Қазақстан Республикасы Мемлекеттік кіріс министрлігінің Акцизделетін өнімдер өндірісі мен айналымын мемлекеттік бақылау жөніндегі комитетінің мәселелері

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2000 жылғы 28 қараша N 1773 Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.01.22. N 72 қаулысымен.

     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
     1. Қоса беріліп отырған:
     1) <*>
     2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.
     Ескерту. 1)-тармақшаның күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.09.06. N 981 қаулысымен.
     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің         
2000 жылғы 28 қарашадағы   
N 1773 қаулысымен       
бекітілген          

     Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне
                       енгiзiлетiн өзгерiстер

      1. "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 25 ақпандағы N 173 қаулысына :
      1-тармақтың 7) және 8) тармақшаларының күшi жойылды деп танылсын.
      2. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N 2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Лицензиялауға жататын қызметтiң түрлерiне лицензиялар беруге өкiлеттiк берiлген мемлекеттiк органдардың (лицензиарлардың) тiзбесiнде:
      реттiк нөмiрi 34-жолдың 2-бағанындағы "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Алкоголь өнiмiн өндiрудi және оның айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетi" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Мемлекеттiк кiрiс министрлiгiнiң Акцизделетiн өнiмдер өндiрiсi мен айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi комитетi" деген сөздермен ауыстырылсын.
      3. "Қазақстан Республикасында этил спиртi мен алкогольдi өнiмдер (сырадан басқа) импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 маусымдағы N 1031 қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 29, 263-құжат):
      3-тармақтың екiншi абзацында "Алкогольдi" деген сөз "Акцизделетiн" деген сөзбен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында этил спиртi мен алкогольдi өнiмнiң (сырадан басқа) импортын лицензиялаудың тәртiбiнде:
      3-тармақтың екінші абзацында "Алкогольдi" деген сөз "Акцизделетiн" деген сөзбен ауыстырылсын;
      көрсетiлген Тәртiпке 1 және 2-қосымшаларда 20-тармақта "Алкогольдi" деген сөз "Акцизделетiн" деген сөзбен ауыстырылсын.
      4. "Қазақстан Республикасында тауарлардың (жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) экспорты мен импортын лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 30 маусымдағы N 1037 қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 29, 266-құжат):
      4-тармақта "министрлiгiнiң" деген сөзден кейiнгi "Алкогольдi" деген сөз "Акцизделетін" деген сөзбен ауыстырылсын;
      көрсетiлген қаулының 5-қосымшасында:    
"Сусындарды өндiру       2106 90 200    Мемкiрiсминiнiң
кезiнде пайдаланылатын                  Алкогольдi өнiмдердiң
хош иiстi заттардың                     өндiрiсi мен айналымын
негiзiндегi өнiмдерден                  мемлекеттiк бақылау
басқа, құрамдас                         жөнiндегi комитетi"
спирттiк жартылай                       деген жолда:
фабрикаттар

     3-бағанда "Алкогольдi" деген сөз "Акцизделетiн" деген сөзбен ауыстырылсын.

 

Вопросы Комитета по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2000 года N 1773. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 22 января 2003 г. N 72

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) (Подпункт 1) пункта 1 утратил силу - постановлением Правительства РК от 6 сентября 2002 г. N 981 P020981_ )
      2) изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

                                                       Утверждены
                                             постановлением Правительства
                                                 Республики Казахстан
                                            от 28 ноября 2000 года N 1773

               Изменения, которые вносятся в некоторые решения
                    Правительства Республики Казахстан

      1. В постановление Правительства Республики Казахстан от 25 февраля 1999 года N 173 P990173_  "Вопросы Министерства государственных доходов Республики Казахстан":
      подпункты 7) и 8) пункта 1 признать утратившими силу.
      2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894 P951894_  "О реализации постановления Президента Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201" (САПП Республики Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515):
      в Перечне государственных органов (лицензиаров), уполномоченных выдавать лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию, утвержденном указанным постановлением:
      в строке, порядковый номер 34, в графе 2 слова "Комитет по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан" заменить словами "Комитет по государственному контролю над производством и оборотом подакцизной продукции Министерства государственных доходов Республики Казахстан".
      3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 1997 года N 1031 P971031_  "О лицензировании импорта этилового спирта и алкогольной продукции (кроме пива) в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 29, ст. 263):
      в абзаце втором пункта 3 после слова "оборотом" слово "алкогольной" заменить словом "подакцизной";
      в Правилах лицензирования импорта этилового спирта и алкогольной продукции (кроме пива) в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
      в абзаце втором пункта 3 слово "алкогольной" заменить словом "подакцизной";
      в приложениях 1 и 2 к указанным Правилам, в пункте 20 слово "алкогольной" заменить словом "подакцизной".
      4. В постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 1997 года N 1037  P971037_   "О лицензировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 29, ст. 266):
      в пункте 4 после слова "оборотом" слово "алкогольной" заменить словом "подакцизной";
      в приложении 5 к указанному постановлению:
      в строке:
"Составные спиртовые          2106 90 200   Комитет по государственному
полуфабрикаты, кроме                        контролю над производством
продуктов на основе душистых                и оборотом алкогольной
веществ, используемые при                   продукции Мингосдоходов
производстве напитков                                                ";

      в графе 3 слово "алкогольной" заменить словом "подакцизной".