Ауыл шаруашылығы тауарларының жекелеген түрлеріне қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының ставкаларын белгілеу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 65 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Қосымшаға сәйкес ауыл шаруашылығы тауарларының жекелеген түрлеріне қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) кедендік әкелу баждарының ставкалары белгіленсін.

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) 2С ескертпенің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң, бірақ ерте дегенде 2018 жылғы 1 ақпаннан кейін күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

  Еуразиялық экономикалық
комиссия Алқасының
2017 жылғы 8 маусымдағы
№ 65 шешіміне
ҚОСЫМША

Еуразиялық экономикалық одақтың
Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждарының
СТАВКАЛАРЫ

СЭҚ ТН коды
 

Позицияның атауы

Кедендік әкелу бажының ставкасы (кедендік құннан пайызбен, не еуромен, не АҚШ долларымен)

0704 20 000 0

- Брюссель капустасы

13

0802 51 000 0

- қабығымен

5

0802 52 000 0

- қабығынан тазартылғандары

5

0804 10 000 0

- құрмалар

5

0806 20 100 0

- қара мейіз

5

0806 20 900 0

- өзге

5


Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08 июня 2017 года № 65. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров согласно приложению.

      2. Примечание 2С к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) признать утратившим силу.

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 февраля 2018 г.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической
комиссии
Т. Саркисян

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 8 июня 2017 г. № 65

СТАВКИ
ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза

Код ТН ВЭД

Наименование позиции

Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США)

0704 20 000 0

– капуста брюссельская

13

0802 51 000 0

– – в скорлупе

5

0802 52 000 0

– – очищенные от скорлупы

5

0804 10 000 0

– финики

5

0806 20 100 0

– – коринка

5

0806 20 900 0

– – прочий

5