2006 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты)

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 12 желтоқсандағы N 1235 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет  кодексiне  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Мыналардың:
      362, 363, 364, 365-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының;

      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкiметiнің        
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына     
362-ҚОСЫМША       

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Сот жүйесi органдарының қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 10747537 мың теңге (он миллиард жетi жүз қырық жетi миллион бес жүз отыз жетi мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық  заңы ; "Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы" 1998 жылғы 30 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының  88-бабы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегi Қазақстан Республикасының  Заңы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары жүйесiн одан әрi оңтайландыру жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 22 қаңтардағы N 29  Жарлығы ; "Сот әкiмшiлiгінің жаңа жүйесiнің жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы ; "Қызмет телефондары мен мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыруға арналған алаң нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 3 қазандағы N 1271 Қаулысы; "Бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдар бойынша электр энергиясын, жылуды, ыстық және суық суды және басқа да коммуналдық қызмет көрсетулердi тұтынудың нормативтерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1998 жылғы 2 қарашадағы N 1118  Қаулысы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарына көлiк қызметiн көрсету үшін қызметтік жеңiл автомобильдердi пайдалануды ретке келтiру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 663  Қаулысы ; "Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелерге қызмет көрсетуге арналған арнайы көлік құралдарын пайдалануды реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 24 ақпандағы N 288  Қаулысы ; "Мемлекеттiк бюджеттің есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламентi депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтік iссапарлары туралы ереженi бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 22 қыркүйектегi N 1428  Қаулысы .
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : азаматтар мен ұйымдардың Конституциялық құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ету, сот төрелiгiн iске асыру кезiнде судьялардың тәуелсiздiгiн күшейту, сот-құқықтық реформаның қарқынын жеделдету, атқарушылық iс жүргізу қызметiн қамтамасыз ету, соттардың дербестiгiн күшейту.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : жергiлiктi соттардың азаматтық, қылмыстық және басқа да iстер бойынша жоғары қадағалауды iске асыру, атқару құжаттарын орындауды бақылау, заңдарды жүйелеу жөнiндегi жұмысты iске асыру, азаматтар мен ұйымдардың арыздарын қарау, сот төрелiгiн сапалы iске асыруы үшiн судьялар мен сот жүйесi қызметкерлерiн материалдық-техникалық және әлеуметтiк қамтамасыз ету, өзiнің қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi орындау және кәсіптік шеберлiгiн жетiлдiру жөнiнде қойылған бiлiктiлiк талаптарына сәйкес, бiлiм беру бағдарламалары бойынша кәсiптiк қызмет саласында теориялық және практикалық бiлiмiн, iскерлiгi мен кәсiби дағдысын шыңдауды жүзеге асыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001

  

Сот
жүйесi
орган-
дарының
қызметiн
қамтама-
сыз ету

  

  

  

2

  

007

Мемле-
кеттiк
қызмет-
шiлердiң
бiлiктi-
лігін
арттыру 

Мемлекеттiк қызметшi-
лердің бiліктiлігiн
арттыру жөніндегі
қызмет көрсетулердi
бес тақырып бойынша
сатып алу:
1) сот өндiрiсiн
жүргiзу практикасы;
2) қылмыстық, азамат-
тық және әкiмшілік
істер бойынша сот
практикасын қорыту;
3) жекелеген санаттағы
iстерді қараудың ерек-
шеліктері;
4) атқарушылық өндiрі-
сiн ұйымдастырудың
тәртiбi;
5) атқарушылық құжат-
тарды электронды
есепке алуды ескеріп
атқарушылық өндiрістi
жетiлдiру.
Мемлекеттік ағылшын
тiлдерiне оқыту. 

2006
жылдың
2-4
тоқсан-
дары 

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Соты,
Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет,
облыстар-
дағы,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рындағы
әкімшілер

3

  

008

Мемле-
кеттік
орган-
дардың
ғимарат-
тарын,
үй-жай-
лары мен
құрылыс-
тарын
күрделі
жөндеу

Ақмола, Ақтөбе,
Алматы, Қарағанды,
Павлодар облыстарында
және Алматы қаласында-
ғы судьялардың және
сот жүйесi қызметкер-
лерiнің еңбек жағдайын
жақсарту үшiн жергілiкті соттардың
ғимаратына және үй-
жайларына күрделi жөн-
деу жүргізу жөнiндегі
қызмет көрсетулерді
сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет,
облыстар-
дағы,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рындағы
әкімшілер

4

  

009

Мемле-
кеттік
орган-
дарды
мате-
риалдық-
техника-
лық
жарақ-
тандыру

Судьялар мен сот жүйе-
сі қызметкерлерінің
еңбек жағдайын жақсар-
ту үшiн жиһаздарды,
сейфтер, кеңсе жабды-
ғын; жедел байланыс
үшiн шағын-АТС;
соттардың қауіпсізді-
гін қамтамасыз ету
үшін, олардың ғимара-
тына кiрудi бақылай-
тын жабдықтарды,
әкiмшiлiк ғимаратты
тазалау үшiн жабдық-
тарды; сот процесте-
рiн жазып алу үшiн
аудио және бейнежаб-
дықтарды; медициналық
кабинет үшін медицина-
лық жабдықтарды сатып
алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Соты,
Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет,
облыстар-
дағы,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рындағы
әкімшілер

5

  

017

Ақпарат-
тық
жүйелер-
дің
жұмыс
істеуін
қамтама-
сыз ету
және мемле-
кеттік
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету

Жұмсалатын материал-
дарды, жабдықтаушы
және қосалқы бөлшек-
тердi сатып алу.
Интернет желiсiн
пайдалану қызмет көрсетулерiн. Есептеу
техникасына жүйелік-
техникалық қызмет
көрсету. Ақпараттық
жүйелердi және жергі-
ліктi міндеттердi
сүйемелдеу. Компьютер-
лік жабдықтарды сатып
алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Соты,
Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет,
облыстар-
дағы,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рындағы
әкімшілер

6

  

100

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Жоғарғы
Сотының
қызметін
қамтама-
сыз ету

Жүктелген мiндеттердi
іске асыру үшін бекi-
тілген штат саны шегінде Қазақстан
Республикасы Жоғарғы
Сотының судьяларын
және Қазақстан
Республикасы Жоғарғы
Сотының аппаратын
ұстау. Жоғарғы Соттың
әкiмшілік ғимаратының
қызметiн қамтамасыз
ету. Сот практикасы
жинақтарын және сот
өндiрiсi жөнiндегі
практикалық құралдарды
шығару.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Соты

7

  

101

Қазақс-
тан Рес-
публика-
сының
Жоғарғы
Соты
жанында-
ғы Сот
әкімші-
лігі
жөнінде-
гі
комитет-
тің
аппараты

Жүктелген міндеттерді іске асыру үшiн
бекiтілген штат саны
шегiнде Қазақстан
Республикасы Жоғарғы
Сотының жанындағы Сот
әкiмшілігі жөнiндегі
комитет аппаратын
ұстау. Заңдарды
жүйелеу жөнiндегі
жұмысты іске асыру.
Судьялар корпусы үшiн
кадрларды iріктеуді
iске асыру үшін Әдiлет
бiліктілік алқасының
қызметiн қамтамасыз
ету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет

8

  

102

облыс-
тардағы,
Астана
және
Алматы
қалала-
рындағы
әкімші-
лер

Жүктелген мiндеттердi
iске асыру үшiн
бекiтілген штат саны
шегінде облыстардағы,
Астана мен Алматы
қалаларындағы Әкiмшi-
лердің, аппараттарын
ұстау. Соттарды норма-
тивтік құқықтық актi-
лермен қамтамасыз ету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет,
облыстар-
дағы,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рындағы
әкімшілер

9

  

103

Жергі-
лікті
соттар

Жүктелген мiндеттердi
iске асыру үшiн бекi-
тілген штат саны
шегінде жергiлiктi
соттарды, соның iшiнде
Қаржы Орталығы Сотын
ұстау. Сапалы және
уақтылы сот төрелігін
iске асыруды жүзеге
асыру.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет,
облыстар-
дағы,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рындағы
әкімшілер

       7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тiкелей нәтиже: 48 бiрлiк мөлшерінде Жоғарғы Сот судьяларына және 164 бiрлiк бекiтiлген штат саны мөлшерiнде Жоғарғы Сот аппаратына жүктелген мiндеттер мен мақсаттарды толық көлемiнде орындау;
64 бiрлiк бекiлген штат саны мөлшерiнде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкiмшiлiгi жөніндегi комитеттің аппаратына жүктелген мiндеттер мен мақсаттарды толық көлемiнде орындау;
2337 бiрлiк бекiтiлген штат саны мөлшерiнде облыстардағы, Астана мен Алматы қалаларындағы соттар әкiмшілерінің аппараттарына жүктелген мiндеттер мен мақсаттарды толық көлемiнде орындау;
8156 бiрлiк бекiтілген штат саны мөлшерiнде жергiлiктi соттарға жүктелген мiндеттер мен мақсаттарды толық көлемiнде орындау;
2060 адамның кәсiби деңгейiн арттыру;
4307 адамды, соның ішінде аумақтық органдардың 4197 адамын мемлекеттiк тiлге оқыту;
1081 адамды, соның ішінде аумақтық органдардың 1056 адамын ағылшын тiлiне оқыту;
жергілікті соттардың 13 ғимараты мен үй-жайларына күрделi жөндеу жүргiзу;
92 жұмыс орнын компьютерлiк техникамен қамтамасыз ету;
Қаржы Орталығы Сотын ұстау үшiн жағдай жасау.
      Түпкiлiкті нәтиже: мемлекеттік қызметшiлердің кәсiби деңгейiн арттыру қажеттiлiгiн 24,8%, мемлекеттiк қызметшiлердi мемлекеттiк тiлге оқыту қажеттiлiгiн 40% және мемлекеттiк қызметшiлердi ағылшын тiлiне оқыту қажеттілігін 10% қамтамасыз ету;
билер мен сот жүйесiнің қызметкерлерiн 100% жиһазбен қамтамасыз ету. Жаңадан құрылған соттардың 2% жиһаздарын жаңарту;
100% жергiлiктi соттарды оргтехникамен жабдықтау;
сот жүйесi қызметкерлерінің компьютерлiк орындарын 50% сұранысына қарай қамтамасыз ету;
сот жүйесi қызметкерлерiнің жалпы санының 50% Интернет желiсi қызметiн пайдалануын қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының бiр қызметкерiн ұстаудың орташа құны жылына 4000,0 мың теңге;
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот әкімшілiгi жөніндегi комитет Аппаратының бiр қызметкерiн ұстаудың орташа құны жылына 1400,0 мың теңге;
соттар әкiмшісінің бiр қызметкерiн ұстаудың орташа құны жылына 694  мың теңге;
жергiлiктi соттардың бiр қызметкерiн ұстаудың орташа құны жылына 950,0 мың теңге;
бiр мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттыруға орташа шығын 6,3 мың теңге;
мемлекеттік тiлге мемлекеттiк қызметшiнi оқытуға орташа шығын 4,3 мың теңге;
Ағылшын тiліне мемлекеттік қызметшi оқытуға орташа шығын 5,0 мың теңге.
      Уақтылығы: азаматтардың шағымдарын, өтiнiштерiн уақытылы қарау, сот шешiмдерiн орындау;
жыл бойы жасасқан шарттарға сәйкес;
мерзiмдердi бұзбай сот iстерiн қарау және шешiмдердi орындау;
      Сапасы: iстердi жедел және салалы қарау;
жалпы iстердің санынан, мерзiмi бұзылып қаралған iстердің саны
0,5 % төмендету;
алғашқы сот шешiмдерiнің күшін жоюды 1 % төмендету;
аяқталған жалпы атқарушылық iс жүргізулерден сот актiлерiнің нақты орындалуын 75% арттыру;
қазiргi кездегi экономикалық жағдайлармен байланысты кәсіптiк мемлекеттiк қызметке қойылар талаптарға сәйкес мемлекеттiк қызметшiлердің кәсiптік бiлiктiлiгiн арттыру, мемлекеттік тілге оқыту курстарын өткеннен кейiнгi мемлекеттiк тiлде iс-қағаздарын жүргiзетiн мемлекеттiк қызметшілердің үлесi 1 %; ағылшын тiлiне оқыту курстарын өткеннен кейiнгi ағылшын тілінде iс-қағаздарын жүргiзетiн мемлекеттік қызметшiлердің үлесi 0,3 %; бiлiктiлiктi арттыру курстарын өткеннен кейiнгi жоғары тұрған қызметтерге тағайындалған мемлекеттік қызметшiлердің үлесi 0,1 %.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы   
N 1235 қаулысына      
363-ҚОСЫМША       

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы сот жүйесi органдарының бiрыңғай
автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесiн құру"
деген 002 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 99360 мың теңге (тоқсан тоғыз миллион үш жүз алпыс мың теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Парламентiнің "2006 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы (екiншi оқылым) 2005 жылғы 9 қарашадағы N 23-ІІІ ҚРП қаулысы.
       3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : сот жүйесi органдарын автоматтандыру, сот жұмысының жеделділігін, тиiмдiлiгiн және сот өндiрiсiнiң сапасын арттыру.
       5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасының облыстық, аудандық, әкiмшiлiк, экономикалық, әскери соттарында бiрыңғай автоматтандырылған ақпараттық-талдау жүйесiн құру, осы жүйенiң көмегiмен барлық сот iстерiн (қылмыстық, әкiмшiлiк, азаматтық), аппеляциялық шағымдар мен қадағалау наразылықтарының қозғалысын, оларды сотқа түскеннен бастап орындалуына дейiн және мұрағатқа тапсырғанға дейiн бақылау мен есепке алу, сот статистикасын автоматты түрде жинау, сот актілерi мәлiметтерi банкін қалыптастыру және Қазақстан Республикасындағы сот практикасын қорыту мүмкiндiгi.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

002

  

Қазақстан
Республи-
касы сот
жүйесі
органда-
рының
бірыңғай
автомат-
тандырыл-
ған
ақпарат-
тық-
талдау
жүйесін
құру 

Сот процестерін аудио
түсіру үшін техникалық
құралдар, бағдарлама-
лық қамтамасыз ету
және қосалқы қызметтер
жиынтығын сатып алу.
Сот жүйесі органдары-
ның ақпараттық-талдау
жүйесін әзірлеу,
енгізу, көбейту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Соты,
Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет.

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тура нәтиже: судьялар мен соттар аппараты (кеңселерi) қызметкерлерінің жұмыс орындарын автоматтандыру, сот iстерiн есепке алуды ұйымдастыру, статистикалық және талдау есептерiн жедел алу, сот iстерiнiң республикалық электронды мұрағатын құру.
      Түпкiлiктi нәтиже: соттар қызметiнің тиiмдiлiгi мен анықтылығын арттыру, залдарды сот процестерiн аудио түсiру жүйелерiмен қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы сот жүйесінің азаматтарға "Электронды үкiмет" шеңберінде электронды қызмет көрсетудi бастауы.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Iстер мен шағымдарды қарау уақытын 5 күнге қысқарту, сот төрелiгiн iске асыруға кететiн шығындарды
15% азайту.
      Уақтылығы: жасалынған шарттарда белгiленген мерзiмдерге сәйкес.
      Сапасы: дұрыс шешім қабылдау үшін 100% ақпаратты ұсыну.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
364-ҚОСЫМША       

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны : 347320 мың теңге (үш жүз қырық жетi миллион үш жүз жиырма мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының сот жүйесi мен судьяларының мәртебесi туралы" 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының  25-бабы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты:  Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының судьяларды республикалық бюджет қаражатының есебiнен тұрғын үймен қамтамасыз ету жөнiндегi кепiлдiгiн орындау.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : толық және тәуелсiз сот төрелiгiн iске асырудың шарттарын жасау үшін судьяларды тұрғын үймен қамтамасыз ету.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004

  

Судья-
ларды
тұрғын
үймен
қамтама-
сыз ету

Қазақстан Республикасы
судьяларының тұрғын үй
жағдайын жақсарту үшін
тұрғын үй сатып алу.

2006
жылдың
1-4 тоқ-
сандары

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Соты,
Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет,
облыстар-
дағы,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рындағы
әкімшілер

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер :
      Тура нәтиже: жоғарғы Соттың 15 судьясын, жергiлiктi соттардың 30 судьясын тұрғын үймен қамтамасыз ету.
      Түпкiлiктi нәтиже: Сапалы және уақтылы сот төрелiгiн iске асыру үшін судьяларға жағдай жасау;
Республика судьяларының 45% тұрғын үйге жалпы сұранысынан қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: Астана қаласындағы 3-бөлмелі тұрғын үйдің орташа құны 9450,0 мың теңге;
жергiлiктi соттардың судьялары үшiн тұрғын үйдің орташа құны:
      2-бөлмелi - 3375,0 мың теңге;
      3-бөлмелi - 4169,0 мың теңге.
      Уақтылығы: жоспарланған шараларды бекiтілген уақытта орындау.
      Сапасы: жүктелген мiндеттердi судьялардың барынша тиiмдi орындауына қол жеткiзу.

Қазақстан Республикасы    
Үкiметiнiң          
2005 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1235 қаулысына      
365-ҚОСЫМША       

501 - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісi

2006 жылға арналған
"Жекелеген негiздемелер бойынша республикалық меншiкке
түскен мүлiктi бағалау, сақтау және сату"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны :   82581 мың теңге (сексен екi миллион бес жүз сексен бiр мың теңге).
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентiнің "Сот әкiмшілігінің жаңа жүйесiнің жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету жөнiндегi шаралар туралы" 2000 жылғы 12 қазандағы N 471  Жарлығы ; "Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрi пайдаланудың кейбiр мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 26 шілдедегi
N 833  қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
       4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : жекелеген негiздер бойынша республикалық меншiкке айналдырылған (түскен) мүлiктi сатудан республикалық бюджетке қаражаттың түсуiн қамтамасыз ету.
       5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiкпен жұмыс iстеудi ұйымдастыру.
       6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N п/п

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағдар-
лама-
лардың
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орын-
даушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005

  

Жекеле-
ген негізде-
мелер
бойынша
респуб-
ликалық
меншікке
түскен
мүлікті
бағалау,
сақтау
және
сату
 

Жекелеген негіздер
бойынша республикалық
меншікке түскен мүлік-
ті сақтауға, тасымал-
дауға, бағалауға,
сертификаттау мен
санитарлық-эпидемиоло-
гиялық сараптау жүргі-
зуге, жөнелтуге, сату-
ға, жоюға және одан
әрі пайдалануға байла-
нысты қызметтерге,
сондай-ақ басқа да
қызметтерге ақы
төлеу. 
 

Жыл бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Жоғарғы
Сотының
жанындағы
Сот әкім-
шілігі
жөніндегі
комитет,
облыстар-
дағы,
Астана
мен
Алматы
қалала-
рындағы
әкімшілер

       7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер :
      Тура нәтиже: тәркiленген мүлiктi жекелеген негiздер бойынша мемлекет табысына айналдыру.
      Түпкiлiктi нәтиже: жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктің мемлекет пайдасына, оның ішінде мемлекетке берiлген мүлiктiң нақты құнының түсуiн қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: жекелеген негiздер бойынша мемлекет пайдасына айналдыру жөнiндегi шаралардан түскен табыстардан жұмысты ұйымдастыру шығындарының артып кетуi.
      Уақтылығы: мүлiктi мемлекет пайдасына айналдыру жөніндегi процедураларды мерзiмiнде өткізу.
      Сапасы: заңдармен белгiленген мүлiктi мемлекет пайдасына айналдыру (сақтау, бағалау, сату) жөнiндегi процедураларды толық сақтау.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады