Шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 1999-2000 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі 2000 жылға арналған негізгі іс-шараларды бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 20 маусымдағы N 923 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 сәуірдегі N 381 Қаулысымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.23  N 381 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 4189  U984189_ Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 1999-2000 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қоса беріліп отырған шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 1999-2000 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі 2000 жылға арналған негізгі іс-шаралар (бұдан әрі - Іс-шаралар) бекітілсін. 
      2. Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары Іс-шаралардың тиісті дәрежеде және уақытылы орындалуын қамтамасыз етсін.
      3. Іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі бақылау мен үйлестіру Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті қолдау жөніндегі агенттігіне жүктелсін.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                            Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметінің
                                           2000 жылғы 20 маусымдағы
                                               N 923 қаулысымен
                                                  бекітілген

  Шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 1999-2000 жылдарға
   арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі
              2000 жылға арналған негізгі іс-шаралар

-------------------------------------------------------------------
р/с!     Атауы        ! Аяқтау нысаны    !Орындалуы үшін!  Орындау
N !                  !(орындау жөніндегі!  жауаптылар  !  мерзімі
   !                  !     шаралар)     !              !
-------------------------------------------------------------------
1 !         2        !        3         !       4      !     5
-------------------------------------------------------------------

                      1. Қаржылық-несиелік қолдау  

1  Шағын кәсіпкерлік   Үкіметтің қаулысы  Монополиябизнес. ІІ тоқсан
   субъектілерінен                        агенттігі, Қаржы.
   тауарларды, жұмыстарды                 мині, Мемсатыпалу
   және қызмет                            агенттігі, "Шағын
   көрсетулерді                           кәсіпкерлікті
   мемлекеттік сатып                      дамыту қоры" ЖАҚ
   алуларды жүргізудің 
   тәртібін бекіту

2  Заем қаражаттарын   Үкіметке ақпарат   Монополиябизнес.   Жылына
   тиімді пайдаланудың                    агенттігі, "Шағын   2 рет
   негізінде шағын                        кәсіпкерлікті да.
   бизнес саласында                       мыту қоры" ЖАҚ,
   несиелік қызметті                      Ұлттық Банк (келі.
   жандандыру                             сім бойынша), "Қа.
                                          зақстан Эксимбанкі"
                                          ЖАҚ (келісім 
                                          бойынша), Қаржымині

3  Шағын бизнестің     Семинарлар         Инвестагенттік,    Ұдайы
   инвестициялық                          "Шағын кәсіпкерлікті
   мүмкіндіктері туралы                   дамыту қоры" ЖАҚ
   ақпараттық-түсіндіру 
    жұмысы

4  Коммуналдық меншік  Үкіметтің қаулысы  Монополиябизнес. ІІ тоқсан
   объектілерін шағын                     агенттігі, Қаржы.
   кәсіпкерлік                            мині, Әділетмині
   субъектілерін несиелеу 
   кезінде кепілді 
   қамтамасыз ету ретінде 
   пайдаланудың үлгі 
   ережесін әзірлеу

                  2. Өндірістік және инновациялық қолдау

5  Республикалық және   Монополиябизнес.  Облыстардың және   Тоқсан
   коммуналдық меншікке  агенттігіне ақ.  Астана мен Алматы  сайын
   жататын бос тұрған    парат            қалаларының
   объектілерге,                          әкімдері
   аяқталмаған 
   құрылыстарға тоқсан 
   сайын түгендеу 
   жүргізу және 
   белгіленген тәртіппен 
   оларды өндіріс, 
   қызмет көрсету 
   пункттерін ашу 
   шартымен, кейіннен 
   меншігіне беру 
   арқылы шағын 
   кәсіпкерлік 
   субъектілеріне сенімді 
   басқаруға беруді 
   ұйымдастыру

6  Қазақстанда қолөнер. Үкіметтің қаулысы Монополиябизнес.  ІІ тоқсан

    шілікті дамытудың                          агенттігі

    тұжырымдамасын әзірлеу 

    және Үкіметтің 

    қарауына енгізу     

7   Шағын бизнесті         Статагенттігінің    Статагенттігі,     ІІ тоқсан

    дамытудың негізгі          қаулысы         Мемкірісмині

    көрсеткіштерін 

    қадағалап отыру үшін 

    есеп берудің 2001 

    жылға арналған 

    нысандарын әзірлеу 

    және бекіту

8   Шағын бизнес             Стандарттау      ЭИСМ-нің Стандарт.  ІІ тоқсан

    субъектілерінің          жөніндегі        тау, метрология

    өнімдерін (жұмыстарын,   нормативтік      және сертификаттау

    қызмет көрсетулерін)     құжат            жөніндегі комитеті,

    сертификаттау бойынша                     Қазақстан кәсіпкер.

    рәсімдерді оңайлату                       лерінің форумы

    жөніндегі мемлекеттік                     (келісім бойынша)

    стандартқа өзгерістер 

    енгізу     

9   Мемлекеттік сатып алу   Үкіметтің қаулысы  Монополиябизнес.   ІІ тоқсан

    шағын кәсіпкерлік                          агенттігі, Мем.

    субъектілерінен жүзеге                     сатыпалуагенттігі

    асырылатын тауарлар 

    (жұмыстар, қызмет 

    көрсетулер) түрлерінің 

    және олардың 

    көлемдерінің 

    номенклатурасын бекіту     

                            3. Инфрақұрылымдарды дамыту     

      10  Шағын кәсіпорындар     Жәрмеңкелер,       Облыстардың және    Жыл бойы

    өнімдерінің тұрақты    көрмелер           Астана мен Алматы

    жұмыс істейтін                            қалаларының әкім.

    көрме-жәрмеңкелері                        дері, Қазақстан

    мен ұжымдық стендтерін                    кәсіпкерлері форумы.

    ұйымдастыру                               ның кеңесі (келісім 

                                              бойынша)

11  Шағын кәсіпкерлікті 

    қолдау үшін жаңа 

    құрылымдар құру 

    жөнінде ұсыныстар 

    әзірлеу:     

а)  Республикалық          Мемлекеттік тіркеу  Монополиябизнес.   IV тоқсан

    ақпараттық-көрмелік      туралы куәлік     агенттігі, облыс.

    орталық                                    тардың және Астана 

                                               мен Алматы 

                                               қалаларының әкім.

                                               дері, Қазақстан             

                                               кәсіпкерлері фору.

                                               мының кеңесі 

                                               (келісім бойынша),          

                                               Сауда-өнеркәсіп 

                                               палатасы (келісім 

                                               бойынша), Қаржымині

б)  Оқу-консультациялық    Үкіметтің қаулысы   Монополиябизнес.   IV тоқсан

    кешендері бар шағын                        агенттігі

    кәсіпкерліктің 

    проблемалары жөніндегі 

    ғылыми-зерттеу орталығы     

12  Көркем шығармалардың,    Аукцион, көрме    МАҚМ Мәдениет      IV тоқсан

    халықтық кәсіпшілік                        комитеті, шығарма.

    бұйымдарының және                          шылық одақтар

    зергерлік бұйымдардың                      (келісім бойынша)

    аукционын ұйымдастыру     

13  Мемлекеттік органдар.  Қазақстан Респуб.   Бас прокуратура      Жылына

    дың ақылы қызмет       ликасының Прези.    (келісім бойынша),   2 рет

    көрсетудің ережелерін  дентіне баяндау     Монополиябизнес. 

    сақтауы жөнінде                            агенттігі

    тексерулер жүргізу

                      4. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру

      14  Қазақстан Республика.  Қазақстан Респуб.   Мемкірісмині,     ІІІ тоқсан

    сының Салық кодексінде касы Салық кодек.   Қаржымині

    экономиканың нақты     сінің жобасы

    секторында шағын 

    кәсіпкерлікті дамытуды 

    ынталандыратын 

    қағидаттарды бекіту

15  УНИДРУА-ның 1989          Заң жобасы       Сыртқыісмині      ІІІ тоқсан

    жылғы "Лизинг туралы" 

    Дүниежүзілік Оттава 

    конвенциясына қосылу     

                    5. Кадрлық және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету

      16  Кәсіпкерлердің           Кеңес өткізу     Монополиябизнес.     Жылына

    қоғамдық ұйымдарының                      агенттігі             2 рет

    Үкімет мүшелерімен 

    "Дөңгелек үстел" 

    нысанындағы кездесуін 

    ұйымдастыру

17  Шағын кәсіпкерлік      Бұқаралық ақпарат  Мәдениетақпарат.      Ұдайы

    жөнінде нормашығар.      құралдарында     мині, Монополия.  

    машылық қызмет             жариялау       бизнесагенттігі

    туралы түсіндіру 

    жұмысын жүргізу     

18  Шағын кәсіпкерліктің      Жинақ шығару    "Шағын кәсіпкер.     Жыл бойы

    мәселелерін реттейтін                     лікті дамыту 

    заңнамалық кесімдерді                     қоры" ЖАҚ

    жүйелендіру     

19  Жұмыссыздарды, оның    Монополиябизнес.   Еңбекәлеуметмині    Жартыжыл.

    ішінде кәсіпкерлік     агенттігі ақпарат                      дықтың

    негіздеріне оқытуды                                           қорытын. 

    және қайта оқытуды                                            дылары

    жүргізу                                                       бойынша 

                               6. Аймақтық даму     

      20  Шағын кәсіпкерлікті    Үкіметке есеп       Монополиябизнес.    Тоқсан  

    дамыту жөніндегі                           агенттігі, облыс.    сайын

    аймақтық бағдарла.                         тардың және Астана 

    маларды сапалы іске                        мен Алматы 

    асыруды қамтамасыз                         қалаларының әкім. 

    ету                                        дері

21  Аймақтардағы неғұрлым  Әкімдердің шешімі   "Шағын кәсіпкер.     Ұдайы

    маңызды жобалар                            лікті дамыту қоры"

    бойынша деректердің                        ЖАҚ, облыстардың

    банкін толықтыру                           және Астана мен

    жөніндегі жұмысты                          Алматы қалаларының

    жалғастыру                                 әкімдері, Монополия.      

                                               бизнесагенттігі

22 Облыстар, Астана және  Үкіметке есеп   Монополиябизнес.   Тоқсан
   Алматы қалалары                        агенттігі, облыс.  сайын
   бойынша шағын                          тардың, Астана
   кәсіпкерлікті                          және Алматы қалала.
   дамытудың жай-күйінің                  рының әкімдері
   мониторингі
-------------------------------------------------------------------

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады