiзбегe сәйкес          ның Ауыл
              тикасы       жануарлар мен құстар.       шаруашылығы
                           дың аурулары бойынша        министрлiгi
                           16,0-17,0 млн.
                           диагностикалық
                           зерттеулер жүргiзу
                           жөнiндегi iс-шара.
                           ларды орындау
                           бойынша көрсетiлген
                           қызметтерге ақы
                           төлеу, оның iшiнде:
                           - 16 000,0-16 500,0
                           мың серологиялық
                           зерттеулер;
                           20,0-25,0 мың
                           бактериологиялық
                           зерттеулер;
                           - 50,0-55,0 мың
                           вирусологиялық
                           зерттеулер;
                           - 50,0-55,0 мың
                           паразитологиялық
                           зерттеулер.

4        102  Эпизоотияға  Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              қарсы        Республикасы        бойында Республикасы.
              шаралар      Үкiметi бекiткен            ның Ауыл
                           тiзбеге сәйкес              шаруашылығы
                           жануарлар мен               министрлігі
                           құстардың аурула.
                           рына қарсы эпизоо.
                           тияға қарсы
                           iс-шаралар жүргiзудi
                           қамтамасыз ету:
                           - жануарлардың аса
                           қауiптi ауруларына
                           aлдын алу үшiн,
                           сондай-ақ ветеринария.
                           лық препараттардың
                           республикалық
                           запасын толықтыру
                           үшiн - 80,0-85,0
                           млн. бас жануарлар.
                           ға және 42,0-50,0
                           млн. құсқа деген
                           есеппен ветеринария.
                           лық препараттардың
                           130,0-140,0 млн.
                           дозасын сатып алу;
                           - сатып алынған
                           препараттарды
                           белгiленген орнына
                           дейiн тасымалдау;
                           - ветеринариялық
                           препараттарды
                           қолданғанға дейiн
                           сақтау;
                           - ветеринариялық
                           препараттардың
                           республикалық
                           запасын сақтау;
                           - ветеринариялық
                           препараттарды
                           жергiлiктi жерлерде
                           қолдану, оған қоса:
                           1) серологиялық
                           зерттеу үшін
                           қанның сынамаларын
                           алу және жеткiзу
                           - 16,0-16,5
                           млн. сынама;
                           2) 145,0-155,0 млн.
                           ветеринариялық
                           препараттардың
                           дозасын және 5000
                           литр дезинфекциялық
                           заттарды, жануарлар.
                           ға егу.

                           Ауыл шаруашылығы
                           жануарларының
                           бруцеллезi бойынша
                           қолайсыз 18 пунктте
                           белгiленген тәртiпке
                           сәйкес сауықтыру,
                           оған қоса мыналарды
                           өткiзу:
                           - керi нәтиже алын.
                           ғанға дейiн жануар.
                           ларды зерттеу;
                           - ауру жануарларды
                           өткiзу;
                           - жануарларды егу;
                           - малдар ұсталған
                           жайларды дезинфек.
                           циялау.

5        103  Жануарлар    Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              мен құстар.  Республикасының     бойында Республикасы.
              дың қауіпті  Үкiметi анықтаған           ның Ауыл
              жұқпалы      тiзбе бойынша               шаруашылығы
              аурулары.    жануарлар мен               министрлігі
              ның ошақта.  құстардың тез
              рын жою      тарайтын инфекция.
                           лық аурулары шығады
                           деп күтiлетiн 30
                           ошақты оқшаулау
                           және жою жөнiнде
                           iс-шаралар ұйымдас.
                           тыру, оған қоса:
                           - ветеринариялық
                           препараттармен
                           дезинфекция жасай.
                           тын құралдарды
                           жеткiзу;
                           - өлген малдар мен
                           құстардың өлекселе.
                           рiн отқа жағу
                           арқылы жою;
                           - алынған, жойылған
                           малдың құнын өтеу;
                           - эпизоотиялық
                           ошақта және қатерлi
                           аймақта малдар мен
                           құстарды мәжбүрлеп
                           егу;
                           - малдар мен құстар
                           ұстаған жайларды
                           дезинфекциялау;
                           - карантин кезiнде
                           карантиндiк посты.
                           лар, дезинфекция.
                           лық кедергілер
                           орнату және оларда
                           тәулiк бойы кезек.
                           шiлiк ұйымдастыру.

                           Шекаралас мемлекет.
                           терде жануарлар мен
                           құстардың аса
                           қауiптi инфекциялық
                           аурулары шыққан
                           кезде республикаға
                           инфекцияны әкелуге
                           жол бермеу жөнiнде
                           шекаралық карантин.
                           дiк 50-ге жуық
                           уақытша пост ұйым.
                           дастыру жүзеге
                           асырылады, онда
                           мыналар қамтылады:
                           - дезинфекциялық
                           құралдарды респуб.
                           ликалық запастан
                           осы постларға
                           дейiн жеткiзу;
                           - көлiк құралдарын
                           дезинфекциялау үшiн
                           карантин үшiн
                           дезинфекциялық
                           уақытша кедергілер
                           орнату және оларда
                           тәулiк бойы кезекшi.
                           лiк ұйымдастыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жануарлар мен құстардың ауруларына диагноз қоюдың қолданыстағы әдiстерiн жетiлдiру, мемлекеттiк мекеменiң қызметiн оны материалдық-техникалық-жарақтандыру және күрделi жөндеуден өткiзудiң нәтижесiнде жақсарту, жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының таралуын болдырмау үшiн оларды уақтылы анықтау: республика аумағында қолайлы эпизоотиялық ахуалды сақтау; мал басының шығын болуына жол бермеу; ветеринариялық шектеудiң барлық шараларын тоқтатып, ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың туберкулезi мен бруцеллезi бойынша қолайсыз пункттepдi толық сауықтыру; ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың аса қауіпті ауруларының таралу ошақтарын 100%-ға жою; шекаралас мемлекеттерден инфекцияның әкелiну мүмкiндiгiн азайту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
70-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Азық-түлiк қауiпсiздігін және жұмылдыру
қажеттiлiктерiн қамтамасыз ету"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7103253 мың теңге (жетi миллиард бip жүз үш миллион екi жүз елу үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 3 , 4 , 10, 11, 12-баптары ; "2004 жылғы республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005-жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастырудың, сақтаудың және пайдаланудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы , "2003-2005 жылдарға арналған "Азық-түлiк келiсiм шарт корпорациясы" ЖАҚ-ның даму жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 15 шiлдедегі N 777 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының жұмылдыруға деген қажеттіктерiн және азық-түлiктiк қауiпсiздігін қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушiлердi мемлекеттiк қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: уақтылы жұмылдыруға деген қажеттiктерiн және азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге астықты сатып алу, мемлекеттiк резервтегi астықты сақтау және ауыстыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   020       Азық-түлiк
              қауiпсiзді.
              гiн және
              жұмылдыру
              қажеттiлiк.
              терiн қам.
              тамасыз ету

2        101  Мемлекеттiк  Мемлекеттік азық-   Жыл     Қазақстан
              peсурстарға  түлiктiк астық      бойында Республикасы.
              астықты      резервiн жаңарту            ның Ауыл
              сатып алу    үшiн отандық ауыл           шаруашылығы
                           шаруашылығы тауар.          министрлігі
                           ларын өндiрушiлер.          мемлекеттік
                           ден Қазақстан               астық
                           Pecпубликасының             ресурстары
                           Үкiметi белгiлеген          жөніндегі
                           тәртiппен 550 мың           Агент арқылы
                           тонна көлемiнде
                           астық сатып алу.

3        101  Мемлекеттiк  Мемлекеттiк азық-   Жыл     Қазақстан
              астық        түлiктiк астық      бойында Республикасы.
              резервiн     резервiн лицензия.          ның Ауыл
              азықтық      ланған астық                шаруашылығы
              астыққа      қабылдау кәсiпорын.         министрлігі
              ауыстыру     дарында сақтау 600          мемлекеттік
              және сақтау  мың тонна, 24425            астық
                           тоннаға дейiн               ресурстары
                           мемлекеттiк азық-           Агент арқылы
                           түлiктiк астық
                           резервiнiң жеке
                           меншiк астық қабыл.
                           дау кәсiпорындары.
                           нан мемлекеттiк
                           астық ресурстарын
                           басқару жөнiндегi
                           агенттiң басқаруын.
                           дағы элеваторларға
                           орын ауыстыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн жақсарту және елiмiздiң жұмылдыру қажеттiктерiмен азық-түлiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, сондай-ақ астық пен оны қайта өңдеу өнiмдерiнiң бағаларын реттеу.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
71-қосымша       

      Ескерту. 71-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.24. N 197ач қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн агрохимиялық және
агроклиматтық қамтамасыз ету"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 299566 мың теңге (екi жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз алпыс алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер кодексiнiң 162, 163-баптары ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 10-бабы ; "2004 жылға республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң "Агрохимия қызметi республикалық ғылыми-әдiстемелiк орталығы" мемлекеттiк мекемесiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 23 қаңтардағы N 83 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру кездерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: дала жұмыстарының басталуын, егiстiң мерзiмi мен көлемдерiн жоспарлау үшiн Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiп кешенiн сапалы агрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету. Өсiмдiк шаруашылығы ауыл шаруашылығы өнiмiнiң өнiмдiлiгін, жалпы өнiмiн және сапасын арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: метеопараметрлерге, топырақ ылғалдылығының жағдайына бақылау жүргiзу, дала жұмыстарының басталуы алдында ылғалдың запастарын, егiс мерзiмдерiн, дәнді дақылдарды жинаудың агрометеожағдайларын бағалау және болжау, агрометеорологиялық көрсеткiштердi былтырғы жылғымен салыстырмада, танаптарда қардың жиналуы жағдайын және басқаларды талдау; жаздық дәнді дақылдар егiстiгiнiң жағдайына космостық мониторинг жүргiзу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмділiгін бағалау, топырақтың құнарлылығын сақтау және көтеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   021      Ауыл
             шаруашылы.
             ғы өндiрi.
             сiн агро.
             химиялық
             және агро.
             климаттық
             қамтамасыз
             ету

2        100 Топырақтың    1. Ауыл шаруашылығы Жыл     Қазақстан
             химиялық      өндiрiсiн қамтама.  бойында Республикасы.
             құрамын       сыз ету үшін агро.          ның Ауыл
             агрометео.    метеорологиялық             шаруашылығы
             рологиялық    мониторинг                  министрлігі
             қамтамасыз    жүргізу:
             ету және      - онкүндiк агроме.
             анықтау       теорологиялық бюлле.
                           тень;
                           - он күндiк iшiн.
                           дегi топырақтағы
                           пайдалы ылғалдың
                           запастары;
                           - жаздық дәндi
                           дақылдардың 1
                           онкүндiк iшiндегi
                           жай-күйi (даму
                           кезеңi басталған
                           күн, биiктiгi,
                           қалыңдығы, жай-
                           күйiн бағалау);
                           - дәндi және
                           дәндi-бұршақты
                           дақылдардың
                           облыстағы орташа
                           өнiмдiлiгi мен
                           жалпы өнiмiн
                           болжау;
                           - көктемгi дала
                           жұмыстары басталуы
                           алдына топырақтағы
                           ылғалдың запаста.
                           рын болжау;
                           - егiстiң оңтайлы
                           мерзiмдерiн болжау;
                           - күздiк дақылдар.
                           дың қыстап шығуын
                           болжау;
                           - бидайдың пiсу
                           мерзiмдерiн болжау;
                           - қардың жиналуы
                           жағдайы туралы
                           кеңес беру;
                           - дәндi дақылдарды
                           жинаудың агрометео.
                           рологиялық жағдайла.
                           рын болжау;
                           - күздiк дәндi
                           дақылдардың қысқа
                           кетер алдындағы
                           жағдайын талдау;
                           - күздiк дәндi
                           дақылдардың өсуi
                           жаңару кезеңiндегi
                           жағдайын талдау;
                           - топырақтың күзде
                           қатып қалуы алдын.
                           дағы және көктемгi
                           дала жұмыстары
                           алдындағы пайдалы
                           ылғалдың нақты
                           запастарын талдау;
                           - дәндi дақылдарды
                           жинау жағдайларын
                           талдау;
                           - агрометеорологиялық
                           көрсеткiштердi
                           орташа көпжылдық
                           көрсеткiштермен,
                           өткен жылғы
                           көрсеткiштермен
                           салыстырма мiнез.
                           деме;
                           - елiмiздiң аумағы
                           бойынша ауа райы
                           жағдайына байланыс.
                           ты аурулар мен
                           ауыл шаруашылығы
                           зиянкестерiнiң
                           дамуы жағдайын
                           талдау.
                           2. Мына бағыттар
                           бойынша ғарыштық
                           мониторингтiң
                           мәлiметтерiн алу:
                           - жаздық дәндi
                           дақылдардың егiстiк
                           алқаптарының көлем.
                           дерiн бағалау;
                           - дәндi дақылдар
                           егiстiктерiнiң
                           жағдайына диагноз
                           қою;
                           - жаздық дәндi
                           дақылдар егiстiкте.
                           рiнiң арамшөптермен
                           жайлануын бағалау;
                           - таза сүрi жерлер.
                           дiң алқаптарын
                           анықтау;
                           - жаздық дәндi
                           дақылдардың өнiмдi.
                           лiгiн және жалпы
                           өнiмiн болжау.
                           3. Топырақтың химия.
                           лық құрамын анықтау.

3        101  Агрохимия.   Мемлекеттiк мекеме. Жыл     Қазақстан
              лық қызмет.  ні ұстау: топырақ   бойы    Республикасы.
              тiң респуб.  -агрохимиялық               ның Ауыл
              ликалық      жұмыстың, топырақ           шаруашылығы
              ғылыми-      құнарлылығының              министрлігі,
              әдiстемелiк  жағдайы мен                 Агрохимия
              орталығы     өзгеруін бақылау            қызметі
                           сапасына - 20               республикалық
                           мониторингтiк               ғылыми-әдіс.
                           алаң (топырақтың            темелік
                           540 үлгiсi) ғылыми          орталығы
                           -әдiстемелiк басшы.
                           лықты, агрохимиялық
                           зерттеудiң (топы.
                           рақтың 3000 үлгiсi),
                           токсикалық зерттеу.
                           лердiң сапасын
                           бақылауды, пестицид.
                           тердiң, ауыр метал.
                           дардың (топырақтың
                           2100 үлгiсi),
                           нитраттардың қалған
                           санын, топырақтың
                           радиоактивтi
                           ластанған деңгейiн
                           бақылауды, агрохи.
                           миялық зерттеулер.
                           дiң нәтижесi
                           бойынша қоректiк
                           заттардың жылжымалы
                           нысандары - азот,
                           фосфор, алмасатын
                           калий, микроэлемент.
                           тер және басқа да
                           көрсеткiштер
                           мазмұнының карто.
                           граммасын құрасты.
                           руды (24 агрохимия.
                           лық картограмма),
                           агрохимиялық
                           деректер банкiн
                           құрастыруды,
                           минералдық және
                           органикалық тыңайт.
                           қыштарды экономика.
                           лық өтелiмдi
                           дозаларын қолдану
                           негізiнде егiстiк
                           жерлердi тиiмдi
                           пайдалану жөнiндегi
                           ұсыныстарды әзiрлеу.
                           дi жүзеге асыратын
                           штат саны 150
                           адамнан тұратын
                           "Агрохимия қызметi
                           республикалық
                           ғылыми-әдiстемелiк
                           орталығы".
                           Сатып алу:
                           "Волга" автомашина.
                           сы - 1 бiрлiк,
                           УАЗ микроавтобусы
                           - 1 бiрлiк,
                           ИЖ автомобилi - 1
                           бiрлiк,
                           компьютерлер - 21
                           бiрлiк,
                           зертханалық жабдық
                           - 54 бiрлiк,
                           зертханалық жиhаз -
                           210 бiрлiк.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: топырақтың құнарлылығын сақтаумен, өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң сапасымен байланысты мәселелердiң барлық кешенi бойынша топырақ-агрохимиялық зертханалардың қызметiн орталықтандырылған ғылыми-әдістемелiк басшылық етудi және үйлестiрудi қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы жерлерiнiң құнарлылығы мониторингi, химияландыру құралдарын экологиялық бағалау, минералдық және органикалық тыңайтқыштарды қолданудың ғылыми негізделген ұсыныстары мен нормативтерiн әзiрлеу; агроөнеркәсіп кешенi ұйымдарын ауыл шаруашылығы дақылдарының өсуiнiң қалыптасып отырған агрометеорологиялық жағдайлары туралы ақпаратпен қамтамасыз ету және олардың әрi қарай дамуы болжауының дұрыстығы, мәлiметтердi өсiмдiк шаруашылығы өнiмiн өндiру, сату және пайдаланудың оңтайлы көлемдерiн жоспарлаған кезде одан әрi пайдалану үшiн ауыл шаруашылығы алқаптарының жағдайы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жоспарланған өнiмдiлiгi мен жалпы өнiмi туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету, топырақ-агрохимиялық зерттеулер нәтижелерi бойынша алынған мәлiметтер негiзiнде топырақтың құнарлылығын caқтaу мен өсiру және минералдық тыңайтқыштарды тиімді пайдалану жөнiнде ұсыныстар алу.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
72-қосымша      

      Ескерту. 72-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.17. N 197и қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану"
деген 023 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 91251 мың теңге (тоқсан бiр миллион екi жүз елу бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Су Кодексiнiң 45, 46, 59 және 116-баптары ; 2003 жылғы 5 желтоқсандағы "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 19 тамыздағы N 932 "Суды кешендi пайдалану мен қорғаудың схемасын әзiрлеу және бекiту тәртiбi туралы" қаулысы ; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 24 қаңтардағы N 75 "Мемлекеттiк су кадастрын жүргiзудiң тәртiбiн бекiту туралы" қаулысы ; "Су қорғау аймақтары мен белдемелерi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 27 қаңтардағы N 102 қаулысы ; "Қазгидромет және Қазавиомет Республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейiнгi тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысымен бекiтiлген "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасын iске асырудың iс-шаралары" жоспарының 28-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдардағы iске асырылатын iс-шаралар жоспарының 7.5.15-тармағы; "2004 жылға арналған pecпубликалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықты және экономика салаларын сумен қамтамасыз ету үшiн негiзгi су шаруашылығы және басқа iс-шараларды анықтау, өзен алаптарында табиғат қорғауға және кешендi өткiзiлетiн су көлемiн ғылыми негiздеу;
      Экономика салаларын су объектiлерi, су ресурстары, режимi, сапасы, суды пайдалану туралы қажеттi мәлiметтермен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: өзен алаптарындағы, әкiмшiлiк аумақтағы, экономика салаларындағы деңгейiндегі су тұтынушыларды сумен қамтамасыз етуде кешендi баға беру, су ресурстарын пайдалануды талдау және бағалау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   023       Су ресурс.
              тарын
              қорғау және
              ұтымды
              пайдалану

2        100  Су ресурс.   1. Ертіс өзенi      Жыл     Қазақстан
              тарын        алабының су ресурс. бойында Республикасы
              қорғау және  тарын кешендi               Ауыл
              пайдалану    пайдалану және              шаруашылығы
              саласында    қорғау схемасын             министрлігі.
              кестелерiн,  даярлау.                    нің Су
              су шаруашы,  - пайдалануға               ресурстар
              лығы баланс. тиiстi су ресурс.           жөніндегі
              тарын және   тарының көлемi              комитеті
              нормативте.  мен сапасын,
              рiн әзiрлеу  экономика саласын.
                           дағы су тұтынушылар
                           мен су пайдаланушы.
                           лардың құрылымын
                           және жекеменшiк
                           нысанын анықтау;
                           - су тұтынушылар
                           мен су пайдаланушы.
                           лардың жақын және
                           ұзақ перспективада
                           су peсурстарын
                           пайдалану деңгейiн
                           бағалау және болжау;
                           - су тұтынушылар
                           мен су пайдаланушы.
                           лардың көзқарасы
                           бойынша қазiргi су
                           pecypcтaрының
                           сапасын бағалау
                           және оның өзгеруiн
                           болжау;
                           2. Есiл өзенiнiң су
                           қорғау аймақтары
                           мен белдемелерiнiң
                           жобасын даярлау.
                           - судың ластанбауын,
                           шөп өспеуiн және
                           таусылуын болдырмау,
                           экологиялық тұрақты.
                           лығын және санитар.
                           лық жағдайын
                           жақсарту мақсатында
                           су қорғау аймағының
                           шекарасын анықтау;
                           - шаруашылық қызме.
                           тiн қатал шектеу
                           аумағы болып есепте.
                           летiн және санитар.
                           лық қорғауға арнал.
                           ған өзендердiң су
                           қорғау аймағының
                           шекарасын анықтау;
                           - өзен алабының
                           картасын, су қорғау
                           белгiлерiн бекiтуге
                           кететiн шығынның
                           сметасын жасау.
                           3. Жер бетi суын
                           Қазақстан Республи.
                           касы шаруашылық
                           кешенi бойынша
                           тағайындалған
                           мақсатта пайдалану.
                           ды топтастыру.
                           - Қазақстан Респуб.
                           ликасы жер бетi
                           суының сапа
                           жағдайына жалпы
                           баға беру;
                           - егiс танабында
                           методикалық
                           эксперимент жасау
                           (сынауға алу,
                           камералық өңдеу
                           және басқа);
                           - топтастырғыш үлгi
                           және макет жасау;
                           Қазақстан Республи.
                           касы жер бетi
                           суының топтастырғыш
                           томдарын жасап
                           өңдеу.
                           4. Сырдария өзенiнiң
                           гидрологиялық режимi-
                           нiң нашарлауын және
                           антропогендiк жүкте-
                           менiң өсуiн ескере
                           отырып, Шардара су
                           торабынан төмен Кiшi
                           Аралға дейiнгi арна-
                           сының су өткiзу қабi-
                           летiн ұлғайту жөнiнде
                           шұғыл және перспекти-
                           валы iс-шаралар кешенiн
                           әзiрлеу:
                              iрi су тораптары
                           аралығындағы осал учас-
                           келердегi өзен арнасы-
                           ның өткiзу (суды, мұзды
                           және қайырды) қабiлетiне
                           баға беру;
                              жаз және қыс кезең-
                           дерiндегi арналық про-
                           цестердiң бағытын анық-
                           тау осал учаскелердi
                           және олардың пайда бо-
                           луының (гидрологиялық,
                           антропогендiк) себеп-
                           терiн анықтау;
                              су тораптарын (Әйтек,
                           Ақлақ және басқалары)
                           қайта жаңғыртудан және
                           қысқы энергетикалық су
                           жiберулердiң ұлғаюынан
                           кейiнгi ықтимал арналық
                           процестердi болжау;
                              су тораптарын (Әйтек,
                           Ақлақ және басқалары)
                           қайта жаңғыртудан және
                           қысқы энергетикалық су
                           жiберудің ұлғаюынан ке-
                           йiнгi ықтимал арналық
                           процестердi бағалау
                           және болжау жөніндегі
                           ақпараттық пакетiн да-
                           йындау.  

3        101  Мемлекеттiк  Су объектiлерi және Жыл     Қазақстан
              су кадаст.   қадағалау пунктi    бойында Республикасы.
              рын жасау    туралы мәлiмет              ның Ауыл
                           каталогын құру.             шаруашылығы
                           Жер бетi су ресурс.         министрлігі.
                           тарының жағдайы,            нің Су
                           оның iшiнде                 ресурстары
                           өтiмдiлiгi, дең.            жөніндегі
                           гейi, температу.            комитеті
                           расы мен судың
                           химиялық құрамы
                           мен басқадай гидро.
                           геологиялық және
                           метеорологиялық
                           элементтер туралы
                           мәлiметтердi жинап
                           стационарлы
                           қадағалау.
                           Стационарлы қадаға.
                           лау нәтижесiн және
                           гидрологиялық қада.
                           ғалау нәтижесiн
                           өңдеу және қорытын.
                           дылау.
                           Жер бетi су ресурс.
                           тарының жағдайы
                           туралы мәлiметтi
                           қор және ақпарат
                           базасына енгiзу.
                           Су тұтынушылардың
                           сандық құрамы,
                           судың экономика
                           саласында аймақты
                           және өзен алаптары
                           мен республика
                           бойынша жалпы
                           пайдалануы туралы
                           мәлiметтердi өңдеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ертiс өзенi алабының су ресурстарын пайдалану және қорғаудың кешендi сұлбасының болуы - халықтың және экономика саласының қажеттiлiгiн қамтамасыз ету үшiн тұтынылатын судың лимитiн бекiтуде, келешекте су шаруашылығы iс-шараларын жоспарлауда, республикалық және жергiлiктi бағдарлама бойынша бюджет құруда мемлекеттiк органдарға нұсқама беруде ғылыми негiзделген нормативтiк-құқықтық құжат болып табылады;
      Есiл өзенiнiң су қорғау аймақтары мен белдемелерiнiң жобасы - жергiлiктi атқарушы органдардың шаруашылық жер пайдалануда осы аймақтар мен белдемелердiң шекарасын және режимiн бекiтуде қажет;
      әлеуметтiк-экономикалық өркендеуге қажеттi теңгерiмдi қамтамасыз ету және су ресурстарының қажеттi деңгейде сапасының нормативке сәйкестендiруде жер бетi суының ластану деңгейi бойынша интегралды топтастыру қажет;
      жер бетi су ресурсы мен режимiнiң мемлекеттiк су кадастрын жаңғыртуға, өзендердiң, каналдардың, көлдер мен су бөгендерiнiң анықтама-ақпаратты Бюллетенiн шығаруға, жылма-жылғы құрлықтағы жер бетi суының режимi және ресурстары туралы, көпжылдық құрлықтағы жер бетi суының режимi және ресурстары туралы (5 жылда 1 рет), облыс, су шаруашылық алабы мен экономика саласында су пайдаланудың жыл сайынғы есебi туpалы мәлiмет алуға мүмкіндік тудырады.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
73-қосымша      

      Ескерту. 73-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Су ресурстарын басқару және жерлердi қалпына
келтiрудi жетiлдiру"
деген 025 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 773035 мың теңге (жетi жүз жетпiс үш миллион отыз бес мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF) KAZ заемдары туралы келiсiмдердi ("Cу ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жердi қалпына келтiру" жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы егiншiлiктi дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды енгiзудi, қайта жаңғыртылған суландыру және кәрiздiк жүйелердi су пайдаланушылар бiрлестiктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, агротехника мен суару тәсiлдерiн үйретудi ескере отырып суландыру және кәрiздiк жүйелердi қайта жаңғырту және жақсарту арқылы Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында 39,2 мың гектар алқапта суармалы егiншiлiктi қалпына келтiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   025       Су ресурс.
              тарын
              басқару
              және жер.
              лердi
              қалпына
              келтiрудi
              жетiлдiру

2        004  Сыртқы       Мотт МакДональд     Жыл     Қазақстан
              қарыздар     фирмасының консуль. бойында Республикасы.
              есебiнен     тациялық қызметiне          Ауыл
              жобаны       ақы төлеу (құрылыс.         шаруашылығы
              iске асыру   ты қадағалау,               министрлігі
                           инспекторларды,
                           клерктердi ұстау,
                           қолдау тобының
                           жұмысы, оқыту).

3        016  Жобаны       Жобаның 1-кезеңi    Жыл     Қазақстан
              республи.    бойынша Оңтүстiк    бойында Республикасы
              калық        Қазақстан облысы            Ауыл
              бюджеттен    Мақтаарал ауданында         шаруашылығы
              бiрлесiп     23868 гектар алқап.         министрлiгi,
              қаржылан.    та құрылыс жұмысы;          "Тодини" ком.
              дыру есебi.  Жобаның 2-кезеңi    Жыл     паниясы 1Ф,
              нен iске     бойынша Оңтүстiк    бойында "Эcep"
              асырылады    Қазақстан облысы            компаниясы 2Ф
                           Мақтаарал ауданында
                           15391 гектар
                           алқапта құрылыс             Қазақстан
                           жұмысы.                     Республикасы
                           Қосымша құн                 Ауыл
                           салығына, тауарлар,         шаруашылығы
                           жұмыстар мен                министрлігі
                           қызметтердiң кеден.
                           дiк баждарына,
                           кедендiк алымдарға
                           ақы;
                           Шетелдiк валютамен          Қазақстан
                           операциялар жүргi.          Республикасы
                           зуге арналған               Ауыл
                           лицензияны алуға            шаруашылығы
                           байланысты шығын.           министрлігі
                           дарды өтеу;
                           Жобаны iске асыру           Қазақстан
                           үшiн 9 адам көле.           Республикасы
                           мiнде жергiлiктi            Ауыл
                           консультанттардың           шаруашылығы
                           қызметiн төлеу,             министрлігі
                           соның iшiнде
                           операциялық
                           шығындар.
                           Мотт МакДональд
                           фирмасының консуль.
                           тациялық қызметiне
                           ақы төлеу (құрылыс.
                           ты қадағалау,
                           инспекторларды,
                           клерктердi ұстау,
                           қолдау тобының
                           жұмысы, оқыту,
                           автокөлiктердi
                           ұстау).
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: түсiмдiлiктiң ұлғаюы, жобалық есептеулер бойынша таза табыстың 28%-ға артуы, халықты жұмыспен қамтудың 21%-ға өсуi, жоба бойынша күрделi қаржының тиiмдiлiгi 26% құрауы тиiс. Мақтаның түсiмдiлiгi гектарынан 15,5-тен 25 центнерге, күздiк бидайдiкi 25-тен 36 центнерге, дән жүгерiнiкi 17-ден 54 центнерге, жоңышқанiкi 34,3-тен 89 центнерге көтерiледi. Су peсурстарын үнемдеу кезең сайын жылына 16,9-дан 23,1 миллион текше метрдi құрайды. Жүйенiң пайдалы әсер коэффициентi 0,60-тан 0,80-ге жеткiзiледi.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
74-қосымша      

      Ескерту. 74-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Су ресурстарын басқару және жердi қалпына келтiрудi жетiлдiру жобасын кредиттеу"
деген 026 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1394305 мың теңге (бір миллиард үш жүз тоқсан төрт миллион үш жүз бес мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF) KAZ заемдары туралы келiсiмдердi ("Cу ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жердi қалпына келтiру" жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы егiншiлiктi дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды енгiзудi, қайта жаңғыртылған суландыру және кәрiздiк жүйелердi су пайдаланушылар бiрлестiктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, агротехника мен суару тәсiлдерiн үйретудi ескере отырып суландыру және кәрiздiк жүйелердi қайта жаңғырту және жақсарту арқылы Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында 39,2 мың гектар алқапта суармалы егiншiлiктi қалпына келтiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   026       Су ресурс.
              тарын
              басқару
              және жердi
              қалпына
              келтiрудi
              жетiлдiру
              жобасын
              кредиттеу

2        004  Сыртқы       Жобаның 1-кезеңi    Жыл     Қазақстан
              қарыздар     бойынша Оңтүстiк    бойында Республикасы
              есебiнен     Қазақстан облысы            Ауыл
              жобаны       Мақтаарал ауданын.          шаруашылығы
              iске асыру   да 23868 гектар             министрлігі,
                           алқапта құрылыс             "Тодини"
                           жұмысы.                     компаниясы
                           Жобаның 2-кезеңi            1Ф, "Эсер"
                           бойынша Оңтүстiк    жыл     компаниясы
                           Қазақстан облысы    бойында 2Ф
                           Мақтаарал ауданын.
                           да 15391 гектар
                           алқапта құрылыс
                           жұмысы.

3        016  Жобаны       Жобаның 1-кезеңi    Жыл     Қазақстан
              республи.    бойынша Оңтүстiк    бойында Республикасы
              калық        Қазақстан облысы            Ауыл
              бюджеттен    Мақтаарал ауданын.          шаруашылығы
              бiрлесiп     да 23868 гектар             министрлігі,
              қаржылан.    алқапта құрылыс             "Тодини"
              дыру         жұмысы.                     компаниясы
              есебінен     Жобаның 2-кезеңi            1Ф, "Эсер"
              іске         бойынша Оңтүстiк            компаниясы
              асырылады    облысы Мақтаарал            2Ф
                           ауданында 15391
                           гектар алқапта
                           құрылыс жұмысы.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: түсiмдiлiктiң ұлғаюы, жобалық есептеулер бoйынша таза табыстың 28%-ға артуы, халықты жұмыспен қамтудың 21%-ға өсуi, жоба бойынша күрделi қаржының тиiмдiлiгi 26,4 құрауы тиiс. Мақтаның түсiмдiлiгi гектарынан 15,5-тен 25 центнерге, күздiк бидайдiкi 25-тен 36 центнерге, дән жүгерiнiкi 17-ден 54 центнерге, жоңышқанiкi 34,3-тен 89 центнерге көтерiледi. Су peсурстарын үнемдеу кезең сайын жылына 16,9-дан 23,1 миллион текше метрдi құрайды. Жүйенiң пайдалы әсер коэффициентi 0,60-тан 0,80-ге жеткiзiледi.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
75-қосымша      

     Ескерту. 75-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к , 2004.12.24. N 197ащ қаулыларымен.

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау"
деген 027 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3144466 мың теңге (үш миллиард бiр жүз қырық төрт миллион төрт жүз алпыс алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы Келiсiмдi ("Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау және Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу (1 фаза) жобасы") бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 20 наурыздағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн және Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу (1 фаза) жобасын қаржыландыруға Халықаралық Қайта құру және Даму Банкiн тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 19 қазандағы N 1342 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенi атырауының су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру, Сырдария өзенi арнасынан су өтiмiн реттеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   027       Сырдария
              өзенiнiң
              арнасын
              реттеу және
              Арал
              теңiзiнiң
              солтүстiк
              бөлiгiн
              сақтау

2        004  Сыртқы       а) Солтүстiк Арал   Жыл     Қазақстан
              қарыздар     теңiзi бөгетiнiң    бойында Республикасы
              есебiнен     және Ақлақ кешенi.          Ауыл
              жобаны       нiң құрылысын               шаруашылығы
              iске асыру   салу:                       министрлігі.
                           - бөгет;                    нің Су
                           - су қашыртқысы;            ресурстары
                           - Ақлақ су                  жөніндегі
                           торабы;                     комитеті
                           - реттеуiш
                           шлюздер;
                           - жолдар мен
                           көпiрлер;
                           б) Әйтек кешенiнiң
                           құрылысын салу:
                           - Сырдария өзенiнде
                           су торабын салу;
                           - Әйтек каналының
                           су алу имараттарын
                           қайта жаңғырту;
                           - Қараөзек тарма.
                           ғында имараттарды
                           жөндеу,
                           оның iшiнде:
                           - тармақтың басында
                           өзi шайылып кететiн
                           бөгетше салу;
                           - бас имаратты
                           қайта жаңғырту;
                           - реттеуiш шлюздер.
                           дi қайта жаңғырту;
                           - пiшендiктердiң
                           су қашыртқысын
                           қайта жаңғырту;
                           - тармаққа көпiр
                           мен кiрме жолдар
                           салу.
                           в) Шардара бөгетiн
                           қалпына келтiру:
                           - Қызылқұм суланды.
                           ру каналын қалпына
                           келтіру;
                           - геотехникалық
                           зерттеулер бағдар.
                           ламасы;
                           - бөгеттi жабдықтау,
                           жоғарғы беткейдiң
                           тұрақтылығын
                           қалпына келтiру;
                           - бөгет астына жаңа
                           дренаж салу.
                           г) тасқынға қарсы
                           бөгеттер құрылысын
                           салу:
                           - бөгеттердi қайта
                           қалпына келтiру;
                           - жаңа бөгеттер
                           салу;
                           - өзен арнасын
                           түзету.
                           Арнасай бөгетінiң
                           төменгі беткейiн
                           нығайту;  
                           д) су көтеру
                           бөгетiн қайта
                           қалпына келтiру:
                           - Қызылорда су
                           торабын жөндеу
                           (жапқыштарды,
                           шандорларды және
                           резина тығыздағыш.
                           тарды ауыстыру,
                           көтергiш құрылғы.
                           лардың электр
                           құрал-жабдықтарын
                           және болат арқан.
                           дарын ауыстыру,
                           реттеушi шлюздiң
                           соңғы екi бөлiк.
                           терiн қалпына
                           келтiру);
                           - Қазалы су
                           торабын жөндеу
                           (жапқыштарды және
                           көтергiштердi
                           жөндеу, тазарту
                           және коррозияға
                           төзiмдi қорғаныс
                           жасау, электр
                           қозғалтқыштарды
                           ауыстыру, реттеуiш.
                           тердi барлық электр
                           аспаптармен электр
                           кабельдерiн ауысты.
                           ру, суұрма құдықтарын
                           жөндеу, жоғарғы
                           бъефтегi ағынды
                           бағыттаушы сол жақ
                           бөгетшенi ұзындығы
                           300 м бөлiгiн
                           қорғау);
                           e) үш УАЗ автомоби.
                           лiн және жиhаз бен
                           ұйымдастыру техни.
                           каларын сатып алу;
                           ж) Қызылорда қаласының
                           қорғау қоғандарын
                           күшейту: қорғау қоған-
                           дарының беткейiн
                           нығайту; бар қоған-
                           дарды қайта жаңарту;
                           з) Қызылқұм каналында
                           айналма реттеуіш салу:
                           су тастау құрылысын
                           салу.  

3        016  Жобаны       а) Құрылыс жұмыс    Жыл     Қазақстан
              республи.    тарының келiсiм     бойында Республикасы
              калық        шарттары бойынша            Ауыл
              бюджеттен    қосымша құн                 шаруашылығы
              бiрлесiп     салығын өтеу;               министрлігі.
              қаржылан.    б) құрылыс жұмыс.           ның Су
              дыру есебi.  тары келiсiм                ресурстары
              нен iске     шарттарының                 жөніндегі
              асырылады    бөлiгiн төлеу;              комитеті
                           в) банк операция.
                           лары жүргiзiлгенi
                           үшiн екiншi
                           деңгейдегi банктер.
                           ге комиссиялық
                           алым төлеу;
                           г) жер бөлiп алуға
                           рұқсат алу жөнiн.
                           дегi қызметке ақы
                           төлеу;
                           д) товарларды,
                           жұмыстар мен қызмет
                           көрсетудi сатып
                           алу бойынша конкурс
                           өткiзу туралы
                           хабарландыруға ақы
                           төлеу;
                           e) үш автомобиль
                           және жиhаз бен
                           ұйымдастыру техника.
                           ларын келiсiм шарт
                           бойынша сатып
                           алғанда салық пен
                           баж салығын төлеу;
                           ж) жобаны басқару
                           тобының жергiлiктi
                           8 адамнан тұратын
                           кеңесшiлердiң қызме.
                           тiне ақы төлеу;
                           з) нақтыланған
                           жобалауға және
                           құрылысқа қадаға.
                           лау жасайтын кеңес.
                           шiлердiң қызмет
                           ақысын төлеу;
                           и) жобаға монито.
                           ринг және бағалау
                           жасайтын кеңесшi.
                           лердiң қызмет
                           ақысын төлеу;
                           и) Банктік операциялар
                           жүргiзгенi үшiн екiншi
                           деңгейдегi банктерге
                           комиссиялық алым төлеу.
                           к) кеңесшілiк
                           қызметтердiң
                           келiсiм шарттары
                           бойынша салықтарды
                           төлеу;
                           л) "Шардара бөгетiн
                           қайта жөндеу"
                           жобасының мемлекет.
                           тiк құрылыс және
                           экологиялық сарап.
                           тамасына ақы төлеу;
                           м) валюталық
                           операциялар жүргiзу
                           үшін лицензиялық
                           алымды төлеу;
                           н) Yш автомобиль,
                           ұйымдастыру техникасын
                           және жиhаз сатып алуға
                           арналған келiсiм-шарттар
                           құнының бір бөлігіне
                           ақы төлеу.                            ___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн және Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу жобасы бойынша 25-тен 45%-ға дейiнгi құрылыс жұмыстары орындалады.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
76-қосымша      

      Ескерту. 76-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Арал теңiзi өңiрiнiң елдi мекендерiн сумен жабдықтау
және санитариясы"
деген 028 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 627402 мың теңге (алты жүз жиырма жетi миллион төрт жүз екi мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Apaб Экономикалық Даму Кувейт Қоры арасындағы Арал қаласын (Арал теңiзi өңiрi) сумен жабдықтау жобасы бойынша заем туралы келiсiмдi бекiту туралы" 2001 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Арал қаласының тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамту және санитариялық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Арал қаласының сумен қамту жүйелерiнiң тиiмдiлiгiн арттыру, қаладағы су тарту желiлерiн кеңейту және жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   028       Арал
              теңiзi
              өңiрiнiң
              елдi мекен.
              дерiн сумен
              жабдықтау
              және санита.
              риясы

2        004  Сыртқы       1. Арал қаласының   Жыл     Қазақстан
              қарыздар     сумен жабдықтау     бойы    Республикасы
              есебiнен     жүйелерiн жетiлдi.          Ауыл
              жобаны       ру:                         шаруашылығы
              iске асыру   а) Қосаман су               министрлігі.
                           көзiнен Арал қала.          нің Су
                           сына су беретін             ресурстары
                           бас су құбырын              жөніндегі
                           қайта құру:                 комитеті
                           - қазiргi қолданыс.
                           тағы су құбырының
                           жалпы ұзындығы 18
                           км жуық, оның
                           iшiнде 16,12 км,
                           диаметрi 700 мм
                           және 1,88 км диа.
                           метрi 1000 мм шойын
                           құбырлармен ескiр.
                           ген бөлiктерiн
                           ауыстыру.
                           б) Арал қаласындағы
                           қолданыстағы су
                           тарату желiлерiн
                           жаңарту:
                           - жалпы ұзындығы
                           40 км жуық ескiрген
                           құбырларды ауыстыру;
                           - ұзындығы 4 км
                           жаңа су тарату желi.
                           лерiн салу;
                           - 80 су тарататын
                           шүмек және өрт
                           сөндiру гидранттарын
                           орнату; екi жаңа су
                           қысымы мұнарасын
                           салу;
                           в) Арал қаласының
                           маңындағы екi елдi
                           мекенде резервуар.
                           лар және жетi
                           ауылдық елдi мекенде
                           13 шахталы құдықтар
                           салу, үш құдықты
                           қалпына келтiру және
                           су таситын екi
                           автомобиль жеткiзу.
                           2. Кеңестiк техни.
                           калық қызметтер
                           - кеңесшiлердiң
                           кеңесшi компаниямен
                           келiсiм-шарты
                           шеңберiнде нақтылан.
                           ған жобалауға және
                           құрылысқа қадағалау
                           жасайтын кеңесшi.
                           лердiң қызмет
                           ақысын төлеу.

3        016  Жобаны       а) Құрылыс          Жыл     Қазақстан
              республи.    жұмыстарының        бойында Республикасы
              калық        келiсiм-шарттары            Ауыл
              бюджеттен    бойынша салықтарды          шаруашылығы
              бiрлесiп     және баж салық.             министрлігі.
              қаржылан.    тарын өтеу;                 нің Су
              дыру есебi.  б) құрылыс жұмыста.         ресурстары
              нен iске     ры құнының 10%              жөніндегі
              асырылады    төлеу;                      комитеті
                           в) валюталық опера.
                           циялар жүргiзу үшiн
                           лицензиялық алымды
                           төлеу;
                           г) құрылыс жүргiзу.
                           ге жер бөлiп бepугe
                           рұқсат алу үшiн
                           қызметтi төлеу;
                           д) тауарлар, жұмыс.
                           тар, қызметтер
                           сатып алу жөнiндегi
                           конкурстар өткiзу
                           туралы хабарланды.
                           руларды төлеу;
                           ж) операциялық
                           шығындармен қоса,
                           жергiлiктi 3 адам.
                           нан тұратын кеңес.
                           шiлердiң қызметiн
                           төлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Арал теңiзi аумағындағы елдi мекендердi сумен қамтамасыз ету мен санитария жобасы бойынша құрылыс жұмыстарының 55-60% орындалады.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
77-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауыз сумен жабдықтау объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 029 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8468120 мың теңге (сегiз миллиард төрт жүз алпыс сегiз миллион бiр жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; Қазақстан Республикасының Ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Pecпубликасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149 Жарлығы ; "2010 жылға дейiн Қазақстан Республикасының Су шаруашылығы саясаты мен экономиканың су саласының даму тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы ; "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы ; "2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының индикативтiк жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 қыркүйектегi N 926 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тұрғындарды кепiлдiлiгi бар сапалы және қажеттi көлемде ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тұрғындарды кепiлдiлiгi бар сапалы және қажеттi көлемде ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған кешендi iс-шаралар.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   029       Ауыз сумен
              жабдықтау
              объектiле.
              рiн салу
              және қайта
              жаңарту

2        100  Ауылдық      "2004 жылға арнал.  Жыл     Қазақстан
              елдi мекен.  ған республикалық   бойында Республикасы
              дердi ауыз   бюджет туралы"              Ауыл
              сумен        Қазақстан                   шаруашылығы
              жабдықтау    Республикасының             министрлігі.
              объектiле.   Заңын жүзеге асыру          нің Су
              рін салу     туралы" Қазақстан           ресурстары
              және қайта   Pecпубликасы                жөніндегі
              жаңарту      Үкiметiнiң 2003             комитеті
                           жылғы 12 желтоқсан.
                           дағы N 1260 қаулы.
                           сына 2-қосымшаға
                           сәйкес тiзбе бойынша
                           және сомалар
                           шегiнде ауыз сумен
                           қамтамасыз ету
                           нысаналарын қайта
                           жаңарту және салуға
                           бағытталған инвести.
                           циялық жобаларды
                           жүзеге асыру,
                           Қазақстан Республи.
                           касы Ауыл шаруашы.
                           лығы министрлiгiнiң
                           шешiмiне сәйкес
                           бекiтiлген жобалау-
                           сметалық құжатта.
                           маларға сәйкес
                           жобалар бойынша
                           бекiтiлген iс-шара.
                           ларға жұмсау.
                           Жобалау-сметалық
                           құжаттамаларды
                           әзiрлеу және оларды
                           мемлекеттiк сарап.
                           тамадан өткiзу,
                           ауылдық елдi мекен.
                           дердiң ауыз сумен
                           қамтамасыз ету
                           нысаналарын салу
                           және қайта
                           жаңарту.

3        101  Сумен        "2004 жылға арнал.  Жыл     Қазақстан
              жабдықтау    ған республикалық   бойында Республикасы
              жүйелерiн    бюджет туралы"              Ауыл
              салу және    Қазақстан                   шаруашылығы
              қайта        Республикасының             министрлігі.
              жаңарту      Заңын жүзеге асыру          нің Су
                           туралы" Қазақстан           ресурстары
                           Республикасы                жөніндегі
                           Үкiметiнiң 2003             комитеті
                           жылғы 12 желтоқсан.
                           дағы N 1260 қаулы.
                           сына 2-қосымшаға
                           сәйкес тiзбе
                           бойынша және
                           сомалар шегiнде
                           ауыз сумен қамтама.
                           сыз ету нысаналарын
                           қайта жаңарту және
                           салуға бағытталған
                           инвестициялық
                           жобаларды жүзеге
                           асыру, Қазақстан
                           Республикасы Ауыл
                           шаруашылығы
                           министрлiгiнiң
                           шешiмiне сәйкес
                           бекiтiлген жобалау-
                           сметалық құжаттама.
                           ларға сәйкес жоба.
                           лар бойынша бекiтiл.
                           ген iс-шараларға
                           жұмсау.
                           Жобалау-сметалық
                           құжаттамаларды
                           әзiрлеу және оларды
                           мемлекеттiк сарап.
                           тамадан өткiзу,
                           ауыз сумен қамтама.
                           сыз ету нысаналарын
                           салу және қайта
                           жаңарту.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тұрғындарды кепiлдiлiгi бар сапалы және қажеттi көлемде ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету. Заңнамалармен орнатылған тәртiптерге сәйкес мемлекеттiк сараптамадан өткен және бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамалардың болуы. Қазақстан Республикасының 2004-2006 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативтік жоспарына сәйкес инвестициялық жобаларды жүзеге асыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
78-қосымша       

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Гидротехникалық құрылысты қайта жаңарту"
деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2332140 мың теңге (екi миллиард үш жүз отыз екi миллион бiр жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi экономиканың су саласын дамыту және су шаруашылығы саясаты тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: гидротехникалық ғимараттарда төтенше жағдай туындау қаупiнiң алдын алу, шаруашылық-аралық каналдар мен гидромелиоративтiк ғимараттардың аса апаттық учаскелерiн қайта жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: гидротехникалық ғимараттарды қайта жаңарту бойынша кешендi iс-шараларды орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   031       Гидротех.    Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              никалық      Республикасы Ауыл   бойында Республикасы.
              құрылысты    шаруашылығы                 ның Ауыл
              қайта        министрлiгiнiң              шаруашылығы
              жаңарту      шешiмiне сәйкес             министрлігі.
                           жобалар бойынша             нің Су
                           бекiтiлген заңна.           ресурстары
                           маларға сәйкес              жөніндегі
                           бекiтiлген жоба.            комитеті
                           лық-сметалық
                           құжаттарды 2003
                           жылғы 5 желтоқсан.
                           дағы "2004 жылғы
                           республикалық
                           бюджет туралы"
                           Қазақстан
                           Республикасының
                           Заңы, Қазақстан
                           Республикасы
                           Үкiметiнiң 2003
                           жылғы 12 желтоқ.
                           сандағы "2004
                           жылғы республика.
                           лық бюджет
                           туралы" Қазақстан
                           Республикасының
                           Заңының 2 қосымша.
                           сындағы және осы
                           сома мөлшерiнде
                           гидротехникалық
                           имараттарды
                           жаңартуға жiберiл.
                           ген инвестициялық
                           жобаларды жүзеге
                           асыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Суармалы жүйелердiң пайдалы әсер ету коэффициентiн 80 пайызға дейiн жоғарлату. Мемлекеттiк сараптамадан өткен және заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттаманың болуы. Қазақстан Республикасын әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған индикативтiк жоспарына сәйкес инвестициялық жобаларды iске асыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
79-қосымша      

      Ескерту. 79-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және
өнеркәсiп ағындыларын тазарту"
деген 033 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 388 мың теңге (үш жүз сексен сегiз мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы "Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiптiк сарқынды суларды тазарту" жобасын дайындауға грант бөлу туралы Келiсiм-хатқа қол қою туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 9 қыркүйектегi Жарлығы ; "2004 жылға арналған pecпубликалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Ақмола, Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды облыстарын және Астана қаласын тұрақты дамыту үшiн қоршаған ортаны жақсарту" шатырлық жобасын әзiрлеу және жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 18 наурыздағы N 264 қаулысы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жер асты суларының сапасын жақсарту бойынша iс-шаралар жүргiзу, Ертiс өзенiне улы металдардың түсуiн болдырмау және Астана, Қарағанды, Өскемен, Павлодар қалалары тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жер асты суларының өнеркәсiптiк сарқынды сулармен ластану деңгейiн бағалау және олардың жиналған жерлерiн анықтау, сонымен қатар жер асты суларының қозғалысына болжам жасауға iс-шараларды анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   033       Өскемен
              қаласында
              жер асты
              суларын
              қорғау және
              өнеркәсiп
              ағынды.
              ларын
              тазарту

2        006  Iшкi         Қосымша эксплуа.    Жыл     Қазақстан
              көздердiң    тациялық шығындар   бойында Республикасы
              есебiнен     құнының 10 пайызын          Ауыл
              грантты      төлеу.                      шаруашылығы
              iске асыру                               министрлiгi.
                                                       нiң Су
                                                       ресурстары
                                                       жөнiндегi
                                                       комитетi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Бағдарламаны жүзеге асыру Ертiс өзенiне улы металдардың түсуiн болдырмауды қамтамасыз етедi, елiмiздiң стратегиялық маңызды орталықтары: Астана, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге алғы шарттар жасайды.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
80-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Су берумен байланысы жоқ республикалық су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану"
деген 034 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 935600 мың теңге (тоғыз жүз отыз бес миллион алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы 2003 жылдың 9 шiлдедегi Су Кодексiнiң 135-бабы ; "Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларына кредит беру және мемлекеттiк шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы ; Қырғыз Республикасы, Өзбек Республикасы, Тәжiк және Түркiмен Республикалары арасындағы халықаралық су көздерiне жататын су ресурстарын қорғау және бiрлесiп пайдалануды басқару туралы 1992 жылғы 18 ақпандағы Келiсiм, Ресей Федерациясы және Қазақстан Республикасы Үкiметтерiнiң арасындағы 1992 жылғы 27 тамыздағы Шекарааралық су объектiлерiн бiрлесiп пайдалану туралы келiсiм.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: шекаралас мемлекеттермен бiрлесiп пайдаланатын объектiлерiмен бiргe су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектiлерiн толассыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: су берумен байланысты емес бөгендердi, су тораптарын, бөгеттердi және басқа гидротехникалық ғимараттарды пайдалану шараларын iске асыру. Қазақстан Республикасының оңтүстiк аймағына су беру мақсатында Қырғыз Республикасы және Өзбек Республикасының шекаралас өзендерiнде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн бiрлесiп ұстау, Мемлекетаралық объектiлердi бiрлесiп пайдалану бойынша үлестiк қатысу. Ресей Федерациясынан Қазақстан Республикасына су беру бойынша шығындарды өтеу, Оңтүстiк Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге суармалы сумен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   034       Су берумен   117 су шаруашылығы  Жыл     Қазақстан
              байланысы    объектiлерiнде      бойына  Республикасы
              жоқ респуб.  және құрылыстарын.          Ауыл
              ликалық су   да пайдалану                шаруашылығы
              шаруашылығы  iс-шараларын                министрлігі.
              объектi.     жүргiзу:                    нің Су
              лерiн        - су астын зерттеу          ресурстары
              пайдалану    және техникалық             жөніндегі
                           жай-күйiн анықтап           комитеті
                           ақаулардың тiзiмiн
                           жасау;
                           - линиядағы жұмысшы.
                           ларды ұстау;
                           - су шаруашылығы
                           объектiлерiнiң
                           электроқуатын бере.
                           тін, механикалық,
                           ғимараттардың
                           көтеру-тасымалдау
                           қондырғыларын, су
                           тораптарының металл
                           жапқыштарын,
                           байланыс және электр
                           жүйелерiн, сондай-ақ
                           өндiрiстiк бөлмеле.
                           рiн жөндеу және
                           пайдалану;
                           - жоғарғы және
                           төменгi бъефтерiн
                           және гидротехникалық
                           ғимараттардың
                           беткейлерiн бекiту,
                           бөгендердiң және
                           каналдардың бөгетше.
                           лерiн нығайту және
                           су шаруашылығы
                           объектiлерiнiң басқа
                           да жөндеу жұмыстары,
                           каналдарды тазалау;
                           - реттеу, тасқынға
                           қарсы жұмыстар
                           жүргiзу;
                           - бөгендердiң пара.
                           метрлерiн анықтау
                           бойынша жұмыс
                           жүргізу;
                           - гидротехникалық
                           құрылыстарды күзету.
                           2. Қырғыз Республи. Жыл     Қазақстан
                           касы және Өзбек     бойына  Республикасы
                           Республикасының             Ауыл
                           шекаралас өзендерiн.        шаруашылығы
                           де орналасқан су            министрлігі.
                           шаруашылығы объектi.        нің Су
                           лерiн бiрлесiп              ресурстары
                           ұстауға үлестік             жөніндегі
                           қатысу.                     комитеті
                           3. Ресей Федерация. Жыл     Қазақстан
                           сынан су беруге     бойына  Республикасы
                           байланысты шығынды          Ауыл
                           өтеу.                       шаруашылығы
                                                       министрлiгi.
                                                       нiң Су
                                                       ресурстары
                                                       жөнiндегi
                                                       комитетi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республикалық су шаруашылығы объектiлерiнiң және мемлекетаралық су шаруашылығы объектiлерiнiң Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрiнiң бұйрығымен бекiтiлген тiзбе бойынша және Су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану ережесiне сәйкес бiрқалыпты жұмыс iстеуi.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
81-қосымша      

     Ескерту. 81-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Қазалыны (Жаңа Қазалы) сумен жабдықтау" жобасы
шеңберiнде қайта жаңартуды жүргiзу"
деген 035 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 28365 мың теңге (жиырма сегіз миллион үш жүз алпыс бес мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Германия Федеративтiк Республикасы Үкiметi арасындағы қаржылық ынтымақтастық туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 27 қазандағы N 1089 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазалы мен Жаңа Қазалы қалаларының тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазалы мен Жаңа Қазалы қалаларының су құбырлары жүйелерiнен су ысырабын iздестiру, сумен қамту жүйелерiнiң тиiмдiлiгiн арттыру және ауыз суды пайдалануды есепке алуды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   035       "Қазалыны
              (Жаңа
              Қазалы)
              сумен
              жабдықтау"
              жобасы
              шеңберiнде
              қайта
              жаңартуды
              жүргiзу

2        006  Iшкi         Қазалы, Жаңа        Жыл     Қазақстан
              көздердiң    Қазалы қалаларында  бойы    Республикасы
              есебiнен     су құбыры желiлерiн.        Ауыл
              грантты      де судың ысырап             шаруашылығы
              iске асыру   болуын iздеу, су            министрлiгi.
                           өлшегiштердi                нiң Су
                           орнату.                     ресурстары
                                                       жөнiндегi
                                                       комитетi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазалы және Жаңа Қазалы қалаларының су құбырлары жүйелерiн қалпына келтiру, су өлшегіштердi орнату.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
82-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ормандардың сақталуын және тұрақты дамуын қамтамасыз ету"
деген 036 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1538588 мың теңге (бiр миллиард бес жүз отыз сегiз миллион бес жүз сексен сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Орман кодексiнiң 61, 63, 70, 71-баптары ; "Жануарлар дүниесін қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 1993 жылғы 21 қазандағы Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабы ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" 1997 жылғы 15 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" 1997 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгi кезеңге арналған "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 19 наурыздағы N 574 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар дүниесiн мемлекеттiк есепке алу және оның мемлекеттiк кадастрын жүргiзу тәртібiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 21 тамыздағы N 1153 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабына енгiзу үшiн омыртқасыз жануарлар түрлерiнiң тізбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 19 маусымдағы N 573 қаулысы ; "Ормандарда өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 қыркүйектегi N 1271 қаулысы ; "Астана қаласының жасыл аймағын құрудың 2002-2010 жылдарға арналған салалық бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 10 қаңтардағы N 17 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 239 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ормандардың экологиялық және ресурстық әлеуетiн арттыру, орман ресурстарын, ұтымды және сарқып тауыспай пайдалану, оларды күзету, қорғау және молықтыру үшiн жағдайларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: орман дақылдары тұқымдарының егiстiк сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану деңгейін айқындау, орман дақылдары тұқымының тұрақты базасын қалыптастыру жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру, сапасы жақсартылған отырғызу материалын алу;
      Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық жасыл аймағын құру;
      ормандарды авиациямен күзетудi қамтамасыз ету;
      орман өсiрудi жоспарлау, аңшылықты жоспарлау және жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзудi қамтамасыз ету;
      ормандар мен биоресурстардың мемлекеттiк есебi мен кадастрын жүргiзу;
      орман және аңшылық шаруашылықтары мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк талдамалармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   036       Ормандар.
              дың сақта.
              луын және
              тұрақты
              дамуын
              қамтамасыз
              ету

2        100  Қазақ мемле. Тұқымды егiстiк     Жыл     Қазақстан
              кеттiк       қасиеттерiне, оның  бойына  Республикасы
              республика.  энтомологиялық              Ауыл
              лық орман    және фитопатоло.            шаруашылығы
              дақылдары.   гиялық залалдануы.          министрлігі.
              ның тұқымын  на сараптамадан             нің Орман
              дайындайтын  өткiзудi қамтамасыз         және аңшылық
              мекеме       ету, орман зиянкес.         шаруашылығы
                           терi мен аурулары           комитеті
                           ошақтарының болжамы
                           бойынша мәлiметтер
                           жинау және ақпарат
                           әзiрлеу үшiн штат
                           саны 28 адамнан
                           тұратын мекеме
                           ұстау.
                           Сатып алу:
                           автоклав - 2 дана,
                           термостат - 3
                           дана, кептiру шкафы
                           - 2 дана, холодиль.
                           ник - 3 дана, ыдыс
                           кептiруге арналған
                           сөрелерi бар
                           қосалқы жуғыш үстел
                           - 3 дана, компьютер
                           - 2 дана, автомаши.
                           на - 1 дана,
                           мекеменi орналасты.
                           руға арналған үй
                           - 20 000 мың теңге.

3        101  Сандықтау    Мынадай қызметтер.  Жыл     Қазақстан
              оқу-өндiрiс. ді орындау үшiн     бойына  Республикасы
              тiк орман    штат саны 39 адам.          Ауыл
              шаруашылығы  нан тұратын мекеме.         шаруашылығы
                           ні ұстау:                   министрлігі.
                           - орман өрттерiнiң          нің Орман
                           алдын алу, оларды           және аңшылық
                           байқау және жою             шаруашылығы
                           жөнiнде iс-шаралар          комитеті
                           жүргiзу;
                           - ормандарды молық.
                           тыру;
                           - ормандарды заңсыз
                           кесуден, бүлiнуден,
                           талан-таражға
                           салудан қорғау;
                           - табиғат пайдала.
                           нушылардың аң аулау
                           ережелерiн сақтауын
                           қамтамасыз ету;
                           - оқу практикаларын
                           ұйымдастыру.
                           Сатып алу:
                           өрт сөндiру машинасы
                           - 1 дана, газ
                           плитасы - 3 дана,
                           трактор - 4 дана
                           (3 тонналық класты
                           - 2 дана, 1,4
                           тонналық класты -
                           2 дана); жаңбырлат.
                           қыш машина - 3 дана,
                           орман тұқым сепкiшi
                           - 4 дана, токарь
                           станогы - 1 дана,
                           дәнекерлеу аппараты
                           - 3 дана, қар
                           шаналары - 4 дана,
                           күзет машинасы - 3
                           дана, өртке қарсы
                           құрал-жабдықтар -
                           20 бiрлiгi.
                           Орман питомнигiн
                           ағымдағы жөндеуден
                           өткiзу - 6 га.
                           Өртке қарсы және
                           орман шаруашылығы
                           мақсатындағы
                           жолдарды ағымдағы
                           жөндеуден өткiзу
                           - 6 км.

4        102  Тұрақты      Қосымша екпелер     Жыл     Қазақстан
              орман        iрiктеу - 488 га    бойына  Республикасы
              дақылда.     (тұқымдар: шырша,           Ауыл
              рының        қарағай, қайың,             шаруашылығы
              тұқымын      сексеуіл); тұрақты          министрлігі.
              дайындай.    орман дақылдары             нің Орман
              тын базасын  учаскелерiн                 және аңшылық
              қалыптас.    отырғызу - 614 га           шаруашылығы
              тыру         (тұқымдар: Шренк            комитеті
                           шыршасы, қарағай,
                           қайың, сексеуіл,
                           арша, балқарағай,
                           майқарағай, Ciбip
                           шыршасы
                           (самырсын);
                           генетикалық
                           резерваттар бөлу
                           3062 га;
                           қосымша ағаштар
                           iрiктеу (тұқымдар:
                           Шренк шыршасы,
                           сексеуіл, қарағай,
                           қайың) - 145 дана;
                           уақытша орман
                           дақылдары учаскеле.
                           рiн отырғызу
                           (тұқымдар: қарағай,
                           қайың, балқарағай,
                           самырсын, Сiбiр
                           шыршасы, сексеуiл,
                           арша) - 2457 га;
                           тұрақты орман
                           дақылдары планта.
                           цияларын отырғызу
                           (тұқымдар: Шренк
                           шыршасы, сексеуiл,
                           Сиверс алмасы,
                           қарағай) - 5 га.

5        103  Орман-аң     Орман және аңшылық  Жыл     Қазақстан
              аулауды      шаруашылығын жүргi. бойына  Республикасы
              орналастыру  зудiң ұйымдық-ша.           Ауыл
              және орман   руашылық жоспар.            шаруашылығы
              шаруашылы.   ларының жобаларын           Орман және
              ғын жоба.    алуға бағытталған           аңшылық
              лау, орман   орман өсiрудi               шаруашылығы
              және жануар. жоспарлау мен               комитеті
              лар дүниесi  аңшылықты жоспарлау
              саласындағы  жұмыстарының
              есепке алу   кешенiн өткiзу:
              және биоло.  131,1 мың га
              гиялық       алаңдағы (Шығыс
              сараптама    Қазақстан облысы)
                           әзiрлiк жұмыстары;
                           416,8 мың га
                           алаңдағы (Солтүстiк
                           Қазақстан, Павлодар,
                           Ақмола, Оңтүстiк
                           Қазақстан облыс.
                           тары) камеральдық
                           жұмыстар;
                           561,4 мың га
                           алаңдағы (Ақмола,
                           Шығыс Қазақстан
                           облыстары) дала
                           жұмыстары, оның
                           iшiнде: тапсырыс
                           берушiнiң нұсқа.
                           лары бойынша
                           орман шаруашылығын
                           ұйымдастыру және
                           дамыту жобаларының
                           өндiрiске енгiзуi.
                           не авторлық
                           қадағалаулар мен
                           тексерулер жүргiзу
                           - 1150 мың теңге.
                           Жобалау-iздестiру
                           жұмыстары:
                           iздестiру жұмыстары
                           - 8 мың га, өртке
                           қарсы құрылғының
                           жұмыс жобасын
                           жасауға арналған
                           iздестiрулер:
                           "Ертiс орманы"
                           МТОР-ы; Наурызым
                           МТҚ; Батыс Алтай
                           MTҚ; 2003 жылдың
                           жұмыс жобаларының
                           мемлекеттiк эколо.
                           гиялық сараптамасы.
                           Есепке алу мен
                           биологиялық негiз.
                           демелер жүргiзу:
                           киiк санын есепке
                           алу;
                           орман қорының жыл
                           сайынғы есебi;
                           ерекше қорғалатын
                           табиғи аумақтардың
                           жыл сайынғы есебi;
                           орман қорын есепке
                           алудың қолданылып
                           жүрген нысандарын
                           Орман кодексiнiң
                           жаңа редакциясында
                           көзделген нысандар.
                           ға автоматты түрде
                           бейiмдеудiң бағдар.
                           ламалық қамтамасыз
                           етiлуiн жасау;
                           қолда ұсталатын аң
                           аулайтын жыртқыш
                           құстapды түгелдеу,
                           олардың қолда
                           ұсталуын жаpия ету;
                           Қазақстан Республи.
                           касындағы аң аулай.
                           тын жыртқыш құстар.
                           дың санын есепке
                           алу;
                           Орман кодексiнiң
                           жаңа редакциясына
                           сәйкес нормативтiк
                           құқықтық кесiмдер
                           жасау;
                           Қазақстан Респуб.
                           ликасы Қызыл
                           кiтабының "Өсiмдiк.
                           тер қауымдастығы"
                           немесе "Жасыл
                           кiтап" деп аталатын
                           2-томының 2-бөлiгi.
                           нiң авторлық
                           макетiн жасау;
                           "Жануарлар дүниесiн
                           қорғау, өсiмiн
                           молайту және пайда.
                           лану туралы"
                           Қазақстан Респуб.
                           ликасының Заңына
                           (жаңа редакциясы)
                           сәйкес нормативтiк
                           құқықтық кесiмдер
                           жасау;
                           2004-2005 жылдары
                           Қазақстан Республи.
                           касының аумағында
                           аңшылық-экономика.
                           лық зерттеулер
                           жүргiзу;
                           кордондар, өрт-химия
                           станциясы, өрт
                           мұнаралары құрылысы.
                           на үлгiлiк жобалау-
                           сметалық құжаттама
                           жасау;
                           Жоңғар және Iле
                           Алатауының жабайы
                           жемiс екпелерiнде
                           алма күйе көбелегi.
                           мен күрес шараларын
                           жасау;
                           Ертiс өңiрiнiң
                           қарағайлы орманда.
                           рында қылқан
                           жапырақты ағаштарды
                           кемiрушi зиянкестер.
                           мен күрес шарала.
                           рын жасау;
                           Орман өсiрудi
                           жоспарлау үшiн
                           материалдық-техни.
                           калық базаны
                           қамтамасыз ету
                           Бағдарламалық
                           қамтамасыз ету:
                           1. Windows Pro
                           2000 Russian CD;
                           2. Office Pro 2000
                           Win 32 Russian;
                           3. PhotoShop 7.0;
                           4. Mapinfjo
                           Professijnal - 3
                           дана;
                           5. Easy Тrасе
                           векторлаушысы
                           (қосымша және
                           базалық пакетi);
                           6. Geographic
                           Transformer 4.0;
                           7. MapSmith;
                           8. ArcView GlS;
                           9.  ENVI 1.3.4;
                           10. Mapinfjo
                           Professijnal және
                           MapBasic техника.
                           лық қолдау;
                           11. Аппараттық
                           қамтамасыз ету
                           құрамы (қағаздың
                           екi жағынан
                           басатын Phaser
                           4400 лазерлi
                           принтерi; TOSHIBA
                           1620 көбейткiшi).

6        104  Астана       Жер бөлу, жобаны    Жыл     Қазақстан
              қаласының    табиғи жағдайға     бойына  Республикасы
              жасыл        алып шығу - 5000            Ауыл
              желектi      га;                         шаруашылығы
              санитарлық-  отырғызу материа.           министрлігі.
              қорғау       лын өсiру және              нің Орман
              аймағы       сатып алу - 8,3             және аңшылық
                           млн. дана;                  шаруашылығы
                           орман екпелерiне            комитеті
                           орман өсiру күтiмiн
                           жасау - 7,7 мың га;
                           топыраққа агротехни.
                           калық күтiм жасау -
                           17,3 мың га;
                           топырақты ағаш
                           отырғызуға дайындау
                           - 5,1 мың га;
                           жылдам өсетiн ағаш
                           тұқымдарын аудан.
                           дастыру -0,5 млн.
                           га;
                           орман екпелерiн
                           қорғау - 16,0 мың
                           га;
                           орман дақылдарын
                           отырғызу - 4,7
                           мың га және орман
                           екпелерiн қайта
                           жаңарту - 1,7 мың
                           га;
                           орман екпелерiн
                           Астана қаласы
                           әкiмiнiң балансына
                           бepу - 0,9 мың га;
                           техника, қосалқы
                           бөлшектер сатып
                           алу және техниканы
                           жөндеу - 80000,0
                           мың теңге;
                           жобалау жұмыстары
                           - 8,155 мың га;
                           iздестiру жұмыстары
                           - 7,155 мың га;
                           ЖЖ-ыны түзету - 5
                           мың га;
                           жұмыс жобаларының
                           мемлекеттiк сарап.
                           тамасы;
                           жобаларды 2004
                           жылы табиғи жағдай.
                           ға алып шығу -
                           3780 га;
                           санитарлық-қорға.
                           ныштық жасыл аймақ
                           екпелерiн құру
                           ЖЖ-ына авторлық
                           қадағалау.

7        105  Орманды      5639 мың га алқапта Жыл     Қазақстан
              әуеден       авиациямен күзету   бойына  Республикасы
              қорғау       және аэрокөрiлiмдiк         Ауыл
                           орман-патологиялық          шаруашылығы
                           бақылау бүлiнген            министрлігі.
                           екпелердi байқау,           нің Орман
                           осы екпелердi               және аңшылық
                           есепке алу және             шаруашылығы
                           олардың жай-күйiн           комитеті
                           қадағалау: ұшу
                           сағаты - 6803
                           (сонымен бiрге,
                           тiкұшақпен "Бура.
                           бай" МҰТП-да
                           авиациялық жұмыс.
                           тарды орындау: ұшу
                           сағаты - 273; 144
                           мың га. алаңда).
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ормандарды қажет етiлетiн кондициядағы тұқымдармен молықтыру жөнiндегi жұмыстарды қамтамасыз ету, ормандардың фитосанитариялық жай-күйiн болжау;
      19,7 мың га. көлемiнде Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық жасыл аймағын құру;
      жабайы жануарлар мен құстардың тiршiлiк ортасын жақсарту, олардың санын көбейту, астана төңiрегінде демалуға арналған аймақтар құру;
      шығатын орман өнімдерiн авиациямен күзетудiң көмегiмен дер кезiнде байқау және жою, олардың iрi орман өрттерiне ұласып кетуiне жол бермеу, бүлiнген екпелердi табу;
      орман және аңшылық шаруашылығын, орман пайдалануды ұтымды жүргiзудi, орман ресурстарын молықтыруды қамтамасыз ету, орман өсiрудi жоспарлау және жобалау-iздестiру жұмыстарының негiзiнде орман шаруашылығында ғылыми-техникалық саясат жүргiзу; сапасы жақсартылған отырғызу материалын алу;
      ормандардың және жануарлардың аңшылық түрлерiнiң мемлекеттiк кадастры;
      орман және аңшылық шаруашылығын, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк талдамалармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
83-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу және оның кадастры"
деген 037 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 71171 мың теңге (жетпiс бiр миллион бiр жүз жетпiс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жануарлар дүниесiн қорғау, жаңғырту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 21 қазандағы Заңының 16, 17, 18, 54-баптары ; Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының 8-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылдың 7 қазандағы N 1096 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балық қорларының жай-күйiне мониторинг, балық қорларын тиiмдi пайдалануды, құнды балық түрлерiнiң гендiк қорын сақтауды, Қазақстан Республикасының iшкi айдындарында және трансшекаралық су қоймаларында биоресурстарды пайдалануда ғылыми негіздеме жүргізілуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: кәсіпшілік балық табыны қорларын және жағдайын талдау негізінде республикалық деңгейдегі ірі балық шаруашылығы суқоймаларында оптималды-мүмкін балық аулау көлемін анықтау; кәсіпшілік балық санының динамикасына мониторинг жүргізу және оларды тиімді пайдалану мақсатында ұсыныс әзірлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   037       Балық        Республикалық       Жыл     Қазақстан
              ресурстарын  деңгейдегі ірі      бойында Республикасы.
              мемлекеттік  балық шаруашылығы           ның Ауыл
              есепке алу   көлдеріндегі                шаруашылығы
              және оның    (Балқаш көлі және           министрлігі
              кадастры     Іле өзені,
                           Қапшағай су
                           қоймасы, Шардара
                           су қоймасы
                           (кіші теңізі)
                           Бұқтарма және
                           Шульба су
                           қоймасы, Алакөл
                           өзен жүйесі,
                           Орал-Каспий
                           бассейні атырауы)
                           оңтайлы-мүмкін
                           аулау көлемін
                           және кәсіпшілік
                           аумақтардың балық
                           өнімділігін
                           анықтау;
 
                            Ақмола, Ақтөбе,     Жыл     Қазақстан
                           Жамбыл, Батыс       бойында Республикасы.
                           Қазақстан, Қараған.         ның Ауыл
                           ды, Қызылорда,              шаруашылығы
                           Қостанай, Павлодар,         министрлігі
                           Солтүстік
                           Қазақстан, Оңтүстік
                           Қазақстан облыста.
                           рында кәсіпшілік
                           балық табынының
                           қорын және
                           жағдайын талдау
                           негізінде аймақтық
                           маңыздылығы бар
                           айдындарда оңтайлы-
                           мүмкiн аулау көле.
                           мiн анықтау;

                           Трансшекаралық су   Жыл     Қазақстан
                           ағындарының гидро.  бойында Республикасы.
                           логиялық режимiн            ның Ауыл
                           анықтау және оның           шаруашылығы
                           биоқорлардың құрылуы.       министрлiгi
                           на әсерiн анықтау;

                           Айдындарға балық.   Жыл     Қазақстан
                           тарды енгiзу және   бойында Республикасы.
                           жерсiндiрудiң               ның Ауыл
                           республикалық               шаруашылығы
                           схемасын дайындау           министрлiгi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республикалық және облыс деңгейiндегi балық шаруашылығы айдынындағы аулау көлемiне квота мен шектеулердi бекiту үшiн биологиялық негiздеме әзiрлеу, әзiрленген Схема негiзiнде балықтарды жерсiндiрудi және айдындарға енгiзу бойынша жұмыстардың тиiмдiлiгiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
84-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Балық ресурстарын молайту"
деген 038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 558135 мың теңге (бес жүз елу сегiз миллион бiр жүз отыз бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларына кредит беру және мемлекеттiк шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуірдегi Заңының 4-бабы ; "Жануарлар дүниесiн қорғау, жаңғырту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 21 қазандағы Заңының 17 және 18-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазанындағы N 1096 қаулысы ; "Атырау облысының әлеуметтiк-экономикалық жағдайын нығайту туралы iс-шаралардың жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 25 наурыздағы N 299 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы су қоймаларында балық кәсiпшілiктерiнiң запастарын толықтыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тұқымдық жас балықтарды ұдайы жаңғырту. Балықтардың табиғи өсiп өнуiне және тиiмдi мекендеуiне жағдай жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   038       Балық        Балықтардың бағалы  Жыл     Қазақстан
              ресурста.    түрлерiнiң тұқым.   бойында Республикасы.
              рын молай.   дарын (бекiре               ның Ауыл
              ту           балықтардың - 6,5           шаруашылығы
                           мың дана; карп,             министрлігі
                           сиг және улы
                           өсiмдiктермен
                           қоректенетiндер
                           тұқымдастарының -
                           95 500 мың дана)
                           өсiрiп жаңғырту

                           535,3 мың куб       2004
                           көлемде Орал және   жылдың
                           Қиғаш өзендерi      II-IV
                           сағаларының түбiн   тоқсан.
                           тереңдету жұмыстары дары

                           Балық өндiрiсiмен   2004
                           айналысатын кәсiп.  жылдың
                           орындардың мате.    II-III
                           риалдық-техника.    тоқсан.
                           лық базасын         дары
                           дамыту:
                           Трактор - 30 дана;
                           ГАЗ-53 - 15 дана;
                           электрлi сорап -
                           15 дана;
                           қайық моторлары -
                           15 дана;
                           қайықтар - 15
                           дана;
                           тiрi балық
                           контейнерлерi - 15
                           дана;
                           компьютерлер - 10
                           дана.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: су қоймаларына балықтардың бағалы түрлерiнiң тұқымдарын (бекiре тұқымдас балықтардың - 6 500 мың дана; карп, сиг және улы өсiмдiкпен қоректенетiндер тұқымдастарының - 90 500 мың дана) жiберу; Жайылатын және уылдырық шашатын орындарға балықтардың өтуiн қамтамасыз ету; Кәсiпорындардың жұмыс тиiмдiлiгiн арттыру, балықтарды өсiру үшiн өндiрiстiк аумақтарды ұлғайту, балықтарды өсiрудiң көлемiн арттыру, ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының материалдық-техникалық базасының деңгейiн жоғарылату, аграрлық секторда қосымша жұмыс орындарын ашу, ауыл шаруашылығының әлеуметтiк-экономикалық жағдайын жақсарту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
85-қосымша      

      Ескерту. 85-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Батыс Тянь-Шань биоәралуандығын сақтау"
деген 039 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 16201 мың теңге (он алты миллион екі жүз бір мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы мен ҒЭҚ-ның Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi кең ауқымды қорының атқарушы органы ретiнде iс-қимыл жасайтын Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкi арасында ҒЭҚ Қорының Трасталық гранты жөнiнде келiсiм (Орталық Азиядағы биологиялық әр түрлiліктi сақтау жөнiндегi шекаралық жоба) жасасу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 30 қыркүйектегi N 1503 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Батыс Тянь-Шань тауларындағы әлсiз және бiрегей биологиялық топтарды қорғау, тұрақты дамуға қолғабыс ету үшiн экологиялық тұрақты саясатты әзiрлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Батыс Тянь-Шань аумағында орналасқан таулардағы биологиялық әлсiз және бiрегей топтарды қорғауда қолдау көрсету және биологиялық әртүрлiлiктi қорғау саласында олардың мемлекеттiк саясатын, заңдарын, нормативтiк ережелерiн және ұйымдастыру құрылымын реттеуде және бекiтуде қолғабыс ету, Батыс Тянь-Шань аумағында қорғаныш өңiрлерiнiң жүйесiн нығайту және кеңейту, Батыс Тянь-Шань аумағында жергiлiктi топтар мен мүдделi тараптар үшiн балама және тұрақты пайдалы қызметтiң түрлерiн Батыс Тянь-Шань аумағында қорғаныш аумақтарының биологиялық ресурстарына ықпал етудi төмендету үшін және оның трансұлттық (аймақтық) реттеу тетiктерiн орнатуда, сақтауда қатысу, биологиялық әртүрлiлiгiн сақтауға бағытталған шараларды жүргiзу үшiн менеджменттi бекiту, жабайы табиғатты қорғау және мекендеу орталарының коридорларының фрагменталуын алдын алу арқасында ынтымақтастықты жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   039       Батыс
              Тянь-Шань
              биоәралуан.
              дығын
              сақтау

2        006  Iшкi         1. Қаратау МТҚ      жыл     Ауыл
              көздердiң    әкiмшiлiк 2         бойында шаруашылығы
              есебiнен     деңгейлi, 576               министрлігі.
              грантты      м.кв. көлемiнде             нің Орман
              iске асыру   ғимаратын және              және аңшылық
                           қордың 4 кордонын           шаруашылығы
                           салу жұмыстары.             комитеті
                           2. Қаратау қорығы.
                           на 10 комплект
                           кеңсе жиhаздарын
                           сатып алу.
                           3. Ақсу-Жабағылы
                           және Қаратау
                           қорықтарына дала
                           жұмыстарына 85
                           комплект киiм
                           жабдықтарын
                           сатып алу.
                           4. Қаратау қорығына
                           20 бас жұмыс атта.
                           рын және 20 дана
                           ертоқым сатып aлу.
                           5. Ақсу-Жабағылы
                           қорығының кордон.
                           дарына 11 комплект
                           жиhаздарын сатып
                           алу.
                           6. Жобаны iске
                           асыратын топтардың
                           операциялық
                           шығындары. Қазақстан
                           Республикасы
                           Yкiметiнiң үлестi
                           қатысуы - 10%.
                           7. Жобаны iске
                           асыратын аймақтық
                           топты бiрлесе
                           қаржыландыру.
                           8. Қосымша құнға
                           салынатын салықты
                           қайтару.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қаратау қорығының инфрақұрылымы жақсарады (әкiмшiлiк ғимараты, 4 кордондарының ғимараты);
      келесi сатып алу жүргiзiледi: Қаратау қорығына материалдық-техникалық жабдықтау үшiн құрал-жабдықтар, Ақсу-Жабағылы қорығының кордондарына жиhаз, инспекторларға киiм-кешек.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
86-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және жануарлар дүниесiн
сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету"
деген 040 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1789192 мың теңге (бiр миллиард жеті жүз сексен тоғыз миллион бiр жүз тоқсан екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы 1993 жылғы 21 қазандағы Заңының 17-19-баптары ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 73-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Республикадағы жыртқыштардың жекелеген түрлерiнiң санын реттеу жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 5 қыркүйектегi N 1230 қаулысы ; "Киiктердi қорғау мен өсiмiн молайту жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 19 шiлдедегi N 980 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк табиғи-қорықтық қорын, биологиялық әралуандықты және табиғи экологиялық жүйенi қорғау және сақтау, таралымның қалыпты экологиялық-генетикалық құрылымын сақтай отырып, экобиологиялық теңбе-теңдiктi сақтауды ескере отырып, алқап сыйымдылығын ескерiп киiктердiң оңтайлы санына қол жеткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи экожүйенi, бiрегей табиғи кешендер мен табиғи мұраның басқа нысаналарын қорғау, табиғи кешендердi сақтаудың ғылыми әдiстерiн әзiрлеу және енгiзу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар аймағында халықты экологиялық ағартуды ұйымдастыру, материалдық-техникалық негiзiн нығайту, киiктердiң кәсiпшiлiк санына қол жеткiзу мақсатында табиғи еркiндiк жағдайында олардың түрлерi мен үйiрлерiнiң толықтығын сақтау, экобиологиялық тепе-теңдiктi сақтай отырып қасқырларды ату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   040       Ерекше
              қорғалатын
              табиғи
              аумақтар.
              ды және
              жануарлар
              дүниесiн
              сақтау мен
              дамытуды
              қамтамасыз
              ету

2        100  Ерекше       Жалпы штат саны     Жыл     Ауыл
              қорғалатын   2623 бiрлiк         бойы    шаруашылығы
              табиғи       болатын "Алтын              Орман және
              аумақтар     Емел", Баянауыл,            аңшылық
                           "Көкшетау", Қарқара.        шаруашылығы
                           лы, Қатон-Қарағай,          комитеті
                           "Шарын", Iле
                           Алатауы 7 мемлекет.
                           тiк ұлттық табиғи
                           паркiн, "Ертiс
                           орманы", "Семей
                           орманы" 2 мемлекет.
                           тiк табиғи орман
                           резерватын,
                           Ақсу-Жабағылы,
                           Алакөл, Алматы,
                           Барсакелмес, Батыс
                           Алтай, Қаратау
                           Қорғалжын, Марқакөл,
                           Наурызым, Үстiрт 10
                           мемлекеттiк табиғи
                           қорығын ұстау.
                           Мемлекеттiк         Жыл
                           мекемелердiң саны   бойы
                           72 бiрлiк мамандары.
                           ның бiлiктiлiгiн
                           арттыру.
                           Табияқ бөгетiн      Жыл
                           және Қорғалжын      бойы
                           мемлекеттік табиғи
                           қорығы мұражайының
                           шатырын қалпына
                           келтiру.
                           Өртке қарсы шаралар,
                           ормандарды
                           молықтыру.
                           Сатып алу:
                           өрт сөндiру машина.
                           сы - 51 бiрлiк;
                           күзет машинасы -
                           64 бiрлiк;
                           автоцистерна - 10
                           бiрлiк;
                           трактор - 13
                           бiрлiк;
                           қар шанасы - 24
                           бiрлiк;
                           жылқы - 73 бас;
                           орман өртiне қарсы
                           мотопомпа - 37
                           бiрлiк;
                           орман тұқым
                           сепкiшi - 11 бiрлiк;
                           соқа - 54 бiрлiк;
                           жер қазатын соқа -
                           8 бiрлiк;
                           тiкенектi нығыздау.
                           шы - 7 бiрлiк;
                           культиватор - 30
                           бiрлiк;
                           ағаш тартқыш құрал
                           - 7 бiрлiк;
                           ағаш отырғызатын
                           машина - 31 бiрлiк;
                           жаңбырлатқыш машина
                           - 11 бiрлiк;
                           стационарлы радио.
                           бекет - 69 бiрлiк;
                           икемдi радиобекет
                           - 147 бiрлiк;
                           алып жүретiн
                           радиобекет - 181
                           бiрлiк;
                           жазғы нысанды киiм
                           - 623 жинақ;
                           қысқы нысанды киiм
                           - 1958 жинақ;
                           дискiлi минералдан.
                           дырғыш - 23 бiрлiк;
                           дискiлi тырма - 15
                           бiрлiк;
                           моторлы қайық - 13
                           бiрлiк;
                           қайық моторы - 13
                           бiрлiк;
                           екi дискiлi өртке
                           қарсы соқа - 36
                           бiрлiк;
                           орман өртiне қарсы
                           жолақ салушы - 35
                           бiрлiк;
                           фрезерлi орман
                           өртiне қарсы
                           агрегат - 44
                           бiрлiк;
                           токарь станогы -
                           5 бiрлiк;
                           мотоцикл - 56
                           бiрлiк.

3        101  Киiктiң      Республика аумағын. Жыл     Ауыл
              санын        да төлдеу және      бойы    шаруашылығы
              қалпына      басқа да маусымдық          министрлігі.
              келтiру      топталу жерлерiнде          нің Орман
                           киiктердi қорғау.           және аңшылық
                           Киiктердiң көшiп-           шаруашылығы
                           қону жолында,               комитеті
                           төлдеу, қыстау және
                           басқа да мекендеу
                           жерлерiнде 2000 бас
                           қасқыр ату.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: биологиялық әралуандық пен табиғи экологиялық жүйенi сақтау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұтымды пайдалануды дамытуды қамтамасыз ету, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың материалдық-техникалық негiзiн нығайту нәтижесiнде олардың жағдайын жақсарту, киiктер басының азаюын тоқтату, қасқырлар санын қысқарту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
87-қосымша       

      Ескерту. 87-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен , 2004.12.24. N 197ащ қаулыларымен.

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Нұра-Есiл өзендерi алабының қоршаған ортасын оңалту
және басқару"
деген 041 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 368775 мың теңге (үш жүз алпыс сегіз миллион жетi жүз жетпiс бес мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Нұра өзенiн тазарту" жобасын қаржыландыру үшiн Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкiнiң қарызын тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылдың 10 желтоқсандағы N 1254 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзен арнасы мен оған iргелес аудандарды сынаппен ластанудан тазарту арқылы Нұра өзенi бассейнi аумағында және оған iргелес аудандарда тұратын халықтың әл-ауқатын жақсарту. Бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсiп отырған мұқтаждығын қанағаттандыруға қауiпсiз, тиiмдi, аз шығынды баламалы сумен қамтамасыз ету көзiн, сондай-ақ су тасқынын басқару үшiн және экологиялық мақсатта судың шығынын бақылауды жаңартуға мүмкiндiк бередi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сынаптың көп шоғырлануын жою, қоршаған ортаның нашарлаған жай-күйiн оңалтып қалпына келтiру және қауiп-қатердi жою; төменгi бъефтiң мезгiлдiк су тасқынымен және Қорғалжын су-батпақты жерлерiн сумен тұрақсыз, көбiнесе баламасыз түрде сумен қамтамасыз етiлуiн шешуді, төменгi басар проблемаларын жұмсарту үшiн өзен суын басқарудың мүмкiндiктерiн күшейту; өзендi жалпы басқару мүмкiндiктерiн күшейту; Нұра өзенiнiң бассейнiнде орналасқан кенттердi, Астана қаласын қоса экономикалық тұрғыдан алғанда сумен тұрақты және тиiмдi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   041       Нұра-Есiл
              өзендерi
              алабының
              қоршаған
              ортасын
              оңалту және
              басқару

2        004  Сыртқы       - Жабдықтар мен     2004    Қазақстан
              қарыздар     материалдар сатып   жылдың  Республикасы
              есебiнен     алу;                төртін. Ауыл
              жобаны       - Дүниежүзiлiк      ші      шаруашылығы
              іске         банктiң комиссия.   квар.   министрлігі.
              асыру        сын төлеу.          талы    нiң Су
                                                       ресурстары
                                                       жөнiндегi
                                                       комитетi

3        016  Жобаны       - жоба шеңберiнде   Жыл     Қазақстан
              республи.    сынаппен ластанған  бойында Республикасы
              калық        материалдар мен             Ауыл
              бюджеттен    топырақты сақтау            шаруашылығы
              бірлесіп     үшiн жер бөлiп              министрлігі.
              қаржылан.    беру үшiн өтем              нің Су
              дыру         төлеу;                      ресурстары
              есебінен     - жоба шеңберiнде           жөніндегі
              іске         сатып алынатын              комитеті
              асырылады    жабдықтар мен
                           материалдар бойынша
                           салық және баж
                           салығын төлеу;
                           - жергiлiктi кеңес.
                           шiлерге офистiк
                           жабдықтар сатып
                           алу;
                           - операциялық
                           шығындармен қоса,
                           10 жергiлiктi
                           кеңесшiнiң қызметiне
                           ақы төлеу;
                           - нақтыланған жобаны
                           жасау мен тендерлiк
                           құжаттарды дайындау
                           бойынша кеңесшiлер.
                           дiң қызметiне ақы
                           төлеу;
                           - сынамалар алу
                           қызметiне ақы төлеу;
                           - операциялар жүр.
                           гiзгенi үшiн екiншi
                           деңгейдегi банктiң
                           комиссиясына ақы
                           төлеу;
                           - келiсiм-шарттар
                           бойынша кеңес беру
                           қызметiнiң салық.
                           тарын төлеу;
                           - жоба шеңберiнде
                           сараптама қызметiне
                           ақы төлеу;
                           - валюталық опера.
                           циялар жасағаны
                           үшiн лицензиялық
                           алымды төлеу.
                             Материалдар мен
                           жабдықтар сатып алу
                           жөнiндегi келiсiм-
                           шарттар құнының бө-
                           лiгiн төлеу
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жобаның мынадай компоненттерi: полигон құрылысы, "Карбид" АҚ аумағы, Қарағанды ГРЭС-i, Жауыр батпақты жерi және өзендi тазарту, жабдықтар сатып алу, толық жобалау, сынамаларды iрiктеу жөнiндегi, сондай-ақ жобаны басқару бойынша есептер дайындалады.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
88-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Агроөнеркәсiп кешенi саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер"
деген 042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1568209 мың теңге (бiр миллиард бес жүз алпыс сегiз миллион екi жүз тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 26-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы" республикалық мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 31 наурыздағы N 1051 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң қызметiмен байланысты кейбiр мәселелер туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 28 маусымдағы N 704 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 қазандағы N 1148 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң республикалық қазыналық кәсiпорындарының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 13 желтоқсандағы N 1309 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiрудi, қайта өңдеудi және сақтауды ғылыми қамтамасыз ету; сыртқы және iшкi рыноктарда бәсекеге жарамды ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру үшiн селекцияда, тұқым шаруашылығында, мал тұқымын асылдандыру iсiнде және биопрепараттар шығаруда ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң, жануарларының және микроорганизмдерiнiң тектiк қорын сақтауды, дамытуды және тиiмдi пайдалануды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының азық-түлiктiк тәуелсiздiгiн және ауыл тұрғындарының жағдайын жақсартуды қамтамасыз ететiн агроөнеркәсiп өндiрiсiн дамытудың экономикалық тетiгiн әзiрлеу;
      ғылыми зерттеу жұмыстарын дамыту, ғылым мекемелерi жүйесiнiң ұйымдық құрылымын жетiлдiру есебiнен бағдарламаны ғылыми қамтамасыз ету бойынша шаралар кешенiн жүргiзу;
      сапасы мен өзiндiк құны бойынша бәсекеге жарамды өнiмнiң ең жоғарғы көлемiн өндiрудi қамтамасыз ететiн аймақтардың табиғи-климаттық жағдайларына бейiмделген сорттық өсiмдiктердiң, технологиялардың, машиналар мен жабдықтың қолда барын жетiлдiру және жаңасын шығару негiзiнде аймақтар бойынша өсiмдiк шаруашылығын жан-жақты дамыту жөнiнде, сондай-ақ топырақтың құнарлылығын сақтау және қоршаған ортаны қорғауды ғылыми негiзделген ұсыныстар әзiрлеу;
      малды күтiп-бағуға арналған технологияларды, машиналар мен жабдықты жетiлдiру және жаңасын шығару, жануарларды тұқымдық аудандастыру жоспарын нақтылау, оларды толыққанды жеммен қамтамасыз ету, мал дәрiгерлiк қолайлылықты қамтамасыз ету негiзiнде мал шаруашылығы өнiмi өндiрiсiн ұлғайту жөнiнде ғылыми негiзделген ұсыныстар әзiрлеу;
      өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнiмiн пайдалану арқылы жалпы емдiк-профилактикалық тағамдар өндiруге арналған жаңа технологиялар мен жабдық әзiрлеу;
      қолда бар және шығарылып жатқан ауыл шаруашылығы жануарларының және микроорганизмдерiнiң құнды тeктік қорын ғылымнан ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге жеткiзудiң және жоғары сапалы және бәсекеге жарамды өнiмiн өндiру үшiн оны тиiмдi пайдаланудың тиiмдi жүйесiн құру;
      құнды тектiк қорды сақтауды, дамыту мен пайдалануды және оның тиiмдiлiгiн арттыруды мемлекеттiк қолдауды күшейту жөнiнде шаралар қолдану;
      табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және сақтау, ауылдағы әлеуметтiк-экономикалық реформаларды ұйымдық құқықтық қолдау жөнiнде ғылыми негiзделген ұсынымдар әзірлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   042       Агроөнер.    Заңнамада белгiлен. Жыл     Қазақстан
              кәсiп        ленген тәртiппен    бойында Республикасы.
              кешені       ғылыми зерттеу              ның Ауыл
              саласындағы  жұмыстарын мына             шаруашылығы
              қолданбалы   бағыттар бойынша            министрлігі
              ғылыми       орындау:
              зерттеулер  
                           "2004 жылы
                           Қазақстан аумағы
                           бойынша ауыл
                           шаруашылығы өнiм.
                           дерiнiң өндiрiсiн,
                           қайта өңдеудi және
                           сақтауды ғылыми
                           қамтамасыз ету";

                           "2004 жылы ауыл
                           шаруашылығы
                           өсiмдiктерiнiң,
                           жануарларының
                           микроорганизмдерi.
                           нiң гендiк қорла.
                           рын сақтау, дамыту
                           және пайдалану".

                           10 ғылыми-зерттеу
                           ұйымдарын сатып
                           алатын жабдықтар
                           бойынша Қазақстан
                           Республикасының
                           Ауыл шаруашылығы
                           министрлiгi
                           бекiтетiн тiзбеге
                           сәйкес
                           субсидиялау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: агроөнеркәсiп кешенi экономикасын дамытудың ғылыми-әдістемелік ұсынымдарын әзiрлеу; ауыл шаруашылығы өнімін өсiрудiң, өңдеудiң, қайта өңдеудiң және сақтаудың жаңа технологияларын енгiзу жөнiнде ұсыныстар; дәндi, дәндiбұршақты, көкөнiс, жемiс-жидек дақылдары мен картоптың сорттарын шығару және мемлекеттiк сорт сынағына бepу; асыл тұқымды жануарларды селекциялаудың тәсiлдерi мен әдiстерiн әзiрлеу; өсiмдiктер мен жануарларды аурулардан қорғау құралдарын өндiру кезiнде микроорганизмдердiң белсендi штаммдарын, тағам және қайта өңдеу өнеркәсiбiне арналған биопрепараттарды және т.б. пайдалану жөнiндегi ұсынымдар.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
89-қосымша      

      Ескерту. 89-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.08.20. N 197п қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын институционалды дамыту"
деген 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7512317 мың теңге (жетi миллиард бес жүз он екi миллион үш жүз он жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңы ; "Несиелiк серiктестiктер туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 28 наурыздағы Заңы ; "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы ; "2004 жылға республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Аграрлық секторды несиелеудiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 137 қаулысы ; "Мал өнiмдерi корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 қыркүйектегі N 1168 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы тауарлы ауылшаруашылығы өндiрiсiн қолдау, ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      - ауылдық несие серiктестiктерi желiсiн құру;
      - дербес заңды тұлғалардың жарғылық капиталында азаматтық құқықтың басқа да субъектiлерiнiң қатысу мүмкiндiгiмен машина- технологиялық станциялар (сервис орталықтарын құру;
      - ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi техникалық жарақтандыру;
      - қазақстан астығының әлеуетті импортшыларын тарту және iздестiру, астық экспортының көлемiн ұлғайту;
      - мал шаруашылығы шикiзатын сатып алуды ұйымдастыру, мал шаруашылығы шикiзатын тереңдете өңдеу бoйынша өндiрiстiк базаны дамыту, мал шаруашылығы өнiмiн сату және экспортқа жеткiзу рыногын кеңейту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   043       Ауыл
              шаруашылы.
              ғын инсти.
              туционалды
              дамыту

2        100  Ауыл         "Аграрлық несиелiк  Жыл     Қазақстан
              шаруашылығы  корпорация" ЖАҚ     бойы    Республикасы.
              өндiрiсiнiң  жарғылық капиталын          ның Ауыл
              несие        көбейтуге қаржы             шаруашылығы
              жүйесін      бөлу.                       министрлігі
              ұйымдастыру  "Аграрлық несиелiк
                           корпорация" ЖАҚ
                           құрылған ауылдық
                           несиелiк серiктес.
                           тiктердiң жарғылық
                           қорындағы үлесi
                           оның жалпы көлемi.
                           нiң 35%-н кем емес
                           болады. Мына
                           облыстарда қосымша
                           10 ауылдық несие
                           серiктестiктерiн
                           (АНС) құру жоспар.
                           ланады:
                           Ақмола - 2 ауылдық
                           несие серiктестiк.
                           терi;
                           Ақтөбе - 1 ауылдық
                           несие cepiктecтiк.
                           тepi;
                           Атырау - 1 ауылдық
                           несие серiктестiктерi;
                           Қарағанды - 2
                           ауылдық несие
                           серiктестiктерi;
                           Қызылорда - 1
                           ауылдық несие
                           серiктестiктерi;
                           Павлодар - 2
                           ауылдық несие
                           серiктестiктерi;
                           Солтүстiк Қазақстан
                           - 1 ауылдық несие
                           серiктестiктерi.

3        101  Ауыл         "ҚазАгроҚаржы"      Жыл     Қазақстан
              шаруашылы.   ЖАҚ басқа азамат.   бойы    Республикасы.
              ғы өндiрi.   тық тұлғалар                ның Ауыл
              сiне         cубъектiлерiнiң             шаруашылығы
              техникалық   мүмкiн боларлық             министрлігі
              қызмет       қатысуымен дербес
              көрсету      заңды тұлға
              жөнiндегi    түрiндегi 8 машина-
              инфрақұры.   технологиялық
              лымды        станциялар (сервис-
              ұйымдастыру  орталықтарын) құру
                           мен кейiн
                           "ҚазАгроҚаржы" ЖАҚ
                           үлесiн бәсеке
                           секторына сату,
                           сондай-ақ алдында
                           "ҚазАгроҚаржы" ЖАҚ
                           құрған машина-тех.
                           нологиялық станция.
                           лар мен сервис
                           орталықтарын мүмкiн
                           боларлық қаржылан.
                           дыру рәсiмiн
                           жүргізу;
                           Лизингтiк келiсiм-
                           шартымен анықталған
                           ауыл шаруашылығы
                           техникасын сатып
                           алу;
                           Отандық және шетел.
                           дiк өндiрiстегi
                           ауыл шаруашылығы
                           техникасын қосалқы
                           бөлшекпен қамтамасыз
                           ету.

4        102  Өндiрiс      Ұлыбританияда,      Жыл     Қазақстан
              пен астық    Иранда, ҚХР-да,     бойы    Республикасы.
              рыногын      Ресейде, Өзбекстан.         ның Ауыл
              дамытуды     да "Азық-түлiк              шаруашылығы
              қолдау       келiсiм-шарт                министрлігі
                           корпорациясы" ЖАҚ-
                           тың өкiлдiктерiн
                           ашу үшiн жарғылық
                           капиталын ұлғайту

5        103  Мал шаруа.   "Мал өнiмдерi       Жыл     Қазақстан
              шылығы       корпорациясы"       бойы    Республикасы.
              өнiмін       жабық акционерлiк           ның Ауыл
              өндiрудi,    жарғылық капиталын          шаруашылығы
              өңдеудi      заңнамада белгi.            министрлігі
              және iске    ленген тәртiппен
              асыруды      ұлғайту:
              дамытуды     - мал шаруашылығы
              қолдау       өнiмi мен оның
                           қайта өңделген
                           өнiмдерiн сатып
                           алуды, қайта
                           өңдеудi, сақтауды
                           және тасымалдауды
                           ұйымдастыру және
                           өткiзу;
                           - Қостанай және
                           Ақмола облыстарында
                           қазiргі замандық
                           қасап цехтарының
                           2 комплектiсiн
                           сатып алу және
                           iске қосу;
                           - Петропавлда және
                           Көкшетауда құрғақ
                           сүт өндiру жөнiн.
                           дегi 2 зауыт сатып
                           алу және пайдала.
                           нуға беру;
                           - өңiрлерде жүн
                           дайындайтын және
                           сақтайтын 30
                           өндiрiстiк база,
                           терi дайындайтын
                           және сақтайтын 22
                           өндiрiстiк база
                           сатып алып
                           қалыптастыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ауылдық несие серiктестiктерiнiң тиiмдi желiсiн құру;
      машина-технологиялық станциялардың ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң егiстiктердi өңдеуi, егiн жинауы жөнiнде тиiмдi сервис қызметтерiн көрсетуi;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi ауыл шаруашылығы техникасымен және қосалқы бөлшектермен қамтамасыз ету;
      қазақстандық астықты сатудың рыногын кеңейту;
      бәсекеге қабiлеттi мал өнiмдерi өндiрiсi мен экспорт көлемдерiн ұлғайту;
      iшкi нарықты тұрақтандыру және бәсекеге қабiлеттi және сапалы ауыл шаруашылығы өнiмiмен толтыру;
      аграрлық секторда қосымша жұмыс орындарын құру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
90-қосымша      

      Ескерту. 90-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ормандарды сақтау және республиканың орманды
аумақтарын көбейту"
деген 044 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8533 мың теңге (сегіз миллион бес жүз отыз үш мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму Банкi арасында "Орманды сақтау және республика аумағының орманды жерлерiн көбейту" жобасын дайындауға грант бөлу туралы келiсiм жасасу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 10 қыркүйектегi N 917 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы , "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы "Ормандарды сақтау және республика аумағының орманды жерлерiн көбейту" жобасын дайындауға грант бөлу туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 1 сәуiрдегi Заңы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республика орманын сақтау және орманды аумақтарды ұлғайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Республика орманын сақтау және орманды аумақтарды ұлғайту" жобасын дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   044       Ормандарды
              сақтау және
              республика.
              ның орманды
              аумақтарын
              көбейту

2        006  Iшкi         Қосылған құн        Жыл     Ауыл
              көздердiң    салығын төлеу       бойы    шаруашылығы
              есебiнен                                 министрлiгi.
              грантты                                  нiң Орман
              iске асыру                               және аңшылық
                                                       шаруашылығы
                                                       комитетi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республика орманын сақтауды және орманды аумағын ұлғайтуды қамтамасыз ететiн жобаны дайындау.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
91-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн құру"
деген 045 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 120000 мың теңге (бiр жүз жиырма миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Электронды құжат және электронды санмен қол қою туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңы ; "2004 жылға республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы бiрыңғай ақпараттық кеңiстiк тұжырымдамасы және оны iске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 715 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн қалыптастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 қазандағы N 1627 қаулысы , "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасын iске асыру iс-шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 2 тамыздағы N 864 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық жүйелердi қалыптастыру және маркетингілік ақпарат жүйесiн орнықтыру жолымен ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмділiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: аграрлық секторда электронды сауда-саттық жүйесiн құру, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық маркетингiлiк жүйелерiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   045       Қазақстан    1. Электрондық сауда  Жыл     Қазақстан
              Республи.    жүйесiн құру.       бойында Республикасы.
              касы Ауыл    2. Техниканы сатып          ның Ауыл
              шаруашы.     алу:                        шаруашылығы
              лығы         1) Жұмыс                    министрлігі
              министрлi.   станциялар - 220
              гiнiң        бiрлiк;
              ақпарат.     2) Принтерлер - 70
              тық-марке.   бiрлік.
              тингтiк      3. Сканерлар - 16
              жүйесiн      бiрлiк.
              құру         4. Жүйеаралық
                           қорғаушы экран - 1
                           бiрлiк.
                           5. Kpocc-шкаф - 2
                           бiрлiк.
                           6. Үзiлiссiз
                           қоректену көзi -
                           220 бiрлiк.
                           7. Көбейту аппараты
                           - 51 бiрлiк.
                           8. Сандық бейнекаме.
                           ралар - 9 бiрлiк.
                           9. Сандық фотоаппа.
                           рат - 16 бiрлiк.
                           10. Факсимилдi аппа.
                           рат - 15 бiрлiк.
                           11. Бейнежобалаушы
                           - 1 бiрлiк.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ауыл шаруашылық тауар өндiрушiлерiн, сондай-ақ аграрлық сектордың басқа да қатысушыларын қажеттi аналитикалық және маркетингiлiк ақпаратпен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
92-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Агроөнеркәсiп кешенi саласының дамуын нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету"
деген 046 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 147527 мың теңге (бiр жүз қырық жетi миллион бес жүз жиырма жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2004-2010 жылдарға арналған ауылдық аймақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 9 шiлдедегi N 1149 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қарашадағы N 1096 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: агробизнес жүйесiн тиiмдi қалыптастыру және ауыл тұрғындарын оңтайлы қоныстандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: агроөнеркәсіптік кешенiн және ауыл тұрғындарын қоныстандыру жүйелерiн реттеу кезiнде негiздiлiк шаралар деңгейiн арттыру үшiн ұсыныстар, нормативтер, стандарттар және әдiстемелер әзiрлеу және халықаралық талаптарға сәйкестiкке келтiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   046       Агроөнер.    Мына салаларда      Жыл     Қазақстан
              кәсiп        шамамен 39-43       бойында Республикасы
              кешенi       нормативтiк-әдiс.           Ауыл
              саласының    темелiк тақырып.            шаруашылығы
              дамуын       тарды (ұсыныс.              министрлігі
              норматив.    тар, тәртiптер,
              тiк-әдiс.    нұсқаулықтар,
              темелiк      бағдарламалар,
              қамтамасыз   нормативтер,
              ету          мемлекеттiк
                           стандарттар) әзiр.
                           леу бойынша
                           қызметке ақы
                           төлеу:
                           - балық шаруашы.
                           лығы;
                           - орман және аңшы.
                           лық шаруашылығы;
                           - өсiмдiк қорғау
                           және карантин
                           саласы;
                           - ветеринария;
                           - ауыл шаруашылығы
                           әдiстемелiк
                           өндiрiсiнiң бәсеке.
                           ге базасын жарамды.
                           лығын арттыруға,
                           ауыл шаруашылығы
                           өндiрiсiнiң тиiмдi
                           жүйесiн және ауыл
                           шаруашылығы caласын
                           қолдаудың тетiкте.
                           рiн құруға бағыт.
                           талған ауыл шаруа.
                           шылығын экономика.
                           лық дамытуда;
                           - ауыл шаруашылығы
                           дақылдарын өңдеудi
                           және жердi тиiмдi
                           пайдалануды жетiл.
                           дiру;
                           - ауыл шаруашылығы
                           суын пайдалану
                           жүйесiн оңтайлан.
                           дыру;
                           - ауыл шаруашылығы
                           машиналарын жасау
                           және техникалық
                           саясат;
                           - ауыл шаруашылығы
                           аймақтарының талап.
                           тарына бойы үйрен.
                           ген, өндiрiс
                           өнiмiнiң және
                           қоршаған ортаны
                           қорғау шығынын
                           азайтуды қамтамасыз
                           ететiн технология.
                           лар және механиза.
                           ция құралдарын
                           жасау;
                           - ауыл шаруашылығы
                           өнiмдерiн терең
                           қайта өңдеу жаңа
                           технологияларын
                           әзiрлеу;
                           - мамандандыру
                           аймақтары бойынша
                           өндiрiстiк және
                           еңбек ресурстарын
                           тиiмдi орналастыру;
                           - ауыл тұрғындарын
                           оңтайлы орналастыру
                           моделдерiн әзiрлеудi
                           методикалық қамта.
                           масыз ету.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: алынған ұсынымдар, нормативтер, стандарттар және әдiстемелер қазiргi бар нормативтi-құқықтық және әдiстемелiк негiзсiз базасында Қазақстанның бүкiл Дүниежүзiлiк Сауда ұйымдарына кiру процесi шеңберiнде рынок жағдайына дүниежүзiлiк талаптарға жылдам бейiмделуiне мүмкiндiк туғызады. Осы бюджеттiк бағдарламаны iске асыру агробизнестi тиiмдi құру үшiн әдiстемелiк, нормативтiк, құқықтық базасын қамтамасыз етедi.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
93-қосымша      

      Ескерту. 93-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Тракторларды, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу"
деген 047 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 55906 мың теңге (елу бес миллион тоғыз жүз алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы Салық Кодексiнiң   410,   411, 412-баптары ; "Жол қозғалысының қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Pecпубликасының 1996 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 18, 19-баптары ; "2004 жылға республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005-жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Заңнамада белгiленген тракторист-машинистің жүргізу құқығына емтихандар қабылдау және куәлiктер беру, сондай-ақ тракторлардың және олардың базасында жасалған өзi жүретiн шассилер мен механизмдердің, арнайы жабдық орнатылған тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiнiң, өздігінен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдердiң жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру жөнiндегі мемлекеттiк функцияларды қамтамасыз ету. <*>
      5. Тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретiн шассилер мен механизмдердi, арнайы жабдық орнатылған тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздігінен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен механизмдердi жол қозғалысына қатысуға мемлекеттік тіркеу үшiн тіркеу нөмiрi белгiлерiн, техникалық паспорттарды және тракторист-машинистердiң куәлігін жасауды ұйымдастыру. <*>
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   047       Трактор.     Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              ларды,       Республикасының     бойында Республикасы.
              олардың      Ауыл шаруашылығы            ның Ауыл
              тiркеме.     министрлiгi бекiт.          шаруашылығы
              лерiн,       кен нысан бойынша           министрлігі
              өздiгiнен    үлгiлерге сәйкес
              жүретiн      техникалық паспорт.
              ауыл шаруа.  тардың 39575 бiрлi.
              шылығы,      гiн сатып алу.
              мелиоратив.  "Көлiк құралдары
              тiк және     мен олардың
              жол-құрылыс  тiркемелерiне
              машиналары   арналған жарық
              мен тетiк.   қайтарғышпен
              терiн мем.   әрленген мемлекет.
              лекеттiк     тiк тiркеу белгi.
              есепке алу   лерi" Қазақстан
              және тiркеу  Республикасының СТ
                           986-95 және "Көлiк
                           құралдарына арнал.
                           ған тiркеу нөмiр.
                           лiк белгiлерiн
                           дайындау" Қазақстан
                           Республикасының ТУ
                           640 3042787-1-95
                           стандартына сәйкес
                           келетiн мемлекеттiк
                           тiркеу нөмiрлерiнiң
                           30650 бiрлiгiн
                           сатып алу.
                           Тракторшы-машинис-
                           тердiң Қазақстан
                           Республикасының Ауыл
                           шаруашылығы министрлігі
                           бекiткен нысан бойынша
                           үлгілерге сәйкес ке-
                           летiн куәлiктерiнiң
                           25 000 бiрлігін сатып
                           алу. <*> 
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: тракторлардың құрамында қозғалуға арналған және солардың базасында жасалған шассилер мен тетiктердi, олардың тiркемелерiн және арнаулы жабдықтармен құрастырылған тiркемелердi қоса, өзi жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiнiң жол қозғалысына қатысуына рұқсат беру жөнiндегi заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды iске асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс техникасының есебiн алуды жүзеге асыру; арнайы өнiмдi дайындау Қазақстан Республикасының бүкiл машина-трактор паркiне мемлекеттiк тiркеу және тiркеу құжаттарын мемлекеттік тiркеудiң нөмiрлiк белгiлерiн берiп есебiн жүргiзуге мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
94-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Қаратал суару жүйесiнiң магистральдық арналары мен коллекторлық-дренаждық желiсiн жөндеуге Алматы облысының бюджетiне берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 048 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 57391 мың теңге (елу жетi миллион үш жүз тоқсан бір мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қаратал суландыру жүйесiндегi магистральдық каналдар мен коллекторлы-дренажды желiлердiң нормативтiк техникалық жай-күйiн қалпына келтiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қаратал суландыру жүйесiндегi магистральдық каналдар мен коллекторлы-дренажды желiлердi жөндеуге республика бюджетiнен Алматы облысы бюджетiне мақсатты инвестициялық трансферттер бөлiнуi.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   048       Қаратал      Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              суару        Республикасы        бойында Республикасы
              жүйесiнiң    Yкiметiнiң 2002             Ауыл
              магистраль.  жылғы 25 маусымда.          шаруашылығы
              дық арнала.  ғы N 832 қаулысы.           министрлігі.
              ры мен       мен бекiтiлген              нің Су
              коллектор.   Бюджеттi орындау            ресурстары
              лық-дренаж.  мен мемлекеттiк             жөніндегі
              дық желiсiн  мекемелердiң есеп           комитеті
              жөндеуге     беру нысандарын
              Алматы       жүргiзу жөнiндегi
              облысының    (кезеңдiк және
              бюджетiне    жылдық) қаржы
              берiлетiн    процедураларының
              мақсатты     ережесiне сәйкес
              трансферт.   Алматы облысы
              тер          Қаратал жүйесiндегi
                           магистральдық
                           каналдар мен коллек.
                           тор-дренаж желiле.
                           рiнiң нормативтiк-
                           техникалық axуaлын
                           мемлекеттiк сарап.
                           таудан өткiзiлiп
                           бекiтiлген жобалық-
                           сметалық құжаттары.
                           на сәйкес қалпына
                           келтiруге Алматы
                           облысы бюджетiнiң
                           қорына мақсатты
                           инвестициялық
                           трансферттердi
                           аудару.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Алматы облысы Қаратал суландыру жүйесiндегi магистральдық каналдар мен коллекторлы-дренажды желiлердiң нормативтiк техникалық жай-күйiн қалпына келтiру жұмыстарының аяқталуы.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
95-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Республика меншiгiне жататын ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық жүйелерiнен алынатын ауыз суды беру
бойынша қызметтер құнын субсидиялау"
деген 049 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 456472 мың теңге (төрт жүз елу алты миллион төрт жүз жетпiс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 9 шiлдедегi Су Кодексiнiң 135-бабы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысымен мақұлданған "Қазақстан Республикасы экономикасының Су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейiнгi тұжырымдамасы"; "Сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын ерекше маңызды топтық жүйелердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 желтоқсандағы N 1265 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Pecпубликасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: сапасы мен көлемiне кепiлдiк берiлген ауыз суға халықтың қолы жетуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Республикалық меншiктегi ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын ерекше маңызды сумен жабдықтау топтық жүйесiнен ауыз су беру жөнiнде көрсетiлетiн қызметтердiң құнын арзандату.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   049       Республика   Қазақстан           Жыл     Қазақстан
              меншiгiне    Республикасы        бойына  Республикасы
              жататын      Yкiметiмен белгi.           Ауыл
              ауыз сумен   ленген тәртiппен            шаруашылығы
              жабдықтау.   су құбырының әрбiр          министрлігі.
              дың бала.    тобы бойынша                ның Су
              масыз көз.   субсидиялаудың              ресурстары
              дерi болып   дифференциялық              жөніндегі
              табылатын    мөлшерiмен ауыз             комитеті
              сумен        су тасымалдау
              жабдықтау.   жөнiнде көрсетi.
              дың аса      летiн қызметтiң
              маңызды      құнын арзандату.
              топтық       Ақмола облысында:
              жүйелері.    - Көкшетау өнеркә.
              нен алына.   сіп су құбыры.
              тын ауыз     Батыс Қазақстан
              суды беру    облысында:
              бойынша      - Каменский су
              қызметтер    құбыры тобы;
              құнын        - Орда су құбыры
              субсидиялау  тобы.
                           Солтүстiк Қазақстан
                           облысында:
                           - Булаев су құбыры
                           тобы;
                           - Есiл су құбыры
                           тобы;
                           - Сергеев су құбыры
                           тобы;
                           - Соколов су құбыры
                           тобы;
                           - Преснов су құбыры
                           тобы.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Ақмола, Батыс Қазақстан, Солтүстiк Қазақстан облыстарының елдi мекендерiне сапалы ауыз суды үздiксiз беру, көрсетiлетiн қызметтердiң көлемiн ұлғайту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
96-қосымша      

      Ескерту. 96-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Ауыл аумақтарын сумен жабдықтауды және кәрiз желiсiн дамыту"
деген 052 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 79796 мың теңге (жетпiс тоғыз миллион жетi жүз тоқсан алты мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы ; 2002 жылғы 18 қарашадағы ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және канализация дамыту салалық жобасы жөнiнде бағалау миссиясын өзара түсiнiстiк жөнiнде Meмoрандумы, "Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәрiздеу" салалық жобасын қаржыландыру үшін Азия Даму Банкiнiң қарызын тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 19 қаңтардағы N 54 қаулысы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: таңдап алынған ауылдық елдi мекендердiң, әсiресе, елдiң кедейленген топтарының өмiр сүру жағдайларын және денсаулығын сумен жабдықтау және канализация қызметтерiнiң негiзгi түрлерiмен қамтамасыз ету арқылы жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 1) сумен жабдықтау және канализация инфрақұрылымының қызметтерiн ұсынуда билiктiң орталық және жергiлiктi атқарушы органдарына көмек көрсету; 2) облыстық және аудандық әкiмдiктердiң және басқа сумен жабдықтау және канализация объектiлерiн жоспарлаудағы, құрылысындағы және пайдаланудағы жобаға қатысушылардың техникалық және қаржылық мүмкiндiктерiн жақсарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   052       Ауыл
              аумақтарын
              сумен
              жабдықтауды
              және
              кәрiз
              желiсiн
              дамыту

2        016  Жобаны       1. Шетелдiк (Жоба   Жыл     Қазақстан
              республи.    үйлестiрушi және    бойында Республикасы
              калық        қаржы маманы - 2            Ауыл
              бюджеттен    адам) және жергi.           шаруашылығы
              бiрлесiп     лiктi (Орталық              министрлігі.
              қаржылан.    жоба басқару тобы           нің Су
              дыру         - 5 адам және 3             ресурстары
              есебiнен     Облыстық жоба               жөніндегі
              iске асыры.  басқару топтары -           комитеті
              лады         3 адам) консуль.
                           танттардың қызмет.
                           терiн төлеу, соның
                           iшiнде операциялық
                           шығындар.
                           2. Шетелдiк және
                           жергiлiктi консуль.
                           танттарға ұйымдас.
                           тыру техникасы
                           және офистiк жабдық.
                           тарды сатып алу.
                           3. Санитариялық-ги.
                           гиеналық ағарту
                           бағдарламасы.
                           4. Институционалдық
                           даму бағдарламасы.
                           5. Заемға қаржы
                           бөлу үшiн займ
                           сомасынан 0,5%
                           көлемiндегi алдын
                           ала төлейтiн жарна.
                           6. Займ бойынша
                           мiндеттеме үшiн
                           комиссиялық
                           алымдар.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк сараптамадан өткен жобаның техникалық-экономикалық негiзiне сәйкес таңдап алынған ауылдық елдi мекендердiң, әсiресе елдiң кедейленген топтарының, өмiр сүру жағдайларын және денсаулығын сумен жабдықтау және канализация қызметтерiнiң негiзгi түрлерiмен қамтамасыз ету арқылы жақсарту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
97-қосымша      

      Ескерту. 97-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197к қаулысымен .

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Қарағанды облысының ауылдарын сумен жабдықтау"
деген 053 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 142692 мың теңге (бір жүз қырық екі миллион алты жүз тоқсан екi мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қарағанды облысының ауылды сумен жабдықтау жобасын қаржыландыру үшiн Ислам Даму Банкiнiң қарызын тарту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 28 тамыздағы N 882 қаулысы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ислам Даму Банкi арасындағы Қазақстанда Қарағанды облысының ауылды сумен жабдықтау жобасы үшiн қарыз туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 26 мамырдағы Заңы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қауiпсiз және сенiмдi сумен жабдықтау және ауыз су ресурстарына еркiн қол жеткiзуiн қамтамасыз ету жолымен 94 iрiктелген ауылдық елдi мекендердiң кедей елiнiң денсаулығын, өмiр сүру сапасы мен қажеттi санитариясын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: 1) Қарағанды облысының кедей ауылдық елдi мекендерiнде қарапайым аз шығынды сумен жабдықтау жүйелерiн салуы; 2) жобаны басқару тобын құру; 3) кеңес беру; 4) жобаның сыртқы қаржы аудитi; 5) құрылысты жобалау және қадағалау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   053       Қарағанды
              облысының
              ауылдарын
              сумен
              жабдықтау

2        004  Сыртқы       Сумен жабдықтаудың  Жыл     Қазақстан
              қарыздар     жергiлiктi көзде.   бойында Республикасы
              есебiнен     рін гидрогеология.          Ауыл
              жобаны       лық iздестiру               шаруашылығы
              iске асыру   жөнiндегi бастапқы          министрлігі.
                           зерттеу және жоба.          нің Су
                           лау.                        ресурстары
                           Құрал-жабдықтарды           жөніндегі
                           (бac тоған,                 комитеті
                           сутазарту және
                           суүлестiрiм)
                           иелiкке алу.
                           Құрылыс жұмыстарын
                           жүргiзу-құрастыру,
                           iске қосу жұмыс.
                           тары және құрылған
                           жүйелер мен
                           имараттарды
                           пайдалануға өткiзу.
                           Жүйелер мен
                           имараттарды пайда.
                           лануды және
                           қызмет көрсетудi
                           оқыту.
                           Жергiлiктi немесе
                           басқа су көздерi.
                           нен су жабдықтау
                           жүйелерiн жобалау
                           және құрылысты
                           қадағалау.
                           Оқыту семинарын
                           жүргiзу.
                           Жобаның қаржы
                           аудитi.

3        016  Жобаны       Жобаны басқару      Жыл     Қазақстан
              республи.    тобына (ЖБТ)        бойында Республикасы
              калық        жергiлiктi маман.           Ауыл
              бюджеттен    дардың (5 адам)             шаруашылығы
              бірлесіп     қызметiн төлеу,             министрлігі.
              қаржылан.    соның iшiнде                нің Су
              дыру         операциялық                 ресурстары
              есебiнен     шығындар.                   жөніндегі
              iске асыры.  Шетелдiк және               комитеті
              лады         жергiлiктi консуль.
                           танттарға ұйымдас.
                           тыру техникасы мен
                           офистiк жабдықтарды
                           сатып алу.
                           Жоба-iздестiру және
                           құрылыс жұмыстары
                           тендерiне қатысу
                           үшiн компанияларды
                           (мердiгерлердi)
                           қатыстыру және
                           солар үшiн
                           Техникалық Тапсырма.
                           ның (TT) даярлығы.
                           Сумен жабдықтаудың
                           жергiлiктi көздерiне
                           гидрогеологиялық
                           iздестiру жөнiнде
                           бастапқы зерттеу.
                           лер және жобалау.
                           (Бас тоған,
                           сутазарту және
                           суүлестiрiм)
                           құрал-жабдықтарды
                           иелiкке алу.
                           Құрылыс жұмыстарын
                           жүргiзу-
                           құрастыру, iске
                           қосу жұмыстары және
                           құрылған жүйелер
                           мен ғимараттарды
                           пайдалануға өткiзу.
                           Жүйелер мен
                           имараттарды пайда.
                           лануға және қызмет
                           көрсетуге персонал.
                           ды оқыту.
                           Жергiлiктi немесе
                           басқа су көздерi.
                           нен су жабдықтар
                           жүйелерiн жобалау
                           және құрылысты
                           бақылау.
                           Құрал-жабдықтарды
                           сатып алуға және
                           құрылыс жұмыстары.
                           ның барлық түрiне
                           ҚҚС.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қауiпсiз және сенiмдi сумен жабдықтау және ауыз су ресурстарына еркiн қол жеткiзудi қамтамасыз ету жолымен 94 iрiктелген ауылдық елдi мекендердiң кедей елiнiң денсаулығын, өмiр сүру сапасы мен қажеттi санитариясын жақсарту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
98-қосымша      

212 - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2004 жылға арналған
"Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк құрылыстардың апатты учаскелерiн күрделi жөндеу және
қалпына келтiру"
деген 054 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 434870 мың теңге (төрт жүз отыз төрт миллион сегiз жүз жетпiс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысымен мақұлданған "Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейiнгi тұжырымдамасы" 2003 жылғы 9 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы ; 2003 жылғы 5 желтоқсандағы "2004 жылға республикалық бюджет туралы" Қазақстан Pecпубликасының Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы .
      3. Б