Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражаттың жұмсалуын мониторингтеу жөніндегі комиссия туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 18 сәуірдегі № 281 Өкімі.

      Ескерту. Өкімнің тақырыбына өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 14.07.2020 № 118 өкімімен.

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражаттың жұмсалуын мониторингтеуді жүзеге асыру мақсатында мынадай құрамда Комиссия құрылсын:

      Қазақстан Республикасы Жоғары аудиторлық палатасының Төрағасы, басшы

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрі

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі

      Қазақстан Республикасы Президентінің әлеуметтік-экономикалық мәселелерге жетекшілік ететін кеңесшісі

      Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары

      Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының орынбасары

      Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының орынбасары

      Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары

      Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары

      Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің) төрағасының орынбасары

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің төрағасы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік комитетінің төрағасы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің Экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің төрағасы (келісім бойынша)

      Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің төрағасы

      Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің төрағасы

      "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамының экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директоры (келісім бойынша)

      "Атамекен" Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқармасының төрағасы (келісім бойынша)

      "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігі кеңесінің төрағасы (келісім бойынша).

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 29.06.2024 № 591 Жарлығымен.

      2. Комиссия тұрақты негізде Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражаттың мақсатты, заңды және тиімді пайдаланылуына мониторингтеуді жүзеге асырсын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен қаржыландырылатын инфрақұрылымдық және индустриялық жобалардың іске асырылуына мониторинг және қаржылық бөлігіне аудит жүргізсін.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 14.07.2020 № 118 өкімімен.

      3. Комиссияға:

      1) мемлекеттік органдардан, мемлекет қатысатын ұйымдардан және лауазымды адамдардан қажетті ақпаратты, кұжаттар мен өзге де материалдарды, оның ішінде тиісті лауазымды адамдардың ауызша жэне жазбаша түсініктемелерін талап ету;

      2) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты есебінен қаржыландырылатын инфрақұрылымдық және индустриялық жобалардың іске асырылуына мониторинг және қаржылық бөлігіне аудит жүргізу үшін сыртқы сарапшыларды (аудиторларды) тарту;

      3) тиісті мемлекеттік органдардың және мемлекет қатысатын ұйымдардың лауазымды адамдарының тәртіптік және өзге де жауапкершілігі туралы мәселені шешу үшін материалдарды жіберу;

      4) заңнамада белгіленген тәртіппен қарау үшін ақпаратты құқық қорғау органдарына және ұлттық қауіпсіздік органдарына жіберу құқығы берілсін.

      4. Комиссияның басшысы Қазақстан Республикасының Президентіне Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген қаражаттың жұмсалуының жай-күйі туралы жартыжылдық есеп ұсынсын.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 14.07.2020 № 118 өкімімен.

      5. Қазақстан Республикасының Жоғары аудиторлық палатасы Комиссияның жұмыс органы болып айқындалсын.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 26.11.2022 № 5 Жарлығымен.

      6. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н. Назарбаев

О Комиссии по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 281.

      Сноска. Заголовок с изменением, внесенным распоряжением Президента РК от 14.07.2020 № 118.

      1. В целях осуществления мониторинга за расходованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, образовать Комиссию в следующем составе:

      Председатель Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, руководитель

      Министр финансов Республики Казахстан

      Министр национальной экономики Республики Казахстан

      советник Президента Республики Казахстан, курирующий социально-экономические вопросы

      заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан

      заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан

      заместитель Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

      заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

      заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

      заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)

      председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

      председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

      председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

      председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан (по согласованию)

      председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

      председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан

      управляющий директор по экономике и финансам акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (по согласованию)

      председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (по согласованию)

      председатель совета объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" (по согласованию).

      Сноска. Пункт 1 - в редакции Указа Президента РК от 29.06.2024 № 591.

      2. Комиссии на постоянной основе осуществлять мониторинг за целевым, законным и эффективным использованием средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан, а также проводить мониторинг реализации и аудирование финансовой части инфраструктурных и индустриальных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным распоряжением Президента РК от 14.07.2020 № 118.

      3. Предоставить Комиссии право:

      1) истребовать необходимую информацию, документы и иные материалы от государственных органов, организаций с участием государства и должностных лиц, в том числе устные и письменные объяснения соответствующих должностных лиц;

      2) привлекать внешних экспертов (аудиторов) для проведения мониторинга реализации и аудирования финансовой части инфраструктурных и индустриальных проектов, финансируемых за счет средств Национального фонда Республики Казахстан;

      3) направлять материалы для решения вопроса о дисциплинарной и иной ответственности должностных лиц соответствующих государственных органов и организаций с участием государства;

      4) направлять информацию правоохранительным органам и органам национальной безопасности для рассмотрения в установленном законодательством порядке.

      4. Руководителю Комиссии представлять Президенту Республики Казахстан полугодовой отчет о состоянии расходования средств, выделенных из Национального фонда Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 4 в редакции распоряжения Президента РК от 14.07.2020 № 118.

      5. Определить рабочим органом Комиссии Высшую аудиторскую палату Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции Указа Президента РК от 26.11.2022 № 5.

      6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ