"Исатай ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 4 сәуірдегі № 110 "Исатай ауданы әкімдігінің "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың Әдістемесін бекіту туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Атырау облысы Исатай ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 8 ақпандағы № 18 қаулысы

      "Құқықтық актілер туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 26-бабына сәйкес Исатай ауданы әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Исатай ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 4 сәуірдегі "Исатай ауданы әкімдігінің "Б" корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың Әдістемесін бекіту туралы" № 110 қаулысына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4114 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Әдістемеде:

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Бағалауды өткізу үшін "Б" корпусы қызметшісін мемлекеттік лауазымға тағайындауға және мемлекеттік лауазымнан босатуға құқығы бар лауазымды тұлғамен (бұдан әрі – уәкілетті тұлға) персоналды басқару қызметі немесе ол болмаған жағдайда персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) (бұдан әрі – персоналды басқару қызметі) міндеттерін атқару жүктелген өзге құрылымдық бөлімше (тұлға) жұмыс органы болып табылатын Бағалау жөніндегі комиссия (бұдан әрі – Комиссия) құрылады.

      Комиссия құрамы уәкілетті тұлғамен анықталады, комиссия мүшелерінің саны 5 адамнан кем болмауы тиіс.";

      41-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "41. "Б" корпусының қызметшісін бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша түрде жүргізіледі. Қызметші танысудан бас тартқан жағдайда, еркін түрде акт құрылып, персоналды басқару қызметімен және мемлекеттік органның басқа екі қызметшісімен қол қойылған акт толтырылады.

      Бұл ретте танысудан бас тартқан қызметшілерге бағалау нәтижелері мемлекеттік органдардың интранет-порталы және/немесе мемлекеттік қызмет персоналы бойынша автоматтандырылған бірыңғай дерекқор (ақпараттық жүйенің) не электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы осы Әдістеменің 40-тармағында көрсетілген мерзімде жолданады.";

      42-тармақ алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімінің міндетін
уақытша атқарушы
Н. Абежан

О внесении изменений в постановление акимата Исатайского района "Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" акимата Исатайского района" от 4 апреля 2018 года № 110

Постановление акимата Исатайского района Атырауской области от 8 февраля 2022 года № 18

      В соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан "О правовых актах" акимат Исатайского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести следующие изменения в постановление акимата Исатайского района от 4 апреля 2018 года № 110 "Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" акимата Исатайского района" (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4114):

      в методике, утвержденной указанным постановлением:

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Для проведения оценки должностным лицом, имеющим право назначения на государственную должность и освобождения от государственной должности служащего корпуса "Б" (далее – уполномоченное лицо), создается Комиссия по оценке (далее – Комиссия), рабочим органом которой является служба управления персоналом либо в случае ее отсутствия – иное структурное подразделение (лицо), на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом (кадровой службой) (далее – служба управления персоналом).

      Состав Комиссии определяется уполномоченным лицом. Количество членов Комиссии составляет не менее 5 человек.";

      пункт 41 изложить в новой редакции:

      "41. Ознакомление служащего корпуса "Б" с результатами оценки осуществляется в письменной форме. В случае отказа служащего от ознакомления, составляется акт в произвольной форме, который подписывается службой управления персоналом и двумя другими служащими государственного органа.

      При этом служащим, отказавшимся от ознакомления, результаты оценки направляются посредством интранет - портала государственных органов и/или единой автоматизированной базы данных (информационной системы) по персоналу государственной службы либо системы электронного документооборота в сроки, указанные в пункте 40 настоящей Методики.";

      пункт 42 исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Временно исполняющий
обязанности акима района
Н. Абежан