Атбасар аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С 12/5 "2022-2024 жылдарға арналған Бастау ауылдық округінің бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Атбасар аудандық мәслихатының 2022 жылғы 13 қыркүйектегі № 7С 23/3 шешімі

      Атбасар аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Атбасар аудандық мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Бастау ауылдық округінің бюджеті туралы" 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С 12/5 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Бастау ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 19 893,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 9 741,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      трансферттер түсімі – 10 152,0 мың теңге;

      2) шығындар – 21 620,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 727,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 727,9 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1727,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешiм 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Атбасар аудандық мәслихатының хатшысы Б.Қамбатыров

  Атбасар аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 13 қыркүйектегі
№ 7С 23/3 шешіміне
1 қосымша
  Атбасар аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 7С 12/5 шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған Бастау ауылдық округінің бюджеті

Санаты     

Сома,
мың теңге


СыныбыКіші сыныбы
Атауы
I. Кірістер

19 893,0

1Салықтық түсімдер

9 741,0


04


Меншікке салынатын салықтар

3 855,01

Мүлікке салынатын салықтар

210,03

Жер салығы

285,04

Көлік құралдарына салынатын салық

3 360,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

5 886,03

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

5 886,0

2Салықтық емес түсімдер

0

3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0

4Трансферттер түсімі

10 152,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 152,03

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

10 152,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсiБағдарлама
Атауы
II. Шығындар

21 620,9

01Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17 885,0

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17 885,0

001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 885,0

07Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 736,1

124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 736,1

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 649,8

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

86,1
III. Таза бюджеттік кредиттеу

0
Бюджеттік кредиттер

0
Бюджеттiк кредиттердi өтеу

0
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0
Қаржы активтерiн сатып алу

0
Мемлекеттің қаржы активтерiн сатудан түсетiн түсiмдер

0
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 727,9
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 727,9
Қарыздар түсімі

0
Қарыздарды өтеу

0
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 727,9

8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 727,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 727,91

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 727,9


О внесении изменений в решение Атбасарского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С 12/5 "О бюджете сельского округа Бастау на 2022-2024 годы"

Решение Атбасарского районного маслихата Акмолинской области от 13 сентября 2022 года № 7С 23/3

      Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Атбасарского районного маслихата "О бюджете сельского округа Бастау на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7С 12/5 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Бастау на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 19 893,0 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 9 741,0 тысяча тенге;

      неналоговые поступления – 0 тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступления трансфертов – 10 152,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 21 620,9 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 727,9 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1727,9 тысяча тенге:

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1 727,9 тысяча тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Атбасарского районного маслихата Б.Комбатуров

  Приложение 1 к решению
Атбасарского районного
маслихата
от 13 сентября 2022 года
№ 7С 23/3
  Приложение 1 к решению
Атбасарского районного
маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 7С 12/5

Бюджет сельского округа Бастау на 2022 год

Категория

Сумма, тысячи тенге


КлассПодкласс
Наименование
I. Доходы

19 893,0

1Hалоговые поступления

9 741,0


04


Налоги на собственность

3 855,01

Налоги на имущество

210,03

Земельный налог

285,04

Налог на транспортные средства

3 360,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

5 886,03

Поступления за использование природных и других ресурсов

5 886,0

2Неналоговые поступления

0

3Поступления от продажи основного капитала

0

4Поступления трансфертов

10 152,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 152,03

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

10 152,0


Функциональная группа

Сумма, тысячи тенге


Администратор бюджетных программПрограмма
Наименование
II. Затраты

21 620,9

01


Государственные услуги общего характера

17 885,0

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 885,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

17 885,0

07Жилищно-коммунальное хозяйство

2 736,1

124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 736,1

008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 649,8

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

86,1
III. Чистое бюджетное кредитование

0
Бюджетные кредиты

0
Погашение бюджетных кредитов

0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0
Приобретение финансовых активов

0
Поступления от продажи финансовых активов государства

0
V. Дефицит (профицит) бюджета 

-1 727,9
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 727,9
Поступление займов

0
Погашение займов

0
Используемые остатки бюджетных средств

1 727,9

8Используемые остатки бюджетных средств

1 727,9


01


Остатки бюджетных средств

1 727,91

Свободные остатки бюджетных средств

1 727,9