Бағалы металдардың қалдықтары мен сынықтарына қатысты Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің кедендік әкелу баждары ставкаларының қолданылу мерзімін ұзарту туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 17 қыркүйектегі № 162 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 42 және 45-баптарына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінің (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) ЕАЭО СЭҚ ТН 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 және 7112 99 000 0 кодтарымен сыныпталатын бағалы металдардың қалдықтары мен сынықтарына қатысты кедендік әкелу баждары ставкаларының кедендік құнның 0 пайызы мөлшеріндегі қолданылу мерзімі қоса алғанда 2022 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі аралыққа ұзартылсын.

      2. Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне (Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2012 жылғы 16 шілдедегі № 54 шешіміне қосымша) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      а) ЕАЭО СЭҚ ТН 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 және 7112 99 000 0 кодтары бар позициялардағы Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпеге "1С)" сілтеме "60С)" сілтемесімен ауыстырылсын;

      б) Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифіне ескертпелер мынадай мазмұндағы 60С ескертпесімен толықтырылсын:

      "60С) Кедендік құнының 0 (нөл) % мөлшеріндегі кедендік әкелу бажының ставкасы 01.01.2020 бастап қоса алғанда 31.12.2022 дейінгі аралықта қолданылады.".

      3. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң, бірақ ерте дегенде 2020 жылғы 1 қаңтардан кейін күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
Т. Саркисян

О продлении срока действия ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отходов и лома драгоценных металлов

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2019 года № 162. Утратило силу решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 августа 2021 года № 100.

      Сноска. Решение утратило силу Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.08.2021 № 100 (порядок введения в действие см. п.2).

      В соответствии со статьями 42 и 45 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. Продлить срок действия ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) в отношении отходов и лома драгоценных металлов, классифицируемых кодами 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 и 7112 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС, в размере 0 процентов от таможенной стоимости по 31 декабря 2022 г. включительно.

      2. Внести в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза (приложение к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54) следующие изменения:

      а) в позициях с кодами 7112 30 000 0, 7112 91 000 0, 7112 92 000 0 и 7112 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС ссылку на примечание к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза "1С)" заменить ссылкой "60С)";

      б) примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза дополнить примечанием 60С следующего содержания:

      "60С) Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 01.01.2020 по 31.12.2022 включительно.".

      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020 г.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
Т. Саркисян