Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің бедерлеуге арналған фольгаға қатысты кедендік әкелу бажының ставкасын белгілеу туралы және Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 113 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2017 жылғы 7 қарашадағы № 141 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) ЕАЭО СЭҚ ТН 3212 10 000 0 кодымен сыныпталатын бедерлеуге арналған фольгаға қатысты кедендік әкелу бажының ставкасы 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап қоса алғанда 2019 жылғы 31 тамызға дейінгі аралықта кедендік құнның 0 пайызы мөлшерінде белгіленсін.

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) төртінші графадағы ЕАЭО СЭҚ ТН 3212 10 000 0 коды бар позиция ескертпеге "54С" деген сілтемемен толықтырылсын;

      б) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпелер мынадай мазмұндағы 54С ескертпесімен толықтырылсын:

      "54С Кедендік құнның 0 (нөл) % мөлшеріндегі кедендік әкелу бажының ставкасы 01.09.2017 бастап қоса алғанда 31.08.2019 ж. дейінгі аралықта дейінгі аралықта қолданылады.".

      3. Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2014 жылғы 10 желтоқсандағы № 113 шешімімен бекітілген Армения Республикасы өтпелі кезең ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифі ставкаларынан ерекшеленетін кедендік әкелу баждарын оларға қатысты қолданатын тауарлар мен ставкалардың тізбесінде:

      а) ЕАЭО СЭҚ ТН 3212 10 000 0 коды бар позиция мынадай мазмұндағы позициямен ауыстырылсын:

      "3212 10 000 0 – бедерлеуге арналған фольга 0 0 0** 2** 4** БКТ ставкасы";

      б) екінші сілтеме мынадай редакцияда жазылсын:

      "**Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу бажының ставкасы 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап қоса алғанда 2019 жылғы 31 тамызға дейінгі аралықта қолданылады.".

      4. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді және 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап туындайтын құқықтық қатынастарда қолданылады.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении фольги для тиснения и о внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2014 г. № 113

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07 ноября 2017 года № 141. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Установить ставку ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в отношении фольги для тиснения, классифицируемой кодом 3212 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0 процентов от таможенной стоимости с 1 сентября 2017 г. по 31 августа 2019 г. включительно.

      2. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) следующие изменения:

      а) позицию с кодом 3212 10 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС в графе четвертой дополнить ссылкой на примечание "54С)";

      б) примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза дополнить примечанием 54С следующего содержания:

      "54С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.09.2017 по 31.08.2019 включительно.".

      3.  Утратил силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.10.2020 № 137 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021).

      4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 г.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисян