2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

       РҚАО-ның ескертуі.  P031327 қаулысын қараңыз

             "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агенттігінің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
353-қосымша         

       Ескерту. 353-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.13. N 197AK  қаулысымен .

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi
органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 171177 мың теңге (бiр жүз жетпiс бiр миллион бiр жүз жетпiс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының  8 ,   18,   21-24-баптары ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының  9-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыруды жетiлдiру жөнiнде одан әрi жүргiзiлетiн шаралар туралы" 1998 жылғы 18 қыркүйектегi N 4075  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 шiлдедегi N 724  қаулысы ; "Қызмет телефондары мен мемлекеттiк органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшiн қызметтiк жеңiл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi атқаруға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi мен оның аумақтық органдарының қызметiн қамтамасыз ету. Өздерiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi атқару және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiби қызметi саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдерiн, дағды шеберлiктерiн жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппараты мен оның аумақтық органдарын ұстау; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру; Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi мен оның аумақтық органдарының жергiлiктi-есептеу желiлерiне жүйелi-техникалық қызмет көрсету; ұйымдастыру техникасына техникалық қызмет көрсету; Агенттiк пен оның аумақтық органдарының деректер беру желiлерiне қол жеткiзу жөнiндегi қызметтер үшiн абоненттiк және жалдық төлемдердi қамтитын ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiн қамтамасыз ету; лицензиялар мен өзге де рұқсат ету құжаттарын беру және лицензиаттардың лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын талаптарды сақтауына бақылау жасау; материалдық-техникалық базаны нығайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Ақпараттан.
              дыру және
              байланыс
              caласын.
              дағы уәкi.
              леттi
              органның
              қызметiн
              қамтама.
              сыз ету

2        001  Орталық      66 бiрлiк мөлше.    Жыл    Қазақстан
              органның     рiндегi штат        ішінде Республикасы.
              аппараты     санының лимитiне           ның Ақпарат.
                           сәйкес Қазақстан           тандыру және
                           Республикасы               байланыс
                           Ақпараттандыру             жөніндегі
                           және байланыс              агенттігі
                           жөнiндегi агенттi.
                           гiнiң орталық
                           аппаратын ұстау.
                           Бланктердi: қатаң
                           есептiлiк бланкте.
                           рiн 10000 дана
                           мөлшерiнде; лицен.
                           зиялардың бланкте.
                           рiн 2000 дана
                           мөлшерiнде, рұқсат.
                           тардың 10000 дана
                           мөлшерiнде сатып алу.
                           Жергiлiкті-есептеу
                           желiлерiне жүйелiк-
                           техникалық қызмет
                           көрсету, 66 бiрлiк
                           мөлшерiндегi компью.
                           терлiк техникаға
                           және 26 бiрлiк
                           мөлшерiндегi
                           ұйымдастыру техни.
                           касына техникалық
                           қызмет көрсету
                           бойынша жұмыстар
                           жүргiзу.
                           Телекоммуникациялық
                           қызметтер.
                           Бекітiлген 5 бiрлiк
                           мөлшерiндегi тиiс.
                           тiлiк нормативiне
                           сәйкес автокөлiктi
                           ұстау және жалға
                           алу.
                           7 тақырып бойынша
                           нормативтiк құқық.
                           тық құжаттар
                           әзiрлеу.

3        002  Аумақтық     113 бiрлiк мөлше.   Жыл    Қазақстан
              органдар.    рiндегi штат саны.  ішінде Республикасы.
              дың аппа.    ның лимитiне сәйкес        ның Ақпарат.
              раттары      Қазақстан Республи.        тандыру және
                           касы Ақпараттандыру        байланыс
                           және байланыс              жөнiндегi
                           жөнiндегi агенттi.         агенттiгi
                           гінiң аумақтық
                           органдарын ұстау.
                           Бекiтiлген 16 бiр.
                           лiк мөлшерiндегi
                           тиiстілік нормати.
                           вiне сәйкес авто.
                           көлiктi ұстау және
                           жалға алу.

4        007  Мемлекеттік  Бекiтiлген білікті. Жыл    Агенттік
              қызметшiлер. ліктi көтеру        ішінде және оның
              дiң бiлiк.   жоспарына сәйкес           аумақтық
              тiлiгiн      мемлекеттiк қызмет.        органдары
              арттыру      шілердiң бiлiктілі.
                           гiн көтеру, оның
                           iшiнде мемлекеттiк
                           тiлге оқыту жөнiн.
                           дегi қызмет көрсе.
                           тулердi сатып алу.
                           Бiлiктілігiн көтеру
                           курстарынан өтетiн
                           мемлекеттiк қызмет.
                           шiлердiң жылдық
                           орташа саны - 62
                           бiрлiк.

5        009  Мемлекеттiк  Мыналарды:          Жыл    Қазақстан
              органдарды   үздiксiз қуат беру  ішінде Республикасы.
              материал.    көздерiн - 2 жиын.         ның Ақпарат.
              дық-техника. тық мөлшерiнде;            тандыру және
              лық жарақ.   компьютерлiк               байланыс
              тандыру      жабдықтарды - 15           жөніндегі
                           жиынтық мөлшерiнде;        агенттігі
                           ұйымдастыру техни.
                           касын - 15 жиынтық
                           мөлшерiнде;
                           лицензиялық бағдар.
                           ламалық қамтамасыз
                           ету - 1 жиынтық, 
                           ноутбуктер - 6 
                           бiрлiк; принтерлер
                           - 8 бірлік мөлшерiнде
                           сатып алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi мен оның аумақтық органдарының жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы және уақтылы орындауы; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби мемлекеттiк қызметтiң талаптарына сай, қазiргi заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес кәсiби деңгейiн көтеру; лицензиялық заңнаманы бұзушылықтарды жедел анықтау және жолын кесу.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
354-қосымша         

       Ескерту. 354-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.12.13. N 197AK  қаулысымен .

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Радиожиiлiк өрiсiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесiн құру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 324950 мың теңге (үш жүз жиырма төрт миллион тоғыз жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы  Заңы ; "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 18 мамырдағы Заңының 5-бабы; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының  9-бабының 5 және 25-тармақтары; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң 2000-2003 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2000 жылғы 14 наурыздағы N 359  Жарлығы ; Байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигiн жасау және ұшырудың кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1355  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының көлiк-коммуникация кешенiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 3 қарашадағы N 1665  қаулысы; "Қазақстан Республикасының аумағында радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды сатып алудың (сатудың), тiркеудiң, жобалаудың, салудың (орнатудың), пайдаланудың және шетелден әкелудің ережесiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 қазандағы N 1293  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн радиосәуле шығаратын құралдардың деректерiн есепке алудың бірыңғай жүйесiн құру бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 114  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында радиожиiлiк спектрiн пайдаланудың толыққанды реттелуiн қамтамасыз етуге, жұмыс iстеп тұрған радиоэлектрондық құралдарды қадағалауға, радиобөгеуiлдердiң көздерiн анықтауға, радиоэлектрондық құралдардың мәлiмделген параметрлерінің нақтыларына сәйкестiгiн тексеруге, заңсыз жұмыс iстейтiн радиоэлектрондық құралдардың ең көп санын анықтау салдарынан радиожиiлiк спектрін пайдаланғаны үшiн мемлекеттiк бюджетке түсiмдердi ұлғайтуға, басқарудың әртүрлi деңгейлерiнiң арасында ақпаратпен жедел алмасу үшiн деректер базасын жасауға, радиобөгеуiл көзiн торуылдау процесiн автоматтандыруға, мемлекеттiк ақпараттық ресурстарды қорғау жөнiнде тиiмдi шаралар қабылдауға мүмкiндiк беретiн техникалық радиобақылау жүйесiн жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгiнiң байланыс және ақпараттандыру жөнiндегi аумақтық органдары үшiн қажеттi радиобақылау жабдықтарын сатып алу, техникалық радиобақылаудың стационарлық пункттерi мен жылжымалы станцияларын құру және жарақтандыру, Қазақстан Республикасының цифрлы картасы үшiн деректер қорын жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Радиожиiлiк  Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
              өрiсiнiң     касы аумағының      бойы   Республикасы.
              және paдио.  (қалалар мен елдi          ның Ақпарат.
              электрондық  мекендердiң аумақ.         тандыру және
              құралдардың  тарын қоспағанда)          байланыс
              мониторинг   электронды цифрлық         жөніндегі
              жүйесiн      картасына арналған         агенттігі
              құру         деректер қорының
                           картографиялық кiшi
                           жүйесiн қалыптас.
                           тыру - 1 дана;
                           Мыналарды сатып
                           алу:
                           техникалық радиоба.
                           қылаудың жылжымалы
                           станциясы - 2 дана;
                           стационарлық радио.
                           бақылау пунктiне
                           арналған жабдықтар
                           - 4 жиынтық;
                           көшпелi пеленгация.
                           лық пунктi - 1
                           жиынтық;
                           жиынтықтағы спектр
                           талдағышы - 1 дана;
                           тармақтану жиынтығы
                           - 7 дана;
                           аз шуылды күшейт.
                           кiш - 7 дана;
                             Байланыс және хабар
                           тарату телекоммуника-
                           циялық спутнигiн және
                           iлеспе ғарыштық аппа-
                           раттарды жерден басқару
                           кешенi мен байланыс 
                           мониторингі жүйесін 
                           жасауға және геостан-
                           циялық орбитаға қоюға
                           арналған келiсiм-шарт 
                           бойынша жұмыстардың 
                           орындалу барысын бақы-
                           лауды қамтамасыз ету;
                             "Ғарыштық байланыс
                           және радиоэлектрондық
                           құралдардың электромаг-
                           ниттiк үйлесiмдiлігі 
                           республикалық орталығы" 
                           АҚ (бұдан әрi - Қоғам)
                           жарғылық капиталын 
                           15770,2 (он бес миллион
                           жетi жүз жетпiс мың екi
                           жүз) теңге сомасында 
                           ұлғайту, оның iшiнде:
                           - жобалау-сметалық
                           құжаттаманы әзiрлеуге,
                           мемлекеттiк сараптамаға 
                           ақы төлеуге, Қоғамға 
                           берiлетiн ғимаратты 
                           жөндеу-қалпына келтiру
                           жұмыстарын жүргiзуге.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Сандық көрсеткіштер:
      Мыналарды сатып алу:
      техникалық радиобақылаудың жылжымалы станциясы - 2 дана;
      стационарлық радиобақылау пунктiне арналған жабдықтар - 4 жиынтық;
      көшпелi пеленгациялық пунктi - 1 жиынтық;
      жиынтықтағы спектр талдағышы - 1 дана;
      тармақтану жиынтығы - 7 дана;
      аз шуылды күшейткiш - 7 дана;
      қуат өлшеуiш - 1 дана.
      Сапалық көрсеткiштерi:
      мемлекет қауiпсiздiгiне қатердi азайту; заңсыз әрекет ететiн радиожиiлiк спектрiн және радиоэлектронды құралдарды қолданушыларды анықтау;
      радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi қондырғыларды пайдаланушылардың бөгеуiлдерге және электромагниттік қосылушылыққа шағымдары бойынша жүргізілетін жұмыстардың нәтижелілігін арттыру. Байланыс және хабар тарату телекоммуникациялық спутнигін, iлеспе ғарыштық аппараттарды жерден басқару кешенi мен байланыс мониторингі жүйесiн құру жөнiндегi жұмыстар кезеңiнiң сапалы орындалуын қамтамасыз ету. <*>

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
355-қосымша         

       Ескерту. 355-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің  2004.12.13. N 197AK  қаулысымен .

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ақпараттандыру және байланыс саласындағы қолданбалы
ғылыми зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 26400 мың теңге (жиырма алты миллион төрт жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168  қаулысы ; "Республикалық бюджеттiң қаражаты есебiнен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру мен iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ақпараттандыру және байланыс салаларын нарықтық жағдайларда дамытудың ғылыми-әдiстемелiк және нормативтiк базисiн жасауға бағдарланған әдiстердi қазiргi заманғы ғылыми техникалық деңгейде әзiрлеу мен енгiзудi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстанның ерекшелiктерiн ескере отырып және Халықаралық электр байланысы одағының ұсынымдарына және телекоммуникациялардың желiлерi мен жүйелерiн жаңарту нәтижесiнде пайда болған талаптарға сәйкес телекоммуникациялардың желiлерi мен жүйелерiн техникалық пайдаланудың әдiснамасын әзiрлеу жөнiнде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, телекоммуникациялар саласына экономикалық талдау жүргiзу және телекоммуникациялар қызметтерiне (жалпыға бiрдей қол жетiмдi қызметтер) әмбебап қол жеткiзудi ұйымдастыру және беру жөнiндегi әдiснамалық тәсiлдердi әзiрлеу, ақпараттандыруды дамытудың негiзгi бағыттарын айқындау жөнiндегi проблемаларды зерттеу және әдiстер әзiрлеу, ақпараттандыру саласындағы метрология, стандарттау және сертификаттау проблемаларын талдау мен зерттеу және техникалық талаптар әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Ақпараттан.  Ақпараттандыру және Жыл    Қазақстан
              дыру және    байланыс саласында  iшiнде Республикасы.
              байланыс     5 бағыт бойынша            ның Ақпарат.
              саласындағы  қолданбалы ғылыми          тандыру және
              қолданбалы   зерттеулер жүргiзу.        байланыс
              ғылыми                                  жөнiндегi
              зерттеулер                              агенттiгi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: байланыс жабдықтарын, байланыстың жүйелерi мен желiлерiн пайдалану жөнiнде техникалық талаптар әзiрлеу және енгiзу, оның негiзiнде телекоммуникация рыногы бәсекелiк және дотациялық сегменттерге бөлiнетiн телекоммуникация саласына экономикалық талдау жүргiзу, ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын құруға арналған техникалық тапсырма әзiрлеу.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
356-қосымша         

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк деректер базаларын құру"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 243433 мың теңге (екi жүз қырық үш миллион төрт жүз отыз үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бірыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуірдегі N 492  қаулысы ; "Салық төлеушілердің және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттік тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiн енгiзу жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 31 наурыздағы N 308  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мақсатында Жеке (заңды) тұлғаның бiрыңғай нөмiрiне (сәйкестендiру нөмiрiне (бизнес-сәйкестендiру нөмiрiне) көшу бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 маусымдағы N 565  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеке және заңды тұлғаларды тiркеудiң қолданылып жүрген рәсiмдерiн жетiлдiру, құрылатын халықтың есебiн жүргiзудiң автоматтандырылған жүйелерiнiң өзара iс-қимылын қамтамасыз ету, озық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып Қазақстан ресурстарының пайдаланылуын бақылауды жақсарту, "Жеке тұлғалар", "Қазақстанның ресурстары" және "Заңды тұлғалар" деректер қорларын құру және жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Жеке тұлғалар" Мемлекеттiк деректер қорының (бұдан әрi - МДБ) ведомстволық ақпараттық жүйелермен өзара iс-қимылын ұйымдастыру, жеке тұлғаның ведомстволық АЖ-дағы тiркеу кодын қолдауды ұйымдастыру, "Заңды тұлғалар" және "Қазақстанның ресурстары" МДБ бiрiншi кезегiн бағдарламалық қамтамасыз етудi әзiрлеу, заңды тұлғаның бiрыңғай тiркеу кодын қолдауды ұйымдастыру, "заңды тұлғаның электронды бiрдейлендiру құжатын жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Мемлекеттiк  1. "Жеке тұлғалар"  Жыл    Қазақстан
              деректер     МДБ дамыту:         iшiнде Республикасы.
              базаларын    1.1. Ведомстволық          ның Ақпарат.
              құру         жүйелермен интегра.        тандыру және
                           цияны ескере отырып        байланыс
                           "Жеке тұлғалар"            жөнiндегi
                           МДБ жүргiзу жөнiн.
                           дегi ақпараттық
                           жүйені дамыту және
                           енгізу.
                           2. "Заңды тұлғалар"
                           МДБ бiрiншi кезегін
                           құру:
                           2.1. Техно-жұмыс
                           жобасын, оның
                           ішінде қолданбалы
                           бағдарламалық
                           қамтамасыз етуді
                           әзірлеу.
                           2.2. Тәжiрибелік
                           аймақта енгiзу.
                           3. Мемлекеттiк
                           деректер қорларының
                           жұмыс iстеуiн
                           қамтамасыз ету үшін
                           "Мекен-жайлық
                           тіркелім" құру.
                           4. "Қазақстанның
                           ресурстары" МДБ
                           бiрiншi кезегiн
                           құру:
                           4.1. Техно-жұмыс
                           жобасын, оның iшiн.
                           де қолданбалы
                           бағдарламалық
                           қамтамасыз етудi
                           әзiрлеу.
                           5. Техникалық құрал.
                           дар сатып алу - 3
                           жиынтық.
                           6. Базалық жүйелi
                           бағдарламалық
                           қамтамасыз ету -
                           3 жиынтық.
                           7. Консалтингтiк
                           қызмет көрсетулер
                           және мемлекеттiк
                           деректер қорларының
                           жобаларын басқару.
                           8. Мемлекеттiк
                           деректер қорларының
                           енгiзiлуiн қамтама.
                           сыз ету үшiн
                           телекоммуникациялық
                           қызмет көрсетулердi
                           сатып алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелері:
      Сандық көрсеткiштер: Жүйелi және базалы бағдарламалық қамтамасыз етудi сатып алу - 3 жиынтық.
      Техникалық құралдар сатып алу - 3 жиынтық.
      Сапалық көрсеткiштер:
      Жеке тұлғаларды АХАТ-тарда төлқұжат үстелдерiнде, әлеуметтiк сақтандыру, медициналық, зейнетақымен қамтамасыз ету салаларында, салық және басқа да қызметтерде тiркеудiң барлық жүйесiн бiрыңғай қисынға бiрiктiру үшiн "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк деректер базасы мен ведомстволық ақпараттық жүйелер өзара iс-қимылының интерфейстерiн құру; ведомствоаралық ақпараттық жүйелердi техникалық қолдау; заңды тұлғаларды тiркеудiң қазiргi жүйелерiн бiрыңғай "Заңды тұлғалар" деректер қорына бiрiктiру; "Қазақстанның ресурстары" МДҚ ақпараттық жүйесiне қойылатын талаптардың негiзiнде және геоақпараттық жүйелерiнiң қолданыстағы элементтерiн ескере отырып, Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуын ұзақ мерзiмдi болжау үшiн кең ақпараттық негiз жасауға мүмкiндiк беретiн кешендi жүйенiң техникалық iске асырылуын қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
357-қосымша         

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Радиожиiлiк өрiсiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесiн техникалық сүйемелдеу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 82818 мың теңге (сексен екi миллион сегiз жүз он сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының  Заңы , Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңы, "Байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигін жасау және ұшырудың кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1355 қаулысы.<*>
       Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.26. N 197а   қаулысымен .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: радиожиiлiк спектрiнiң мониторингi жүйесiнiң кiдiрiссiз қызметiн қамтамасыз ету, ұлттық байланыс және хабар тарату спутниктiк жүйесiн дамыту. <*>
       Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.26. N 197а   қаулысымен .
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі республикалық орталығы" акционерлік қоғамының жарғылық капиталын қалыптастыру, радиожиілік спектрінің радиомониторингілеу жүйесін және азаматтық пайдаланымдағы радио сәуле шығару құралдарының деректерін есепке алу жүйесін техникалық сүйемелдеу. <*>
       Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.03.26. N 197а   қаулысымен .
       Ескерту. 5-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.09.17. N 197c   қаулысымен .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Радиожиiлiк  "Ғарыштық байланыс  Жыл    Қазақстан
              өрiсiнiң     және радиоэлектр-   ішінде Республикасы.
              және радио.  ондық құралдардың          ның Ақпарат.
              электрондық  электромагниттік           тандыру және
              құралдардың  үйлесiмдiлігі              байланыс
              мониторинг   республикалық              жөніндегі
              жүйесiн      орталығы" акцио-           агенттігі
              техникалық   нерлiк қоғамының
              сүйемелдеу   20 190 мың теңге,
                           соның ішінде ғарыш
                           аппараттарын жерден
                           басқару кешенін 
                           және байланыс мони-
                           торингінің жүйесін
                           дайындауға арналған
                           жобалау алдындағы 
                           және жобалау құжат-
                           тамасын әзірлеуді 
                           өзіне қамтитын жар-
                           ғылық капиталын қа-
                           лыптастыру. Радио-
                           жиiлiк спектрiнiң 
                           және радиоэлектрондық
                           құралдардың монито.
                           ринг жүйесiн техни.
                           калық алып жүрудi
                           жүргiзу:
                           15 үй-жайды күзету;
                           15 стационарлық ра-
                           диобақылау пунктте-
                           рін (СРБП) ұстау; 
                           15 СРБП үшін үй-жай-
                           ларды жалға алу; 
                           арнайы автокөлік үшін
                           6 боксты жалға алу;
                           6 арнайы автокөлікті
                           ұстау"; "байланыс 
                           қызметтері - 15 аппа-
                           рат, 84 бiрлiк өлшеу
                           құралдарын мемле.
                           кеттiк тiзiлiмге
                           енгiзу және мемле.
                           кеттiк тексеру
                           жүргiзу;
                           өлшеу құралдарын
                           тексеруге байла.
                           нысты iссапарлық
                           шығыстар;
                           жол жүгін алып өту;
                           12 бiрлiк мөлшерiн.
                           дегi радиобақылау
                           және радиоөлшеу
                           жабдықтарын жөндеу.
                           Республикалық радио-
                           жиілік тағайындау
                           дерекқоры үшін элек-
                           тронды түрде дерек-
                           терді берудің бөлін-
                           ген желісінің жобасын
                           әзірлеу және енгізу. <*>  ___________________________________________________________________
       Ескерту. 6-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.09.17. N 197c   қаулысымен .
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жабдықтарды метрология мен стандарттаудың талаптарына жауап беретiндей техникалық жарамды жағдайда ұстау, телекоммуникациялар желiлерiне зерттеулер, лицензиялық қызметке тексерулер жүргiзу, заңсыз жұмыс iстейтiн берушi құралдарды анықтау мен радиобөгеуiлдердi жою кезiнде сапалы өлшемдер алу, радиожиiлiк спектрiн пайдалану процесiнiң тиiмдiлiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
358-қосымша         

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдардың электрондық құжат айналымының бiрыңғай жүйесiн құру"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 92995 мың теңге (тоқсан екi миллион тоғыз жүз тоқсан бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы ; "Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттік тiркелімiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 23 қазандағы N 1351  қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: басқармалық шешiмдердi қабылдаудың жеделдiгi мен сапасын көтеру; мемлекеттiк бақылаудың барлық деңгейінде электронды құжаттарды өңдеудiң бiрыңғай технологиясын енгiзу арқылы тұтастай алғанда мемлекеттiк басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру және құжаттарды ұжымдық пайдалану тетiгінiң көмегiмен электронды құжат айналымының бiрыңғай идеологиясын құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдардың арасында электронды құжат айналымын құру; басқарудың барлық деңгейiнде ақпаратты өңдеудiң бiрыңғай технологиясын пайдалану және оқытуды жүргiзу; ақпараттық ағындарды ұтымды ұйымдастыру, ақпараттың қосарланушылығын болдырмау және оның сенiмдiлiгiн, өзектiлiгiн және қауiпсiздiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Мемлекеттiк  1. Мемлекеттiк      Жыл    Қазақстан
              органдардың  органдар мен        ішінде Республикасы.
              электрондық  орталық тораптың           ның Ақпарат.
              құжат айна.  бiрыңғай электрон.         тандыру және
              лымының      ды құжат айналымы          байланыс
              бірыңғай     жүйесiн дамыту             жөнiндегi
              жүйесiн      және әкiмшiлден.           агенттігі
              құру         дiру.
                           2. Бiрыңғай элек.
                           тронды құжат айна.
                           лымы жүйесiн оқыту.
                           ды ұйымдастыру және
                           жүргізу.
                           3. Техникалық
                           құралдар сатып алу
                           - 5 жиынтық.
                           4. Консалтингтiк
                           қызмет көрсетулер
                           мен жобаларды
                           басқару жөнiндегi
                           қызмет көрсетулердi
                           алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк органдардың арасында электронды құжат айналымын құру, басқарудың барлық деңгейiнде ақпаратты өңдеудiң бiрыңғай технологиясын пайдалану, ақпараттық ағындарды ұтымды ұйымдастыру, ақпараттың қосаpланушылығын болдырмау, оның сенiмдiлiгiн, өзектiлiгiн және қауiпсiздiгiн арттыру; басқарушылық шешiмдер қабылдаудың жеделдiгi мен сапасын арттыру, ақпараттық технологиялардың жетiстiктерiн енгiзу, құжаттаманы дайындау және онымен жұмыс iстеу процесiн жетiлдiру есебiнен мемлекеттiк қызметшiлердiң еңбек өнiмдiлігін арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
359-қосымша         

       Ескерту. 359-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 249901 мың теңге (екі жүз қырық тоғыз миллион тоғыз жүз бір мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру және жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мамандарды оқыта отырып мемлекеттiк органдар электронды мұрағаттарының жүйесi мен мемлекеттiк электрондық құжат айналымына қатысушылар ашық кiлттерiнiң инфрақұрылымын дамыту, Мемлекеттiк органдардың әкiмшiлiк-шаруашылық қызметi жөнiндегi техникалық тапсырманы және үлгiлiк бағдарламалық қамтамасыз етудiң бiрiншi кезегiн әзiрлеу, Қазақстан Республикасы электронды Yкiметінiң Beб-порталын құру (1-кезек). <*>
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   008       Мемлекеттiк  1.1 Мәжiлiс залы    Жыл    Қазақстан
              органдардың  мен оператор каби-  ішінде Республикасы.
              ақпараттық   насы үшiн жабдық           ның Ақпарат.
              инфрақұрылы. сатып алу мен              тандыру және
              мын құру     монтаждау - 1              байланыс
                           жиынтық.                   жөніндегі
                                                      агенттігі
                           2. Мемлекеттiк
                           органдардың элек.
                           тронды мұрағаттар
                           жүйесiн дамыту:
                           2.1. Мемлекеттiк
                           органдардың
                           электронды мұрағат.
                           тар жүйесiн дамыту
                           және енгiзу.
                           2.2. Мамандарды
                           оқыту - 30 адам.
                           2.3. Техникалық
                           құралдар сатып алу
                           - 3 жиынтық.
                           3. Мемлекеттiк
                           электрондық құжат
                           айналымына қатысу.
                           шылар ашық кiлтте.
                           рiнiң инфрақұрылы.
                           мын дамыту:
                           3.1. Электронды
                           санды қолтаңба мен
                           кiлттердi бiрдей.
                           лендiру тетiгiн
                           дамыту және енгiзу,
                           мамандарды оқыту -
                           10.
                           3.2. Кiлттердi
                           бiрдейлендiру орта.
                           лықтарын құру үшiн
                           техникалық құралдар,
                           оның iшiнде ақпарат.
                           ты қорғаудың бағдар.
                           ламалық-аппараттық
                           құралдарын сатып
                           алу және құрастыру.
                           4. Мемлекеттiк
                           органдардың әкiмшi.
                           лiк-шаруашылық
                           қызметi жөнiндегi
                           техникалық тапсыр.
                           маны және үлгiлiк
                           бағдарламалық қам.
                           тамасыз етудiң
                           бiрiншi кезегiн
                           әзiрлеу.
                           5. Қазақстан Рес-
                           публикасы электрон-
                           ды Үкiметiнiң Веб-
                           порталын құру 
                           (1-кезек).
                           6. Консалтингтiк
                           қызмет көрсетулер
                           мен жобаларды
                           басқару жөнiндегi
                           қызмет көрсетулер.
                           дi алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк органдар электронды мұрағаттарының ақпараттық жүйелерiн дамыту, электрондық мұрағаттар мен кiлттердi бiрдейлендiру орталықтарын құру және дамыту үшiн техникалық база қалыптастыру, мемлекеттiк органдардың қызметiн қамтамасыз етуге бағытталған үлгiлiк басқару жүйелерiн қолдану жолымен мемлекеттiк басқарудың тиiмдiлiгi мен жеделдiгiн арттыру, электронды Үкiмет Веб-порталы үшiн негіз құру. <*>

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
360-қосымша         

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың жай-күйiнiң мониторинг жүйесiн құру"
деген 009 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 10966 мың теңге (он миллион тоғыз жүз алпыс алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың бар-жоқтығы мен жай-күйi туралы жедел ақпаратпен қамтамасыз ету арқылы ақпараттандыру саласында тиiмдi мемлекеттiк басқару жүйесiн жасау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттiк тiркелiмiн енгiзу және дамыту, мемлекеттiк органдар ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiнiң сараптама жүйесiн дамыту және енгiзу, мемлекеттiк ақпарат жүйелерiнiң бағдарламалық кодтары мен нормативтiк-техникалық құжаттамасы депозитарийiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   009       Ақпараттық-  1. Ақпараттық       Жыл    Қазақстан
              телекомуни.  ресурстардың жай-   iшiнде Республикасы.
              кациялық     күйi мониторингі.          ның Ақпарат.
              ресурстардың нiң жүйесiн                тандыру және
              жай-күйінің  дамыту.                    байланыс
              мониторинг   2. Бағдарламалық           жөніндегі
              жүйесiн      кодтардың депози.          агенттiгi
              құру         тариi мен ғылыми-
                           техникалық құжат.
                           таманың жүргiзiлу.
                           iн ескере отырып,
                           жергiлiктi мемле.
                           кеттiк атқарушы
                           органдардың ақпа.
                           раттық ресурстары
                           мониторингiнiң
                           кiшi жүйесiн
                           әзiрлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ақпараттық ресурстардың жай-күйi мониторингi жүйесiнiң жұмыс iстеуi мемлекеттiк ақпараттық ресурстар туралы ақпаратқа тең құқықты регламенттiк қол жетiмдiлiктi қамтамасыз етуге, әзiрленетiн ақпараттық жүйелердiң сапасын көтеруге және мемлекеттiк құрылымдар ақпараттық технологияларға инвестициялайтын қаражатты тиiмдi пайдалануға, қолданыстағы және тұрақты түрдегi өзектi мемлекеттiк тiркелiмнiң деректерiн талдау негiзiнде мемлекеттiк ақпараттық ресурстардың қауiпсiздiгi мен қорғалушылығының тиiстi деңгейiн қамтамасыз етуге, мемлекеттiк ақпараттық жүйелерде пайдалану үшiн бағдарламалық қамтамасыз етудiң сақталуы мен көбейтiлуiн қамтамасыз етуге мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
361-қосымша         

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс
iстеуiн қамтамасыз ету"
деген 010 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 72207 мың теңге (жетпiс екі миллион екі жүз жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегі N 427  Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде құрылған мемлекеттiк ақпараттық жүйелердiң жұмыс істеуін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдар ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстарының мемлекеттiк тiркелiмiн қамтамасыз ету, ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн техникалық қолдау, Интернет-ресурстардың мониторингi, мемлекеттiк органдар ресми электронды мекен-жайларының анықтамалығын өзектi ету, ақпараттық ресурстарды сараптау жүйелерiн қамтамасыз ету және мемлекеттiк ақпараттық жүйелер бағдарламалық кодтарының депозитарилерi мен нормативтiк-техникалық құжаттамасының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   010       Ведомство.   1. Мемлекеттiк      Жыл    Қазақстан
              аралық       органдар ақпараттық ішінде Республикасы.
              ақпараттық   -телекоммуникация.         ның Ақпарат.
              жүйелердiң   лық ресурстарының          тандыру және
              жұмыс iстеу. мемлекеттiк тірке.         байланыс
              iн қамтама.  лiмiн қамтамасыз           жөнiндегi
              сыз ету      ету.                       агенттігі
                           2. Мемлекеттiк
                           органдар ресми
                           электронды мекен-
                           жайларының анықта.
                           малығын өзектi ету.
                           3. Мемлекеттiк
                           органдардың Веб-
                           порталын, оның
                           iшiнде Қазақстан
                           Республикасы Үкiме.
                           тiнiң және мемле.
                           кеттiк органдардың
                           Веб-сайтын қамтама.
                           сыз ету.
                           4. Интернет-ресурс.
                           тардың мониторингi.
                           5. Сараптаманың,
                           оның iшiнде сынақ
                           зертханасының жүйе.
                           сiн қамтамасыз ету.
                           6. Бағдарламалық
                           кодтардың депозита.
                           рилерi мен норма.
                           тивтiк-техникалық
                           құжаттаманы
                           қамтамасыз ету.
                           7. Жабдықтарға
                           жүйелiк-техникалық
                           қызмет көрсету.
                           8. Телекоммуника.
                           циялық қызметтер.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк тiркелiмнiң, депозитарийдiң деректер базасын өзектi ету, құрылатын ақпараттық жүйелерге сараптама жүргiзу, оларды талдау мен осы саладағы мемлекеттiк саясатты iске асыру мақсатында Интернет-ресурстардың мониторингiн жүргiзу, мемлекеттiк органдардың қолда бар қазiргi заманғы интеграцияланған жүйелерiн бiрыңғай ақпараттық ортаға бiрiктiру; Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде құрылатын ақпараттық жүйелердi техникалық жағынан қолдау.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
362-қосымша         

       Ескерту. 362-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк қаржының бiрiктiрiлген ақпараттық жүйесiн құру"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 244320 мың теңге (екі жүз қырық төрт миллион үш жүз жиырма мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысы ; "Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттiк тiркелiмiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 23 қазандағы N 1351  қаулысы ; "Салық төлеушiлердiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiн енгiзу жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 31 наурыздағы N 308  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мақсатында Жеке (заңды) тұлғаның бiрыңғай нөмiрiне (сәйкестендiру нөмiрiне (бизнес-сәйкестендiру нөмiрiне) көшу бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 11 маусымдағы N 565  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк ақпараттық жүйелердi бiрiктiрудi және ақпараттық жүйелер құрудың бiрыңғай әдiсiн жүзеге асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдар үшiн бiрыңғай көлiктiк орта жасау, барлық мемлекеттiк органдар бiрiктiрiлген жүйелерiнiң өзара iс-қимылы тетiгiн әзiрлеу, бiрiктiрiлген ақпаратқа регламенттi қол жетiмдiлiк жөнiндегi нормативтiк құжаттар әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   011       Мемлекеттiк  1. Астана қаласының Жыл    Қазақстан
              қаржының     пилоттық аймағында  ішінде Республикасы.
              бiрiктiрiл.  мемлекеттiк                ның Ақпарат.
              ген ақпарат. органдарға арналған        тандыру және
              тық жүйесiн  бiртұтас мульти-           байланыс
              құру         сервистiк (көлiктiк)       жөнiндегi
                           орта құру.                 агенттігі 
                           2. Техникалық              
                           құралдарды сатып
                           алу және инсталля.
                           циялау - 1 жиынтық.
                           3. Консалтингтiк
                           қызмет көрсетулер
                           мен жобаларды
                           басқару жөнiндегi
                           қызмет көрсетулердi
                           алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      Сандық көрсеткiштер:
      Техникалық құралдар сатып алу - 1 жиынтық.
      Сапалық көрсеткiштер: "бiрыңғай көлiктiк ортаны құру жолымен мемлекеттiк ақпараттық жүйелердiң бiрiгуiн қамтамасыз ету, мемлекеттiк органдардың телекоммуникациялық шығыстарға жұмсалатын шығыстарын оңтайландыру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
363-қосымша         

       Ескерту. 363-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Әлеуметтiк-экономикалық дамудың мониторинг жүйесiн құру"
деген 012 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 23510 мың теңге (жиырма үш миллион бес жүз он мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы  Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысы ; "Ақпараттық-телекоммуникациялық ресурстардың мемлекеттiк тiркелiмiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 23 қазандағы N 1351  қаулысы ; "Салық төлеушiлердiң және салық салу объектiлерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмi" ақпараттық жүйесiн енгiзу жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 31 наурыздағы N 308  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мақсатында Жеке (заңды) тұлғаның бiрыңғай нөмiрiне (сәйкестендiру нөмiрiне (бизнес-сәйкестендiру нөмiрiне) көшу бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 11 маусымдағы N 565  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: экономика мен әлеуметтiк саладағы терiс процестердi уақтылы анықтау, алдын алу және жою үшiн мониторинг жүйесiн құру; негiзгi статистикалық, экономикалық, әлеуметтiк, бухгалтерлiк, салықтық және өзге де көрсеткiштер бойынша жiктелетiн деректердi талдау мен статистикалық өңдеу мақсатында әлеуметтiк-экономикалық даму мониторингiнiң ақпараттық жүйесiн құру. <*>
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Әлеуметтiк-экономикалық даму мониторингi" ақпараттық жүйесiнiң тұжырымдамасын, техникалық тапсырмасын әзiрлеу және жүйенiң математикалық моделiн айқындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   012       Әлеуметтiк-  1.Әлеуметтiк-эконо. Жыл     Қазақстан
              экономика.   микалық даму        ішінде  Республикасы.
              лық дамудың  мониторингiнің              ның Ақпарат.
              мониторинг   ақпараттық жүйесi.          тандыру және
              жүйесiн      нiң тұжырымдамасын,         байланыс
              құру         оның iшiнде                 жөнiндегi
                           оның iшiнде тех-
                           никалық тапсырманың
                           математикалық моделi
                           мен жобасын әзiрлеу.
                           2. Консалтингтік 
                           қызметтерді алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: аталған бағдарламаны iске асыру әлеуметтiк-экономикалық даму мониторингiнiң қазiргi заманға жүйесiн ұйымдастыруға, сөйтiп Қазақстан Республикасының ұзақ мерзiмдi экономикалық және әлеуметтiк дамуының өлшемдерiн жоғары ықтималдықпен болжауға мүмкiндiк беретiн пәрмендi құрал жасауға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
364-қосымша         

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ауылдық аумақтардың пошта-жинақ жүйесiн дамыту"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 400000 мың теңге (төрт жүз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Почта туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы  Заңы ; "Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 18 наурыздағы N 268  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазiргi заманғы технологиялар мен халықаралық ынтымақтастықтың озық нысандары базасында почталық та, қаржылық та қызметтердiң кең спектрiн ұсынатын тиiмдi почта-жинақ жүйесiн қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Негiзгi қорларды жаңарту жаңа технологиялар енгiзу және қолданыстағыларын жаңарту, техникалық жағынан қайта қарулану және ауылдағы жұмыс iстеп тұрған жабдықтар паркi мен почта-жинақ жүйесiнiң объектiлерiне жөндеу-пайдаланушылық қызмет көрсетудi жақсарту жолымен "Қазпочта" ААҚ жарғылық капиталын ұлғайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   013       Ауылдық      "Қазпочта" ашық     Қаңтар Қазақстан
              аумақтардың  акционерлiк қоғамы. -нау.  Республикасы.
              пошта-жинақ  ның жарғылық        рыз    ның Ақпарат.
              жүйесiн      капиталын ұлғайту          тандыру және
              дамыту                                  байланыс
                                                      жөнiндегi
                                                      агенттiгi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Қазпочта" ААҚ мынадай iс-шаралар өткiзiлетiн болады: 234 аудандық тораптар мен ауылдық почта байланысы бөлiмшелерiнде техникалық жағынан күшейтудi жүргiзу; 9 ауылдық почта байланысы бөлiмшелерiнде техникалық күзету құралдары мен өрт қауiпсiздiгi жүйесiн орнатуды қоса алғанда, күрделi жөндеу жүргiзу; 257 бiрлiк мөлшерiнде автокөлiк сатып алу, акциялардың кейiнгi эмиссияларын шығару.
      Ауыл халқының почта-жинақ жүйесi қызметтерiне қол жетiмдiлiгiн кеңейтудi қамтамасыз ететiн қаржы тетiктерiн жасау, ауылдық жерде iскерлiк белсендiлiктiң өсуi мен шағын және орта бизнестiң дамуына ықпал ететiн қызмет түрлерiн кеңейту, почта-жинақ жүйесiнiң қызмет көрсету сапасын арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
365-қосымша         

       Ескерту. 365-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ақпарат және байланыс объектiлерiн салу және қайта жаңарту"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 150000 мың теңге (бiр жүз елу миллион теңге).<*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және "Ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулысы , "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдардың ведомствоаралық және резервтiк серверлерiн орталықтандыру, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiнде сенiмдiлiк пен ақпараттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласында мемлекеттiк органдарға арналған cepвep орталығы ғимаратының құрылысын салу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   015       Ақпарат      "2004 жылға арнал.  Жыл    Қазақстан
              және байла.  ған республикалық   ішінде Республикасы.
              ныс объектi. бюджет туралы"             ның Ақпарат.
              лерiн салу   Қазақстан Республи.        тандыру және
              және қайта   касының Заңын іске         байланыс
              жаңарту      асыру туралы"              жөніндегі
                           Қазақстан Республи.        агенттігі
                           касы Үкiметiнiң
                           2003 жылғы 12 жел.
                           тоқсандағы N 1260
                           қаулысына 2-қосым.
                           шаға сәйкес белгi.
                           ленген тәртiппен
                           бекiтiлген жобалау-
                           сметалық құжатта.
                           маға сай "Астана
                           қаласында cepвep
                           орталығы ғимараты.
                           ның құрылысын
                           салу" инвестиция.
                           лық жобасын iске
                           асыру.
 
  ____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Астана қаласындағы сервер орталығының ғимаратын салуды жалғастыру.<*>

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
366-қосымша         

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi ауылдағы байланыс операторларының залалдарына төлемақы"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2511962 мың теңге (екi миллиард бес жүз он бiр миллион тоғыз жүз алпыс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың қазiргi заманғы телекоммуникациялық қызметтерге қол жетiмдiлiгi, ауыл және қала халқының арасындағы өмiр сүру деңгейiне, бiлiм алуына және басқа да әлеуметтiк қызметтерге қатысты теңсiздiктi жою, сондай-ақ азаматтардың ақпараттық ресурстарға қол жеткiзуiне тең құқықтары мен мүмкiндiктерiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауылдық елдi мекендерде қызмет көрсететiн байланыс операторларының шығынсыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   017       Әмбебап      Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
              байланыс     касы Үкiметiнiң     ішінде Республикасы.
              қызметтерiн  қаулысымен бекiтiл.        ның Ақпарат.
              ұсыну жөнiн. ген Әмбебап байла.         тандыру және
              дегi ауыл.   ныс қызметтерiнiң          байланыс
              дағы байла.  құнын субсидиялау          жөніндегі
              ныс опера.   ережесiне сәйкес           агенттiгi
              торларының   халыққа байланыс.
              залалдарына  тың әмбебап қызмет. 
              төлемақы     терiн көрсететiн
                           байланыс оператор.
                           ларына шығындарды
                           өтеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ауылдық жерлерде әмбебап телекоммуникация қызметтерiн ұсынатын ауыл байланысы операторларының шығындарын қаржыландыру (дотациялау) тетiгiн енгiзудiң нәтижесiнде 5170 ауылдық елдi мекендерде халық байланыс қызметтерiмен қамтамасыз етiлетiн болады. Байланыс қызметi рыногында ауылдық жерде қызмет көрсететiн жаңа операторлардың пайда болуы.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
367-қосымша         

       Ескерту. 367-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K  қаулысымен .

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қалалық телекоммуникациялық желiлердiң абоненттерi болып табылатын, әлеуметтiк қорғалатын азаматтардың телефон үшiн абоненттiк төлем тарифiнiң көтерiлуiне өтемақыға облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне берiлетiн мақсатты трансферттер"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 476784 мың теңге (төрт жүз жетпiс алты миллион жетi жүз сексен төрт мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: телекоммуникация қызмет көрсетулерiне арналған тарифтер көтерiлген жағдайда қалалық телекоммуникациялар желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын аз қамтылатын азаматтарды әлеуметтiк қорғау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тарифтер көтерiлген жағдайда, әлеуметтiк қорғалатын азаматтарға телекоммуникациялар қызметiн төлеуге тұрғын үй жәрдемақылары арқылы өтемақы төлеудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   018       Қалалық      Облыстық бюджеттер. Жыл    Қазақстан
              телекомму.   ге, Астана және     ішінде Республикасы.
              никациялық   Алматы қалаларының         ның Ақпарат.
              желiлердiң   бюджеттерiне қала.         тандыру және
              абоненттерi  лалық телекоммуни.         байланыс
              болып        кациялар желіле.           жөніндегі
              табылатын,   рінің абоненттері          агенттігі
              әлеуметтiк   болып табылатын
              қорғалатын   әлеуметтiк жағынан
              азаматтар.   қорғалатын азамат.
              дың телефон  тарға Қазақстан
              үшiн або.    Республикасының
              ненттiк      Үкiметi қабылдаған
              төлем тари.  шешiмге сәйкес
              фiнiң көте.  Әкiмдiктердiң тоқсан
              рiлуiне      сайын тапсырыстар
              өтемақыға    ұсынуы бойынша
              облыстық     тұрғын үй жәрдем.
              бюджеттер.   ақысы тетiгi арқылы
              ге, Астана   телефон үшiн
              және Алматы  абоненттiк төлем
              қалаларының  тарифiнiң көтерiлуiн
              бюджеттерi.  өтеуге арналған
              не берiл.    мақсатты трансферт.
              етiн мақ.    тер аудару.
              сатты транс.
              ферттер
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: аз қамтылатын азаматтардың материалдық жағдайының нашарлауына жол бермеу мақсатында облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне қалалық телекоммуникациялар желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтарға телефон үшiн абоненттiк төлем тарифiнiң көтерiлуiн өтеуге арналған мақсатты трансферттер аудару.
      *) Республикалық бюджеттен бөлiнетiн трансферттердi игеру шеңберiндегi iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың тiзбесi, күтiлетiн нәтижелердi сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткiштер тиiстi жергiлiктi бюджеттiк бағдарламаның паспортында көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2003 жылғы 26 желтоқсандағы 
N 1327 қаулысына      
368-қосымша         

603 - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Қазақтелеком" АҚ қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерiн көрсетулердi ұсынуға эксклюзив құқығының жойылғаны себептi шығындарын өтеу"
деген 019 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2299500 мың теңге (екi миллиард екi жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168  қаулысы ; Қазақстан Республикасының Үкiметi мен "ДЭУ" Корпорациясының арасында 1997 жылғы 31 мамырда жасалған Сатып алу-сату туралы келiсiм; "Қазақтелеком" ұлттық акционерлiк компаниясының акцияларын сату туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 4 маусымдағы N 922  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын, оның iшiнде қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерi рыногында ырықтандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазақтелеком" АҚ-тың қалааралық және халықаралық байланыс қызметтерiн көрсетудiң эксклюзивтiк құқығы күшiн мерзiмiнен бұрын жою.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   019       "Қазақтеле.  Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
              ком" АҚ      касы Yкiметiнiң     ішінде Республикасы.
              қалааралық   шешiмi бойынша             ның Ақпарат.
              және халық.  қалааралық және            тандыру және
              аралық       халықаралық байла.         байланыс
              байланыс     ныс қызметтерiн            жөнiндегi
              қызметтерiн  көрсетудiң эксклю.         агенттiгi
              көрсетулер.  зивтiк құқығы күшi.
              дi ұсынуға   нiң мерзiмiнен
              эксклюзив    бұрын жойылғаны
              құқығының    үшiн "Қазақтелеком"
              жойылғаны    АҚ өтемақы төлеу.
              себептi
              шығындарын
              өтеу
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: телекоммуникация салаларын, оның iшiнде қалааралық және халықаралық байланысты одан әрi ырықтандыру; жаңа байланыс операторларының пайда болуы есебiнен телекоммуникациялық қызмет көрсету рыногындағы бәсекелестiктi дамыту.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады