2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет  кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      1, 2, 3, 4-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Президентi Әкiмшiлiгiнiң 2005 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
N 1354 қаулысына      
1-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509 , 2005.11.22. N  509v қаулыларымен.

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
    Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Мемлекет басшысының қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 864543 мың теңге (сегiз жүз алпыс төрт миллион бес жүз қырық үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексi , "Қазақстан Республикасының сот жүйесi және судьяларының мәртебесi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Конституциялық  Заңы , "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы , "Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 28 мамырдағы  Заңы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң арнаулы өкiлi туралы ереже туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 18 сәуiрдегі N 2955  Жарлығы , "Мемлекеттiк саяси қызметшiлер лауазымдарының тiзiлiмi мен мемлекеттiк саяси қызметшiлерге тәртiптiк жаза қолдану тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 29 желтоқсандағы N 317  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2001 жылғы 15 қазандағы N 702  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 11 ақпандағы N 805  Жарлығы , "Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлер лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетi және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшілігінiң штат саны мен құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 31 наурыздағы N 1327  Жарлығы , "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекет басшысының қызметiн және Президенттiк басқару нысанының жұмыс істеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Президентi Әкiмшiлiгiнiң және "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президентiнiң арнаулы өкiлiнiң аппараттарын ұстау, Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесiнiң қызметiн қамтамасыз ету, аппараттағы мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру, "Байқоңыр" ғарыш айлағындағы Қазақстан Республикасы Президенттің Арнаулы өкiлiнiң аппаратын материалдық-техникалық жарақтандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
___________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |Кiшi бағдар. |Бағдарламаны iске | Іске   |Жауапты
п/п|дар.|бағ. | ламалардың  | асыру жөнiндегi  | асыру  |орындау.
   |лама|дарла|   атауы     |   іс-шаралар     | мерзімі| шылар   
   |коды|ма   |             |                  |        |
   |    |коды |             |                  |        |
___________________________________________________________________
1   2     3          4              5                6        7
___________________________________________________________________
1  001        Мемлекет
              басшысының
              қызметiн
              қамтамасыз ету

2      001    Орталық       Мемлекеттiк орган-   жыл     Қазақстан
              органның      ға жүктелген         бойына  Респуб-
              аппараты      функцияларды орын-           ликасы
                            дау мақсатында 370           Президен-
                            бiрлiк мөлшерiн-             тiнiң
                            дегi штат саны               Әкiмшiлiгі
                            шегiнде орталық
                            органның аппаратын
                            ұстау. Қазақстан
                            Республикасы Жоғары
                            Сот Кеңесiнiң қыз-
                            метiн қамтамасыз
                            ету

3      007    Мемлекеттiк   96 адам мөлшерiнде   жыл     Қазақстан
              қызметшiлер-  мемлекеттiк қызмет-  бойына  Республи-
              дiң бiлiктi-  шiлердiң бiлiктi-            касы
              лiгiн артты-  лiгiн арттыру жос-           Президент-
              ру            парына байланысты            інің
                            шаралардың жүргі-            Әкімшілігі
                            зілуін қамтамасыз
                            ету

4      009    Мемлекеттiк   Ксерокс және қағаз-  жыл     "Байқоңыр"
              органдарды    дарды жоятын аппарат бойына   ғарыш ай-
              материалдық-  сатып алу                     лағындағы
              техникалық                                  Қазақстан
              жарақтандыру                                Pecпубли-
                                                          касы
                                                          Президен-
                                                          тiнiң
                                                          Арнаулы
                                                          өкiлi

5      017    Ақпараттық    Принтер сатып алу,   жыл      "Байқоңыр"
              жүйелердiң    1 компьютерге тех-   бойына   ғарыш ай-
              жұмыс iстеуiн никалық қызмет                лағындағы
              қамтамасыз    көрсету, жұмсалатын           Қазақстан
              ету және      материалдарды,                Респуб-
              мемлекеттiк   Интернет желiсiне             ликасы
              органдарды    қол жеткiзу қызмет-           Президен-
              ақпараттық-   терiн сатып алу               тiнiң
              техникалық                                  Арнаулы
              қамтамасыз                                  өкiлi
              ету

6      100   "Байқоңыр"     Мемлекеттiк органға  жыл      "Байқоңыр"
             ғaрыш айлағын- жүктелген функция-   бойына   ғарыш
             дағы арнайы    ларды орындау мақ-            айлағын-
             өкiлдiктiң     сатында "Байқоңыр"            дағы
             аппараты       ғарыш айлағындағы             Қазақстан
                            Қазақстан Республи-           Республи-
                            касы Президентiнiң            касы
                            Арнаулы өкiлiнiң              Президен-
                            аппаратын 6 бiрлiк            тінің
                            мөлшерiндегi штат             Арнаулы
                            санының шегiнде               өкілі
                            ұстау
_________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне және Қазақстан Республикасының Жоғары Сот Кеңесiне жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы әрi уақтылы орындау.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
N 1354 қаулысына      
2-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 2-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509 қаулысымен.

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
    Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық
аспектiлерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 70980 мың теңге (жетпiс миллион тоғыз жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет  кодексi , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , "Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1993 жылғы 16 маусымдағы N 1235  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1997 жылғы 13 тамыздағы N 3614 Жарлығына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 4 мамырдағы N 130  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 30 қыркүйектегi N 977  қаулысы , "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатының стратегиялық аспектiлерiн болжамды-талдамалық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру техникасымен және басқа да негiзгi жабдықтармен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiң ұлттық қауiпсiздiгін қамтамасыз ету тұрғысынан iшкi және сыртқы саясаттың өзектi мәселелерi жөнiнде ғылыми-талдамалық ұсыныстар әзiрлеу, Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру техникасымен және басқа да негiзгі жабдықтармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
___________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |Кiшi бағдар. |Бағдарламаны iске | Іске   |Жауапты
п/п|дар.|бағ. | ламалардың  | асыру жөнiндегi  | асыру  |орындау.
   |лама|дарла|   атауы     |   іс-шаралар     | мерзімі| шылар   
   |коды|ма   |             |                  |        |
   |    |коды |             |                  |        |
___________________________________________________________________
1   2     3          4              5                6        7
___________________________________________________________________
1  002        Мемлекеттiң    Қазақстан Республи- жыл     Қазақстан
              iшкi және      касының Президентi  бойына  Республи-
              сыртқы саяса-  жанындағы Қазақстан         касының
              тының страте-  стратегиялық зерт-          Президентi
              гиялық аспек-  теулер институтын           жанындағы
              тiлерiн бол-   49 бiрлiк штат саны         Қазақстан
              жамды-талдама- шегiнде ұстауды             страте-
              лық қамтамасыз қамтамасыз ету.             гиялық
              ету            Ілеспе аударма,             зерттеулер
                             бүгу-бүктеу жаб-            институты
                             дықтары, брошюралау
                             аппараты, 21 дана
                             көлемiнде принтер-
                             лер, ксерокс,
                             сканер, 10 компью-
                             тер, 7 жинақтауыш,
                             4 iркiлiссiз қуат
                             көзi, 2 cepвep үшiн
                             толықтырып жарақ-
                             тандыру бойынша
                             тауарлар сатып алу
___________________________________________________________________
 
        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтына жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы әрi уақтылы орындау, Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру техникасымен және басқа да негізгi жабдықтармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
N 1354 қаулысына      
3-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509 қаулысымен.

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
    Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын 
қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 73183 мың теңге (жетпiс үш миллион бір жүз сексен үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексi , "Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы  Заңы , "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Архивiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1994 жылғы 14 қаңтардағы N 1502  Жарлығы , "Мемлекеттік саяси қызметшiлер лауазымдарының тiзiлiмi мен мемлекеттiк саяси қызметшiлерге тәртiптiк жаза қолдану тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 29 желтоқсандағы N 317  Жарлығы , "Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметшiлер лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағаты туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 15 маусымдағы N 52  өкiмi , "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Президент Әкiмшiлігі мен Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың мұрағат құжаттарын тұрақты мемлекеттік сақтау, ақпарат тасығыштардың барлық түрiндегі құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағатында сақталатын құжаттарды мемлекеттiк есепке алу, Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру және компьютерлiк техникасымен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: құжаттарды толықтыру, Президент Әкiмшiлігі мен Қазақстан Республикасының Президентiне тiкелей бағынатын және есеп беретiн мемлекеттiк органдардың құжаттамаларын басқару, Қазақстан Республикасы Президентiнiң қызметiн мұрағаттық қамтамасыз ету саласындағы функцияларды орындау, құжаттарды мемлекеттiк саясатта, экономикада, ғылыми және әлеуметтiк-мәдени мақсаттарда пайдалану, Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру және компьютерлiк техникасымен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
___________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |Кiшi бағдар. |Бағдарламаны iске | Іске   |Жауапты
п/п|дар.|бағ. | ламалардың  | асыру жөнiндегi  | асыру  |орындау.
   |лама|дарла|   атауы     |   іс-шаралар     | мерзімі| шылар   
   |коды|ма   |             |                  |        |
   |    |коды |             |                  |        |
___________________________________________________________________
1   2     3          4              5                6        7
___________________________________________________________________
1  003        Мұрағат қоры-  Қазақстан Респу-    жыл     Қазақстан
              ның, баспа     бликасы Президен-   бойына  Респуб-
              басылымдарының тiнiң Мұрағатын 86          ликасы
              сақталуын      бiрлiк штат саны            Президен-
              қамтамасыз ету шегінде ұстауды             тiнiң
              және оларды    қамтамасыз ету.             Мұрағаты
              арнайы         Құрауыштарымен
              пайдалану      қоса 13 компьютер,
                             12 принтер, цифрлық
                             фотокамера, ұтымды
                             проектор, брошюра-
                             лау аппараты, шағын-
                             баспахана, бейнебай-
                             қау жүйелерi, шағын
                             ATC, 40 кондицио-
                             нер, 2 факс, 2 дана
                             принтер-көшiру-
                             сканер құрылғысы,
                             кондиционер таза-
                             лайтын сүзгiнiң 2
                             жиынтығын сатып алу
___________________________________________________________________
 
        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Президентiнiң Мұрағатына жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы және уақтылы орындау, Қазақстан Республикасы Президентi Мұрағатының материалдық-техникалық базасын нығайту, ұйымдастыру және компьютерлiк техникасымен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы    
Yкiметiнiң          
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
N 1354 қаулысына      
4-ҚОСЫМША         

       Ескерту. 4-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509 қаулысымен.

101 - Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі
    Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2005 жылға арналған
"Тарихи-мәдени құндылықтарды сақтау" деген
004 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 109985 мың теңге (бір жүз тоғыз миллион тоғыз жүз сексен бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 20 шiлдедегi Конституциялық  Заңы , Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексi , "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1992 жылғы 2 шiлдедегi  Заңы , "Мәдениет туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 24 желтоқсандағы  Заңы , "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi  Заңы , "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы  Заңы , "Мемлекеттiк саяси қызметшiлер лауазымдарының тiзiлiмi мен мемлекеттiк саяси қызметшiлерге тәртiптiк жаза қолдану тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 26 желтоқсандағы N 317  Жарлығы , "Мемлекеттік әкiмшiлiк қызметшiлер лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және Ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтылған Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы , "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентiнiң Мұражайын құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 28 тамыздағы N 1431  Жарлығы , "Мемлекеттiк мекемелердiң мемлекеттік қызметшi емес қызметкерлерiне және қазыналық кәсiпорындардың қызметкерлерiне еңбекақы төлеу жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тарихи-мәдени мұраны сақтауды, есепке алуды, жинақтауды, зерделеу мен пайдалануды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: тарихи-мәдени құндылықтардың республикалық деңгейде сақталуын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
___________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |Кiшi бағдар. |Бағдарламаны iске | Іске   |Жауапты
п/п|дар.|бағ. | ламалардың  | асыру жөнiндегi  | асыру  |орындау.
   |лама|дарла|   атауы     |   іс-шаралар     | мерзімі| шылар   
   |коды|ма   |             |                  |        |
   |    |коды |             |                  |        |
___________________________________________________________________
1   2     3          4              5                6        7
___________________________________________________________________
1  004        Тарихи-мәдени  Қазақстан Респу-    жыл     Қазақстан
              құндылықтарды  бликасы Тұңғыш     бойына   Респуб-
                сақтау       Президентінің               ликасы
                             Мұражайын 40 бiр-           Тұңғыш
                             лiк штат саны               Президен-
                             шегiнде ұстауды             тiнiң
                             қамтамасыз ету.             Мұражайы
                             Мұражай қорын
                             толықтыру үшiн
                             материалдар,
                             кiтаптар, компью-
                             тер - 8 жиынтық,
                             факс - 2 дана,
                             электрондық
                             таразы - 2 дана,
                             көбейту аппа-
                             раты - 1 дана,
                             бейнемагнитофон
                             қосылған 9 теле-
                             дидар, цифрлық
                             бейнекамера - 1
                             дана, бейнеаппара-
                             тура - 1 дана,
                             цифрлы профессио-
                             налдық фотоап-
                             парат - 1 дана
                             (соның iшiнде
                             фотовспышка - 2
                             дана, фотоаппарат-
                             қа арналған қап,
                             объектив)
                             сатып алу
___________________________________________________________________
 
        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентiнiң өмiрiне, мемлекеттiк және қоғамдық қызметiне қатысты материалдарды кешендi түрде жинау, жүйелеу, сақтау, зерттеу және жұртшылыққа танымал ету негiзiнде тарихи-мәдени және әлеуметтiк-саяси ақпаратты жинақтау және зерделеу процесiн мәдениеттану және ғылыми-әдiстемелiк тұрғыдан қамтамасыз ету.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады