2004 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 26 желтоқсандағы N 1327 қаулысы

      РҚАО-ның ескертуі. P031327 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлігінің 2004 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
324-қосымша        

      Ескерту. 324-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен , 2004.12.24. N 1369 қаулысымен.

236 - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Ақпарат саласындағы уәкiлеттi органның қызметiн
қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 229022 мың теңге (екі жүз жиырма тоғыз миллион жиырма екі мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 3 21-25-баптары ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын құру және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң кейбiр Жарлықтарына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 29 тамыздағы N 929 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 2003 жылғы 26 қарашадағы N 1180 қаулысы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы бiртұтас ақпараттық кеңiстiгiнiң тұжырымдамасы және оны iске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 715 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлiгi, оның аумақтық бөлiмшелерi өздерiне жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу мақсатымен олардың қызметiн қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгiне ақпараттық техникалық қызмет көрсету, өздерiнiң лауазымдық мiндеттемелерiн тиiмдi орындау және кәсiби шеберлiктерiн жетiлдiру үшін ұсынылатын бiлiктiлiк талаптарға сәйкес кәсiби қызметi саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдерiн, iскерлiктерi мен дағдыларын жаңарту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлiгiнiң орталық аппаратын, оның аумақтық бөлiмшелерiн ұстау мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби бiлiктіліктерiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Ақпарат
              саласындағы
              уәкiлеттi
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2        001  Орталық      Қазақстан           Жыл    Қазақстан
              органның     Республикасы        iшiнде Республикасы.
              аппараты     Ақпарат министрлi.         ның Ақпарат
                           гiнiң орталық              министрлiгi
                           аппаратын 98
                           бiрлiктi штат
                           санының лимитi
                           шегiнде қаржыланды.
                           ру. Бекiтiлген
                           тиiстiлiк нормати.
                           вiне сәйкес 4
                           қызметтiк автокө.
                           лiктi ұстау және
                           жалдау. Лицензия.
                           ланған бағдарлама.
                           лық қамтамасыз
                           етудi сатып алу
                           - 56 бiрлiк.
                           Сүйемелдеу жөнiнде.
                           гi қызметтер:
                           - Қазақстан Респуб.
                           ликасы Үкiметiнiң
                           веб-сайтын
                           (www.government.kz
                           және Қазақстан
                           Pecпубликасы Ақпарат
                           министрлiгiнiң веб-
                           сайтын
                           (www.mininform.kz)
                           сүйемелдеу. 75
                           компьютерге, 45
                           принтерге және 5
                           көшiру аппаратына
                           техникалық қызмет
                           көрсету.
                           Жергiлiктi-есептеушi
                           желiнi (ЖЕЖ) және
                           серверлердi әкiмдеу.
                           Интернет және VPDN
                           желiлерi қызметте.
                           рiн алу. Жинақтаушы,
                           қосалқы бөлшектердi
                           және шығыс материал.
                           дарын сатып алу.

3        002  Аумақтық     Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
              органдардың  касы Ақпарат        ішінде Республикасы.
              аппараттары  министрлiгiнiң.            ның Ақпарат
                           аумақтық бөлiмшеле.        министрлігі
                           рi аппаратын 224
                           бiрлiктi штат саны.
                           ның лимитi шегiнде
                           қаржыландыру. 16 қыз.
                           меттiк автокөлiкті
                           жалдау. 87 компью.
                           тердi, 76 принтердi
                           ұстау және қызмет
                           көрсету. Қазақстан
                           Республикасы Ақпарат
                           министрлiгiнiң тара-
                           тылған аумақтық орган-
                           дарының қызметкерлерiне
                           жұмыстан шығу жәрдем-
                           ақысын төлеу.

4        007  Мемлекеттiк  Бекiтiлген бiлiкті. Жыл    Қазақстан
              қызметшiлер. лiктi арттыру       ішінде Республикасы.
              дiң бiлiктi. жоспарына сәйкес           ның Ақпарат
              лiгiн        қызметшiлердiң             министрлігі
              арттыру      бiлiктілігін артты.
                           ру жөнiндегi, оның
                           iшiнде мемлекеттiк
                           тiлдi оқыту жөнiн.
                           дегi қызметтердi
                           сатып алу. Бiлiкті.
                           лiкті арттыру
                           курсын өтетiн
                           мемқызметшілердiң
                           орташа жылдық саны
                           - 75 адам.

5        009  Мемлекеттік  Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
              органдарды   касы Ақпарат        ішінде Республикасы.
              материал.    министрлiгiнiң             ның Ақпарат
              дық-техника. орталық аппаратын          министрлігі
              лық жарақ.   материалдық-техни.
              тандыру      калық жабдықтау:
                           Басшыларға арналған
                           жиhаз сатып алу -
                           2 жиынтық және
                           жалюзи орнату -
                           362 ш.м.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлігіне жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы, қазіргі экономикалық жағдайларға сәйкес кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
325-қосымша        

236 - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 18159 мың теңге (он сегiз миллион бiр жүз елу тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы Заңы ; "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Қазақстан Республикасының ұлттық мемлекеттiк кiтап палатасы туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 6 сәуiрдегi N 270 қаулысы ; "Қазақстан  Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келiсiм министрлiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 29 сәуiрдегi N 499 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағында шығатын, сондай-ақ тапсырыс бойынша шетелде басылған құпия емес басылымдардың бақылау даналарының негiзінде баспа басылымдары қорының сақталуын қамтамасыз ету, жетiспейтiн басылымдармен толықтыру, Мемлекеттік библиографияның республикалық ғылыми орталығының, баспасөз статистикасының, орталықтандырылған каталогтандырудың, барлық баспасөз шығармаларын есепке алу және ғылыми өңдеудің сақталуын қамтамасыз ету, (ISВN) халықаралық стандарт бойынша кiтаптарды және (ISSN) сериялық басылымдарды нөмірлеуді қолдану.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: ғылыми-библиографиялық орталықты қамтамасыз ету; республикада барлық тiлдерде шыққан жарияланымдардың негiзгiлерiне библиографиялық өңдеудi жүзеге асыру; pecпублика аумағында шығатын барлық баспасөз шығармаларын тiркеу, бақылау және ғылыми өңдеуді ұйымдастыру, Қазақстан Республикасындағы баспасөздiң дамуы жөнiнде статистикалық жинақтар дайындау; елдiң баспасөз өнiмдерi туралы ақпаратпен жоғарыдағы құзырлы мекемелердi, республикалық ұйымдарды, кiтапханаларды, сондай-ақ, жеке адамдарды қамтамасыз ету; республикада 1917 жылдан бергі кезеңде барлық тiлдерде жарық көрген жарияланымдарды жинақтайтын каталог пен карточкалар жүйесiн енгiзу; Қазақстан Республикасы туралы шетелдерде жарық көрген материалдарды жинауға арналған айырбас қорын құру; ТМД peспубликалары туралы Қазақстанда жарияланған мақалаларды табу мен тiркеуге библиографиялық сипаттама беру және жүйелендiру, библиографиялық сипаттамасы бар карточкаларды басқа кiтап палаталарына беру; баспалар мен басып шығарушы ұйымдарда МЕМСТ және басқа нормативтiк-регламенттеушi құжаттар талаптарының орындалуын қадағалау, басылымды рәсiмдеуде дәрiгерлiк-кеңестiк қызмет көрсету; (ISBN) халықаралық стандарт бойынша кiтаптарды және (ISSN) сериялық басылымдарды нөмiрлеу қызметтерiн атқару; саланың материалдық-техникалық базасын дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Баспа мұра.  Қазақстан Республи. Жыл    Қазақстан
              ғатының      касының Ұлттық      ішінде Республикасы.
              сақталуын    мемлекеттік кітап          ның Ақпарат
              қамтамасыз   палатасын 51 бір.          министрлігі
              ету          лікті штат санының         Мемлекеттiк
                           лимиттi шегiнде            ұлттық кiтап
                           қаржыландыру.              палатасы.
                           Кабинетке жиhаз
                           сатып алу - 2
                           жиынтық.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: баспа басылымдары қоры құжаттарының бүтiндiгiн, жиынтығын, сақталуын және пайдаланылуын қамтамасыз етуге қажеттi жағдайларға қол жеткiзу, Ұлттық мемлекеттiк кiтап палатасының материалдық-техникалық базасын жаңарту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
326-қосымша        

      Ескерту. 326-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен .

236 - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 6907831 мың теңге (алты миллиард тоғыз жүз жетi миллион сегiз жүз отыз бiр мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 тамыздағы Конституциясы ; "Салықтар және бюджетке басқа да мiндеттi төлемдер туралы" (Салық кодексi) Қазақстан Республикасының Кодексi ; "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңы ; "Қазақстан Республикасындағы тiлдер туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегi Заңы ; "2004 жылғы арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Тiлдердi қолдану және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 7 ақпандағы N 550 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекетаралық "Миp" телеpадиокомпаниясының қызметiн тәуелсiз және кедергiсiз жүргiзудiң халықаралық-құқықтық кепiлдiгi туралы Келiсiмiнiң ратификациясы туралы" 1995 жылғы 4 қыркүйектегi N 2452 Жарлығы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 12 желтоқсандағы N 1260 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы"
Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 11 сәуiрдегi N 487 қаулысымен бекiтiлген 2001-2005 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 36-тармағы; "Қазақстан Республикасының үкiметтiк емес ұйымдарын мемлекеттiк қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 17 наурыздағы N 253 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 26 наурыздағы N 296 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Pecпубликасында кедейлiктi азайту жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 3.2.3., 5.4.3., 6.1.7.-тармақшалары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 сәуiрдегi N 462 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасындағы дене тәрбиесi мен спортты дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 3.7-тармағы; "Қазақстан Республикасында ЖҚТБ iндетiне қарсы iс-әрекет жөнiндегi 2001-2005 жылдарға арналған бағдарламаны бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 1207 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 30 қазандағы N 1380 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының 2001-2005 жылдарға арналған демографиялық даму бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарының 3.4 және 4.2-тармақтары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 ақпандағы N 155 қаулысымен бекiтiлген Жастар саясатының 2003-2004 жылдарға арналған бағдарламасының 5.2-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 2 ақпандағы N 176 қаулысымен бекiтiлген 2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында нашақорлықпен күрестiң басымдық iс-шаралары жоспарының 1.7-тармағы; "Телерадио хабарларын таратудың ұлттық спутниктiк жүйесi және мәлiметтердi беру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 4 қазандағы N 1234 қаулысы ; Тәуелсiз мемлекеттер достастығына қатысушы-мемлекеттер басшыларының "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясын құру туралы" 1992 жылғы 9 қазандағы Шешiмi; Тәуелсiз мемлекеттер достастығына қатысушы-мемлекеттер Үкiметтерiнiң "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының мәселелерi туралы" 1993 жылғы 22 қаңтардағы шешiмi; қатысушы-мемлекеттердiң "Мемлекетаралық "Мир" телерадиокомпаниясының қызметiн тәуелсiз және кедергiсiз жүргiзудiң халықаралық-құқықтық кепiлдiгi туралы" 1993 жылғы 24 желтоқсандағы Келiсiмi, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Жарлығының жобасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 28 сәуiрдегi N 478 қаулысы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: елдегi әлеуметтік-экономикалық және саяси реформалардың iске асырылуы барысы туралы халықтың хабардар болу дәрежесiн көтеру; жүргiзіліп жатқан мемлекеттiк саясат туралы оң қоғамдық пiкiр қалыптастыру; отандық мерзiмдiк басылымдарды дамыту және жетiлдiру; аудиторияның жоғары сапалы теледидар және радио бағдарламаларға деген сұранысын қанағаттандыру (ақпараттық, талдау, бiлiм беретiн, танымдық, мәдени, көңiл көтеретiн және басқа); мемлекеттiк тiлде жоғары сапалы ақпараттық өнiмдер жасауды қамтамасыз ету; жұртшылықтың салық заңнамасы туралы хабарлануын арттыру. Қазақстанның ақпараттық егемендігін, елiмiздiң телекоммуникациялық инфрақұрылымын қатар дамыту және қазiргi заманғы әлемдiк технологияларды тартуды қамтамасыз етуге мүмкiндiк беретiн байланыстың спутниктiк каналдары негiзiнде транспондердi жалға алу арқылы телерадио бағдарламаларын таратудың қазiргi заманғы жүйесiн құру. Тәуелсiз мемлекеттер достастығының (бұдан әрi - ТМД) ортақ ақпараттық кеңiстiгiн қалыптастыру, ТМД-нiң ақпараттық кеңiстiгiнде Қазақстан Республикасының оң бейнесiн қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: елде жүргiзiлiп жатқан әлеуметтiк-экономикалық және саяси реформаларды белсендi ақпараттық-насихаттық қолдауға бағытталған жарияланымдарды дайындау және тарату; жүргiзiп отырған саясаттарын ақпараттық-насихаттық қолдау арқылы мемлекеттiк билiк органдарының жағымды бейнесiн қалыптастыру; ұлтаралық бейбiтшiлiк пен келiсiмдi, конфессияаралық қатынастарда қоғамдық әрiптестiк принциптерiн қолдау және насихаттау; қазақстандық патриотизмдi қалыптастыру, республика халқының азаматтық сәйкестiгiн нығайту; мемлекет басшысының "2004 жылға арналған iшкi және сыртқы саясаттың негiзгi бағыттары туралы" 2003 жылғы 4 сәуiрдегі Қазақстан халқына Жолдауын iске асыру жөнiндегi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң iс-қимылын, Ауылды қолдау жылын өткiзу жөнiндегi iс-шараларды ақпараттық-насихаттық қолдауды қамтамасыз ету; ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен, нашақорлық және есiрткi бизнесiмен күрестi қолдау; кiшi және орта кәсiпкерлiктi дамытуды ақпараттық-насихаттық қамтамасыз ету; елдiң iшкi және сыртқы өмiрiнiң негiзгi оқиғалары туралы шыншыл, жедел ақпаратпен қамтамасыз ету; газеттер мен журналдарға жазылуды және жеке таратуды ұйымдастыру арқылы халықты мерзiмдi баспасөзбен неғұрлым мол қамтуға қол жеткiзу; телевизияның ұлттық спутниктiк жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету (ТҰСЖ) - "Хабар", "Ел Арна", "Caspionet", "Қазақстан" Ұлттық телеарнасы, "Бiрiншi арна - Евразия", тәуелсiз электронды БАҚ-тар және Қазақ радиосы телерадиоарналарына мемлекеттiк тапсырыс бағдарламаларының тоқтаусыз таратылуы; республиканың гүлденуi мен нақты егемендiкке қол жеткiзуiне, әлеуметтiк серiктестiк принциптерiндегi ұлтаралық келiсiмнiң әлеуметтiк бейбiтшiлiгiн қолдауға бағытталған теле және радио бағдарламаларын шығару және тарату; елiмiзде және әлемде болып жатқан негiзгi оқиғалар туралы тұтынушыға жедел, анық ақпарат жеткiзу; мемлекеттiк тiлде жоғары сапалы теле және радио бағдарламаларды өндiру; электрондық БАҚ-тарда мемлекеттiк тiлдi қолдану мен дамытуды қолдау; заңнаманың орындалуына елiмiздiң теле және радио компанияларының ықпал етуi; мемлекеттiк тiлде жоғары сапалы деректi фильмдер шығару; саланы қаржыландыру үшiн қолайлы жағдай жасау және тиiмдi өндiрiстiк-техникалық база жасау; телекөрермендер мен радиотыңдаушылардың басқа елдер, оның iшiнде ТМД халықтарының өмiрi, ТМД және әлем халықтарының өзара түсiнiстiгi және жақындасуы туралы рухани қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн сыртқы ақпараттық нарықта қызметтi, Қазақстан және ТМД елдерi телерадиокомпанияларының Қазақстан туралы теле және радио бағдарламалар дайындауын, ТМД елдерiнде болып жатқан маңызды оқиғалар туралы күнделiктi сюжеттердi қамтамасыз ету, салық заңнамасын насихаттау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Мемлекеттiк
              ақпараттық
              саясатты
              жүргiзу

2        100  Газеттер     Жалпы таралымы      Жыл    Қазақстан
              мен журнал.  55621 мың дана А-2  iшiнде Республикасы.
              дар арқылы   форматтағы 6812            ның Ақпарат
              мемлекеттiк  газет бетi көлемiн.        министрлiгi
              ақпараттық   дегi материалдарды,
              саясат       жалпы таралымы 1474
              жүргізу      мың дана 1227
                           есептiк-баспа
                           табақтан тұратын
                           журналдарды мынадай
                           негiзгi тақырыптық
                           бaғыттар бойынша
                           дайындау және
                           жариялау:
                           Қазақстан Республи.
                           касының нормативтiк
                           құқықтық кесімдерін
                           ресми жариялау;
                           еліміздің әлеумет.
                           тік-экономикалық,
                           қоғамдық саяси
                           өмірiн жариялау;
                           Қазақстанның 2030
                           жылға дейiнгі даму
                           стратегиясының
                           іске асу барысын
                           жариялау;
                           Мемлекет басшысы.
                           ның Қазақстан
                           халқына Жолдауын
                           жариялау;
                           Ауылды қолдау
                           жылын ақпараттық
                           қамтамасыз ету;
                           2003-2005 жылдарға
                           арналған аграрлық
                           азық-түлiк бағдар.
                           ламасын насихаттау;
                           Қазақстанның жағымды
                           инвестициялы бей.
                           несiн қалыптастыруға
                           бағытталған матери.
                           алдарды жариялау;
                           мемлекеттiк экономи.
                           калық саясатты ақпа.
                           раттық қолдау;
                           Қазақстандағы Ресей
                           жылын ақпараттық
                           қолдау;
                           қылмыспен және
                           сыбайлас жемқорлық.
                           пен күресудiң
                           негiзгi мәселелерiн
                           жариялау, құқық
                           қорғау органдарының
                           жағымды бейнесiн
                           қалыптастыру;
                           мәдениет, бiлiм
                           және денсаулық
                           сақтау саласындағы
                           мемлекеттiк саясатты
                           жариялау;
                           "Мәдени мұра" мемле.
                           кеттiк бағдарламасын
                           ақпараттық қолдау;
                           қазақ мемлекеттiгi.
                           нiң құрылу тарихы
                           туралы материалдарды
                           жариялау;
                           мемлекеттiк жастар
                           саясаты мәселелерiн
                           жариялау;
                           қазақстандық
                           патриотизмге тәрбие.
                           леуге бағытталған
                           әдеби-көркем шығар.
                           маларды орналас.
                           тыру;
                           мемлекеттік тілдiк
                           саясатты iске асыру
                           жөнiндегi материал.
                           дарды орналастыру;
                           мемлекеттік ұлттық
                           саясатты, Қазақстан
                           xaлықтары Ассамблея.
                           сының, ұлттық-
                           мәдени орталықтар.
                           дың жұмысын
                           жариялау;
                           нашақорлық және
                           есiрткi бизнесiне
                           қарсы күресудi
                           жариялау, есiрткiге
                           қарсы насихат;
                           мемлекеттiң
                           терроризм және
                           экстремизммен күресi
                           жөнiндегі қызметiн
                           жариялау, қоғамда
                           дiни экстремизм
                           және радикализм
                           идеяларын қабылда.
                           мауды қалыптастыру
                           АҚТҚ/ЖҚТБ-мен
                           күрес мәселелерiн
                           жариялау, халықты
                           iндеттiң алдын-алу
                           мәселелерiмен
                           таныстыру;
                           елдiң көшi-қон
                           саясатын ақпарат.
                           тық-насихаттық
                           қолдау, шетелдегі
                           отандастар мен
                           қазақ диаспоралары.
                           ның өмiрiн жариялау;
                           шетелдегi қазақ
                           диаспораларын
                           Қазақстанның
                           әлеуметтік-экономи.
                           калық, қоғамдық-
                           саяси өмiрi туралы
                           хабардар ету;
                           Қарулы Күштер және
                           әскери қызметтің
                           жағымды имиджiн
                           қалыптастыру мен
                           нығайтуға бағыттал.
                           ған материалдарды
                           жариялау;
                           мемлекеттің
                           қоғамдық-саяси және
                           әлеуметтік-экономи.
                           калық дамуы туралы
                           әдеби-көркем мате.
                           риалдарды орналас.
                           тыру;
                           салауатты өмiр
                           салтын насихаттау;
                           құқықтық насихаттың
                           басты мәселелерiн
                           жариялау;
                           кіші және орта
                           кәсiпкерлiктi ақпа.
                           раттық-насихаттық
                           қолдау;
                           отандық кiтап шыға.
                           руды насихаттау
                           аясында әдеби-көркем
                           материалдарды
                           орналастыру;
                           қазiргi заманның
                           басты мәселелерiн,
                           ТМД аумағындағы
                           интеграциялық
                           процестердi,
                           ынтымақтастық
                           елдерiнiң мәдени
                           және тарихи
                           байланыстарын
                           жариялау;
                           балалар және
                           жасөспiрiмдердiң
                           патриоттық, интер.
                           националдық,
                           адамгершілiк және
                           рухани тәрбиесi
                           мен өсуi туралы
                           материалдар орна.
                           ластыру;
                           отандық телекомму.
                           никацияларды
                           дамытуды жариялау,
                           жаңа ақпараттық
                           технологияларды
                           насихаттау;
                           мемлекеттік
                           ақпараттық саясат
                           және БАҚ дамуының
                           басты мәселелерiн
                           жариялау;
                           әйел мәселесi,
                           әйелдiң қоғамдағы
                           рөлiн көтеpу,
                           гендерлiк теңдiк
                           мәселелерiн
                           жариялау;
                           қоршаған ортаны
                           қорғау саласындағы
                           мемлекеттiк саясатты
                           жариялау;
                           қоғам дамуының
                           өзектi мәселелерi
                           жөнiнде әлеуметтiк
                           сатиралық материал.
                           дарды жариялау;
                           республикалық бұқа.
                           ралық ақпарат
                           құралдарында мемле.
                           кеттiк қызметшілер.
                           дiң және судьялар.
                           дың әкiмшiлiк бос
                           лауазым орындарына
                           орналасуға конкурс.
                           тар туралы хабарла.
                           малар жариялау.
                           Президент пен
                           Үкiметтiң қызметi
                           мен мемлекеттiк
                           ресми шетел сапар.
                           ларының барысын
                           жариялау үшiн бұқа.
                           ралық ақпарат
                           құралдары өкілдерi.
                           нiң елден тыс
                           жерлерге қызметтiк
                           iссапарлары.

3        101 Телерадио     Ұлттық спутник      Жыл    Қазақстан
             хабарларын    желiсiнiң қызметiн  ішінде Республикасы.
             тарату        ұйымдастыру жөнiн.         ның Ақпарат
             арқылы        дегi кешендi               министрлігі
             мемлекеттік   жұмыстар жүргiзу:
             ақпараттық    INTELSAT - 904
             саясат        спутнигiнде
             жүргізу       транспондердi
                           жалдау;
                           51240 сағат көлемiн.
                           де мынадай негiзгi
                           тақырыптық бағыттар
                           бойынша теледидар
                           және радио бағдар.
                           ламаларын шығару
                           және трансляциялау;
                           ақпараттық
                           бағдарламаларда
                           мемлекеттік билiк
                           пен басқарудың
                           жоғары органдарының
                           қызметін көрсету;
                           талдау бағдарлама.
                           ларында Президент.
                           тiң, Үкiметтiң,
                           Парламенттiң
                           қызметтерiн
                           көрсету;
                           "Қазақстан-2030"
                           Стратегиясын iске
                           асыру барысын және
                           оң нәтижелерiн
                           көрсету;
                           халықты елiмiздiң
                           заңнама базасы,
                           Президенттiң Жарлық.
                           тары, Үкіметтің
                           қаулылары, өкiмдерi,
                           өзге де нормативтiк
                           құқықтық кесiмдер
                           туралы хабардар
                           ету; - Мемлекет
                           басшысының Қазақстан
                           халқына жолдауын
                           жариялау;
                           Ауыл жылын ақпарат.
                           тық қамтамасыз ету;
                           2003-2005 жылдарға
                           арналған аграрлық
                           азық-түлiк бағдар.
                           ламасын насихаттау;
                           ҚР iшкi және сыртқы
                           саясатын түсiндiру
                           және насихаттау;
                           Қазақстандағы Ресей
                           жылын ақпараттық
                           қолдау;
                           мемлекеттік эконо.
                           микалық және
                           әлеуметтiк саясатты
                           ақпараттық қолдау;
                           "Жаңа экономикалық
                           саясат" теледидар
                           бағдарламаларының
                           циклiн шығару;
                           мемлекеттiк ұлттық
                           саясатты, Қазақстан
                           халықтары ассам.
                           блеясының, ұлттық
                           мәдени бiрлестiк.
                           тердiң қызметін,
                           ұлтаралық және
                           конфессияаралық
                           келiсiмдi ақпарат.
                           тық қолдау;
                           үкiметтiк емес
                           ұйымдардың қызметiн
                           ақпараттық қолдау;
                           қазақстандық
                           патриотизмдi
                           тәрбиелеу;
                           тiлдер туралы
                           Заңның iске асуын
                           ақпараттық қолдау;
                           мемлекеттiк жастар
                           саясатын ақпараттық
                           қолдау;
                           балалар мен жастар.
                           ды мәдени-адамгер.
                           шiлiккe тәрбиелеу;
                           халықты қылмыстылық
                           және сыбайлас жем.
                           қорлықпен күрес
                           барысы туралы
                           хабардар ету;
                           құқық қорғау
                           органдарының,
                           сот корпусының
                           жағымды имиджiн
                           қалыптастыру;
                           құқықтық насихат;
                           сайлаушылар және
                           сайлауды ұйымдас.
                           тырушыларды құқық.
                           тық оқыту;
                           мемлекеттiң терро.
                           ризм және экстре.
                           мизммен күресi
                           жөнiндегi қызметiн
                           жариялау, қоғамда
                           радикализм, дiни
                           экстремизм және
                           терроризм идеяларын
                           қабылдамауды қалып.
                           тастыру;
                           Қарулы Күштер және
                           әскери кәсiптің
                           жағымды имиджiн
                           қалыптастыру және
                           нығайту;
                           есiрткi бизнесi
                           және нашақорлықпен
                           күрес барысын
                           көрсету, есiрткiге
                           қарсы насихат;
                           АҚТҚ/ЖҚТБ каупi
                           және iндеттiң алдын
                           алу жолдары туралы
                           халықты хабардар
                           ету;
                           шағын және орта
                           бизнестi, отандық
                           тауар өндiрушiлердi
                           және тауарларды,
                           импорт алмасу
                           бағдарламасын
                           ақпараттық қолдау;
                           мемлекеттiк көшi-қон
                           саясатын ақпараттық
                           қамтамасыз ету,
                           шетелдегi отандас.
                           тар, қазақ
                           диаспорасының
                           өмiрiн көрсету;
                           әдеби-публицистика.
                           лық бағдарламалар;
                           бiлiм бepу-танымдық
                           бағдарламалар;
                           музыкалық-көңiл
                           көтеретін;
                           отандық дене
                           тәрбиесi мен спортты
                           ақпараттық қолдау;
                           бiлiм беру, мәдениет
                           және әлеуметтiк
                           қамтамасыз ету
                           саласындағы мемле.
                           кеттiк саясатты
                           жариялау;
                           "Мәдени мұра"
                           мемлекеттiк
                           бағдарламасын
                           ақпараттық қолдау;
                           халықты төтенше
                           жағдайларда өзiн
                           өзi ұстауы мен
                           қорғану тәсiлдерiне
                           үйрету;
                           әйел мәселесiн,
                           қоғамдағы әйел
                           рөлiн арттыру,
                           гендерлiк теңдiк
                           мәселелерiн
                           жариялау;
                           қоршаған ортаны
                           қорғау саласындағы
                           Mемлекеттiк саясат.
                           ты жариялау;
                           халыққа денсаулықты
                           нығайту мәселелерi
                           және салауатты өмiр
                           салтын насихаттау
                           жөнiнде жариялау;
                           көркем, деректi
                           фильмдер, сериалдар,
                           мультипликациялық
                           сериалдар;
                           қазақстан театрла.
                           рының спектакльдерi;
                           әлеуметтiк роликтер;
                           шет елдердiң саяси,
                           экономикалық, мәдени
                           өмiрiн жариялау.
                           "Қазақстан" респу.
                           бликалық телерадио.
                           корпорациясы арқылы
                           "Қазақстан" ұлттық
                           арнасы - 13 сағат,
                           "Қазақ радиосы" - 20
                           сағат, "Облыстық
                           телеарна" (13 облыс.
                           тық және 1 қалалық
                           ТРК) 1 сағат,
                           "Астана" радиосы -
                           18 сағат, "Шалқар"
                           радиосы - 18 сағат;
                           "Хабар" агенттiгi
                           арқылы "Хабар" -
                           16 сағат, "Eл Арна"
                           - 12 сағат, "Бiрiншi
                           арна-Евразия" - 5
                           caғат хабар таратуы.
                           ның тәулiктiк орташа
                           көлемiн қамтамасыз
                           ету.
                           Тiлшiлер қосыны мен
                           тарату торабы
                           желiсiн кеңейту.
                           Шығарылатын
                           бағдарламалардың
                           сапасын арттыру.
                           Техникалық жаңғырту.
                           "Мир" халықаралық
                           телерадиокомпаниясы.
                           ның Қазақстан мен
                           ТМД телерадиоарна.
                           ларында Қазақстан
                           мен ТМД-ның эконо.
                           микалық, саяси,
                           мәдени өмiрi туралы
                           бағдарламаларды
                           шығаруы және
                           орналастыруы.
                           Қазақстан Республи.
                           касы мен ТМД
                           елдерiнде жүргiзi.
                           лiп жатқан рефор.
                           малардың әлеумет.
                           тiк-экономикалық
                           және саяси бағыт.
                           тары туралы
                           Қазақстан мен ТМД
                           елдерiнiң халықта.
                           рын хабардар ету.
                           TМД қатысушы
                           елдерiнiң бiртұтас
                           экономикалық және
                           мәдени кеңiстік
                           құрудағы Қазақстан.
                           ның интеграциялық
                           бастамасын жариялау.
                           Электронды БАҚ
                           мемлекеттiк тілде
                           3151 сағат көлемiн.
                           де мынадай тақырып.
                           тық және жанрлық
                           бағыттарда теледи.
                           дар және радио
                           бағдарламаларын,
                           деректi фильмдердi
                           шығару:
                           "Қазақстан-2030"
                           Стратегиясын iске
                           асыру барысы
                           туралы;
                           құқықтық тақырыпта;
                           жеке адам, қоғам,
                           мемлекет қауiпсiз.
                           дiгi қылмыстылықпен,
                           сыбайлас жемқорлық.
                           пен күpec барысы,
                           мемлекеттiң терро.
                           ризм және экстре.
                           мизмге қарсы күресi
                           тақырыбында;
                           ақпараттық
                           бағдарламалар;
                           талдау бағдарлама.
                           лары;
                           көкейкестi репортаж
                           жанрындағы бағдар.
                           ламалар;
                           публицистикалық;
                           экономикалық және
                           қаржылық тақырып.
                           тардағы бағдарла.
                           малар;
                           ҚР Қарулы Күштерi
                           туралы;
                           қылмыстылық және
                           сыбайлас жемқор.
                           лықпен күрес
                           барысы туралы;
                           қазақстандық
                           патриотизмдi
                           тәрбиелеу;
                           жастар;
                           балалар;
                           спорттық;
                           қоғамдық өмiрдегi
                           әйелдiң pөлi,
                           гендерлiк саясат
                           туралы;
                           бiлiм беретiн;
                           мемлекеттiк тiлдi
                           үйрететiн;
                           музыкалық-көңiл
                           көтеретiн;
                           ауыл шаруашылығы,
                           Ауыл жылын қолдау
                           туралы;
                           мемлекеттiк ұлттық
                           саясат және
                           Қазақстан халықтары
                           ассамблеясы,
                           ұлттық-мәдени
                           орталықтар қызметi
                           туралы;
                           мәдениеттану, әдеби-
                           көркем сипаттағы
                           бағдарламалар;
                           салауатты өмiр
                           салты туралы;
                           шағын және орташа
                           бизнес туралы;
                           конфессияаралық
                           келiсiм туралы;
                           нашақорлық, темекi
                           шегу және алкого.
                           лизмнiң зияны
                           туралы;
                           әзiл-оспақ;
                           АҚТҚ/ЖҚТБ-ның
                           алдын алу туралы;
                           экологияның жағдайы
                           және қоршаған
                           ортаны қорғау
                           туралы;
                           ток-шоу жанрындағы
                           бағдарламалар;
                           "Астананың гүлденуi
                           - Қазақстанның
                           гүлденуi" мемлекет.
                           тiк бағдарламасын
                           iске асыру барысы
                           туралы бағдарлама.
                           лар.
                           Президент пен
                           Yкiметтің қызметi
                           мен мемлекеттiк
                           ресми шетел
                           сапарларының барысын
                           жариялау үшін
                           бұқаралық ақпарат
                           құралдары өкiлдерi.
                           нiң елден тыс
                           жерлерге қызметтік
                           iссапарлары.

4   102       Салық        Салық заңнамасы     Жыл    Қазақстан
              заңнамасын   жөнiнде 100 рет     iшiнде Республикасы.
              насихаттау   көрсетiлетін 100           ның Ақпарат
                           телехабар шығару           министрлiгi
                           және орналастыру,
                           25 ролик шығару.

5  103    Қазақстан        Бұқаралық           Жыл    Ақпарат
          Республикасында  ақпарат             бойы   министрлiгi
          тұрғын үй        баспасөз
          құрылысын        құралдарында
          дамытудың        ақпараттық-
          2005-2007        түсiндiру
          жылдарға         материалдарын
          арналған         жариялау.
          мемлекеттік      Бейнероликтердi
          бағдарламасын    шығару және
          насихаттау       жалға беру.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: түрлi ақпараттармен халықтың қажеттiлiгiн мейлiнше толық қанағаттандыру; халықтың ақпараттану деңгейiн, оның құқықтық және саяси мәдениетін көтеpу; қоғамдық топтacу мен iшкi саяси тұрақтылықты нығайту; баспа бұқаралық ақпарат құралдарында позитивтi материалдарды ұлғайту; әлемдiк қауымдастықта елдiң жағымды бейнесiн қалыптастыру; жұртшылықтың әр түрлi ақпаратқа деген сұранысын барынша қанағаттандыру, елiмiздiң ақпараттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; теледидар мен радио бағдарламаларының шығармашылық және техникалық сапасын көтеру, "Қазақстан-ТД", "Қазақстан-РТ", "Хабар" және "Ел Арна" телерадио арналарының бағдарламаларын барынша толық қабылдауды қамтамасыз ету; жұртшылықтың теледидар мен радионың мемлекеттiк тiлдегi (ақпараттық, талдау, бiлiм беру, танымдық, культурологиялық, көңiл көтеру және басқа да) бағдарламаларына деген сұранысын барынша қанағаттандыру; мемлекеттiк тiлдiң электрондық БАҚ-тарда қолдану аясын кеңейту, елiмiздiң теле- және радио- компанияларының заңнамаларды орындау деңгейiн көтеру; жұртшылықтың салық заңнамасы туралы хабарлану деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
327-қосымша        

236 - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Мемлекеттiк сыйлықтар мен стипендиялар"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 38750 мың теңге (отыз сегiз миллион жетi жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң мемлекеттiк бейбiтшiлiк және прогресс сыйлығы туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 5 шiлдедегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның көрнектi әдебиет және өнер қайраткерлеріне мемлекеттiк стипендияны бекiту туралы" 2000 жылғы 3 сәуiрдегi Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң мемлекеттiк бейбiтшiлiк және прогресс сыйлығы мәселелерi" 2001 жылғы 28 қыркүйектегi N 691 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтары туралы ереженi бекiту және Қазақстан Республикасы Президентiнiң жас публицистердiң терең шығармашылық iзденiстерiн қолдауға арналған гранттары туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 21 шiлдедегi N 60 Өкiмi ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң сыйлықтары мен гранттарды бекiту туралы" 1997 жылғы 26 маусымдағы N 200-ө Өкiмi ; "Қазақстан Республикасының әдебиет, өнер және сәулет саласындағы мемлекеттiк сыйлығы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 30 шiлдедегi N 949 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мәдениет, өнер және бұқаралық ақпарат құралдары қайраткерлерiн шығармашылық, қоғамдық белсендi қызметке моральдi және материалды ынталандыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: бейбiтшiлiк пен достықты, халықтар арасындағы өзара сенiмдiктi нығайтуға, мемлекетаралық қарым-қатынастардағы теңдiк пен бiрдей жариялылыққа бағытталған қызметтi белсендiлендiру; қоғамдық және ұлтаралық келiсiмдi бекiту, республиканың көпұлтты халқының бiрлiгiн нығайту; демократия мен әлеуметтiк прогрестi дамыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Мемлекеттiк  Қазақстан Респуб.   Жыл    Қазақстан
              сыйлықтар    ликасы Тұңғыш       ішінде Республикасы.
              мен стипен.  Президентiнiң              ның Ақпарат
              диялар       мемлекеттік бейбiт.        министрлiгi
                           шiлiк және прогpecc
                           сыйлығын тапсыру.
                           Елiмiздегi жүргiзi.
                           лiп жатқан
                           реформаларды бұқа.
                           ралық ақпарат
                           құралдары арқылы
                           қолдауға қосқан
                           үлестерi үшiн
                           бұқаралық ақпарат
                           құралдары саласын.
                           дағы Президенттiк
                           сыйлықтар мен
                           гранттар тапсыру.
                           Қазақстанның
                           көрнектi әдебиет
                           және өнер қайрат.
                           керлерiне Мемлекет.
                           тiк сыйлықтар
                           тапсыру.
                           Әдебиет, өнер және
                           сәулет саласындағы
                           Қазақстан Республи.
                           касындағы Мемлекет.
                           тік сыйлығын
                           тапсыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының шығармашыл зиялыларының шығармашылық және зияткерлік белсенділігін арттыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
328-қосымша        

      Ескерту. 328-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.06.23. N 197K қаулысымен .

236 - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Әдебиеттiң әлеуметтiк маңызды түрлерiн басып шығару"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 608592 мың теңге (алты жүз сегіз миллион бес жүз тоқсан екi мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; "Мерейтойлар мен атаулы күндердi мерекелеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 28 қыркүйектегi N 1465 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903 қаулысы ; Қазақстан Pecпубликасы Үкiметiнiң мерейтойлық iс-шараларға арналған жыл сайынғы қаулылары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың рухани-бiлiм және интеллектуалды-мәдени деңгейiн көтеру үшiн әлеуметтiк маңызды әдебиеттер шығару, өскелең ұрпақты жалпы әлемдiк құндылықтар рухында тәрбиелеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: қазақ мемлекеттiгi қалыптасуының сан қырлы мәселелерiн көрсететiн өзектi, мазмұнды шығармаларды шығару. Ғылыми, көркем, және энциклопедиялық әдебиетті шығару. Мемлекеттiк тiлде ұлттық әдебиет пен жазудың озық үлгiлерiн, әлемдiк ғылыми ойдың, мәдениеттің және әдебиеттiң жетiстіктерiн дайындау және шығару. Жоғары сапалы баспа өнiмдерiн шығаруды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Әдебиеттiң   Бiр атаудың тара.   Жыл    Қазақстан
              әлеуметтiк   лымы 1000-нан       iшiнде Республикасы.
              маңызды      3000-ға дейiн              ның Ақпарат
              түрлерiн     данадан кем емес,          министрлігі
              басып        жалпы көлемi 5683,5
              шығару       баспа табақтан
                           тұратын 280 атаулы
                           кiтап өнiмдерін
                           мынадай сериялар
                           мен басылымдар
                           бойынша шығару:
                           Энциклопедиялық
                           әдебиет;
                           Сөздiк-анықтамалық
                           әдебиет;
                           Балалар әдебиетi;
                           "Әлемдiк балалар
                           классикасы"
                           сериясы;
                           Шығармалар жинағы
                           (бip және көп
                           томдықтар);
                           "Аманат" журналының
                           кiтапханасы" серия.
                           сы;
                           "Атамекен" сериясының
                           әдебиеті;
                           Қазақстан халықтары
                           тілдерiндегі
                           әдебиет;
                           "Отырар кітапханасы"
                           сериясының әдебиетi;
                           "Қазiргi қазақ
                           прозасы", "Қазiргі
                           қазақ поэзиясы"
                           серияларының
                           әдебиетi;
                           "Алаш мұрасы"
                           сериясының деректi-
                           көркем әдебиетi;
                           "Әдеби мемуарлар"
                           сериясы;
                           "M. Әуезов"
                           академиялық көптомды
                           басылым;
                           Фотоальбомдар;
                           Музыкалық әдебиет;
                           Жасөспiрiмдер
                           әдебиетi;
                           Заң әдебиетi;
                           Қоғамдық-саяси
                           әдебиет;
                           Мерейтой әдебиетi;
                           Ғылыми-көпшiлiк
                           әдебиет;
                           "Нобель сыйлығының
                           лауреаттары", "Жыр
                           жауhар", "Тарих.
                           Таным. Тағдыр",
                           "Әлемдiк ой антоло.
                           гиясы", "Шытырман
                           оқиғалар және
                           фантастика" серия.
                           ларының аударма
                           әдебиетi;
                           "Ауыл жылдары"
                           сериясының
                           әдебиетi;
                           Ұлы Отан соғысында.
                           ғы Жеңiстiң 60 жыл.
                           дығына арналған
                           басылымдар;
                           Ресейдiң Қазақстан
                           Республикасындағы
                           жылы жөнiндегi
                           басылымдар;
                           "Мәдени мұра"
                           мемлекеттiк бағдар.
                           ламасы бойынша
                           басылымдар серияла.
                           рын әзiрлеу және
                           шығару:
                           "Бабалар сөзi";
                           "Қазақ әдебиетiнiң
                           тарихы";
                           "Әлемдiк әдебиет
                           кiтапханасы";
                           "Қазақ халқының
                           ежелгi күндерден
                           бастап бүгiнгi
                           күнге дейiнгi фило.
                           софиялық мұрасы";
                           "Әлемдiк философия.
                           лық мұра";
                           "Әлемдiк тарихи
                           ой";
                           "Антикалық авторлар
                           дереккөздерiндегi
                           Қазақстан тарихы";
                           "ІХ-XVI ғ.ғ. араб
                           дереккөздерiндегi
                           Қазақстан тарихы";
                           "V-XVII ғ.ғ. иран-
                           парсы дереккөздерiн.
                           дегi Қазақстан
                           тарихы";
                           "XV-XX ғ.ғ. түркi
                           тiлдi дереккөздер.
                           дегi Қазақстан
                           тарихы";
                           "Қытай дереккөзде.
                           рiндегi Қазақстан
                           тарихы";
                           "Монғол дереккөзде.
                           рiндегi Қазақстан
                           тарихы";
                           "ХVI-XX ғ.ғ. орыс
                           дереккөздерiндегi
                           Қазақстан тарихы";
                           "XII-XX ғ.ғ. батыс
                           дереккөздерiндегi
                           Қазақстан тарихы";
                           "Қазақстан" Ұлттық
                           энциклопедиясы орыс
                           тiлiнде;
                           "Әлемдiк культуро.
                           логиялық ой";
                           "Қазақ халық әдет-
                           ғұрыптары мен салт-
                           дәстүрлерi";
                           "Қазақстан құқығы.
                           ның ежелгi әлемi";
                           "Әлемдiк социоло.
                           гиялық ой";
                           "Әлемдiк саясаттану
                           ойы";
                           "Экономикалық
                           классика";
                           "Қазақ тілiнiң
                           түсiндiрме сөздiгi";
                           "Синонимдер
                           сөздiгi";
                           Қазақ тілінiң
                           диалектологиялық
                           сөздiгi";
                           "Қазақстан
                           Республикасы"
                           энциклопедиялық
                           сөздiк";
                           "Қазақ мәдениетi"
                           энциклопедиялық
                           анықтамалық";
                           "Қазақ әдебиетi"
                           энциклопедиялық
                           анықтамалық";
                           "Қазақстан тарихы"
                           энциклопедиялық
                           анықтамалық";
                           "Жерiңнiң аты -
                           елiңнiң хаты"
                           энциклопедиялық
                           анықтамалық
                           (Қазақстан топони.
                           микасы);
                           "Қазақстан XIX
                           ғасыр суретшiлерi.
                           нiң шығармашылығын.
                           да" альбом-кiтабы;
                           "Сергей Калмыков"
                           сурет альбомы;
                           "Әбiлхан Қастеев"
                           сурет альбомы;
                           "Орал Таңсықбаев"
                           сурет альбомы.
                           "Қазақстан" Ұлттық
                           энциклопедиясын
                           қазақ тiлiнде 20000
                           дана таралыммен
                           шығару.
                           Мәдени мұра" мемле-
                           кеттiк бағдарламасы-
                           ның шеңберiнде шыға-
                           рылатын басылымдарға
                           сараптама жүргізу
                           жөнiндегi қызметтерге
                           ақы төлеу.
_________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: халықтың рухани-бiлiм мен интеллектуалдық-мәдени деңгейiн көтеру. Сондай-ақ әлемдiк көркем әдебиет жәуhарларын қазақ тiлiнде кең көлемде шығару өскелең ұрпақтың бүкiләлемдiк құндылықтар рухында тәрбиеленуiне және мемлекеттiк тiл қызметiнiң толық көлемде дамуына, оның әлеуметтiк-коммуникативтiк қызметiнiң кеңеюi мен нығаюына жан-жақты ықпал етедi. Мәдени мұраны сақтау мен дамыту жөнiндегi жүйелi тетiктi құру. Қазақстан тарихымен байланысты бұрын жарияланбаған ежелгi қолжазбалар, жылнамаларды шығару. Ұлттың рухани-бiлiмдiк және интеллектуалдық-мәдени деңгейін арттыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
329-қосымша        

236 - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Iшкi саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 59964 мың теңге (елу тоғыз миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi Даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралары туралы" 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 735 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2030 жылға дейiнгi Қазақстанның даму Стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан арғы шаралары туралы" 2003 жылғы 15 тамыздағы N 1165 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан халықтары ассамблеясының Стратегиясы және Қазақстан халықтары ассамблеясының ережесi туралы" 2002 жылғы 26 сәуiрдегi N 856 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының үкiметтiк емес ұйымдарын мемлекеттiк қолдаудың тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Pecпубликасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 85 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының үкiметтiк емес ұйымдарын мемлекеттiк қолдаудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 17 наурыздағы N 253 қаулысы ; "Азаматтық қоғамды бұдан әрi демократияландыру және дамыту жөнiндегi ұсыныстарды әзiрлеу жөнiндегi тұрақты жұмыс iстейтiн кеңес туралы" Қазақстан Pecпубликасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1391 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында құқық бұзушылықтың алдын алу және қылмыспен күрестiң 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1430 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002-2004 жылдарға арналған Бағдарламасы жөнiндегi түсiндiру жұмыстарын ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 2002 жылғы 22 сәуiрдегi N 28-ө өкiмi .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: iшкi саяси тұрақтылық пен қоғамдық келiсiм проблемалары бойынша социологиялық зерттеулер жүргiзу, республикада қоғамдық келiсiмдi нығайту жөнiнде iс-шаралар жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Республикадағы қоғамдық-саяси жағдайлар мен ахуалды, жүргiзiлiп жатқан реформалар бағытын қолдау деңгейiн, жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатқа қатынастарын зерделеу, орталық және өңiрлiк билiк институттарының рейтингiн, саяси зиялылардың имидждiк сипаттамаларын, саяси бiрлестiктерге сенiм бiлдiрушiлiктiң деңгейiн анықтау, саяси шиеленiстiң әлеуетiн айқындау, қоғамдық-саяси процестердiң негiзгi динамикасын айқындау; түрлi әлеуметтiк топтардың республикалық және өңiрлiк көкейтестi проблемаларға қатынастарын зерделеу; халықтың ұлтаралық қатынастарды бағалауын және мемлекеттiк ұлттық саясаттың тиiмдiлiк деңгейiн айқындау; этносаралық жағдайдағы конфессияаралық проблемаларды айқындауды талдау; iшкi саяси қауiпсiздiктiң негiзгi аспектiлерi, Қазақстан мен Ресейдiң ықпалдастығының келешегi бойынша қауiп-қатер мен қыр көрсетудi қоғамның қабылдауын айқындау; сайлаушы топтардың имидждiк ұнатуларын айқындау, әлеуеттi, пассив сайлаушыларды анықтау, саяси мәдениетті және халықтың белсендiлiгiн, түрлi нысандағы сайлауларға дайындығын, сайлаушылық бағдарлары мен ұстанымдарын болжамды бағалау.
      Сындарлы сұхбат және партиялар мен қоғамдық-саяси қозғалыстармен өзара iс-әрекеттi нығайту, партияаралық қатынастардың тұрақты жүйесiн қалыптастыру, үкiметтiк емес сектордың динамикалық дамуы, азаматтық қоғам институттарын қалыптастыру мен әлеуметтiк әрiптестiк қатынастарды дамытуда үкiметтiк емес ұйымдарға мемлекеттiк қолдау көрсету жөнiнде нысаналы және дәйектi жұмыс жүргiзу, республикадағы қоғамдық-саяси ахуалдың мониторингiн жүргiзу, "Қазақстан-2030" Стратегиясын, Қазақстан Республикасы дамуының 2010 жылға дейiнгi стратегиялық жоспарын, Президенттiң Қазақстан халқына үндеуiн, Үкiметтің 2003-2006 жылдарға арналған Бағдарламасын, мемлекеттiк нышандарды насихаттау жөнiнде нысаналы жұмысты қамтамасыз ету, iшкi саяси тұрақтылық пен қоғамдық келiсiмдi қамтамасыз ету саласындағы облыстық құрылымдардың өңiраралық үйлестiру мен өзара ic-әрекет ету жөнiндегi кешендi жұмысын жүргiзу.
      Қазақстан Республикасында үйлесiмдi этносаралық қатынастарды қамтамасыз етудегi этномәдени бiрлестiктердiң бар күшiн бiрiктiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Iшкi саяси   Қазақстан           Жыл    Қазақстан
              тұрақтылық   Республикасындағы   ішінде Республикасы.
              және қоғам.  қоғамдық-caяси
              дық келiсiм  ахуалдың тоқсан
              caласында    сайынғы социология.
              мемлекеттiк  лық мониторингi
              саясатты     (1-өлшем).
              жүргізу      Қазақстан Pecпубли.
                           касындағы этносара.
                           лық және конфессия.
                           аралық жағдай
                           жөнiнде сараптамалық
                           сұpaу. Қазақстан
                           Республикасының
                           ұлттық қауiпсiздiгi
                           мәселелерi,
                           Қазақстан мен
                           Ресейдiң ықпалдас.
                           тығының келешегi
                           жөнiнде республика.
                           лық социологиялық
                           зерттеу.
                           Қазақстан Республи.
                           касында экстремизм,
                           терроризм және
                           сепаратизм қаупiн
                           айқындау жөнiндегi
                           республикалық
                           социологиялық
                           зерттеу.
                           Қазақстан Республи.
                           касындағы қоғамдық-
                           саяси ахуалдың
                           тоқсан сайынғы
                           социологиялық
                           мониторингi
                           (2-өлшем).
                           Қазақстан Республи.
                           касындағы сайлау
                           алдындағы ахуалдың
                           ай сайынғы социоло.
                           гиялық мониторингi
                           (3-өлшем).
                           Қазақстан Pecпубли.
                           касының ауылды
                           жерлерiнде этноса.
                           ралық жағдайды
                           зерделеу жөнiндегi
                           республикалық
                           социологиялық
                           зерттеу.
                           Қазақстан
                           Республикасындағы
                           сайлау алдындағы
                           ахуалдың ай
                           сайынғы социология.
                           лық мониторингi
                           (4-өлшем). 14
                           облыс, Астана және
                           Алматы ққ.
                           ҚР Парламентiнiң
                           Мәжiлiсiне сайлау
                           жөнiндегi зерттеу
                           (фокус-топтар).
                           Қазiргi қылмысты.
                           лықтың құқықтық
                           және өнегелiлiк
                           аспектiлерiн
                           зерделеу жөнiндегi
                           мамандандырылған
                           социологиялық
                           зерттеу.
                           Қазақстан
                           Республикасындағы
                           сайлау алдындағы
                           ахуалдың ай сайынғы
                           социологиялық
                           мониторингі
                           (5-өлшем).
                           Қазақстан Pecпубли.
                           касындағы сайлау
                           алдындағы ахуалдың
                           апта сайынғы социо.
                           логиялық мониторингi
                           (4-өлшем).
                           Сайлау күнгi
                           социологиялық
                           зерттеу (экзитпол)
                           (1, 2-тур).
                           Қазақстан Республи.
                           касындағы сайлаудан
                           кейiнгi ахуалдың
                           тоқсан сайынғы
                           социологиялық мони.
                           торингі (9-өлшем).
                           Қазақстан Республи.
                           касындағы этносара.
                           лық және конфессия.
                           аралық жағдай
                           жөнiнде caраптама.
                           лық сұрау,
                           Қазақстан Республи.
                           касындағы Ресей
                           жылының қорытынды.
                           сы. Азаматтық
                           қоғамды бұдан әрi
                           демократияландыру
                           және дамыту жөнiн.
                           дегi ұсыныстарды
                           әзiрлеу жөнiндегi
                           Тұрақты жұмыс
                           iстейтiн кеңестi
                           ұйымдастыру және
                           өткiзу.
                           Саяси жүйенi бiртiн.
                           деп либералдау -
                           азаматтық қоғам
                           дамуының кезектi
                           кезеңi ретiнде"
                           республикалық
                           "дөңгелек үстел".
                           Сайлау технология.
                           лары бойынша
                           республикалық
                           семинар-кеңес.
                           Yкiметтiк емес ұйым.
                           дардың әлеуметтiк
                           маңызды жобаларын
                           iрiктеу жөнiнде
                           конкурс өткiзу.
                           "Өңiраралық ықпал.
                           дастық - қоғам,
                           мемлекет, экономика
                           және саясаттың
                           тұрақты дамуының
                           келешектегi жолы
                           ретiнде" халықара.
                           лық ғылыми-практи.
                           калық конференция.
                           Әлеуметтiк саяси
                           сипаттағы неғұрлым
                           көкейтестi пробле.
                           малардың тақырыпта.
                           ры бойынша 4 өңір.
                           аралық студенттер
                           ойын-дебаттарын
                           өткiзу. Әлеуметтік
                           технологиялар
                           бойынша республика.
                           лық семинар.
                           Басқармалардың
                           әлеуметтанушы-
                           қызметкерлерiмен
                           "Сайлау кезiнде
                           сайлаушылардың
                           қоғамдық пiкiрiн
                           зерделеу әдiстерi"
                           республикалық оқу-
                           әдiстемелiк
                           семинар.
                           "Мемлекеттiк орган.
                           дар мен YEҰ ынты.
                           мақтастығының
                           жолдары мен нысан.
                           дары" атқарушы
                           билiктiң жергіліктi
                           органдары, облыстық
                           ақпарат басқармала.
                           ры мемқызметшілерi
                           үшін семинар.
                           "Өңiрде әлеуметтік-
                           саяси процестiң
                           мониторингi, талдау
                           және басқару"
                           республикалық
                           ғылыми-практикалық
                           семинар.
                           Қазақстан Республи.
                           касы Мемлекеттік
                           нышандар жөнiндегі
                           республикалық
                           бюджеттiк комиссия.
                           ның отырысы.
                           Салауатты өмiр
                           салтын насихаттау
                           жөнiндегi республи.
                           калық конференция
                           (Жыл сайынғы
                           салауатты өмiр
                           салты бойынша
                           Қатаркөл оқулары).
                           "Сайлау компания.
                           лары кезiндегі
                           өңiрлердiң даму
                           стратегиясындағы
                           ақпараттық техноло.
                           гиялар" республика.
                           лық оқыту семинары.
                           Әлеуметтік саяси
                           сипаттағы неғұрлым
                           көкейтесті пробле.
                           малардың тақырыптары
                           бойынша финалдық
                           жобалау-ұйымдастыру.
                           шылық студенттер
                           ойын-дебаттары.
                           YЕҰ мемлекеттік
                           қолдаудың 2003-2005
                           жылдарға арналған
                           Бағдарламасын iске
                           асыру проблемалары
                           бойынша өңiрлiк
                           "дөңгелек үстел".
                           "Қазақстан қоғамы.
                           ның саяси дамуының
                           көкейтестi пробле.
                           малары" республика.
                           лық дөңгелек
                           үстелі.
                           Ақпараттық-насихат.
                           тау топтарының
                           қызметi жөнiндегi
                           республикалық
                           конференция.
                           "Сыбайлас жемқорлық
                           қылмыстарымен
                           күрестегi азаматтық
                           қоғам институттары.
                           ның рөлi" дөңгелек
                           үстелi.
                           Қазақстан халықтары
                           ассамблеясының 11
                           сессиясы.
                           Қазақстан халықтары.
                           ның достығы фести.
                           валi.
                           Қазақстан халықтары
                           ассамблеясының
                           стратегиясын түсiн.
                           дiру және насихаттау
                           жөнiндегi жұмысты
                           ұйымдастыру.
                           Елдегi қоғамдық
                           прогресс пен
                           азаматтық бейбiтшi.
                           лiкке ықпал ететiн
                           халықаралық
                           конференциялар,
                           семинарлар, акциялар
                           өткiзу.
                           Ұлттық бiрлестiктер
                           активiнiң орталық
                           және жергiлiктi
                           атқарушы органдар.
                           мен, сондай-ақ
                           өзге де жергіліктi
                           мемлекеттiк орган.
                           дармен (келiсiм
                           бойынша) кездесу.
                           лерiн өткiзу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республика халқының елде өткiзiлiп жатқан реформаларға, "Қазақстан-2030" Стратегиясына көзқарасының өзгеру қарқыны туралы тұрақты және нақты ақпарат алу билiк органдары, саяси лидерлер мен қоғамдық-саяси партиялар және қозғалыстар рейтингiлерiн анықтау, шиеленiс ошақтарының пайда болуын болжау, азаматтардың жеке және қоғамдық өмiрi проблемаларының негiзгi тобын анықтау.
      Күтiлетiн нәтижелердiң iшiнде маңыздыларының бiрi халықты белсендi саяси қызметке тарту, азаматтық қоғам негiздерiн нығайту, реформаларды алға жылжытуға iскерлiкпен қатысуға негiзделген саяси мәдениеттi қалыптастырудағы мемлекеттiк органдардың үкiметтiк емес сектормен, саяси партиялар және қозғалыстармен сындарлы өзара iс-әрекетi болып табылады.
      Қазақстан Республикасында ұлтаралық бірлікті, келісімді және ішкі саяси тұрақтылықты сақтау және нығайту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң         
2003 жылғы 26 желтоқсандағы
N 1327 қаулысына     
329-қосымша        

236 - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрлiгi
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2004 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8217 мың теңге (сегiз миллион екi жүз он жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "2001-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрес Стратегиясы туралы" 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлiгiнiң мәселелері" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 26 қарашадағы N 1180 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында нашақорлықпен күрестiң басымды шараларының 2001-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 2 ақпандағы N 176 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: есiрткiнi асыра пайдаланудың алдын алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: халықты есiрткiге қызығушылығын арттыратын ақпараттардан ақпараттық-психологиялық қорғауға негiз болатын нашақорлық пен есiрткi бизнесi туралы ақпараттармен қамтамасыз ету, салауатты өмiр салтын насихаттау, нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күреске бағытталған iс-шаралар жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Рет|Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
са.|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
ны |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
N |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   104       Нашақорлық.  Теледидар бағдар.   Жыл    Қазақстан
              қа және      ламаларын шығару    iшiнде Республикасы.
              есiрткi      және трансляциялау         ның Ақпарат
              бизнесiне    (12 сағат).                министрлiгi
              қарсы        Мемлекеттiк және
              күpec        орыс тiлдерiндегi
                           бейнероликтердi
                           шығару және жалға
                           беру (15 caғат).
                           Республикалық
                           мерзiмдi басылым.
                           дарда материалдарды
                           жариялау (40 бет).
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: нашақорлық пен есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң алдын-алу жүйесiн бекiту, есiрткiнi қолдануға байланысты проблемаларды шешуде қоғамның барынша топтасуына қол жеткiзу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады