Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылға арналған заң жобалау жұмыстарының жоспары туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 12 ақпандағы N 220 Қаулысы

     Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
     1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылға арналған заң жобалау жұмыстарының жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
     2. Үкіметтің заң жобалау жұмыстарын үйлестіру және осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жүктелсін.
     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2000 жылғы 12 ақпандағы N 220   
қаулысымен бекітілген       

     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.04.17. N 591 қаулысымен. P000591_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.03. N 653 қаулысымен. P000653_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.05.19. N 765 қаулысымен. P000765_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.06.26. N 944 қаулысымен. P000944_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.06.27. N 957 қаулысымен. P000957_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.07.03. N 1007 қаулысымен. P001007_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша 41-1-жолмен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2000.07.11. N 1053 қаулысымен. P001053_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша 55-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.07.26. N 1117 қаулысымен. P001117_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша 44-2-жолмен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2000.08.08. N 1220 қаулысымен. P001220_
     Ескерту. Қосымша 56-жолмен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2000.09.22. N 1430 қаулысымен. P001430_
     Ескерту. Қосымша 43-1,43-2-жолдармен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2000.09.27. N 1462 қаулысымен. P001462_
     ЕСКЕРТУ. Қосымшадан 51 жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.12.27. N 1896 қаулысымен. P001896_
     ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.12.29. N 1940 қаулысымен. P001940_

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылға
арналған заң жобалау жұмыстарының жоспары


  --------------------------------------------------------------------------
N       Заң жобасының          Әзірлеуші               Ұсынылу мерзімі
          атауы  
--------------------------------------------------------------------------
                                                Әділетмин. Үкіметке Парла.
                                                    іне             ментке
--------------------------------------------------------------------------
1. <*>
--------------------------------------------------------------------------
2. Салымдарға (депозиттер.  Ұлттық Банк               қаңтар ақпан наурыз
   ге)міндетті ұжымдық ке.  (келісім бойынша),
   пілдеме беру (сақтанды.  Қаржымині
   ру)мәселелері жөніндегі
   кейбір заң актілеріне
   өзгерістер мен толықты.
   рулар енгізу туралы 
--------------------------------------------------------------------------
3. "Қазақстан Республика.   Ұлттық Банк              қаңтар ақпан наурыз
   сындағы банкілер және    (келісім бойынша)
   банк қызметі туралы"
   Z952444_ Қазақстан
   Республикасы Президентінің
   Заң күші бар Жарлығына
   өзгерістер мен толықтырулар
   енгізу туралы
--------------------------------------------------------------------------
4. Қазақстан Республика.    Әділетмині,              қаңтар ақпан наурыз
   сындағы бағалау қыз.     Қаржымині
   меті туралы    
--------------------------------------------------------------------------
5. "Теріс пиғылды бәсеке    МБА                      қаңтар ақпан наурыз
   туралы" Қазақстан    
   Республикасының
   Заңына өзгерістер мен
   толықтырулар енгізу
   туралы Z980232_
  --------------------------------------------------------------------------
6. Мемлекеттік материалдық  ЭИСМ                     қаңтар ақпан наурыз
   резерв туралы    
--------------------------------------------------------------------------
7. "Лицензиялау туралы"     Экономикамині,           қаңтар ақпан наурыз
   Қазақстан Республика.    Көліккоммині,
   сының Заңына өзгерістер  Денсаулық сақтау ісі
   мен толықтырулар енгізу  жөніндегі агенттік,
   туралы Z952200_          Ауылшармині, ІІМ, 
                            Әділетмині
--------------------------------------------------------------------------
8. <*>
--------------------------------------------------------------------------
9. "Халықтың жұмыспен қам.  Еңбекмині,               қаңтар ақпан наурыз
   тылуы туралы" Қазақстан 
   Республикасының Заңына   СЖА (келісім бойынша)
   өзгерістер мен толықты.
   рулар енгізу туралы Z980341_
--------------------------------------------------------------------------
10."Заңды тұлғаларды мем.   Әділетмині, Қазақстан    қаңтар ақпан наурыз
   лекеттік тіркеу туралы"  Республикасының министрі,  
   Қазақстан Республикасы   Бағалы қағаздар жөніндегі
   Президентінің Заң күші   ұлттық комиссия (келісім
   бар Жарлығына өзгерістер бойынша)
   мен толықтырулар енгізу
   туралы Z952198_
--------------------------------------------------------------------------
11.<*> Алынып тасталды - 2000.08.08. N 1218 қаулысымен. P001218_
  --------------------------------------------------------------------------
12.<*>
--------------------------------------------------------------------------
13."Қоршаған ортаны қорғау  Табиғатқорғаумині        ақпан наурыз сәуір
   туралы" Қазақстан Респу.
   бликасының Заңына өзгер.
   істер мен толықтырулар
   енгізу туралы Z970160_
--------------------------------------------------------------------------
14.Қазақстан Республикасы.  Табиғатқорғаумині        ақпан наурыз сәуір
   ның кейбір заң актілер.
   іне өзгерістер мен тол.
   ықтырулар енгізу туралы
   Z970162_
   ("Ерекше қорғалатын та.
   биғи аумақтар туралы"
   Қазақстан Республикасы
   Заңының қабылдануына
   байланысты) 
--------------------------------------------------------------------------
15.Валюталық реттеу мәсе.   Ұлттық банк (келісім     ақпан наурыз сәуір
   лелері бойынша Қазақ.    бойынша), Қаржымині,
   стан Республикасының     Бағалы қағаздар жөніндегі
   кейбір заң актілеріне    ұлттық комиссия (келісім
   өзгерістер мен толық.    бойынша)
   тырулар енгізу туралы 
--------------------------------------------------------------------------
16.Қаржы лизингі туралы     Ұлттық банк (келісім     ақпан наурыз сәуір
                            бойынша), Қаржымині,
                            ЭИСМ, Мемкірісмині
--------------------------------------------------------------------------
17."Банкроттық мәселелері   Мемкірісмині,            ақпан наурыз сәуір
<*>бойынша Қазақстан Рес.   Экономикамині,
   публикасының кейбір өз.  Қаржымині,
   герістер мен толықтыру.  Ауылшармині,
   лар енгізу туралы        Әділетмині
--------------------------------------------------------------------------
18.Астық туралы             Ауылшармині              ақпан наурыз сәуір
--------------------------------------------------------------------------
19.Сауда-өнеркәсіп пала.    МБА                      наурыз сәуір мамыр
   талары және қолөнер
   палаталары туралы 
--------------------------------------------------------------------------
20."Аудиторлық қызмет       Қаржымині                наурыз сәуір мамыр
   туралы" Z980304_
   Қазақстан Республикасының
   Заңына өзгерістер мен
   толықтырулар енгізу туралы    
--------------------------------------------------------------------------
21.Ғылым туралы             БҒМ                      наурыз сәуір мамыр
--------------------------------------------------------------------------
22."Бюджет жүйесі туралы"   Қаржымині,               наурыз сәуір мамыр
   Қазақстан Республика.    Экономикамині,
   сының Заңына өзгерістер  Әділетмині,
   мен толықтырулар енгізу  Қорғанысмині
   туралы Z990357_
--------------------------------------------------------------------------
23.<*>
--------------------------------------------------------------------------
24."Кеден ісі туралы"       Мемкірісмині,            сәуір  мамыр маусым
   Қазақстан Республика.    Қорғанысмині,
   сының Заңына өзгерістер  Қаржымині
   мен толықтырулар енгізу
   туралы Z952368_
--------------------------------------------------------------------------
25.<*> 
--------------------------------------------------------------------------
26.<*> Жол алынып тасталды - 2000.09.27. N 1462 қаулысымен. P001462_
--------------------------------------------------------------------------
27.Сәулет және қала құрылыс.  ЭИСМ                   сәуір  мамыр маусым
   ының негіздері туралы
--------------------------------------------------------------------------
28."Мемлекеттік сатып алу   Мемлекеттік сатып алу    сәуір  мамыр маусым
   туралы" Қазақстан Респу.  жөніндегі агенттігі
   бликасының Заңына өзгер.
   істер мен толықтырулар
   енгізу туралы  Z970163_
   --------------------------------------------------------------------------
29. <*>
--------------------------------------------------------------------------
30.<*>  
--------------------------------------------------------------------------
30-1. Келiсiм-шарт         Қорғанысминi              сәуiр мамыр маусым
<*>   бойынша әскери
      қызмет туралы
--------------------------------------------------------------------------
30-2. Мемлекеттiк           Энергоиндустсаудаминiнiң  сәуiр мамыр маусым
<*>   қорғаныстық           Қорғаныс өнеркәсiбi
      тапсырыс туралы       жөнiндегi комитетi,
                            Қорғанысмині
--------------------------------------------------------------------------
31.<*>
--------------------------------------------------------------------------
32.Бәсекелестік және моно.           МБА              сәуір мамыр маусым
   полистік қызметті шектеу
   туралы
--------------------------------------------------------------------------
32-1. Қазақстан
<*>   Республикасының       Мемкірісмині,             мамыр маусым тамыз
      салық кодексі         Қаржымині   
--------------------------------------------------------------------------
33.<*> Жол алынып тасталды - 2000.09.27. N 1462 қаулысымен. P001462_
--------------------------------------------------------------------------
34.Сақтандыру және сақтан.  Ұлттық банк (келісім      маусым шілде тамыз
   дыру рыногы туралы       бойынша), Қаржымині
--------------------------------------------------------------------------
35.<*> Жол алынып тасталды - 2000.09.27. N 1462 қаулысымен. P001462_
--------------------------------------------------------------------------
35-1 "Халықтың көші-қоны    Көші-қон агенттігі,      маусым шілде тамыз<*>
     туралы" Қазақстан      Еңбекмині, СІМ, ІІМ
     Республикасының Заңына
     өзгерістер мен толық.
     тырулар енгізу туралы
     Z970204_
--------------------------------------------------------------------------
35-2 Босқындар туралы       Көші-қон агенттігі,      маусым шілде тамыз<*>
                            Еңбекмині, СІМ, ІІМ,
                            ҰҚК (келісім бойынша)
--------------------------------------------------------------------------
36.<*> Жол алынып тасталды - 2000.09.27. N 1462 қаулысымен. P001462_
--------------------------------------------------------------------------
37.<*> Жол алынып тасталды - 2000.09.27. N 1462 қаулысымен. P001462_
--------------------------------------------------------------------------
38.<*> - жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.08.17. N 1274 қаулысымен.
                               P001274_
--------------------------------------------------------------------------
39.2001 жылға арналған      Қаржымині,               тамыз тамыз қыркүйек
   республикалық бюджет     Мемкірісмині,
   туралы                   Экономикамині
--------------------------------------------------------------------------
39-1 (алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.10.19. N 1572 қаулысымен.
<*>   P001572_ )
--------------------------------------------------------------------------
40.<*> Жол алынып тасталды - 2000.09.27. N 1462 қаулысымен. P001462_
--------------------------------------------------------------------------
41."Жылжымайтын мүлік ипоте. МБА, Қаржымині         тамыз қыркүйек қазан
   касы туралы" Қазақстан
   Республикасы Президент.
   інің Заң күші бар
   Жарлығына өзгерістер мен
   толықтырулар енгізу
   туралы  U952723_
--------------------------------------------------------------------------
41-1 "Сертификаттау           Энергоиндуст.         тамыз  қыркүйек  қазан
     туралы" Қазақстан        саудамині                              <*>
     Республикасының
     Заңына өзгерістер
     мен толықтырулар
     енгізу туралы Z990434_
--------------------------------------------------------------------------
41-2 "Әскери қызметшiлер      Қорғанысминi          тамыз   қыркүйек қазан
     мен олардың отбасы
     мүшелерiнiң мәртебесi
     және оларды әлеуметтiк
     қорғау туралы" Қазақстан
     Республикасының Заңына
     өзгерiстер мен толықтырулар
     енгiзу туралы <*> Z934000_
  --------------------------------------------------------------------------
42.Автомобиль жолдары        Көліккоммині         қыркүйек  қазан  қараша
   туралы    
--------------------------------------------------------------------------
43."Еңбекті қорғау туралы"   Еңбекмині              қыркүйек қазан қараша
   Қазақстан Республикас.
   ының Заңына өзгерістер
   мен толықтырулар
   енгізу туралы Z933000_
--------------------------------------------------------------------------
43-1 Теңiзде                 Көлiкком-          қыркүйек  қазан  қараша<*>
     саудамен жүзу            минi
     туралы
--------------------------------------------------------------------------
43-2 Темiржол көлiгi         Көлiкком-           қыркүйек  қазан  қараша<*>
      туралы                   минi 
--------------------------------------------------------------------------
44.<*> (Жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.10.30. N 1634 қаулысымен.
       P001634_ )
--------------------------------------------------------------------------
44-1 Баланың құқықтары      Әділетмині              қыркүйек қазан қараша
     туралы
--------------------------------------------------------------------------
44-2 Интегралдық микро.     Әділетмині<*>          қыркүйек қазан қараша<*>
     схема топологияларын
     құқықтық қорғау туралы
--------------------------------------------------------------------------
45.Ақпарат және ақпарат.    Көліккоммині,          қазан қараша желтоқсан
   тандыру туралы           Мәдениетақпаратмині,
                            Энергоиндустсаудамині,
                            Білімғылыммині<*>
--------------------------------------------------------------------------
45-1 Қазақстан              Бағалы                  қазан қараша желтоқсан
<*>  Республикасының        қағаздар
     кейбір заң акті-       жөніндегі
     леріне бағалы          ұлттық
     қағаздар рыногы-       комиссия
     ның және акцио-        (келісім
     нерлік қоғамдар-       бойынша),
     дың мәселелері         Әділетмині
     бойынша өзгеріс-
     тер мен толық-
     тырулар енгізу
     туралы
--------------------------------------------------------------------------
46.Құрылыс жинақ            Ұлттық Банк             қазан қараша желтоқсан
   ақшалары туралы          (келісім бойынша)
--------------------------------------------------------------------------
47.Өнімнің сапасы мен       ЭИСМ                    қазан қараша желтоқсан
   қауіпсіздігі туралы    
--------------------------------------------------------------------------
48."Қазақстан Республика.   Денсаулық сақтау ісі    қазан қараша желтоқсан
   сындағы азаматтардың     жөніндегі агенттігі
   денсаулығын сақтау
   туралы" Z970111_
   Қазақстан Республикасының
   Заңына өзгерістер мен
   толықтырулар енгізу туралы
--------------------------------------------------------------------------
49.Қазақстан Республика.    Әділетмині, Жоғарғы     қазан қараша желтоқсан
   сындағы соттар және      Сот (келісім бойынша)
   судьялардың мәртебесі
   туралы
--------------------------------------------------------------------------
50.Қазақстан Республика.    Бас прокуратура         қазан қараша желтоқсан
   сының прокуратурасы      (келісім бойынша)
   туралы
--------------------------------------------------------------------------
51.<*>
--------------------------------------------------------------------------
52.Қазақстан Республика.    Мемкірісмині            қазан қараша желтоқсан
<*>сының салық полиция
   органдары туралы 
--------------------------------------------------------------------------
53.Қазақстан Республика.    Мемкірісмині            қазан қараша желтоқсан
   сының кеден қызметі
   органдары туралы
--------------------------------------------------------------------------
54.Қазақстан Республика.    ІІМ                     қазан қараша желтоқсан
   сының ішкі істер
   органдары туралы 
--------------------------------------------------------------------------
55<*>
---------------------------------------------------------------------------
56.<*> (Жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2000.12.29. N 1944 қаулысымен.
       P001944_ )

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады