2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Мыналардың:
      352, 353, 354, 355-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.
      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
1354 қаулысына      
352-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 352-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Сот жүйесi органдарының қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 9480472 мың теңге (тоғыз миллиард төрт жүз сексен миллион төрт жүз жетпiс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық  заңы ; 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Бюджет  кодексi ; "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының  88-бабы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының  1-30-баптары ; "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне атқарушылық iс жүргізу мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" 2003 жылғы 5 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2004 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының сот жүйесiнiң тәуелсiздiгiн күшейту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 1 қыркүйектегi N 440  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Сот әкiмшiлiгiнiң жаңа жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары жүйесiн одан әрi оңтайландыру жөнiндегi шаралар туралы" 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы  N 1282  "Мемлекеттiк Әкiмшiлiк қызметшілер лауазымдарының санаттары бойынша тiзiлiмiн бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және ұлттық Банкiнiң сметасы (бюджетi) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сот-құқық реформасының қарқынын жеделдету, соттардың дербестiгiн, судьялардың сот төрелiгiн жүзеге асыру кезiндегi тәуелсiздiгiн нығайту, өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсiптiк шеберлiгiн жетiлдiру жөнiнде қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес, бiлiм беру бағдарламалары бойынша кәсiптiк қызмет саласында теориялық және практикалық бiлiмдi, iскерлiк пен кәсiби дағдыны шыңдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Сот жүйесi органдарына жүктелген функциялардың барынша тиiмдi орындалуына қол жеткiзу үшiн олардың қызметiн қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  001        Сот жүйесi
               органдары-
               ның қызме-
               тiн қамта-
               масыз ету
 2       007   Мемлекеттiк Мемлекеттiк қыз-   Жыл     Қазақстан
               қызметшi-   метшілердiң        бойы    Республикасы
               лердiң      білiктiлігін көт-          Жоғарғы
               бiлiктiлi-  еру, оның iшiнде           Сотының
               гiн артты-  мемлекеттiк тілге          жанындағы Сот
               ру          оқыту жөнiндегi            әкiмшілiгi
                           қызметтердi сатып          жөнiндегі
                           алу.                       комитет,
                           Білiктілiктi кө-           облыстардағы,
                           теру курсынан              Астана мен
                           өтетiн мемлекеттiк         Алматы
                           қызметшілердiң             қалаларындағы
                           орташа жылдық              әкiмшiлер
                           саны - 190.
 3       008   Мемлекет-   Облыстық және      Жыл     Қазақстан
               тiк орган-  оларға теңестiрiл- бойы    Республикасы
               дардың      ген соттардың,             Жоғарғы
               ғимарат-    аудандық және              Сотының
               тарын,      оларға теңестiрiл-         жанындағы Сот
               үй-жай-     ген соттардың              әкiмшiлігі
               лары мен    19 ғимаратына,             жөнiндегі
               құрылыс-    үй-жайларына, оның         комитет,
               тарын       iшiнде Ақтөбе              облыстардағы,
               күрделі     облысы бойынша 1,          Астана мен
               жөндеу      Алматы облысы              Алматы
                           бойынша 1, Жамбыл          қалаларындағы
                           облысы бойынша 1,          әкiмшілер
                           Батыс Қазақстан
                           облысы бойынша 1,
                           Қарағанды облысы
                           бойынша 4, Қызыл-
                           орда облысы
                           бойынша 1, Қоста-
                           най облысы бойынша
                           3, Солтүстiк Қа-
                           зақстан облысы
                           бойынша 2, Алматы
                           қаласы бойынша 1,
                           Астана қаласы
                           бойынша 4 ғимарат
                           пен үй-жайларға
                           күрделi жөндеу
                           жүргiзу.
 4       009   Мемлекет-   1. Қазақстан Респуб-  Жыл  Қазақстан
               тік орган-  ликасының Мемле-     бойы  Республикасы
               дарды ма-   кеттік елтаңбасын          Жоғарғы Соты,
               териал-     - 3 бiрлiк мөлше-          Қазақстан
               дық-техни-  рiнде, цифрлы              Республикасы
               калық жа-   телефон аппарат-           Жоғарғы
               рақтанды-   тарын - 19 бiрлiк          Сотының
               ру          мөлшерiнде, жалпы          жанындағы Сот
                           отырыс залына ар-          әкiмшiлiгi
                           налған столдарды -         жөнiндегi 
                           11 бірлік мөлше-           комитет,
                           рiнде, көбейту ап-         облыстардағы,
                           раттарын - 8 бiрлiк        Астана мен
                           мөлшерiнде, судьялар       Алматы
                           үшін кеңселiк жиһаз-       қалаларындағы
                           дар - 84 жиынтық,          әкiмшiлер
                           дыбыс жазатын қондыр-
                           ғыларды - 5 бiрлiк
                           мөлшерiнде, кеңсе-
                           лерге арналған
                           жиһаздар - 11
                           жиынтық, сот за-
                           лына арналған
                           жиһаздар - 13
                           жиынтық, арнаулы
                           клишелерi бар T
                           1000 франкировал-
                           дық машинасын - 1
                           бiрлiк мөлшерiнде,
                           кеңсе шаңсорғыш-
                           тарын - 4 бiрлiк
                           мөлшерінде, аяқ
                           киiмдерді таза-
                           лауға арналған
                           аппаратты - 3
                           бiрлік мөлшерiнде,
                           плазмалық панель-
                           дердi - 1 бірлік
                           мөлшерiнде,
                           плазмалық теле-
                           дидарды - 9 бiрлiк
                           мөлшерiнде, кiлем
                           тазалайтын жаб-
                           дықтарды - 1 бiрлiк
                           мөлшерiнде,
                           медициналық шкаф-
                           ты - 1 бiрлiк мөл-
                           шерiнде, медицина
                           кабинетi үшiн мас-
                           саж жасау столын - 
                           1 бiрлiк мөлше-
                           рiнде, спорт-сау-
                           ықтыру залы үшiн:
                           жүгiруге арналған
                           арнайы жабдықты - 
                           1 бiрлiк мөлше-
                           рінде, велотрена-
                           жердi - 1 бiрлiк
                           мөлшерiнде, вибро-
                           массажердi - 1
                           бiрлiк мөлшерінде,
                           гүлзарлардың шөбiн
                           шабатын шалғыны - 
                           1 бiрлiк, дәнекер-
                           леу аппаратын - 1 
                           бiрлiк мөлшерiнде,
                           жанбайтын сейфтер-
                           дi - 10 бiрлiк
                           мөлшерінде, қар
                           тазалауға арналған
                           МКСМ машинасын - 1
                           бiрлiк, журнал үстелi
                           - 1 бiрлiк, аласа 
                           шкаф - 1 бiрлiк, топ
                           - 1 бiрлiк, жұмсақ 
                           жиһаз - 3 бiрлiк мөл-
                           шерiнде сатып алу.
                           2. Сот орындаушы-
                           лары үшiн жиһаз-
                           дарды - 97 жиынтық
                           мөлшерiнде, көшiру
                           аппараттарын 32
                           бiрлiк мөлшерiнде,
                           металл шкафтарды
                           (сейфтер) 249
                           бiрлiк мөлшерінде
                           сатып алу.
 5       017   Ақпараттық  Қазақстан Респуб-  Жыл     Қазақстан
               жүйелердiң  ликасының Жоғарғы  бойы    Республика-
               жұмыс iс-   Соты, Қазақстан            сының
               теуiн қам-  Республикасы Жо-           Жоғарғы Соты,
               тамасыз     ғарғы Сотының              Қазақстан
               ету және    жанындағы Сот              Республикасы
               мемлекет    әкiмшілігi жөнiн-          Жоғарғы
               тiк орган-  дегi комитет,              Сотының
               дарды ақпа- облыстардағы,              жанындағы
               раттық-тех- Астана мен Алматы          Сот әкiмшілiгi
               никалық     қалаларындағы              жөнiндегi
               қамтама-    әкiмшiлер және             комитет,
               сыз ету     жергілiктi соттар          облыстардағы,
                           үшiн тауарлар,             Астана мен
                           жұмыстар, қызмет-          Алматы
                           тер мен активтер           қалаларындағы
                           сатып алу:                 әкiмшiлер
                           - есептеу жабдық-
                           тары үшiн жұмсала-
                           тын материалдар,
                           жабдықтаушы, қо-
                           салқы бөлшектер;
                           - телекоммуника-
                           циялық қызметтер;
                           7411 компьютер-
                           лерге, 6125 прин-
                           терлерге, 10
                           серверлерге техни-
                           калық қызмет
                           көрсету;
                           - Қазақстан Рес-
                           публикасының сот
                           жүйесi органдарын
                           бағдарламалық
                           қамтамасыз ету,
                           сот iс қағаздарын
                           жүргiзудi, сот
                           актiлерiнiң мәлi-
                           меттер базасын,
                           Web-порталды
                           ақпараттық жүйемен
                           қамту және жер-
                           гілiктi жердегi
                           басқа да мiндет-
                           тер;
                           - 34 компьютер,
                           3 ноутбук сатып
                           алу.
 6       100   Қазақстан   Саны 48 бiрлiк     Жыл     Қазақстан
               Республи-   Қазақстан Рес-     бойы    Республикасы
               касы Жо-    публикасы Жоғарғы          Жоғарғы Соты
               ғарғы       Сотының судья-
               Сотының     ларын және 164
               қызметiн    бiрлiк мөлшерiнде
               қамтама-    бекiтілген штат
               сыз ету     саны шегiнде
                           Қазақстан Респуб-
                           ликасы Жоғарғы
                           Сотының аппаратын,
                           норматив бойынша
                           тиiстi 21 бiрлiк
                           автокөлiк,
                           1 бiрлiк бейне-
                           проектор, 10 бiр-
                           лiк - көшiру ап-
                           паратын, 6-бiрлiк
                           факс ұстау.
                           Жалпы ауданы 18853
                           шаршы метр ғима-
                           ратты сақтандыру.
                           Қазақстан Респуб-
                           ликасы Конститу-
                           циясының қабылда-
                           нуына 10 жыл толу-
                           ын мерекелеуге
                           арналған iс-шара-
                           лар жоспарының
                           орындалуы. Жоғарғы
                           Сот ғимаратын ұстау 
                           және пайдалану жө-
                           нiндегi қызметтерге
                           ақы төлеу.
 7       101   Қазақстан   64 бiрлiк мөлше-   Жыл     Қазақстан
               Республи-   рiнде бекiтiлген   бойы    Республика-
               касының     штат саны шегiнде          сының Жоғарғы
               Жоғарғы     Қазақстан Респуб-          Сотының
               Соты жа-    ликасы Жоғарғы             жанындағы
               нындағы     Сотының жанындағы          Сот әкімшілігі
               Сот әкім-   Сот әкiмшілігi             жөніндегі
               шілiгi      жөнiндегi комитет          комитет
               жөнiндегi   аппаратын, норма-
               комитет-    тив бойынша тиiстi
               тiң аппа-   5 бiрлiк автокөлік
               раты        ұстау және Әділет
                           білiктілiк алқасы-
                           ның, 3 бірлік кө-
                           шiру аппаратының,
                           3 бiрлiк факстiң,
                           1 бiрлiк ризограф
                           қызметiн қамтама-
                           сыз ету.
 8       102   Облыстар-   2335 бiрлiк мөл-   Жыл     Қазақстан
               дағы,       шерiнде бекітіл-   бойы    Республикасы
               Астана      ген штат саны              Жоғарғы
               және Ал-    шегiнде облыстар-          Сотының
               маты қала-  дағы, Астана мен           жанындағы
               ларындағы   Алматы қалаларын-          Сот әкiмшiлiгi
               әкiмшiлер   дағы Әкiмшілердiң          жөнiндегi
                           аппараттарын,              комитет,
                           норматив бойынша           облыстардағы,
                           тиiстi 16 бiрлiк           Астана мен
                           автокөлiк, 32              Алматы
                           бiрлiк көшiру              қалаларындағы
                           аппаратын, 322             әкiмшiлер
                           бiрлiк факс
                           ұстау.
 9       103   Жергілiктi  8134 бiрлiк мөлше- Жыл     Қазақстан
               соттар      рiнде бекiтiлген   бойы    Республикасы
                           штат саны шегiнде          Жоғарғы
                           жергiлiктi соттар-         Сотының
                           ды, норматив               жанындағы
                           бойынша тиiстi             Сот әкiмшілiгi
                           628 бiрлiк                 жөнiндегi
                           автокөлiк, 315             комитет,
                           бiрлiк көшiру              облыстардағы,
                           аппаратының, 612           Астана мен
                           бiрлiк факс, 15            Алматы
                           бiрлiк ризограф            қалаларындағы
                           ұстау.                     әкiмшiлер
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сот жүйесi органдарына жүктелген функциялардың сапалы әрi уақытында орындалуы, қазiргi таңдағы экономикалық жағдайларға орай кәсiптiк мемлекеттiк қызметке қойылар талаптарға сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiптiк бiлiктiлiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
1354 қаулысына      
353-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 353-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының бiрыңғай
автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесiн құру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 82500 мың теңге (сексен екi миллион бес жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының  25-бабының  4-тармағы,  56-бабы ; "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 1998 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының  88-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2004 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының су жүйесiнiң тәуелсiздiгін күшейту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 1 қыркүйектегi N 440  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Сот әкiмшiлiгінiң жаңа жүйесiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегі шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Сот билiгiнiң дербестiгi мен судьялардың тәуелсiздiгiн нығайтуға, олардың қызметiнiң тиiмділігiн арттыруға мүмкiндiк бередi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Соттарда судьялар, судьялардың көмекшiлерi мен соттар аппараттарының қызметкерлері үшiн компьютерлi автоматтандырылған жұмыс орындарын, орталықтандырылған және баршаның қолы жететiн ақпараттық-құқықтық және басқа да ақпараттық ресурстармен жарақтандырылған жергiлiктi есептеу желiлерiн құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  002        Қазақстан   16 бiрлiк сервер,   жыл    Қазақстан
               Республи-   110 комплект ком-   бойы   Республикасы
               касы сот    пьютер, 27 бiрлiк          Жоғарғы Соты
               жүйесi ор-  принтер, 4 бiрлiк
               гандарының  ноутбук, 16
               бiрыңғай    бiрлiк сканер, 16
               автомат-    бiрлiк модем, 16
               тандырыл-   бiрлiк үздiксiз
               ған ақпа-   коректендiру кө-
               раттық-     зiн, мониторлар -
               талдау      16 бiрлiк,13 комп-
               жүйесін     лект лицензиялық бағ-
               құру        дарламалық қамтамасыз 
                           етудi,телекоммуника-
                           циялық қызметтердi
                           сатып алу.
                           Сондай-ақ белсендi
                           желiлiк жабдықтар:
                           32 бiрлiк коммута-
                           торлар, 16 бiрлiк
                           маршрутизаторлар,
                           16 бiрлiк аппарат-
                           тық желiаралық
                           экрандар (fire-
                           wall) және пас-
                           сивтiк желi
                           жабдықтарын сатып
                           алу. Жергiлiктi
                           есептеу желiсiн
                           орнату және кабель
                           жүйесiн (СКС)
                           монтаждау мен сот
                           жүйесi органдарын
                           Бiрыңғай автомат-
                           тандырылған ақ-
                           параттық-талдау
                           жүйесiмен қолдан-
                           балы бағдарламалық
                           қамтамасыз етудi
                           дайындау, енгізу
                           және көбейту жө-
                           нiндегі қызметтер.
                           16 мамандарды
                           оқыту.
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Бөлiнген бюджет қаражаттары сот жүйесi органдарын компьютерлендiру үшiн база құруға мүмкiндiк бередi, мұның өзi iстердiң уақытында және сапалы қаралуына жәрдемдеседi. Сот жүйесi органдарын компьютерлендiру соттар мен сот жүйесi органдарының ақпараттар және  жаңа технологияларды жинау, өңдеу және ұсыну жөнiндегi сұраныстарын қанағаттандыру үшiн қолайлы жағдай туғызуға қызмет етуге тиіс. Мұның өзi сот билiгiнiң дербестiгi мен судьялардың тәуелсiздігін нығайтуға, олардың қызметiнiң тиiмділігін арттыруға мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
1354 қаулысына      
354-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 354-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Сотқа магистрант-үміткерлерді даярлау және соттар
мен сот жүйесі қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 62047 мың теңге (алпыс екi миллион қырық жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Сот әкiмшiлiгiнiң жаңа жүйесiнiң жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2004 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерiнiң біліктiлiгiн арттыру институты" мемлекеттiк мекемесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 4 желтоқсандағы N 1567  қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Судьялар мен сот жүйесі қызметкерлерiнiң білiктiлiгiн арттыру институты" мемлекеттік мекемесiн "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот академиясы" мемлекеттiк мекемесi деп қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 қыркүйектегi N 1008  қаулысы ; "Мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеу жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi шаралар жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 30 қарашадағы N 1274  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Магистранттар-судьялыққа кандидаттарды дайындау және жұмыс iстейтiн судьялар мен сот жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру жолымен судьялар мен сот жүйесi қызметкерлерiнiң кәсiптiк әзiрлiк деңгейiн көтеру; өздерiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi атқару және кәсiптiк шеберлiктi жетiлдiру үшiн қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес, кәсiптік қызмет саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiм мен машықты жетiлдiру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Сот академиясының қызметiнiң қамтамасыз ету, магистрант-судьялыққа кандидаттарды дайындау судьялармен сот жүйесi қызметкерлерiнiң бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  003        Сотқа ма-   Қазақстан Респуб-   Жыл    Қазақстан
               гистрант-   ликасы Жоғарғы      бойы   Республика-
               үмiткерлер- Сотының жанындағы          сының
               дi даярлау  Сот академиясының          Жоғарғы Соты,
               және сот-   26 адам мөлшерiн-          Қазақстан
               тар мен сот де бекiтiлген штат         Республикасы
               жүйесi қыз- лимитi шегiнде             Жоғарғы
               меткерлерi- ұстау. Мемлекет-           Сотының
               нiң білік-  тік стипендия              жанындағы Сот
               тілігiн     төлеудi қоса               академиясы
               арттыру     алғанда 90 адам
                           мөлшерiнде магис-
                           трант-судьялыққа
                           кандидаттың оқуын
                           қаржыландыру
                           (ұстау). 55 бiрлiк
                           компьютер, 4 дана
                           теледидар, 4 дана
                           бейнемагнитофон
                           сатып алу.
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Соттарды жоғарғы бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету, судьялар мен сот жүйесi қызметкерлерiнiң кәсiптiк бiлiктiлiгін арттыру.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
1354 қаулысына      
355-ҚОСЫМША       

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 130000 мың теңге (бip жүз отыз миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының  25-бабы ; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2002 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" 2004 жылғы 2 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының сот жүйесінің тәуелсіздігін күшейту жөніндегі шаралар туралы" 2000 жылғы 1 қыркүйектегі N 440  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Сот әкiмшiлiгiнiң жаңа жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының судьяларды республикалық бюджет қаражатының есебiнен тұрғын үймен қамтамасыз ету жөнiндегi кепiлдiгiн орындау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
п/п|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
   |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  004        Судьяларды  Жергіліктi сот-     жыл    Қазақстан
               тұрғын үй-  тардың судьялары    бойы   Республикасы
               мен қамта-  үшiн 54 бiрлiк             Жоғарғы
               масыз ету   мөлшерiнде пәтер           Сотының
                           сатып алу.                 жанындағы Сот
                                                      әкiмшiлiгi
                                                      жөнiндегi
                                                      комитет,
                                                      облыстардағы,
                                                      Астана мен
                                                      Алматы
                                                      қалаларындағы
                                                      әкiмшiлер
____________________________________________________________________
 
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Шаралар судьяларға сот төрелiгiн сапалы, тәуелсіз әрі толық атқару үшін жағдай жасауға мүмкiндiк береді.

                                           

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң         
2004 жылғы 22 желтоқсандағы 
1354 қаулысына      
355-1-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 355-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2005.04.21.  N 372  қаулысымен.

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

005 "Жекелеген негiздер бойынша республикалық меншікке
түскен мүлiктi бағалау, сақтау және сатуды жүргізу"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2005 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 82 581 мың теңге (сексен екі миллион бес жүз сексен бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбір мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 26 шiлдедегi N 833  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жекелеген негiздер бойынша республикалық меншiкке айналдырылған (түскен) мүлiктi сатудан республикалық бюджетке қаражаттың түсуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: жекелеген негіздер бойынша республикалық меншікке түскен мүлікті сақтауға, тасымалдауға, бағалауға, сертификаттау және санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізуге, жөнелтуге, сатуға, жоюға және одан әрі пайдалануға байланысты қызметтерге уәкілетті органның ақы төлеуі.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
Р/с|Бағ.|Кiшi |Бағдарлама.|   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
 N |дар.|бағ. |ның (кіші  |(кіші бағдарлама. | асыру | орындаушылар
   |лама|дар. |бағдарлама.|лардың) іске асыру|мерзім.|
   |коды|лама |  лардың   |    жөніндегі     | дері  |
   |    |коды |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
 1  005        Жекелеген   Жекелеген негiздер  Жыл    Қазақстан
               негiздер    бойынша республика- iшiнде Республикасы
               бойынша     лық меншiкке түскен        Жоғарғы Соты
               республи-   мүлiктi сақтаумен,         жанындағы Сот
               калық мен-  тасымалдаумен, ба-         әкiмшiлiгi
               шiкке түс-  ғалауға, сертифи-          комитетi және
               кен мүлiктi каттау және сани-          облыстардағы,
               бағалау,    тарлық-эпидемиоло-         Астана,
               сақтау және гиялық сараптау            Алматы қала-
               сату        жүргiзуге, жөнел-          ларындағы
                           туге, сатуға, жоюға        әкiмшiлер
                           және одан әрi пай-
                           далануға байланысты
                           қызметтерге, сон-
                           дай-ақ басқа да
                           қызметтерге ақы
                           төлеу
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: жекелеген негiздер бойынша республикалық меншiкке түскен мүлiктi сатудан республикалық бюджетке қаражаттың түсуi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады