2008 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасы)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуiрдегi Бюджет кодексiне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Мыналардың:
      412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 420 , 421 , 422 423-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасының Президенті Іс басқармасының 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
412-ҚОСЫМША       

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдiң және мемлекеттiк органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметiн қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 9170734 мың теңге (тоғыз миллиард бір жүз жетпіс миллион жеті жүз отыз төрт мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 12 желтоқсандағы Заңының 2-бабы ; "Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 мамырдағы Заңы ; "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы; "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңы ; "Мемлекеттiк әкiмшiлік қызмет туралы" Қазақстан Республикасы 1999 жылғы 23 маусымдағы Заңы; "Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградаларымен марапаттауға ұсыну тәртiбi оларды табыстау, Қазақстан Республикасы мемлекеттiк наградалары құжаттарының Үлгiлерi және Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары Белгiлерiнің бейнесi туралы "Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 8 қарашадағы N 90 Өкiмi .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Мемлекет Басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттің өзге де лауазымды тұлғаларының қызметін қамтамасыз ету, қойылатын бiлiктілiк талаптарына сәйкес лауазымдық мiндеттерiн тиiмдi атқару және кәсiби шеберлiктерiн жетiлдiру мақсатында кәсiптiлiк саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық, тiлдердi оқыту жүйесiн ұйымдастыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Мемлекет Басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттiк органдардың өзге де лауазымды тұлғаларының қызметiн материалдық-техникалық, әлеуметтiк-тұрмыстық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентi әкiмшiлiгi, Премьер-Министрi кеңесiнің қызметiн материалдық-техникалық қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы Президентi Премьер-Министрi қатысуымен өткiзiлетiн ресми iс-шараларға қызмет көрсету, мемлекеттiк қызметшілердің кәсiби дәрежесiн жоғарлату, мемлекеттiк тілдің жұмыс iстеуiне жағдай жасау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Мемлекет
басшы-
сының,
Премьер-
Министр-
дiң және
мемле-
кеттiк
орган-
дардың
басқа да
лауазым-
ды
адамда-
рының
қызметiн
қамта-
масыз
eту
2


001

Орталық
органның
аппараты

1. Қазақстан
Республикасы
Президентiнің,
Премьер-Министрiнің
және Мемлекеттік
хатшысының жұмыс
кестесiне сәйкес 5
әуе кемесiмен литерлiк
рейстер ұйымдастыру.
Литерлiк рейстердің
қажеттi байланысын
қамтамасыз ету.
2. Мемлекеттік
резиденцияларға және
Үкiмет ғимараттарына
кешенді қызмет
көрсету.
3. "Қазақстан
Республикасы
Президентi әкімшілiгi
мен Yкiметінің
әкiмшілiк ғимараттар
дирекциясы" РМҚК-ның
әкiмшілiк ғимараты
және "Мемлекеттік
резиденциялар
дирекциясы" PMК-ның
объектілерiн
сақтандыру.
4. Ресми шақырылған
тұлғалардың тұруын
ұйымдастыру; көлік
қызметiн көрсету;
ресми iс-шараларға
қызмет көрсету;
салтанатты және ресми
түскi ас, кездесулер
және басқа да
iс-шаралар ұйымдастыру
және өткiзу; Мемлекет
Басшысы және Үкiмет
басшысы атынан
кәдесыйлар, естелік
сыйлықтар сатып алу
және құрастыру.
5. "Астана Өнім"
акционерлiк қоғамның
атты-спорт манежі
базасының қызмет етуi.
6. Мемлекеттiк
наградалар, төс
белгісiн, дипломдар
және олардың құжатын
Қазақстан Республикасы
Президентi
Әкiмшілiгiнің
өтiнiмiне сәйкес
Қазақстан
Республикасына
сіңiрген еңбегін
бағалау белгiсі
ретiнде марапаттау
үшін дайындау,
наградалар жинақтау
қорын (резервiн)
қолдау.
7. Күзетiлетiн
тұлғалардың
автокөлігін және
гаражын ұстау.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Президен-
тінің Іс
басқарма-
сы

3


007

Мемле-
кеттiк
қызмет-
шiлердiң
білік-
тілігін
арттыру

Мемлекеттiк
қызметшілердің
бiлiктiлiгiн арттыру
бойынша келесі 5
бағыт бойынша қызмет
сатып алу:
1) жобаларды басқару;
2) бюджеттеу, жобалау
және орындалуды
қадағалау;
3) қаржылық есеп
берудің халықаралық
стандартын оқу;
4) ақпаратты жүйелi
қорғау;
5) басқарудың негізгі
әдiстерi.
Мемлекеттік және
ағылшын тiлдерiн
оқыту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респуб-
ликасы
Президен-
тінің Іс
басқарма-
сы

4


017

Ақпарат-
тық
жүйелер-
дiң
жұмыс
iстеуiн
қамтама-
сыз ету
және
мемле-
кеттiк
орган-
дарды
ақпарат-
тық-тех-
никалық
қамтама-
сыз ету.

1) есептеу және
перифериялық
жабдықтар.
2) лицензиялық
бағдарламаны
қамтамасыз ету.
3) ақпараттық
жүйелердi пайдалану
мен сүйемелдеу бойынша
қызметтердi сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
тінің Іс
басқарма-
сы

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: мемлекеттің лауазымды тұлғаларының қызметін тоқтаусыз қамтамасыз ету, 967 сағат көлемінде литерлік рейстерді орындау, жалпы алаңы 63 890,7 шаршы метр және маңайындағы 210,6 га аумақтағы мемлекеттік резиденцияларға, 124 000,0 шаршы метр және маңайындағы 35,8 га аумақтағы үкіметтік ғимараттарға кешенді қызмет көрсету, 6 әкімшілік ғимаратты, 3 мемлекеттік резиденциялар объектісін сақтандыру; мемлекеттік қызметшілердің 70% қазіргі заманғы компьютерлермен қамтамасыз ету; 9 адамның кәсіби деңгейін арттыру, 93 адамға мемлекеттік тілді оқыту; 30 көп емес адамға ағылшын тілін оқыту; саны 26 бірлік автомашинаға және күзетілетін тұлғалардың жалпы аумағы 1000,8 шаршы метр гаражына қызмет көрсету.
      Соңғы нәтиже: Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік өзге де лауазымды тұлғаларының қызметін сапалы және уақытында қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру бойынша мұқтажын 100%, мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді оқыту 100 % және ағылшын тілін оқыту 100 % арттыру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: әр литерлік рейстің жоспарлы ұшу сағаты мен орташа тарифі 495 006 теңге/сағ., мемлекеттік резиденциялар, үкіметтік ғимараттар мен маңайында орналасқан аумақтың 1 шаршы метріне қызмет көрсету шығыны 22 112,0 теңге; өкілеттік шығындар нормасына сәйкес ресми іс-шаралар өткізу; 1 бас жоғары бағалы спорт атын ұстау шығыны - 933 750 теңге, күзетілетін тұлғаның автокөлігін гаражда ұстау шығыны 1 650 654 теңге. Бір мемлекеттік қызметшінің біліктілігін арттырудың орташа шығыны - 37 778,0 теңге. Мемлекеттік қызметшілерге мемлекеттік тілді үйретудің орташа шығыны 12 398,0 теңге. Мемлекеттік қызметшілерге ағылшын тілін үйретудің орташа шығыны 22 100,0 теңге.
      Уақыттылығы: бекітілген іс-шаралар жоспарына және келісім-шарттарға сәйкес іс-шараларды орындау.
      Сапасы: мемлекеттік қызмет көрсетілетін тұлғалардың мұқтажын жоғары деңгейде қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына және қазіргі заманғы экономикалық жағдайға сәйкес кәсіби деңгейлерін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
413-ҚОСЫМША       

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Iс басқармасы
      Бюджеттік бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы"
деген 003 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 90877 мың теңге (тоқсан миллион сегіз жүз жетпіс жеті мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық игілігі туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 5-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 21 сәуірдегі N 378 Жарлығы ; "Күзетілетін тұлғалардың сапарларының медициналық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқармасының 2002 жылғы 3 қыркүйектегі N УД-08/52 және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2002 жылғы 3 қыркүйектегі N 813 бірлескен бұйрығы; "Күзетілетін тұлғалардың еліміздің аймақтарындағы сапарын медициналық қамтамасыз ету" туралы Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының 2000 жылғы 15 мамырдағы N 01-58/65 ҚБП бұйрығымен бекіткен тәртібі.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасы Медициналық орталығына тiркелген мемлекеттiк қызметшiлердің, Қазақстан Республикасы Президенті Iс басқармасының объектілерiнің, ресми делегациялардың және күзетiлетiн тұлғалардың медициналық қауiпсiздiгін және санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : санитарлық заңнаманы бұзушылықтың алдын алу және оған жол бермеу, сонымен қатар қоршаған ортаның қолайсыз факторларын айқындау және жою. Күзетiлетiн тұлғалар мен ресми делегациялар мүшелерiнің санитарлық-эпидемиологиялық қауiпсiздігін, Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасы Медициналық орталығына бекiтiлген мемлекеттiк қызметшілердің санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

003


Респуб-
ликалық
деңгейде
халықтың
санитар-
лық-эпи-
демиоло-
гиялық
салауат-
тылығы

Санитарлық-эпидемио-
логиялық сараптама
орталығының штат саны
31 бiрлік болып
бекiтілген лимитi
шегінде сыртқы орта
объектiлерiн
санитарлық-эпидемио-
логиялық сараптаманы
санитарлық-химиялық,
токсикологиялық,
инструменталдық,
бактериологиялық,
паразиттік, вирустық
зерттеу жүргізу.
Лабораториялық жабдық
сатып алу.
Бөлімдерді күрделі
жөндеу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
тінің Іс
басқарма-
сы
Медицина-
лық
орталы-
ғының
Санитар-
лық-эпи-
демиоло-
гиялық
сараптама
орталығы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: бақылауға алынған объектілерден жеткізілген саны 40 567 сынама мен үлгілерге жүргізілетін зерттеулер; лабораториялық-инструменталдық зерттеулер саны - 76580; ауруларды уақытында анықтау және жоюға бағытталған эпидемияға қарсы шаралар саны - 105. Саны 6 бүлік лабораториялық жабдық сатып алу, оның ішінде: Біріктірілген вакуумдық центрифуждық концентратор - 1 бірлік, колонияның электрондық санды есептегіші - 1 бірлік, өндірістік тоңазытқыш - 1 бірлік, электр пеші - 1 бірлік, рефлектометр Rqflex plus - 1 бірлік, қоршаған орта объектілерінің бактериологиялық ластануын бақылау жүйесі - 1 бірлік. 1 бірлік автомобиль, саны 8 жиынтықтан кем емес лабораториялық жиһаз сатып алу.
      Соңғы нәтиже: инфекциялық және кәсіби аурулардың пайда болуын болдырмау. Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының объектілерінде тұрақты санитарлық-эпидемиологиялық жағдай қалыптастыру. Лабораториялық жабдықпен жарақтану деңгейі жалпы мұқтаждың 72 пайыз құрайды; стандарттық үлгілер мен типтік ерітінділер жалпы мүқтаждың 95 пайыз құрайды.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: күрделі зерттеулер жүргізу үшін қазіргі заманғы жабдықтарды қолдану және нәтиже алудың уақытын қысқарту; 1 санитарлық-эпидемиологиялық іс-шараға жұмсалатын шығынның құны 185 735 теңге.
      Уақыттылығы: Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығына тіркелген мемлекеттік қызметшілердің уақытында санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету.
      Сапасы: Инфекциялық аурулар диагностикасының уақыттылығын және сапасын арттыру, күзетілетін тұлғалардың және ресми делегациялар мүшелерінің медициналық және санитарлық-эпидемиологиялық қауіпсіздігін сапалы бағалау.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
414-ҚОСЫМША       

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Азаматтардың жекелеген санаттарына медициналық көмек көрсету"
деген 004 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 2123395 мың теңге (екі миллиард бір жүз жиырма үш миллион үш жүз тоқсан бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шiлдедегi Заңының 4-бабы ; "Денсаулық сақтау жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 маусымдағы Заңының 5,   16, 17, 18, 19 және 26-баптары ; "Қазақстан Республикасы азаматтары денсаулығының жағдайын жақсарту бойынша қолданылатын бiрiншi кезектегi iс-шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 1998 жылғы 18 мамырдағы N 3956 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының Медициналық орталығына тiркеу ережелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының 2005 жылғы 16 сәуiрдегi N УД-05/45 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының Медициналық орталығының тiркелген және қызмет көрсетiлетiн азаматтар санаттарының денсаулығын сақтау және нығайту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : мемлекеттік қызметкерлерге мамандандырылған және арнайы медициналық көмек көрсету, шетелде емделу, қалпына келтіру және сауықтыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Азамат-
тардың
жекеле-
ген
санат-
тарына
медици-
налық
көмек
көрсету

Тiркелген құрамға
Қазақстан Республикасы
Президентi Iс
басқармасы медициналық
ұйымдарындағы
стационарларда,
амбулаториялық-емхана
бөлiмдерде және жедел
жәрдем бөлімшелерiнде
бiлiктi және
мамандандырылған
медициналық
(терапевтік,
кардиологиялық,
нефрологиялық,
гастроэнтерологиялық,
эндокринологиялық,
хирургиялық,
урологиялық,
гинекологиялық) көмек
көрсету, соның ішiнде
Қазақстан Республикасы
Президентi ic
басқармасы Медициналық
орталығының
Ауруханасында (Астана
қаласы), Орталық
клиникалық ауруханада
(Алматы қаласы),
Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлiгiнің Ұлттық
медициналық
орталығында. Ресми
делегацияларды
медициналық сүйемелдеу
және сауықтыру.
Мемлекеттік
қызметшілерге кешенді
медициналық бақылау
жүргізу. Шетелдiк
клиникаларға
жіберiлген ауруларды
емдеу және көлiк
шығындарын өтеу үшiн,
сондай-ақ бiрге ерiп
баратын тұлғалар үшiн
көлік шығындарын
төлеу. Мемлекеттік
қызметшілерді
Қазақстан
Республикасындағы және
Қазақстан Республикасы
Президентінің Іс
басқармасының
Медицинасындағы
санаторлық-қурорттық
ұйымдарда қалпына
келтіру және
сауықтыру. Медициналық
(лабораториялық,
диагностикалық, емдеу)
жабдықтар сатып алу.
Алматы қаласындағы
"Орталық клиникалық
аурухана"
республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорнының
ғимараттары мен
үй-жайларына ағымдағы
жөндеу жұмыстарын
жүргізу.

Жыл
бойы 

Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сының
Медицина-
лық
орталығы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: Ауруханалардың стационарларында орташа есеппен 6 804 тіркелген құрамды емдеу, амбулаториялық-емхана бөлімшелеріне барудың орта жылдық саны 272 500; жедел жәрдем шақырудың орта жылдық саны 5 300; 24 адамнан кем емес шетелдік клиникаларда емдеу және көлік, соның ішінде бірге еріп баратын тұлғалардың жол ақысын төлеу. 552 кем емес мемлекеттік қызметшінің денсаулығын қалпына келтіру және сауықтыру. Саны 5 бірліктен кем емес медициналық жабдық сатып алу. Алматы қаласындағы "Орталық клиникалық аурухана" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның ғимараты мен үй-жайларына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
      Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Медициналық орталығына тіркелген азаматтарының ауруын азайту. Қазіргі заманғы көп функционалды емдеу-диагностикалық жабдықпен жабдықтаудың қажетті деңгейінен - 80 пайыз.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: аурудың бір орында жатуының орташа күні 9 күн; бір орынның жұмысы 315 күн; медициналық жабдықтың бір бірлігінің орташа құны - 91 801,2 мың теңге; мемлекеттік қызметкерлердің медициналық көмекті жоғары мамандандырылған шетелдік клиникаларда алу - 0,2 пайыз; диспансерлік есепте тұратын аурулар және медициналық қалпына келтіру және жұмысқа жарамды ету - 32 пайыз, ауруханаға жатқызу деңгейі - 50 пайыздан артық емес.
      Уақыттылығы: мемлекеттік қызметкерлерге уақытында медициналық көмек көрсету; бекітілген жабдықты жеткізу кестесіне сәйкес жабдық жеткізу және жоспарға сәйкес ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу.
      Сапасы: медициналық көмек көрсету деңгейін арттыру; медициналық қызмет көрсету бойынша шағымдардың болмауы.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына       
415-ҚОСЫМША       

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Медициналық ұйымдарды техникалық және ақпараттық қамтамасыз ету"
деген 005 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 39399 мың теңге (отыз тоғыз миллион үш жүз тоқсан тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : медициналық көмек көрсету көлемi мен сапасын жақсартуға мүмкіндiк беретiн аурулардың алдын алу, диагностика жасау және емдеу саласына қазiргi заманғы медициналық технологияларды енгiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Медицина саласындағы жаңа және перспективалы инновациялық технологияларды ақпараттық қамтамасыз ету; ғылыми-зерттеу, ақпараттық-баспа, қызметін жүргізу; Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Медициналық орталығына ведомстволық қарасты мекемелер мен кәсіпорындардың жүйесіне қазіргі заманғы медициналық технологияларды енгізу бойынша мониторинг жүргізу және медициналық жабдықтарды тиімді пайдалану.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

005


Медици-
налық
ұйымдар-
ды
техника-
лық және
ақпарат-
тық
қамтама-
сыз ету

Медициналық орталықтың
медициналық
мекемелерін медицина
саласындағы жаңа және
перспективалы
инновациялық
технологиялармен
ақпараттық қамтамасыз
ету; тоқсан сайын
"Қазақстан Республика-
сы Президентi Iс
басқармасы Медициналық
орталығының жаршысы"
журналын, "Новости
медицины" атты
дайджестісiн, түрлі
деңгейдегi ғылыми-
практикалық
конференциялар
материалдарының
жинағын, жарнама-ақпа-
раттық материалдар
(буклеттер,
проспектілеp,
журналдар, бейне және
фото материалдарын);
медицинадағы ең жаңа
және перспективалы
технологияларды
қолдану бойынша тиісті
мамандарды соның
ішінде медицина
персоналын оқыту
(семинарлар,
консультациялар,
конференциялар).
Қазақстан Республика-
сы Президенті Іс
басқармасының
Медициналық орталығын
материалдық-техника-
лық жағынан жабдықтау.
1 бірлік баспаханаға
жабдығын (ризограф),
1 бірлік автокөлік
сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сының
Медицина-
лық
орталығы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: инновациялық медициналық технологияларды енгізу дәрежесі мен оларға бақылау жүргізу 100 пайыз; тоқсан сайын - 4 бірлік (800 дана журнал - "Новости медицины" дайджестінің - 48 нөмірін шығару.
      Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының ведомстволық қарасты ұйымдарының жаңа технологиялар туралы мәлімет алуы; Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының жүргізетін барлық іс-шараларын техникалық сүйемелдеу дәрежесі 100 пайыз.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: көрсетілетін қызметтің немесе орындалған жұмыстың бір бірлігіне жобаланған шығын көлемі шегінде нақты шығынды қамтамасыз ету; 1 бірлік жабдықтың орташа құны - 980,0 мың теңге, автокөлік - 2500,0 мың теңге.
      Уақыттылығы: Іс-шаралар өткізу кестесіне сәйкес іс-шараларды уақытында 100 пайызға орындау.
      Сапасы: Мемлекеттік қызмет алушыларының мұқтаждығын қанағаттандыру деңгейі 100 пайыз.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнің
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
416-ҚОСЫМША     

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу"
деген 006 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 144448 мың теңге (бір жүз қырық төрт миллион төрт жүз қырық сегіз мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 20 шiлдедегi Конституциялық Заңының 9-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің Телерадиокешенi мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 17 тамыздағы N 1178 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасының әлемдегi дұрыс имиджiн нығайту. Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметінің қызметi туралы халықты хабардар ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жоғары кәсiби деңгейде актуалды телебейне бағдарламаларын жасау, жүргiзiлiп жатқан әлеуметтiк-экономикалық және саяси реформаларды жан-жақты жариялау, тарихи құндылығы бар материалдарды мұрағаттандыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

006


Мемле-
кеттiк
ақпарат-
тық
саясатты
жүргiзу

Жоғары кәсіптік
деңгейде
бейнематериалдар
дайындау. Қазақстан
Республикасы
Президентiнің
мұражайын негізгi
материалдардың
негізiнде кәсiби
бейне-касеталар мен
лазерлік компакт-дис-
кiлер арқылы
толықтыру. Қазақстан
Республикасы
Президентiнің
мұражайын хронология
бойынша жүйелендiру.
Бейнематериалдар
әзiрлеу және
республикалық
телеарналар, басқа да
бұқаралық ақпарат
құралдары бойынша
көрсету. Қазақстан
Республикасы
Президентінiң бейне
мұражайын
материалдармен
толықтыру. Мемлекет
басшысының қызметi
туралы деректi
фильм шығару.

Жыл
бойы 

Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тiкелей нәтиже: Қазақстан Республикасы Президентi мен Үкiметінің опеpативтiк ақпарат, арнайы тақырыптар шығару, хаттамалық iс-шараларды түсірудің тақырыптық жоспарының орындалу деңгейi - 320 сағат; бейнемұражайды 210 сағатқа толықтыру; жоғары кәсiби, жоғары сапалы, көкейкестi, уақыт талаптарына сай 12 деректi бейнефильм шығару.
      Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметi жүргiзiп жатқан саяси және экономикалық реформаларды халыққа жеткiзу мақсатында әзiрленген бейнематериалдарды республикалық телеарналарға одан әрi орналастыру, сондай-ақ жақын және алыс шетелдердегi телерадиокомпаниялармен өзара қызмет ету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бiр деректi фильмдi өндiруге жұмсалатын шығынның орташа құны 4572,0 мың теңге; бейнематериал әзiрлеудің, оны көрсетудің, сондай-ақ бейнемұрағатты толықтырудың бiр сағаты - 169,0 мың теңге.
      Уақтылығы: iс-шараларды белгiленген жұмыс кестесi бойынша орындау.
      Сапасы: Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнің қызметi туралы ақпарат орналастыру арқылы халықты толық хабардар ету.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
417-ҚОСЫМША      

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшісi

2008 жылға арналған
"Ормандар мен жануарлар дүниесiн күзету, қорғау, молайту"
деген 007 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 224440 мың теңге (екі жүз жиырма төрт миллион төрт жүз қырық мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсімiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегi Заңына ; "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының Орман кодексi Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегi; "Бурабай" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2000 жылғы 12 тамыздағы N 1246 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнің экожүйесiнiң тұтастығын сақтау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Бурабай таулы-орман кеңiстiгiнің бiрегей табиғи кешенiн сақтау бойынша iс-шаралар жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

007


Ормандар
мен
жануар-
лар
дүниесiн
күзету,
қорғау,
молайту

"Бурабай" мемлекеттік
ұлттық табиғи паркi"
мемлекеттік мекемесiн
ұстау үшін орман,
жануарлар дүниесiн
қорғау бойынша
жүктелген мiндеттердi
орындау үшiн орман,
жануарлар дүниесiн, су
ресурстарын сақтау,
қорғау және молайту
саласында "Бурабай"
МҰТП-ның "Табиғат
шежiресiнде" табиғи
процестер мен
құбылыстарды тiркеу"
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргiзу
үшін 302 штат санын
ұстау. Орман
шаруашылығы, орман
өсiмдiктерi, өрт
сөндiруге қарсы, орман
қорғау, биотехникалық,
табиғат қорғау
іс-шараларын жүргізу.
"Бурабай" мемлекеттiк
ұлттық табиғи паркi"
мемлекеттік мекемесін
материалдық-техникалық
жабдықтауды қамтамасыз
ету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: 30 га алаңында ағаш отырғызу, 145 км минералдандырылған жолақ орналастыру, 2 390 км минералдандырылған жолақты күту, 83 510 га алаңында табиғат қорғау іс-шараларын жүргізуді қамтамасыз ету, орман күзету - 181 733 га.
      Соңғы нәтиже: парктің аумағындағы 83,511 гектар алаңның табиғи кешенінің және экожүйесінің сақталуын қамтамасыз ету, орманды күзету - 181,7 мың га.
      Қаржы-экономикалық тиімділігі: 1 га орман отырғызуға жұмсалатын қаражат 13 000,0 мың теңге, 1 км минералдандырылған жолақтарды орналастыру - 709,0 теңге, 1 км минералдандырылған жолақты күту - 476,0 теңге, 1 га алаңдағы табиғат қорғау іс-шараларына 1 367,0 теңге, 1 га күтілетін алаңды күзетуге жұмсалатын қаражат 818,67 теңге.
      Уақыттылығы: жоспарланған іс-шаралардың жыл бойы орындау.
      Сапасы: "Бурабай" МҰТП аумағында биотүрлілігінің сақталуын қамтамасыз ету: Өсімдіктер жамылғысының түрі 750; жануарлар түрі 305.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына     
      418-ҚОСЫМША       

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасының объектiлерiн салу және реконструкциялау"
деген 008 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 13917604 мың теңге (он үш миллиард тоғыз жүз он жеті миллион алты жүз төрт мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметi туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Астананың инфрақұрылымын дамыту және Қазақстан Республикасының абыройын арттыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : Қазақстан Республикасы Президентi Iс басқармасы объектiлерінде құрылыс-монтаж жұмыстарын сапалы жүргiзу жағдайын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

008


Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Прези-
дентi Іс
басқар-
масының
объекті-
лерін
салу
және
реконс-
трукция-
лау

1. Құрылыс жөніндегі
заңнамада белгіленген
жобалау-сметалық
құжаттамаға сәйкес
2008 жылға арналған
республикалық бюджетте
бекітілген сома
шегінде Қазақстан
Республикасы
Президенті Іс
басқармасының
инвестициялық
жобаларын iске асыру:
1) есіл өзенінің сол
жағалауындағы 400
жеңіл автомобильге
арналған жабық гараж
қосымша үй-жайларымен;
2) "Бүркіт" авиаком-
паниясының авиациялық
техникалық тұрағы
және техникалық ғима-
раты (жобалау);
3) "Бүркіт" авиаком-
паниясының авиациялық
ангары мен техникалық
тұрағы (жобалау);
4) 316 пәтерлі тұрғын үй (жобалау);
5) Қазақстан Республи-
касы Президенті Іс
басқармасының Медици-
налық орталығының
клиникалық-сауықтыру
кешені (жобалау);
6) Алматы облысы
Қарасай ауданындағы
"Алматы" санаторийін
жобалау, қайта жаңарту
және кеңейту ("мемса-
раптама" республика-
лық мемлекеттік кәсіп-
орнының техника эконо-
микалық негіздемеге
2007 жылғы 19 наурыз-
дағы N 7-130/07 қоры-
тындысы;
7) Ессентуки қала-
сындағы (Ресей) "Қа-
зақстан" санаторийін
жобалау, қайта жаңар-
ту және кеңейту;
8) Астана қаласы
"Қараөткел" тұрғын үй
кешенінде 240 орынға
арналған балабақшасын
жобалау және салу;
9) Ақмола облысы,
Целиноград ауданы,
Красноярка селосының
аумағында мал
шаруашылығы өнімдерін
өндіру, қайта өңдеу
және сату бойынша
ауыл шаруашылығы
кластері (жобалау);
10) Щучинск-Бурабай"
курорттық аймағындағы
(Щучье, Бурабай,
Қарасу көлдері) су
айдындарын тазарту
жобасының
жобалау-сметалық
құжаттамасын әзірлеу;
11) 30 000 көрермен
орындық жабық стадион
салу ("Мемсараптама"
республикалық мемле-
кеттік кәсіпорнының
2005 жылғы 3 наурыз-
дағы N 2-696/05 қоры-
тындысы);
12) Ақмола облысы
Щучье ауданы Бурабай
кентінде Кенесары кө-
шесі бойында табиғи
мұражай аумағында
визит-орталығын салу;
13) Астана қаласының
жаңа орталығында
Министрліктер үйі.
Дизельді кіші станция;
14) Астана қаласының
жаңа әкімшілік орталы-
ғында Министрліктер
үйі. Қазақстан Рес-
публикасының Үкімет
үйі мен Министрліктер
үйінің ғимараттары
арасында өткел;
15) Астана қаласында
Қазақстан Республика-
сы Президентінің "Қы-
зылжар" Резиденциясы
аумағында Есіл өзені-
нің арнасын қайта
жаңарту (жобалау);
16) Астана қаласының
Тельман кентінде
тапсырыс берушінің
аумағындағы су құбыры
желісі;
17) Астана қаласында
240 орындық балабақша-
ға арналған қазандық-
ты жобалау және салу;
18) Астана қаласының
жаңа әкімшілік
орталығындағы
Министрліктер үйі.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сы

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 , 2008.06.13 N 581 , 2008.08.26 N 766 ,  2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: Есіл өзенінің сол жағалауындағы қосымша үй-жайларымен 400 жеңіл автомобильге арналған жабық гараж; "Бүркіт" авиакомпаниясының авиациялық техника тұрағы мен техникалық ғимаратын; 30 000 көрермен орындық жабық стадион салуды аяқтау; Астана қаласының халықаралық әуежайында "Бүркіт" авиакомпаниясының авиациялық ангары мен техникалық тұрағын; Астана қаласында "Қараөткел" тұрғын үй кешенінде 240 орындық балалар бақшасын; Ақмола облысы Целиноград ауданы Красноярка ауылының аумағында мал шаруашылығы өнімдерін өндіру; қайта өңдеу және сату бойынша ауыл шаруашылығы кластерін; Ақмола облысы Щучье ауданы Бурабай кентінде Кенесары көшесі бойында табиғи мұражай аумағында визит-орталығын; Астана қаласының жаңа орталығында Министрліктер үйінде Дизельді кіші станциясын жобалау және салу; Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасының Медициналық орталығының клиникалық-сауықтыру кешенін; 316 пәтерлі тұрғын үйді, Астана қаласының Тельман кентінде тапсырыс берушінің аумағындағы су құбыры желісін жобалау және салу; Алматы қаласында "Алматы" санаторийін қайта жаңарту және кеңейту; Ессентуки қаласындағы (Ресей) "Қазақстан" санаторийін жобалау, қайта жаңарту және кеңейту; "Щучинск-Бурабай" курорттық аймағындағы (Щучье, Бурабай, Қарасу көлдері) су айдындарын тазарту" жобасының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, Астана қаласында 240 орындық балабақшаға арналған қазандықты жобалау және салу, Астана қаласының жаңа әкімшілік орталығындағы министрліктер үйінің құрылысын аяқтау.
      Соңғы нәтиже: Қазақстан Республикасының абыройын арттыру мақсатында объектілерді пайдалануға беру, мемлекеттік органдарды жаңа, қазіргі заманғы ғимараттармен қамтамасыз ету.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: экономикалық тиімділік астананың инфрақұрылымын дамыту және жетілдіру бойынша іс-шараларды іске асыру арқылы қол жеткізіледі.
      Уақыттылығы: бекітілген шартқа және жоспар-кестесіне сәйкес.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 , 2008.06.13 N 581 ,
2008.08.26 N 766 , 2008.11.12. N 581д Қаулыларымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына       
      419-ҚОСЫМША       

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту"
деген 009 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 629477 мың теңге (алты жүз жиырма тоғыз миллион төрт жүз жетпіс жеті мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негiзi : "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы мамырдағы Заңы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : орталық мемлекеттiк органдарға сапалы және уақытында көлiк қызметiн көрсетудi қамтамасыз ету. Ресми iс-шараларға қазiргi заманғы деңгейде көлiк қызметiн көрсету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : автомашина паркiн жоспарлы жаңарту мақсатында автокөлiктi орталықтандырып сатып алу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

009


Мемле-
кеттiк
органдар
үшiн
автома-
шиналар
паркiн
жаңарту

"Қазақстан
Республикасы
Президенті Іс
басқармасының
Автошаруашылығы"
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорнының
теңгеріміне беру үшін
автокөлік сатып алу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: автокөлік паркін 53 кем емес бірлікпен толықтыру.
      Соңғы нәтиже: орталық мемлекеттік органдарға сапалы, қауіпсіз және уақытында көлік қызметін көрсету мақсатында жоспарлы түрде автокөлік паркін жаңарту.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: бір бірлік автокөліктің құны жоспарланған шығын шегінде 11877,0 мың теңге.
      Уақыттылығы: автокөлікті белгіленген кестеге сәйкес жеткізу.
      Сапасы: орталық мемлекеттік органдарға көлік қызметін көрсету сапасын және материалдық-техникалық деңгейін арттыру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
420-ҚОСЫМША           

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Дәрiгерлердi шетелдерде қайта даярлау және мамандандыру"
деген 011 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 8490 мың теңге (сегіз миллион төрт жүз тоқсан мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шiлдедегi Заңы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : медициналық қызмет көрсетудің деңгейi мен сапасын арттыру үшiн шетел клиникаларында медициналық қызметкерлердің теориялық және практикалық iскерлiгi мен дағдыларын жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : медициналық орталықты денсаулық сақтаудың әлемдiк стандарттары бойынша қазiргi заманғы әдiстерi мен технологияларын меңгерген жоғары бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

011


Дәрiгер-
лердi
шетел-
дерде
қайта
даярлау
және
маман-
дандыру

Мынадай тақырыптар
бойынша шетелдік
жетекші клиникаларда
және ғылыми
орталықтарда
дәрігерлердің қайта
даярлау және
мамандандыру бойынша
қызметтерді сатып алу:
- терапевтік
іс-тәжірибедегі өзекті
мәселелер;
- пульмонологиядағы,
эндокринологиядағы
өзекті мәселелер;
- отбасылық
дәрігерлердің
іс-тәжірибесіндегі,
геронтологиядағы
қазіргі заманғы
проблемалар;
- практикалық
нефрологиялық және
ревмотологиялық:
терапияның қазіргі
заманғы мәселелері;
- гинекологиялық
ауруларды емдеудің
жаңа диагностикасы;
- клиникалық
кардиологияның өзекті
мәселелері;
- гастроэнтерологияның
қазіргі заманғы
проблемалары;
- жаңа ақпараттық
технологиялар мен
телемедицина енгізу.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сының
Медицина-
лық
орталығы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тiкелей нәтиже: медициналық мекемелердiң шетелде кәсiби деңгейiн арттыру және мамандандыру бойынша өткен дәрiгерлер саны - 13 бiрлiк.
      Түпкi нәтиже: медицина ғылымы мен тәжiрибесiнде әлемдiк жетiстiктер деңгейiнде қызмет етуге мүмкiндiк беретiн медицина қызметкерлерiнің бiлiктiлiгiн арттыру. Күтiлетiн медициналық инновациялардың орташа саны 20 бiрлiк.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бiр дәрiгердi шетелдiк жетекшi клиникалары мен ғылыми орталықтарында қайта даярлау мен маманданудан өтудің орташа шығыны 653,1 мың теңге.
      Уақтылығы: iс-шаралары бекiтiлген келiсiм-шарттарға сәйкес уақытында орындау.
      Сапасы: медициналық орталықтың жұмыскерлерiнің біліктілiгін және кәсіби деңгейiн арттыру, жаңа медициналық технологияларды профилактикада, диагностикада, емдеуде және аурудың жазылуына енгiзу арқылы тiркелген құрамға медициналық қызмет көрсету сапасы мен деңгейiн арттыру. Медициналық орталықтың 4 пайыз дәрігерлері кәсiби деңгейлерiн шетелде арттырады.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
421-ҚОСЫМША       

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
""Қазақстан Республикасы Президентiнiң Телерадиокешенi" ҰАҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту"
деген 013 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 94752 мың теңге (тоқсан төрт миллион жеті жүз елу екі мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентi туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 20 тамыздағы Заңның 9-бабы ; "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Президентiнің Телерадиокешенi" мемлекеттiк мекемесiн қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 1999 жылғы 17 тамыздағы N 1178 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : Қазақстан Республикасы Президентiнiң қызметiн баяндау арқылы халық арасында патриотизмдi насихаттау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : жоғары кәсіби деңгейде актуалды телебейне бағдарламаларын жасау, жүргізіліп жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси реформаларды жан-жақты жариялау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

013


"Қазақ-
стан
Респу-
бликасы
Прези-
дентiнiң
Телера-
диоке-
шенi"
ҰАҚ-ның
жарғылық
капита-
лын
ұлғайту

"Қазақстан
Республикасы
Президентiнің
Телерадиокешенi"
Коммерциялық емес ҰАҚ
жарғылық капиталын
ұлғайту үшін
телевизиондық жабдық
сатып алу.

Қаңтар-
желтоқ-
сан

Қазақстан
Респу-
бликасы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сы

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: жоғары кәсіби деңгейде актуалды телебейне бағдарламаларын жасау, жүргізіліп жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси реформаларды жан-жақты жариялау.
      Соңғы нәтиже: Мемлекет Басшысының қызметіне, оның ел аймақтары бойынша жұмыс сапарларына және өзге де маңызды іс-шараларына сапалы және жедел ақпараттық қызмет көрсету.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: компьютерлік жабдықтың орташа құны - 3 644,3 мың теңге.
      Уақыттылығы: іс-шараларды бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес орындау.
      Сапасы: Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат орналастыру арқылы Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің қызметі туралы халыққа толық ақпарат беру.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы  
N 1224 қаулысына        
422-ҚОСЫМША          

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
""Министрлiктер үйi" әкiмшiлiк ғимаратын ұстау"
деген 014 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 1830517 мың теңге (бір миллиард сегіз жүз отыз миллион бес жүз он жеті мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Қазақстан Республикасы Президентi Іс басқармасының кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 21 сәуiрдегi N 378 Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : "Министрлiктер үйі" ғимаратына шаруашылық қызмет көрсету, технологиялық жабдықтарының үздiксiз қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : ғимараттың технологиялық жабдықтарын күтiп-ұстау және техникалық қызмет көрсету, ғимаратта шаруашылық қызмет көрсету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

014


"Минис-
трлiктер
үйi"
әкiмшi-
лiк
ғимара-
тын
ұстау

инженерлік жүйелер
мен коммуникациялардың
электротехникалық
жабдықтарына, ауа
желдеткіштің ауа
сорғыш жүйесi, өрттен
қорғау қауіпсіздігі,
өрттен қорғау
сигнализациясы, сыртқы
және ішкі
автоматтандырылған
телефон станциясының
жүйесi, суық және
жылумен қамтамасыз
ету, ыстық және суық
сумен қамтамасыз ету
жүйелерiнің профилак-
тикалық жұмысын
жүргізу, лифт,
желдеткіш жабдықтары-
ның жұмысын күтiп
ұстау, техникалық
қызмет көрсету және
жөндеу. Ғимараттың
ішкі бөлмелерi мен
фасадын, сондай-ақ
оның жанындағы
аумақты да тазалықта
ұстау, ғимаратты
санитарлық тазалау,
күл-қоқысты және
қарды шығару және
ғимараттың дұрыс жұмыс
жасауы үшін қажеттi
өзге де жұмыстарды қамтамасыз ету. Ғимараттың
ағымдағы жөндеуi.
Ғимаратқа дейiн
электроэнергия, жылу
энергиясы мен
коммуналдық қызметтер
жеткізу. Ғимаратты
негізгі құралдармен
жабдықтау. Жалпы
көлемi 192742 шаршы
метр ғимаратқа
шаруашылық қызмет
көрсетудi қамтамасыз
ету.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Президен-
ті Іс
басқарма-
сы

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтижесі: жұмыс істейтін лифтердің, желдеткіштердің және электротехникалық, санитарлық-техникалық құралдардың, инженерлік жүйе мен коммуникацияның, ауа тазалағыш, желдеткіш жүйесі, өрт қауіпсіздігі, өрттен қорғау сигнализациясы, автоматтандырылған телефон станциясы сыртқы және ішкі жүйелердің жалпы меншіктік салмағы 100% құрайды.
      Соңғы нәтиже: Бүкіл ғимарат бойынша технологиялық құралдардың тоқтаусыз және апатсыз жұмыс істеуі.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: ғимараттың 1 шаршы метрін күтіп-ұстауға кететін орташа шығын 9 503 теңге.
      Өз уақытында: іс-шаралардың жоспарға сәйкес уақтылы 100%-ке орындалуы.
      Сапасы: мемлекеттік қызметкерлерге әлеуметтік тұрмыстық жағдай жасау.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.06.13 N 581 Қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң
2007 жылғы 12 желтоқсандағы 
N 1224 қаулысына      
423-ҚОСЫМША     

694 - Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс басқармасы
      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2008 жылға арналған
"Щучьe-Бурабай курортты аймағы инфрақұрылымын дамыту"
деген 015 республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 3512804 мың теңге (үш миллиард бес жүз он екі миллион сегіз жүз төрт мың теңге).
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi : "Айрықша қорғалатын табиғи аумақтар туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шiлдедегi Заңы ; "Қазақстан Республикасының аумағындағы бiрегей және сирек ландшафттарды сақтау жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2004 жылғы 11 маусымдағы N 474 өкiмi ; "Бурабай" мемлекеттiк ұлттық табиғи паркi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2000 жылғы 12 тамыздағы N 1246 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты : табиғи кешендердi сақтау, бiрегей және эталондық табиғи учаскелер, мемлекеттiк табиғи-қорықтық қор объектілерін сақтау және қазiргi заманғы туристiк инфрақұрылымдарды құру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi : бүлiнген табиғи кешендердi, аса құнды тарихи және мәдени ландшафтар, тарихи ескерткiштер, Қазақстан халықтарының өзге де мұралары мен мәдениетi объектілерін, қалпына келтіру, табиғи қорғау және рекреациялық iс-шараларды жүргiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары :

N р/с

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші
бағ-
дар-
лама
коды

Бағдар-
ламаның
(кіші
бағдар-
ламаның)
атауы

Бағдарламаны іске
асыру жөніндегі
іс-шаралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

015


Щучье-
Бурабай
курортты
аймағы-
ның
инфра-
құрылы-
мын
дамыту

Щучье-Бурабай курорт аймағында белсендi демалу үшін және  экологиялық туризмге арналған инфрақұрылым құру. Туристік
ойын-сауық кешенінің
инженерлік
инфрақұрылымын салу;
"Бурабай" МҰТП
объектілерін жобалау
және салу:
1) Бурабай көлі айма-
ғындағы серуен жолда-
рын жарықтандыру;
2) суару жүйесі қон-
дырғысы бар орман
дақылдары питомнигін
кеңейту;
3) аңшылар үйінің
құрылысы;
4) марал шаруашылы-
ғының құрылысы;
5) Абылайхан алаңын
қалпына келтіру;
6) "Бурабай" МҰТП
орталық кеңсесінің
және сыртқы инженер-
лік жүйенің құрылы-
сы;
Щучинск-Бурабай курорт
аймағының инфрақұрылы-
мын қолдау, Марал
шаруашылығына автожол
жобалау және салу,
табиғат мұражайын
(зоопарк) қайта
жобалау және жаңарту.

Жыл
бойы

Қазақстан
Респу-
бликасы
Президен-
ті Іс
басқар-
масы

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.15 N 342 Қаулысымен.
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Тікелей нәтиже: Сыртқы инженерлік желілер бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізу. Щучинск-Бурабай курорт аймағының инфрақұрылымын қолдауға қажетті жағдай жасау.
      Соңғы нәтиже: қазіргі заманғы жоғары тиімді және бәсекелестікке қабілетті туристік кешен құру, табиғи жағдайдағы алуан түрлі биологиялық және ландшафттық табиғатты сақтап қалу, бүлінген табиғи кешенді, мемлекеттік табиғи-қорықтық қор объектілерін қалпына келтіру.
      Қаржы-экономикалық нәтиже: экономикалық тиімділікке Щучинск-Бурабай курорттық аймағының инфрақұрылымын дамыту және жетілдіру бойынша іс-шараларды іске асыру арқылы қол жеткізіледі. Мамандандырылған техниканың бір бірлігінің орташа құны жоспарлы шығын шегінде 4 020,0 мың теңге; негізгі активтердің орташа құны 123,6 мың теңге.
      Уақыттылығы: бекітілген шартқа, жоспар-кестеге және жеткізу кестесіне сәйкес негізгі құралдар сатып алу.
      Сапасы: құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады