Кейбір бұйрықтардың күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 10 бұйрығы

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Бұйрықтың қолданысқа енгізілу тәртібін 4-тармақтан қараңыз.

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы 21-1 және 43-1-баптарына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрлігінің Мемлекеттік аппаратты қалыптастыру департаменті:
      1) осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жолдауды;
      2) осы бұйрықты мерзімдік баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрінің мемлекеттік қызмет мәселелеріне жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.
      4. Осы бұйрық 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

      Министр                                           Т. Донақов

Қазақстан Республикасы        
Мемлекеттік қызмет істері министрінің
2015 жылғы 29 желтоқсандағы     
№ 10 бұйрығымен          
бекітілген            

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің
және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің күші жойылды
деп танылған бұйрықтардың тізімі

      1) «Шет елге біліктілігін арттыруға жіберілетін мемлекеттік қызметшілерді іріктеу жөнінде конкурс өткізу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігі Төрағасының 2005 жылғы 5 ақпандағы № 02-01-02/15 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3449 болып тіркелген);
      2) «Мемлекеттік қызметшілерді және мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға орналасуға кандидаттарды тестілеу ұйымдастырудың кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2013 жылғы 19 наурыздағы № 06-7/33 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8381 болып тіркелген, 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 98 (28037) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған);
      3) «Мемлекеттік органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) туралы үлгілік ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк қызмет iстерi агенттiгi Төрағасының 2013 жылғы 4 сәуірдегі № 06-7/47 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8413 болып тіркелген, 2013 жылғы 19 маусымдағы № 151 (28090) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған);
      4) «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 22 қаңтардағы №04-2-4/7 бұйрығы (Қазақстан Республикасы Нормативтiк құқықтық актiлерiнiң мемлекеттiк тіркеу тiзiлiмiнде № 9112 тіркелген, «Егемен Қазақстан» 05.02.2014 ж. № 24 (28248); Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі 03.03.2014 ж. жарияланған);
      5) «А» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 21 қарашадағы № 30 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9993 болып тіркелген, 2015 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде жарияланған);
      6) «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың үлгілік әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 86 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10130 болып тіркелген, 2015 жылғы 20 наурызда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің «Әділет» ақпараттық құқықтық жүйесінде жарияланған).

О признании утратившим силу некоторых приказов

Приказ Министра по делам государственной службы Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 10.

      В соответствии со статьями 21-1 и 43-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившими силу некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, а также Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, согласно приложению к настоящему приказу.
      2. Департаменту формирования государственного аппарата Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан обеспечить:
      1) направление копии настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан;
      2) официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әдiлет».
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя Министра по делам государственной службы Республики Казахстан, курирующего вопросы государственной службы.
      4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

      Министр                                    Т. Донаков

Утвержден        
приказом Министра по делам
государственной службы  
Республики Казахстан   
от 29 декабря 2015 года № 10

Перечень приказов Агентства Республики Казахстан по делам
государственной службы и Агентства Республики Казахстан по
делам государственной службы и противодействию коррупции,
признаваемых утратившими силу

      1) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 5 февраля 2005 года № 02-01-02/15
«Об утверждении Правил проведения конкурса по отбору государственных служащих, направляемых на повышение квалификации за рубеж» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3449, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 26 февраля 2005 года № 45-46);
      2) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 19 марта 2013 года № 06-7/33 «О некоторых вопросах организации тестирования государственных служащих и кандидатов на занятие административных государственных должностей» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8381, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 3 апреля 2013 года № 115-116);
      3) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 4 апреля 2013 года № 06-7/47 «Об утверждении Типового положения о службе управления персоналом (кадровой службы) государственных органов» (зарегистрирован в Государственном реестре регистрации нормативно-правовых актов за № 8413, опубликованный в газете «Казахстанская правда» 19 июня 2013 года № 207-208 (27481-27482));
      4) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 22 января 2014 года № 04-2-4/7 «О внесении изменений в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 9112, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 5 февраля 2014 года № 24 (27645);
      5) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 ноября 2014 года № 30 «Об утверждении Методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «А» (зарегистрирован в Государственном реестре регистрации нормативно-правовых актов за № 9993, опубликованный в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» 16 января 2015 года);
      6) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 29 декабря 2014 года № 86 «Об утверждении Типовой методики ежегодной оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» (зарегистрирован в Государственном реестре регистрации нормативно-правовых актов за № 10130, опубликованный в Информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» 20 марта 2015 года).