2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламалардың паспорттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттігі))

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1224 Қаулысы (үзінді)

      Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексіне сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :

      1. Мыналардың:
      372-1-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігінің 2008 жылға арналған республикалық бюджеттік бағдарламаларының паспорттары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

      Ескерту. 372-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008 жылғы 15 ақпандағы N 141 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2007 жылғы 12 желтоқсандағы
N 1224 қаулысына 
372-1-қосымша  

602 - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі
(Монополияға қарсы агенттігі)
      Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
"Бәсекелестікті қорғау саласындағы уәкілетті органның
қызметін қамтамасыз ету"
деген 001 республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны : 222 729 мың теңге (екі жүз жиырма екі миллион жеті жүз жиырма тоғыз мың теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі : "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңының 21-24-баптары ; "Бәсеке және монополистік қызметті шектеу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 қазандағы N 425 Жарлығы ; "Мемлекеттік қызметшілерді оқыту тұжырымдамасы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 13 қарашадағы N 1706 қаулысы ; "Қазақстан Республикасында бәсекелестікті дамыту мен қорғаудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 1308 қаулысы ; "2008 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 желтоқсандағы N 1223 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері : республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты : бәсекелестікті қорғау саласында бірыңғай мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері : бәсекелестікті қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты, оның ішінде монополистік қызметті шектеу және жосықсыз бәсекелестіктің жолын кесу жолымен қалыптастыру және жетілдіру; өзінің қызметтік міндеттерін тиімді орындау және кәсіптік шеберлігін жетілдіру үшін қойылатын біліктілік талаптарға сәйкес кәсіптік қызмет саласында білім беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық білімді, іскерлікті және дағдыны жаңарту.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары :

Р/с
N

Бағ-
дар-
лама
коды

Кіші бағ-
дар-
лама
коды

Бағдарламаның
(кіші бағдар-
ламаның) атауы

Бағдарламаны
(кіші бағдарла-
маны) іске асыру
жөніндегі іс-ша-
ралар

Іске
асыру
мерзімі

Жауапты
орындау-
шылар

1

2

3

4

5

6

7

1

001


Бәсекелестік-
ті қорғау са-
ласындағы уәкілетті ор-
ганның қызме-
тін қамтама-
сыз ету
2


001

Орталық
органның
аппараты

Бәсекелестікті
дамыту және мо-
нополистік қыз-
метті шектеу са-
ласындағы мемле-
кеттік саясатты
әзірлеу және
іске асыру. Бәсекелестікті
қорғау және
монополис-
тік қызметті
шектеу саласын-
дағы нормативтік
құқықтық акті-
лерді әзірлеу,
бекіту.
Мемлекеттік ор-
гандардың бәсе-
келестікті дамы-
ту және монопо-
листік қызметті
шектеу жөніндегі
қызметін үйлес-
тіру. Тиісті
тауар нарығында
үстем (монопо-
лиялық) жағдай-
ға ие нарық су-
бъектілерінің
Мемлекеттік ті-
зілімін жүргізу.
Тауар нарығының
жай-күйін, онда-
ғы бәсекелестік-
тің деңгейін зерделеу және
оның негізінде
монополистік
қызметтің алдын
алу, шектеу және
жолын кесу жө-
нінде шаралар
әзірлеу.
Тиісті тауар на-
рықтарында үстем
(монополиялық)
жағдайға ие на-
рық субъектіле-
рін анықтау мақ-
сатында талдау
жүргізу.
Қазақстан Рес-
публикасының мо-
нополияға қарсы
заңнамасының сақталуына мем-
лекеттік бақы-
лауды жүзеге
асыру.
Экономикалық шо-
ғырлануға бақы-
лауды жүзеге
асыру

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Бә-
секелес-
тікті қорғау
агенттігі
(Монопо-
лияға қарсы агенттігі

3


002

Аумақтық ор-
гандардың ап-
параттары


Тиісті тауар на-
рығында үстем
(монополиялық)
жағдайға ие на-
рық субъектіле-
рінің Мемлекет-
тік тізілімін
жүргізу. Тауар нарығының жай-
күйін, ондағы
бәсекелестіктің
деңгейін зерде-
леу және оның
негізінде моно-
полистік қызмет-
тің алдын алу,
шектеу және жо-
лын кесу жөнінде
шаралар әзірлеу.
Тиісті тауар
нарықтарында
үстем (монопо-
лиялық) жағдай-
ға ие нарық
субъектілерін
анықтау мақса-
тында талдау
жүргізу.
Қазақстан Рес-
публикасының
монополияға қар-
сы заңнамасының
сақталуына мем-
лекеттік бақы-
лауды жүзеге
асыру.
Экономикалық шо-
ғырлануға бақы-
лауды жүзеге
асыру

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Бә-
секелес-
тікті қорғау
агенттігі
(Монопо-
лияға қарсы агенттігі)

4


007

Мемлекеттік қызметшілер-
дің білікті-
лігін арттыру

Мемлекеттік
тілін оқыту

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Бә-
секелес-
тікті қорғау
агенттігі
(Монопо-
лияға қарсы агенттігі)

5


009

Мемлекеттік
органдарды
материалдық-
техникалық
жарақтандыру

Орталық аппарат
пен оның аумақ-
тық бөлімшелерін
материалдық-тех-
никалық жарақ-
тандыру

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Бә-
секелес-
тікті қорғау
агенттігі
(Монопо-
лияға қарсы агенттігі)

6


017

Ақпараттық
жүйелердің
жұмыс істеуін
қамтамасыз
ету және мем-
лекеттік ор-
гандарды ақ-
параттық-тех-
никалық қам-
тамасыз ету

Техникалық құ-
ралдарды, шығыс
материалдарын,
жинақтаушы және
қосалқы бөлшек-
терді сатып алу;
Интернет желісі-
не ену қызмет-
терін сатып алу;
есептеу техника-
сының құралдары-
на қызмет көр-
сету; ақпараттық
жүйелерді және
веб-сайтты сүйе-
мелдеу; лицен-
зиялық бағдарла-
малық өнімдерді
сатып алу

Қаңтар-желтоқ-
сан

Қазақстан Республи-
касы Бә-
секелес-
тікті қорғау
агенттігі
(Монопо-
лияға қарсы агенттігі)

      Ескерту. 6-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.08.22 N 763 Қаулысымен.

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже:
      1) Бәсекелестікті қорғау саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және оның негізгі бағыттарын іске асыру;
      2) тауар нарықтарын зерттеу;
      3) кемінде 50 мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік тілге, оның ішінде аумақтық бөлімшелердің кемінде 35 адамын оқыту;
      4) орталық аппарат және оның аумақтық органдары мемлекеттік қызметшілерінің кәсіби деңгейін арттыру;
      5) Агенттікті материалдық-техникалық жарақтандыру;
      6) техникалық құралдарды,, шығыс материалдарын, жинақтаушы және қосалқы бөлшектерді сатып алу; Интернет желісіне ену қызметтерін сатып алу; есептеу техникасының құралдарына қызмет көрсету; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу; лицензиялық бағдарламалық өнімдерді сатып алу.
      Түпкі нәтиже: тауар нарықтарының шоғырлану деңгейін, тауар нарықтары құрылымдарының көрсеткіштерін айқындау, тауар нарығына кіру және шығу кедергілерін айқындау, бәсекелестікті қорғау саласындағы саясатты жетілдіру жөнінде ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу, ақпараттық жүйе техникасына қызмет көрсету.
      Қаржылық-экономикалық нәтиже: бір мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік тілге оқытуға кететін орташа шығын 25 000 теңгені құрайды, саны 30 бірлік жиһазды сатып алу, саны 6 бірлік көшіру-көбейту аппараттарын сатып алу, құрал-жабдықты ағымдық жөндеу және техникалық қызмет көрсету, ДЭЕМ алдын алу шаралары.
      Уақытылығы: жасалған шарттарға және бекітілген қаржыландыру жоспарына сәйкес уақтылы орындау.
      Сапасы: бәсекелестікті қорғау саласындағы саясатты жетілдіру, кәсіби мемлекеттік қызмет талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру, қазіргі экономикалық талаптарға сәйкес материалдық-техникалық жарақтандыру.

                                          Қазақстан Республикасы
                                                Үкіметінің
                                        2007 жылғы 12 желтоқсандағы
                                             N 1224 қаулысына
                                              372-2-қосымша

       Ескерту. 372-2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.11.12. N 581д Қаулысымен.

  602 - Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі
                  (Монополияға қарсы агенттік)
               Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

2008 жылға арналған
004 "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығын құру"
деген республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

       1. Құны: 90 000 мың теңге (тоқсан миллион теңге).
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Бәсеке және монополистік қызметті шектеу туралы" Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 7 шілдедегі Заңы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 қазандағы N 425 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасында бәсекелестікті дамыту мен қорғаудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 1308 қаулысы .
       3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджетті қаражаты.
       4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: бәсекелестік ортаның деңгейін одан әрі арттыру және адал бәсекелестікті қорғау, экономика салаларында бәсекелестіктің деңгейін арттыруға жәрдемдесу.
       5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: бәсекелестік саясат саласында талдамалық және ғылыми-қолданбалы зерттеулерді жүргізу, бәсекелестік саясаттағы әлемдік үрдістерді және олардың Қазақстанның тауар нарықтарына ықпал етуін зерделеу, өңірлердегі және экономика салаларындағы бәсекелестік деңгейінің оңтайлы моделін айқындау, тауар нарықтарын монополияландырудан және экономикалық шоғырланудан, сондай-ақ экономиканы мемлекеттік реттеуден туындайтын экономикалық салдарларды болжау.
      6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

N п/п

Бағдарлама коды

Кіші бағдарлама коды

Кіші бағдарламалардың атауы

Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар

Іске асыру мерзімі

Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5

6

7

1

004


Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығын құру

Бәсекелестік ортаның деңгейін одан әрі арттыру және адал бәсекелестікті қорғау, экономика салаларында бәсекелестіктің деңгейін арттыруға жәрдемдесу үшін "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

2008 жыл ішінде

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі (Монополияға қарсы агенттік)

      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: Тікелей нәтиже: "Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру.
      Түпкі нәтиже: бәсекелестік саясат мәселелері бойынша консультативтік, білім беру, ақпараттық, талдамалық қызметтерді (жұмыстарды, өнімдерді) ұсыну жолымен Қазақстан Республикасының тауар және қаржы нарықтарында бәсекелестікті қолдау, жаңа компаниялардың және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар арасында салауатты бәсекелестіктің пайда болуына, қазақстандық экономиканың халықаралық қауымдастыққа жоспарлы ықпалдасуына ықпал ету.
      Уақытылығы: жасалған шарттарға және бекітілген қаржыландыру жоспарына сәйкес уақтылы орындау.
      Сапасы: бәсекелестік ортаның деңгейін арттыру және адал бәсекелестікті қорғау, сондай-ақ экономика салаларында бәсекелестіктің деңгейін арттыруға жәрдемдесу.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады