ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІК-ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІ

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI ҚРЗ Кодексі.

      МАЗМҰНЫ

      1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДЕР ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫ
      1-бап. Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасы және Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасы
      2-бап. Әкімшілік сот ісін жүргізуде артықшылық күші бар құқықтық нормаларды қолдану
      3-бап. Осы Кодексте реттелетін қатынастар
      4-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар
      2-тарау. ӘКІМШІЛІК РӘСІМДЕРДІҢ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ
      5-бап. Әкімшілік рәсімдердің және әкімшілік сот ісін жүргізудің міндеттері
      6-бап. Әкімшілік рәсімдердің және әкімшілік сот ісін жүргізудің қағидаттары мен олардың мәні
      7-бап. Заңдылық қағидаты
      8-бап. Әділдік қағидаты
      9-бап. Құқықтарды, бостандықтар мен заңды мүдделерді қорғау
      10-бап. Мөлшерлестік
      11-бап. Әкімшілік қалауды жүзеге асыру шектері
      12-бап. Құқықтар басымдығының қағидаты
      13-бап. Сенім құқығын қорғау
      14-бап. Формальды талаптарды теріс пайдалануға тыйым салу
      15-бап. Анықтық презумпциясы
      16-бап. Соттың белсенді рөлі
      17-бап. Әкімшілік сот ісін жүргізудің ақылға қонымды мерзімі
      18-бап. Сот актілерінің міндеттілігі
      3-тарау. ӘКІМШІЛІК ОРГАН, ЛАУАЗЫМДЫ АДАМ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДЕРГЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
      19-бап. Әкімшілік рәсімдегі құқық қабілеттілік және әрекет қабілеттілік
      20-бап. Әкімшілік орган, лауазымды адам
      21-бап. Әкімшілік рәсімге қатысушылар
      22-бап. Арыз иесі
      23-бап. Әкімшілік рәсімдегі мүдделі тұлға
      4-тарау. СОТ
      24-бап. Соттың құрамы
      25-бап. Соттың алқалы құрамының мәселелерді шешу тәртібі. Ерекше пікір
      5-тарау. ӘКІМШІЛІК ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР
      26-бап. Әкімшілік процеске қатысушылардың құрамы
      27-бап. Әкімшілік процестік құқық қабілеттілік және әкімшілік процестік әрекет қабілеттілік
      28-бап. Талап қоюшы
      29-бап. Жауапкер
      30-бап. Әкімшілік процестегі мүдделі тұлға
      31-бап. Прокурор
      6-тарау. ӘКІМШІЛІК ІСКЕ ҚАТЫСАТЫН ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАР
      32-бап. Куә
      33-бап. Сарапшы
      34-бап. Маман
      35-бап. Аудармашы
      2-БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ІШКІ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДЕРІ
      7-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ІШКІ ӘКІМШІЛІК РӘСІМДЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
      36-бап. Мемлекеттік органдардың ішкі әкімшілік рәсiмдерiн жүзеге асыру шарттары
      37-бап. Жеке қолданылатын құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру және бақылау
      38-бап. Мемлекеттік органның жеке қолданылатын құқықтық актісінің, Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасының Үкіметі тапсырмаларының орындалуын ішкі бақылауды жүзеге асыру тәртібі
      39-бап. Мемлекеттік органдардың жұмысын жоспарлау
      40-бап. Мемлекеттік орган және мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшесі туралы регламент, ереже
      41-бап. Мемлекеттік органның құзыреті, өкілеттіктері, функциялары мен міндеттері
      42-бап. Жеке-дара өкiмдiк қызмет
      43-бап. Алқалы мемлекеттiк орган
      43-1-бап. Жобалық басқару
      43-2-бап. Деректерді басқару
      43-3-бап. Мемлекеттік басқаруды цифрлық трансформациялау
      44-бап. Мемлекеттiк органдарда қызметтiк құжаттардың қаралуы мен өтуi
      45-бап. Ақпарат алмасуға қойылатын талаптар
      46-бап. Қызметтік құжаттардың орындалуын ішкі бақылау
      8-тарау. ОРТАЛЫҚ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ ФУНКЦИЯЛАРЫН БӘСЕКЕЛЕС ОРТАҒА БЕРУ
      47-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға берудің жалпы ережелері
      48-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын аутсорсинг арқылы бәсекелес ортаға беру
      49-бап. Орталық атқарушы органдардың функцияларын мемлекеттік тапсырма арқылы бәсекелес ортаға беру
      50-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс арқылы бәсекелес ортаға беру
      51-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға пайдаланушылар есебінен беру
      52-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын міндетті мүшелікке (қатысуға) негізделген өзін-өзі реттеуді енгізу арқылы бәсекелес ортаға беру
      53-бап. Мониторинг
      54-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың бәсекелес ортаға берілген функцияларын қайтару
      55-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті
      56-бап. Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      57-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың құзыреті
      58-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының құзыреті
      59-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын бәсекелес ортаға беру мәселелері бойынша өзара іс-қимылы
      60-бап. Орталық және (немесе) жергілікті атқарушы органдардың функцияларын орындаушылардың құқықтары мен міндеттері
      61-бап. Комиссияның қызметі мен функциялары
      3-БӨЛІМ. ӘКІМШІЛІК РӘСІМ
      9-тарау. ӘКІМШІЛІК РӘСІМДІ ҚОЗҒАУ
      62-бап. Әкімшілік рәсiмді қозғау үшін негіздер
      63-бап. Жолданымға қойылатын жалпы талаптар
      64-бап. Жолданымды қабылдау, тіркеу, қайтару және кері қайтарып алу
      65-бап. Жолданымды уәкілетті әкімшілік органға, лауазымды адамға әрі қарай жолдау
      66-бап. Әкімшілік рәсімдегі хабарлама (хабархат)
      67-бап. Лауазымды адамға қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту)
      68-бап. Әкімшілік рәсімде өкілдік ету
      69-бап. Әкімшілік істерді жүргізу және есепке алу
      70-бап. Әкімшілік рәсімді тоқтату
      10-тарау. ӘКІМШІЛІК ІСТІ ҚАРАУ
      71-бап. Әкімшілік істі жеке-дара және алқалы түрде қарау
      72-бап. Әкімшілік істің нақты мән-жайларын зерттеу
      73-бап. Тыңдау
      74-бап. Тыңдау хаттамасы
      75-бап. Әкімшілік рәсімге қатысушының әкiмшiлiк іс материалдарымен танысуы
      76-бап. Жолданым негізінде қозғалған әкімшілік рәсімнің мерзімдері
      77-бап. Әкімшілік істі қарау нәтижелері бойынша шешімдердің түрлері
      11-тарау. ӘКІМШІЛІК АКТ
      78-бап. Әкімшілік актілердің нысандары
      79-бап. Әкімшілік актіге қойылатын жалпы талаптар
      80-бап. Жазбаша (қағаз және (немесе) электрондық) нысанда қабылданған әкімшілік актінің мазмұны
      81-бап. Әкімшілік рәсімге қатысушының назарына жеткізу
      82-бап. Қате жазуларды және (немесе) арифметикалық қателерді түзету
      83-бап. Әкімшілік актінің күшіне енуі, қолданысқа енгізілуі және қолданысының тоқтатылуы
      84-бап. Заңсыз әкімшілік актінің күшін жою
      85-бап. Заңды әкімшілік актінің күшін жою
      86-бап. Әкімшілік актіні орындау тәртібі мен мерзімдері
      12-тарау. ОҢАЙЛАТЫЛҒАН ӘКІМШІЛІК РӘСІМ
      87-бап. Оңайлатылған әкімшілік рәсімді жүзеге асыру тәртібі
      88-бап. Оңайлатылған әкімшілік рәсімді тоқтату
      89-бап. Әкімшілік істі оңайлатылған әкімшілік рәсімде қараудың нәтижелері бойынша шешімдердің түрлері
      90-бап. Жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау
      13-тарау. ШАҒЫМ ЖАСАУ ТӘРТІБІ. ШАҒЫМ БЕРУ
      91-бап. Шағым жасау тәртібі
      92-бап. Шағым беру мерзімі
      93-бап. Шағымның нысаны мен мазмұны
      94-бап. Шағымды қабылдау, тіркеу, қайтару және кері қайтарып алу
      95-бап. Шағымды қараусыз қалдыру
      96-бап. Шағым берудің салдары
      14-тарау. ШАҒЫМДЫ ҚАРАУ
      97-бап. Шағымды жеке-дара және алқалы түрде қарау
      98-бап. Шағымды қараудың жалпы қағидалары
      99-бап. Шағымды қарау мерзімі
      15-тарау. ШАҒЫМ БОЙЫНША ШЕШІМ
      100-бап. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешімдердің түрлері
      101-бап. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешімнің мазмұны
      4-БӨЛІМ. ӘКІМШІЛІК СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ
      16-тарау. ІСТЕРДІҢ СОТТЫЛЫҒЫ
      102-бап. Әкімшілік істердің соттылығы
      103-бап. Әкімшілік істердің әскери соттарға соттылығы
      104-бап. Облыстық және оған теңестірілген соттардың соттылығына жататын әкімшілік істер
      105-бап. Әкімшілік істердің Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотына соттылығы
      106-бап. Әкімшілік істердің аумақтық соттылығы
      107-бап. Істердің байланыстылығы бойынша және тараптардың таңдауы бойынша соттылық
      108-бап. Әкімшілік істі бір соттың іс жүргізуінен басқа сотқа беру
      109-бап. Соттылық туралы дауларды шешу
      17-тарау. ӘКІМШІЛІК ІСТЕР БОЙЫНША СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНЫҢ ЖАЛПЫ БАСТАУЛАРЫ
      110-бап. Сот талқылауының тікелей және ауызша болуы
      111-бап. Әкімшілік істі талқылау кезінде сот құрамының өзгермейтіндігі
      112-бап. Сот талқылауына қатысу
      113-бап. Әкімшілік процестегі хабарлама (хабархат)
      114-бап. Өзінің келуі
      115-бап. Әкімшілік істі келуге міндетті адамдардың қатысуынсыз қарау
      116-бап. Әкімшілік істер бойынша сот талқылауының шектері
      117-бап. Әкімшілік сот ісін жүргізудің жалпы қағидалары
      118-бап. Соттың ұйғарымы
      119-бап. Преюдиция
      120-бап. Татуластыру рәсімдері
      121-бап. Сотта медиация жүргізу тәртібі
      122-бап. Әкімшілік істер бойынша сот шығыстары
      18-тарау. ПРОЦЕСТІК МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ
      123-бап. Процестік мәжбүрлеу шараларының түрлері
      124-бап. Процестік мәжбүрлеу шараларын қолданудың негіздері мен тәртібі
      125-бап. Ескерту
      126-бап. Сот отырысы залынан шығарып жіберу
      127-бап. Ақшалай өндіріп алу
      19-тарау. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ
      128-бап. Дәлелдемелерді және дәлелдеу процесін құқықтық реттеу тәртібі мен ерекшеліктері
      129-бап. Дәлелдеу міндеті
      130-бап. Дәлелдеу ерекшеліктері
      20-тарау. ӘКІМШІЛІК ТАЛАП ҚОЮ, ОНЫҢ НЫСАНЫ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ
      131-бап. Әкімшілік талап қою, оның нысаны мен мазмұны
      132-бап. Дау айту туралы талап қою
      133-бап. Мәжбүрлеу туралы талап қою
      134-бап. Әрекет жасау туралы талап қою
      135-бап. Тану туралы талап қою
      136-бап. Талап қоюды беруге арналған мерзім
      21-тарау. КЕЛІП ТҮСКЕН ІС БОЙЫНША СОТТЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІ ЖӘНЕ АЛДЫН АЛА ТЫҢДАУ
      137-бап. Талап қоюды беру
      138-бап. Келіп түскен іс бойынша соттың (судьяның) әрекеттері
      139-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету
      140-бап. Әкімшілік актінің қолданысын тоқтата тұрудың күшін жою
      141-бап. Құжаттарды ұсыну тәртібі
      142-бап. Талап қоюды өзгерту және кері қайтарып алу. Талап қоюды тану
      143-бап. Алдын ала тыңдау
      144-бап. Әкімшілік іс материалдарына қол жеткізу
      145-бап. Сот талқылауын тағайындау
      22-тарау. СОТ ТАЛҚЫЛАУЫ
      146-бап. Сот талқылауының мерзімдері
      147-бап. Сот талқылауын жүргізудің тәртібі мен ерекшеліктері
      23-тарау. ЖАЗБАША ІС ЖҮРГІЗУ
      148-бап. Жазбаша талқылау
      149-бап. Дәлелдемелерді зерттеу ерекшеліктері
      150-бап. Жазбаша іс жүргізу тәртібімен қаралатын әкімшілік іс бойынша шешім
      24-тарау. СОТТЫҢ ШЕШІМІ
      151-бап. Соттың шешімін шығару
      152-бап. Шешімнің мазмұны
      153-бап. Қысқаша шешім
      154-бап. Шешімнің заңдылығы және негізділігі
      155-бап. Шешім шығару кезінде сот шешетін мәселелер
      156-бап. Дау айту туралы талап қою бойынша шешім
      157-бап. Мәжбүрлеу туралы талап қою бойынша шешім
      158-бап. Әрекет жасау туралы талап қою бойынша шешім
      159-бап. Тану туралы талап қою бойынша шешім
      160-бап. Залалдарды өтеу туралы талапты шешу
      161-бап. Сот шешімінің заңды күшіне енуі
      25-тарау. САЙЛАУҒА, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ РЕФЕРЕНДУМҒА ҚАТЫСАТЫН АЗАМАТТАР МЕН ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ САЙЛАУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ ӘКІМШІЛІК ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      162-бап. Талап қоюды беру
      163-бап. Сайлауға, республикалық референдумға қатысатын азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын қорғау туралы әкімшілік істі қарау
      164-бап. Соттың шешімі, оған шағым жасау, прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау, наразылық білдіру және орындау
      26-тарау. ӘКІМШІЛІК ОРГАНДАРДЫҢ АЗАМАТТАРДЫҢ АЛҚАБИ РЕТІНДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУГЕ ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҒЫН БҰЗАТЫН ШЕШІМДЕРІНЕ, ӘРЕКЕТТЕРІНЕ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІНЕ) ДАУ АЙТУ ТУРАЛЫ ӘКІМШІЛІК ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      165-бап. Талап қоюды беру
      166-бап. Әкімшілік істі қарау
      167-бап. Соттың шешімі және оны орындау
      27-тарау. СОТ АКТІЛЕРІН ҚАЙТА ҚАРАУ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
      168-бап. Апелляциялық шағым жасау тәртібі
      169-бап. Кассациялық шағым жасау тәртібі
      170-бап. Жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу
      28-тарау. СОТ БАҚЫЛАУЫ
      171-бап. Соттың шешімін орындауға жіберу
      172-бап. Соттың ақша сомасын өндіріп алу туралы шешімін мәжбүрлеп орындату
      173-бап. Сот актісін дереу орындау
      29-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      174-бап. Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдер туралы заңнамасын және Қазақстан Республикасының әкімшілік сот ісін жүргізу туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық
      175-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз