Мемлекеттік мүлікті жекешелендірудің және басқарудың тиімділігін арттырудың 1999-2000 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2000 жылға арналған шаралар жоспарын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 31 наурыз N 482

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998-2000 жылдарға арналған іс-қимыл жоспарын орындау үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 11 шілдедегі N 656 P980656_ қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасы Үкіметінің Экономикалық тұрақтылықты нығайту жөніндегі меморандумына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік мүлікті жекешелендірудің және басқарудың тиімділігін арттырудың 1999-2000 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2000 жылға арналған шаралар жоспары бекітілсін.
      2. "Мемлекеттік мүлікті жекешелендірудің және басқарудың тиімділігін арттырудың 1999-2000 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 1 маусымдағы N 683 P990683_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., N 25, 234-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      1-тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
 

     Қазақстан Республикасы

     Премьер-Министрінің

     бірінші орынбасары                                                Қазақстан Республикасы                                                Үкіметінің 2000 жылғы

                                                N 482 қаулысымен

                                                бекітілген 
 
          Мемлекеттік мүлікті жекешелендірудің және басқарудың

 

         тиімділігін арттырудың 1999-2000 жылдарға арналған

       бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2000 жылға арналған

                          шаралар жоспары

__________________________________________________________________________

N                  Шаралар            Орындаушы    Мерзімдері  Аяқталу

р/с                                                             нысаны

__________________________________________________________________________

     2-бөлім бойынша

__________________________________________________________________________

1.


Алынып тасталды - 2000.08.08. N 1218 қаулысымен.


P001218_
 


__________________________________________________________________________

2.


Алынып тасталды - 2000.08.08. N 1218 қаулысымен.


P001218_
 


__________________________________________________________________________

3. Денсаулық сақтау ұйымдарын   Қазақстан Респуб. 2000 жылдың   Үкімет

   жекешелендіру ережесін әзір. ликасының Денсау. бірінші тоқ.  қаулысы

   леу                          лық сақтау ісі    саны

                                жөніндегі агент.

                                тігі, ҚарМ

__________________________________________________________________________

4. Жекшелендіру объектілерін    ҚарМ ММ және ЖК   2000 жылдың    Үкімет

   сатудың ережесін әзірлеу                       бірінші тоқса. қаулысы

                                                  ны

__________________________________________________________________________

5. Республикалық мемлекеттік    ҚарМ ММ және ЖК   2000 жылдың    Үкімет

   кәсіпорындардың шаруашылық                     төртінші тоқса. қаулысы

   иелігіндегі немесе жедел                       ны   басқаруындағы мүлікті, оның

   ішінде жекешелендіруге жат.

   пайтын мемлекеттік меншік

   объектілерін мүліктік жалға

   берудің ережесін әзірлеу  

__________________________________________________________________________

6. Мемлекеттік кәсіпорындарға   ҚарМ              2000 жылдың    ҚарМ

   және мемлекеттік мекемелерге                   үшінші тоқсаны бұйрығы

   бекітілген мүлікті есептен

   шығарудың,тәртібі туралы нұс.

   қаулық әзірлеу__________________________________________________________________________

      3-бөлім бойынша    

__________________________________________________________________________

7. Мемлекеттік кәсіпорындар     Қаржы министрлігі, 2000 жылдың   ҚарМ  

   дың қызметіне талдау жүр.    министрліктер,     төртінші      бұйрығы

   гізу ережелерін әзірлеу      агенттіктер        тоқсаны         және бекіту                  ликасы Президен.

                                тінің Іс Басқар.

                                масы (келісім   

                                бойынша)        __________________________________________________________________________

7-1 Мемлекеттiк                 Салалық           Мемлекеттiк    ҚарМ-ге

    кәсiпорындар-               министр-          кәсiпорын-     ақпарат

    дың қызметiне               лiктер,           дардың            талдау                      агенттiк-         қызметiне

    жүргiзудiң                  тер,              талдау

    бекiтiлген                  облыстар          жүргiзу

    ережелерiне                 әкiмдерi          ережелерi

    сәйкес                      түскен-

    мемлекеттiк                 нен

    кәсiпорындар-               бастап,

    дың қызметiне               тоқсанның

    талдау жүргiзу              iшiнде           

___________________________________________________________________________

8. Қазақстан Республикасының    Министрліктер,   2000 жылдың     Түгендеу

   шетелдердегі мемлекеттік     агенттіктер, Қа. үшінші тоқсаны  актілері,

   мүлкіне түгендеуді жүзеге    зақстан Респуб.                  ҚарМ-не

   асыру                        ликасы Президен.                 ақпарат  

                                тінің Іс Басқар.

                                масы (келісім   

                                бойынша)    

__________________________________________________________________________

9.__________________________________________________________________________

10. Республикалық бюджет есебі. БҒМ, Қазақстан   2000 жылдың     Үкіметке 

    нен ұсталатын объектілерді  Республикасының  екінші тоқсаны  есеп беру

    қоса алғанда, республикалық Денсаулық сақтау

    меншіктегі және/немесе мем. жөніндегі агент.

    лекеттік кәсіпорындардың,   тігі, салалық

    мекемелердің меншігіндегі   министрліктер,

    және шаруашылық иелігінде   ведомстволар

    (жедел басқаруында), сон.

    дай-ақ акционерлік қоғамдар.

    дың және мемлекеттің қаты.

    суымен шаруашылық серіктес.

    тіктерінің балансындағы

    әлеуметтік сала объектілерін

    түгендеуді аяқтау         

__________________________________________________________________________

     4-бөлім бойынша

__________________________________________________________________________

11.  Жарғылық                   ҚарМ,            2000          Қаржы

     капиталында                салалық          жылдың        министрлi-

     мемлекеттiң                министрлiк-      төртiншi      гiнiң

     қатысы бар                 тер,             тоқсаны       бұйрығы

     мемлекеттік                облыстардың,                       емес заңды                 Астана және

     тұлғалардың                Алматы

     қызметi                    қалаларының

     тиiмділiгiнiң              әкімдерi

     негiзгі

     көрсеткiштерiн

     анықтаудың

     ережелерiн

     әзiрлеу және

     бекiту                                         

__________________________________________________________________________

12. Акциялардың мемлекеттік     МКМ, салалық минис. Тоқсан сайын  Үкіметке

    пакеттеріне және шаруашы.   трліктер, ҚарМ                   есеп беру

    лық серіктестіктеріндегі

    қатысудың мемлекеттік

    үлестеріне таза кірістердің

    тиісті бөлігіне, мемлекеттік

    кәсіпорындардың таза кірісінің

    бөлігіне дивидентердің

    есептелуін және аударылуын

    бақылауды жүзеге асыру__________________________________________________________________________

13. Ұлттық                      Салалық             2000         Yкiмет

    компанияларды               министрлiк-         жылдың       қаулысы

    дамытудың                   тер, ұлттық         төртiншi        2001-2005                   компаниялар,        тоқсаны

    жылдарға                    Экономика

    арналған                    министрлігі

    жоспарларын

    әзiрлеу                                        

__________________________________________________________________________

14. Республикалық мемлекеттік   ҚарМ ММ және ЖК,   Жыл ішінде     Үкіметке

    меншік объектілерінің сатып ҚарМ Қаржы бақылау                есеп беру

    алушылармен және сенімді    комитеті    басқарушылармен (концес.

    сионерлермен, жалға алушы.

    лармен) келісімшарттық мін.

    деттемелердің орындалуына

    тексеруді жүзеге асыру

    (аяқталмаған келісімшарттар

    бойынша)  

__________________________________________________________________________

15. Мемлекеттік мүлікті басқару. ҚарМ ММ және ЖК, 2000 жылдың     Үкімет 

    дың және жекешелендірудің    Министрліктер,   төртінші тоқса. қаулысы

    2001-2002 жылдарға арналған  агенттіктер,     ны

    бағдарламасын және осы бағ.     дарламаны іске асыру жөнін. 

    дегі тиісті шаралар жоспарын

    әзірлеу     

__________________________________________________________________________

16. "Ұлттық компаниялардың"      Салалық министр. 2000 жылдың    Үкіметке

    әкімшілік шығыстарының сме.  ліктер, ҚарМ ММ  төртінші тоқ.  есеп беру

    таларын қоса алғанда, 2001   және ЖК          саны

    жылға арналған бизнес-жос.

    парлар мен бюджеттерді қарау

    және бекіту  

__________________________________________________________________________

17. "Ұлттық компаниялар" санаты. Қазақстан Респуб.  Жыл ішінде  Үкіметке

    на жатқызылған ұйымдар үшін  ликасының Энерге.              ақпарат

    сыртқы аудиторияларды айқын. тика, индустрия

    дау                          және сауда минис.

                                 трлігі (ЭИСМ),

                                 Қазақстан Респуб.

                                 ликасының Көлік

                                 және коммуникация.

                                 лар министрлігі

                                 (ККМ), Қазақстан

                                 Республикасының

                                 Ауыл шаруашылығы

                                 министрлігі (АШМ),

                                 Қазақстан Респуб.

                                 ликасының Туризм

                                 және спорт жөнін.

                                 дегі агенттігі         

__________________________________________________________________________

18. "Ұлттық компаниялардың"      Салалық министр. 2000 жылдың     Үкіметке

    олардың бағалы қағаздарын    ліктер, агент.   үшінші тоқсаны  ақпарат 

    "Қазақстанның қор биржасы"   тіктер, БҚҰК, 

    ЖАҚ-ның ресми тізіміне енгі. ҚарМ

    зу үшін қажетті барлық рәс.

    імдерді орындауын қамтамасыз

    ету

__________________________________________________________________________

     5-бөлім бойынша    

__________________________________________________________________________

19. Жекешелендіру және коммунал.  Облыстардың,    2000 жылдың     Әкімдер.

    дық меншікті басқарудың тиім. Астана және     екінші          дің ше.

    ділігін арттыру бағдарлама.   Алматы қала.    тоқсаны         шімдері,

    сын әзірлеу және қабылдау     ларының                         Үкіметке

                                  әкімдері                        ақпарат

                                  (ҚарМ ММ және

                                  ЖК келісімі.

                                  мен)    

__________________________________________________________________________

20. "Көгілдер фишкаларды" сату    ҚарМ ММ және    Жыл ішінде      Үкіметке

    және тиісті конкурстар өт.    ЖК                              есептер

    кізу жөніндегі шараларды                                      беру

    жүзеге асыру    

__________________________________________________________________________

21. 2000-2001 жылдары жекешелен.  ҚарМ ММ және     2000 жылдың    Үкімет

    діруге жатпайтын мемлекеттік  ЖК               бірінші        қаулысы

    меншік объектілерінің тізбе.  салалық министр. тоқсаны

    сін анықтау                   ліктер, агент.

                                  тіктер

__________________________________________________________________________

22. 2000 жылы акционерлік қоғам.  БҒМ, салалық     2000 жылдың    Үкімет

    дарға алдын ала қайта құрыла  министрліктер,   екінші         қаулысы

    отырып, жекешелендіруге жата. ҚарМ ММ және ЖК  тоқсаны

    тын жоғары оқу орындары мен

    ғылыми-техникалық сала ұйым.

    дарының тізбесін айқындау    

__________________________________________________________________________

23. Эмиссиялар проспектісін тір.   Салалық         Жыл ішінде    Материал.

    кеуді қоса алғанда, мемлекет.  министрліктер,                дарды

    тің қатысуымен жекешелендіру.  агенттіктер                   ҚарМ ММ

    ге жататын заңды тұлғаларды                                  және ЖК-не

    сату алдындағы дайындықты                                    ұсыну

    қамтамасыз ету, барлық құрыл.

    тайшы құжаттардың болуы және

    заңдарға сәйкестігі, салық

    комитеттері растаған қаржылық

    құжаттардың болуы, объектілер.

    дің сараптамасы мен құнының

    бағалануынан басқа объектілерді

    жекешелендіру түрлері мен мер.

    зімдері жөніндегі ұсыныс__________________________________________________________________________

     6-бөлім бойынша    

__________________________________________________________________________

24.__________________________________________________________________________

    ЕСКЕРТУ. Қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2000.10.27. N 1614           

             қаулысымен. 


P001614_
     Оқығандар:

    Қобдалиева Н.М.

    Орынбекова Д.К.    

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады