2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      377, 378, 379, 380, 381, 382-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет iстерi агенттігінің 2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
377-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 377-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509 , 2005.11.22. N  1141  қаулысымен.

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк қызмет саласындағы уәкiлеттi
органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 272200 мың теңге (екі жүз жетпiс екi миллион екі жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 cәуipдeгi Қазақстан Республикасының бюджет  кодексi ; Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы "Ақпараттандыру туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасының 2003 жылғы "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегі "Мемлекеттiк қызмет туралы" N 453-1 Заңының  1-30-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтарындағы N 1282 "Санаттар бойынша әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшiлердi лауазымдар Тiзiлiмiн бекiту туралы"  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2004 жылғы 17 қаңтарындағы "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiсiнiң мемлекеттiк бюджет және смета бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасы органдарының қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы"  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 3 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасы мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегі агенттігі мәселелерi" N 280  жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 22 қаңтарындағы "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк органдар жүйесiн одан әрi күшейту шаралары туралы" N 29  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1998 жылғы 11 қарашадағы "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлаудың, қайта даярлаудың және бiлiктiлiгiн арттырудың жекелеген мәселелерi" N 1156  Қаулысы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы" N 1706  Қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жүктелген iс-қимылдардың барынша тиiмдi орындалуын қамтамасыз ету үшiн Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет iстерi жөнiндегі агенттiгi орталық аппаратының және олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппараты мен оның аумақтық бөлiмшелерiн ұстау. Конкурс арқылы мемлекеттiк қызметке бiркелкi қол жеткiзу, материалдық-техникалық базаны нығайту. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн, бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлеттi халық үшін"  жолдауы .
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ-|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар-|бағ- |бағдарлама-|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са-|лама|дар- |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Мемлекеттiк
              қызмет
              саласындағы
              уәкiлеттi
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2       001   Орталық      Бекiтiлген штат     2005   Қазақстан
              органның     лимитiне сәйкес     жыл    Республикасы
              аппараты     Қазақстан Респуб-   аралы- мемлекеттік
                           ликасы Мемлекеттiк  ғында  қызмет істері
                           қызмет iстерi агент-       жөніндегі
                           тігiнiң саны 49            агенттігі
                           бiрлiк, оның iшiнде
                           тәртiптiк кеңестер-
                           мен жұмыс жөнiндегi
                           бөлiмдi ұстауға штат
                           саны 5 бiрлiк орта-
                           лық аппаратын, 1 ксе-
                           рокс және 2 факс
                           ұстау.

3       002   Аумақтық     Бекiтiлген штат     2005   Қазақстан
              органдардың  саны лимитiне       жыл    Республикасы
              аппараттары  сәйкес, 204 бiрлiк  аралы- мемлекеттік
                           көлемiнде           ғында  қызмет істері
                           Қазақстан Республи-        жөніндегі
                           касының мемлекеттiк        агенттігі
                           қызмет iстерi
                           жөнiндегi агентті-
                           гінiң аумақтық
                           органдарының аппа-
                           ратын ұстау, оның
                           iшiнде штат саны 84
                           бiрлiк Тәртiптiк 
                           кеңес хатшылықтары-
                           ның қызметiн қамта-
                           масыз ету

4       007   Мемлекеттiк  Білiктілiктi артты- 2005   Қазақстан
              қызметші-    рудың бекiтiлген    жыл    Республикасы
              лердiң       жоспарына сәйкес    аралы- мемлекеттік
              білiктілi-   Қазақстан Республи- ғында  қызмет істері
              гін арттыру  касының мемлекеттiк        жөніндегі
                           қызмет iстерi              агенттігі
                           жөнiндегi агенттiк
                           120 қызметкерлерi-
                           нiң білiктiлiгiн
                           арттырудағы
                           қызметтердi игеру,
                           оның iшiнде
                           мемлекеттiк тiлдi
                           оқыту

5       009   Мемлекеттiк  Орталық аппарат     2005   Қазақстан
              органдарды   және аумақтық       жыл    Республикасы
              материал-    органдарға 35 офис  аралы- мемлекеттік
              дық-техни-   жиһаздары комплек-  ғында  қызмет істері
              калық        тiлерiн сатып              жөніндегі
              жарақтанды-  алу.                       агенттігі
              ру            Тәртіптік кеңес
                           хатшылықтары үшiн:
                           офистік жиһаз - 16
                           жиынтық, көшiру ап-
                           параттары - 16 бiр-
                           лiк, факсимильдi
                           аппараттар - 16 
                           бiрлiк, автомаши-
                           налар - 16 бiрлiк
                           сатып алу.

6       017   Ақпараттық   32 дана жұмыс       2005   Қазақстан
              жүйелердiң   станцияларын сатып  жыл    Республикасы
              жұмыс        алу.                аралы- мемлекеттік
              iстеуiн        Тәртiптік кеңес   ғында  қызмет істері
              қамтамасыз   хатшылықтары үшiн          жөніндегі
              ету және     компьютерлер - 105         агенттігі
              мемлекеттiк  бiрлiк, принтерлер
              органдарды   - 16 бiрлiк, шығыс
              ақпараттық-  материалдарын;
              техникалық   техникалық қызмет
              қамтамасыз   көрсету жөнiндегi
              ету          қызметтер; есеп-
                           теу техникасы мен
                           бағдарламашылар 
                           қызметтерiн, теле-
                           коммуникациялық 
                           қызметтер сатып алу.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: мемлекеттiк қызмет саласында бiрыңғай мемлекеттiк саясатты тиiмдi жүзеге асыру, мемлекеттiк қызметтiң материалдық-техникалық базасын нығайту, мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiптiк деңгейiн және мемлекеттiк қызметтiң сапасын жоғарылату.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
378-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 378-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын ақпараттандыру
және тестiлеу жүйесiнiң жұмыс iстеуi"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 70560 мың теңге (жетпiс миллион бес жүз алпыс мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуірдегі Қазақстан Республикасының бюджет  кодексi ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы" Заңының  1-30-бабы ; Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы "Ақпараттандыру туралы"  Заңы ; Қазақстан Республикасының 2003 жылғы "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы"  Заңы ; "Әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшiлердi аттестациялаудың ережелерi" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылдың 21 қаңтарындағы N 327  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегі агенттiгiнiң Ақпарат және тестiлеу мемлекеттiк мекемесiнiң мәселелерi" 2000 жылғы 12 қаңтардағы N 50  Қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiк қызмет кадрларын басқарудың ақпараттық жүйесiн құру және iске қосу, мемлекеттiк қызметшiлерге тестілеудi және аттестациялауды өткiзу, техникалық қолдау жасау мен жергiлiктi инфрақұрылымдарды сүйемелдеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік қызметшiлердiң құрамы мен кадрлық резервi жөнiндегi деректердi құру және ұдайы жаңартып отыру, мемлекеттiк қызметшiлердi тестiлеудi және аттестациялауды қамтамасыз ету ақпараттардың қорғалуын қамтамасыз ету, ақпараттық Web-сайттың қорғалуын назарда ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ-|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар-|бағ- |бағдарлама-|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са-|лама|дар- |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Республика-  Tecтiлеу орталығын  2005   Қазақстан
              ның мемле-   ұстау, штаттағы     жыл    Республикасы
              кеттiк       және штаттан тыс    аралы- мемлекеттік
              қызмет       қызметкерлердiң     ғында  қызмет істері
              кадрларын    еңбек ақысын               жөніндегі
              ақпараттан-  төлеу, аумақтық            агенттігі,
              дыру және    орталықтарды               Ақпарат және
              тестiлеу     материалдық және           тестілеу
              жүйесiнiң    техникалық жабдық-         орталығы.
              жұмыс        тау, телекоммуни-
              істеуi       кациялық қызмет-
                           тердi төлеу, ИСУК
                           бағдарламасын сүйе-
                           мелдеуге байланысты
                           көрсетiлетiн
                           қызметтердi сатып
                           алу, Интернет
                           жүйесiне кiрудiң
                           қызметiн төлеу,
                           есептеу техникасына
                           техникалық қызмет
                           көрсету 186 дана,
                           34 принтер, 51-шi
                           лицензиялық бағдар-
                           ламалық қамтамасыз
                           eтудi (криптогра-
                           фия) және 1.С.
                           "Бухгалтерия"
                           бағдарламасын сатып
                           алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет iстері жөнiндегi агенттiгiнiң iс-қимылын ақпараттық және техникалық қолдау, мемлекеттiк қызметшiлердiң тестілеуден және аттестациялаудан өтуiн қамтамасыз ету, электронды үкiметтің бiр құрамы ретiнде мемлекеттiк органдардың кадрлық қызметiн бiрыңғай ақпараттық ортаға бiрiктiру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
379-ҚОСЫМША       

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк басқару және мемлекеттiк қызмет
саласындағы қолданбалы ғылыми-зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың теңге (бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының бюджеттiк  кодексі ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы" Заңының  3 ,   5-бабы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттік қызметшiлердi даярлауды, қайта даярлауды және бiлiктiлiгiн арттыруды жетiлдiру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 1998 жылғы 18 қыркүйектегi N 4075  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттiгінiң мәселелерi" 1999 жылғы 3 желтоқсандағы N 280  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызметтi өткеру тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" 2000 жылғы 10 наурыздағы N 357  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлауды, қайта даярлауды және бiлiктiлiгiн арттырудың жекелеген мәселелерi" 1998 жылғы 11 қарашадағы N 1156  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Мемлекеттiң қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706  Қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы "Мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын мемлекеттiк мекеме қызметкерлерiнiң еңбекақысын төлеу жүйесi туралы" Жарлығы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн, бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлеттi халық үшiн"  жолдауы , Астана қаласы, 19 наурыз, 2004 жыл.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк басқару және мемлекеттiк қызмет жүйесiн одан әрi жетiлдiрудiң ғылыми-әдiстемелiк қамтамасыз ету; мемлекеттiк басқару және мемлекеттік қызмет саласында қолданбалы және iргелi зерттеулердi әзiрлеу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi:
      - мемлекеттiк басқаруды жетiлдiрудiң ғылыми-тәжiрибелiлiк, методологиялық, қолданбалық, теориялық-талдаулық, консалтингтiк, маркетингтiк қолдауын қамтамасыз ету;
      - мемлекеттiк басқару жүйесiн одан әрi демокрацияландыруды жүзеге асырудың тетiктерiн, кәсiби мемлекеттiк қызметтi қалыптастырудағы iріктеу мен одан әрi жетiлдiрудiң тетiктер жүйесiн жасау;
      - жаңа топтағы басшыларды дайындауды қамтамасыз ететiн құрылымдарды одан әрi жетiлдiру;
      - Қазақстан Республикасында мемлекеттi басқару және мемлекеттiк қызмет жүйелерiн тұрақты дамыту үшiн жағдайды қалыптастыратын ғылыми-теориялық базаларды құру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ-|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар-|бағ- |бағдарлама-|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са-|лама|дар- |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Мемлекеттік  Ғылыми-техникалық   2005   Қазақстан
              басқару      сараптама жүргiзу   жыл    Республикасы
              және мемле-  бойынша көрсетiл-   аралы- мемлекеттік
              кеттiк       ген қызметтерге     ғында  қызмет істері
              қызмет       ақы төлеу. Iрiктеу         жөніндегі
              caласындағы  жүйесiн жасау және         агенттігі
              қолданбалы   кәсiби мемлекеттiк
              ғылыми-      қызметті қалыптас-
              зерттеулер   тырудың тетіктерiн
                           одан әрi жетiлдiру.
                           Мемлекеттік басқа-
                           руды жетiлдiрудiң
                           құқықтық, экономи-
                           калық, әлеуметтік,
                           саяси ресурстарына
                           ғылыми-теориялық
                           зерттеу. Зерттеу
                           нысаны ретiнде
                           экономиканың мемле-
                           кеттiк бөлігі
                           қызметiнiң методо-
                           логиялық үрдiсте-
                           рiн жасау. Тиiмдi
                           қызметке, мемлекет-
                           тiк қызметкерлердiң
                           өздерiн жетiлдiруге
                           ынталандыру тетік-
                           терiнiң әлеуметтiк
                           дәлелдемесi үлгісiн
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Мемлекеттiк басқаруды жетiлдiру тұжырымдамасының ғылыми-техникалық негiздемесi.
      Экономиканың мемлекеттiк (қоғамдық) секторының тұжырымдамасы.
      Мемлекеттiк қызметте персоналдарды басқарудың дәлелдемелiк үлгiсi.
      Қазақстанда мемлекеттiк басқару және мемлекеттiк қызмет жүйесiнiң тарихи-заңдылық дамуын жаңғырту.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
380-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 380-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлау,
қайта даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 229173 мың теңге (екi жүз жиырма тоғыз миллион бiр жүз жетпiс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының бюджеттiк  кодексi ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы" Заңының  3 ,   5-бабы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлауды, қайта даярлауды және бiлiктiлiгiн арттыруды жетiлдiру жөнiндегi одан арғы шаралар туралы" 1998 жылғы 18 қыркүйектегi N 4075  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігінiң мәселелерi" 1999 жылғы 3 желтоқсандағы  N 280  Жарлығы ,  Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызмет өткеру тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" 2000 жылғы 10 наурыздағы N 375  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Президентi жанындағы мемлекеттiк академия мәселелерi" 1998 жылғы 12 қаңтардағы N 4142  өкiмi , Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Мемлекеттік қызметшiлердi даярлауды, қайта даярлауды және бiлiктiлiгiн арттырудың жекелеген мәселелерi" 1998 жылғы 11 қарашадағы N 1156  қаулысы , Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасы туралы" 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706  Қаулысы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2002 жылғы 11 қаңтардағы N 41 "Мемлекеттiк қызметшiлер болып табылмайтын мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерi мен қазыналық кәсiпорындар қызметкерлерiнiң еңбекақысын төлеу жүйесi туралы"  Жарлығы , Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Бәсекеге қабiлеттi Қазақстан үшiн, бәсекеге қабiлеттi экономика үшiн, бәсекеге қабiлеттi халық үшiн"  жолдауы , Астана қаласы, 19 наурыз, 2004 жыл.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасын бiлiктi мемлекеттiк қызметшiлер кадрларымен қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызмет кадрларының кәсiби деңгейiн арттыру және мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, сондай-ақ тұрақты негiзде аумақтық органдардың аппараттарын қоса Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегi агенттігi қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейi мен бiлiктiлiгін арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттік қызметшiлердi қазiргi заманның талаптарына сәйкес даярлау және бiлiктiлiгiн арттыру, мемлекеттiк қызмет пен кадр саясатын, мемлекеттiк және жергiлiктi басқару саласында ғылыми зерттеулер жүргізу, Республика оқу орындарының және аумақтық орталықтардың мемлекеттiк қызмет үшiн мамандар даярлауды, қайта даярлауды және мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыруды жүзеге асыратын салаларындағы iс қызметтерiн үйлестiру және әдiстемелiк басшылықты қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ-|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар-|бағ- |бағдарлама-|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са-|лама|дар- |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Мемлекеттiк  Бекiтілген жоспар   2005   Қазақстан
              қызметшi-    кестеге сәйкес      жыл    Республикасы
              лердi        Қазақстан Республи- аралы- Президенті
              даярлау,     касының Президентi  ғында  жанындағы
              қайта даяр-  жанындағы мемлекет-        мемлекеттік
              лау және     тiк қызметшілер            қызмет
              білiктiлi-   академиясының              академиясы
              гiн арттыру  филиалдарында
                           оқытылатын тыңдау-
                           шылардың ортажыл-
                           дық саны - 70.
                           Мемлекеттiк қызмет-
                           шілердiң білiкті-
                           лігiн жоғарылату
                           курстарын жүргiзу.
                           Біліктілiгiн жоға-
                           рылату курстарынан
                           өтушi мемлекеттiк
                           қызметшілердiң
                           ортажылдық саны -
                           3000.
                           Активтердi (сервер-
                           лер - 7 дана, жұмыс
                           станциялары - 186
                           дана, телекоммуни-
                           кациялық және жүйе-
                           лiк құрылғылар,
                           ұйымдастыру техни-
                           касы) және мате-
                           риалды емес актив-
                           тердi сатып алу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк қызмет iстерi жөнiндегі агенттiгiне жүктелген iстердi уақтылы және сапалы орындау, материалды-техникалық базасын нығайту, Агенттiктiң қызметшiлерiнiң, аумақтық қызметшiлерiн қоса біліктілігін жоғарылату жоспарын орындап, тиiстi сертификаттар беру.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
381-ҚОСЫМША       

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Астана қаласының бюджетiне мемлекеттiк органдардың
және мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiне
тұрғын үй салуға және сатып алуда үлестiк
қатысуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 616472 мың теңге (алты жүз он алты миллион төрт жүз жетпiс екі мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы" Заңының  24-бабының  1-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004-2007 жылдарға арналған іс-шараларын жүзеге асыру бағдарламасының 7.1.7 мен 7.1.8-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 5 қыркүйегiндегi N 903  қаулысымен  бекiтiлген, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 2 желтоқсандағы "2005 жылға арналған республикалық бюджетi туралы"  Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттiк органдардың және мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерiн тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Мемлекеттiк қызметшiлер мен мемлекеттiк мекемелердiң қызметкерлерi үшiн тұрғын үй салу және сатып алуға қатысу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ-|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар-|бағ- |бағдарлама-|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са-|лама|дар- |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Астана       Қазақстан Респуб-   2005   Қазақстан
              қаласының    ликасы Үкiметi      жыл    Республикасы
              бюджетiне    шешiмiнiң негiзін-  аралы- мемлекеттік
              мемлекет-    де мемлекеттiк      ғында  қызмет істері
              тiк орган-   органдардың қызмет-        жөніндегі
              дардың және  керлерi және мемле-        агенттігі
              мемлекет-    кеттік мекемелердiң
              тiк меке-    қызметкерлерi үшiн
              мелердiң     тұрғын үй салу және
              қызмет-      сатып алу үлесiне
              керлерiне    қатысуындағы Астана
              тұрғын үй    қаласының бюджетіне
              салуға       мақсатты трансферт-
              және caтып   терiн аудару.
              алуда
              үлестiк
              қатысуға
              берілетін
              нысаналы
              даму тран-
              сферттерi
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Орталық органдардың мемлекеттік қызметшілерін және мемлекеттік мекемелердің қызметкерлерін тұрғын үймен салу және сатып алу жолымен қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
382-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 382-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

608 - Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк қызметшiлердiң шетелдерде бiлiктiлiгiн арттыру"
деген 006 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 231161 мың теңге (екi жүз отыз бiр миллион бiр жүз алпыс бiр мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының бюджеттiк  кодексi ; Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi "Мемлекеттiк қызмет туралы"  Заңы ;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 10 наурыздағы "Мемлекеттiк қызметтi өту туралы Ереженi бекiту жайлы" N 357  Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасын жоғарғы деңгейлi мемлекеттiк қызметшiлермен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Шет елде арнайы бағдарламалар бойынша алдыңғы қатарлы халықаралық тәжiрибелердi жинақтау және қосымша кәсiптiк бiлiм алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ-|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар-|бағ- |бағдарлама-|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са-|лама|дар- |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Мемлекеттiк  114 мемлекеттік     2005   Қазақстан
              қызметшi-    қызметшiлердi       жыл    Республикасы-
              лердiң       жетекшi шетелдiк    ара-   ның мемлекет-
              шетелдерде   білiм беру орталық- лығын- тік қызмет
              бiлiктiлi-   тарында оқыту.      да     істері жөнін-
              гiн арттыру  Экономика, құқық,          дегі агенттігі
                           мемлекеттiк басқа-
                           ру, сондай-ақ
                           басқару органдар-
                           дың қызметiн
                           ұйымдастырудың
                           еуропалық тәжiрибе-
                           сiмен және мемле-
                           кеттiк қызмет
                           көрсету әдiстерiмен
                           таныстыру.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: Шет елде мемлекеттiк қызметшiлердiң бiлiктiлiгiн арттыру озат ақпараттық технологиялар мен басқарудың инновациялық әдiстерiн енгiзудi қамтамасыз етедi және Қазақстанда кәсiптiк мемлекеттiк қызметiне түсiмдiк дамуға жаңа импульс беруi тиiс.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады