2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасының Байланыс және ақпараттандыру агенттігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 22 желтоқсандағы N 1354 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпараттандыру агенттiгiнiң 2005 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы 2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiне енедi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
359-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 359-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi
органның қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 169536 мың теңге (бір жүз алпыс тоғыз миллион бес жүз отыз алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 24 сәуiрдегi Бюджеттiк  кодексi ; "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының  9-бабы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының  8 ,   18,   21-24-баптары ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметкерлердiң лауазым Реестрiн категория бойынша бекiту туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1282  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк бюджет және Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң сметасынан қаржыландырылатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерiнiң еңбек ақысының бiрыңғай жүйесi туралы" 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттiк қызметшiлердi даярлау, қайта даярлау және бiлiктiлігін арттыруды жетілдіру жөнiнде одан әрi жүргiзiлетiн шаралар туралы" 1998 жылғы 18 қыркүйектегi N 4075  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 22 шiлдедегi N 724  қаулысы ; "Қызмет телефондары мен мемлекеттiк органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылға 3 қазандағы N 1217  қаулысы ; Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көлiк қызметiн көрсету үшiн қызметтiк жеңiл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  қаулысы ; Мемлекеттiк қызметшiлердi оқыту тұжырымдамасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген мiндеттердi барынша тиiмдi атқаруға қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi мен оның аумақтық органдарының қызметiн қамтамасыз ету. Өздерiнiң лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi атқару және кәсiби шеберлiгiн жетiлдiру үшiн қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес кәсiби қызметi саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлiмдерiн, дағды шеберлiктерiн жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгiнiң орталық аппараты мен оның аумақтық органдарын қамтамасыз ету; мемлекеттiк қызметкерлердiң кәсiби мамандану деңгейiн көтеру; Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi мен оның аумақтық органдарының жергiлiктi-есептеу желiлерiне жүйелi-техникалық қызмет көрсету; компьютерлiк және ұйымдастыру техникасына техникалық қызмет көрсету; Агенттiк пен оның аумақтық органдарының деректер беру желiлерiне қол жеткiзу жөнiндегi қызметтер үшiн абоненттiк және жалдық төлемдердi қамтитын ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелерiн қамтамасыз eту; лицензиялар мен өзге де рұқсат ету құжаттарын беру және лицензиаттардың лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын талаптарды сақтауына бақылау жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   001       Ақпараттан-
              дыру және
              байланыс
              caласындағы
              уәкiлеттi
              органның
              қызметiн
              қамтамасыз
              ету

2       001   Орталық      66 бiрлiк мөлшерiн-  Жыл   Қазақстан
              органның     дегi штат санының    iшiн- Республикасы
              аппараты     лимитiне сәйкес      де    Ақпараттандыру
                           Қазақстан Республи-        және байланыс
                           касы Ақпараттандыру        агенттiгі
                           және байланыс жөнiн-
                           дегi агенттiгiнiң
                           орталық аппаратын
                           ұстау.
                           Бланктердi: қатаң
                           есептілік бланкте-
                           рiн 10000 дана
                           мөлшерiнде; лицен-
                           зиялардың бланкте-
                           рiн 1000 дана мөлше-
                           рiнде, рұқсаттардың
                           5000 дана мөлшерiн-
                           де сатып алу.
                           Бекiтiлген тиiстiлiк
                           нормативiне сәйкес
                           5 бiрлiк мөлшерiнде-
                           гі автокөлiктi ұстау
                           және жалға алу.
                           2 тақырып бойынша
                           нормативтiк құқықтық
                           құжаттар әзiрлеу.

3       002   Аумақтық     113 бiрлiк мөлше-    Жыл   Қазақстан
              органдар-    ріндегi штат санының iшiн- Республикасы
              дың аппа-    лимитiне сәйкес      де    Ақпараттандыру
              раттары      Қазақстан Республи-        және байланыс
                           касы Ақпараттандыру        агенттiгі
                           және байланыс агент-
                           тігінiң аумақтық
                           органдарын ұстау.
                           Бекiтілген 16 бiрлiк
                           мөлшерiндегi тиiсті-
                           лiк нормативiне
                           сәйкес автокөлiктi
                           ұстау және жалға
                           алу.

4       007   Мемлекеттік  Бекiтілген білікті-  Жыл   Қазақстан
              қызметшiлер- ліктi көтеру жоспа-  iшiн- Республикасы
              дiң білікті- рына сәйкес мемле-   де    Ақпараттандыру
              лiгін        кеттік қызметшiлер-        және байланыс
              арттыру      дiң білiктілiгiн           агенттiгі
                           көтеру, оның iшiнде
                           мемлекеттік тілге
                           оқыту жөніндегі
                           қызмет көрсетулердi
                           сатып алу. Білікті-
                           лігін көтеру курста-
                           рын өтетін мемлекет-
                           тік қызметшілердiң
                           жылдығы орташа саны
                           - 62 бiрлiк.

5       017   Ақпараттық   Компьютерлiк есептеу Жыл   Қазақстан
              жүйелердiң   техникасына техника- iшiн- Республикасы
              жұмыс        лық қызмет көрсету - де    Ақпараттандыру
              iстеуiн      66 бiрлiк, Интернет        және байланыс
              қамтамасыз   жүйесiне кiру қызме-       агенттiгі
              ету және     тi.
              мемлекеттік  Eceптеу техникасына 
              органдарды   шығын және құрамды 
              ақпараттық-  материалдарын алу.
              техникалық
              қамтамасыз
              ету
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi мен оның аумақтық органдарының жүктелген функциялар мен мiндеттердi сапалы және уақтылы орындауы; мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби мемлекеттiк қызметтiң талаптарына сай, қазiргi заманғы экономикалық жағдайларға сәйкес кәсiби деңгейiн көтеру; ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелердiң кiдiрiссiз, тоқтаусыз жұмысын ұйымдастыру; жабдықтар мен ұйымдастыру техникасының мерзiмiнен бұрын тозуын алдын алу; лицензиялық заңнаманы бұзушылықтарды жедел анықтау және жолын кесу.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
360-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 360-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Радиожиiлiк өрiсiнiң және радиоэлектрондық
құралдардың мониторинг жүйесiн құру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 110000 мың теңге (бip жүз он миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi Заңының  9-бабының  5-тармағы; "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шiлдедегi Заңының  9 ,   11-баптары ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының аумағында радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi құрылғыларды сатып алудың (сатудың), тiркеудiң, жобалаудың, салудың (орнатудың), пайдаланудың және шетелден әкелудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 6 қазандағы N 1293  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн радиосәуле шығаратын құралдардың деректерiн есепке алудың бiрыңғай жүйесiн құру бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 26 қаңтардағы N 114  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегі агенттiгiнiң мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 22 шiлдедегi қаулысының 10, 11-тармақтары.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында радиожиiлiк спектрiн пайдаланудың peттeлуiн қамтамасыз етуге, жұмыс iстеп тұрған радиоэлектрондық құралдарды қадағалауға, Радиобөгеуiлдердiң көздерiн анықтауға, радиоэлектрондық құралдардың мәлiмделген параметрлерiнiң нақтыларына сәйкестiгiн тексеруге, заңсыз жұмыс iстейтiн радиоэлектрондық құралдардың ең көп санын анықтау салдарынан радиожиілік спектрiн пайдаланғаны үшiн мемлекеттiк бюджетке түсiмдердi ұлғайтуға, басқарудың әртүрлi деңгейлерiнiң арасында ақпаратпен жедел алмасу үшiн деректер базасын жасауға, радиобөгеуiл көзiн торуылдау процесiн автоматтандыруға, мемлекеттiк ақпараттық ресурстарды қорғау жөнiнде тиiмдi шаралар қабылдауға мүмкiндiк беретiн техникалық радиобақылау жүйесiн құру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгiнiң аумақтық органдары үшiн қажеттi радиобақылау жабдықтарын сатып алу, техникалық радиобақылаудың стационарлық пункттерi мен жылжымалы станцияларын құру және жабдықтау, Қазақстан Республикасының электрондық санды картасы үшiн деректер қорының картографиялық iшкi жүйесiн жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   002       Радиожиiлiк  Сатып алу:           Жыл   Қазақстан
              өрiсiнiң     Маңғыстау облысы     iшiн- Республикасы-
              және радио-  үшiн техникалық      де    ның Ақпарат-
              электрондық  радиобақылаудың            тандыру
              құралдардың  жылжымалы станциясы        және байланыс
              мониторинг   - 1 дана;                  агенттiгi
              жүйесін      аумақтық органдар-
              құру         дың жабдықтарын
                           ЭМY және радиомони-
                           торинг бойынша
                           орталық сервермен
                           үйлесу үшiн желілік
                           аппаратура жиынтығы
                           - 4 жиынтық;
                           Жамбыл, Қызылорда,
                           Ақтөбе, Батыс
                           Қазақстан, Маңғыстау,
                           Қарағанды облыстары-
                           ның электронды
                           сандық картасы үшiн
                           картографиялық
                           деректер қорының
                           iшкi жүйесiн қалып-
                           тастыру - 1 дана.
                            Солтүстiк Қазақстан
                           облысы үшiн спектр 
                           талдағышына арналған
                           антенналар жиынтығы -
                           1 дана, оның iшiнде:
                           1 кГц - 30 МГц диапа-
                           зонына тармақтау ан-
                           теннасы, 30 мГц - 1 мГц
                           диапазонына дипольдық
                           антенналар жиыны; 1 ГГц
                           - 18 ГГц диапазонына 
                           екiгорнды антенна; 18
                           ГГц - 26,5 ГГц рупорлық
                           антенна;
                            Ақтөбе және Маңғыстау
                           облыстары үшiн E4418B
                           қуат өлшегiшi - 2 дана;
                             Жамбыл облысы үшiн
                           GPS координатын анықта-
                           ғыш - 1 дана;
                             Жамбыл, Маңғыстау,
                           Ақтөбе, Оңтүстiк Қазақ-
                           стан, Солтүстiк Қазақс-
                           тан, Қарағанды облыстары
                           үшiн SCAN-200 және SCAN
                           -500 антенналар жиынты-
                           ғымен 1C-R 3 қабылдағышы.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: заңсыз әрекет ететiн радиожиiлiк спектрiн және радиоэлектронды құралдарды қолданушыларды анықтау;
      радиоэлектрондық құралдар мен жоғары жиiлiктi қондырғыларды пайдаланушылардың бөгеуiлдерге және электромагниттiк қосылушылыққа шағымдары бойынша жүргiзiлетiн жұмыстардың нәтижелiлiгiн арттыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
361-ҚОСЫМША      

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ақпараттандыру және байланыс саласындағы
қолданбалы ғылыми зерттеулер"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 27720 мың теңге (жиырма жетi миллион жетi жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; "Қазақстан Республикасының телекоммуникациялар саласын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 18 ақпандағы N 168  қаулысы ; "Республикалық бюджеттiң қаражаты есебiнен орындалатын қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламаларын қалыптастыру мен iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 23 ақпандағы N 145  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: нарықтық жағдайында байланыс саласын дамытудың ғылыми-әдістемелік және нормативтiк базисiн құруына бағытталған әдiстердi қазiргi заманғы ғылыми техникалық деңгейде әзiрлеу мен енгiзудi қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстанның ерекшелiктерiн ескере отырып және Халықаралық электр байланысы одағының ұсынымдарына және телекоммуникациялардың желiлерi мен жүйелерiн жаңарту нәтижесiнде пайда болған талаптарға сәйкес телекоммуникациялардың желiлерi мен жүйелерiн техникалық пайдаланудың әдiснамасын әзiрлеу жөнiнде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, Қазақстан Республикасы жылжымалы радиобайланыс желiлерiнiң даму Концепциясын әзiрлеу жөнiнде қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу; абоненттерге қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторларын таңдау мүмкiндiгiн бepу жөнiнде принциптерiн анықтау және техникалық шешiмдердi әзiрлеу; қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторларының өзара әрекеттесу сұрақтарын зерттеу және телекоммуникация рыногын либерализациялау жағдайында Қазақстан Республикасы телекоммуникациясының жалпы және жеке пайдаланылымдағы желiлерiн басқару жүйесiн ұйымдастыру жөнiнде ұсыныстарды әзiрлеу; байланыс қызметiн көрсететiн кәсiпорындарда сапа менеджментiнiң жүйесiн зерттеу және оны енгiзу жөнiнде ұсыныстарды әзiрлеу; (сандық теңсiздiктi) зерттеу; басқа елдерде ақпараттық қоғамның құрылу тәжiрибесiн талдау және ақпараттық қоғамның даму жолында Қазақстан үшiн оптималды бағыттарды анықтау; әлемдiк тәжiрибе есебiмен Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласында сақтандыру мүмкiндiктерiн үйрену жөнiнде зерттеу жұмыстарын жүргiзу, Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласында сақтандыру жүйесiн құру механизмдерін анықтау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   003       Ақпараттан-  Ақпараттандыру       жыл   Қазақстан
              дыру және    және байланыс сала-  ішін- Республикасы
              байланыс     сындағы қолтаңбалы   де    Ақпараттандыру
              саласындағы  ғылыми зерттеулер.         және байланыс
              қолданбалы   Мемлекеттiк ғылыми-        агенттiгi
              ғылыми       техникалық сараптама
              зерттеулер   жүргiзу қызметтерiн
                           төлеу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: байланыс жабдықтарын, байланыстың жүйелерi мен желiлерiн пайдалану жөнiнде техникалық талаптар әзiрлеу және енгізу; жылжымалы радиобайланысының қазақстандық рыногына талдау жүргiзу, республикада жылжымалы радиобайланысы желiлерiнiң даму үшiн ғылыми негізделген алғышарттарды халықаралық стандарттарға сәйкес әзiрлеу; телекоммуникация рыногын либерализациялау жағдайында Қазақстан Республикасы телекоммуникациясының жалпы және жеке пайдаланылымдағы желiлерiн техникалық пайдалануды ұйымдастыру жөнiнде ұсыныстар, елдiң экономикасы мен қауiпсiздiгi үшiн маңызды мағынасы бар сұрақтар бойынша қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторларының өзара жұмыс iстеуi жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу; абоненттерге қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторларды таңдау мүмкiндігін бepу үшiн жұмыстар жүргiзуге нөмерлеу жоспарын құру мен техникалық шешiмдерi жөнiнде ұсыныстар әзiрлеу; әлемдiк aқпараттық қоғамының даму тенденцияларымен қоса республиканың ақпараттық қоғамының даму бағыттары анықталды; Қазақстан Республикасының бiрiншi қабатқа шығу стратегиясы анықталды; ақпараттық саласында сақтандыру жүйесiн пайдаланудың әлемдiк тәжiрибесiне талдау жүргiзу.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
362-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 362-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Байланыс пен хабар таратудың ұлттық
спутниктiк жүйесiн дамыту"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 633126 мың теңге (алты жүз отыз үш миллион бiр жүз жиырма алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Акционерлiк қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырдағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; "Байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигiн жасау және ұшырудың кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1355  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: байланыс және хабар тарату ұлттық спутниктің жүйесiн тарату, радиожиiлiк спектрiнiң мониторинг жүйесiнiң қызметiн қамтамасыз ету, "KazSat" байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигiн жасау және ұшыру, қосалқы ғарыштық аппараттардың жерден бacқapу кешенi мен байланыстың мониторинг жүйесiн құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электр магниттiк үйлесiмдiлігі республикалық орталығы" АҚ жарғылық капиталын байланыс және хабар тарату ұлттық спутник жүйесiнiң және байланыстың мониторинг жүйесiнiң үздiксiз жұмыс iстеу мақсатында қажет жабдықтарды сатып алу және жерден басқару кешенiн құру (салу, қайта салу және ғимараттар мен құрылғыларға күрделi жөндеу жүргiзу) үшiн ұлғайту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   004       Байланыс     "Ғарыштық байланыс   Жыл   Қазақстан
              пен xaбар    және радиоэлектрон-  iшiн- Республикасы
              таратудың    дық құралдардың      де    Ақпараттандыру
              ұлттық       электр магниттiк           және байланыс
              спутниктiк   үйлесiмділігi              агенттігi
              жүйесiн      республикалық
              дамыту       орталығы" АҚ-ның
                           жарғылық капиталын
                           ұлғайту.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Ғарыштық байланыс және радиоэлектрондық құралдардың электр магниттiк үйлесiмдiлiгi республикалық орталығы" АҚ-ны қажеттi жабдықтармен қамтамасыз ету жоғарғы технологиялық деңгейде жұмысты ұйымдастыруға алып келедi.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
363-ҚОСЫМША       

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк деректер базаларын құру"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 463244 мың теңге (төрт жүз алпыс үш миллион екi жүз қырық төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Бюджеттiк  кодексi ; "Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу және филиалдар мен өкiлдiктердi есептiк тiркеу туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2198  Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және Ұлттық ақпараттық технологиялар жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi  N 492 ; "Салық салушылар мен салу объектiлердiң мемлекеттік тiзiмi" ақпараттық жүйесiн енгiзу жоспары туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылдың 31 наурыздағы N 308  қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Ұлттық тiзiлiмдерiн жасау мақсатында Жеке (заңды) тұлғаның бiрыңғай нөмiрiне (сәйкестендiру нөмiрiне (бизнес сәйкестендiру нөмiрiне) көшу бағдарламасын бекiту туралы" 2003 жылғы 11 маусымдағы N 565  қаулылары ; "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы ұлттық операторы туралы" 2004 жылғы 16 қаңтардағы  N 44 .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жеке және заңды тұлғаларды тiркеудiң қолданылып жүрген рәсiмдерiн жетілдіру, озық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып құрылатын ақпараттық жүйелердің ведомстволық ақпараттық жүйелермен өзара iс-қимылын, оның iшiнде "Жеке тұлғалар", "Жылжымайтын мүлiк тiзiлiмi" қамтамасыз ету, озық ақпараттық технологияларды пайдалана отырып Қазақстан ресурстарының пайдаланылуын бақылауды жақсарту, "Заңды тұлғалар" және ақпараттық жүйе "Мекен жай тiркелiмi" мемлекеттiк дерекқорын құру және жүргiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттері: "Жеке тұлғалар", "Заңды тұлғалар", "Жылжымайтын мүлiк тiзiлiмi" және ақпараттық жүйе "Мекен жай тiркелiмi" мемлекеттiк дерекқорын бағдарламалық қамтамасыз етудi дамыту және ендiру;
      олардың ведомстволық ақпараттық жүйелермен өзара iс-қимылын қамтамасыз ету, әртүрлi ведомстволарға жататын заңды тұлғалардың тiркеу және бақылау қызметiнiң жүйесiн бiрiктiру, техникалық құралдармен жабдықтау, лицензиялық қамтамасыз етудi сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   005       Мемлекеттiк  1. "Заңды тұлғалар"  Жыл   Қазақстан
              деректер     мемлекеттік дерек-   iшiн- Республикасы
              базаларын    қоры (МДҚ) ақпарат-  де    Ақпараттандыру
              құру         тық жүйесiн дамыту;        және байланыс
                           1.1. "Заңды тұлға-         агенттігі
                           лар" мемлекеттiк
                           дерекқорын бағдарла-
                           малық қамтамасыз
                           етудi дамыту және
                           енгiзу;
                           1.2. "Заңды тұлға-
                           лар" МДҚ үшiн
                           техникалық құралдар
                           мен лицензияланған
                           бағдарламалық қамта-
                           масыз етуге сатып
                           алу:
                           жұмыс станциясы - 4
                           бiрлiк, принтер - 1
                           бiрлiк, модем - 1
                           бiрлiк, жұмыс стан-
                           циясына үзiлiссiз
                           қоректендiру көзi -
                           4 бiрлiк;
                            бағдарламалық қамта-
                           масыз eтугe лицен-
                           зиялар - 12 бiрлiк;
                           1.3. "Заңды тұлға-
                           лар" МДҚ жобасы
                           бойынша жобаны және
                           консалтингалық
                           көрсетілетiн қызмет-
                           тердi басқару.
                           2. "Жеке тұлғалар"
                           ақпараттық жүйесiн
                           дамыту;
                           2.1. "Жеке тұлғалар"
                           мемлекеттiк дерекқо-
                           рын дамыту және
                           енгізу;
                           2.2. "Жеке тұлғалар"
                           МДҚ үшiн техникалық
                           құралдар мен бағдар-
                           ламалық қамтамасыз
                           етудiң лицензияларын
                           сатып алу:
                           Сервер - 2 бiрлiк,
                           дискалық массивтер -
                           2 жиынтық, жұмыс
                           станциясы - 300 бiр-
                           лiк, принтерлер - 300
                           бiрлiк, модемдер -
                           600 бiрлiк, сервер
                           үшiн үзiлiссiз қорек-
                           тендiру көзi - 2
                           бiрлiк, жұмыс стан-
                           циясына үзiлiссiз
                           қоректендiру көзi -
                           300 бiрлiк, бағдар-
                           ламалық қамтамасыз
                           етуге лицензиялар -
                           900 бiрлiк;
                           2.3. "Жеке тұлғалар"
                           МДҚ жобасы бойынша
                           жобаны және консал-
                           тингалық көрсетiле-
                           тiн қызметтердi
                           басқару.
                           3. "Жылжымайтын мүлік
                           тізілімі" МДҚ ақпа-
                           раттық жүйесiн
                           дамыту.
                           3.1. "Жылжымайтын
                           мүлiк тiзiмi" МДҚ
                           бағдарламалық қамта-
                           масыз етудi дамыту
                           және енгiзу;
                           3.2. "Жылжымайтын
                           мүлiк тізілімi" МДҚ
                           үшiн техникалық
                           құралдар мен бағдар-
                           ламалық қамтамасыз
                           етудi сатып алу:
                           Сервер - 2 бiрлiк,
                           дискалық массивтер
                           - 1 жиынтық жұмыс
                           станциясы - 3 бiрлiк,
                           принтерлер - 3 бiр-
                           лiк, модемдер - 6
                           бiрлiк, cepвep үшiн
                           үзiлiссiз қоректен-
                           дiру көзi - 2 бiрлiк,
                           жұмыс станциясына
                           үзiлiссiз қоректен-
                           дiру көзi - 3 бiрлiк;
                           лицензиялар - 18
                           бiрлiк;
                           3.3. "Жылжымайтын
                           мүлiк тiзiмi" МДҚ
                           жобасы бойынша жобаны
                           және консалтингалық
                           көрсетiлетін қызмет-
                           тердi басқару.
                           4. "Мекен жай тiрке-
                           лiмi" ақпараттық
                           жүйесiн дамыту.
                           4.1. "Мекен жай тiр-
                           келiмi" ақпараттық
                           жүйесiн бағдарлама-
                           лық қамтамасыз
                           етудi дамыту және
                           енгiзу;
                           4.2. "Мекен жай
                           тiркелiмi" ақпараттық
                           жүйесi үшiн техника-
                           лық құралдар мен
                           лицензияланған бағ-
                           дарламалық қамтама-
                           сыз етудi сатып
                           алу: Сервер - 3
                           бiрлiк, дискалық
                           массивтер - 3 жиын-
                           тық, жұмыс станциясы
                           - 18 бiрлiк, модем-
                           дер - 20 бiрлiк,
                           серверлер үшiн үзi-
                           лiссiз қоректендiру
                           көзi - 4 бiрлiк,
                           жұмыс станциялары
                           үшiн үзіліссiз
                           қоректендiру көзi -
                           16 бiрлiк, бағдар-
                           ламалық қамтамасыз
                           ету лицензиялары -
                           38 бiрлiк;
                           4.3. "Мекен жай
                           тiркелiмi" ақпарат-
                           тық жүйесiнiң жобасы
                           бойынша жобаларды
                           және консалтингтiк
                           көрсетілетiн қызмет-
                           тердi басқару
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сапалы көрсеткiштер:
      Жeкe тұлғаларды АХАТ-тарда, төлқұжат үстелдерiнде, әлеуметтiк сақтандыру, медициналық, зейнетақымен қамтамасыз ету салаларында, салық және басқа да қызметтерде мемлекеттiк дерекқорының объектілерi мен субъектiлерiн бiрыңғай тiркеу есебiмен "Жеке тұлғалар", "3аңды тұлғалар, "Жылжымайтын мүлiк тiзiлiмi" және ақпараттық жүйе "Мекен жай тiркелiмi" мемлекеттiк дерекқоры мен ведомстволық ақпараттық жүйелер өзара iс-қимылының интерфейстерiн құру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
364-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 364-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Радиожиiлiк өрiсiнiң және радиоэлектрондық
құралдардың мониторинг жүйесiн техникалық сүйемелдеу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 256694 мың теңге (екi жүз елу алты миллион алты жүз тоқсан төрт мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шiлдедегi Заңының  11-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; "Байланыс және хабар тарату ұлттық геостационарлық спутнигiн жасау және ұшырудың кейбiр мәселелерi" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 30 желтоқсандағы N 1355  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: радиожиiлiк спектрiнiң мониторингi жүйесiнiң және радиоэлектрондық құралдардың кiдiрiссiз қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: радиобақылау және радиоөлшеу жабдықтарын, арнайы автокөлiк, сондай-ақ радиобақылау
пункттерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   006       Радиожиiлiк  Радиожиiлiк спектрi- Жыл   Қазақстан
              өрiсiнiң     нiң және радиоэлек-  ішін- Республикасы-
              және радио-  трондық құралдардың  де    ның Ақпарат-
              электрондық  мониторинг жүйесiн         тандыру және
              құралдардың  техникалық алып            байланыс
              мониторинг   жүрудi жүргiзу,            агенттігі
              жүйесiн      оның iшiнде:
              техникалық   стационарлық
              сүйемелдеу   радиобақылау пункт-
                           терiн (CPКП) күзету
                           - 19 бiрлiк;
                           стационарлық радио-
                           бақылау пункттерiн
                           (CPКП) жалға алу -
                           19 бiрлiк;
                           арнайы автокөлiк
                           үшiн - бокстердi
                           жалға алу - 8 бiрлiк;
                           арнайы автокөлiктi
                           ұстау - 8 бiрлiк;
                           радиобақылау және
                           радиоөлшеуiш құрал-
                           дарға техникалық
                           қызмет көрсету;
                           байланыс қызметтерi
                           - 19 аппарат;
                           өлшеуiш құралдарына
                           метрологиялық қызмет
                           көрсету - 50 бiрлiк;
                           өлшеуіш құралдарды
                           тексеруге байланысты
                           iс-сапар шығындары;
                           жүктерді алып жүру.
                           "Ғарыштық байланыс
                           және радиоэлектрон-
                           дық құралдардың
                           электрмагниттiк
                           үйлесiмдiлiгi респу-
                           бликалық орталығы"
                           АҚ (бұдан әрi -
                           Қоғам) техникалық
                           қамтамасыз ету
                           жөнiндегi қызметте-
                           рiн, телекоммуника-
                           циялық спутнигiн,
                           қосалқы ғарыштық
                           аппараттарды жерден
                           басқару кешенi мен
                           байланысты монито-
                           рингiлеу жүйесiн
                           жасау жөнiндегi
                           жұмыстарды төлеу.
                           М.В. Хруничев атын-
                           дағы ФМУК МҒҒӨО
                           объектiлерiнде
                           Қоғамның қызметкер-
                           лерiн оқыту, Қоғам
                           объектілерiнде қа-
                           шықтан оқытуды ұйым-
                           дастыру және жүргiзу
                           - 35 адам.
____________________________________________________________________
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Жабдықтарды метрология мен стандартизация талаптарына сай техникалық күйде ұстап тұру, телекоммуникация желiлерiн тексеру, лицензиялық қызметті тексеру, заңсыз жұмыс iстеп тұрған таратқыш құралдарды алдын ала табу және радиобөгеулердi жою кезiнде сапалы өлшеулерге қол жеткiзу, радиожиiлiк спектрдi тиiмдi пайдалану құбылысын көтеру, M.B. Хруничев атындағы ФМУК МҒҒӨО геостационарлық орбитаға телекоммуникациялық спутниктi жеткiзу, қосалқы ғарыштық аппараттармен жерден басқару кешенi мен байланысты мониторингiлеу жүйесiн құру жөнiндегi Контракт бойынша мiндеттерiн орындауына техникалық бақылау жасау, М.В. Хруничев атындағы ФМУК МҒҒӨО әзiрлеген радиобайланыс, радиотехника, деректердi жеткiзу, ғарыштық техника саласындағы және ұшқыш аппараттарды басқаруды ұйымдастыру оқыту бағдарламасы бойынша "инженер" мамандығы бойынша Қоғам қызметкерлерiн оқыту.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
365-ҚОСЫМША       

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдардың электрондық құжат
айналымының бірыңғай жүйесiн құру"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 401836 мың теңге (төрт жүз бiр миллион сегiз жүз отыз алты мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Бюджеттiк  кодексi ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы ұлттық операторы туралы" 2004 жылғы 16 қаңтардағы  N 44 ; Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және Ұлттық ақпараттық технологиялар жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылғы 5 қазандағы N 1501  қаулылары .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: басқарушылық шешiмдердi қабылдау жеделдiгi мен сапасын арттыру; мемлекеттiк басқарудың барлық деңгейiнде электрондық құжаттарды өңдеудiң бiрыңғай технологиясын және құжаттарды ұйымдық пайдалану тетiктерi арқылы электрондық құжат айналымының бiрыңғай идеологиясын ендiру арқылы, тұтас алғанда, мемлекеттiк басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық ағындарды ұтымды ұйымдастыру мақсатында мемлекеттiк органдардың электрондық құжат айналымын дамыту және енгiзу, ақпараттың қосарланушылығын болдырмау және оның дұрыстығын, өзектiлiгi мен қауiпсiздiгiн арттыру, техникалық құралдармен жабдықтау, лицензиялы қамтамасыз етудi сатып алу, әкiмшiлердi және жүйенi қолданушыларды оқыту.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   007       Мемлекеттiк  1. Электрондық құжат Жыл   Қазақстан
              органдардың  айналымының бiрыңғай ішін- Республикасы
              электрондық  жүйесiн ведомстволық де    Ақпараттандыру
              құжат айна-  деңгейде бағдарлама-       және байланыс
              лымының      лық қамтамасыз етудi       агенттiгi
              бiрыңғай     дамыту.
              жүйесін      2. Ведомствоаралық
              құру         құжат айналымының
                           орталығын бағдарла-
                           малық қамтамасыз
                           етудi дамыту.
                           3. ХМL базасында
                           жiктеуiштердi
                           қалыптастыру.
                           4. Қазақстан Респуб-
                           ликасының мемлекет-
                           тiк органдарында
                           электрондық құжат
                           айналымының бiрыңғай
                           жүйесiн бағдарлама-
                           лық қамтамасыз
                           етудi енгізу.
                           5. Электрондық құжат
                           айналымының бiрыңғай
                           жүйесiн пайдаланушы-
                           ларды, әкiмшiлерiн
                           оқытуды ұйымдастыру
                           және жүргiзу.
                           6. Электрондық құжат
                           айналымының бiрыңғай
                           жүйесiнiң жобасы
                           бойынша жоба мен
                           консалтингтiк көрсе-
                           тiлетiн қызметтердi
                           басқару.
                           7. Мемлекеттiк
                           органдар үшiн техни-
                           калық құралдаp мен
                           лицензияланған
                           бағдарламалық қамта-
                           масыз етудi сатып
                           алу:
                           сервер - 23 бiрлiк,
                           резервтiк көшiру
                           жүйесi - 23 бiрлiк,
                           Үзiлiссiз қоректен-
                           дiру көзi - 23 бiр-
                           лiк, маршрутизатор
                           - 3 бiрлiк, желi-
                           аралығын қорғайтын
                           экран - 3 бiрлiк,
                           телекоммуникациялық
                           жабдық - 23 бiрлiк,
                           DSL модемi - 23
                           бiрлiк, жұмыс стан-
                           циясы - 67 бiрлiк,
                           принтерлер - 23 бiр-
                           лiк, сканер - 23
                           бiрлiк, серверлiк
                           лицензиялар - 20
                           бiрлiк, FineReader
                           лицензиялары - 20
                           бiрлiк, Lotus
                           Notes клиенттiк
                           лицензиялары - 640
                           бiрлiк, MQ Series
                           лицензиялары - 43
                           бiрлiк
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сапалық көрсеткiштер: мемлекеттiк органдар арасында толассыз бiрыңғай құжаттар айналымын жасау, басқарудың барлық деңгейiнде ақпаратты өңдеудiң бiрыңғай технологиясын пайдалану, ақпараттық ағындарды ұтымды ұйымдастыру, ақпараттың қосарланушылығын болдырмау және оның дұрыстығын, өзектiлігі мен қауiпсiздiгiн арттыру; ақпараттық технологиялар жетістігін ендірумен, басқарушылық шешiмдердi қабылдау жеделдiгi мен сапасын арттыру, мемлекеттiк басқарудың тиiмділігiн арттыру, даярлау процесiн және құжаттармен жұмысты жетiлдiру есебiнен мемлекеттiк қызметшiлердiң еңбек өнiмдiлiгін арттыру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
366-ҚОСЫМША       

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 216800 мың теңге (екi жүз он алты миллион сегiз жүз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегі Қазақстан Республикасының Бюджеттiк  кодексi ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; Қазақстан Республикасының Президентiнiң "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы ұлттық операторы туралы" 2004 жылғы 16 қаңтардағы N 44, "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылдың 5 қазандағы  N 1501 ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және Ұлттық ақпараттық технологиялар жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулылары .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдардың ақпараттық инфрақұрылымының құрылуы және дамуы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "электрондық үкiмет" веб-порталын және шлюзiн құру, мемлекеттiк органдар үшін куәландырушы орталықты құру, KZ доменiмен басқару орталығын құру, мемлекеттiк органда электрондық мұрағаттардың ақпараттық жүйесiн енгiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   008       Мемлекеттiк  1. "Электрондық      Жыл   Қазақстан
              органдардың  үкiмет" веб-порталы  iшiн- Республикасы
              ақпараттық   мен шлюзін құру      де    Ақпараттандыру
              инфрақұры-   және дамыту.               және байланыс
              лымын құру   1.1. "Электрондық          агенттігi
                           Yкiмет" веб-порта-
                           лының интерфейсiнiң
                           құру және дамыту.
                           1.2. Техникалық
                           құралдар мен лицен-
                           зияланған бағдарла-
                           малық қамтамасыз
                           етудi сатып алу:
                           cepвep - 3 бiрлiк,
                           желілік жабдық - 1
                           жиынтық, бағдарлама-
                           лық қамтамасыз ету
                           лицензиялары -
                           5 бiрлiк.
                           1.3. "Электрондық
                           үкiмет" веб-порталы
                           мен шлюзiн құру
                           жобасы бойынша жоба-
                           ларды басқару және
                           консалтингтiк
                           қызметтер.
                           2. Мемлекеттік орган-
                           дар үшiн куәландырушы
                           орталықты құру:
                           2.1. Мемлекеттік
                           органдардың элект-
                           ронды құжат айналы-
                           мының бiрыңғай жүйе-
                           сiмен (ЭҚАБЖҚ)
                           куәландырушы орталық-
                           ты бағдарламалық
                           қамтамасыз етудi
                           бiрiктiру;
                           2.2. Техникалық
                           құралдар мен лицен-
                           зияланған бағдарла-
                           малық қамтамасыз
                           етудi сатып алу:
                           Сервер - 5 бiрлiк,
                           жұмыс станциясы - 8
                           бiрлiк, шешуші
                           ақпаратты сақтаудың
                           аппараттық құралы -
                           1 000 бiрлiк,
                           лицензияланған
                           бағдарламалық қамта-
                           масыз ету - 15
                           бiрлiк;
                           2.3. Электрондық
                           цифрлық қолтаңбаны
                           енгiзу және оқыту;
                           2.4. Куәландыру
                           орталығын құру жөнiн-
                           дегi консалтингтiк
                           қызметтер мен жобаны
                           басқару;
                           3. KZ доменiмен
                           басқару орталығын
                           құру:
                           3.1. Техникалық
                           тапсырма мен тұжырым-
                           даманы әзiрлеу;
                           3.2. KZ доменiмен
                           басқару жүйесiн
                           әзiрлеу, орналастыру
                           және бағдарламалық
                           қамтамасыз етудi
                           дәлдеп келтiру;
                           3.3. Техникалық
                           құралдарды сатып
                           алу:
                           сервер - 9 бiрлiк,
                           Үздiксiз қоректен-
                           дiру көзi - 2 бiр-
                           лiк, серверлерге
                           арналған шкаф - 2
                           бiрлiк, телекомму-
                           никациялық жабдық
                           - 5 бiрлiк, генератор
                           - 1 бiрлiк;
                           3.4. KZ доменiмен
                           басқару орталығын
                           құру жобасын басқару.
                           4. Мемлекеттiк
                           органда электрондық
                           мұрағаттардың ақпа-
                           раттық жүйесiн
                           енгiзу.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйесiн пайдаланушыларға электрондық цифрлық қолтаңба қызметiн беру; "электрондық үкiмет" және KZ доменiмен басқарудың құрамдас бөлiктерiн қалыптастыру үшiн техникалық базасын құру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
367-ҚОСЫМША       

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң
жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету"
деген 010 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 250920 мың теңге (екi жүз елу миллион тоғыз жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Бюджеттiк  кодексi ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы Заңы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы ; "Мемлекеттiк аппараттың жұмысын жақсарту, төрешiлдiкке қарсы күрес және құжат айналымын қысқарту жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 31 шілдедегi N 427  Жарлықтары ; "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы ұлттық операторы туралы" 2004 жылғы 16 қаңтардағы N 44; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылдың 5 қазандағы  N 1501 ; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және Ұлттық ақпараттық технологиялар жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi N 492  қаулылары .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың шеңберiнде ведомствалық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ақпараттық pecуpстаp мен ақпараттық жүйелердiң мемлекеттік тiркелiмiн, мемлекеттiк органдардың электрондық құжат айналымының бiрыңғай жүйесiн, "Жеке тұлғалаp", мемлекеттiк дерекқорын (МДҚ) сүйемелдеу; "Электрондық үкiмет" ақпараттық жүйесiн телекоммуникациялық көрсетiлетiн қызметтердi қамтамасыз ету және техникалық жүйесiн бағдарламалық-аппараттық құралдармен қызмет көрсету; Қазақстан Республикасы Yкiметi мен мемлекеттiк органдардың веб-сайтын сүйемелдеу; ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн техникалық қолдау; Интернет-ресурстардың мониторингi, мемлекеттiк органдар ресми электронды мекен-жайларының анықтамалығын өзектi ету, ақпараттық ресурстарды сараптау жүйелерiн сүйемелдеу және мемлекеттік ақпараттық жүйелер бағдарламалық кодтарының депозитарилерi мен нормативтiк-техникалық құжаттамасының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   010       Ведомство-   1. Мемлекеттік       Жыл   Қазақстан
              аралық       органдардың ақпарат- iшiн- Республикасы
              ақпараттық   тық ресурстары мен   де    Ақпараттандыру
              жүйелердiң   ақпараттық жүйелерi-       және байланыс
              жұмыс        нiң Мемлекеттік            агенттiгi
              iстеуiн      тiркелiмiн
              қамтамасыз   сүйемелдеу.
              ету          2. Мемлекеттiк
                           органдардың элек-
                           трондық құжат айна-
                           лымының бiрыңғай
                           жүйесiн (басқару)
                           сүйемелдеу.
                           3. "Жеке тұлғалар"
                           мемлекеттік дерек-
                           қорын сүйемелдеу.
                           4. Мемлекеттiк
                           органдар ресми
                           электронды мекен-
                           жайларының анықта-
                           малығын өзектi ету.
                           5. Интернет-ресурс-
                           тардың мониторингi.
                           6. Жүйелердi,
                           сараптауды, оның
                           iшiнде зерттеу
                           лабораторияларын
                           сүйемелдеу.
                           7. Бағдарламалық
                           кодтар депозитариiн
                           және ғылыми-техника-
                           лық құжаттарды
                           сүйемелдеу.
                           8. Жабдықтарды
                           техникалық қызмет
                           көрсету.
                           9. Қазақстан Респуб-
                           ликасы Үкiметi мен
                           мемлекеттiк орган-
                           дардың веб-сайтын
                           сүйемелдеу.
                           Телекоммуникациялық
                           көрсетiлетiн
                           қызметтер.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттік органдардың мемлекеттiк тiркелiмнiң, депозитаридiң, деректерқорын мемлекеттiк органдар ресми электронды мекен-жайларының анықтамалығын өзектi ету; "Жеке тұлғалар" мемлекеттiк дерекқоры, электрондық құжат айналымының бiрыңғай жүйесi ақпараттық жүйесiн сүйемелдеу (басқару); құрылатын ақпараттық жүйелерге сараптама жүргiзу, оларды талдау мен осы саладағы мемлекеттiк саясатты iске асыру мақсатында Интернет-ресурстардың мониторингiн жүргiзу, мемлекеттiк органдардың қолда бар қазiргi заманғы интеграцияланған жүйелерiн бiрыңғай ақпараттық ортаға бiрiктiру; Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру шеңберiнде құрылатын ақпараттық жүйелердi техникалық жағынан қолдау.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
368-ҚОСЫМША       

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Мемлекеттiк органдардың бiрыңғай көлiктiк ортасын құру"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1060422 мың теңге (бiр миллиард алпыс миллион төрт жүз жиырма екі мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Бюджеттiк  кодексi , "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңының  5-бабы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының  5-бабы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасында "электрондық үкiмет" қалыптастырудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471  Жарлығы ; "Мемлекеттiк органдарды ақпараттандыру мәселелерi туралы" 2000 жылдың 5 қазандағы N 1501; "Қазақстан Республикасында бiрыңғай ақпараттық кеңiстiктi дамыту және Ұлттық ақпараттық технологиялар жабық акционерлiк қоғамын құру туралы" 2000 жылғы 4 сәуiрдегi  N 492 ; "Қазақстан Республикасының ақпараттандыру саласындағы ұлттық операторы туралы" 2004 жылғы 16 қаңтардағы N 44  қаулылары .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйесiнiң өзара iс-қимылы үшiн бiрыңғай көлiктiк ортаны қалыптастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Астана қаласында мемлекеттiк органдар үшiн пилоттық аймағын құру, мемлекеттiк органдардың бiрiктiрiлген жүйелерiнiң өзара iс-қимылы тетiгiн әзiрлеу, бiрiктiрiлген ақпаратқа регламенттi қол жетiмдiлiк жөнiндегi нормативтiк құжаттар әзiрлеу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   011       Мемлекеттiк  1. Астана қаласында  Жыл   Қазақстан
              органдардың  мемлекеттiк органдар ішін- Республикасы
              бiрыңғай     үшiн бiрыңғай        де    Ақпараттандыру
              көлiктiк     мультисервистiк            және байланыс
              ортасын      көлiктiк ортаның           агенттігі
              құру         пилоттық аймағының
                           техникалық жұмыс
                           жобасын, оның iшiн-
                           де iске қосу
                           жұмыстарын құру.
                           2. Техникалық құрал-
                           дарды сатып алу және
                           орнықтыру - Астана
                           қаласындағы пилоттық
                           аймақ үшiн - 1
                           жиынтық.
                           3. Мемлекеттiк орган-
                           дар үшiн бiрыңғай
                           көлiктiк ортаның
                           жүйесiн әкiмшiлеу.
                           4. Мемлекеттiк
                           органдар үшiн бiрың-
                           ғай мультисервистiк
                           көлiктiк ортаны
                           құрудың жобасын
                           басқару.
                           5. Мемлекеттік
                           органдардың бiрыңғай
                           көлiктiк ортасының
                           жұмыс iстеуi үшiн
                           көрсетiлетiн теле-
                           коммуникациялық
                           қызметтер.
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Сапалық көрсеткiштер: Астана қаласының пилоттық аумағында мемлекеттiк органдарының ақпараттық жүйелерiнiң өзара әрекет етуiн қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
369-ҚОСЫМША    

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгі
Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісі

2005 жылға арналған
"Почта-жинақтау жүйесiн дамыту"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1444709 мың теңге (бiр миллиард төрт жүз қырық төрт миллион жетi жүз тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: "Почта туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 ақпандағы  Заңы ; "2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; "2005-2010 жылдарға Қазақстан Республикасы почталық-жинақ жүйесiнiң даму бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 20 қазандағы N 1077  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қазiргi заманғы технологиялар мен халықаралық қауымдастығының прогрессивтi формаларының негiзiнде почталық қызмет сияқты қаржылық қызмет көрсетулерiне еркiн қол жеткiзудi қамтамасыз ететiн тиiмдi почта-жинақ жүйесiнiң құрылуы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: "Қазпочта" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту жолы арқылы негiзгi қорларды жаңарту, технологиялардың жаңасын енгiзу және қолданыстағыларды жаңарту, техникалық қайта жаңарту және қолданыстағы жабдықтар мен почталық-жинақылық жүйе объектiлерiнiң жөндеу-пайдалану қызметтерін жаңарту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   013        Почта-      "Қазпочта" акцио-  Жыл     Қазақстан 
               жинақтау    нерлiк қоғамының   iшiнде  Республикасы
               жүйесiн     жарғылық капиталын         Ақпараттандыру
               дамыту      ұлғайту.                   және байланыс
                                                      агенттігі
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: "Қазпочта" АҚ келесі шараларды жүзеге асырады: 31 ғимаратты күрделi жөндеуден өткiзу, күзет техникалық және өрттен қорғау жүйесiнiң құралдарын орнату, 2000 көшелiк почта қорабтарын, 805 ауылдық почта байланыс бөлiмшелерi үшiн жиһаздар, 6 почталық вагон, 58 жылжымалы почта байланыс бөлiмшелерiн, 9 ауылдық жерлерде ғимарат, 1372 банкiлiк және 257 кассалық жабдық бiрлiктерiн сатып алу, кейiнгi акциялардың эмиссиясын шығару.
      Халыққа почталық-жинақылық жүйенiң қызметтерiн ұлғайтуды қамтамасыз ететiн, ауылдық жерлерде шағын және орта бизнестi дамытатын және iскерлік активтiлiктiң өсуiн көтеретiн, қызметтер түрлерін кеңейтетiн қаржылық механизмдерiн құру.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
370-ҚОСЫМША       

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс
қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарына өтемақы"
деген 017 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 3683913 мың теңге (үш миллиард алты жүз сексен үш миллион тоғыз жүз он үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізi: "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шiлдедегi Заңының  34-бабы ; 2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; 2004 жылғы 7 қазандағы "Халыққа телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiн көрсететiн байланыс операторларының шығындарын өтеу үшiн телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiнiң құнын субсидиялау ережесiн бекiту туралы" N 1039 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: халықтың қазiргi заманғы телекоммуникациялық қызметтерге қол жетiмдiлiгi, ауыл және қала халқының арасындағы өмiр сүру деңгейiне, бiлiм алуына және басқа да әлеуметтiк қызметтерге қатысты теңсiздiктi жою, сондай-ақ азаматтардың ақпараттық ресурстарға қол жеткiзуiне тең құқықтары мен мүмкiндiктерiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ауылдық елдi-мекендерде қызмет көрсететiн байланыс операторларының шығынсыз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   017       Ауылдағы     Субсидиялау ереже-   Жыл   Қазақстан
              байланыс     сiне сәйкес ауылдық  iшiн- Республикасы
              операторла-  жерлердегi халыққа   де    Ақпараттандыру
              рының        әмбебап байланыс           және байланыс
              әмбебап      қызметтерiн көрсе-         агенттiгi
              байланыс     тетiн байланыс
              қызметтерін  операторларына
              ұсыну        шығындарды өтеу.
              жөнiндегi
              залалдарына
              өтемақы
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ауылдық жерлерде әмбебап телекоммуникация қызметтерiн ұсынатын ауыл байланысы операторларының шығындарын қаржыландыру (дотациялау) тетігін енгiзудiң нәтижесiнде республиканың ауылдық елдi мекендердiң халқы байланыс қызметтерiмен қамтамасыз етiлетiн болады. Байланыс қызметi рыногында ауылдық жерде қызмет көрсететін жаңа операторлардың пайда болуы.

Қазақстан Республикасы  
Yкiметiнiң        
2004 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1354 қаулысына    
371-ҚОСЫМША       

       Ескерту. 371-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2005.05.25. N  509  қаулысымен.

603 - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттiгi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2005 жылға арналған
"Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының
бюджеттерiне қалалық телекоммуникациялық желiлердiң
абоненттерi болып табылатын, әлеуметтiк қорғалатын
азаматтарға телефон үшiн абоненттiк төлем тарифiнiң
көтерiлуiн өтеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер"
деген 018 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 70963 мың теңге (жетпiс миллион тоғыз жүз алпыс үш мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негізi: 2004 жылғы 5 шiлдедегi "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  34-бабы ; 2005 жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылдың 2 желтоқсанындағы  Заңы ; "Телекоммуникацияның әмбебап қызметтерiнiң тарифтерiн қайта ребаланстау жоспарын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2004 жылғы 21 тамыздағы N 884  қаулысы , "Телекоммуникацияның қалалық желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын әлеуметтiк қорғалатын азаматтарға телефон үшiн абоненттiк төлем тарифтерiн жоғарлатуды өтеу Ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 9 қыркүйектегi N 949  қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: телекоммуникация қызметтерiнiң тарифтерiн жоғарлату жағдайында телекоммуникациялық қалалық желiлерiнiң абоненттерi болып табылатын аз қамтылған азаматтарды әлеуметтiк қорғау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: телекоммуникация қызметтерiнiң тарифтерiн жоғарлату жағдайында осы қызметтердi өтеуге әлеуметтiк жағынан қорғалатын азаматтарға компенсация төлеудi қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары.
____________________________________________________________________
 N |Бағ.|Кiшi |   Кіші    |   Бағдарламаны   | Іске  |   Жауапты
Рет|дар.|бағ. |бағдарлама.|    іске асыру    | асыру | орындаушылар
са.|лама|дар. |  лардың   |    жөніндегі     |мерзімі|
ны |коды|лама |  атауы    |    іс-шаралар    |       |
   |    |коды |           |                  |       |
____________________________________________________________________
 1 |  2 |  3  |     4     |         5        |   6   |      7
____________________________________________________________________
1   018       Облыстық     Облыстық бюджеттер-  Жыл   Қазақстан
              бюджеттерге  ге, Астана және      ішін- Республикасы-
              Астана және  Алматы қалаларының   де    ның Ақпарат-
              Алматы       бюджеттерiне қала-         тандыру және
              қалаларының  лық коммуникациялар        байланыс
              бюджеттерiне желiлерiнiң абонент-       агенттігі
              қалалық      терi болып табылатын
              телекоммуни- әлеуметтiк жағынан
              кациялық     қорғалатын азамат-
              желiлердiң   тарға Әкiмиаттардың
              абоненттері  тоқсан сайын тапсы-
              болып табы-  рыстар ұсынуы бойын-
              латын, әлеу- ша тұрғын үй жәрдем-
              меттiк қор-  ақысы тетiгi арқылы
              ғалатын аза- телефон үшiн
              маттарға     абоненттiк төлем
              телефон үшiн тарифiнiң көтерiлуiн
              абоненттiк   өтеуге арналған
              төлем тари-  мақсатты ағымдағы
              фiнiң көте-  трансферттер аудару.
              рiлуiн
              өтеуге
              берiлетiн
              ағымдағы
              нысаналы
              трансферттер
____________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: бағдарламаны iске асыру нәтижесiнде телекоммуникация қызметтерiнiң тарифтерiн жоғарлату жағдайында телекоммуникациялық қалалық желілерінің абоненттерi болып табылатын әлеуметтiк қорғалатын азаматтардың материалдық жағдайының төмендеуіне әкелiп соқпайды.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады