Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі "Тарифтік емес реттеу шаралары туралы" № 30 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 16 қаңтардағы № 2 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 46-бабына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі "Тарифтік емес реттеу шаралары туралы" № 30 шешіміне өзгерістер енгізілсін.

      2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2017 жылғы 16 қаңтардағы
№ 2 шешіміне
ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі № 30 шешіміне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

      1. Көрсетілген Шешімге № 1 қосымша мынадай мазмұндағы 1.9-бөлімімен толықтырылсын:

      "1.9. Әкетуге тыйым салынған тірі бұлғындар


Тауардың атауы

ЕАЭО СЭҚ ТН коды


      Тірі бұлғындар 0106 19 009 3".

      2. Көрсетілген Шешімге № 2 қосымшаның 2.6-бөліміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) 1.1-тармақшада "01 тобынан" деген сөздер "01* тобынан" деген сөздермен ауыстырылсын;

      б) мынадай мазмұндағы сілтемемен толықтырылсын:

      "* ЕАЭО СЭҚ ТН 0106 19 009 3 кодымен сыныпталатын тірі бұлғындарды қоспағанда."

О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 "О мерах нетарифного регулирования"

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 января 2017 года № 2

      В соответствии со статьей 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:
      1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» изменения согласно приложению.
      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

      Председатель Коллегии
      Евразийской экономической
      комиссии                                   Т. Саркисян

ПРИЛОЖЕНИЕ            
к Решению Коллегии        
Евразийской экономической комиссии
от 16 января 2017 г. № 2    

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в Решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 

      1. Приложение № 1 к указанному Решению дополнить разделом 1.9 следующего содержания:
                   «1.9. Соболи живые, запрещенные к вывозу

Наименование товара

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Соболи живые

0106 19 009 3».

      2. Внести в раздел 2.6 приложения № 2 к указанному Решению следующие изменения:
      а) в подпункте 1.1 слова «из группы 01» заменить словами «из группы 01*»;
      б) дополнить сноской следующего содержания:
      «* За исключением соболей живых, классифицируемых кодом 0106 19 009 3 ТН ВЭД ЕАЭС.».