Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге тыйым салынған тауарлар тізбесінің 1.10-бөліміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2020 жылғы 28 сәуірдегі № 60 шешімі

      2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 46-бабына және Үшінші елдерге қатысты тарифтік емес реттеу шаралары туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа №7 қосымша) 4-тармағына сәйкес, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық комиссия Кеңесінің 2020 жылғы 25 наурыздағы "COVID-19 короновирустық инфекциясының таралуын болдырмауға бағытталған шараларды іске асыру туралы" № 11 өкімінің 6-тармағының негізінде, азық-түлік тауарларының жетіспеушілігі тәуекелін болдырмау мақсатында жедел ден қоюды талап ететін айрықша жағдайға байланысты Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

      1. Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына әкелуге және (немесе) Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағынан әкетуге тыйым салынған тауарлар тізбесінің (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2015 жылғы 21 сәуірдегі № 30 шешіміне № 1 қосымша) 1.10-бөлімінің "5902 тауар позициясының материалдарынан басқа, "пластмасса сіңірілген, пластмассамен жабылған немесе қатырмаланған тоқыма материалдар" деген атауы бар позицияның екінші графасында "басқа" деген сөз "5903 10-нан басқа," деген сөздермен ауыстырылсын.".

      2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 10 күн өткен соң күшіне енеді.

      Еуразиялық экономикалық комиссия
Алқасының Төрағасы
М. Мясникович

О внесении изменения в раздел 1.10 перечня товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 апреля 2020 года № 60

      В соответствии со статьей 46 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 4 Протокола о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), а также на основании пункта 6 распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии от 25 марта 2020 г. № 11 "О реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19", в связи с исключительным случаем, требующим оперативного реагирования, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

      1. В позиции с наименованием "Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные пластмассами, кроме материалов товарной позиции 5902" раздела 1.10 перечня товаров, в отношении которых установлен запрет ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30), в графе второй слово "кроме" заменить словами "кроме 5903 10,".

      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

      Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии
М. Мясникович