Мақтаарал ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 255 "2022 жылға мүгедектер үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы әкiмдiгiнiң 2022 жылғы 9 қарашадағы № 690 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 18-бабының 7) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабының 2-тармағына, "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 6) тармақшасына, 27-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 13 маусымдағы бұйрығымен бекітілген "Мүгедектер үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларына" сәйкес, Мақтаарал ауданының әкімдігі КАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Мақтаарал ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 13 сәуірдегі № 255 "2022 жылға мүгедектер үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 166411 нөмірімен тіркелген, 2022 жылғы 14 сәуірде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбындағы және 1-тармақтың мәтініндегі "мүгедектер" деген сөздер"мүгедектігі бар адамдар" деген сөздермен ауыстырылсын;

      қосымшада:

      тақырыбындағы "мүгедектер" деген сөз "мүгедектігі бар адамдар" деген сөзбен ауыстырылсын.

      2. "Мақтаарал ауданы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы қаулының әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы әкімдік қаулысы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін қағаз және электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жолданылуын; 3) осы қаулыны оны ресми жарияланғаннан кейін Мақтаарал ауданы әкімдігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Мақтаарал ауданы әкiмiнiң орынбасары А.Ешанкқұловаға жүктелсiн.

      4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Аудан әкімі Б.Асанов

О внесении изменений в постановление акимата Мактааральского района от 13 апреля 2022 года № 255 "Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 2022 год"

Постановление акимата Мактааральского района Туркестанской области от 9 ноября 2022 года № 690

      В соответствии с подпунктом 7) статьи 18 Трудового кодекса Республики Казахстан, пункта 2 статьи 31 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктом 6) статьи 9, подпунктом 1) пунктом 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О занятости населения", Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью" и "Правил квотирования рабочих мест для инвалидов" утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 13 июня 2016 года, акимат Мактааральского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление акимата Мактааральского района от 13 апреля 2022 года № 255 "Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 2022 год", (зарегистрировано в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 166411, опубликованный 14 апреля 2022 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:

      в заголовке и в тексте пункта 1 слово "инвалидов" заменить словом "лиц с инвалидностью";

      в приложении:

      в заголовке слово "инвалидов" заменить словом "лиц с инвалидностью".

      2. Государственному учреждению "Аппарат акима Мактааральского района" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в органах юстиции;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления акимата направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Мактааральского района.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Мактааральского района Ешанкуловой А.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Аким района Б.Асанов