"Жоғары технологиялық өнімдер өндіру жөніндегі қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 23 ақпандағы № 141 бұйрығының күшін жою туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 24 маусымдағы № 521 бұйрығы

      «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 27-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Жоғары технологиялық өнімдер өндіру жөніндегі қызмет түрлерінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 23 ақпандағы № 141 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11375 болып тіркелген, 2015 жылғы 9 шілдеде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Технологиялық және инновациялық даму департаменті (А.Б. Батырқожа):
      1) осы бұйрықтың көшірмесін бір апта мерзімінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне жіберуді;
      2) осы бұйрықты мерзімді баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауды;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму министрі           Ж. Қасымбек

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрі орынбасары -
      Қазақстан Республикасының
      Ауыл шаруашылығы министрі
      ______________ А. Мырзахметов
      2016 жылғы 4 шілде

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі
      ______________ Қ. Бишімбаев
      2016 жылғы 29 маусым

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Энергетика министрі
      ______________ Қ. Бозымбаев
      2016 жылғы 8 шілде

О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 141 "Об утверждении перечня видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции"

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 июня 2016 года № 521

      В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившим силу приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении перечня видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11375, опубликованный 9 июля 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).
      2. Департаменту технологического и инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (Батырқожа А.Б.) обеспечить:
      1) в недельный срок направление копии настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан;
      2) официальное опубликование настоящего приказа в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

      Министр
      по инвестициям и развитию
      Республики Казахстан                       Ж. Қасымбек

      «СОГЛАСОВАН»
      Заместитель Премьер-Министра
      Республики Казахстан -
      Министр сельского хозяйства
      Республики Казахстан
      ______________ А. Мырзахметов
      4 июля 2016 года

      «СОГЛАСОВАН»
      Министр национальной экономики
      Республики Казахстан
      ______________ К. Бишимбаев
      29 июня 2016 года

      «СОГЛАСОВАН»
      Министр энергетики
      Республики Казахстан
      ______________ К. Бозымбаев
      8 июля 2016 года