Қазақстан Республикасының Жоғары және орталық мемлекеттiк органдарды Ақмола қаласына орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комиссияларының дербес құрамы және оның өкiлеттiктерi туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Өкiмi 1996 жылғы 22 қарашадағы N 3236. Күші жойылды - ҚР Президентінің 2006.01.09. N 1696 жарлығымен.

      1. Қазақстан Республикасының Жоғары және орталық мемлекеттiк органдарды Ақмола қаласына орналастыру жөнiндегi мемлекеттiк комиссиясының (бұдан былай - Комиссия) дербес құрамы мынадай құрамда бекiтiлсiн:

      Ғалымов Ф.Х.          - Комиссия төрағасы
                              Қазақстан Республикасының министрi
      Досмағамбетов Б.Ф.    - Комиссия төрағасының бiрiншi
                              орынбасары - Комиссия аппаратының
                              басшысы
      Жақсыбеков А.Р.       - Ақмола облысы әкiмiнiң бiрiншi
                              орынбасары, Комиссия төрағасының
                              орынбасары
      Ни В.В.               - Қазақстан Республикасы Президентiнiң
                              Iс Басқарушысы, Комиссия Төрағасының
                              орынбасары

  Комиссия мүшелерi:

      Андрющенко А.И.       - Қазақстан Республикасы Экономика
                              министрiнiң орынбасары
      Бекболатов Ш.Х.       - "Қазақстан жолдары" акционерлiк
                              компаниясының президентi
      Бөлекбаев А.К.        - Ақмола қаласының әкiмi
      Есiлов С.С.           - Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
                              мүлiктi басқару жөнiндегi мемлекеттiк
                              комитетi төрағасының орынбасары,
                              мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi
                              Ақмола аумақтық комитетiнiң төрағасы
      Құлыбаев А.А.         - Қазақстан Республикасының Құрылыс,
                              тұрғын үй және аумақтарда құрылыс
                              салу министрi
      Мұсаев Ә.Ә.           - Қазақстан Республикасы Президентiнiң
                              Күзет қызметi бастығының бiрiншi
                              орынбасары
      Новиков П.М.          - Қазақстан Республикасының Қорғаныс
                              министрлiгi Армияның Орталық спорт
                              клубының бастығы
      Нұрпейiсов Б.Ғ.       - Қазақстан Республикасы Президентiнiң
                              Басқарушысының орынбасары
      Сәрсенбаев А.С.       - Баспасөз және бұқаралық ақпарат
                              iстерi жөнiндегi Ұлттық агенттiктiң
                              төрағасы
      Сатыбалдиев Е.Ә.      - "Қазақстан теледидары және радиосы"
                              республикалық корпорациясының
                              президентi
      Тоскин В.Ф.           - Ақмола облысының бас сәулетшiсi

      2. Комиссияға өзiне жүктелген мiндеттердi орындау үшiн орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдардың басшыларын тарту құқығы берiлсiн.

      3. Мыналардың күшi жойылған деп танылсын:
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 20 қазандағы 
N 2586 өкiмi;
      Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1996 жылғы 30 қаңтардағы 
N 2846 өкiмiнiң 2-тармағы.

      4. Қазақстан Республикасының Үкiметi өз шешiмдерiн осы өкiмге
сәйкес келтiрсiн.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

 

О персональном составе Государственной комиссии Республики Казахстан по передислокации высших и центральных государственных органов в город Акмолу и ее полномочиях

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 22 ноября 1996 г. N 3236. Утратило силу - Указом Президента РК от 9 января 2006 года N 1696 (U061696)(вводится в действие со дня подписания)

      1. Утвердить персональный состав Государственной комиссии 

 

Республики Казахстан по передислокации высших и центральных

государственных органов в город Акмолу (в дальнейшем - Комиссия) в

следующем составе:

 

     Галимов Ф.Х.            - председатель Комиссии - Министр

                               Республики Казахстан

 

     Досмагамбетов Б.Ф.      - первый заместитель председателя

                               Комиссии - руководитель аппарата

                               Комиссии

 

     Джаксымбеков А.Р.       - первый заместитель акима Акмолинской

                               области, заместитель председателя

                               Комиссии

 

     Ни В.В.                 - Управляющий Делами Президента

                               Республики Казахстан, заместитель

                               председателя Комиссии

 

                          Члены комиссии:

 

     Андрющенко А.И.         - заместитель Министра экономики

                               Республики Казахстан

 

     Бекбулатов Ш.Х.         - президент акционерной компании

                               "Казахстан жолдары"

 

     Булекпаев А.К.          - аким города Акмолы

 

     Есилов С.С.             - заместитель Председателя

                               Государственного комитета Республики

                               Казахстан по управлению

                               государственным имуществом,

                               председатель Акмолинского

                               территориального комитета по

                               управлению государственным имуществом

 

     Кулибаев А.А.           - Министр строительства, жилья и

                               застройки территорий Республики

                               Казахстан

 

     Мусаев А.А.             - первый заместитель начальника Службы

                               охраны Президента Республики Казахстан

 

     Новиков П.М.            - начальник Центрального спортивного

                               клуба армии Министерства обороны

                               Республики Казахстан

 

     Нурпеисов Б.Г.          - заместитель Управляющего Делами

                               Президента Республики Казахстан

 

     Сарсенбаев А.С.         - Председатель Национального агентства

                               по делам печати и массовой информации

 

     Сатыбалдиев Е.А.        - президент Республиканской корпорации

                               "Телевидение и радио Казахстана"

 

     Тоскин В.Ф.             - главный архитектор Акмолинской области

 

 
      2. Предоставить Комиссии право привлекать для выполнения 

 

возложенных на нее задач руководителей центральных и местных

государственных органов.

     3. Признать утратившими силу:

     распоряжение Президента Республики Казахстан от 20 октября 1995

года N 2586;

     пункт 2 распоряжения Президента Республики Казахстан от 30

января 1996 года N 2846.

     4. Правительству Республики Казахстан привести свои решения в

соответствие с настоящим распоряжением.

 

     Президент

Республики Казахстан