2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметі ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң 2005 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
85-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 85-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Агроөнеркәсiптiк кешен, орман және су шаруашылығы
саласындағы уәкiлеттi органның қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5618594 мың теңге (бес миллиард алты жүз он сегiз миллион бес жүз тоқсан төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң 50-бабы ; 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Су кодексiнiң 40-бабы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8 , 21, 25-баптары ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4 , 6-бабы ; "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкпен күресу және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 31 шiлдедегi N 427 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетi және Ұлттық Банктiң сметасы (бюджетi) есебiнен қамтыған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының бiрыңғай ақпараттық кеңестік тұжырымдасы және оны iске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 715 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгінде ақпараттық-маркетингiлiк жүйесiн құру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 30 қазандағы N 1627 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысы ; "2003-2005 жылдардағы кезеңде Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспарын (I саты) бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 21 тамыздағы N 843 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 29 желтоқсандағы N 1344 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратының және оның аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметтерiн оларға жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға жету үшiн қамтамасыз ету; кәсiби қызмет саласында теоретикалық және практикалық бiлiмдi, ептiлiктi және дағдыны жаңарту, материалдық-техникалық базаны жаңарту және нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппаратын және оның аумақтық бөлiмшелерiн ұстау. Ауыл шаруашылығы министрлігі Қазақстан Республикасы статистика жөнiндегi агенттiк белгiлеген формалардың бланкаларымен қамтамасыз ету.
      Ақпараттық-маркетингтiк жүйенi iлестiре алып жүру. Мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiптік деңгейiн көтеру. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң орталық аппараты мен аумақтық бөлiмшелердiң материалдық-техникалық бағасын нығайту және жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Агроөнеркә-
              сiптiк
              кешен,
              орман және
              су шаруашы-
              лығы сала-
              сындағы
              уәкілеттi
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2       001   Орталық      Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              органның     касының Ауыл шаруа-  бой-  Республикасы-
              аппараты     шылығы министрлiгi-  ында  ның Ауыл
                           нiң орталық аппара-        шаруашылығы
                           тын 400 бiрлiк             министрлігі
                           санында бекiтiлген
                           штат саны лимитi
                           шегінде ұстау.
                           Бекiтілген тиесiлі
                           қажеттiк нормативке
                           сәйкес 13 автокөлiк-
                           тi ұстау және жалға
                           алу. 34 дана көбей-
                           ту техникалары
                           (ксерокстер) мен 20
                           дана факстердi
                           техникалық қызметпен
                           қамтамасыз ету және
                           жөндеу.

3       002   Аумақтық     Қазақстан Республи-   Жыл  Қазақстан
              органдар-    касының Ауыл шаруашы- бой- Республикасы-
              дың аппа-    лығы министрлігінiң   ында ның Ауыл
              раттары      аумақтық бөлiмшеле-        шаруашылығы
                           рiн 7965 бiрлiк            министрлігі
                           санында бекiтiлген
                           штат саны лимиті
                           шегінде ұстау.
                           Жалпы саны 1250
                           автокөлiкті, оның
                           iшiнде, 695 арнайы
                           автокөлiктi, 247
                           қызметтік автокөлiк-
                           тi, 308 теңiз өзен
                           және кiшi мөлшерлi
                           су көлiктерi, бекi-
                           тiлген тиесілі
                           қажеттiк нормативi-
                           не сәйкес ұстау.
                           347 дана көбейту
                           техникаларын
                           (ксерокстер), 317
                           дана факстердi тех-
                           никалық қызметпен
                           қамтамасыз ету және
                           жөндеу.
                           Аудан аумағында
                           орналасқан заңды
                           және жеке тұлғалар-
                           дың астығының қозға-
                           лысына есеп жүргiзуі
                           жөнiндегi бланктердi
                           дайындау бойынша
                           қызметті төлеу.

4       007   Мемлекеттiк  Біліктілiгiн көтеру  Жыл   Қазақстан
              қызметшілер- бекiтiлген жоспарға  бой-  Республикасы-
              дiң білiктi- сәйкес мемлекеттiк   ында  ның Ауыл
              лігін        қызметкерлердiң            шаруашылығы
              арттыру      білiктілiгiн көтеру        министрлігі
                           бойынша қызмет сатып
                           алу, соның iшiнде
                           мемлекеттiк тілге
                           оқыту. Бiлiктілiктi
                           көтеру курстарын
                           өтетiн мемлекеттік
                           қызметкерлердiң
                           жарты жылдық саны
                           1777 адам.

5       008   Мемлекеттік  Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              органдардың  касы Ауыл шаруашы-   бой-  Республикасы-
              ғимаратта-   лығы министрлігінің  ында  ның Ауыл
              рын, үй-жай- орталық аппаратын,         шаруашылығы
              лары және    облыстық аумақтық          министрлігі
              құрылыста-   басқармалары мен
              рын күрделi  комитеттердiң, ғима-
              жөндеу       раттары мен құры-
                           лыстарын мемлекет-
                           тiк сараптаудың
                           қорытындысына сәй-
                           кес күрделi жөндеу
                           соның iшiнде:
                           орталық аппаратты;
                           Ақмола облыстық
                           басқармасын;
                           Орман және аңшылық
                           шаруашылығы комите-
                           тінiң Ақтөбе облыс-
                           тық басқармасын;
                           Орман және аңшылық
                           шаруашылығы комите-
                           тiнiң Атырау облыс-
                           тық басқармасын;
                           Орман және аңшылық
                           шаруашылығы комите-
                           тінiң Қызылорда
                           облыстық басқарма-
                           сын;
                           Су ресурстары жөнiн-
                           дегi комитетiнiң
                           Есіл бассейнi су
                           басқармасын;
                           Балық шаруашылығы
                           комитетінiң
                           Балхаш-Алакөл бас-
                           сейнi басқармасын;
                           Балық шаруашылығы
                           комитетінің Зайсан-
                           Ертiс бассейнi
                           басқармасын.

6       009   Мемлекеттік  Орталық аппаратқа    Жыл   Қазақстан
              органдарды   сатып алу: офистік   бой-  Республикасы-
              материал-    жиhаз - 30 жинақ,    ында  ның Ауыл
              дық-техника- орындықтар - 50            шаруашылығы
              лық жарақ-   бірлік, сейфтер - 5        министрлігі
              тандыру      бiрлiк, шаңсорғышы
                           - 7 бiрлiк, конди-
                           ционерлер - 15 бiр-
                           лiк, тоңазытқыштар
                           - 15 бiрлiк.

                           Орман және аңшылық
                           шаруашылығы комите-
                           тiнiң аумақтық
                           басқармаларына бөлу
                           үшін сатып алу:
                           бейне камералар -
                           10 бiрлiк, түнде
                           көретін приборлар -
                           16 бiрлiк, офистік
                           жиhаз - 10 жинақ,
                           автоматтар - 104
                           бiрлiк, қаршана - 6
                           бiрлік, рациялар -
                           100 бiрлiк, сейфтер
                           - 3 бiрлiк.

                           Балық шаруашылығы
                           комитетiнiң аумақтық
                           басқармаларына бөлу
                           үшін сатып алу:
                           жылдам жүзетін катер
                           - 1 бiрлiк, күзеттi
                           катерi - 9 бірлік,
                           аспалы моторымен
                           төрт орынды қайық -
                           86 бiрлiк, үрленген
                           резинкалы 2-4 орынды
                           қайықтар - 26 бiр-
                           лiк, бейнекамералар
                           - 10 бiрлiк, түнде
                           көретін приборлар -
                           14 бiрлiк, автомат-
                           тар - 200 бiрлiк,
                           қаршана - 18 бiрлік,
                           мотоцикл арбасымен
                           - 30 бiрлiк, кара-
                           биндер - 3 бiрлiк,
                           ҒӨО-тың лаборатория-
                           сын жарақтандыру -
                           5 бiрлiк, радиостан-
                           ция - IС - M802 -
                           10 бiрлiк, радио-
                           станция - IС M IV -
                           10 бiрлiк.

                           Ауыл шаруашылығы
                           министрлігінiң
                           аумақтық басқарма-
                           ларына бөлу үшiн
                           сатып алу:
                           техқадағалаудың
                           инженер инспектор-
                           ларына бақылау-
                           өлшегiш приборлар -
                           35 бiрлiктен төмен
                           емес, өсiмдiктер
                           карантинi инспектор-
                           лар үшiн жиhаз
                           жиынтығы (үстел,
                           орындық) - 18
                           бiрлiк, факстар -
                           5 бiрлiк.

7       017   Ақпараттық     Телекоммуникация-  Жыл   Қазақстан
              жүйелердiң   лық қызметтер:       бой-  Республикасы-
              жұмыс        Ақпараттық жүйелер   ында  ның Ауыл
              iстеуiн      мен локаль мәселе-         шаруашылығы
              қамтамасыз   лерді жолдамалау:          министрлігі
              ету және     Ауыл шаруашылығы
              мемлекеттік  министрлігінің
              органдарды   веб-сайтын ұстау,
              ақпараттық-  техникалық қолдау
              техникалық   және жаңарту,
              қамтамасыз   ақпараттық-марке-
              ету          тингтік жүйенi
                           және ақпараттық-
                           талдау веб-порталын
                           техникалық қолдау
                           және оны жолдамалау,
                           ресми көздерден
                           ақылы негiзде
                           ақпарат алу;
                           Локальды есептеу
                           торабына, желілiк
                           жабдықтарға және
                           есептеу техникасы-
                           ның құралдарына
                           жүйелiк қызмет
                           көрсету.
                           Картридждердi
                           үстемелеп толтырып
                           отыруды және жөн-
                           деудi, жинақтамалық,
                           қосалқы бөлшектердi
                           және шығыс мате-
                           риалдарын қоса
                           алғанда, компьютер-
                           лiк, перифериялық
                           құралдар мен орг-
                           техникаға техника-
                           лық қызмет көрсету
                           (серверлер - 8 бiр-
                           лiк, жұмыс станция-
                           лары - 400 бiрлiк,
                           принтерлер - 192
                           бiрлiк).
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiне және оның аумақтық бөлiмшелерiне жүктелген функциялары мен мiндеттерi сапалы және уақытылы орындау;
      Ауыл шаруашылығы Министрлiгiнiң қызметкерлерiнiң кәсіби деңгейiн қазiргi экономикалық жағдайға сәйкес сапалы оқытудың жүйесiн қалыптастыру және дамыту арқылы арттыру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
86-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 86-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Жердiң мелиоративтiк жай-күйiн сақтау және жақсарту"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 211728 мың теңге (екi жүз он бiр миллион жеті жүз жиырма сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Жер Кодексiнiң 159 - 161 , 99-баптары ; Қазақстан Республикасы Су кодексiнiң 95-бабы , Қазақстан Республикасы Бюджеттiк кодексiнiң 50-бабы , "Агроөнеркәсiптiк кешен салаларын несиелеу және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы; "2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылдың 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: суармалы жерлерге және дренаждық жүйесiн жетiлдiру жобасы объектiлерiне мониторинг жүргiзу, республиканың суармалы жерлерiнiң мелиоративтік жай-күйiн бағалау, әдiстемелiк және мөлшерлiк құжаттамаларды әзiрлеу, мониторингке ақпараттық қамтамасыз етудi әзiрлеу, суармалы жерлерге керi әсер етудi жеңiлдету жөнiндегі ұсыныстар мен iс-шараларды әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Жердің
              мелиоратив-
              тік жай-
              күйін
              сақтау және
              жақсарту

2       100   Гидрогеоло-  Штаттық саны 92      Жыл   Қазақстан
              гия-мелиора- адам болатын "Жетi-  бой-  Республикасы-
              тивтік       су гидрогеология-    ында  ның Ауыл
              экспеди-     лық-мелиоративтік          шаруашылығы
              циялар       экспедициясы"              министрлігінiң
                           мемлекеттік меке-          Су ресурстары
                           менi мынадай жұмыс-        жөнiндегi
                           тарды жүргізу              комитетi
                           үшiн ұстау:
                           суармалы жерлердi
                           агромелиоративтiк
                           зерттеу 700 мың
                           гектар, соның
                           ішiнде Алматы
                           облысында 662 мың
                           гектар, Жамбыл
                           облысында 38 мың
                           гектар, суландыру
                           жүйесiн жетiлдiру
                           жобасы объектiле-
                           рiнде 20465 гектар,
                           соның iшiнде:
                           Жетісу экспедиция-
                           сында 8704 гектар,
                           солтүстік бөлімінде
                           11761 гектар;
                           ыза сулардың деңгей-
                           дiк-тұздық режимiне
                           тұрақты гидрогеоло-
                           гиялық стационарлық
                           бақылаулар - 8400
                           өлшеу;
                           коллекторлық-кәріз-
                           дік су ағымына
                           гидрогеологиялық
                           бақылау 550 өлшеу;
                           ұңғымаларды жөндеу
                           490 дана;
                           6000 гектарға
                           топырақты-тұздық
                           түсiрiмдер;
                           лабораториялық тал-
                           даулар 5000 шартты
                           бiрлiк;
                           суармалы жерлердiң
                           есебi мен картогра-
                           фиялық деректерiн
                           құрастыру;
                           суармалы жерлерге
                           керi әсер етудi
                           жеңiлдету жөнiндегi
                           ұсыныстар мен iс-
                           шараларды әзiрлеу.

                           "Жетiсу гидрогеоло-
                           гиялы-мелиоративтiк
                           экспедициясы"
                           мемлекеттiк мекеме-
                           сiне мыналарды
                           сатып алу:
                           автокөлiктер - 3
                           бiрлiк;
                           арнайы автокөлiк -
                           1 бiрлiк;
                           компьютер - 1
                           бiрлiк;
                           оргтехника - 1 бiр-
                           лiк;
                           басқа аспаптармен
                           жабдықтар - 7 бiр-
                           лiк;
                           кеңселiк жиhаздар
                           - 5 жиынтық.

                           Штаттық саны 85 адам
                           болатын "Оңтүстiк
                           Қазақстан гидрогео-
                           логиялық-мелиоратив-
                           тiк экспедиция"
                           мемлекеттік мекеменi
                           мынадай жұмыстарды
                           жүргізу үшiн ұстау:
                           суармалы жерлердi
                           агромелиоративтiк
                           зерттеу 617276 гек-
                           тар, (соның iшiнде
                           Оңтүстiк Қазақстан
                           облысында - 511683
                           гектар, Жамбыл
                           облысында 105593
                           гектар), суландыру
                           жүйесiн жетiлдiру
                           жобасы объекттерiнде
                           9637 гектар және су
                           ресурстарын басқару
                           жобасы мен суландыру
                           жүйесiн жетiлдiру
                           жобасы жерлерiн
                           қалпына келтiруге
                           39300 гектар;
                           ыза сулардың деңгей-
                           дiк-тұздық режимiне
                           тұрақты гидрогеоло-
                           гиялық стационарлық
                           бақылаулар 30472
                           өлшеу;
                           коллекторлық-кәріз-
                           дiк су ағымына
                           гидрогеологиялық
                           бақылау - 2168 өлшеу;
                           ұңғымаларды жөндеу-
                           ге - 624 дана;
                           49000 гектарға
                           топырақтық-тұздық
                           түсiрiмдер;
                           лабораториялық
                           анализдер - 10106
                           шартты бiрлiк;
                           суармалы жерлердiң
                           есебiмен картогра-
                           фиялық деректерiн
                           құрастыру;
                           суармалы жерлерге
                           керi әсер етудi
                           жеңiлдету жөнiндегi
                           ұсыныстар мен іс-
                           шараларды әзiрлеу.
                           "Оңтүстiк Қазақстан
                           гидрогеологиялық-
                           мелиоративтiк
                           экспедициясы"
                           мемлекеттік мекеме-
                           сiне мыналарды алу:
                           арнайы автокөлiк -
                           6 бiрлiк;
                           аспаптар мен құрал-
                           дар - 3 бiрлiк;
                           компьютерлер - 3
                           бiрлiк;
                           оргтехника - 4
                           бiрлiк;
                           тұрмыстық техника-
                           лар - 2 бiрлiк;
                           бұрғылаушылар үшiн
                           тұрмыстық вагон - 1
                           бiрлiк.

                           Штаттық саны - 50
                           адам болатын
                           "Қызылорда гидро-
                           геологиялық-мелиора-
                           тивтiк экспедициясы"
                           мемлекеттік мекеменi
                           мынандай жұмыстарды
                           жүзеге асыру үшiн
                           ұcтaу:
                           суармалы жерлердi
                           агромелиоративтiк
                           зерттеу 300000
                           гектар, суландыру
                           дренаждық жүйесiн
                           жетiлдiру жобасы
                           объектiлерiнде 1034
                           гектар;
                           ыза сулардың деңгей-
                           дiк-тұздық режимiне
                           тұрақты гидрогеоло-
                           гиялық стационарлық
                           бақылаулар 10000
                           өлшеу;
                           коллекторлық-кәрiз-
                           дiк су ағымына
                           гидрогеологиялық
                           бақылау 200 өлшеу;
                           ұңғымаларды жөндеу-
                           ге 300 дана;
                           2000 гектарға
                           топырақтық-тұздық
                           түсiрiмдер;
                           лабораториялық
                           талдаулар 3000
                           шартты бiрлiк;
                           суармалы жерлердің
                           есебi мен картогра-
                           фиялық деректерiн
                           құрастыру;
                           суармалы жерлерге
                           кері әсер етудi
                           жеңiлдету жөнiндегi
                           ұсыныстар мен iс-
                           шараларды әзiрлеу.

                           Қызылорда гидрогео-
                           логиялық-мелиоратив-
                           тiк мемлекеттік
                           мекемесiне мыналарды
                           сатып алу:
                           аспаптар мен
                           құралдар 7 бiрлiк;
                           арнайы автокөлiк 3
                           бiрлiк;
                           лабораториялық
                           жабдықтар 2 бiрлiк.

3       101   "Қазагроме-  Штаттық саны 23 адам Жыл   Қазақстан
              лиосу        болатын "Қазагроме-  бой-  Республикасы
              шаруашылы-   лиосушар" республи-  ында  Ауыл шаруашы-
              ғы" респу-   калық мемлекеттiк          лығы
              бликалық     органға мемлекеттiк        министрлігінің
              әдiстеме-    мекемесiн мынандай         Су ресурстары
              лiк орталығы жұмыстарды жүзеге          жөніндегі
                           асыру үшiн ұстау:          комитеті
                           жобалық-зерттеу
                           жұмыстарын респуб-
                           ликалық бiркелкi
                           нормативтiк-әдiсте-
                           мелiк құжаттармен
                           қамтамасыз ету
                           және әзiрлеу;
                           гидромелиоративтiк
                           және су шаруашылы-
                           ғына арналған жоба-
                           ларды бiрыңғай
                           ақпараттық қамтама-
                           сыз етудi әзiрлеу;
                           гидромелиоративтiк
                           және су шаруашылығын
                           белгілеу жобаларын
                           сараптан өткiзу және
                           қорытындысын беру;
                           аймақтық жобалау-
                           зерттеу кәсiпорын-
                           дарының координация-
                           лық қызметтерiн
                           жүзеге асыру;
                           су шаруашылығы және
                           гидромелиоративтiк
                           жүйелердi қалпына
                           келтiруге инвестиция
                           "Казагромелиосушар"
                           республикалық
                           мемлекеттiк органға
                           мыналарды алу:
                           компьютерлер 3
                           бiрлiк.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: суармалы жерлердiң мелиоративтiк жай-күйiн бағалау өлшемдерi, және оларды пайдалану жөнiндегi ұсынымдардың сапасы жақсаруының жолдарынан топырақ құнарлығы артып ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлiгi өседi, жобалау iздестiру жұмыстарының сапалы және тиiмдi орындалуы, келiсiлген нормалармен және ережелермен қамтамасыз ету, бiлiктiлiк қорытындыларын беру және жобалардың сараптамасын жүргізу мелиорация саласында техникалық-экономикалық негiздеу және жобалау-сметалық құжаттар құнының арзандауына себеп болады.

Қазақстан Республикасы 
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
87-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 87-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Өсiмдiктердi қорғау"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2786076 мың теңге (екi миллиард жетi жүз сексен алты миллион жетпiс алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Өсiмдiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 3 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Карантиндiк объектілер мен аса қауiптi зиянкес организмдердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1295 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң жекелеген мемлекеттік мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 19 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: республика аумағындағы фитосанитариялық жағдайға жүйелi бақылау жүргізу, соның негiзiнде ұзақ, орта және қысқа мерзiмдi болжамдар жасау, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен ауруларының жаппай дамуы мен таралуы ошақтарын анықтау, сондай-ақ ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерiмен күрес.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Өсiмдiктердi
              қорғау

2       100   Сортаңдан-   Мынадай iс-шаралар-  Жыл   Қазақстан
              ған (бүлiн-  ларды орындау бойын- бой-  Республикасы-
              ген) алаң-   ша қызметтерге       ында  ның Ауыл
              дарды анық-  көрсетiлген ақы            шаруашылығы
              тау және     төлеу:                     министрлiгi
              аса қауiптi  ауыл шаруашылығы
              зиянды орга- дақылдарының аса
              низмдepгe    қауіпті зиянкес
              қарсы күрес  организмдерi тарал-
              жүргiзу      ған (залалданған)
                           30 244 мың гектар
                           алаңда болжамның
                           70% төмен емес дәл-
                           дiгімен зерттеулер
                           жүргізу;
                            шамамен 2,8-3,0
                           миллион гектар
                           алаңда химиялық
                           өңдеудi қамтамасыз
                           ететiн республикада
                           қолдану үшiн тiркел-
                           ген пестицидтердi
                           сатып алу, оның
                           iшiнде қор қалыптас-
                           тыру;
                           кедендiк процеду-
                           ларды жүргiзу;
                           пестицидтердi, оның
                           ішінде пестицидтер
                           қорларын арнайы
                           автокөлiкпен белгі-
                           ленген орынға дейiн
                           жеткiзу;
                           сатып алынатын
                           пестицидтердi, оның
                           iшiнде пестицидтер
                           қорларын тиiстi
                           жағдайларда сақтау;
                           Қазақстан Республи-
                           касының Үкiметi
                           бекiткен тiзбеде
                           анықталған зиянкес-
                           тер мен ауруларға
                           қарсы барлығы
                           шамамен 2,8-3,0
                           миллион гектар
                           алаңда биологиялық
                           тиiмділік 80-85%
                           төмен болмайтын
                           химиялық өңдеу
                           жүргiзу.
                           486 тонна көлемін-
                           дегі тыйым салынған,
                           жарамсыздыққа кел-
                           ген пестицидтердiң
                           қалдықтары мен
                           олардың ыдыстарын
                           жинау, жеткiзу және
                           көмiп тастау.

3       101   Фитосани-    "Фитосанитариялық    Жыл   Қазақстан
              тариялық     диагностика және     бой-  Республикасы-
              диагностика  болжамдау Республи-  ында  ның Ауыл
              және         калық әдiстемелiк          шаруашылығы
              болжамдау    орталығына" жатқы-         министрлiгi
              республика-  зылған 482 штаттық
              лық әдiсте-  бiрлiгi бар,
              мелiк орта-  4200 мың гектар
              лығы         алаңда зиянкестердiң,
                           1540 мың гектар
                           алаңда өсiмдiк
                           ауруларының,
                           800 мың гектар
                           алаңда арамшөптердiң
                           пайда болуына, дамуы-
                           на және таралуына
                           жүйелi түрде бақылау
                           жасау үшін
                           мемлекеттiк мекеме-
                           нi ұстау.
 
                                                      13 бiрлiк арнаулы
                           көлiк құралдарын,
                           194 бiрлiк зертхана-
                           лық құрал-жабдықтар-
                           ды, 95 бiрлiк орг-
                           техниканы, 174
                           бiрлiк басқа тауар-
                           лар мен құрал -
                           жабдықтарды сатып
                           алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: зиянкестер, өсiмдiк аурулары және арамшөптер таралуының шүбәсiз болжамдарын жасау, тиiстi жылға қорғау iс-шараларын жоспарлау, ауыл шаруашылығы дақылдарының аса қауiптi зиянкестерi мен аурулары таралған (залалданған) алаңдарын 10%-ға азайту және егінді сақтау.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
88-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 88-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Өсiмдiктер карантинi"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 776420 мың теңге (жетi жүз жетпiс алты миллион төрт жүз жиырма мың теңге)
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Өсiмдiктер карантинi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 11 ақпандағы Заңының 18-бабы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi жүйесiнде мемлекеттiк мекемелердi құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 941 қаулысы ; "Карантиндiк объектiлермен аса қауiптi зиянкес организмдердiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 10 желтоқсандағы N 1295 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң жекелеген мемлекеттік мекемелерiн құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 15 қаңтардағы N 19 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы аумақтарын карантиндiк объектiлерден қорғау жөнiндегі ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 1 тамыздағы N 773 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлер таралуының алдын алу болдырмау мен профилактика және Қазақстан Республикасының аумағында қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк мекемелерiнiң ic-әрекетiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлер таралуының алдын алу және болдырмау қолайлы фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз ету;
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Өсiмдiктер
              карантині

2       100   Өсiмдiктер   Карантинге жатқы-   Қаран-  Қазақстан
              карантинi    зылған өнiмге шама- тинге   Республикасы-
              жөнiндегi    мен 24 мың зертха-  жатқы-  ның Ауыл
              мемлекеттік  налық фитосанитар-  зылған  шаруашылығы
              мекемелер    лық сараптама       өнiмде  министрлігі
                           жүргiзу, оның iшiн- каран-
                           де карантиндiк      тиндiк
                           объектілердiң болу- объек-
                           ын анықтау және     тілер
                           олардың түрлiк      болуын
                           құрамын айқындау    және
                           үшiн 35 штаттық     олар-
                           бiрлiгi бар Респу-  дың
                           бликаның карантин-  түрлік
                           дiк зертхананы      құра-
                           ұстау.              мын
                           15 бiрлiк оргтехни- анық-
                           каны, 31 зертхана-  тауға
                           лық және басқа мен  шама-
                           құрал-жабдықтар 4   мен 24
                           бiрлiк сатып алу.   мың
                           Зиянкестердi,       зерт-
                           өсiмдiктердi, өсiм- хана-
                           дiк ауруларын және  лық
                           арамшөптердi анық-  фито-
                           тауға сараптама     сани-
                           жүргiзу үшiн,       тария-
                           жемiс-жидек дақыл-  лық
                           дарының шамамен 220 талдау-
                           сорт үлгiлерiн      лар
                           (қалемшелер, көшет- жүргізу
                           тер, тұқымдар,      үшін
                           түйнек, жуа шық,    штат
                           тамыртүйнек, жемiс  саны
                           үлгiсi) және        35
                           жемiс-жидек пен     адам-
                           басқа дақылдардың   дық
                           түрлi өсiрiлген     "Рес-
                           өсiмдiктерiнiң 3670 публи-
                           данасын өсiмдiктер- калық
                           дің вегетациялық    каран-
                           кезеңiнде апта      тиндік
                           сайын карантинге    зерт-
                           жатқызылған өнiмдi  хана"
                           зерттеу және тексе- мемле-
                           рiп жатқан каран-   кеттік
                           тинге жатқызылған   меке-
                           материалдарды күту  месін
                           жөнiндегi агротех-  ұстау.
                           никалық iс-шара-
                           ларды жүргiзу,
                           соның iшiнде:
                           тексеруге түскен
                           материалдар үшiн
                           тиiстi ата тамыр-
                           шасын өсiру;
                           келiп түскен мате-
                           риалдарды егу,
                           отырғызу және себу;
                           суару, қоректендi-
                           ру, отау, культи-
                           вациялау, химиялық
                           өңдеу, кесу және
                           тағы басқа;
                           карантиндiк тексе-
                           ру аяқталысымен
                           таза отырғызу, егу
                           немесе тұқымдық
                           материалды шығару
                           үшiн 12 штаттық
                           бiрлiгi бар
                           Республикалық
                           жемiс-жидек жерсiн-
                           дiру карантиндiк
                           көшеттігі мемлекет-
                           тiк мекемесiн
                           ұстау.
                           5 зертханалық
                           құрал-жабдықтарды,
                           2 басқа лаборатор-
                           лық аспаптар мен
                           құрал-жабдықтар
                           сатып алу. Тексерi-
                           ліп жатқан дәндi
                           дақылдар мен жүгерi
                           тұқымының сорт
                           үлгілерiн күту
                           жөніндегі химиялық
                           және агротехникалық
                           iс-шараларды, соның
                           iшiнде:
                           топырақты себу
                           алдындағы өңдеудi;
                           дәндi дақылдар мен
                           жүгерiнiң келіп
                           түскен импорттық
                           сорт үлгiлерiн себу
                           және өсiрудi;
                           отау, культивациялау,
                           химиялық өңдеу,
                           қоректендiру және
                           тағы басқа жүргiзудi;
                            карантиндiк тексеру
                           аяқталысымен таза
                           тұқым материалын
                           шығаруды жүргiзу
                           жолымен дәндi,
                           дәндi-бұршақты
                           дақылдардың және
                           жүгерiнiң импорттық
                           сорт үлгiлерiн
                           карантиндiк объекті-
                           лермен жасырын
                           залалдануына шама-
                           мен 70 сорт үлгiле-
                           рін тексеру үшiн 18
                           штаттық бiрлiгі бар
                           Республикалық дәндi
                           дақылдардың
                           жерсiндiру-каран-
                           тиндiк көшеттiгi
                           мемлекеттік мекеме-
                           сiн ұстау.
                            2 бiрлiк зертхана-
                           лық құрал-жабдықтар-
                           ды, 4 бiрлiк басқа
                           құрал-жабдықтар мен
                           техникалар сатып
                           алу.

3       101   Карантиндiк  Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              зиянкестер-  касы Үкiметi анықта- бой-  Республикасы-
              дiң, өсiм-   ған тiзбе бойынша    ында  ның Ауыл
              дiк ауру-    карантиндiк объек-         шаруашылығы
              ларының      лердiң таралу              министрлiгi
              және арам-   ошақтарын табу,
              шөптердiң    оқшаулау және жою
              таралу       жөнiндегi iс-шара-
              ошақтарын    ларды жүзеге асыру,
              анықтау,     оның iшiнде:
              оқшаулау     60 кәсiпорындарда
              және жою     және 1500-1600 мың
                           гектар алаңда каран-
                           тиндiк объектiлер-
                           дiң болуына зерттеу
                           жүргiзу;

                           запасты жаңарту мен
                           толықтыру үшiн алу-
                           ды қоса химиялық
                           препараттарды 180-
                           200 мың гектар
                           алаңда карантиндік
                           зиянкестерге қарсы
                           күрес үшiн
                           инсектицидтердi;
                           кедендiк рәсiмдердi
                           жүргізу;
                             запасты қоса
                           химиялық препарат-
                           тарды сақтау;
                           запасты қоса химия-
                           лық препараттарды
                           белгiленген жерге
                           жеткiзу;
                            шамамен 180-209
                           мың гектар алаңда
                           карантиндiк зиянкес-
                           тер мен арамшөптер-
                           ге қарсы химиялық
                           күресу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: карантиндiк зиянкестер, өсiмдiктердiң аурулары мен арамшөптердiң таралу ошақтарын табу, оқшаулау, жою, егiндi сақтау, карантиндiк объектiлердi уақытылы жою мақсатында оларды анықтау үшiн карантинге жатқызылған өнiмге зертханалық фитосанитариялық талдау жүргiзудi, өсiмдiктер карантинi жөнiндегi мемлекеттiк мекемелерге сараптамаға келiп түскен импорттық өсiмдiк материалдарын Қазақстан Республикасының аумағында карантиндiк объектiлердiң таралуын 100%-ға болдырмау және тексерiстен кейiн сау егілетiн, ұластырылатын және тұқымдық материал шығару.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
89-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Тұқымдық және көшет материалының сорттық
және себу сапаларын анықтау"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 156845 мың теңге (бip жүз елу алты миллион сегiз жүз қырық бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Агроөнеркәсiп кешенi саласын кредиттеу және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы; "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12, 4-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 мамырдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк астық ресурстарын пайдалану, қалыптастыру  және сақтау Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бүкiл егiс алқабына жоғары өнiмдi сорттардың тексерiлген тұқымдарын себудi қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өнiмдерінiң түсiмдiлiгiн арттыру, өсiмдiк шаруашылығы өсiмдiктерiнiң сапасын жақсарту және елiмiздiң азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер, элиталық және бiрегей тұқымдарды өндiрушiлер, мемлекеттiк сорт сынайтын учаскелер мен станциялар, мемлекеттiк тұқым ресурстары үшiн ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң тұқым сапасына уақытылы және бiлiктi сараптама жүргiзу, олардың сапасының қолданыстағы мемлекеттiк стандартқа сәйкестiгiн анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Тұқымдық     отандық ауыл шаруа-  Жыл   Қазақстан
              және көшет   шылығы тауарын       бойы  Республиканың
              материалы-   өндiрушілер, элита-        Ауыл шаруашы-
              ның сорт-    лық және бiрегей           лығы
              тық және     тұқымдарды, бiрiн-         министрлiгi
              себу сапа-   шi, екiншi және
              ларын        үшiншi өсiп-өнуi
              анықтау      тұқымдарын өндiру-
                           шілер, мемлекеттік
                           сорт сынау учаске-
                           лерi мен станция-
                           лар, тиісті мемле-
                           кеттік стандарт-
                           тармен көзделген
                           көрсеткiштерi
                           (өнгіштік немесе
                           тiршілiкке бейiмді-
                           лігі, ылғалдылығы,
                           1000 дәннiң салма-
                           ғы, тазалық, зиян-
                           кестермен жайлану,
                           аурулармен дерт-
                           теу). Сапа бойынша
                           мемлекеттiк тұқым
                           ресурстары үшiн
                           ауыл шаруашылығы
                           өсiмдiктерi тұқым-
                           дарының сорттық
                           және егiстiк сапа-
                           сына 247 мың
                           зерттеу жүргiзу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң, элиталық және бiрегей тұқымдарды, бiрiншi, екiншi және үшiншi өсiп-өнуi тұқымдарын өндiрушiлердiң, мемлекеттiк сорт сынау учаскелерi мен станциялардың себуге арналған ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi тұқымдарының сапасын тексерудi қамтамасыз ету және сапалы тексерiлген тұқымдарды себудiң арқасында ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң түсiмдiлiгін 15% тиiстi көтеру;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң себуге пайдаланатын тұқымдардың өзiндiк құнын төмендету;
      тексерiлмеген сапасыз тұқымдарды себудi жүзеге асыруды тәжiрибеден алып тастау; отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi толық көлемiнде жоғары сапалы элиталық және репродукциялық тұқымдармен қамтамасыз ету, мемлекеттiк тұқым ресурстарын сапа шартына сай тұқым материалдармен қалыптастыру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
90-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 90-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын дамытуды мемлекеттік қолдау"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8101211 мың теңге (сегiз миллиард бір жүз бір миллион екі жүз он бір мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Су кодексi 135-бабы ; "Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы ; "Қаржы лизинг туралы" Қазақстан Республикасының заңы 2 , 15, 21-баптары ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 4-бабы ; "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабы ; "Өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 12-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; Республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 5 ақпандағы N 110 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 18 наурыздың "Аграрлық-өнеркәсiптiк сектордың қаржылау және қаражаттандыру кейбiр сұрақтары бойынша" қаулысы; "Ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге су жеткiзу жөнiнде көрсетiлетiн қызметтердiң құнын субсидиялау ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 99 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: егiншiлiк, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу, ауыл шаруашылығындағы өсiмдiк шаруашылығын сақтандыру саласындағы ауыл шаруашылығын дамытуды ынталандыру, ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеу жөнiндегi отандық кәсiпорындар өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлігін арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлiгiн және өсiмдiк шаруашылығы өндiретiн өнiмнiң сапасын арттыру, тұқым шаруашылығын дамыту, ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң гендiк қорын:
      бiрегей тұқымдарды элиталық тұқымдарды және бiрiншi ұрпақтағы будандарды толық қажеттiлiкте өсiру үшiн қажет сапада және сұрыпталымда өндiру;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң қол жететiндігін қамтамасыз ету жолымен ауыл асыл тұқымды өнiмге (материалға) шаруашылығы жануарлардың тестiк қорын, сақтау және дамыту, солардың асыл тұқымдық және өнiмдi сапаларын арттыру және мал шаруашылығы, еттi құс шаруашылығы және спорттық жылқы шаруашылығы бойынша мал шаруашылығының асыл тұқымдық базасын қалпына келтiру;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер үшiн минералдық тыңайтқыштардың, тұқымдар дәрiлеуiштерiнiң және гербицидтердiң құнын арзандату;
      лизинг алушыларға лизингке берiлетiн ауыл шаруашылығы техникасының құнын лизинг алушылармен төленуiне және республикалық бюджетке қайтарылуына тиiс сыйақы (мүдде) бөлiгінiң сомасына арзандату;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге суарусуын жеткiзудiң құнын арзандату;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге жер суару суларын жеткiзу құнын арзандату;
      ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындарға берiлетiн жабдықтардың құнын лизингiге алушылар төлеуге және соңынан республикалық бюджетке қайтаруға жататын сыйақы бөлiгi сомасына арзандату;
      мiндеттi сақтандыру төлемiнiң бiр бөлiгін сақтандырушыға қайтару арқылы өсiмдiк шаруашылығындағы мiндеттi сақтандыруды мемлекеттiк қолдау;
      ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу кәсiпорындарын төлейтiн қаражаттар айналымын толықтыруға берiлетiн екiншi деңгейдегi банктердiң несиелерiнiң проценттiк ставкалары бойынша төлем ақыларын iшінара арзандату;
      саны аз және жоғалып бара жатқан малдардың коллекциялық табындар қалыптастыру, олардың сандарын арттыру және жоғары өнiмдi ауыл шаруашылығы малдар алу;
      жаңа тұқымдар, тұқым iшiндегі тұрпаттар мен аталық iздер шығару және құру үшiн бағалы генетикалық материалдарды пайдалану;
      республикалық бюджеттен бөлiнетiн кредиттердi пайдаланғаны үшiн жергiлiктi бюджеттердiң республикалық бюджеттерге төлейтiн сыйақы (мүдде) сомаларын өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Ауыл шаруа-
              шылығын
              дамытуды
              мемлекет-
              тiк қолдау

2       100   Тұқым шару-  Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              ашылығын     касының Yкiметi      бой-  Республикасы-
              дамытуды     белгiлейтін тәртiп-  ында  ның Ауыл
              қолдау       пен мыналарды қоса,        шаруашылығы
                           тұқым шаруашылығын         министрлiгi
                           субсидиялау:
                           5000-5100 тонна
                           бiрегей тұқымдарды
                           және 60000-61000
                           дана жемiс-жидек
                           көшеттерiн өндiру-
                           дiң шығынын (40%-ға
                           дейiн) өтеу;
                           аласа дiңдi тiлету-
                           шiлерінің аналық
                           қайтамасын 5 гектар
                           алқабында салу үшiн
                           шығындарды толық
                           өтеу; отандық ауыл
                           шаруашылығы тауа-
                           рын өндiрушiлерге
                           сатылған 54000-
                           56000 тонна элита-
                           лық тұқымдардың
                           құнын (40%-ға
                           дейiн) арзандату.

3       101   Асыл тұқым-  Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              ды мал       касының Үкiметi      бой-  Республикасы-
              шаруашылы-   белгiлеген тәртiп-   ында  ның Ауыл
              ғын дамыту-  пен асыл тұқымды           шаруашылығы
              ды қолдау    мал шаруашылығын           министрлiгi
                           дамытуды субсидия-
                           лау, оған қоса:
                           отандық ауыл шаруа-
                           шылығы тауарын
                           өндiрушiлерге саты-
                           латын асыл тұқымды
                           өнiмнiң (материал-
                           дың): асыл тұқымды
                           төлдердiң - 10500-
                           12000 тонна тiрiдей
                           салмағын, асыл
                           тұқымды жұмыртқаның
                           - 9500-11500 мың
                           данасын, бұқалар
                           ұрықтарының - 1500-
                           1800 мың дозасының
                           құнын жартылай
                           (50%-ға дейiн)
                           арзандату;
                           мал тұқымын асыл-
                           дандыру орталығына
                           40 бас асыл тұқымды
                           бұқаларды сатып алу
                           мен 140 бас малды
                           күтіп-бағу және
                           олардың ұрықтары
                           мен эмбриондарын
                           алу, сақтау және
                           пайдалану жөнiндегi
                           шығыстарды толық
                           өтеу;
                           еттi құс өсiру
                           жөнiндегi асыл
                           тұқымды шаруашылығы-
                           на 24500 бас бала-
                           пандарды сатып алуға
                           арналған шығыстарды
                           және оларды азықтан-
                           дыру үшiн сатып
                           алынатын құрама
                           жемнiң құнын толық
                           өтеу;
                           мал тұқымын асылдан-
                           дыру орталығына 150
                           бас аталық қошқар-
                           ларды сатып алуға
                           және күтiп-бағуға
                           жұмсалған шығыстар-
                           ды толық өтеу;
                           асылдандыру iсiн
                           дамыту үшiн сатып
                           алынатын арнайы
                           технологиялық,
                           лабораториялық
                           құрал-жабдықтар мен
                           жиhаздардың, арнайы
                           ауыл шаруашылығы
                           және ұйымдастыру
                           техникасының:
                           технологиялық жаб-
                           дықтар 35 бiрлiк;
                           ұрықтандырушыға
                           арналған 35 жинақ-
                           талым;
                           арнайы ауыл шаруа-
                           шылығы және ұйым-
                           дастыру техникасы
                           - 27 бiрлiк;
                           лабораториялық
                           жиhаз бен жабдық-
                           тардың (стерилиза-
                           тор, дистилятор,
                           термостат) құнын
                           толық өтеу;
                           қостанай тұқымын
                           өсiретiн асыл
                           тұқымды зауытта
                           араб тұқымының 2
                           айғырын сатып
                           алуға, 300 асыл
                           тұқымды жылқыны
                           өсiруге, күтіп-ба-
                           ғуға, үйретуге,
                           аталық айғырлардың
                           ұрығын алуға, сақ-
                           тауға жұмсалған
                           шығыстарды толық
                           өтеу;
                           асыл тұқымды мал
                           шаруашылығы субъек-
                           тілерiнiң республи-
                           калық және жергілiк-
                           тi бюджеттерге мер-
                           зiмi ұзартылған
                           салықтар бойынша
                           берешектерiн өтеу.

4       102   Өндiрілетін  Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              ауыл шаруа-  касының Yкiметi      бой-  Республикасы-
              шылығы       белгілеген тәртiп-   ында  ның Ауыл
              дақылдары-   пен отандық ауыл           шаруашылығы
              ның шығым-   шаруашылығы тауарын        министрлiгi
              дылығы мен   өндiрушiлер сатып
              сапасын      алған 60,0-70 мың
              арттыруды    тонна минералдық
              қолдау       тыңайтқыштардың,
                           150,0 - 175,6 мың
                           литр тұқым улағыш-
                           тардың, 380,0 -
                           421,2 мың литр
                           гербицидтердiң
                           құнын 40% арзандату.

5       103   Ауыл шаруа-  Қазақстан Республи-  Жыл   Уәкіл ұйым
              шылығы       касы Үкiметiнiң      бой-  Қазақстан
              техникасы-   шешiмiне сәйкес      ында  Республикасы-
              ның қаржы    лизинг негiзiнде           ның Ауыл
              лизингi      ауыл шаруашылығы           шаруашылығы
              бойынша      техникасымен қамта-        министрлiгi
              сыйақы       масыз етуге уәкi-          Қазақстан
              (мүдде)      летті болатын ұйым-        Республикасы-
              ставкасын    ның (уәкiлетті ұйым)       ның Қаржы
              өтеу         ауыл шаруашылығы           министрлiгi
                           техникасының лизингi
                           бойынша сыйақыны
                           (мүдденi) республи-
                           калық бюджетке
                           аударуы;
                           "Агроөнеркәсiп
                           кешенiне кредит беру
                           және оны субсидиялау
                           кейбiр мәселелерi
                           туралы" Қазақстан
                           Республикасы Үкiме-
                           тiнiң 2003 жылғы 18
                           наурыздағы N 259
                           қаулысымен бекiтiл-
                           ген 2003 жылға
                           арналған лизинг
                           негiзiнде ауыл
                           шаруашылығы техни-
                           касымен қамтамасыз
                           етуге кредит беру
                           және сыйақы (мүдде)
                           ставкасын өтеу
                           ережесiне сәйкес
                           Қазақстан Республи-
                           касының Қаржы
                           министрлігінiң
                           уәкiлеттi ұйымға
                           сыйақы (мүдде)
                           ставкасын өтеуi.

6       104   Ауыл шаруа-  Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              шылығы       касының Yкіметімен   бой-  Республикасы
              тауарларын   белгіленетiн тәр-    ында  ның Ауыл
              өндiруші-    тiппен Ауыл шаруа-         шаруашылығы
              лерге су     шылығы тауарын             министрлігі Су
              жеткiзу      өндiрушілерге су           ресурстарының
              жөнiнде      жеткiзу жөнiнде            комитеті
              көрсетiлетiн қызметтердiң құнын
              қызметтер    арзандату.
              құнын
              субсидиялау

7       105   Ауыл шаруа-  Жауапты орындаушы    Жыл   Уәкіл ұйым
              шылығы өнiм- ның (уәкiлетті       бой-  Қазақстан
              дерiн        ұйымның) ауыл        ында  Республикасы-
              өңдейтiн     шаруашылығы өнiмiн         ның Ауыл
              кәсiпорын-   қайта өңдеу жөнiн-         шаруашылығының
              дарға арнал- дегi кәсiпорындар          министрлігі
              ған жабдық-  үшiн жабдықтың             Қазақстан
              тардың қаржы лизингі бойынша            Республикасы-
              лизингi      сыйақыны (мүдденi)         ның Қаржы
              бойынша      республикалық бюд-         министрлігі
              сыйақы       жетке аударуы;
              (мүдде)      Қазақстан Республи-
              ставкасын    касының Үкiметiмен
              өтеу         бекiтілетiн
                           Сыйақыны өтеу ере-
                           жесiне сәйкес уәкi-
                           леттi ұйымның сыйа-
                           қы ставкасын
                           (мүдденi) өтеуi.

8       106   Өсiмдiк      Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              шаруашы-     касының Үкiметімен   бой-  Республикасы
              лығындағы    белгiленетiн тәртіп- ында  ның Ауыл
              сақтау       пен өсiмдiк шаруашы-       шаруашылығының
                           лығындағы қолайсыз         министрлігі
                           табиғи құбылыстардан
                           мiндетті сақтандыру-
                           ды мемлекеттiк
                           қолдау үшiн қаражат-
                           тарды бөлу.
                           Қазақстан Республи-
                           касының Үкiметiмен
                           белгіленетiн тәртiп-
                           пен өсiмдiк шаруа-
                           шылығындағы мiндет-
                           ті сақтандыруды
                           мемлекеттік қолдау
                           үшiн бюджет қаражат-
                           тарын басқару үшiн
                           агент қызметтерiн
                           төлеу.

9       107   Екiншi       Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              деңгейдегi   касының Үкiметiмен   бой-  Республикасы
              банктер      бекітiлетiн Екiншi   ында  ның Ауыл
              ауыл шаруа-  деңгейдегi банкi-          шаруашылығының
              шылығы       лермен ауыл шаруа-         министрлігі
              өнiмiн       шылығы өнiмiн қайта
              өңдейтiн     өңдеу жөнiндегi
              кәсiпорын-   кәсiпорындарға
              дарға        олардың айналма
              олардың      қаражаттарын толты-
              айналым      ру үшiн берiлетiн
              қаражатын    кредиттер бойынша
              толықтыру-   сыйақының (мүдденiң)
              ға беретiн   ставкасын субсидия-
              кредиттер    лау ережесiне сәйкес
              бойынша      екiншi деңгейдегi
              сыйақы       банкiлермен ауыл
              (мүдде)      шаруашылығы өнiмiн
              ставкасын    қайта өңдеу жөнін-
              cубсидиялау  дегi кәсiпорындарға
                           олардың айналма
                           қаражаттарын ауыл
                           шаруашылығы өнiмiн
                           қайта өңдеу үшiн
                           толтыруға берiлетiн
                           кредиттер бойынша
                           банк сыйақысын
                           ішінара өтеу.

10      108   Ауыл шаруа-  Селекциялық-генети-  Жыл   Қазақстан
              шылығы       калық орталықтарда   бой-  Республикасы
              жануарла-    коллекциялық табын-  ында  ның Ауыл
              рының саны   дарды құру үшiн            шаруашылығының
              аз және      ауыл шаруашылығы           министрлігі
              жойылып      жануарлардың саны
              бара жатқан  аз тұқымдарын,
              тұқымдары-   типтерiн және желi-
              ның, түрлерi лерiн сатып алуға
              мен топтары- шығындарды толық
              ның тектiк   өтеу;
              қорын сақтау арнайы техноло-
              мен қалпына  гиялық жабдықты
              келтiру      (арнайы жабдық),
                           ұйымдастыру техни-
                           касы мен арнайы
                           автокөлiктi сатып
                           алу үшiн шығындар-
                           ды толық өтеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:            элиталық тұқым өндiру үшiн элиталық тұқым шаруашылықтарын ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң бiрегей тұқымдарымен қамтамасыз ету;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң элиталық тұқымға қол жетуi және сорт жаңартуды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң гендiк қорын сақтау және дамыту;
      ауыл шаруашылығы дақылдарының түсiмдiлігін және өсiмдiк шаруашылығының өнiмiнiң сапасын арттыру;
      2004 жылмен салыстырғанда, асыл тұқымды өнiмдi (материалды) өнім өндiрудiң және отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге өткiзудiң ұлғайтуы:
      асыл тұқымды мал шаруашылығы субъектiлерiнiң саны көбейедi, өткiзiлген асыл тұқымды өнiмнiң (материалдың) есебiнен жыл сайын 35-40 субъектiлер құрылатын болады;
      жаңа пункттердi (300-дей) қалпына келтiру және құру есебiнен сиырлар мен қашарларды қолдан ұрықтандыру пункттерiнiң желiсi кеңейедi, бұл қолдан ұрықтандырылған аналық малдың санын 474 мың басқа дейiн жеткiзуге мүмкiндiк бередi;
      қолдан ұрықтандыру үшiн жоғары сапалы аталық бұқалар ұрығының пайдалануы малдың өнiмдiлiгiн 10-12%-ға арттыруға мүмкiндiк бередi және осыған сәйкес мал шаруашылығы өнiмдiлiгiнiң өндiрiлуi ұлғаяды;
      аудандастырылған құнды тұқымдардың гендiк қорын сақтау және дамыту:
      болжам бойынша асыл тұқымды малдардың жыл сайынғы мал басының өсуi 10-15%-ды (қойлардың 20% артық) құрайды;
      мал шаруашылығы мен қой шаруашылығы бойынша мал тұқымын асылдандыру орталығын қалпына келтiру, мал мен қойдың негiзгi ауқымын жетiлдiру үшiн отандық және шетелдiк селекцияның жоғары өнiмдi бұқалармен және қошқарлармен жинақтау;
      еттi құс шаруашылығының асыл тұқымдық базасын нығайту және отандық құс фабрикаларының құс етiн өндiруiн ұлғайту;
      аламан бәйге, жорға жарыс, конкурс, көкпар бағыттары бойынша жатықтыру бөлiмшелерiн одан әрi мамандандыру;
      қазақтың тұқымды мiнгі аттарын шығарудың санын өсiру үшiн таза қанды мiнiс және қостанай тұқымды айғырлар ұрығының банкiн тиiмдi қолдану;
      отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер үшiн минералдық тыңайтқыштардың, тұқымдарды улағыштардың және гербицидтердiң қол жетiмдiлігі;
      лизинг негiзiнде ауыл шаруашылығы техникасымен қамтамасыз ету шеңберiнде берiлген суармалы жерлердi қолданудың тиiмдiлiгін ұлғайту және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнiмдiлiгiн ұлғайту;
      импортқа отандық экономиканың дағдарысты тәуелдiлiгiн еңсеру, қайта өңдеу саласындағы кәсiпорындар үшiн шикiзаттар өндiру мен сатып алуды дамыту, iшкi рынокты отандық өндiрiстiң жоғары сапалы өнiмдерiмен толықтыру;
      сақтандыру рыногына халықтың сенiмiн нығайту және ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердiң несие ресурстарына қол жеткiзуiнiң өсуi, инвестиция тәуекелiнiң төмендеуiне кепiл болатын фактор арқылы, ауыл шаруашылығындағы сақтандыру тиiмдi жүйесiн құру;
      ауыл шаруашылығы шикiзатын қайта өңдеудiң отандық өндiрiсiнiң үлесiн ұлғайту, отандық экономиканың импортқа мейлiнше тәуелдi болуынан арылу, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдеу жөнiндегі кәсiпорындар үшiн шикiзат өндiрудi және сатып алуды дамыту, iшкi рынокты отандық өндiрiстiң жоғары сапалы мал шаруашылығын және өсiмдiк шаруашылығының өнiмдерiмен толықтыру;
      саны аз және құрып бара жатқан малдардың тiзiмi мен түрлерiн, бiрегей гендiк қорын тиiмдi пайдалану, көбейту және сақтау;
      малдың саны аз сирек кездесетiн және жоғалып бара жатқан тұқымдары базасында жоғары өнiмдi жаңа тұқымдар, тұрпаттар мен аталық iздер шығарып енгiзу;
      жоғалып бара жатқан және сирек кездесетiн тұқымдарының гендiк қоры базасында малдардың жаңа жоғары өнiмдi тұқымдарын, типтерi мен желiлерiн құру және енгiзу;
      ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi сапалы асыл тұқымды материалдармен қамтамасыз ету үшiн асыл тұқымды, жоғары бағалы малдарды өсiру мен тарату;
      ауыл шаруашылығы өндiрудiң тиiмдiлiгін және табысын ұлғайту: ауыл шаруашылығы өнiмнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн қолдау; ауыл тұрғындарының тұрмыс тiршiлiгiнiң деңгейiн көтеру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
91-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 91-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы дақылдарының сорттарын сынақтан өткiзу"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 103916 мың теңге (бір жүз үш миллион тоғыз жүз он алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Агроөнеркәсіп кешенi саласын кредиттеу және мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы; "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 3-бабы ; "Тұқым шаруашылығы туралы" Қазақстан Республикасы Заңның 4 , 12-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы Министрлiгiнiң "Селекциялық жетiстiктердi сынау және қорғау" Республикалық мемлекеттiк кәсiпорынды қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 11 ақпандағы N 204 қаулысы ; Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелерiнің штат саны лимиттерін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 12 ақпандағы N 229 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiк селекциялық жетiстiктердiң тiзiлiмiн ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң жоғары өнiмдi сұрыпсорттармен Қазақстан Республикасында пайдалануға жiберiлген толықтыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: пайдалы шаруашылығы туралы тұжырым бepу бағалы сұрып сапасы және өнiмдiлiгiн шығару.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   013       Ауыл шаруа-  "Ауыл шаруашылығы    Жыл   Қазақстан
              шылығы       дақылдарын сорт      бой-  Республикасы-
              дақылдары-   сынау жөнiндегi      ында  ның Ауыл
              ның сорт-    мемлекеттік комис-         шаруашылық
              тарын        сия штат саны 36           министрлігі
              сынақтан     адам Қазақстан             Мемлекеттік
              өткiзу       Республикасында            комиссия
                           пайдалануға жiбе-          Ауыл шаруашы-
                           рiлген селекциялық         лығы дақылда-
                           жетістiктердiң             рын сорт сынау
                           Мемлекеттік                жөніндегі
                           тізілiмiне табылған        облыстық және
                           сапасы жағынан             өңірлік
                           өнiмдi сорттарды           инспектура
                           енгізу мақсатымен,
                           6 550 сорт сынау
                           өткiзуiмен 115 ауыл
                           шаруашылығы дақыл-
                           дары бойынша сапасы
                           жағынан өнiмдi және
                           бағалы сорттарды
                           анықтау үшiн 16 000
                           гeктap алаңда агро-
                           техникалық iс-шара-
                           лардың мемлекеттік
                           сорт сынауды жүргiзу
                           үшін штат саны 212
                           адамнан тұратын ауыл
                           шаруашылығы дақылда-
                           рын сорт сынау
                           жөнiндегі 12 облыс-
                           тық және 3 өңiрлiк
                           инспектур Мемлекет-
                           тік комиссияны
                           ауыл шаруашылығы
                           дақылдарын сорт
                           сынау жөнiндегі.
                           Өңiрлiк және облыс-
                           тық инспектураны
                           ауыл шаруашылық
                           техникасымен жарақ-
                           тандыру: комбайн-
                           дар - 2 бiрлiк,
                           сепкiштер - 7
                           бiрлiк.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасында пайдалануға жiберiлген ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң сапасы жағынан ең өнiмдi және бағалы сорттарын табу және селекциялық жетiстiктердiң Мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзу нәтижесiнде ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң өнiмдiлiгiн өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң сапасын және арттыру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
92-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 92-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ирригациялық және дренаждық жүйелердi жетiлдiру"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 38665 мың теңге (отыз сегiз миллион алты жүз алпыс бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттік аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстандағы аграрлық кәсiпорындардың экономикалық және қаржылық тұрақтылығын арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Жердi суландыру және дренаждық жүйелердi жетiлдiру" жобасының екiншi кезеңiн дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   014       Ирригация-
              лық және
              дренаждық
              жүйелердi
              жетiлдiру

2       006   Жобаны       Қосылған құн салы-   Жыл   Қазақстан
              республика-  ғын төлеу.           бой-  Республикасы
              лық бюджет-  Гранттарды "опера-   ында  Ауыл шаруашы-
              тен грантты  циялық шығындар"           лығы
              бiрлесiп     санаты бойынша             министрлігі
              қаржылан-    үлестi бiрлесiп
              дыру есебi-  қаржыландыруды
              нен iске     қамтамасыз ету.
              асыру        Гранттарды "тауар-
                           лар" санаты бойынша
                           үлестi бiрлесiп
                           қаржыландыруды қам-
                           тамасыз ету.

3       018   Жобаны       Жобалаушы ұйымның    Жыл   Қазақстан
              грант        қызметін сатып алу.  бой-  Республикасы
              есебiнен     Жекелеген кеңесші-   ында  Ауыл шаруашы-
              iске асыру   лердің қызмет көрсе-       лығы
                           туін сатып алу.            министрлігі
                           Кеңесшілерге опера-
                           циялық шығындар.
                           Кеңесшiлер үшiн
                           "тауарлар" санаты
                           бойынша 5 комплект
                           оргтехникасын және
                           офистiк жиhаздарды
                           сатып алу.
                           2 семинар өткiзуге
                           шығындар.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: "Жерді суландыру және дренаждық жүйелерді жетілдіру" жобаның екінші кезеңінің техникалық-экономикалық негіздемесі дайындалатын болады.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
93-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 93-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 , 2005.11.29. N 509d қаулыларымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау"
деген 016 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 49747 мың теңге (қырық тоғыз миллион жетi жүз қырық жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Жаңарту және Даму Банкi арасында "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау" жобасының екiншi кезеңiн дайындауға грант бөлу туралы келiсiм-хат ратификациялау туралы Заңы 10 маусым 2004 жыл.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: фермерлердiң, ұсақ және орта ауылдық кәсiпорындардың қаржылық қызметтерге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауылдық қаржылық консультациялық қызмет желiсiн құру; ұзақ мерзiмдi ауыл шаруашылығы инвестицияларын бағалау жөнiнде коммерциялық банктердiң және лизингiлiк компаниялардың функционалдық мүмкiндiгін нығайту; шағын қаржылық мекемелердi институционалды дамыту және олардың коммерциялық банкiлермен өзара iс-қимылын нығайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   016       Ауыл шаруа-
              шылығын
              жекешелен-
              дiруден
              кейiнгi
              қолдау

2       016   Жобаны       Ауылдық қаржылық    екiн-  Қазақстан
              республика-  консультациялық     ші     Республикасы-
              лық бюджет-  қызмет жүйесiн құру тоқ-   ның Ауыл
              тен сыртқы   жөніндегі компонент саннан шаруашылығы
              қарыздарды   шеңберінде облыстық бастап министрлігі
              бiрлесiп     және аудандық дең-
              қаржылан-    гейдегі консультант-
              дыру есебi-  тарды оқытуды өткізу
              нен iске     үшін жергілікті кон-
                           тингтік компанияның
                           консультациялық қыз-
                           меттерін сатып алу.
 
                            Жобаны iске асыру
                           үшiн 4 адамнан
                           тұратын жергiлiктi
                           консультанттардың
                           қызмет көрсетуiн,
                           операциялық қызмет
                           көрсетудi төлеудi
                           қоса алғанда төлеу.

                           Жергілiктi консуль-
                           танттар үшiн 4
                           комплект ұйымдастыру
                           техникасы мен
                           мебельдер сатып алу.

                           Тауарларды, жұмыстарды
                           және қызметтерді сатып
                           алу бойынша конкурстар
                           өткізу туралы хабарлан-
                           дыруларға ақы төлеу.

                           Қарыз бергенi үшiн
                           бір жолғы комиссиялық
                           алымды (қарыз сомасы-
                           ның 0,5%-ы төлеу.

3       018   Жобаны       Гранттың аудитiн     2005  Қазақстан
              грант        өткiзу үшін аудитор- жыл-  Республикасы
              есебiнен     лық компанияның      дың   Ауыл
              iске асыру   қызмет көрсетуiн      1    шаруашылығы
                           сатып алу            тоқ-  министрлiгi
                                                саны
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      - ауылдық қаржылық консультациялық қызмет жүйесiн құру шеңберiнде Қазақстанның 5 облысында аудандық деңгейдегi 100 консультантты оқытатын 15 оқытушы-жаттықтырушы оқытылады;
      - жобаны басқару үшiн қажеттi ұйымдастыру техникасы мен офистiк мебельдермен жабдықталған консультанттар тобы құрылады;
      - "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау" жобасын дайындауға TF051894 грантының аудитi өткiзiледi.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
94-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 94-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы
қалаларының бюджеттерiне сумен жабдықтау жүйелерiн
дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5509099 мың теңге (бес миллиард бес жүз тоғыз миллион тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2004-2010 жылдарға арналған Ауылдық аумақтарды дамытудың мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149 Жарлығы , Шағын қалаларды дамытудың "2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1389 қаулысы , "Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейiнгi тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы , "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз cy" салалық бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы , Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта "2005-2007 жылдарға арналған мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысы , "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1289 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ауылдық елдi мекендердi, қалалар мен шағын қалаларды кепiлдiгi бар сапалы және қажетті көлемде ауыз сумен тұрақты түрде қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауылдық елдi мекендердi, қалалар мен шағын қалаларды кепiлдiгі бар сапалы және қажеттi көлемде ауыз сумен қамтамасыз етуге бағытталған iс-шаралар кешенi.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   017       Облыстық     "2005 жылға арнал-   Жыл   Қазақстан
              бюджеттер-   ған республикалық    бой-  Республикасы
              ге, Астана   бюджет туралы"       ында  Ауыл
              және         Қазақстан Республи-        шаруашылығы
              Алматы       касының Заңын iске         министрлігінің
              қалалары-    асыру туралы               Су ресурстары
              ның бюджет-  Қазақстан Республи-        жөніндегі
              терiне       касы Үкiметiнiң            комитеті
              сумен        2004 жылғы 8 желтоқ-
              жабдықтау    сандағы N 1289 қау-
              жүйелерін    лысы 2 қосымшаға
              дамытуға     сәйкес тiзбе бойынша
              берiлетiн    ауыз сумен қамтама-
              нысаналы     сыз ету объектіле-
              даму транс-  рiн салу мен
              ферттерi     реконструкциялауға,
                           сумен жабдықтау
                           жүйесiн дамыту
                           жөнiндегі iс-шара-
                           ларға бағытталған
                           инвестициялық жоба-
                           ларды iске асыру
                           жолымен сумен
                           жабдықтау жүйелерiн
                           дамытуға облыстық
                           бюджеттерiне Астана
                           мен Алматы қалала-
                           рының бюджеттерiне
                           берiлетiн мақсатты
                           трансферттер.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Белгiленген заңнамалық тәртiпте мемлекеттiк сараптамадан өткен жобалық-сметалық құжатқа сәйкес, ауылдық елдi мекендер мен қалалар, кiшi қалаларды кепiлдiгі бар сапалы және қажеттi көлемде ауыз сумен тұрақты қамтамасыз етуге бағытталған жобалар орындалады.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
95-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 95-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 , 2005.09.16. N 509a , 2006.12.31. N 509H қаулыларымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Жұқпалы аурулардан сақтануды қамтамасыз ету"
деген 018 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4721167 мың теңге (төрт миллиард жетi жүз жиырма бiр миллион бір жүз алпыс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ветеринария туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шiлдедегi Заңының 8 , 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 және 35-баптары ; Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiне ведомстволық бағынысты жекелеген ұйымдардың мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 29 желтоқсандағы N 1431 қаулысы , "Ветеринария саласында нормативтiк құқықтық актiлердi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 28 сәуiрдегi N 407 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: республикада қолайлы эпизоотиялық жағдайды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: республикамыздың аумағындағы жануарлар мен құстардың тез тарайтын инфекциялық аурулардың тарауына жол бермеу; ауыл шаруашылығы жануарларының бруцеллезi мен туберкулезiнен ауруларының ошақтарын оқшаулау және жою содан әрi таралуын болдырмау; уақтылы диагноз қою.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   018       Жұқпалы
              аурулардан
              сақтануды
              қамтамасыз
              ету

2       100   Ветерина-    Мыналар бойынша      Жыл   Қазақстан
              риядағы      жұмыстар орындау     бой-  Республикасы-
              мониторинг,  үшiн штат саны 84    ында  ның Ауыл
              peференция,  адам мемлекеттік           шаруашылығы
              зертханалық  мекеменi ұстау:            министрлігі
              диагностика  жануарлардың ауру-
              және         ларына диагноз қоюды
              әдiснама     әдiстемелiк қамта-
              ұлттық       масыз ету;
              орталығы     жабайы фауналарға
                           эпизоотикалық
                           мониторинг жүргiзу;
                           жануарлардың ауру-
                           ларына диагноз қою
                           кезiндегi референт-
                           тік функция (даулы
                           жағдайларда немесе
                           басқа ветеринариялық
                           лабораторияларда
                           диагноз қою қиын
                           болған кезде түпкi-
                           лiктi диагноз қою);
                           ветеринарияда пайда-
                           ланылатын микроорга-
                           низмдердiң сақтауға
                           берiлген штамдарының
                           ұлттық коллекциясын
                           жүргiзу;
                           малдардың организм-
                           дерiндегi малдан
                           алынатын өнiмдер мен
                           шикiзаттардағы өте
                           улы немесе радиоак-
                           тивтi заттарды
                           анықтау;
                           малдан алынатын
                           өнiмдер мен шикiзат-
                           тардың, жемдердiң,
                           жем қоспаларының,
                           ветеринариялық
                           препараттарды импорт-
                           тау, экспорттау және
                           транзиттеу кезiндегi
                           ветеринариялық-сани-
                           тарлық сараптамадағы
                           даулы жағдайларда
                           лабораториялық
                           зерттеулер.

                           Сатып алу:
                           компьютерлер - 2
                           бiрлiк;
                           принтерлер - 2
                           бiрлік;
                           сканер - 1 бiрлiк;
                           модем - 2 бiрлiк;
                           телефакс - 1 бiрлiк;
                           офистік жиһаз (жазу
                           үстелі, ком-
                           пьютерге арнал-
                           ған үстелі, киiмге
                           арналған шкаф,
                           кiтапқа арналған
                           шкаф) - 2 бiрлiк;
                           лабораториялық
                           жабдықтар - 45
                           бiрлiк;
                           лаборатория ғимаратын
                           күрделi жөндеу.

3       101   Жануарлар    Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              аурулары-    касының Үкiметi      бой-  Республикасы-
              ның диаг-    бекiткен тізбесiне   ында  ның Ауыл
              ностикасы    сәйкес жануарлар мен       шаруашылығы
                           құстардың аурулары         министрлігі
                           бойынша серология-
                           лық, бактериология-
                           лық, вирусологиялық
                           және паразитология-
                           лық зерттеулерді
                           қоса 17,5-18,5
                           миллион диагности-
                           калық зерттеулер
                           жүргiзу жөнiндегi
                           iс-шараларды орын-
                           дау бойынша көрсе-
                           тiлген қызметтерге
                           ақы төлеу

4       102   Эпизоотияға  Жануарлар мен құс-   Жыл   Қазақстан
              қарсы        тардың ерекше қауіп- бой-  Республикасы-
              шаралар      тi ауруларына қарсы  ында  ның Ауыл
                           эпизоотияға қарсы          шаруашылығы
                           ic-шаралар жүргiзудi       министрлігі
                           қамтамасыз ету:
                           жануарлардың аса
                           қауiптi ауруларының
                           алдын алу үшiн,
                           сондай-ақ ветерина-
                           риялық препараттар-
                           дың республикалық
                           запасын толықтыру
                           үшiн - 110,0-130,0
                           миллион бас жануар-
                           ларға және 50,0-
                           60,0 миллион құсқа
                           деген есеппен
                           ветеринариялық
                           препараттардың
                           160,0-190,0 миллион
                           дозасын сатып алу,
                           және 13000 литр
                           дезинфекциялық дәрi-
                           дәрмек, аса қауіпті
                           ауруларды болдырмау
                           профилактикалық
                           жұмыстар өткiзу
                           үшiн және ветери-
                           нариялық препарат-
                           тардың республика-
                           лық запастарын
                           көбейту үшiн;
                           ветеринариялық
                           препараттарды белгi-
                           ленген орнына дейiн
                           тасымалдау, соның
                           iшiнде республика-
                           лық ветеринария-
                           лық препараттар
                           запастарыда;
                           ветеринариялық
                           препараттарды қол-
                           данғанға дейiн
                           сақтау;
                           ветеринариялық
                           препараттардың
                           республикалық
                           запасын сақтау;
                           ветеринариялық
                           препараттарды
                           жергіліктi жерлерде
                           қолдану, оған қоса:
                           1) серологиялық
                           зерттеу үшiн қанның
                           сынамаларын алу
                           және жеткiзу - 17,0
                           - 18,0 миллион
                           сынама;
                           2) 110,0-130,0
                           миллион ветеринария-
                           лық препараттардың
                           дозасын жануарларға
                           егу.

                           Ауыл шаруашылығы жану-
                           арларының бруцеллезi
                           мен туберкулезімен
                           қолайсыз 40 пункттi
                           белгіленген тәртiпке
                           сәйкес сауықтыру,
                           оған қоса мыналарды
                           өткiзу:
                           керi нәтиже алынған-
                           ға дейін жануарларды
                           зерттеу;
                           ауру жануарларды
                           өткiзу;
                           жануарларды егу;
                           малдар ұсталған жай-
                           ларды дезинфекциялау.

5       103   Жануарлар    Жануарлар мен құс-   Жыл   Қазақстан
              мен құстар-  тардың тез тарайтын  бой-  Республикасы-
              дың қауiптi  инфекциялық аурулары ында  ның Ауыл
              жұқпалы      шығады деп күтiлетiн       шаруашылығы
              аурулары-    40-70 ошақты оқшау-        министрлігі
              ның ошақта-  лау және жою жөнін-
              рын жою      де iс-шаралар ұйым-
                           дастыру, оған қоса:
                           ветеринариялық
                           препараттар мен
                           дезинфекция жасайтын
                           құралдарды жеткiзу;
                           өлген малдар мен
                           құстардың өлекселе-
                           рін отқа жағу
                           арқылы жою;
                           алынған, жойылған
                           малдың құнын өтеу;
                           эпизоотиялық ошақта
                           және қатерлi аймақ-
                           та малдар мен құс-
                           тарды мәжбүрлеп егу;
                           малдар мен құстар
                           ұсталған жайларды
                           дезинфекциялау;
                           лабораториялық
                           зерттеулер үшiн
                           қанды жеткiзу немесе
                           патологиялық мате-
                           риалды алу және
                           жеткiзу;
                           карантин кезiнде
                           карантиндiк посты-
                           лар, дезинфекциялық
                           кедергілер орнату
                           және оларда тәулiк
                           бойы кезекшілiк
                           ұйымдастыру.

                           Шекаралас мемлекет-
                           терде жануарлар
                           мен құстардың ерекше
                           қауiптi инфекциялық
                           аурулары шыққан
                           кезде республикаға
                           инфекцияны әкелуге
                           жол бермеу жөнiнде
                           шекаралық карантин-
                           дiк 50-гe жуық
                           уақытша пост (орта-
                           ша есеппен шекара-
                           лас мемлекеттiк бiр
                           шекаралық участкiге
                           10 пост) ұйымдастыру
                           жүзеге асырылады,
                           онда мыналар
                           қамтылады:
                           дезинфекциялық
                           құралдарды респуб-
                           ликалық запастан
                           осы постларға дейiн
                           жеткiзу;
                           шекаралас мемлекетке
                           эпизоотиялық жағдай
                           тұрақталғанға дейiн
                           көлiк құралдарын
                           дезинфекциялау үшiн
                           карантин үшiн
                           дезинфекциялық уақыт-
                           ша кедергiлер орнату
                           немесе бар дезинфек-
                           циялық кедергiлердi
                           жөндеу және оларда
                           тәулiк бойы кезек-
                           шілік ұйымдастыру.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: жануарлар мен құстардың ауруларына диагноз қоюдың қолданыстағы әдiстерiн жетiлдiру, мемлекеттiк мекеменiң қызметiн оны қажетті жабдықтармен техникамен қамтамасыз ету; материалдық-техникалық жарақтандыру және күрделi жөндеуден өткiзудiң нәтижесiнде жақсарту, жануарлар мен құстардың аса қауiптi ауруларының таралуын болдырмау үшiн оларды уақтылы анықтау: республика аумағында қолайлы эпизоотиялық ахуалды сақтау; мал басының шығын болуына жол бермеу; ветеринариялық шектеудiң барлық шараларын тоқтатып, ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың туберкулезi мен бруцеллезiмен 40 қолайсыз пункттердi сауықтыру; ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстардың аса қауiптi ауруларының таралу ошақтарын 100%-ға жою; шекаралас мемлекеттерден инфекцияның әкелiну мүмкiндiгiн азайту.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
96-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Азық-түлiк қауiпсiздiгін және жұмылдыру
қажеттiлiктерiн қамтамасыз ету"
деген 020 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 7062362 мың теңге (жетi миллиард алпыс екi миллион үш жүз алпыс екi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Астық туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3 , 4 , 6 , 8 , 10,   11, 12-баптары , Қазақстан Республикасының "2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Мемлекеттiк астық ресурстарын қалыптастыру, сақтау және пайдалану ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 28 наурыздағы N 394 қаулысы ; "2004-2006 жылдарға арналған "Азық-түлiк келiсiм-шарт корпорациясы" АҚ-ның даму жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 20 сәуiрдегi N 436 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн және жұмылдыру қажеттiлiктерiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк азық-түлiктiк астықтың резервiн уақытылы жаңарту үшiн астық сатып алу және отандық тауар өндiрiстердi қолдау, мемлекеттiк азық-түлiктiк астық мемлекеттiк резервiн сақтауды және ауыстыруды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   020       Азық-түлiк
              қауiпсiзді-
              гін және
              жұмылдыру
              қажеттілiк-
              терiн қам-
              тамасыз ету

2       100   Мемлекеттiк  Қазақстан Республи-  Жыл   Мемлекеттiк
              ресурстарға  касы Үкiметiнiң      бой-  астық ресурс-
              астықты      шешiмiне сәйкес      ында  тарын басқару
              сатып алу    мемлекеттік азық-          жөнiндегi
                           түлiктік астық             агенттiк арқы-
                           мемлекеттік резер-         лы Қазақстан
                           вiн жаңарту үшiн           Республикасы-
                           отандық ауыл шаруа-        ның Ауыл
                           шылығы тауарын өндi-       шаруашылығы
                           рушiлерден 450-550         министрлiгi
                           мың тонна көлемiнде
                           астық сатып алу.

3       101   Азық-түлiк   мемлекеттiк азық-    Жыл   Мемлекеттiк
              астығы       түлiктiк астық       бой-  астық ресурс-
              мемлекеттiк  резервiн 500 мың     ында  тарын басқару
              резерв       тоннаға дейiн              жөнiндегi
              астығын      көлемде лицензиялан-       агенттiк арқы-
              сақтау және  ған астық қабылдау         лы Қазақстан
              ауыстыру     кәсiпорындарында           Республикасы-
                           сақтау, сондай-ақ          ның Ауыл
                           мемлекеттiк азық-          шаруашылығы
                           түлiктiк астық             министрлiгi
                           резервiн 22,0-24,4
                           мың тонна көлемiнде
                           ауыстыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк азық-түлiктiк астық резервiн жаңарту, елiмiздiң жұмылдыру қажеттiлiктерi мен азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету үшiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген шешiмi бойынша көлемде оның сандық-сапалылығын сақтауды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерден астық сатып алуды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
97-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 97-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығы өндiрiсiн агрохимиялық және
агроклиматтық қамтамасыз ету"
деген 021 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 314967 мың теңге (үш жүз он төрт миллион тоғыз жүз алпыс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Жер кодексiнiң 163, 162-баптары ; "Астық туралы" 2001 жылғы Қазақстан Республикасы Заңның 10-бабы ; "2003-2005 жылдарына Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк агроазық-түлiктік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң "Агрохимия қызметi республикалық ғылыми-әдiстемелiк орталығы" мемлекеттiк мекеменi құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 23 қаңтардағы N 83 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: дала жұмыстарын бастауды, тұқым себудiң егiстiң мерзiмi мен көлемiн, ауыл шаруашылығы дақылдарын жинауды жоспарлау үшiн Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiп кешенiн сапалы агрометеорологиялық ақпаратпен қамтамасыз ету. Өсiмдiк шаруашылығының ауыл шаруашылығы өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң түсiмдiлiгiн, жалпы өнiмдiлiгi мен сапасын арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: метеопараметрлерге, топырақ ылғалдылығының жай-күйiне бақылау жүргiзу, дала жұмыстарының басталуы алдында ылғалдың запастарын, тұқым себу мерзiмдерiн, дәндi дақылдарды жинаудың агрометеожағдайларын бағалау және болжау, агрометеорологиялық көрсеткiштердi былтырғы жылғымен салыстырғанда, танаптарда қардың қалың жиналу жағдайын және басқаларды талдау; жаздық дәндi дақылдар егiстiгiнiң жағдайына ғарыштық мониторинг жүргізу және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң өнiмдiлiгiн бағалау, топырақтың құнарлылығын сақтау және көтеру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   021       Ауыл шаруа-
              шылығы өндi-
              рiсiн
              агрохимиялық
              және агрокли-
              маттық
              қамтамасыз
              ету

2       100   Топырақтың   1. Ауыл шаруашылығы  Жыл   Қазақстан
              химиялық     өндiрiсiн мынадай    бой-  Республикасы-
              құрамын      ақпаратпен қамтама-        ның Ауыл
              агрометеоро- сыз ету үшiн               шаруашылығы
              логиялық     агрометеорологиялық        министрлігі
              қамтамасыз   мониторинг жүргiзу:
              ету және     онкүндiк агрометео-
              анықтау      рологиялық бюллетень;
                           онкүндiк iшiндегi
                           топырақтағы пайдалы
                           ылғалдың запастары;
                           жаздық дәндi дақыл-
                           дардың 1 онкүндiк
                           iшiндегi жай-күйi
                           (даму кезеңi бастал-
                           ған күн, биiктiгi,
                           қалыңдығы, жай-
                           күйiн бағалау);
                           дәндi және дәндi-
                           бұршақты дақылдардың
                           облыстағы орташа
                           өнiмділігi мен жалпы
                           өнiмiн болжау;
                           көктемгi-егiс
                           жұмыстары басталуы
                           алдына топырақтағы
                           ылғалдың запастарын
                           болжау;
                           тұқым себудiң
                           оңтайлы мерзiмдерiн
                           болжау;
                           күздiк дақылдардың
                           қыстап шығуын болжау;
                           бидайдың пiсу мер-
                           зiмдерiн болжау;
                           қар жиналу жағдайы
                           туралы кеңес беру;
                           дәндi дақылдарды
                           жинаудың агрометео-
                           рологиялық жағдайла-
                           рын болжау;
                           күздiк дәндi дақыл-
                           дардың қыс келер
                           алдындағы жағдайын
                           талдау;
                           күздiк дәндi дақыл-
                           дардың өсуi жаңару
                           кезеңiндегi жағдай-
                           ын талдау;
                           топырақтың күзде
                           қатып қалуы алдын-
                           дағы және көктемгi-
                           егiс жұмыстары
                           алдындағы пайдалы
                           ылғалдың нақты
                           запастарын талдау;
                           дәндi дақылдарды
                           жинау жағдайларын
                           талдау;
                           агрометеорологиялық
                           көрсеткiштердi
                           орташа көпжылдық
                           көрсеткiштермен,
                           өткен жылғы көрсет-
                           кiштермен салыстыр-
                           малы сипаттама;
                           елiмiздiң аумағы
                           бойынша ауа райы
                           жағдайына байланысты
                           аурулар мен ауыл
                           шаруашылығы зиянкес-
                           терiнiң дамуы
                           жағдайын талдау;
                           бiрапталық ауа райы
                           болжамы;
                           бiрайлық ауа райы
                           болжамы;
                           Станциялар бойынша
                           метеорологиялық
                           кесте;
                           көктемгi егiстi
                           өткiзудiң мерзiмi
                           мен шарттары туралы
                           консультация;
                           қар ерiгеннен кейiн
                           күздiк дәндi дақыл-
                           дардың жай-күйiн
                           талдау (бағыттық
                           зерттеулер қорытын-
                           дысы бойынша).
                           2. Мына бағыттар
                           бойынша ғарыштық
                           мониторингтің
                           мәлiметтерiн алу:
                           жаздық дәндi дақыл-
                           дардың егiстiк
                           алқаптарының көлем-
                           дерiн бағалау;
                           дәндi дақылдар
                           егістiктерiнiң жағ-
                           дайына диагноз қою;
                           жаздық дәндi дақыл-
                           дар егістiктерiнiң
                           арамшөптермен жайла-
                           нуын бағалау;
                           таза сүрi жерлердiң
                           алқаптарын анықтау;
                           жаздық дәндi дақыл-
                           дардың өнiмдiлiгiн
                           және жалпы өнiмiн
                           болжау.

                           3. 2973,3 мың га.
                           суармалы емес жер-
                           лерде және 240,0 мың
                           га. суармалы жерлер-
                           де топырақтың химия-
                           лық құрамын анықтау

3       101   Республика-  Мемлекеттік мекеме-  Жыл   Қазақстан
              лық ғылыми   ні ұстау:            бой-  Республикасы-
              -әдiсте-     топырақ-агрохимиялық ында  ның Ауыл
              мелік-       жұмыстың сапасына          шаруашылығы
              агрохимия-   ғылыми-әдiстемелiк         министрлiгi,
              лық қызмет   басшылықты, топырақ        Агрохимия
              орталығы     құнарлылығының             қызметi
                           жағдайы мен өзгеру-        Республикалық
                           iн бақылауды, 25           ғылыми-әдiсте-
                           алаңға (21 көрсет-         мелік
                           кiшi) агроэкология-        орталығы
                           лық мониторингтi,
                           жыл сайынғы агро-
                           химиялық зерттеулер-
                           дiң нәтижелерiн
                           қорытындылауды және
                           талдауды, агрохимия-
                           лық зерттеулердiң
                           сапасын бақылауды
                           (зерттелген алаңның
                           2 пайызы), агрохи-
                           миялық зерттеулер
                           нәтижелерi бойынша
                           шаруашылықтың,
                           ауданның, облыстың,
                           республиканың
                           жыртылатын жерле-
                           рiнде топырақтың
                           қоректiк заттардың
                           жылжымалы нысандары-
                           мен қамтамасыз етiлу
                           агрохимиялық зерт-
                           теулер нәтижелерi
                           бойынша картограмма-
                           ларын жасауды,
                           агрохимиялық дерек-
                           тер банкiн құрасты-
                           руды және толықты-
                           руды, агрохимиялық
                           зерттеулер мен
                           ғылыми-өндiрiстiк
                           тәжiрибелердiң
                           деректерi негiзiнде
                           химияландыру құрал-
                           дарын тиiмдi пайда-
                           лану жөнiнде ұсыным-
                           дар әзiрлеудi жүзеге
                           асыратын штат саны
                           150 адамдық
                           "Республикалық агро-
                           химия қызметiнiң
                           ғылыми-әдiстемелiк
                           орталығы".
                           Сатып алу лаборато-
                           риялық жабдықтар -
                           24 бiрлiк, лабора-
                           ториялық жиhаз - 26
                           бiрлiк, компьютер-
                           лiк техника - 19
                           бiрлiк, басқа да
                           жабдықтар -1 бiрлiк.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: топырақтың құнарлылығын сақтаумен, өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң сапасымен байланысты мәселелердiң барлық кешенi бойынша топырақ-агрохимиялық зертханалардың қызметiне орталықтандырылған ғылыми-әдiстемелiк басшылық етудi және үйлестiрудi қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының топырақ-климаттық аймақтары бойынша жыртылатын жерлердiң топырағының құнарлылығының және қолданылатын химизация құралдарының мониторингi, химияландыру құралдарын экологиялық бағалау, республиканың өңiрлерi бойынша агроландшафттық тұрғы негiзiнде минералдық және органикалық тыңайтқыштарды қолданудың ғылыми негiзделген ұсыныстары мен нормативтерiн әзiрлеу; агроөнеркәсiп кешенi ұйымдарын ауыл шаруашылығы дақылдарының өсуiнiң қалыптасып отырған агрометеорологиялық жағдайлар туралы ақпаратпен қамтамасыз ету және олардың әрi қарай дамуын болжаудың дұрыстығы, мәлiметтердi өсiмдiк шаруашылығы өнiмiн өндiру, сату және пайдаланудың оңтайлы көлемдерiн жоспарлаған кезде одан әрi пайдалану үшiн ауыл шаруашылығы алқаптарының жағдайы, ауыл шаруашылығы дақылдарының жоспарланған өнiмдiлігі мен жалпы өнiмi туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету, топырақ-агрохимиялық зерттеулер нәтижелерi бойынша алынған мәлiметтер негiзiнде топырақтың құнарлылығын сақтау мен өсiру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
98-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 98-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану"
деген 023 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 264467 мың теңге (екi жүз алпыс төрт миллион төрт жүз алпыс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2003 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Су Кодексiнiң 46, 57, 59 және 84-баптары ; Қазақстан Республикасы Бюджеттік Кодексiнiң 50-бабы ; "Су шаруашылығы баланстарын және су ресурстарын сақтау және бас және алап тәсiмдерiн кешендi қолдану бекiтiлуi және әзiрлеу ережелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 10 ақпандағы N 159 қаулысы ; "Мемлекеттiк су кадастрының енгiзiлуi Ережелерiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 31 желтоқсандағы N 1378 қаулысы ; "Қазгидромет", "Қазавиамет" республикалық мемлекеттiк кәсiпорындарын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 2 наурыздағы N 185 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйектегi N 903 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003-2006 жылдарға арналған қызметтерiн iске асыру жөнiндегі Iс-шаралар жоспарының 7, 5, 15-тармақтары; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысымен бекiтiлген 2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" бағдарламасының салаларын iске асыру жөнiндегі Iс-шаралар жоспарының 28-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 3 ақпандағы N 131 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы экологиялық қауiпсiздiгiнiң 2004-2015 жылдарға арналған тұжырымдамасын iске асыру жөнiндегi 2004-2006 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспарының 32-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысымен мақұлданған "Экономиканың су секторын және су шаруашылығы саясатын 2010 жылына дейiн дамыту тұжырымдамасы".
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Халықты және экономика салаларын сумен байланысты перспективалық қажеттiлiктердi қанағаттандыру үшiн негiзгi су шаруашылығы мен басқа iс-шараларын анықтау; Сырдария өзенi арнасының өткiзу мүмкiндiгін бағалау әдiстемесiн әзiрлеу; өзендердiң төменгi ағыстағы табиғи көктемгі гидрологиялық режимдi қалпына келтiру;
      "Экономика салаларын су объектiлерi, су ресурстары, режимi, сапасы, суды пайдалану туралы қажеттi деректемелермен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Су тұтынушыларды сумен қамтамасыздандыруды кешендiк бағалауды жүргiзу, өзендер бассейндерiнiң, әкiмшiлiк аумақтарының, Ертiс пен Есiл өзендерi бассейндерiнiң экономика салаларының кесiндiсiндегi су ресурстарын пайдалануға талдау жасау және оны бағалау, Сырдария өзенi арнасының өткiзу (судың, мұздың және тасындылардың) мүмкiндiгін бағалау; су объектiлерiнiң экологиялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, экономика салаларындағы су сақталуын жетiлдiру үшiн мүмкiн болатын зиянды әсердiң және су жағдайының тұтас көрсеткiштерiнiң нормативтерiн әзiрлеу жөнiндегi ғылыми-қолданбалы зерттеулердiң кешенiн өткiзу; Шiдертi өзенiнiң сағасында өтемдiк табиғат қорғау сипатындағы су жiберудi қамтамасыз ету; су пайдалану және қорғау жөнiндегi ақпараттық базаны жүйелеу және құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   023       Су ресурс-
              тарын
              қорғау және
              ұтымды
              пайдалану

2       100   Су ресурста- Есiл, Тобыл, Ырғыз-  Жыл   Қазақстан
              рын қорғау   бен бiрге Торғай     бойы  Республикасы
              және пай-    өзендерi бассейнi-         Ауыл
              далану сала- нiң су ресурстарын         шаруашылығы
              сындағы      кешендi пайдалану          министрлігінің
              схемаларды,  және қорғау схема-         Су ресурстары-
              су шаруашы-  ларын әзiрлеу:             ның комитеті 
              лығы баланс- қолдағы су ресурс-        
              тарын және   тарының көлемi мен        
              нормативте-  сапасын, экономика
              рiн әзiрлеу  салалары және мен-
                           шiк нысаны бойынша
                           су тұтынушылар мен
                           су пайдаланушылар-
                           дың құрылымын
                           нақтылау;
                           су ресурстарын
                           пайдаланудың
                           қазiргі деңгейiн
                           бағалау және су
                           тұтынушылар мен су
                           пайдаланушылардың
                           кесiндегi оның жақын
                           және мейiлiнше алыс
                           келешекте болатын
                           өзгерiстерiнiң
                           болжамы; су тұтыну-
                           шылар мен су пайда-
                           ланушылар талапта-
                           рының көзқарасынан
                           су ресурстарының
                           сапалы жағдайын
                           бағалау және ол
                           өзгерiстерiнiң
                           болжамы;
                           Сумен қамтамасыз ету
                           және су ресурстарын
                           пайдалануды реттеу,
                           су көздерiн қорғау
                           және сулардың зиянды
                           ықпалын алдын алу
                           жөнiндегi кезек
                           күттірмейтін және
                           перспективалық
                           iс-шаралардың кеше-
                           нiн әзiрлеу; жобаны
                           мүдделi мемлекеттік
                           органдармен келiсу.
                           Гидрологиялық режим-
                           нiң нашарлауын және
                           өсiп кеткен антро-
                           погендiк жүктеменi
                           есепке ала отырып,
                           Сырдария өзенiнiң
                           Шардара су торабынан
                           төмен Кіші Аралға
                           құйылысына дейiнгi
                           арнасының өткiзу
                           мүмкiндiгін кеңейту
                           жөнiндегi кезек
                           күттiрмейтiн және
                           перспективалық iс-
                           шаралардың кешенiн
                           әзiрлеудi аяқтау:
                           өзеннiң жазғы және
                           қысқы кезеңдегі
                           өткiзу мүмкiндігін
                           кеңейту, бүкіл өзен
                           экожүйесiнде де,
                           оның жергiлiктi
                           учаскiлерiнде де,
                           яғни су тораптарын
                           (Айтек, Ақлақ және
                           т.б.) қайта жаңарту-
                           дан кейiн мүмкiн
                           болатын арна процес-
                           терiнiң және қысқы
                           энергетикалық су
                           жiберудi көбейтудi
                           болжау ауданында
                           өзгерiлген гидроло-
                           гиялық режим және
                           өсiп кеткен антропо-
                           гендiк жүктемелер
                           болған жағдайларда
                           арна процестерiн
                           тұрақтандыру жөнiн-
                           дегi ұсынымдарды
                           әзiрлеу;
                           дайындалған құжат-
                           тарды сараптау.
                           Су объектілерiне
                           шегiнде мүмкiн бола-
                           тын зиянды әсер
                           етудiң және су
                           жағдайының тұтас
                           көрсеткiштерiнiң
                           нормативтерiн
                           әзiрлеу:
                           климат пен шаруашы-
                           лық қызметiн өзгер-
                           тудiң түрлi сцена-
                           риялар кезiнде өзен
                           ағындысын өзгертудi
                           және оның режимiн
                           бағалау;
                           өзен ағындысының
                           табиғат қорғау
                           шығындары мен шегiн-
                           де мүмкiн болатын
                           айыруларының және су
                           объектiлерiне басқа
                           зиянды ықпалдардың
                           негiздемесi;
                           су сақтауды есепке
                           ала отырып экономика
                           саласындағы су тұты-
                           ну мен су пайдалану-
                           дың болжау масштаб-
                           тарын бағалау.

3       101   Мемлекеттiк  Белгiленген су алу,  Жыл   Қазақстан
              су кадаст-   нақты су aлу, теңiз  бойы  Республикасы
              рын жасау    және өзендер бас-          Ауыл
                           сейндерінiң, су            шаруашылығы
                           шаруашылығы учаскi-        министрлігінің
                           лерiнiң, экономика         Су ресурстары-
                           салаларының,               ның комитеті
                           Қазақстан Республи-
                           касының жалпы облыс-
                           тарының кесiндiсiн-
                           дегi жер бетiндегi,
                           жер асты, коллектор-
                           дренаждық және теңіз
                           суларын айналым,
                           қайталап тiзбектік
                           және қайтарылмайтын
                           пайдалану, қашыртқы
                           жөнiндегi ақпаратты,
                           сондай-ақ мынадай
                           материалдарды дайын-
                           дап отырып, су тұты-
                           нушылардың саны және
                           құрылымы бойынша
                           деректемелердi жинау,
                           өңдеу, қорытындылау
                           және деректемелер
                           базасына енгізу;
                           Қорытындылаған су
                           кадастрын құру әдiс-
                           темесiн әзiрлеу.

4       102   Табиғат      Шiдерті өзенiнiң     Жыл   Қазақстан
              қорғау су    жайылмасына өтемдiк  бойы  Республикасы
              жiберу       табиғат қорғау             Ауыл
                           пропускiнiң өткiзiлу-      шаруашылығы
                           iн қамтамасыз ету;         министрлігінің
                           "Қаныш Сатпаев"            Су ресурстары
                           атындағы каналдан          жөніндегі
                           Шідерті өзенiнiң           комитеті
                           жайылмасына өтемдiк
                           табиғат қорғау
                           пропускiнiң өткiзi-
                           луiн қамтамасыз ету;
                           өтемдiк табиғат
                           қорғау пропускiнiң
                           нәтижелерiн тексеру
                           үшiн Шідерті өзені-
                           нің жайылмасын
                           зерттеу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Халықтың және экономика салаларының қажеттіктерiн қамтамасыз ету үшiн су тұтыну лимиттерін белгiлеу кезiнде ғылыми негiзделген нормативтiк құқықтық құжат ретiнде Ертiс өзенi бассейнi су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау схемасының, су шаруашылығы iс-шараларын перспективалық жоспарлаудың, бюджеттік республикалық және өңiрлiк бағдарламаларды құру кезiнде барлық мемлекеттiк органдардың басқаруының бар болуы; Есіл, Тобыл, Ырғызбен бiрге Торғай өзендерi бассейнiнiң су ресурстарын кешендi пайдалану және қорғау сызбаларын әзiрлеудi бастау;
      өзеннiң гидрологиялық режимiнiң нашарлауын, сондай-ақ өсiп кеткен антропогендiк жүктемелердi есепке ала отырып, Сырдария өзенi арнасының өткiзу мүмкiндiгiн арттыру жөнiнде ұсынымдар; су объектiлерiне шегiнде мүмкiн болатын зиянды ықпалдың нормативтерi; су объектiнiң табиғи жағдайын сақтауды қамтамасыз ету және Шiдертi өзенiнiң сағасында тозу мен шөлге айналу процестерін жою; "Суларды пайдалану" деген мемлекеттiк су кадастры, Мемлекеттiк су кадастрының қорытындылаған басылымдарын құру бойынша әдiстемелiк нұсқау.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
99-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 99-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Су ресурстарын басқаруды жетiлдiру және
жерлердi қалпына келтiру"
деген 025 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 545622 мың теңге (бес жүз қырық бес миллион алты жүз жиырма екі мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF) KAZ заемдары туралы келiсiмдердi ("Cу ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жердi қалпына келтiру" жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы егiншiлiкті дамыту.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды енгiзудi, қайта жаңғыртылған суландыру және кәрiздiк жүйелердi су пайдаланушылар бiрлестіктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, агротехника мен суару тәсiлдерiн үйретудi ескере отырып суландыру және кәрiздiк жүйелердi қайта жаңғырту және жақсарту арқылы Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында 39,2 мың гектар алқапта суармалы егiншiлiктi қалпына келтiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   025       Су ресурста-
              рын басқару-
              ды жетiлдi-
              ру және
              жерлердi
              қалпына
              келтiру

2       004   Сыртқы       Мотт МакДональд      Жыл   Қазақстан
              қарыздар     фирмасының консуль-  бой-  Республикасы-
              есебiнен     тациялық қызметiне   ында  ның Ауыл
              жобаны       ақы төлеу (құры-           шаруашылығы
              iске асыру   лысты қадағалау,           министрлiгi
                           инспекторларды,
                           клерктердi ұстау,
                           қолдау тобының жұмы-
                           сы, оқыту).

3       016   Жобаны       Жобаның 1-кезеңi     Жыл   Қазақстан
              республика-  бойынша Оңтүстiк     бой-  Республикасы-
              лық бюджет-  Қазақстан облысы     ында  ның Ауыл
              тен сыртқы   Мақтаарал ауданында        шаруашылығы
              қарыздарды   23868 гектар алқап-        министрлiгi,
              бiрлесiп     та құрылыс жұмысы.         "Тодини"
              қаржылан-    Жобаның 2-кезеңi           компаниясы
              дыру есебi-  бойынша Оңтүстiк           1 Ф, "Эcep"
              нен іске     Қазақстан облысы           компаниясы 2 Ф
              асыру        Мақтаарал ауданында
                           15391 гектар алқап-
                           та құрылыс жұмысы.
                           Қосымша құн салығы-
                           на, тауарлар, жұмыс-
                           тар мен қызметтер-
                           дiң кедендiк бажда-
                           рына, кедендiк
                           алымдарға ақы.
                           Жобаны iске асыру
                           үшiн 9 адам көлемiн-
                           де жергілiктi
                           консультанттардың
                           қызметін төлеу, соның
                           iшiнде операциялық
                           шығындар.
                           Мотт МакДональд
                           фирмасының консуль-
                           тациялық қызметiне
                           ақы төлеу (құрылысты
                           қадағалау, инспек-
                           торларды, клерктердi
                           ұстау, қолдау тобы-
                           ның жұмысы, оқыту,
                           автокөлiктердi
                           ұстау).
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: түсiмдiлiктiң ұлғаюы, жобалық есептеулер бойынша таза табыстың 28%-ға артуы, халықты жұмыспен қамтудың 21%-ға өсуi, жоба бойынша күрделi қаржының тиiмдiлiгі 26% құрауы тиiс. Мақтаның түсiмдiлiгі гектарынан 15,5-тен 25 центнерге, күздiк бидайдiкi 25-тен 36 центнерге, жүгерi дән 17-ден 54 центнерге, жоңышқанiкi 34,3-тен 89 центнерге көтерiледi. Су ресурстарын үнемдеу кезең сайын жылына 16,9-дан 23,1 миллион текше метрдi құрайды. Жүйенiң пайдалы әсер коэффициентi 0,60-тан 0,80-ге жеткiзiледi.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
100-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 100-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Су ресурстарын басқару және жердi қалпына
келтiрудi жетiлдiру жобасына кредит беру"
деген 026 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 813041 мың теңге (сегiз жүз он үш миллион қырық бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкi арасындағы 1998 жылғы 25 наурыздағы N 1592/1593 (SF) KAZ заемдары туралы келiсiмдердi ("Cу ресурстарын басқаруды жетiлдiру және жердi қалпына келтiру" жобасы) ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 2 шiлдедегi Заңы ; "2004 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрақты суармалы егiншiлiктi дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық нормалар мен талаптарды енгізудi, қайта жаңғыртылған суландыру және кәрiздiк жүйелердi су пайдаланушылар бiрлестiктерiне беру, пайдалану және техникалық қызмет көрсету, агротехника мен суару тәсiлдерiн үйретудi ескере отырып суландыру және кәрiздiк жүйелердi қайта жаңғырту және жақсарту арқылы Оңтүстiк Қазақстан облысы Мақтаарал ауданында 39,2 мың гектар алқапта суармалы егiншiлiктi қалпына келтiру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   026       Су ресурс-
              тарын басқа-
              ру және
              жердi қалпы-
              на келтiрудi
              жетілдiру
              жобасына
              кpeдит беру

2       004   Сыртқы       Жобаның 1-кезеңi     Жыл   Қазақстан
              қарыздар     бойынша Оңтүстiк     бой-  Республикасы
              есебiнен     Қазақстан облысының  ында  Ауыл
              жобаны       Мақтаарал ауданында        шаруашылығы
              iске асыру   23868 гектар алқапта       министрлiгi,
                           құрылыс жұмысы.            "Тодини"
                           Жобаның 2-кезеңі           компаниясы 1Ф,
                           бойынша Оңтүстiк           "Эсер"
                           Қазақстан облысының        компаниясы 2Ф
                           Мақтаарал ауданында
                           15391 гектар алқап-
                           та құрылыс жұмысы.

3       016   Жобаны       Жобаның 1-кезеңi    Жыл   Қазақстан
              республи-    бойынша Оңтүстік    бой-  Республикасы
              калық        Қазақстан облысының ында  Ауыл
              бюджеттен    Мақтаарал ауданында       шаруашылығы
              сыртқы       23868 гектар алқап-       министрлiгi,
              қарыздарды   та құрылыс жұмысы.        "Тодини"
              бiрлесiп     Жобаның 2-кезеңi          компаниясы 1Ф,
              қаржылан-    бойынша Оңтүстік          "Эсер"
              дыру есебi-  Қазақстан облысының       компаниясы 2Ф
              нен iске     Мақтаарал ауданында
              асыру        15391 гектар алқап-
                           та құрылыс жұмысы.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: түсiмділіктiң ұлғаюы, жобалық есептеулер бойынша таза табыстың 28%-ға артуы, халықты жұмыспен қамтудың 21%-ға өсуi, жоба бойынша күрделi қаржының тиiмдiлiгі 26% құрауы тиiс. Мақтаның түсiмділiгi гектарынан 15,5-тен 25 центнерге, күздiк бидайдiкi 25-тен 36 центнерге, жүгерi дәнi 17-ден 54 центнерге, жоңышқанiкi 34,3-тен 89 центнерге көтерiледi. Су ресурстарын үнемдеу кезең сайын жылына 16,9-дан 23,1 миллион текше метрді құрайды. Жүйенiң пайдалы әсер коэффициентi 0,60-тан 0,80-ге жеткiзiледi.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
101-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 101-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу және
Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтау"
деген 027 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2917764 мың теңге (екi миллиард тоғыз жүз он жетi миллион жетi жүз алпыс төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз туралы келiсiмдi бекiту туралы Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 20 наурыздағы Заңы (Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн және Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу (1 фаза) жобасы); "Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгін және Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу (1 фаза) жобасын қаржыландыруға Халықаралық Жаңарту және Даму Банкiн тарту" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 19 қазандағы N 1342 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн сақтап қалуды қамтамасыз ету, Сырдария өзенi атырауының су ресурстарын қалпына келтiру, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiрудi арттыру және балық шаруашылығын дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi су деңгейiн тұрақтандыру, Сырдария өзенi арнасынан жұмсалатын судың өтiмiн реттеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   027       Сырдария
              өзенiнiң
              арнасын
              peттeу және
              Арал
              теңiзiнiң
              солтүстiк
              бөлiгiн
              сақтау

2       004   Сыртқы       а) Солтүстiк Арал    Жыл   Қазақстан
              қарыздар     теңiзi бөгетiнiң     бой-  Республикасы
              есебiнен     және Ақлақ кешенiнiң ында  Ауыл
              жобаны       құрылысын салу:            шаруашылығы
              iске асыру   - бөгет;                   министрлігінің
                           - су қашыртқысы;           Су ресурстары
                           - Ақлақ су торабы;         жөніндегі
                           - реттеуші шлюздер;        комитеті
                           - жолдар мен
                           көпiрлер.
                           б) Айтек кешенiнiң
                           құрылысын салу:
                           - Сырдария өзенiнде
                           су торабын салу;
                           - Айтек каналының
                           су алу имаратын
                           қайта жаңарту;
                           - Қараөзек тармағын-
                           да имараттарды жөн-
                           деу, соның iшiнде:
                           - тармақтың басында-
                           ғы өзi шайылып
                           кететін бөгетше
                           салу;
                           - бас имаратты
                           қайта жаңарту;
                           - реттеуiш шлюздер-
                           дi қайта жаңарту;
                           - пiшендiктердiң су
                           қашыртқысын қайта
                           жаңарту;
                           - тармаққа көпiр
                           мен кiрiс жолдар
                           салу.
                           в) Шардара бөгетiн
                           қалпына келтiру:
                           - Қызылқұм суланды-
                           ру каналын қалпына
                           келтiру;
                           - геотехникалық
                           зерттеулер бағдар-
                           ламасы;
                           - бөгеттi жабдықтау,
                           жоғарғы беткейдiң
                           тұрақтылығын қалпы-
                           на келтiру;
                           - бөгет астына жаңа
                           дренаж салу;
                           - Арнасай бөгетiнiң
                           төменгi беткейiн
                           бекiту.
                           г) Тасқынға қарсы
                           бөгеттер құрылысын
                           салу:
                           - қорғаныс бегетше-
                           лердi қайта қалпына
                           келтiру;
                           - жаңа қорғаныс
                           бөгетшелерiн салу;
                           - өзен арнасын
                           түзету.
                           д) Су көтеру бөгет-
                           терiн қайта қалпына
                           келтіру:
                           - Қызылорда су
                           торабын жөндеу
                           (жапқыштарды, шан-
                           дорларды және резина
                           тығыздағыштарды
                           ауыстыру, көтергiш
                           құрылғылардың электр
                           құрал-жабдықтарын
                           және болат арқанда-
                           рын ауыстыру, рет-
                           теушi шлюздiң соңғы
                           екi бөлiктерiн
                           қалпына келтiру);
                           - Қазалы су торабын
                           жөндеу (жапқыштарды,
                           және көтергiштердi
                           жөндеу, тазарту және
                           коррозияға төзiмдi
                           қорғаныс жасау,
                           электр қозғалтқыш-
                           тарды ауыстыру,
                           реттегiштердегi
                           барлық электр
                           аспаптармен электр
                           кабельдерiн ауыс-
                           тыру, суырма құдық-
                           тарын жөндеу, жоғар-
                           ғы бьефтегi ағынды
                           бағыттаушы сол жақ
                           бөгетшенi ұзындығы
                           300 м бөлiгiн
                           қорғау).
                           в) Шардара бөгетiн
                           қалпына келтiру:
                           - Қызылқұм суландыру
                           каналын қалпына
                           келтiру;
                           - геотехникалық
                           зерттеулер бағдар-
                           ламасы;
                           - бөгеттi жабдықтау,
                           жоғарғы беткейдiң
                           тұрақтылығын қал-
                           пына келтiру;
                           - бөгет астына жаңа
                           дренаж салу;
                           - Арнасай бөгетiнiң
                           төменгi беткейiн
                           бекiту.
                           г) Тасқынға қарсы
                           бөгеттер құрылысын
                           салу:
                           - қорғаныс бөгетше-
                           лердi қайта қалпына
                           келтiру;
                           - жаңа қорғаныс
                           бөгетшелерiн салу;
                           - өзен арнасын
                           түзету.
                           д) Су көтеру бөгет-
                           терiн қайта қалпына
                           келтiру:
                           - Қызылорда су тора-
                           бын жөндеу (жапқыш-
                           тарды, шандорларды
                           және резина тығыз-
                           дағыштарды ауыстыру,
                           көтергіш құрылғылар-
                           дың электр құрал-
                           жабдықтарын және
                           болат арқандарын
                           ауыстыру, реттеушi
                           шлюздiң соңғы екi
                           бөлiктерiн қалпына
                           келтiру);
                           - Қазалы су торабын
                           жөндеу (жапқыштарды,
                           және көтергіштердi
                           жөндеу, тазарту және
                           коррозияға төзiмдi
                           қорғаныс жасау,
                           электр қозғалтқыш-
                           тарды ауыстыру,
                           реттегіштердегi
                           барлық электр
                           аспаптармен электр
                           кабельдерiн ауысты-
                           ру, суырма құдықта-
                           рын жөндеу, жоғарғы
                           бьефтегi ағынды
                           бағыттаушы сол жақ
                           бөгетшенi ұзындығы
                           300 м бөлігін
                           қорғау).

3       016   Жобаны       а) Құрылыс жұмыста-  Жыл   Қазақстан
              респуб-      рының келiсiм шарт-  бой-  Республикасы
              ликалық      тары бойынша қосым-  ында  Ауыл
              бюджеттен    ша бағаның салығын         шаруашылығы
              сыртқы       төлеу;                     Су ресурстары
              қарыз-       б) Құрылыс жұмыста-        жөніндегі
              дарды        ры келiсiм шартта-         комитеті
              бiрлесiп     рының бөлiгін төлеуi;
              қаржылан-    в) жер бөлiп алуға
              дыру         рұқсат алу үшiн және
              есебiнен     оның өтем ақысын
              iске асыру   төлеу бойынша
                           қызметті төлеу;
                           г) операциялық
                           шығындармен қоса,
                           жергiлiктi 8 адамнан
                           тұратын кеңесшiлер-
                           дiң қызметiне ақы
                           төлеу;
                           д) нақтыланған жоба-
                           лауға және құрылыс-
                           қа қадағалау жасай-
                           тын кеңесшілердiң
                           қызмет ақысын төлеу;
                           e) жобаға мониторинг
                           және бағалау жасай-
                           тын кеңесшiлердiң
                           қызмет ақысын төлеу;
                           ж) кеңесшілік
                           қызметтердiң келi-
                           сiм-шарттары бойынша
                           салықтарды төлеу;
                           з) жобаның мемлекет-
                           тік құрылыс және
                           экологиялық сарапта-
                           маларына ақы төлеу;
                           и) валюталық опера-
                           циялар жүргiзу үшiн
                           лицензиялық алымды
                           төлеу;
                           к) екiншi деңгейдегi
                           банктерге комиссия-
                           лық алым төлеу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Арал теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiн және Сырдария өзенiнiң арнасын реттеу жобасы бойынша құрылыс жұмыстарының 65-75%-ын орындау.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
102-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 102-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Арал теңiзi өңiрiнiң елдi мекендерiн
сумен жабдықтау және санитариясы"
деген 028 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 313163 мың теңге (үш жүз он үш миллион жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы мен Apaб экономикалық Даму Кувейт қоры арасындағы Арал қаласын (Арал теңiзi аймағы) сумен жабдықтау жобасы бойынша қарыз туралы келiсiмдi бекiту туралы" 2001 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Арал қаласын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету және санитариялық жағдайын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Арал қаласының қолданыстағы сумен қамтамасыз ету жүйесiнiң тиiмділігiн арттыру, қаладағы су тарту желiлерiн кеңейту және жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   028       Арал теңiзi
              өңiрiнiң
              елдi мекен-
              дерiн сумен
              жабдықтау
              және
              санитариясы

2       004   Сыртқы       1. Арал қаласының    Жыл   Қазақстан
              қарыздар     сумен жабдықтау      бой-  Республикасы
              есебiнен     жүйесiн жетiлдiру:   ында  Ауыл
              жобаны       а) Қосаман су көзi-        шаруашылығы
              iске асыру   нен Арал қаласына су       министрлігінің
                           беретiн қолданыста-        Су ресурстары
                           ғы бас су құбырын          жөніндегі
                           қайта жаңарту:             комитеті
                           - су құбырларының
                           ескiрген бөлiктерiн
                           шойын құбырлармен
                           ауыстыру;
                           б) Арал қаласының
                           қолданыстағы су
                           тарату жүйесiн
                           жаңарту:
                           - ескiрген құбыр-
                           ларды ауыстыру;
                           - су таратудың жаңа
                           жүйелерiн орнату;
                           - сутартқы колонна-
                           ларын, өрт сөндiру
                           гидранттарын орнату
                           және тегеурiндi су
                           мұнараларын салу;
                           в) ауылдық елдi
                           мекендерде шахталы
                           құдықтар салу, Арал
                           қаласының маңындағы
                           екi елдi мекенде су
                           жинағыштар салу,
                           құдықтарды қалпына
                           келтiру.
                           2. Консультациялық
                           техникалық қызмет-
                           тер көрсету:
                           - кеңесшiлердiң
                           кеңесшi компаниямен
                           келiсiм-шарты бойын-
                           ша нақтыланған жоба-
                           лауға және құрылысқа
                           қадағалау жасайтын
                           кеңесшiлердiң
                           қызметiне ақы төлеу.
                           3. Институционалдық
                           қолдау:
                           - бақылау-өлшеу,
                           сынау мен бақылау
                           жабдықтарын, арнайы
                           техника сатып алу;
                           - мамандарды оқыту
                           және пайдалану,
                           ұстау, қаржылық
                           қызметті басқару
                           үшiн және су ысыра-
                           бына себеп болатын
                           бүлiнген жерлердi
                           табу, Ауыл шаруашы-
                           лығы су құбыры Арал
                           бөлiмшесiнiң жұмы-
                           сын жетiлдiру үшiн
                           сарапшыларды жалдау.

3       016   Жобаны       а) Құрылыс жұмыста- Жыл   Қазақстан
              респуб-      рының келiсiм-шарты бой-  Республикасы
              ликалық      бойынша салықтарды  ында  Ауыл
              бюджеттен    төлеу;                    шаруашылығы
              сыртқы       б) құрылыс жұмыстары      Су ресурстары
              қарыздарды   құнының бiр бөлiгiн       жөніндегі
              бiрлесiп     төлеу;                    комитеті
              қаржыланды-  в) сатып алынатын
              ру есебiнен  бақылау-өлшеу,
              iске асыру   сынау, бақылау жаб-
                           дықтарына, арнайы
                           техникаға салық және
                           баж салығын төлеу;
                           г) тауарларды, iсте-
                           летін жұмыстарды,
                           көрсетiлетiн қызмет-
                           тердi сатып алу
                           жөнiнде конкурстар
                           өткiзу туралы
                           хабарландыруларға
                           ақы төлеу;
                           д) валюталық опера-
                           циялар жүргізу үшiн
                           лицензиялық алым
                           төлеу;
                           д) операциялық
                           шығыстармен қоса, 3
                           адамнан тұратын
                           жобаны басқару
                           жөнiндегi жергіліктi
                           кеңесшiлердiң қызме-
                           тiне ақы төлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Арал теңiзi өңiрiндегі елдi мекендердiң сумен қамтамасыз етiлуiнiң және санитариясының жобасы бойынша құрылыс жұмыстарын 100% орындау.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
103-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 103-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Сумен жабдықтау жүйесiн салу және қайта жаңарту"
деген 029 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 4010320 мың теңге (төрт миллиард он миллион үш жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Жапония Үкiметi арасындағы "Қазақстан Республикасында ауылдық елдi мекендердi сумен жабдықтау" жобасын жүзеге асыру үшiн Жапония Үкiметiнiң грантын тарту туралы ноталар алмасу нысанындағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қаңтардағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкiнiң арасындағы Қарыз туралы келiсiмдi (Жай операциялар) (Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және кәрiз салалық жобасы) бекiту туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 желтоқсандағы Заңы ; "Қазақстан Республикасының ауылдық аумақтарын дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi Жарлығы ; "2010 жылға дейiн Қазақстан Республикасының су шаруашылығы саясаты мен экономикасының су саласын даму тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы , "2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз cу" салалық бағдарламасы туралы" 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы қаулысы; "Ауылдық аумақтарды сумен жабдықтау және канализация" салалық жобасын қаржыландыруға Азия Даму Банкiсiн тарту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 19 қаңтардағы N 54 қаулысы ; "Қарағанды облысы ауылдық жерлерiн сумен жабдықтау жобасы үшiн Ислам Даму Банкi мен Қазақстан Республикасы Үкiметі арасындағы қарыз туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 ақпандағы қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Үкiметi мен Герман Федеративтiк Республикасы Үкiметi арасындағы қаржы ынтымақтастығы туралы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 27 қазандағы N 1089 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тұрғындарды кепiлдiгi бар сапалы және қажеттi көлемде ауыз сумен тұрақты қамтамасыз ету, сумен жабдықтау және канализация қызметтерiнiң негiзгi түрлерiмен қамтамасыз ету жолы арқылы таңдап алынған ауылдық елдi мекендердегi тұрғындардың тұрмысы мен денсаулығын жақсарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: тұрғындарды кепiлдiгі бар сапалы және қажеттi көлемде ауыз сумен тұрақты қамтамасыз етуге бағытталған iс-шаралар кешенi, ауылдық елдi мекендердiң инфрақұрылымын жақсарту, сумен жабдықтау жүйелерiн жобалау, қалпына келтiру, жаңарту, салу, сумен жабдықтау және канализация инфрақұрылымының қызметтерiн ұсынуда орталық және жергілiктi атқарушы органдарға көмек көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   029       Сумен
              жабдықтау
              жүйесін салу
              және қайта
              жаңарту

2       004   Сыртқы       "Қарағанды облысын   Жыл   Қазақстан
              қарыздар     ауылдық сумен жаб-   бой-  Республикасы
              есебiнен     дықтау" жобасы       ында  Ауыл
              жобаны       бойынша:                   шаруашылығы
              iске асыру   құрылыс жұмыстарын         министрлігінің
                           жобалауды және             Су ресурстары
                           қадағалауды жүзеге         комитеті
                           асыру үшiн кеңесшi-        бойынша
                           лердiң қызметiне                            ақы төлеу, жоба
                           бойынша құрылыс-
                           монтаж жұмыстары.

3       005   Iшкi көздер  Жобалау-сметалық     Жыл   Қазақстан
              есебiнен     құжаттаманы әзiрлеу  бой-  Республикасы
              жобаны iске  және сараптамадан    ында  Ауыл
              асыру        өткiзу, Ауыз сумен         шаруашылығы
                           жабдықтау объекті-         министрлігі
                           лерiн салу мен және        Су ресурстары
                           қайта жаңарту жөнiн-       комитеті
                           дегi ауыз сумен
                           жабдықтау объекті-
                           лерiн салу мен және
                           қайта жаңарту жөнiн-
                           дегі iс-шараларға
                           арналған "2005 жылға
                           арналған республи-
                           калық бюджет туралы"
                           Қазақстан Республи-
                           касының Заңын iске
                           асыру туралы"
                           Қазақстан Республи-
                           касы Үкiметiнiң
                           2004 жылғы 8
                           желтоқсандағы N 1289
                           қаулысына 2 Қосымша-
                           ға сәйкес тiзбе
                           бойынша ауыз сумен
                           жабдықтау объектi-
                           лерiн салумен және
                           қайта жаңартуға
                           бағытталған инвес-
                           тициялық жобаларды
                           iске асыру.

4       006   Жобаны       "Қазалы (Жаңақазалы) Жыл   Қазақстан
              республи-    сумен жабдықтау"     бой-  Республикасы
              калық        жобасы бойынша:      ында  Ауыл
              бюджеттен    жердi бұруға рұқсат        шаруашылығы
              грантты      алу жөнiндегi қыз-         министрлігінің
              бiрлесiп     меттерiн төлеу;            Су ресурстары
              қаржылан-    құрылыс жұмыстары          комитеті
              дыру есебi-  келiсiм-шартына            бойынша
              нен iске     салықтар мен баждар-
              асыру        ды төлеу; құрылыс
                           жұмыстары және пай-
                           даланушылық қолдау
                           құнының 10% төлеу 
                           "Қазақстан Республи-
                           касындағы ауылдық
                           елдi мекендердi
                           сумен жабдықтау"
                           жобасы бойынша:
                           Токио-Митсубиси
                           Банкiсiне банктiк
                           қызметтерi үшiн
                           комиссиялық алымдар-
                           ды төлеу;
                           Iздестiру жұмыстарын
                           жүргiзу, жобалау-
                           сметалық құжаттаманы
                           әзiрлеу, жобаны
                           мемлекеттiк сарапта-
                           мадан өткiзу. Сол-
                           түстiк Қазақстан об-
                           лысы Шал ақын ауданы
                           Астоған ауылындағы
                           жоба бойынша құрылыс-
                           монтаж жұмыстарын
                           жүргiзу.
 

                                                            5       016   Жобаны       "Ауылдық аумақтарды  Жыл   Қазақстан
              республи-    сумен жабдықтау және бой-  Республикасы
              калық        канализацияны дамы-  ында  Ауыл
              бюджеттен    ту" жобасы бойынша:        шаруашылығы
              сыртқы       шетелдiк консалтинг        министрлігі
              қарыздарды   компаниясының қыз-         Су ресурстары
              бiрлесiп     меттерін төлеу;            комитеті
              қаржылан-    операциялық шығын-         бойынша
              дыру есебi-  дарды төлеудi қоса
              нен iске     жобаны басқарудың
              асыру        орталық тобының
                           жергілікті кеңесшi-
                           лерiнiң қызметтерiн
                           төлеу;
                           операциялық шығын-
                           дарды төлеудi қоса
                           жобаны басқарудың үш
                           облыстық топтарының
                           жергілiктi кеңесші-
                           лерiнiң қызметтерiн
                           төлеу;
                           санитариялық-гигие-
                           налық ағартудың
                           бағдарламасы;
                           институционалдық
                           дамытудың бағдарла-
                           масы;
                           қарыз сомасынан 0,5%
                           көлемiндегi бiржолғы
                           комиссиялық сыйақы.
                           "Қарағанды облысын
                           ауылдық сумен
                           жабдықтау" жобасы
                           бойынша:
                           операциялық шығын-
                           дарды төлеудi қоса
                           жобаны iске асыру
                           үшiн 5 адамнан тұра-
                           тын жергiлiктi
                           кеңесшiлердiң қыз-
                           меттерiне ақы төлеу;
                           жобалауды жүзеге
                           асыру және құрылысқа
                           қадағалау үшiн
                           кеңесшiлердiң қыз-
                           меттерiн төлеу;
                           кеңесшiлердiң қыз-
                           меттерi келiсiм-
                           шарттары бойынша
                           салықтар мен бюджет-
                           ке төленетiн басқа
                           мiндеттi төлемдердi
                           төлеу;
                           жоба бойынша құры-
                           лыс-монтаж жұмыста-
                           ры;
                           құрылыс жұмыстары
                           келiсім-шарттары
                           бойынша салықтар
                           мен бюджетке төлене-
                           тiн басқа мiндеттi
                           төлемдердi төлеу.

6       018   Жобаны       "Қазалы (Жаңа-       Жыл   Қазақстан
              грант        қазалы) сумен жаб-   бой-  Республикасы
              есебiнен     дықтау" жобасы       ында  Ауыл
              iске асыру   бойынша:                   шаруашылығы
                           Қазалы/Жаңақазалы          министрлігі
                           қалаларының сумен          Су ресурстары
                           жабдықтау жүйелерiн        комитеті
                           қайта жаңарту, оның
                           ішінде:
                           тазарту станциясы;
                           OC-HC-7- Жаңақазалы-
                           ға жеткiзiп берушi
                           құбыр желiсi;
                           сорғы станциясы;
                           Жаңақазалының тарату
                           желiлерi;
                           Қазалының тарату
                           желiлерi.
                           Материалдарды
                           жеткiзу.
                           Эксплуатациялық
                           қолдау.
                           жұмыс iстеуге оқыту.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттiк сараптамадан өткен жобаның техникалық-экономикалық негiздемесiне сәйкес сумен жабдықтау және канализация қызметтерiнiң негiзгi түрлерiмен қамтамасыз ету жолы арқылы таңдап алынған ауылдық елдi мекендердегi тұрғындардың әсiресе кедей топтардың тұрмысы мен денсаулығын жақсарту.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
104-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 104-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Гидротехникалық құрылысты қайта жаңарту"
деген 031 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1252026 мың теңге (бір миллиард екi жүз елу екі миллион жиырма алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2003-2005 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының аграрлық мемлекеттiк азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi экономиканың су саласын дамыту және су шаруашылығы саясаты тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы қаулысы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 8 желтоқсандағы N 1289 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ирригациялық ғимараттарды пайдалану бойынша құрылымдар мен ауыл шаруашылығында суды пайдаланудың тиiмдi жүйелерiн дамыту, гидротехникалық ғимараттардағы кенеттен болатын қауiптi жағдайлардың алдын алу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: гидротехникалық ғимараттарды қайда жаңарту жөнiндегі iс-шараларды орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   031       Гидротехни-  "2005 жылға арнал-   Жыл   Қазақстан
              калық        ған республикалық    бой-  Республикасы
              құрылысты    бюджет туралы"       ында  Ауыл
              қайта        Қазақстан Республи-        шаруашылығы
              жаңарту      касының Заңын iске         министрлігінің
                           асыру туралы"              Су ресурстары
                           Қазақстан Республи-        жөніндегі
                           касы Yкiметiнiң 2004       комитеті
                           жылғы 8 желтоқсанда-
                           ғы N 1289 қаулысы 2
                           қосымшаға сәйкес
                           тізбе бойынша гидро-
                           техникалық имарат-
                           тарды қайта жаңарту-
                           ға бағытталған
                           инвестициялық жоба-
                           ларды iске асыру.
                           Салықтарды және 2004
                           жылы берiлген жабдық-
                           тар үшiн ҚҚС төлеудi
                           қоса алғанда, гидро-
                           техникалық құрылыстар-
                           ды қайта жаңарту жө-
                           нiндегi өзге де инвес-
                           тициялық жобалардың
                           басқа шығыстарын төлеу.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Суландыру жүйелерiнiң пайдалы әсер коэффициентiн 80% дейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
105-ҚОСЫМША      

     Ескерту. 105-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау
және өнеркәсiп ағындыларын тазарту"
деген 033 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 43095 мың теңге (қырық үш миллион тоқсан бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы "Өскемен қаласында жер асты суларын қорғау және өнеркәсiптiк сарқынды суларды тазарту" жобасын дайындауға грант бөлу туралы Келiсiм-хатқа қол қою туралы" Қазақстан Республикасы 2004 жылғы 8 қаңтардың Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жер асты суларының жақсарту бойынша iс-шаралар жүргiзу, Ертiс өзенiне улы металдардың түсуiн болдырмауын және Астана, Қарағанды, Өскемен, Павлодар қалалары тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: жер асты суларының ластану деңгейiн бағалау жөнiнде iс-шаралар белгiлеу және олардың таралу орындарын белгiлеу, сондай-ақ қатар жер асты суларының қозғалысына болжам жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   033       Өскемен
              қаласында
              жер асты
              суларын
              қорғау және
              өнеркәсiп
              ағындыларын
              тазарту

2       018   Жобаны грант Бағдарламаның техни- Жыл   Қазақстан
              есебiнен     калық-экономикалық   бой-  Республикасы
              iске асыру   негiздемесiн әзiрлеу ында  Ауыл
                           бойынша консульта-         шаруашылығы
                           циялық қызметке ақы        министрлігінің
                           төлеу.                     Су ресурстары
                           Қоршаған ортаға әсер-      бойынша
                           дi бағалауды өткiзу        комитет
                           бойынша консульта-
                           циялық қызметке ақы
                           төлеу.
                           Әлеуметтiк бағалау
                           жүргізу жөнiнде
                           көрсетілген консуль-
                           тациялық қызметтерге
                           ақы төлеу.
                           Қаржылық және эко-
                           номикалық бағалау
                           жүргiзу жөнiнде
                           көрсетілген консуль-
                           тациялық қызметтерге
                           ақы төлеу.
                           Қолданылған Грант
                           қаражаттарының
                           аудитiн өткiзу
                           бойынша қызметтерiне
                           ақы төлеу.
                           Жоба шеңберiнде
                           оқыту және құрамы
                           кадрлар бағалау жүр-
                           гiзу бойынша анықтау
                           және ұсынымдар
                           жөніндегі консульта-
                           циялық қызметке ақы
                           төлеу.
                           Жергіліктi консуль-
                           танттардың техника-
                           лық көрсеткен
                           қызметтерiн және
                           операциялы шығыс-
                           тарын қоса көмегiне
                           aқы төлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бағдарламаны жүзеге асыру Ертiс өзенiне улы металдардың түсуiн болдырмауды қамтамасыз етедi, елiмiздiң стратегиялық маңызды орталықтары: Астана, Қарағанды, Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының халқын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге алғы шарттар жасайды.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
106-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Су берумен байланысы жоқ республикалық
су шаруашылығы объектiлерiн пайдалану"
деген 034 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 935600 мың теңге (тоғыз жүз отыз бес миллион алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексiнiң 135-бабы ; Қазақстан Республикасы Бюджеттiк кодексiнiң 50-бабы ; "Мемлекеттiк iс-шараларды қаржыландыру және кешендi аграрлы азық-түлiк саласын несиелеу туралы" Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 12 сәуiрдегi Заңының 4-бабы; Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Өзбекстан Республикасы, Тәжiкстан және Түркiменстан Республикалары арасындағы су ресурстарын пайдалануда бiрiгіп басқару және мемлекетаралық көздерiн қорғау туралы 1992 жылғы 18 ақпандағы келiсiмi; Трансшекаралық су объектiлерiн қорғау және бiрiгiп пайдалану туралы Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасы арасындағы 1992 жылғы 27 тамыздағы келiсiмi.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: шекаралас мемлекеттермен бiрлесiп пайдаланатын объектiлердi қоса су берумен байланысты емес су шаруашылығы объектiлерiнiң толассыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: су берумен байланысты емес бөгендердi, су тораптарында, бөгеттер мен басқада гидротехникалық ғимараттарды пайдалану шараларымен және жөндеу жұмыстарымен қамтамасыз ету. Қазақстан Республикасының оңтүстiк өңiрлерiне су беру мақсатында Қазақстан Республикасының Қырғызстан Республикасы, Өзбек Республикамен трансшекаралық өзендерде орналасқан су шаруашылығы объектiлерiн ұстауға үлестiк қатысуы. Ресей Федерациясынан Қазақстан Республикасына су беру бойынша шығындарды өтеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   034       Су берумен   118 су шаруашылығы   Жыл   Қазақстан
              байланысы    объектілерi мен      бой-  Республикасы
              жоқ pecпуб-  құрылыстарында       ында  Ауыл
              ликалық су   пайдалану iс-шара-         шаруашылығы
              шаруашылығы  ларын жүргiзу: су          министрлігі
              объектiлерiн астын зерттеу, ақау-
              пайдалану    лар тiзiмдемесiн
                           жасап, техникалық
                           жай-күйдi анықтау;
                           линиядағы жұмысшы-
                           ларды ұстау;
                           электролиниялар мен
                           байланыс жүйелерi,
                           метал жапқыштағы су
                           тораптары, құрылыс-
                           тардың көтергіш-
                           транспорттық жабдық-
                           тары, механикалық
                           электрокүштердi
                           жөндеу және пайда-
                           лану, сонымен қатар
                           су шаруашылығы
                           объектілерiнiң өндi-
                           рiстiк орындары;
                           жоғарғы және төмен-
                           гi бьефтердi және
                           гидротехникалық
                           ғимараттардың
                           беткейлерiн бекiту,
                           беткерлердi бекiту
                           каналдардың су
                           шаруашылығы объектi-
                           лерiндегi жөндеу
                           және бөгендердің
                           бөгетшелерiн басқа
                           да күшейту жұмыста-
                           рын peттeу, каналдар-
                           ды тазарту;
                           тасқынға қарсы
                           жұмыстар жүргiзу;
                           бөгендердiң параме-
                           трлерiн анықтау
                           бойынша жұмыс
                           жүргiзу;
                           гидротехникалық
                           ғимараттарды қорғау;
                           Қырғыз, Өзбек Респу-
                           бликаларымен транс-
                           шекаралық өзендерде
                           орналасқан су шаруа-
                           шылығы объектiлерiн
                           ұстауға үлестiк
                           қатысуы Зах-Келес су
                           шаруашылығы жүйесi
                           басқармасын ұстау.
                           Ресей Федерациясынан
                           су бepугe байланысты
                           шығыстарды өтеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: республикалық су шаруашылығы объектiлерiнде және мемлекетаралық су шаруашылығы объекттерiн пайдалану ережесiне сәйкес Қазақстан Республикасы объектiлерiнде ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң бұйрығымен бекiтiлген тiзбе бойынша тұрақты жұмыс iстеу.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
107-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 107-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ормандардың сақталуын және тұрақты дамуын қамтамасыз ету"
деген 036 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1872868 мың теңге (бір миллиард сегіз жүз жетпiс екi миллион сегiз жүз алпыс сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Жер Кодексiнiң 79-бабы ; Қазақстан Республикасы Орман Кодексiнiң 61, 63, 70, 71-баптары ; "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабы ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 29-бабы ; "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 43-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Астана қаласының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005 жылға дейiнгі кезеңге арналған "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Жарлығы "Қазақстан Республикасының аумағында жануарлар дүниесiн мемлекеттiк есепке алу және оның мемлекеттiк кадастрын жүргiзу тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 21 тамыздағы N 1153 қаулысы ; "Ормандарда өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 1999 жылғы 27 тамыздағы N 1271 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы ; "2004-2006 жылдарға арналған Қазақстан ормандары" Бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 14 мамырдағы N 542 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ормандардың экологиялық және ресурстық әлеуетiн арттыру, орман ресурстарын ұтымды және сарқып тауыспай пайдалану, оларды күзету, қорғау және молықтыру үшiн жағдайларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: орман дақылдары тұқымдарының егiстiк сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану деңгейiн айқындау, орман дақылдары тұқымының тұрақты базасын қалыптастыру жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру, сапасы жақсартылған отырғызу материалын алу; Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық жасыл аймағын құру; ормандарды авиациямен күзетудi қамтамасыз ету; орман өсiрудi жоспарлау, аңшылықты жоспарлау және жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзудi қамтамасыз ету; ормандар мен биоресурстардың мемлекеттiк есебi мен кадастрын жүргiзу; орман және аңшылық шаруашылықтары мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдiстемелiк талдамалармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   036       Ормандардың
              сақталуын
              және тұрақты
              дамуын
              қамтамасыз
              ету

2       100   Қазақ мемле- Тұқымды егiстік      Жыл   Қазақстан
              кеттiк       қасиеттерiне, оның   бойы- Республикасы
              республика-  энтомологиялық және  на    Ауыл
              лық орман    фитопатологиялық           шаруашылығы
              дақылдары-   залалдануына сарап-        министрлiгiнiң
              ның тұқымын  тамадан өткiзудi           Орман және
              дайындайтын  қамтамасыз ету,            аңшылық
              мекеме       орман зиянкестерi          шаруашылығы
                           мен аурулары ошақта-       комитеті
                           рының болжамы бойын-
                           ша мәліметтер жинау
                           және ақпарат әзiрлеу
                           үшiн штат саны 28
                           адамнан тұратын
                           мекеме ұстау.
                           Сатып алу: микроскоп
                           - 8 дана, ламинарлы
                           бокс - 4 бiрлiк;
                           тоңазытқыш шкаф - 4
                           бiрлiк;
                           компьютер - 1
                           бiрлiк; автомашина -
                           1 бiрлiк.

3       101  Сандықтау     Орман өрттерiнiң     Жыл   Қазақстан
             оқу-өндi-     алдын aлу, оларды    бойы- Республикасы
             рiстік        байқау және жою,     на    Ауыл
             орман         ормандарды орман           шаруашылығы
             шаруашылығы   зиянкестері мен            министрлiгiнiң
                           ауруларынан қорғау         Орман және
                           жөнiндегi iс-шара-         аңшылық
                           ларды жүргiзу;             шаруашылығы
                           ормандарды молықты-        комитеті
                           ру.
                           Ормандарды заңсыз
                           кесуден, бүлінуден,
                           талан-таражға салу-
                           дан қорғау; күтім
                           жасау және санитар-
                           лық мақсаттарда
                           ағаш кесудi жүзеге
                           асыру; табиғат пай-
                           даланушылардың орман
                           пайдалану тәртiбi
                           мен аң аулау ереже-
                           лерін сақтауын
                           қамтамасыз ету;
                           оқу практикаларын
                           ұйымдастыру және
                           өткізу үшін штат
                           саны 39 адамнан
                           тұратын мекеменi
                           ұстау;
                           құрал-жабдық пен
                           басқа да негiзгi
                           қорлардың ағымдық
                           жөндеуi;
                           Сатып алу: нысандық
                           киiм - 34 бiрлiк;
                           икемді радиобекет -
                           10 бiрлiк; алып
                           жүретiн радиобекет
                           - 6 бiрлiк; станцио-
                           нарлы радиобекет -
                           3 бiрлiк.

4       102   Тұрақты      Қосымша екпелер      Жыл   Қазақстан
              орман дақыл- iрiктеу - 510 га     бойы- Республикасы
              дарының      тұқымдар: шырша,     на    Ауыл
              тұқымын      (қарағай, қайың,           шаруашылығы
              дайындайтын  сексеуiл); тұрақты         министрлiгiнiң
              базасын      орман дақылдары            Орман және
              қалыптастыру учаскелерiн отырғызу       аңшылық
                           - 615 га (тұқымдар:        шаруашылығы
                           Шренк шыршасы,             комитеті
                           қарағай, қайың,
                           сексеуiл, арша);
                           генетикалық резер-
                           ваттар бөлу - 11150
                           га (Шренк шыршасы,
                           қара сексеуіл,
                           тораңғы, тоғайлы
                           ормандар).
                           Қосымша ағаштар
                           iрiктеу - 199 дана
                           (тұқымдар: шырша,
                           қарағай, қайың,
                           сексеуiл); уақытша
                           орман дақылдары
                           учаскелерiн отырғызу
                           - 2799 га (тұқымдар:
                           қарағай, қайың,
                           балқарағай, майқара-
                           ғай, ciбip шыршасы,
                           ciбip қарағайы,
                           сексеуiл, арша);
                           тұрақты орман дақыл-
                           дары плантацияларын
                           отырғызу - 10 га
                           (тұқымдар: Шренк
                           шыршасы, сексеуiл,
                           Сиверс алмасы,
                           қарағай);
                           Сатып алу: автомаши-
                           на - 4 бiрлiк, жылу-
                           жай кешенi үшiн
                           жабдықтар - 1 жиын-
                           тық, трактор - 1
                           бiрлiк, тіркеме - 1
                           бiрлiк, мала - 1
                           бiрлiк, культиватор
                           - 1 бiрлiк, соқа - 1
                           бiрлiк, шалғы - 1
                           бiрлiк, спутник
                           байланысының алып
                           жүретiн приборы - 6
                           бiрлiк, бензинара -
                           4 бiрлiк, компьютер
                           - 3 бiрлiк, көшiргiш
                           аппарат - 1 бiрлік,
                           факсимильдi аппарат
                           - 1 бiрлiк.

5       103   Орман-аң     Дайындық жұмыстары   Жыл   Қазақстан
              аулауды      - 193,7 мың га:      бойы- Республикасы
              орналастыру  Шығыс Қазақстан      нда   Ауыл
              және орман   облысы - 66,2 мың          шаруашылығы
              шаруашылы-   га;                        министрлiгiнiң
              ғын жобалау, Павлодар облысы -          Орман және
              орман және   127,5 мың га.              аңшылық
              жануарлар    Аэрофототүсiрмелер-        шаруашылығы
              дүниесi      мен, космотүсiрме-         комитеті
              саласындағы  лермен қамтамасыз
              есепке алу   ету, топокарталарды,
              және биоло-  шаруашылықаралық жер
              гиялық       орналастыру жоспар-
              негiздеме    ларын, аудандық және
                           облыстық карталарды
                           сатып алу.
                           Алматы облысының
                           объектілерi бойынша
                           негiзгi ережелердi
                           әзiрлеу.
                           Орман мекемелерiн-
                           дегi дала орман
                           орналастыру жұмыста-
                           ры - 334,0 мың га:
                           Солтүстiк Қазақстан
                           облысы - 131,0 мың
                           га;
                           Ақмола облысы - 86,7
                           мың га;
                           Шығыс Қазақстан
                           облысы - 116,3 мың
                           га.
                           Тапсырыс берушiнiң
                           тапсырмасы бойынша
                           орман шаруашылығын
                           ұйымдастыру және
                           дамыту жобаларының
                           өндiрiске енгiзiлуi-
                           не авторлық қадаға-
                           лаулар мен тексеру-
                           лер жүргiзу.
                           Камеральдық жұмыстар
                           - 561,4 мың га;
                           Ақмола облысы - 20,5
                           мың га;
                           Шығыс Қазақстан
                           облысы - 540,9 мың
                           га.
                           Камеральдық орман
                           орналастыру жұмыс-
                           тарын жүргiзу кезiн-
                           де ГИС технология-
                           ларын қолдану және
                           бағдарламалық қамта-
                           масыз етудi жетіл-
                           дiру.
                           Материалдарды
                           электрондық өңдеумен
                           статистикалық есеп-
                           тiлiктi қабылдау
                           және жинақтау.
                           Атырау облысының
                           орман орналастыру
                           жиынтық жобасын
                           құру.
                           Жобалау-iздестіру
                           жұмыстары:
                           2004 жылғы iздестіру
                           бойынша камеральдық
                           жұмыстар:
                           Жұмыс жобаларын
                           әзiрлеу:
                           Батыс Алтай МТҚ
                           өртке қарсы құрылғы-
                           сы - 56,1 мың га;
                           Наурызым МТҚ өртке
                           қарсы құрылғысы -
                           191,4 мың га;
                           "Epтic орманы" МТОР-
                           ң жұмыс жоспарының
                           мемлекеттiк эколо-
                           гиялық сараптамасы
                           - 1 жоба.
                           2005 жылғы жаңа
                           далалық iздестiру
                           жұмыстары:
                           "Семей орманы"
                           МТОР-ң өртке қарсы
                           құрылғысының жұмыс
                           жобаларын әзiрлеу -
                           658,8 мың га;
                           "Көкшетау" МҰТП
                           ормандарының өртке
                           қарсы құрылғысының
                           жұмыс жоспарлары
                           жөнiндегi iздестiру
                           жұмыстары - 182,1
                           мың га;
                           Орман селекциялық-
                           тұқымдық кешендi
                           ұйымдастырудың жұмыс
                           жобасы - 100,0 га;
                           Сатып алу: автомаши-
                           на - 1 бiрлiк,
                           компьютер - 2
                           бiрлiк.
                           Есепке алу мен
                           биологиялық негізде-
                           мелер жүргiзу:
                           киiктер санын
                           есепке алу;
                           орман қорының жыл
                           сайынғы есебi;
                           Астана қаласы мен
                           оның қала шетiндегi
                           аймағы жағдайында
                           қаланы көгалдандыру
                           мен сортаң және
                           батпақты жерлерiнде
                           ағаш екпелерiн құру-
                           дың тәсiлдерi мен
                           технологияларын
                           айқындау жөнiнде
                           ұсыныстар әзiрлеу;
                           Баянауыл МҰТП-н
                           кеңейту жөнiнде
                           табиғи-ғылыми және
                           техникалық-экономи-
                           калық негiздемелер
                           әзiрлеу;
                           Марқакөл МТҚ-н
                           кеңейту жөнiнде
                           табиғи-ғылыми және
                           техникалық-экономи-
                           калық негiздемелер
                           әзiрлеу.

6       104   Астана       Жобаны табиғи жағ-   Жыл   Қазақстан
              қаласының    дайға алып шығу -    бойы- Республикасы
              жасыл желек- 8000 га.             на    Ауыл
              тi санитар-  Жер пайдаланушылар-        шаруашылығы
              лық-қорғау   ға шығындарды өтеу.        министрлігі
              аймағы       Отырғызу материа-          Орман және
                           лын өсiру - 110 га;        аңшылық
                           Орман екпелерiне           шаруашылығы
                           күтімiн жасау -            комитеті
                           7700 га;
                           Шапшаң өсетiн ағаш
                           тұқымдарын аудан-
                           дастыру - 9 тұқым;
                           Орман екпелерiн
                           қорғау - 19000 га;
                           2005 жылы орман
                           дақылдарын отырғызу,
                           2002-2004 жж.
                           толықтыру және орман
                           екпелерiн қайта
                           жаңарту - 5100 га;
                           Отырғызу материалда-
                           рын сатып алу.
                           2000-2005 жылғы
                           екпелерге күтiм -
                           16800 га.
                           Отырғызу үшiн жер
                           дайындау - 5000 га;
                           Орман тұқымы план-
                           тацияларын құру -
                           155 га;
                           Қосалқы бөлiктердi
                           сатып алу және
                           техниканы жөндеу.
                           Сатып алу: жаңбыр-
                           латқыш қондырғы - 2
                           бiрлiк, трактор - 5
                           бiрлiк, тиегiш - 2
                           жиынтық, автобус -
                           3 бiрлiк, тұқым
                           сепкiш - 3 дана,
                           автомұнара - 1 бiр-
                           лiк, техжәрдем
                           автомашинасы - 1
                           бiрлiк, автомашина -
                           2 бiрлiк, соқа - 2
                           бiрлiк, тiркеме - 4
                           бiрлiк, бульдозер -
                           1 бiрлiк;
                           2004 жылғы iздестіру
                           бойынша камеральдық
                           жобалау жұмыстары:
                           1 кезекте Астана-
                           Шортанды магистралi-
                           нiң бойына орман
                           екпелерiн құрудың
                           ЖЖ - 7000 га;
                           1 кезекте Астана
                           қаласының қала
                           шетiндегi аймағының
                           шегiнде (Солтүстiк-
                           Батыс бағыты) орман
                           екпелерiн құрудың
                           ЖЖ - 8000 га;
                           2004 жылғы жұмыс
                           жобаларының мемле-
                           кеттiк сараптамасы
                           (сәулет-құрылыс және
                           экологиялық) - 2
                           дана;
                           2005 жылдың жобасын
                           табиғи жағдайға
                           алып шығу 2 дана -
                           15000 га.
                           Санитарлық-корғаныш-
                           тық жасыл аймақтың
                           екпелерiн құрудың ЖЖ
                           авторлық қадағалау -
                           7 жоба.
                           Жаңа дала iздестiру
                           жұмыстары - 15000
                           га:
                           Астана қаласы айма-
                           ғының шегiнде (Батыс
                           бағыты) қорғаныштық
                           екпелердi құрудың
                           ЖЖ - 10000 гa;
                           Астана-Луговое
                           бағытындағы магист-
                           раль бойына ландш-
                           тафтық-рекреациялық
                           екпелердi құрудың
                           ЖЖ - 3000 га;
                           Астана-Малиновка
                           бағытындағы магист-
                           раль бойына ландш-
                           тафтық-рекреациялық
                           екпелердi құрудың
                           ЖЖ - 2000 га.
                           2005-2007 жылдарға
                           арналған "Жасыл Ел"
                           бағдарламасын iске
                           асыру мақсатында Ас-
                           тана қаласының айма-
                           ғын көгалдандыру жө-
                           нiндегi жұмысты
                           орындау.

7       105   Орманды      5639 мың га алқапта  Жыл   Қазақстан
              әуеден       бүлiнген екпелердi   бойы- Республикасы
              қорғау       байқау, осы екпелер- на    Ауыл
                           дi есепке алу және         шаруашылығы
                           олардың жай-күйiн          министрлiгi
                           қадағалау бойынша          Орман және
                           авиациямен күзету          аңшылық
                           және аэрокөрілімдiк        шаруашылығы
                           орман-патологиялық         комитетi
                           бақылау: ұшу сағаты
                           - 5722;
                           МИ-2 тiкұшағында
                           "Бурабай" МҰТП-де
                           авиациялық жұмыстар-
                           ды орындау: ұшу
                           сағаты - 300.
                           Ресейде 3 байқаушы-
                           ұшқыштарды оқыту.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ормандарды қажет етiлетiн кондициядағы тұқымдармен молықтыру жөнiндегi жұмыстарды қамтамасыз ету, ормандардың фитосанитарлық жай-күйiн болжау; Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық жасыл аймағын құру; жабайы жануарлар мен құстардың тiршiлiк ортасын жақсарту, астана төңiрегiнде демалуға арналған аймақтар құру; шығатын орман өрттерiн авиациямен күзетудiң көмегiмен дер кезiнде байқау және жою, олардың iрi орман өрттерiне ұласып кетуiне жол бермеу, бүлiнген екпелердi табу; орман және аңшылық шаруашылығын, орман пайдалануды ұтымды жүргізудi, орман ресурстарын молықтыруды қамтамасыз ету, орман өсiрудi жоспарлау және жобалау-iздестiру жұмыстарының негiзiнде орман шаруашылығында ғылыми-техникалық саясат жүргiзу; сапасы жақсартылған отырғызу материалын алу; ормандардың және жануарлардың аңшылық түрлерінің мемлекеттік кадастры; орман және аңшылық шаруашылығын, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ғылыми-әдістемелік талдамалармен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
108-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Балық ресурстарын мемлекеттiк есепке алу
және оның кадастры"
деген 037 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 111620 мың теңге (бip жүз он бiр миллион алты жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы Қазақстан Республикасының Заңының 22-бабы ; Қазақстан Республикасының "Қоршаған ортаны қорғау туралы" Заңының 17-бабы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылдың 7 қазандағы N 1096 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi туралы Ережесiнiң 10-тармағының 6) тармақшасы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 29 желтоқсандағы N 1344 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасының 19, 22, 23, 24, 25-тармақтары; Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2003 жылғы 21 тамыздағы N 843 қаулысымен бекiтiлген 2003-2005 жылдардағы Каспий теңiзiнiң қазақстандық секторын игерудiң мемлекеттік бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарын (I-саты) - 33 тармағы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: балық қорларының жай-күйiне мониторинг, балық қорларын тиiмдi пайдалануды, құнды балық түрлерiнiң гендiк қорын сақтауды, Қазақстан Республикасының ішкi айдындарында және трансшекаралық су қоймаларында биоресурстарды пайдалануда ғылыми негiздеме жүргiзiлуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: кәсiпшiлiк балық табыны қорларын және жағдайын талдау негізiнде республикалық деңгейдегi iрi балық шаруашылығы су қоймаларында оптималды-мүмкiн балық аулау көлемiн анықтау; кәсiпшілік балық санының динамикасына мониторинг жүргiзу және оларды тиiмдi пайдалану мақсатында ұсыныс әзiрлеу, айдындарға балықтарды енгiзу және жерсiндiрудiң республикалық схемасын дайындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   037       Балық        Республикалық дең-   Жыл   Мемлекеттiк
              ресурстарын  гейдегi iрi балық    бой-  Республикасы
              мемлекеттік  шаруашылығы көлде-   ында  Ауыл
              есепке алу   рiндегі (Балқаш            шаруашылығы
              және оның    көлi, Қапшағай су          министрлігінің
              кадастры     қоймасы, Шардара су        Балық
                           қоймасы, Арал теңi-        шаруашылығы
                           зi (кішi), Бұқтарма        комитеті
                           және Шүлбi су қойма-
                           сы, Алакөл көлдер
                           жүйесi, Орал-Каспий
                           бассейнi атырауы)
                           оңтайлы-мүмкін аулау
                           көлемiн және кәсiп-
                           шілік аумақтардың
                           балық өнiмдiлiгiн
                           анықтау;

                           Ақмола, Ақтөбе,
                           Жамбыл, Батыс
                           Қазақстан, Қараған-
                           ды, Қызылорда,
                           Қостанай, Павлодар,
                           Солтүстік Қазақстан,
                           Оңтүстік Қазақстан,
                           Алматы облыстарында
                           кәсiпшілiк балық
                           табынының қорын және
                           жағдайын талдау
                           негiзiнде аймақтық
                           маңыздылығы бар
                           айдындарда оңтайлы-
                           мүмкiн аулау көлемiн
                           анықтау;

                           Трансшекаралық су
                           ағындарының гидро-
                           логиялық режимiн
                           анықтау және оның
                           биоқорлардың құры-
                           луына әсерiн
                           анықтау;

                           Айдындарға балық-
                           тарды енгiзу және
                           жерсiндiрудiң респу-
                           бликалық схемасын
                           дайындау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: республикалық және облыс деңгейiндегi балық шаруашылығы айдынындағы аулау көлемiне квoтa мен шектеулердi бекiту үшiн биологиялық негiздеме әзiрлеу, әзiрленген Схема негiзiнде балықтарды жерсiндiрудi және айдындарға енгізу бойынша жұмыстардың тиiмдiлiгін қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
109-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 109-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Балық ресурстарын молайту"
деген 038 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 586823 мың теңге (бес жүз сексен алты миллион сегiз жүз жиырма үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Аграрлық-өнеркәсiптiк кешен салаларына кредит беру және мемлекеттік шараларды қаржыландыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 4-бабы; "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 47-бабы ; Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 7 қазанындағы N 1096 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi туралы Ережесiнiң 10-тармағының 79-1) тармақшасы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 25 наурыздағы N 299 қаулысымен бекiтiлген Атырау облысының әлеуметтiк-экономикалық жағдайын нығайту туралы iс-шаралардың жоспарының 13-тармағы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 29 желтоқсандағы N 1344 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасының балық шаруашылығын дамытудың 2004-2006 жылдарға арналған бағдарламасын iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспарының 15, 17-тармақтары.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы су қоймаларында кәсiпшiлiк балық қорларын толықтыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: жас балықтарды ұдайы өндiру. Балықтардың табиғи өсiп өнуiне және тиiмдi мекендеуiне жағдай жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   038       Балық        Балықтардың бағалы   Жыл   Қазақстан
              ресурстарын  түрлерiнiң тұқымда-  бой-  Республикасы
              молайту      рын (бeкipe балық-   ында  Ауыл
                           тардың - 6,7 милли-        шаруашылығы
                           он дана; карп, сиг         министрлiгiнiң
                           және улы өсiмдiктер-       Балық
                           мен қоректенетiндер        шаруашылығы
                           тұқымдастарының -          комитетi
                           136,9 миллион дана)
                           өсiрiп жаңғырту;
                           535,3 мың кубтық
                           метр көлемде Орал
                           және Қиғаш өзендерi
                           сағаларының түбiн
                           тереңдету жұмыстары.
                           Балық өндiрiсiмен
                           айналысатын кәсіп-
                           орындардың мате-
                           риалдық-техникалық
                           базасын дамыту:
                           Арнайы көлiк - 13
                           дана;
                           Арнайы жабдық - 32
                           дана;
                           Арнайы техника - 6
                           дана.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: су қоймаларына балықтардың бағалы түрлерiнiң тұқымдарын (бекiре тұқымдас балықтардың - 6,7 миллион дана; карп, сиг және улы өсiмдiкпен қоректенетiндер тұқымдастарының - 136,9 миллион дана) жiберу; жайылатын және уылдырық шашатын орындарға балықтардың өтуiн қамтамасыз ету; кәсiпорындардың жұмыс тиiмдiлiгiн арттыру, балықтарды өсiру үшiн өндiрiстiк аумақтарды ұлғайту, балықтарды өсiрудiң көлемiн арттыру, ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының материалдық-техникалық базасының деңгейiн жоғарылату.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
110-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 110-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Батыс Тянь-Шань биоәралуандығын сақтау"
деген 039 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 47907 мың теңге (қырық жетi миллион тоғыз жүз жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы мен ҚЭҚ-ның Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi кең ауқымды қорының атқарушы органы ретiнде iс-қимыл жасайтын Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкiнiң арасында ҚЭҚ Қорының Трасталық гранты жөнiнде келiсiм (Орталық Азиядағы биологиялық әр түрлiлiктi сақтау жөнiндегi шекаралық жоба) жасасу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 30 қыркүйектегi N 1503 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Батыс Тянь-Шань тауларындағы осал және бiрегей биологиялық қоғамдастықты қорғау, Батыс Тянь-Шань өңiрiнiң тұрақты дамуына ықпал ету үшiн экологиялық саясатты әзiрлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Батыс Тянь-Шань аумағында орналасқан осал және бiрегей биологиялық қоғамдастықты қорғауға қолдау көрсету және олардың биологиялық әр алуандылығын сақтау жөнiндегi мемлекеттiк саясатты, осы саладағы заңнамаларды, нормативтiк ережелер мен ұйымдық құрылымдарды нығайтуға және үйлестiруге Қазақстан Республикасының жәрдем көрсетуi, Батыс Тянь-Шань аумақтарындағы күзет аймақтары желiлерiн нығайту және кеңейту, Батыс Тянь-Шань аймағында күзет аумағының биологиялық ресурстарына қысымды төмендету үшiн жергілiктi қоғамдастық үшiн қызметтiң баламалы және тұрақты түрде пайда беретiн түрлерiн анықтау, биологиялық әр алуандылықтың құндылықтары туралы жұртшылықтың хабардар болуын арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   039       Батыс
              Тянь-Шань
              биоәралуан-
              дығын
              сақтау

2       006   Жобаны       Қаратау қорығының    жыл   Қазақстан
              республи-    әкiмшiлiк корпусы    бойы  Республикасы
              калық бюд-   мен 4 кордонын салу.       Ауыл
              жеттен       Жұмыс санаты бойынша       шаруашылығы
              грантты      грантты үлестік            министрлiгiнiң
              бiрлесiп     қосымша қаржыланды-        Орман және
              қаржылан-    руды қамтамасыз ету.       аңшылық
              дыру есебi-  Қосымша құн салығын        шаруашылығы
              нен iске     төлеу.                     комитетi
              асыру        Операциялық шығыс-
                           тар санаты бойынша
                           грантты үлестiк
                           қосымша қаржыланды-
                           руды қамтамасыз ету.
                           Құрылыс компанияла-
                           рының қызметтерiн
                           сатып алу.

3       018   Жобаны       Жобаны iске асыру    жыл   Қазақстан
              грант        үшiн ұлттық бөлiмi-  бойы  Республикасы
              есебiнен     нiң операциялық            Ауыл
              iске асыру   шығыстарын төлеудi         шаруашылығы
                           қосқанда, саны 4           министрлігінің
                           адамнан тұратын            Орман және
                           жергілікті консуль-        аңшылық
                           танттардың қызмет-         шаруашылығы
                           теріне ақы төлеу           комитеті
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Қаратау қорығының инфрақұрылымы салынатын болады (Әкімшілік корпус, 4 кордонның үйі).

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
111-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 111-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды және жануарлар
дүниесiн сақтау мен дамытуды қамтамасыз ету"
деген 040 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2093258 мың теңге (екі миллиард тоқсан үш миллион екi жүз елу сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Жер Кодексiнiң 79-бабы , Қазақстан Республикасының Орман Кодексi , "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 73-бабы , "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 12-15-баптары , "Республикадағы жыртқыштардың жекелеген түрлерiнiң санын реттеу жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1995 жылғы 5 қыркүйектегi N 1230 қаулысы , "Киіктердi қорғау мен өсiмiн молайту жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 19 шілдедегi N 980 қаулысы , "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлiгi Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 22 қарашадағы N 1239 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік табиғи-қорық қорының объектiлерiн, биологиялық әртүрлiлiктi және табиғи экологиялық жүйелердi сақтау және дамыту, жаппай браконьерлiкке жол бермейтiн және Қазақстанның сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарларының түрлерi мен киiктерiнiң санын тұрақтандыруға және олардың таралымдарын қалпына келтiруге негiз болатын нормативтiк-құқықтық және ұйымдық-шаруашылық шаралардың негiзiнде оларды сақтап қалу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: табиғи экожүйелердi, бiрегей табиғи кешендердi және мемлекеттiк табиғи-қорық қорының басқа нысаналарын қорғау, табиғи кешендердi сақтаудың ғылыми әдiстерiн әзiрлеу және енгiзу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласында халықтың экологиялық оқу-ағартуын ұйымдастыру, материалдық-техникалық базаны нығайту, киiктердiң кәсiпшiлiк санына қол жеткiзу мақсатында табиғи еркiндiк жағдайында олардың түрiн және оның үйiрлерiнiң тұтастығын сақтау, экобиологиялық тепе-теңдiктi сақтауды ескере отырып қасқырларды ату, жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердi сақтау жөнiндегi заң шығару шараларын күшейту, жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктер санының шынайы, тиiмдi жыл сайынғы есебiн жүргiзудi ұйымдастыру, жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерi мен киiктердiң таралымдары мен тiршiлiк ортасына бақылау жүйесiн (мониторингiн) ұйымдастыру, жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетiн және жойылып бара жатқан түрлерiнiң генетикалық қорын сақтаудың биотехнологиялық негiздерiн әзiрлеу жөнiнде ғылыми зерттеулер жүргізу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   040       Ерекше
              қорғалатын
              табиғи
              аумақтар-
              ды және
              жануарлар
              дүниесiн
              сақтау мен
              дамытуды
              қамтамасыз
              ету

2       100   Ерекше       Жалпы штат саны      жыл   Қазақстан
              қорғалатын   2623 бiрлiк болатын  бой-  Республикасы
              табиғи       "Алтын Емел", Баян-  ында  Ауыл
              аумақтар     ауыл, Iле Алатауы,         шаруашылығы
                           Қарқаралы, Қатон-          министрлігінің
                           Қарағай, "Көкшетау",       Орман және
                           "Шарын" 7 мемлекет-        аңшылық
                           тiк ұлттық табиғи          шаруашылығы
                           паркiн, "Ертiс             комитеті
                           орманы", "Семей
                           орманы" 2 мемлекет-
                           тік табиғи орман
                           резерватын, Ақсу-
                           Жабағылы, Алакөл,
                           Алматы, Барсакел-
                           мес, Батыс Алтай,
                           Қаратау, Қорғалжын,
                           Марқакөл, Наурызым,
                           Үстiрт 10 мемлекет-
                           тiк табиғи қорығын
                           ұстау.
                           Мемлекеттiк мекеме-
                           лер кадрларының бі-
                           ліктiлігін арттыру.
                           Қатон-Қарағай мемле-
                           кеттiк ұлттық табиғи
                           паркiне қызмет үйле-
                           рiн сатып алу - 4
                           бiрлiк.
                           "Семей орманы" мем-
                           лекеттiк табиғи
                           орман резерватына
                           кордон орнату (салу)
                           - 10 бiрлiк.
                           Марқакөл мемлекеттiк
                           табиғи қорығы әкiм-
                           шiлiк үйiнiң жөндеу-
                           қалпына келтiру
                           жұмыстары.
                           Алматы мемлекеттiк
                           табиғи қорығының
                           кордондары мен өндi-
                           рiстiк химиялық
                           бекетiн жөндеу - 5
                           бiрлiк, көпiрлердi
                           жөндеу - 8 бiрлiк,
                           ғылыми базаны жөндеу
                           - 1 бiрлiк.
                           Қорғалжын мемлекет-
                           тiк табиғи қорығының
                           мұражайы мен қазан-
                           дығын жаңарту.
                           "Семей орманы"
                           мемлекеттік табиғи
                           орман резерватының
                           өндiрiстiк химиялық
                           бекетiн жөндеу - 4
                           бірлiк, тұқым
                           сақтайтын қоймасын
                           жөндеу - 1 бiрлiк.
                           Өртке қарсы шаралар,
                           ормандарды молықтыру.
                           Сатып алу:
                           жазғы нысанды киiм,
                           қысқы нысанды киім,
                           қару;
                           өрт сөндіру машинасы
                           - 14 бiрлiк;
                           күзет машинасы - 31
                           бiрлiк;
                           трактор - 58 бiрлiк-
                           ке дейiн;
                           орман тұқым сепкiшi
                           - 9 бiрлiк;
                           орман өртiне қарсы
                           мотопомпа - 15
                           бiрлiк;
                           моторлы қайық - 10
                           бiрлiк;
                           қайық моторы - 10
                           бiрлiк;
                           мотоцикл - 95 бiр-
                           лiк;
                           жылқы - 142 бас;
                           қар шана - 24 бірлік;
                           радиобекет - 603
                           бiрлiк;
                           екi тумбалы үстел -
                           44 бiрлiк;
                           сейф - 8 бiрлiк;
                           жинақталған компью-
                           тер - 108 бiрлiк;
                           ксерокс - 24 бiрлiк;
                           принтер - 33 бiрлiк;
                           сканер - 3 бірлік;
                           факс - 13 бiрлiк;
                           бинокуляр - 2 бiрлiк;
                           бейнекамера - 18
                           бiрлiк.

3       101   Киiктердi,   Республика аумағын-  Жыл   Ауылшаруашылы-
              тұяқты       да төлдеу және       бой-  ғы министрлi-
              жабайы       басқа да маусымдық   ында  гінің Орман
              жануарлар-   топталу жерлерiнде         және аңшылық
              дың құрып    киiктердi қорғау.          шаруашылығы
              бара жатқан  Киiктердiң қоныс           комитетi
              түрлерiн     аудару жолдарында,
              сақтау және  төлдеу, қыстау және
              олардың      басқа да мекендеу
              санын қалпы- жерлерiнде 2000 бас
              на келтiру   қасқыр ату.
                           Жабайы тұяқты
                           жануарлардың сирек
                           кездесетiн және
                           жойылып бара жатқан
                           түрлерiн қорғауды
                           жүзеге асыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: биологиялық әртүрлiлiк пен табиғи экологиялық жүйелердi сақтау, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды ұтымды пайдалануды дамытуды қамтамасыз ету, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың материалдық-техникалық негізiн нығайту нәтижесiнде олардың жағдайын жақсарту, киiктер тұяғының азаюын тоқтату, қасқырлар санын қысқарту, тоғай кермаралының, қарақұйрықтың, арқардың және құланның, киiктiң санын тұрақтандыру және олардың таралымдарын олардың таралу аймақтары бойынша сан өсiмiнiң есеп деректерiмен тiркелген тұрақты дамуға дейiн қалпына келтiру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
112-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 112-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Hұpa-Есiл өзендерi алабының қоршаған
ортасын оңалту және басқару"
деген 041 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 337698 мың теңге (үш жүз отыз жетi миллион алты жүз тоқсан сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы қарыз (Нұра өзенiн тазарту жобасы) туралы келiсiмдi бекiту туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 26 мамырдағы ҚРЗ Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: өзен арнасы мен оған iргелес аудандарды сынаппен ластанудан тазарту арқылы Нұра өзенi бассейнiнiң аумағында тұратын халықтың өмiр сүру деңгейiн жақсарту. Бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсiп отырған мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшiн қауiпсiз, тиiмдi, аз шығынды баламалы сумен қамтамасыз ету көзiн, сондай-ақ су тасқынын басқару үшiн және экологиялық мақсатта өзендегi судың шығынын бақылауды қайта жасауға мүмкiндiк бередi.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: сынаптың жоғары концентрациясын жою, қоршаған ортаның нашарлап келе жатқан жағдайын қалпына келтiру және бар болатын және потенциалдық қауiп-қатердi жою; төменгi бьефтiң мезгiлдiк су тасқынымен және Қорғалжын су-батпақты жерлерiн сумен тұрақсыз, көбiнесе баламасыз түрде сумен қамтамасыз етiлуi мәселелерiн шешудi жұмсарту үшiн өзен суын басқарудың мүмкiндiктерiн күшейту; өзендi жалпы басқару бойынша мүмкiндiктердi күшейту; Астана қаласын қоса, Нұра өзенiнiң бассейнiнде орналасқан кенттердi экономикалық тұрғыдан алғанда сумен тұрақты және тиiмдi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   041       Нұра-Есiл
              өзендерi
              алабының
              қоршаған
              ортасын
              оңалту және
              басқару

2 (алынып тасталды)

3       016   Жобаны       құрылысқа жер        Жыл   Қазақстан
              республи-    бөлiп берiлгенi      бой-  Республикасы
              калық        үшiн өтемақы төлеу;  ында  Ауыл
              бюджеттен     нақтыланған жоба-         шаруашылығы
              сыртқы       лауды жүзеге асыру         министрлiгiнiң
              қарыздарды   үшiн кеңесшілердiң         Су ресурстары
              бiрлесiп     қызметтерiне ақы           жөніндегі
              қаржыланды-  төлеу;                     комитеті
              ру есебiнен   жоба шеңберiнде
              iске асыру   құрылысқа қадаға-
                           лауды жүзеге асыру
                           бойынша кеңесшілер-
                           дiң қызметтерiне
                           ақы төлеу;
                             операциялар жүр-
                           гiзген үшiн екiншi
                           деңгейдегi банктiң
                           комиссиясын төлеу;
                             жергіліктi кеңес-
                           шілер үшiн жиhаз бен
                           ұйымдастыру техни-
                           касын сатып алу;
                             операциялық шығын-
                           дарды қоса алғанда,
                           10 адам санында
                           жергіліктi кеңесшi-
                           лердiң қызметтерiне
                           ақы төлеу;
                             сынамалар алуды
                           жүргiзу бойынша
                           қызметтерге ақы
                           төлеу;
                             математикалық үлгi
                           жасау бойынша кеңес-
                           шілердiң қызметтерi-
                           не ақы төлеу;
                             су қоймасын пайда-
                           лану жөнiнде ереженi
                           әзiрлеу бойынша
                           кеңесшiлердiң
                           қызметтерiне ақы
                           төлеу;
                             "Ынтымақ су қойма-
                           сы" компонентiнiң
                           шеңберiнде тәуелсiз
                           сарапшылардың қыз-
                           меттерiне ақы төлеу;
                             жоба шеңберiнде
                           институционалдық
                           нығайту бойынша
                           кеңесшілік қызметте-
                           рiне ақы төлеу;
                             жоба шеңберiнде
                           сараптамаларға ақы
                           төлеу;
                             жоба шеңберiнде
                           құрылыс жұмыстары
                           бойынша салық пен
                           баждарды төлеу;
                             кеңес беру қызмет-
                           терi келiсiм-шартта-
                           ры бойынша салық
                           пен баждарды төлеу;
                             валюталық опера-
                           циялар жасағаны үшін
                           лицензиялық алымды
                           төлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: үш компонент бойынша нақтылы жобалау туралы финалдық есептер және "Ынтымақ су қоймасы" компонентi бойынша нақтылы жобалау туралы алғашқы есептер, үш компонент бойынша құрылыс жұмыстарын бастау, үш компонент бойынша құрылыс жұмыстарына қадағалауды жүргiзу бойынша есептер, жоба шеңберiнде сынамалар алу жөнiнде есептер, математикалық үлгiнi әзiрлеу, су қоймасын пайдалану жөнiнде ереженi әзiрлеу бойынша алғашқы есептер, сондай-ақ жобаны басқару бойынша жұмыстар.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
113-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Агроөнеркәсiп кешенi саласындағы
қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 042 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2004000 мың теңге (екi миллиард төрт миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы" республикалық мемлекеттiк мекеменi қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 31 наурыздағы N 1051 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң қызметiмен байланысты жекелеген мәселелер туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 28 маусымдағы N 704 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 29 қазандағы N 1148 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығының министрлiгінiң кейбiр республикалық қазыналық кәсiпорындарының мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 13 желтоқсанындағы N 1309 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: бәсекеге шаруашылығы ауыл қабiлеттi отандық өнiмiн өндiрудi қамтамасыз ету үшiн селекцияда, тұқым шаруашылығында, мал тұқымын асылдандыру iсiнде және биопрепараттар шығаруда ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң, жануарларының және микроорганизмдердiң гендiк қорын сақтауды, дамытуды және тиiмдi пайдалануды қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ғылыми ұйымдарының материалдық-техникалық базасын қолдау және дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының азық-түлiктiк тәуелсiздiгін және ауыл халқының тұрмыс жағдайын жақсартуды қамтамасыз ететiн агроөнеркәсiп өндiрiсiн дамытудың экономикалық тетiгiн әзiрлеу; жоғары сапалы және бәсекеге қабiлеттi өнiмдi өндiру үшiн ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң, жануарларының және микроорганизмдердiң құнды гендiк қорын сақтау, дамыту, кешендi зерттеу, құжаттау және пайдалану;
      топырақтың құнарлығын сақтау және қоршаған сапасы және өзiндiк құны бойынша бәсекеге қабiлеттi өнiмдi өндiрудi қамтамасыз ететiн өңiрлердiң табиғи-климаттық жағдайларына бейiмделген сорттық будандардың, ауыл шаруашылығы өсiмдiктердiң, технологиялардың, машиналар мен жабдықтардың қолда барын жетiлдiру және жаңасын шығару негiзiнде өңiрлер бойынша өсiмдiк шаруашылығын жан-жақты дамыту жөнiнде ортаны қорғауды, ғылыми негізделген ұсыныстар әзiрлеу;
      орман шаруашылығын, республика өңiрлерi бойынша жасанды әдiспен орманды қалпына келтiрудi және орман өсiрудi, орманды өрттерден қорғауды тұрақты дамытудың ғылыми негiздерiн әзiрлеу және жетiлдiру, орман патологиясыңың мониторингi;
      орман шаруашылығын, республика өңiрлерi бойынша орманды қалпына келтiрудi және орман өсiрудi, орманды өрттерден қорғауды тұрақты дамытудың ғылыми негiздерiн әзiрлеу және жетiлдiру, ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау және жер мелиорациясының ресурсын үнемдейтiн технологияларын әзiрлеу;
      тұқымын аудандастыру жоспарын нақтылау, оларды құнарлы жемшөппен қамтамасыз ету малды күтiп-бағуға арналған технологияларды, машиналар мен жабдықты жетiлдiру және жаңасын шығару, ветеринариялық қолайлықты қамтамасыз ету негiзiнде мал шаруашылығы өнiмi өндiрiсiн ұлғайту жөнiнде ғылыми негiзделген ұсыныстар әзiрлеу;
      өсiмдiк шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнiмiн пайдалана отырып жалпы және емдiк-профилактикалық тағамдар өндiруге арналған жаңа технологиялар мен жабдықтар әзiрлеу;
      бәсекеге қабiлеттi, энергияны үнемдейтiн және жоғары тиiмдi ауыл шаруашылығы техникасын, жабдығын және қосалқы бөлшектердi әзiрлеу, жолдарды өткiзу, сондай-ақ ауыл шаруашылығы машиналарын жөндеу және оларға қызмет көрсету жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу;
      табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және сақтау, ауылдағы әлеуметтiк-экономикалық реформаларды ұйымдық-құқықтық жолдау жөнiнде ғылыми негiзделген ұсыныстарды әзiрлеу;
      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ғылыми ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жаңарту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   042       Агроөнер-    Заңнамада белгілен-  Жыл   Қазақстан
              кәсiп кешені ген тәртiппен        бой-  Республикасы
              саласындағы  ғылыми зерттеу       ында  Ауыл
              қолданбалы   жұмыстарын мынан-          шаруашылығы
              ғылыми       дай бағыттар               министрлігі
              зерттеулер   бойынша орындау:
                           "2005 жылы Қазақ-
                           стан өңiрлерi
                           бойынша ауыл
                           шаруашылығы өнiмiн
                           өндiру, қайта өңдеу
                           және сақтауды ғылыми
                           қамтамасыз ету",
                           "2005 жылы ауыл
                           шаруашылығы өсiм-
                           дiктерiнiң және
                           микроорганизмдер
                           жануарларының гендiк
                           қорын сақтау, дамыту
                           және пайдалану".

                           Мемлекеттiк ғылыми
                           техникалық-сараптама
                           жүргізу бойынша
                           қызметке төлеу.

                           Қазақстан Республи-
                           касы Ауыл шаруашылы-
                           ғы министрлiгiнің
                           бұйрығымен бекiтiл-
                           ген сатып алынатын
                           жабдықтардың тiзбе-
                           сiне сәйкес
                           Қазақстан Республи-
                           касы Ауыл шаруашылы-
                           ғы министрлiгінiң
                           ғылыми-өндiрiстiк
                           орталықтарды
                           субсидиялау.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:            агроөнеркәсіп кешенi экономикасын дамытудың ғылыми-әдiстемелiк ұсыныстарын әзiрлеу;
      ауыл шаруашылығы өнiмiн өсiрудiң, қайта өңдеудiң және сақтаудың жаңа технологияларын енгiзу жөнiнде ұсыныстар;
      дәндi, дәнбұршақты, көкөнiс, жемiс-жидек, орман және басқада дақылдардың сорттары мен будандарын шығару және мемлекеттiк сорт сынағына беру;
      жасанды әдiспен орманды қалпына келтiру мен орманды өcipу, өрттiң алдын алуы мен орманды өрттен қорғау, ауыл шаруашылығы объектiлерiн сумен жабдықтау және жер мелиорациясының pecуpc үнемдейтiн технологиялар жөнiнде ұсынымдарды әзiрлеу;
      асыл тұқымды жануарларды селекциялаудың тәсiлдерi мен әдiстерiн; өсiмдiктер мен жануарларды aурулардан қорғау құралдарын өндiру кезінде микроорганизмдердiң белсендi штаммдары, тамақ және қайта өңдеу өнеркәсiбiне арналған биопрепараттарды және т.б. пайдалану жөнiндегi ұсынымдарды әзiрлеу;
      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ғылыми ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жаңарту және ғылыми зерттеулердiң деңгейiн арттыру және Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасында қойылған мiндеттердi орындау.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
114-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 114-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 , 2005.11.29. N 509d қаулыларымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын институционалдық дамыту"
деген 043 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 24784700 мың теңге (жиырма төрт миллиард жетi жүз сексен төрт миллион жетi жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының Бюджеттiк Кодексiнiң 163-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2004-2010 жылдарға арналған ауылдық аумақтарды дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 10 шiлдедегi N 1149 Жарлығы ; Қазақстан Республикасында шағын кәсiпкерлiктi қолдаудың және дамытудың "2004-2006 жылдарға арналған Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 29 желтоқсандағы N 1268 Жарлығы ; "Кредиттiк серiктестiктер туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы ; "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 10, 11, 36, 53-баптары ; "Қаржылық лизингі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 2 , 15-баптары ; "Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңы ; "Шағын кредиттiк ұйымдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 1 , 9-баптары ; "Аграрлық секторға кредит беру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 137 қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталатын мемлекеттік мекемелер үшiн бюджеттiң орындалуы және есептiлiк (мерзiмдiк және жылдық) нысандарын енгiзу жөнiндегi қаржылық процедуралардың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 25 шiлдедегі N 832 қаулысы ; "Мал өнiмдерi корпорациясы" жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 қыркүйектегi N 1168 қаулысы ; "Астық қолхаттары жөнiндегі мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру жүйелердiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 27 сәуiрдегi N 470 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: аграрлық азық-түлiк секторының тиiмдi жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдейтiн ауыл шаруашылығы өндiрiсi мен өнеркәсiбiнiң тиiмдiлiгiн арттыру; Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы тауар өндiрiсiн қолдау; көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын уақытылы және тиiмдi жүргiзу; агроөнеркәсiптiк кешеннiң мал шаруашылығы секторының бәсекеге қабiлеттiгiн дамыту және тиiмдiлiгiн арттыру; астық қолхаттарын ұстаушылардың құқығын және заңды мүдделерiн қорғауды және астық саласында инвестициялық белсендiлiктiң өсуiн қамтамасыз ету; табыс деңгейiн арттыру, кедейлiктi төмендету және шағын кредит беру негiзiнде ауылдық елде жеке және отбасылық кәсiпкерлiктi дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   043       Ауыл шаруа-
              шылығын
              институцио-
              налдық
              дамыту

2       100   Ауыл шаруа-  Заңнамада белгiлен-  Жыл   Қазақстан
              шылығы өндi- ген тәртіппен        бой-  Республикасы-
              рiсiнiң      "Аграрлық кредит     ында  ның Ауыл
              кредит беру  корпорациясы" АҚ           шаруашылығы
              жүйесiн      жарғы капиталын            министрлігі
              ұйымдастыру  ұлғайту:
                           1) қосымша 41 ауыл-
                           дық кредит серiктес-
                           тіктерiн құруға,
                           соның iшiнде мынадай
                           облыстарда 20 ауыл-
                           дық кредит серiктес-
                           тiктерiн:
                           Ақмола - 1;
                           Ақтөбе - 2;
                           Алматы - 2;
                           Шығыс Қазақстан - 2;
                           Жамбыл - 2;
                           Батыс Қазақстан - 1;
                           Қарағанды - 2;
                           Қостанай - 2;
                           Қызылорда - 1;
                           Павлодар - 2;
                           Солтүстiк Қазақстан
                           - 2;
                           Оңтүстiк Қазақстан
                           - 1.
                           Қалған 21 ауылдық
                           кредит серiктестiк-
                           терiн өтiнiмдердiң
                           түсу шамасы бойынша
                           "Аграрлық кредит
                           корпорациясы" АҚ
                           директорлар кеңесi-
                           нiң шешiмi бойынша
                           және құрылады.
                           Құрылатын ауылдық
                           кредит серiктестiк-
                           терiнiң жарғы капи-
                           талында
                           "Аграрлық кредит
                           корпорацияның" қаты-
                           су үлесi олардың
                           жарғы капиталының
                           жалпы көлемiнен
                           35% кем емес;
                           2) кредит серiктес-
                           тiктерi жүйесi
                           арқылы ауыл шаруа-
                           шылығы өнiмдерiн
                           қайта өңдейтiн ауыл
                           шаруашылығы өндiрi-
                           сi мен өнеркәсiбiне
                           кредит беру.

3       101   Ауыл шаруа-  "ҚазАгроҚаржы"       Жыл   Қазақстан
              шылығы       акционерлiк қоғамы-  бой-  Республикасы-
              өндiрiсiне   ның жарғы капиталын: ында  ның Ауыл
              техникалық   - машина-технология-       шаруашылығы
              қызмет       лық станцияларын           министрлігі
              көрсету      (қызмет орталықта-
              жөнiндегі    рын) құру (немесе)
              инфрақұры-   қаржыландыру және
              лымды        "ҚазАгроҚаржы"
              ұйымдастыру  акционерлiк қоғамы-
                           ның бұрындары құрған
                           машина-технологиялық
                           станцияларын (қызмет
                           орталықтарын) одан
                           ары қаржыландыру
                           мүмкiндiгi;
                           - лизингтік негiзде
                           беру үшiн: ауыл
                           шаруашылық техника-
                           ларын, технологиялық
                           қондырғыларды, мал
                           шаруашылығына
                           арналған арнайы
                           техникалар және ауыл
                           шаруашылығы өнiмде-
                           рiн қайта өңдейтін
                           қондырғылар сатып
                           алу, арқылы өсiру

4       102   Өсiмдiк      Көктемгi егіс және   Жыл   Қазақстан
              шаруашылығы  егін жинау жұмыста-  бой-  Республикасы-
              өнiмдерi     рын жүргiзудi ұйым-  ында  ның Ауыл
              рыногының    дастыру үшiн "Азық-        шаруашылығы
              өндiрiсiн    түлiк келiсiм-шарт         министрлігі
              және оны     корпорациясы" АҚ
              дамытуды     жарғы капиталын
              қолдау       ұлғайту.

5       103   Мал шаруа-   Заңнамада белгiлен-  Жыл   Қазақстан
              шылығы       ген тәртiппен "Мал   бой-  Республикасы-
              өнiмiн       өнiмдерi корпорация- ында  ның Ауыл
              өндiрудi,    сы" Акционерлiк            шаруашылығы
              өңдеудi      Қоғамының жарғы            министрлігі
              және iске    капиталын ұлғайту:
              асыруды      малды сою және еттi,
              қолдау       қаймақты сүтті, терi
                           шикiзатын жүндi
                           түбегейлі қайта
                           өңдеу бойынша желi-
                           лердi және мал
                           шаруашылығы өнiмiн
                           қабылдау мен әлем-
                           дiк стандарттарға
                           дейiн қайта өңдеу
                           бойынша жабдықтар
                           сатып алу және
                           пайдалануға беруге;
                           мал шаруашылығы
                           өнiмiн және оның
                           қайта өңделген өнiм-
                           дерiн сатып алуды
                           түбегейлi қайта
                           өңдеудi тасымалдау-
                           ды, сақтауды және
                           сатуды ұйымдастыру-
                           ға арналған айналым
                           қаражатын толықтыру

6       104   Астық        Астық қолхаттары     Жыл   Қазақстан
              қолхаттары   жөнiндегі мiндетте-  бой-  Республикасы-
              бойынша      мелердiң орындалуына ында  ның Ауыл
              мiндетте-    кепiлдiк беру көле-        шаруашылығы
              мелердiң     мін ұлғайту үшiн           министрлігі
              орындалуын   "Астық қолхаттары
              қамтамасыз   жөнiндегi мiндетте-
              ету          мелердiң орындалуы-
                           на кепiлдiк беру
                           қоры" АҚ жарғы
                           капиталын ұлғайту.

7       105   Ауыл халқы-  Ауыл халқына шағын   Жыл   Қазақстан
              на микро-    кредит беру үшiн     бой-  Республикасы-
              кредит беру  заңнамада белгiлен-  ында  ның Ауыл
              жүйесiн      ген тәртiппен "Ауыл        шаруашылығы
              ұйымдастыру  шаруашылығын қаржы-        министрлігі
                           лай қолдау қоры"
                           АҚ-ның (бұдан әрi
                           - Қор) жарғылық
                           қорын ұлғайту.

8       106   Ауылға       "Қазагромаркетинг"  Екiншi Қазақстан
              ақпараттық   акционерлік қоға-   жарты  Республикасы
              инфрақұры-   мының жарғылық      жыл    Ауыл
              лымды        капиталын мыналар   ішінде шаруашылығы
              енгізу және  үшін ұлғайту:              министрлігі
              дамыту         республиканың ау-
                           дан орталықтарында
                           161 ауылдық ақпарат-
                           тық-консультациялық
                           орталықтарды дамыту
                           және олардың жұмыс
                           icтeуi;
                            "Қазагромаркетинг"
                           акционерлік қоғамының
                           облыстық өкілдіктері
                           үшін материалдық-тех-
                           никалық құралдар сатып
                           алу.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер:
      - ауылдық кредит серiктестiгiнiң тиiмдi желілерін құру;
      - Қазақстан Республикасының әр түрлі өңірлерінде машина-технологиялық станцияларын (сервис-орталықтарын) құру және олардың қызметтерін қаржыландыру;
      - ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге және басқа субъектiлерге машина-технологиялық станциялармен (сервис-орталықтармен) қызмет көрсету;
      - лизинг негiзiнде республиканың аграрлық секторын ауыл шаруашылығы техникаларымен, сондай-ақ технологиялық жабдықтармен және мал шаруашылығы субъектiлерiн арнайы техникалармен, ауыл шаруашылығы өнiмiн қайта өңдейтiн кәсiпорындар үшiн жабдықтармен қамтамасыз ету;
      - мал шаруашылығы өнiмiн өндiретiн және қайта өңдейтiн озық технологияларды енгiзу;
      - мал шаруашылығының бәсекеге қабiлеттi өнiмiн өндiрудi ұлғайту;
      - импортты алмастыру жолымен республиканың азық-түлiктiк қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
      - бәсекеге жарамды мал шаруашылығы өнiмiн экспорттау көлемiн ұлғайту;
      - көктемгi егiс және егiн жинау жұмыстарын уақытылы және сапалы жүргiзу үшiн отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қажеттi қаржылық қаражаттармен қамтамасыз ету;
      - ауыл шаруашылығы дақылдары түсiмiн 480-560 мың тонна көлемде жинауды қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң тиiмдiлiгiн және табысын арттыру;
      - агротехнологиялардың жақсаруына жағдай жасау;
      - ауыл шаруашылығы өнiмiнiң бәсекеге қабiлеттiлiгiн қолдау;
      - астық қолхаттары жөнiндегi мiндеттемелердiң орындалуына кепiлдiк беру көлемiн ұлғайту;
      - шағын кредит беру жүйесiн тиiмдi құру;
      - ауыл тұрғындарының табыс деңгейiн ұлғайту;
      - қосымша жұмыс орындарын құру, соның iшiнде ауылды жерде;
      - ауылда кедейлiктiң деңгейiн төмендету;
      - ауыл шаруашылығы өндiрiсiн өсiру;
      - ауылдық жерлерде кәсiпкерлiк қызметтiң жаңа субъектiлерiн құру, соның iшiнде ауыл шаруашылықты емес профилдi;
      - ауылдық рыноктық инфраструктурасын дамыту үшiн жағдай жасау;
      - ауыл халқының кәсiпкерлiк қабiлетiн арттыру;
      - ауыл халқының көшiп-қону процестерiн реттеу үшiн жағдай жасау жүйелерiн құру;
      - ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерді ақпараттық-консультациялық және маркетингтік қызметтермен қамту ауқымын кеңейту;

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
115-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 115-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ормандарды сақтау және республиканың
орманды аумақтарын көбейту"
деген 044 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 37567 мың теңге (отыз жетi миллион бес жүз алпыс жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 1 сәуiрдегi "Ормандарды сақтау және республика аумағының орманды жерлерiн ұлғайту" жобасын әзiрлеуге грант бөлу туралы Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкi арасындағы келiсiмдi бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: ормандарды сақтау, республика аумағының орманды жерлерiн ұлғайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Ормандарды сақтау және республика аумағының орманды жерлерін ұлғайту" жобасын iске асыру жоспарын әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   044       Ормандарды
              сақтау және
              республика-
              ның орманды
              аумақтарын
              көбейту

2       006   Жобаны       Қосымша құн салығын  Жыл   Қазақстан
              республи-    төлеу.               бой-  Республикасы
              калық                             ында  Ауыл
              бюджеттен                               шаруашылығы
              грантты                                 министрлiгiнiң
              бiрлесiп                                Орман және
              қаржылан-                               аңшылық
              дыру есебi-                             шаруашылығы
              нен iске                                комитетi
              асыру

3       018   Жобаны       Жобаны iске асыру    Жыл   Қазақстан
              грант        үшiн ұлттық бөлiмi-  бой-  Республикасы
              есебiнен     нiң операциялық      ында  Ауыл
              iске асыру   шығыстарын төлеудi         шаруашылығы
                           қосқанда, саны 14          министрлiгiнiң
                           адамнан тұратын            Орман және
                           жергіліктi консуль-        аңшылық
                           танттардың қызмет-         шаруашылығы
                           терiне ақы төлеу.          комитетi
                           Құрауыштар бойынша
                           жобаны iске асыру
                           үшiн халықаралық
                           консультанттардың
                           қызметтерiне ақы
                           төлеу: әлеуметтiк
                           және институционал-
                           дық бағалау; қаржы-
                           экономикалық талдау;
                           қоғамдастықтардың
                           назарын аудару.

                           Жобаның дайындалған  Жыл
                           компоненттерiн       бой-
                           талқылау жөнiнде     ында
                           семинарлар өткiзу
                           (екi семинар).

                           Жобаны iске асыру-   Бір-
                           дың дайын жоспарын   інші
                           таныстыру шарасын    жарты
                           өткiзу.              жыл-
                                                дық

                           Грант қаражатының    Бір-
                           аудитін жүргізу      інші
                                                жарты
                                                жыл-
                                                дық
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: іске асырылуы республикадағы ормандарды сақтауды және оның аумағындағы орманды жерлерді ұлғайтуды қамтамасыз ететін жоба әзірлеу.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
116-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң
ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн құру"
деген 045 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 170850 мың теңге (бiр жүз жетпiс миллион сегiз жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексi ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы , "Қазақстан Республикасының бiрыңғай ақпараттық кеңiстiк тұжырымдамасы және оны iске асыру шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 29 шiлдедегi N 715 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн қалыптастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2000 жылғы 30 қазандағы N 1627 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдармен және мемлекеттiк емес құрылымдармен, аумақтық басқармаларымен оперативтiк өзара iс-қимылы, ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлердi қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   045       Қазақстан    Электрондық сауда-   Жыл   Қазақстан
              Pecпубли-    саттық жүйесiн құру  бой-  Республикасы-
              касы Ауыл    жөнiнде көрсетілген  ында  ның Ауыл
              шаруашылығы  қызметтердi сатып          шаруашылығы-
              министрлi-   алу: cepвep жабдық-        ның
              гiнiң ақпа-  тары - 4 бiрлiк,           министрлiгi
              раттық-      компьютерлiк
              маркетингтік жабдықтары - 180
              жүйесiн      бiрлiк, шеткерi
              құру         жабдықтары - 70
                           бiрлiк, электр
                           жабдықтары - 1 бiрлiк,
                           желілік жабдықтары
                           - 6 бiрлiк.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгiнiң ақпараттық-маркетингтiк жүйесiнiң тиiмдi жұмыс iстеуi.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
117-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Агроөнеркәсiп кешенi саласының дамуын
нормативтiк-әдiстемелiк қамтамасыз ету"
деген 046 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 147527 мың теңге (бiр жүз қырық жетi миллион бес жүз жиырма жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2004-2010 жылдарға арналған ауылдық аймақтарды дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2003 жылғы 9 шiлдедегi N 1149 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 7 қарашадағы N 1096 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: агробизнестiң тиiмдi жүйесiн және ауыл халқын оңтайлы қоныстандыруды қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: агроөнеркәсiптiк кешенiн мен ауылдық аумақтардың реттеу кезiнде шаралар негiздiлiк деңгейiн арттыру, ауыл халқын оңтайлы қоныстандыру схемаларын модельдеу үшiн ұсыныстар, нормативтер, стандарттар және әдiстемелер әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   046       Агроөнеркә-  Мына салаларда 45 -  Жыл   Қазақстан
              сiп кешенi   50 нормативтік-      бой-  Республикасы-
              саласының    әдiстемелiк тақы-    ында  ның Ауыл
              дамуын       рыптарды (ұсыныс-          шаруашылығы
              норматив-    тар, ережелер,             министрлігі
              тiк-әдiсте-  нұсқаулықтар, бағ-
              мелiк қамта- дарламалар, норма-
              масыз ету    тивтер, мемлекеттiк
                           стандарттар) әзiрлеу
                           бойынша қызметке
                           ақы төлеу:
                           - балық шаруашылығы;
                           - орман және аңшылық
                           шаруашылығы;
                           - өсiмдiктердi қор-
                           ғау және карантин;
                           - ветеринария;
                           - ауыл шаруашылығы
                           өндiрiсiнiң бәсекеге
                           қабілеттігiн артты-
                           руға, ауыл шаруашы-
                           лығы өндiрiсiнiң
                           тиiмдi жүйесiн және
                           ауыл шаруашылығы
                           саласын қолдаудың
                           тетiктерiн құруға
                           бағытталған ауыл
                           шаруашылығын және
                           ауылдық аумақтарды
                           экономикалық дамыту;
                           - ауыл шаруашылығы
                           дақылдарын егудi
                           жетілдіру және жердi
                           тиiмдi пайдалану;
                           - ауыл шаруашылығы
                           суын пайдаланудың
                           жүйесiн оңтайланды-
                           ру;
                           - ауыл шаруашылығы
                           машиналарын жасау
                           және техникалық
                           саясат;
                           - өнiмдi өндiруге
                           және қоршаған ортаны
                           қорғауға шығындарды
                           төмендетудi қамтама-
                           сыз ететiн ауыл
                           шаруашылығы өңiрлері-
                           нің жағдайына бейім-
                           делген технология
                           және механизация
                           құралын құру;
                           - ауыл шаруашылығы
                           өнiмiн тереңдете
                           қайта өңдейтiн жаңа
                           технологияны
                           әзiрлеу;
                           - мамандандыру
                           аймағы бойынша
                           өндiрiстiк және
                           еңбектiк ресурстар-
                           ды оңтайлы орна-
                           ластыру;
                           - ауыл халқын
                           оңтайлы орналастыру-
                           дың моделi әзiрле-
                           месiн әдiстемелiк
                           қамтамасыз ету.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: алынған ұсынымдар, нормативтер, стандарттар және әдістемелер қазіргі бар агроөнеркәсіп кешенін нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету рыноктық жағдайға және Қазақстан Дүниежүзілік сауда Ұйымына кіру процесі шеңберінде қажетті халықаралық талаптарға жылдам бейімделуіне мүмкіндік туғызады. Осы бюджеттік бағдарламаны іске асыру агробизнестің тиімді жүйесін құру және ауылдық аумақтарды дамыту үшін әдістемелік, нормативтік құқықтық базасын қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
118-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Тракторларды, олардың тіркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл
шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен
тетiктерiн мемлекеттiк есепке алу және тiркеу"
деген 047 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 65493 мың теңге (алпыс бес миллион төрт жүз тоқсан үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 12 маусымдағы "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" (Салық Кодексi) Кодексінің 410 , 411 , 412-баптары ; "Жол жүрiсiнiң қауiпсiздiгi туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 шiлдедегi Заңының 18 және 19-баптары ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгінiң кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 7 қазандағы N 1096 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: құқығын беру тракторшы-машинист куәлiгiн тапсыру және басқару үшiн, сондай-ақ тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгінен жүретiн шасси мен тетiктердi дайындалғандарды, арнайы жабдықтармен монтаждалған тiркемелердi қоса олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол құрылыс машиналары мен тетiктерiн жол жүрiсiне қатысуына рұқсат беруге емтихан қабылдау жөнiндегі заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк тiркеу нөмерлерiн, техникалық паспорттарды, тракторшы-машинист куәлiктерiн және мемлекеттiк тiркеу және тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгінен жүретiн шасси мен тетiктердi, арнайы жабдықтармен монтаждалған тiркемелердi қоса алғанда олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн техникалық байқау үшiн мемлекеттен сатып алуды ұйымдастыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   047       Тракторлар-  Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              ды, олардың  касы Ауыл шаруашы-   бой-  Республикасы-
              тiркемеле-   лығы министрлiгi     ында  ның Ауыл
              рiн, өздiгi- бекiтiлген үлесiне         шаруашылығы
              нен жүретiн  сәйкес 41335 бiр-          министрлігі
              ауыл шаруа-  лiк техникалық
              шылығы,      паспорттарды
              мелиоратив-  сатып алу.
              тiк және
              жол-құрылыс  "Транспорттық құра-
              машиналары   лдарды және олардың
              мен тетiкте- тiркемелерi үшiн
              рiн мемле-   жарықты қайтаратын
              кеттiк       бетi бар мемлекет-
              есепке алу   тiк тіркейтiн
              және тiркеу  белгілер" 1176-2003
                           ҚР СТ стандартына
                           сәйкес, 37450
                           бiрлiк мемлекеттiк
                           тiркеу нөмерлерiн
                           сатып алу.

                           Қазақстан Республи-
                           касының Ауыл шаруа-
                           шылығы министрлігі
                           бекіткен нысан
                           бойынша үлгісіне
                           сәйкес 30000 бірлік
                           тракторшы-машинистің
                           куәліктерін сатып
                           алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: тракторларды және олардың базасында жасалған өздігінен жүретiн шасси мен тетiктердi, арнайы жабдықтармен монтаждалған тiркемелердi қоса олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауыл шаруашылығы, мелиоративтiк және жол-құрылыс машиналары мен тетiктерiн жол жүрiсiне қатысуына рұқсат беру және есепке алу бойынша заңнамада белгiленген мемлекеттiк функцияларды iске асыру, арнайы өнiмдердi дайындау және мемлекеттiк сатып алу Қазақстан Республикасының барлық машина-трактор паркiне тiркеу құжаттарын, мемлекеттiк тiркеу нөмерлерiн және тракторшы-машинист куәлiктерiн бере отырып мемлекеттiк тiркеудi және есепке алуды, мемлекеттiк техникалық бақылауды жүргiзуге мүмкiндiк бередi.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
119-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Республика меншiгiне жататын ауыз сумен жабдықтаудың
баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың
аса маңызды топтық жүйелерiнен алынатын ауыз суды беру
бойынша қызметтер құнын субсидиялау"
деген 049 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 722390 мың теңге (жетi жүз жиырма екi миллион үш жүз тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексiнiң 135-бабы ; Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджеттiк кодексiнiң 50-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгі экономиканың су саласын дамыту және су шаруашылығы саясаты тұжырымдамасын мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы ; "Сумен жабдықтаудың баламасы жоқ көздерi болып табылатын, ерекше маңызы бар топтық сумен жабдықтау жүйелерiнiң тiзбесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 13 желтоқсандағы N 1265 қаулысы ; "Республика меншiгiндегі сумен жабдықтаудың баламасы жоқ көздерi болып табылатын, ерекше маңызы бар сумен жабдықтау жүйелерiнен берiлетiн ауыз су бойынша қызмет көрсету ақысын субсидиялау Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 23 желтоқсандағы N 76 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тұрғындардың сапасына және санына кепiлдiгi бар ауыз суға қол жеткiзуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Республика меншiгiндегi ауыз сумен жабдықтаудың баламасы жоқ көздерi болып табылатын, ерекше маңызы бар сумен жабдықтау жүйелерiнен берiлетiн ауыз су бойынша қызмет көрсету құнын төмендету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   049       Республика   Қазақстан Республи-  Жыл   Қазақстан
              меншiгiне    касы Үкiметiмен      бой-  Республикасы
              жататын      белгілеген тәртiп-   ында  Ауыл
              ауыз сумен   пен әрбiр топтық су        шаруашылығы
              жабдықтау-   құбыры бойынша             министрлігі Су
              дың балама-  саралап жiктелген          ресурстарының
              сыз көздерi  мөлшерде субсидия-         комитетi
              болып        лау жөнiнде ауыз су        бойынша
              табылатын    беруде қызмет құнын
              сумен жаб-   арзандату.
              дықтаудың   
              аса маңызды
              топтық
              жүйелерiнен
              алынатын
              ауыз суды
              беру бойынша
              қызметтер
              құнын
              субсидиялау
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: қызмет көрсету көлемін ұлғайта отырып Ақмола, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының тұрғындарына үздіксіз сапалы ауыз су беру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
120-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 120-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтiк
құрылыстардың апатты учаскелерiн күрделi
жөндеу және қалпына келтiру"
деген 054 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 794360 мың теңге (жетi жүз тоқсан төрт миллион үш жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шiлдедегi Су кодексiнiң 135-бабы ; Қазақстан Республикасы Бюджет кодексiнiң 50-бабы ; "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейiнгi экономиканың су саласын дамыту және су шаруашылығы саясаты тұжырымдамасын" мақұлдау туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 21 қаңтардағы N 71 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: гидротехникалық ғимараттарда төтенше жағдай туындау қауiпiнiң алдын алу, ауыл шаруашылығында суды пайдаланудың тиiмдi жүйелерiн және ирригациялық құрылыстарды пайдалану бойынша құрылымдарды дамыту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: гидромелиоративтi құрылыстардың шаруашылықаралық каналдың және ерекше апатты учаскiлерiн қалпына келтiру және гидротехникалық құрылыстарды жөндеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   054       Шаруашылық-  Мемлекеттік сарап-   Жыл   Қазақстан
              аралық арна- тан өткен жобалау-   бой-  Республикасы
              лар мен      сметалық құжатта-    ында  Ауыл
              гидромелио-  маға сәйкес 16              шаруашылығы
              ративтік     шаруашылықаралық           министрлiгiнiң
              құрылыстар-  каналдар мен               Су ресурстары
              дың апатты   гидромелиоративтiк         жөнiндегі
              учаскелерiн  құрылыстарды күрделi       комитетi
              күрделi      жөндеу және жөндеу-
              жөндеу және  қалпына келтiру
              қалпына      жұмыстары.
              келтiру
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: суландыру жүйесiнiң пайдалы әсер ету коэффициентiн 80% дейiн жоғарылату, ирригациялық-мелиоративтiк жүйелердiң пайдалану тиімдiлiгiн жоғарылату, ауыл шаруашылығында су ресурстарын оңтайлы пайдалану, суармалы судың құнын арзандату, суармалы жер қорын ұлғайту ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң жалпы түсiмiн арттырады.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
121-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Аграрлық ғылым саласындағы мемлекеттiк сыйлықтар"
деген 055 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 600 мың теңге (алты жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Ғылым саласындағы сыйлықтар туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 10 мамырдағы N 685 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Аграрлық ғылым саласындағы ғалымдар мен мамандар ашқан жаңалықтары, өнертапқыштығы, өсiмдiктер сорттары мен малдың тұқымдарын шығарып тұқымдық сапасын анықтағаны, отандық ғылымның дамуына елеулi үлес қосатын ауыл шаруашылығы өнiмiн өндiру, сақтау және қайта өңдеу саласындағы техникалық әдiстемелер үшiн қолдау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Ғылым саласында елеулi жетістiктер үшiн ғалымдарға сыйақы беру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   055       Аграрлық     Аграрлық ғылым сала- Жыл   Қазақстан
              ғылым сала-  сындағы А.И. Бараев  бой-  Республикасы-
              сындағы      атындағы сыйақылар-  ында  ның Ауыл
              мемлекеттiк  ды тапсыру үшiн            шаруашылығы
              сыйлықтар    конкурс өткiзу.            министрлiгi

                           Заңнамада белгiлен-
                           ген тәртiппен А.И.
                           Бараев атындағы
                           сыйақыларды төлеу.
                           Банк қызметiнiң
                           төлемi.
                           Рамкаларды, қосымша-
                           ларды, омырау белгi-
                           лерiн сатып алу.
                           Газеттердегі конкурс
                           өткiзу туралы
                           жарнамаға төлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Агроөнеркәсiп кешенi саласында ғылымның одан әрi дамуын қамтамасыз ететін басым бағыттар бойынша жаңа нәтижелер алу, ғылыми саланың қызметкерлерiн мемлекеттiк қолдау шараларын жүзеге асыру, талантты жастарды ғылым саласына жұмылдыру мақсатында ғылыми еңбектi ынталандыру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
122-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 122-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 , 2005.11.29. N 509d қаулыларымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнiмдерiнiң
бәсекеге қабiлеттiлiгін арттыру"
деген 056 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 86614 мың теңге (сексен алты миллион алты жүз он төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: тауар өндiрушiлердiң рынокқа, бiлiмге және ақпаратқа қол жеткiзуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: лабораторияларды жаңарту және жаңғырту; стандарттарды үйлестiру; маркетингтiк инфрақұрылымдарды дамыту; аграрлық ғылыми зерттеулердiң нәтижелiлiгiн арттыру; аграрлық консультациялық қызмет жүйесiн құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   056       Қазақстан-
              ның ауыл
              шаруашылығы
              өнiмдерiнiң
              бәсекеге
              қабілеттiлi-
              гiн арттыру

2 (алынып тасталды)

3       016   Жобаны       Операциялық шығыс-   Жыл   Қазақстан
              республи-    тарға ақы төлеуді    бой-  Республикасы-
              калық        қоса алғанда, жобаны ында  ның Ауыл
              бюджеттен    icкe асыру үшін саны       шаруашылығы
              сыртқы       18 адам жергілікті         министрлiгi
              қарыздарды   консультанттардың
              бiрлесiп     қызметтерін сатып
              қаржыландыру алу.
              есебiнен     Тауарларды, жұмыс-
              iске асыру   тарды және қызмет-
                           терді сатып алу жө-
                           нінде конкурстар
                           өткізу туралы хабар-
                           ландыруларға ақы
                           төлеу.
                           Қарыз бергені үшiн
                           Дүниeжүзiлiк Банкке
                           біржолғы комиссиялық
                           алым төлеу.
                           Офис жабдығын сатып
                           алу.
                           Ақпараттық семинарлар
                           өткізу.
                           Білім тарату жүйесін
                           құру.
____________________________________________________________________
      7. Күтілетін нәтижелер: 18 консультант тарта отырып, жобаның үйлестіру орталығы құрылатын, бастапқыда 30 консультант тарта отырып, білім беру және тарату жүйесі құрылатын болады.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
123-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi
қолдау жөнiндегі жобаға кредит беру"
деген 086 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      Ескерту. 123-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 қаулысымен.

      1. Құны: 658500 мың теңге (алты жүз елу сегiз миллион бес жүз мың теңгe).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: фермерлердiң, ұсақ және орта ауылдық кәсiпорындардың қаржылық қызметтерге қол жеткiзуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: екiншi деңгейдегi банктер арқылы ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге кредит беру, "Ауыл шаруашылығын жекешелендiруден кейiнгi қолдау" жобаның екiншi кезеңi шеңберiнде лизингтiк операцияларды дамыту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   086       Ауыл шаруа-
              шылығын
              жекешелен-
              дiруден
              кейiнгi
              қолдау
              жөнiндегі
              жобаға
              кредит беру

2       004   Сыртқы       Жоба шеңберiнде      Жыл   Қазақстан
              қарыздар     лизинг негiзiнде     бой-  Республикасы
              есебiнен     ауыл шаруашылығы     ында  Ауыл
              жобаны       өнiмiн өндiрушілерге       шаруашылығы
              iске асыру   тура кредит және           министрлiгi
                           кредит бөлу.               қатысатын
                                                      қаржы
                                                      мекемелер.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: лизинг негiзiнде жалпы сомасы 658 500 мың теңге тура кредит және кредит бөлу.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
124-ҚОСЫМША      

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрес"
деген 104 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2528 мың теңге (екi миллион бес жүз жиырма сегiз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабы ; "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң 2001-2005 жылдарға арналған стратегиясы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 16 мамырдағы N 394 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есiрткi бизнесiне қарсы күрестiң бағдарламасы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 13 сәуiрдегi N 411 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында нашақорлық пен есiрткi бизнесiнiң ары қарай таралуына тиiмдi мемлекеттiк және қоғамдық қарсы әрекеттiң толық ауқымды жүйесiн қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: экологиялық қауiпсiз гербицидтердi қолдану негiзiнде жабайы өсетiн арамсораға қарсы күрестiң бiрiктiрiлген тәсiлдерiн жетiлдiру;
      Шу аңғарының Мойынқұм құмындағы жабайы өсетiн арамсора өскен тозған жайылымдарды қалпына келтiрудiң фитомелиоративтiк экологиялық таза технологияның әдiсiн әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   104       Нашақорлық-  Жабайы өсетін        Жыл   Қазақстан
              қа және      арамсора күрес       бой-  Республикасы-
              есiрткi биз- жөнiндегі топ        ында  ның Ауыл
              несіне қарсы үшін экспедиция-           шаруашылығы
              күpec        лық жабдықтар мен          министрлігі
                           жарақтарды сатып
                           алу;
                           УАЗ автокөлігін
                           жалға алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: топырақты механикалық өңдеудiң орнына экологиялық қауiпсiз гербицидтердi қолдану негiзiнде жабайы өсетiн сорамен күрестiң бiрiктiрiлген тәсiлдерiн жетiлдiру;
      фитомелиоративтiк экологиялық таза технологиясының әзiрленген әдiстемесi арқылы Шу аңғарының Мойынқұм құмындағы жабайы өсетiн сора басып кеткен тозған жайылымдарды қалпына келтіру.

Қазақстан Республикасы
Yкiметiнің      
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына  
125-ҚОСЫМША      

      Ескерту. 125-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N 509 , 2005.11.29. N 509d қаулыларымен.

212 - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Өсiмдiктер мен жануарлардың гендiк
ресурстарының ұлттық қоймасын салу"
деген 743 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 200270 мың теңге (екi жүз миллион екі жүз жетпiс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: "Қазақстан Республикасының 2003-2005 жылдарға арналған Мемлекеттiк аграрлық азық-түлiк бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 5 маусымдағы N 889 жарлығы , Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының орта "2005-2007 жылдарға арналған мерзiмдi жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 31 тамыздағы N 917 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi мен жануарларының гендік қорының сақталуын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Өсiмдiктер мен жануарлардың генетикалық ресурстары ұлттық қоймасының орталық блогының құрылысын салуды жобалау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   743       Өсiмдiктер   кешендiк инженер-    Жыл   Қазақстан
              мен жануар-  лiк-геодезиялық      бой-  Республикасы-
              лардың       iздестiру жүргiзу;   ында  ның Ауыл
              гендiк       Өсiмдiктер мен             шаруашылығы
              ресурстары-  жануарлардың гене-         министрлiгi
              ның ұлттық   тикалық ресурстары
              қоймасын     ұлттық қоймасының
              салу         негізгі, тұрғын үй-
                           өндірістік корпуста-
                           рын, өндірістік цехын,
                           санитарлық-өткізу
                           пунктін, қоймасын,
                           гаражы мен шеберхана-
                           ларын, қазандығын,
                           сорғысын, энергия бло-
                           гын, бақылау-өткізу
                           пунктін, жылыжай-көшет-
                           хана кешенін салу үшiн
                           жобалау-смета құжат-
                           тамасын әзiрлеу;
                           әзірленген жобалау-смета
                           құжаттамасын мемлекеттiк
                           сараптамадан өткiзудi
                           жүргiзу.
___________________________________________________________________
      7. Күтілетін нәтижелер: Өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық ресурстары ұлттық қоймасының негізгі, тұрғын үй-өндірістік корпустарын, өндірістік цехын, санитарлық-өткізу пунктін, қоймасын, гаражы мен шеберханаларын, қазандығын, сорғысын, энергия блогын, бақылау-өткізу пунктін, жылыжай-көшетхана кешенін салу үшін жобалау-сметалық құжаттамасы әзірленетін, әзірленген жобалау-сметалық құжаттаманың сараптамасы жүргізілетін болады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады