Ел Президентінің 2000 жылғы 24 қазандағы Қазақстан халқына "Еркін, тиімді және қауіпсіз қоғамға" Жолдауында қойылған міндеттерді іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 8 желтоқсан N 1826. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001.11.28 N 1532 қаулысымен. ~P011532

      Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 24 қазанда Қазақстан Республикасының Парламенті палаталарының бірлескен отырысында айтылған Қазақстан халқына Жолдауынан туындайтын тапсырмаларын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған ел Президентінің 2000 жылғы 24 қазандағы Қазақстан халқына "Еркін, тиімді және қауіпсіз қоғамға" Жолдауында қойылған міндеттерді іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының басшылары Жоспарда айқындалған іс-шаралардың іс жүзінде асырылуын қамтамасыз етсін және олардың орындалуы жөніндегі есепті тоқсаннан кейінгі айдың 3-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Экономика министрлігіне ақпарат ұсынсын.
      3. Қазақстан Республикасының Экономика министрлігі Жоспардағы

 

тапсырмалардың орындалуы туралы жиынтық ақпаратты Қазақстан

Республикасының Үкіметіне есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күнінен

кешіктірмей ұсынсын.

     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары Е.Ә.Өтембаевқа жүктелсін.

     5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі


                                      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                         2000 жылғы 8 желтоқсандағы

                                          N 1826 қаулысымен

                                                 бекітілген


     Ел Президентінің 2000 жылғы 24 қазандағы Қазақстан халқына

     "Еркін, тиімді және қауіпсіз қоғамға" жолдауында қойылған

        міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары


          №І. Елдің экономикалық даму перспективалары

_________________________________________________________________________

            Іс-шара               ! Аяқтау нысаны!Орындалуына   !Орындалу

                                  !              !жауаптылар    !мерзімі

_________________________________________________________________________

               1                          2             3            4

_________________________________________________________________________

1.1. Макроэкономикалық және қаржы тұрақтылығын сақтау

_________________________________________________________________________

1.1.1. 2000 жылдан бастап бюджет   "2002 жылға    ҚарМ, ЭкМ      2001 ж.

       тапшылығы мөлшерін ЖІӨ-ің   арналған рес.                 қыркүйек

       бір жарым пайызынан асыр.   публикалық                  

       май шектеу                  бюджет туралы"

                                   Қазақстан

                                   Республикасы

                                   Заңының

                                   жобасы

_________________________________________________________________________

1.1.2. Мемлекеттік органдардың     Нормативтік    МКА (келісім   2000 ж.

       құрылымын оңтайландыруды    құқықтық       бойынша)       желтоқсан

       қамтамасыз ету              кесімдердің      

                                   жобалары

_________________________________________________________________________

1.1.3. Қазақстан Республикасының   Қазақстан      ЭкМ, Ұлттық.   2000 ж.

       әлеуметтік-экономикалық     Республикасы.  банк (келісім  желтоқсан

       дамуының 2001-2005 жылдар.  ның Үкіметі    бойынша,      

       ға арналған индикативтік    қаулысының     СЖА (келісім

       жоспарын әзірлеу            жобасы         бойынша),

                                                  орталық атқа.

                                                  рушы органдар,

                                                  ұлттық компа.

                                                  ниялар (келі.

                                                  сім бойынша),

                                                  облыстардың,

                                                  Астана және

                                                  Алматы

                                                  қалаларының

                                                  әкімдері

_________________________________________________________________________

1.1.4. Ұлттық қордың активтерін    Қазақстан      Ұлттықбанк     Жыл сайын,

       басқару жөнінде тиімді      Республикасы.  (келісім       маусым  

       саясат жүргізу              ның            бойынша),     

                                   Президентіне   ҚарМ         

                                   есеп                             

_________________________________________________________________________

1.1.5. Негізгі экспорттаушылар.    Қазақстан      МКМ, ЭИСМ      Тоқсан

       мәмілелеріне мониторинг     Республикасы.                 сайын    

       жүргізу және экспортқа      ның Үкіметіне                

       сату кезінде трансферттік   есеп                        

       бағалардың қолданылуын                              

       бақылау                                                  

_________________________________________________________________________

1.1.6. Жер қойнауын пайдаланушы.   Қазақстан      МКМ, ҚарМ      2001 ж.

       лардың жоғары пайдаға са.   Республикасы.                 желтоқсан

       лық төлеуін бақылауды       ның Үкіметіне                

       күшейту                     ақпарат                     

_________________________________________________________________________

1.1.7. Ұзақ мерзімді жеңілдікті    Қазақстан      ҚарМ           2001- 

       заемдар тарту жолымен       Республикасы.                 2003 жж.

       несие капиталы сыртқы       ның Үкіметі.                  желтоқсан

       рыногында үкіметтік         не есеп                     

       қарыз алуды жүзеге асыру                             

_________________________________________________________________________

1.1.8. Несие капиталының ішкі      Қазақстан      ҚарМ, Ұлттық.  Тұрақты

       рыногында, соның ішінде     Республикасы.  банк (келісім  капитал  

       тұрғын халықтың жинақтарын  ның Үкіметі    бойынша)       рынокта.

       тарту жолымен үкіметтік     қаулыларының                  рындағы

       қарыз алу құралдарын        жобалары                      жағдайға

       кеңейту және жетілдіру                                    қарай

_________________________________________________________________________

1.1.9. Экспорттық-импорттық ба.    Қазақстан      МКМ, ҚарМ,     2001 ж.

       қылаудың тиімділігіне       Республикасы.  ЭкМ, ЭИСМ,     қаңтар   

       талдау жүргізу және оны     ның Үкіметі.   Ұлттықбанк    

       жетілдіру жөнінде ұсыныс.   не ұсыныс.     (келісім

       тар дайындау                тар            бойынша)

________________________________________________________________________

1.2. Нақты секторды одан әрі дамыту

_________________________________________________________________________

1.2.1. 2010 жылға дейін индустрия  Қазақстан      ЭИСМ, СЖА      2002 ж.

       стратегиясын әзірлеу        Республикасы.  (келісім       желтоқсан

                                   ның Президенті бойынша),     

                                   Жарлығының     ЭкМ    

                                   жобасы       

_________________________________________________________________________

1.2.2. Экономикада монополияны     Қазақстан      МБА            Тоқсан

       болдырмау, монополияланған  Республикасы.                 сайын    

       тауар рыноктарында бәсе.    ның Үкіметі.                 

       келестікті дамыту үшін      не есеп                

       жағдайлар жасау, жаңа                              

       шаруашылық субъектілерінің

       рыноктарға шығуы үшін   

       кедергілерді азайту, теріс

       пиғылды бәсекелестікті

       аластату және монополиялық

       қызметті шектеу жөніндегі

       жұмысты жалғастыру

_________________________________________________________________________

1.2.3. Тарифтік реттеудің тиім.    Қазақстан      МБА            2001-    

       ділігін одан әрі арттыру    Республикасы.                 2002 ж.  

       үшін инвестициялық бағ.     ның Үкіметі.                  қаңтар,

       дарламаларды, табиғи        не есеп                       маусым

       монополия субъектілерін                             

       техникалық қайта жарақ.

       тандыру және жаңғырту

       бағдарламаларын талдау

_________________________________________________________________________

1.2.4. Сыртқы рынокта бәсекеле.    Қазақстан      ЭИСМ           2001 ж.

       суге қабілетті құрылыс      Республикасы.                 желтоқсан

       өнімін шығару бойынша       ның Үкіметі.                 

       жоғары технологиялық        қаулысының               

       желілер енгізу жөнінде      жобасы                 

       2002-2010 жылдарға

       арналған бағдарлама

       әзірлеу

_________________________________________________________________________

1.2.5. Қазақстанның Батыс айма.    Қазақстан      ЭИСМ, Батыс    2001 ж.

       ғында құрылыс материал.     Республикасы.  Қазақстан,     қыркүйек 

       дары, бұйымдары мен құ.     ның Үкіметі.   Атырау,       

       растырмалары өнеркәсібін    қаулысының     Ақтөбе, Маң.

       дамытудың 2002-2005 жыл.    жобасы         ғыстау облыс.

       дарға арналған бағдарла.                   тарының

       масын әзірлеу                              әкімдері

_________________________________________________________________________

1.2.6. Электр қуатының көтерме     Нормативтік    ЭИСМ           2001 ж.

       рыногын одан әрі жетіл.     құқықтық                      маусым   

       діру және дамыту жөнінде    кесімдердің                  

       нормативтік база әзірлеу    жобалары              

_________________________________________________________________________

1.2.7. Қазақстан Республикасының   Қазақстан      ЭИСМ           2001 ж.

       көмір өндіру ұйымдарында    Республикасы.                 желтоқсан

       көмір өндіруді тұрақтандыру ның Үкіметі.                 

       және одан әрі арттыру жө.   не есеп                 

       нінде шаралар қабылдау                             

_________________________________________________________________________

1.2.8. 2001-2005 жылдарға мұнай-   Қазақстан      ЭИСМ           2001 ж.

       газ машина жасауды дамыту   Республикасы.                 қаңтар   

       жөнінде ұсыныстар әзірлеу   ның Үкіметі.                 

                                   не ұсыныстар              

_________________________________________________________________________

1.2.9. Металлургия өндірісінде     Қазақстан      ЭИСМ           2001 ж.

       үшінші, төртінші және       Республикасы.                 бастап   

       бесінші қайта бөлісті       ның Үкіметі.                  маусым,

       ұйымдастыруда тұрақты       не есеп                       желтоқсан

       ілгерілеуді қамтамасыз                             

       ету жөнінде шаралар жүйе.

       сін әзірлеу

_________________________________________________________________________

1.2.10. Химия және фосфор кіші     Қазақстан      ЭИСМ,          2001 ж.

        саласы ұйымдарында өн.     Республикасы.  облыстардың    маусым,  

        дірісті тұрақтандыру       ның Үкіметі.   әкімдері       желтоқсан

        және көлемін арттыру жө.   не есеп                    

        нінде шаралар қабылдау                            

        ("ПХЗ" ААҚ, "Нитрохром"

        АҚ, "Қазфосфат" ЖШС,

        "Жаңатас", ТКБК ЖШС,

        "Қаратау" ТКХК ЖШС)

_________________________________________________________________________

1.2.11. Бухгалтерлік есептің       Нормативтік    ҚарМ           2001- 

        халықаралық стандартта.    құқықтық                      2002 жыл 

        рына сәйкес бухгалтерлік   кесімдердің                   кезеңімен

        есеп стандарттарын әзір.   жобалары                

        леу                                              

_________________________________________________________________________

1.2.12. Қазақстан Республикасы     Қазақстан      ҚарМ           2001 ж.

        Президентінің "Бухгал.     Республикасы                  тамыз    

        терлік есеп туралы" заң    Заңының                      

        күші бар Жарлығына өзге.   жобасы                 

        рістер мен толықтырулар                          

        енгізу туралы Қазақстан

        Республикасы Заңының

        жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

1.2.13. Мемлекеттік мүлікті бас.   Қазақстан      ҚарМ, ЭИСМ,    2001 ж.

        қару және жекешелендіру    Республикасы.  ККМ, АШМ,      маусым   

        тиімділігін арттырудың     ның Үкіметі    БҒМ, МККМ,    

        2001-2002 жылға арналған   қаулысының     МБА, ТурСА,

        бағдарламасын және оны     жобасы         ДСА     

        іске асырудың 2001 жылға 

        арналған іс-шаралар жос.

        парын әзірлеу

_________________________________________________________________________

1.3. Әлеуметтік қорғау және еңбек қатынастарын жетілдіру                 

_________________________________________________________________________

1.3.1. Қазақстан Республикасының   Қазақстан      ЕХҚМ,          2001 ж.

       халқын әлеуметтік қорғау.   Республикасы.                 наурыз   

       дың тұжырымдамасын әзірлеу  ның Үкіметі                  

                                   қаулысының            

                                   жобасы                  

_________________________________________________________________________

1.3.2. 2004 жылға дейін әлеумет.   Қазақстан      ҚарМ, ЕХҚМ,    Жыл сайын,

       тік төлемдер бойынша кре.   Республикасы.  ҚорМ, ІІМ,     желтоқсан

       диторлық берешектерді       ның Үкіметі.   облыстардың   

       өтеуді жүзеге асыру         не ақпарат     Астана және

                                                  Алматы қала.

                                                  ларының

                                                  әкімдері

_________________________________________________________________________

1.3.3. Жергілікті бюджеттен        Қазақстан      Облыстардың,   Жыл сайын,

       қаржыландырылатын білім     Республикасы.  Астана және    желтоқсан

       беру мекемелерінің бере.    ның Үкіметі.   Алматы қала.  

       шектерін өтеу және 2001-    не ақпарат     ларының

       2002 жылы оларды уақытылы                  әкімдері

       және толық қаржыландыруды       

       қамтамасыз ету

_________________________________________________________________________

1.3.4. Әлеуметтік саясаттың тұтас                                      

       тұжырымдамасын іске асыру   "2001 жылға    ҚарМ, ЕХҚМ,    2000 ж.  

       шеңберінде:                 арналған рес.  мүдделі мем.   желтоқсан

       ең төменгі жалақы мөлшерін  публикалық     лекеттік      

       30%;                        бюджет туралы" органдар

                                   Қазақстан               

                                   Республикасы

                                   Заңының жобасы


       әлеуеттік құрылымдар қыз.   Қазақстан      ҚарМ, ҚорМ,    2000 ж.

       меткерлерінің жалақысын     Республикасы.  ІІМ, ҰҚК       желтоқсан

       30-40% ("Қазақстан Рес.     ның            (келісім      

       публикасының мемлекеттік    Президенті     бойынша),

       бюджеттің есебінен ұстала.  Жарлығының     Бас прокура.

       тын органдары қызметкер.    жобасы         тура (келісім

       леріне еңбекақы төлеудің                   бойынша),

       бірыңғай жүйесі туралы"                    Президенттің

       Президенттің 1997 жылғы                    күзет қызметі

       1 сәуірдегі N 3436 Жарлы.                  (келісім

       ғына өзгерістер мен толық.                 бойынша), Рес.

       тырулар енгізу жолымен);                   публикалық Ұлан

                                                  (келісім

                                                  бойынша), ТЖА


       ең төменгі зейнетақыны      "2001 жылға    ҚарМ, ЕХҚМ      2000 ж.

       4000 теңгеге дейін арттыру  арналған                       желтоқсан

                                   республика.      

                                   лық бюджет

                                   туралы"

                                   Қазақстан

                                   Республикасы

                                   Заңының

                                   жобасы

_________________________________________________________________________

1.3.5. Мемлекеттік қызметшілер.    Қазақстан      ҚарМ, МҚА      2001 ж.

       дің жалақысын арттыруды     Республикасы.  (келісім       қыркүйек 

       қамтамасыз ету              ның            бойынша),     

                                   Президенті     ЕХҚМ      

                                   Жарлығының              

                                   жобасы

_________________________________________________________________________

1.3.6. 2001 жылы тоқтап тұрған     Қазақстан      ЭИСМ           Тоқсан

       кәсіпорындарды қалпына      Республикасы.                 сайын    

       келтіру және жұмыс орын.    ның Үкіметі.                 

       дарын құру бағдарламасын    не есеп               

       іске асыру жөніндегі                             

       іс-шараларды жүзеге асыру

_________________________________________________________________________

1.3.7. Қазақстан тәуелсіздігінің   Қазақстан      БҒМ, облыс.    2001 ж.

       10-жылдығына орай мектеп.   Республикасы.  тардың,        қараша   

       терді компьютерлендіруді    ның Президенті Астана және   

       аяқтау                      мен Қазақстан  Алматы   

                                   Республикасы.  қалаларының

                                   ның Үкіметіне  әкімдері

                                   баяндама

_________________________________________________________________________

1.3.8. "Ана мен бала денсаулығын   Қазақстан      ДСА            2001 ж.

       қорғау" бағдарламасын       Республикасы.                 қаңтар  

       әзірлеу                     ның Үкіметі                  

                                   қаулысының             

                                   жобасы                   

_________________________________________________________________________

1.4. Ауыл шаруашылығы өндірісін мемлекеттік қолдау                       

_________________________________________________________________________

1.4.1. Жер құқығына кепіл мәсе.    Нормативтік    ЖРА, АШМ       2001 ж.

       лелері бойынша жер заңна.   құқықтық                      шілде    

       масын жетілдіру             кесімнің                     

                                   жобасы                 

_________________________________________________________________________

1.4.2. Ауылда лизингтік қатынас.   Қазақстан      АШМ, облыс.    2001- 

       тарды кеңейту               Республикасы.  тардың,        2002 ж.  

                                   ның Үкіметі.   Астана және    маусым,

                                   не ақпарат     Алматы         желтоқсан

                                                  қалаларының

                                                  әкімдері

_________________________________________________________________________

1.5. Ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту, оларды тиімді бөлуді және  

     пайдалануды қамтамасыз ету                                           

_________________________________________________________________________

1.5.1. Қара және түсті металлур.   Қазақстан      ЭИСМ, ЭкМ      2001 ж.

       гияда импорт алмастыратын   Республикасы.                 наурыз   

       өндірістерді дамыту жө.     ның Үкіметі.                 

       нінде ұсыныстар дайындау    не ақпарат             


_________________________________________________________________________

1.5.2. Каспий шельфінің қазақ.     Қазақстан      ЭИСМ, ККМ,     2001 ж.

       стандық бөлігін игеру       Республикасы.  ТОҚМ, ИА,      сәуір    

       бағдарламасын әзірлеу       ның Үкіметі    Маңғыстау,    

       (10-15 жылға)               қаулысының     Атырау об.

                                   жобасы         лыстарының

                                                  әкімдері,

                                                  "Қазақойл"

                                                  ҰМК (келісім

                                                  бойынша)

_________________________________________________________________________

1.5.3. Автожол саласын дамыту      Қазақстан      ККМ            2001 ж.

       бағдарламасын әзірлеу       Республикасы.                 наурыз   

                                   ның Үкіметі                            

                                   қаулысының           

                                   жобасы                

_________________________________________________________________________

1.5.4. Республикалық маңызы бар:   Қазақстан      ККМ            2001-  

       Астана қаласының солтүстік  Республикасы.                 2002 жж. 

       айналмасы;                  ның Үкіметі.                  маусым,

       Қызыләскер-Киров;           не есеп                       желтоқсан

       Орал өзені арқылы көпір                           

       (уақытша сызба бойынша) 

       Атырау-Ақтау а/ж-ғы

       Бейнеу-Опорное автомобиль

       жолдарын салуды аяқтау

_________________________________________________________________________

1.5.5. Алматы-Астана-Бурабай       Қазақстан      ККМ            2001- 

       автожолын салуды және       Республикасы.                 2002 жж. 

       қайта жаңартуды жүзеге      ның Үкіметі.                  тоқсан

       асыру                       не есеп                       сайын

_________________________________________________________________________

1.5.6. Жапон Үкіметінің заемы      Қазақстан      ККМ            Жыл сайын,

       есебінен Батыс Қазақстан.   Республикасы.                 маусым,  

       ның автомобиль жолдарын     ның Үкіметі.                  желтоқсан

       қалпына келтіру жобасын     не есеп                 

       іске асыру                                         

_________________________________________________________________________

                ІІ. Қоғамды демократияландыру - уақыт талабы              

_________________________________________________________________________

            Іс-шара               ! Аяқтау нысаны!Орындалуына   !Орындалу

                                  !              !жауаптылар    !мерзімі

_________________________________________________________________________

               1                          2             3            4

_________________________________________________________________________

2.1. Сот жүйесінің тәуелсіздігін нығайту, құқықтық реформа

_________________________________________________________________________

2.1.1. Әділет министрлігі мен      Қазақстан      ӘдМ, Жоғарғы   2000 ж.

       оның аумақтық басқарма.     Республикасы.  Сот жанындағы  желтоқсан

       ларынан Жоғарғы Сот жанын.  ның            Сот әкімшілі.

       дағы Сот әкімшілігін жүр.   Үкіметіне      гін жүргізу

       гізу комитеті мен оның      ақпарат        комитеті

       облыстардағы әкімшілеріне                  (келісім

       сот қызметін қамтамасыз                    бойынша)

       ету мәселелерімен айналы.         

       сатын қызметкерлер санын          

       және Қазақстан Республика.

       сы Президентінің Әкімшілі.

       гіне - сонымен бір мезгіл.

       де ӘБА қызметі мәселелері. 

       мен айналысатын қызметкер.

       лер санын бере отырып,

       Әділет Біліктілік алқасы

       (ӘБА) қызметін қамтамасыз

       ету функцияларын беру.

       Жоғарғы Сот жанындағы Сот

       әкімшілігін жүргізу комитеті

       мен оның әкімшілері қызметін

       материалдық-техникалық және

       қаржылық қамтамасыз етуді

       ұйымдастыру

_________________________________________________________________________

2.1.2. Экономикалық соттар құру    Қазақстан      Жоғарғы Сот    2001 ж.  

                                   Республикасы.  (келісім       желтоқсан

                                   ның Президенті бойынша)                

                                   Жарлығының

                                   жобасы                                 

_________________________________________________________________________

2.1.3. Қылмыстық-атқарушылық                                              

       жүйені реформалау:          Нормативтік     ӘдМ, ІІМ,     2000 ж.  

        пенитенциарлық жүйені      құқықтық        ҚарМ, БҒМ,    желтоқсан

        реформалау жөнінде нор.    кесімдердің     ДСА, Бас    

        мативтік құқықтық база.    жобалары        прокуратура

        ны әзірлеу                                 (келісім

                                                    бойынша)


        ҚАЖ-ды іс жүзінде беру     Қазақстан                     2001 ж.

                                   Республикасының               маусым,

                                   Үкіметіне                     желтоқсан

                                   ақпарат              

_________________________________________________________________________

2.1.4. "Жылжымайтын мүлікке және   Қазақстан      ӘдМ            2001 ж.  

       онымен жасалатын мәміле.    Республикасы                  желтоқсан

       лерге құқықтарды тіркеу     Заңының                                

       туралы" Қазақстан           жобасы     

       Республикасы Заңының

       жобасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

2.1.5. Судьялардың жалақысын       Қазақстан      ҚарМ, мүдделі  2001 ж.  

       арттыру                     Республикасы.  мемлекеттік    желтоқсан

                                   ның Президенті органдар                

                                   Жарлығының

                                   жобасы                                 

_________________________________________________________________________

2.2. Өкіметтің өкілді органдарының уәкілеттіктерін кеңейту                

_________________________________________________________________________

2.2.1. "Қазақстан Республикасын.   Қазақстан      ӘдМ            2001 ж.  

       дағы жергілікті мемлекет.   Республикасы.                 наурыз   

       тік басқару туралы",        ның Үкіметіне                          

       "Қазақстан Республикасын.   баяндама   

       дағы жергілікті өзін өзі           

       басқару туралы" заң жоба.

       ларымен жұмысты жалғастыру

_________________________________________________________________________

2.2.2. Мемлекеттік функцияларды    Қазақстан      СЖА (келісім   2000 ж.  

       орталықсыздандыру тұжы.     Республикасы.  бойынша),      желтоқсан

       рымдамасының жобасын        ның Президенті орталық                 

       әзірлеу                     Жарлығының     атқарушы

                                   жобасы         органдар,

                                                  облыстардың,

                                                  Астана және

                                                  Алматы қала.

                                                  ларының

                                                  әкімдері

_________________________________________________________________________

2.2.3. Республикалық бюджетті      Нормативтік    Республикалық  2001 ж.  

       атқаруға аудит және бақы.   құқықтық       бюджеттің      наурыз   

       лау тұжырымдамасын          кесімнің       атқарылуын              

       әзірлеу                     жобасы         бақылау жө.

                                                  ніндегі есеп

                                                  комитеті

                                                  (келісім 

                                                  бойынша),

                                                  ҚарМ

_________________________________________________________________________

2.3. Сайланбалылықты кеңейту және сайлау заңнамасын жетілдіру             

_________________________________________________________________________

2.3.1. Жетекші батыс елдерімен     Қазақстан      Орталық        Жыл сайын

       және халықаралық ұйымдар.   Республикасы   сайлау ко.     желтоқсан

       мен Қазақстан Республика.   Президентінің  миссиясы                

       сының сайлау заңнамасын     Әкімшілігіне,  (келісім

       дамыту жөнінде тұрақты      Қазақстан       бойынша),

       консультациялар өткізу      Республикасы.   СІМ

                                   ның Үкіметіне

                                   есеп

_________________________________________________________________________

2.4. Азаматтық қоғам институтын нығайту                                   

_________________________________________________________________________

2.4.1. Жергілікті қауымдастықтар.  Қазақстан      ӘдМ            2001 ж.  

       дың үлгілік жарғысын әзір.  Республикасы.                 маусым   

       леу                         ның Үкіметі                            

                                   қаулысының

                                   жобасы                                 

_________________________________________________________________________

2.4.2. Қазақстан азаматтарының     Қазақстан      ІІМ, СІМ,      2000 ж.  

       шетелге шығуын оңайлатумен  Республикасы.  ҰҚК (келісім   желтоқсан

       байланысты ұсыныстар дайын. ның Премьер-   бойынша),               

       дау үшін Қазақстан Рес.     Министрі       ТурСА

       публикасының мүдделі        өкімінің                               

       мемлекеттік органдары       жобасы

       өкілдерінің ішінен

       ведомствоаралық жұмыс

       тобын құру

_________________________________________________________________________

2.4.3. Мемлекеттік органдардың     Қазақстан      МҚКМ, Отбасы   2001 ж.  

       қоғамдық бірлестіктермен    Республикасы.  және әйелдер   маусым   

       өзара іс-қимыл жасауы       ның Үкіметіне  істері жөнін.           

       проблемалары жөнінде        есеп           дегі ұлттық

       республикалық конференция                  комиссия                

       өткізу                                     (келісім

                                                  бойынша)

_________________________________________________________________________

2.4.4. Маңызды заң жобаларын       Қазақстан      МҚКМ, Отбасы   2001-    

       талқылау жөнінде қоғам.     Республикасы.  және әйелдер   2002 жж. 

       дық бірлестіктермен         ның Үкіметіне  істері жөнін.  тоқсан   

       "дөңгелек үстелдер"         есеп           дегі ұлттық    сайын

       өткізу                                     комиссия                

                                                  (келісім

                                                  бойынша),

                                                  облыстардың,

                                                  Астана және

                                                  Алматы қала.

                                                  ларының әкім.  

                                                  дері

_________________________________________________________________________

2.4.5. Қоғамдық бірлестіктер       Қазақстан      МҚКМ, ӘдМ      2001 ж.  

       ақпараттық дерекқорын       Республикасы.                 қыркүйек 

       құру және анықтамалық       ның Үкіметіне                          

       шығару                      есеп         

_________________________________________________________________________

2.4.6. Қоғамдық бірлестіктерге     Қазақстан      МҚКМ, Отбасы   2001 ж.  

       консультациялар, семинар.   Республикасы.  және әйелдер   маусым,  

       лар және тренингтер, әдіс.  ның Үкіметіне  істері жөнін.  желтоқсан

       темелік көмек көрсету       есеп           дегі ұлттық

       жүйесін дамытуды жалғастыру                комиссия                


                 (келісім

                                                  бойынша)

_________________________________________________________________________

2.4.7. Бұқаралық ақпарат құрал.    Қазақстан      МАКМ, облыс.   Жыл сайын

       дарында қоғамдық бірлік.    Республикасы.  тардың,        маусым,  

       тің ел Президентінің        ның Үкіметіне  Астана және    желтоқсан

       Қазақстан халқына Жолдауы.  есеп           Алматы қала.

       ның негізгі қағидаларын                    ларының                 

       насихаттау мен түсіндіру.                  әкімдері

       ді қамтамасыз ету                                  

_________________________________________________________________________

2.4.8. Атап айтқанда, гранттар,    Қазақстан      МАКМ, ЕХҚМ,    2001 ж.  

       қоғамдық бірлестіктердің    Республикасы.  Отбасы және    наурыз   

       әлеуметтік маңызы бар       ның Үкіметіне  әйелдер істері          

       жобалары жүйесі арқылы      ұсыныстар      жөніндегі 

       мемлекеттік қолдау тетігін                 ұлттық                  

       әзірлеу жөнінде ұсыныстар                  комиссия

       дайындау                                   (келісім

                                                  бойынша)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                          ІІІ. Ұлттық қауіпсіздік                         

_________________________________________________________________________

            Іс-шара               ! Аяқтау нысаны!Орындалуына   !Орындалу

                                  !              !жауаптылар    !мерзімі

_________________________________________________________________________

               1                          2             3            4

_________________________________________________________________________

3.1. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа тетіктерін құру

_________________________________________________________________________

3.1.1. Қазақстан Республикасы.     Нормативтік    ЭИСМ, ККМ,     2001 ж.  

       ның ақпараттық қауіпсізді.  құқықтық       ҰҚК (келісім   желтоқсан

       гін қамтамасыз етудің       актінің        бойынша)                

       отандық өндірістік-тех.     жобасы                   

       нологиялық инфрақұрылымын                                          

       құру                                     

_________________________________________________________________________

3.1.2. Тиісті қаржы жылына арнал.  Қазақстан      ҚарМ, ҚорМ     Жыл сайын

       ған республикалық бюджетте  Республикасы.                 қыркүйек 

       қорғаныс министрлігінің     ның тиісті                             

       мұқтаждарына ЖІӨ-нің ке.    жылға арнал.             

       мінде 1% мөлшерінде жыл     ған республи.                          

       сайын қаражат бөлінуін      калық бюджеті

       көздеу                      туралы Заңының

                                   жобасы

_________________________________________________________________________

3.1.3. Аумақтық қорғаныстың        Қазақстан      ҚорМ, облыс.   2001 жыл.

       қазіргі заманғы жүйесін     Республика.    тардың,        дан бас. 

       қалыптастыру                сының Үкі.     Астана және    тап, жыл 

                                   метіне есеп    Алматы қала.   сайын,

                                                  лаларының      желтоқсан

                                                  әкімдері

_________________________________________________________________________

3.1.4. "Қазақстан Республикасын.   Нормативтік    ЭкМ, ҚорМ,     2001 ж.  

       дағы жұмылдыру дайындығы    құқықтық       ІІМ, ЭИСМ,     маусым   

       мен жұмылдыру туралы"       актілердің     ККМ, ТЖА, ДСА           

       Қазақстан Республикасы.     жобалары                 

       ның Заңын іске асыру жө.                                           

       ніндегі құжаттардың топ.

       тамасын әзірлеу

_________________________________________________________________________

3.1.5. Есепті жылға арналған       Қазақстан      ЭкМ, ҚорМ,     2001 ж.  

       жұмылдыру жоспарын әзірлеу  Республикасы.  ЭИСМ, ККМ,     желтоқсан

                                   ның Үкіметі    ТЖА, ДСА                

                                   қаулысының                             

                                   жобасы                                 

_________________________________________________________________________

3.1.6. Ұлтаралық ұйымдасқан қыл.   Қазақстан      ІІМ, СІМ,      2001 ж.  

       мысқа қарсы БҰҰ-ның Кон.    Республикасы   ҰҚК (келісім   желтоқсан

       венциясын бекіту туралы     Заңының        бойынша),               

       Қазақстан Республикасы      жобасы         Бас Прокура.

       Заңының жобасын әзірлеу                    тура (келісім           

                                                  бойынша) ӘдМ

_________________________________________________________________________

3.1.7. Халықаралық гуманитарлық    Қазақстан      ӘдМ, СІМ       2001 ж.  

       құқықты имплементациялау    Республикасы.                 желтоқсан

       жөніндегі ведомствоаралық   ның Үкіметі                            

       комиссия құру               қаулысының              

                                   жобасы                                 

_________________________________________________________________________

3.1.8. Қазақстан Республикасы.     Нормативтік    СІМ            2001 ж.  

       сыртқы саясатының тұжырым.  құқықтық                      наурыз   

       дамасын әзірлеу             актінің                                

                                   жобасы                   

_________________________________________________________________________

3.1.9. Мынадай Еуропалық                                                  

       Конвенцияларға:                                                    

       1. 1959 жылғы 20 сәуір.

       дегі қылмыстық істер жө.    Қазақстан      ӘдМ, СІМ       2001 ж.  

       нінде өзара құқықтық        Республикасы.                 қыркүйек

       көмек туралы Еуропалық      ның заң жоба.                          

       конвенция мен 1959 жылғы    лары

       20 сәуірдегі және 1978 

       жылғы 17 наурыздағы оған

       қосымша хаттамалар.

       2. 1970 жылғы 17 наурыз.

       дағы қылмыстық істер жө.

       ніндегі сот шешімдерінің

       халықаралық күші туралы

       Еуропалық конвенция.

       3. 1972 жылғы 15 мамырдағы

       қылмыстық істер бойынша

       іс жүргізуді беру туралы

       Еуропалық конвенция.

       4. 1990 жылғы 8 қарашадағы

       қылмыстық іс-әрекеттен

       түскен табыстардың жылыс.

       тауы анықталуы, алып қойылуы

       және тәркіленуі туралы

       конвенция.

       5. 1957 жылғы 13 желтоқсан.

       дағы қылмыскерлерді ұстап

       беру туралы Еуропалық кон.

       венция мен 1975 жылғы 15

       қазандағы және 1978 жылғы

       17 наурыздағы оған қосымша

       хаттамаларға қосылу туралы

       нормативтік құқықтық актілер.

       дің жобаларын дайындау

_________________________________________________________________________

3.1.10. Ақпаратты өңдеудің отан.   Қазақстан      ЭИСМ, ККМ,     2001 ж.  

        дық қорғалған құралдарын   Республикасы.  МҚКА, ҰҚК      желтоқсан

        және ақпаратты қорғаудың   ның Үкіметіне  (келісім                

        бағдарламалық құралдары    ұсыныстар      бойынша)  

        өндірісін ұйымдастыру                                             

_________________________________________________________________________

3.1.11. Мемлекеттік органдарды     Қазақстан      МҚКА, ЭИСМ,    2001 ж.  

        отандық өндірістің ақпа.   Республикасы.  ККМ, ҰҚК       желтоқсан

        ратты қорғаудың қазіргі    ның Үкіметіне  (келісім                

        заманғы техникалық құ.     ұсыныс         бойынша)  

        ралдарымен жабдықтау жө.                                          

        нінде ұсыныстар енгізу                  

_________________________________________________________________________

3.1.12. Мемлекеттік құпияны        Қазақстан      МҚКА, БҒМ,     Жыл сайын

        қорғаудың өзекті проб.     Республикасы.  ЭИСМ           желтоқсан

        лемалары бойынша ғылыми    ның Үкіметіне                          

        зерттеулер жүргізу бағ.    ақпарат                  

        дарламасын және тәжірибе.                                         

        лік-конструкторлық жұмыс.

        тар жүргізуді іске асыру        

_________________________________________________________________________

3.1.13. Қазақстан Республикасы.    Қазақстан      СЖА (келісім   2000 ж. 

        ның экономикалық қауіп.    Республикасы.  бойынша),      желтоқсан

        сіздігінің стратегиясын    ның Президенті орталық атқа.           

        әзірлеу                    Жарлығының     рушы органдар

                                   жобасы                                 

_________________________________________________________________________

3.1.14. Қазақстан Республикасы     Қазақстан      ҚарМ           Тоқсан   

        Үкіметінің кепілдігімен    Республикасы.                 сайын    

        берілген сыртқы заемдар.   ның Үкіметіне                          

        дың мақсатты және тиімді   есеп                     

        пайдаланылуын тұрақты                                             

        бақылауды ұйымдастыру                   

_________________________________________________________________________

3.1.15. Еуразиялық Экономикалық    Қазақстан      СІМ, министр.  2001-    

        Қоғамдастық шеңберінде     Республикасы.  ліктер мен     2002 жж. 

        аймақтық ынтымақтастық     ның Үкіметіне  ведомстволар   маусым,  

        ты одан әрі нығайту жө.    есеп                          желтоқсан

        нінде шаралар қабылдау                                            

_________________________________________________________________________

3.1.16. Акциздер жинау жөніндегі   Нормативтік    МКМ, ҚарМ      2001 ж.  

        әкімшілік жүргізуді же.    құқықтық                      шілде    

        тілдіру                    актінің                                

                                   жобасы                   

_________________________________________________________________________

3.1.17. Экспорттық-импорттық       Қазақстан      ЭИСМ, СІМ,     2001 жыл.

        ағындарды талдауды және    Республикасы.  АШМ, ЭкМ       дан бас. 

        отандық өндірушілердің     ның Үкіметіне                 тап, тоқ.

        өнімдерін өткізу рынок.    ақпарат                       сан сайын

        тарын іздестіруді жүзеге                                          

        асыру                                   

_________________________________________________________________________

3.2. Аймақтық қауіпсіздік жүйесін құру                                    

_________________________________________________________________________

3.2.1. Әскери округтер орналасқан  Қазақстан      Жоғарғы Сот    2001 ж.  

       жерлерде әскери соттар құру Республика.    (келісім       желтоқсан

                                   сының          бойынша),               

                                   Президенті     ҚорМ     

                                   Жарлығының                             

                                   жобасы      

_________________________________________________________________________

3.2.2. Ішкі істер органдарында     Нормативтік    ІІМ            2001 ж.  

       терроршылдыққа қарсы күрес  құқықтық                      наурыз   

       жөніндегі бөлімшелер құру,  актінің                                

       оларды қажетті қарумен      жобасы                   

       және арнаулы құралдармен                                           

       қамтамасыз ету                           

_________________________________________________________________________

3.2.3. Ұжымдық қауіпсіздік кеңе.   Қазақстан      ҚорМ, СІМ      2001 ж.  

       сінің 2000 ж. 11.10.        Республикасы.                 маусым   

       (Бішкек қаласы) сессиясы.   ның Үкіметіне                          

       ның шешіміне сәйкес Орта.   ақпарат                   

       лық Азия аймағында аймақ.                                          

       тық ұжымдық қауіпсіздік

       жүйесін қалыптастыру

_________________________________________________________________________

3.2.4. Азиядағы өзара іс-қимыл     Қазақстан      СІМ            2001 ж.  

       және сенімділік шаралары    Республикасы.                 желтоқсан

       жөніндегі кеңес шеңберін.   ның Үкіметіне                          

       де қауіпсіздіктің аймақ.    ақпарат                  

       тық жүйесін қалыптастыру                                           

       жөнінде басқосу өткізу

       (АӨСШК)     

_________________________________________________________________________

3.2.5. Қазақстан Республикасы.     Қазақстан      ҚорМ, СІМ,     2001 ж.  

       ның еуропалық қауіпсіздік   Республикасы.  ІІМ, ӘдМ,      маусым   

       құрылымдарына қатысуы       ның Үкіметіне  ЕНКА                    

       жөніндегі қызметін жандан.  ақпарат                  

       дыру (ЕҚЫҰ, НАТО)                                                  

_________________________________________________________________________

3.2.6. "Шанхай форумына мүше ел.   Шарттың        ІІМ, Бас       2001 ж.  

       дермен терроршылдық акті.   жобасы         прокуратура    маусым   

       леріне, қару мен оқ-дәрі.                  (келісім                

       нің, нашақорлық заттардың                  бойынша), 

       және прекурсорлардың заң.                  ӘдМ, МКМ, ЕНКА          

       сыз айналымына, сондай-ақ                  КДА, СІМ

       заңсыз көші-қонға қарсы

       күрестегі ынтымақтастық

       туралы шарт дайындау

_________________________________________________________________________

3.2.7. Қазақстан Республикасы,     Қазақстан      ҚорМ, ІІМ,     2001-    

       Қырғыз Республикасы,        Республикасы.  ҰҚК (келісім   2002 жыл.

       Тәжікстан Республикасы      ның Үкіметіне  бойынша), Бас  дар      

       және Өзбекстан Республи.    ақпарат        Прокуратура    маусым,

       касы арасындағы терроршыл.                 (келісім       желтоқсан

       дыққа, саяси және діни                     бойынша), ӘдМ

       экстремизмге, ұлтаралық                    ЕНКА, СІМ

       ұйымдасқан қылмыстылыққа

       және Тараптардың тұрақ.

       тылығы мен қауіпсіздігіне

       өзге де қатерлерге қарсы

       күрес жөніндегі бірлескен

       іс-қимыл туралы шарттың

       шеңберіндегі ынтымақтастықты

       жандандыру

_________________________________________________________________________

3.3. Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті жандандыру        

_________________________________________________________________________

3.3.1. Есірткіні, психотроптық     Қазақстан      ЕНКА, МКМ,     2001 ж.  

       заттарды және прекурсорлар. Республикасы.  ҰҚК (келісім   желтоқсан

       ды анықтау жөніндегі ке.    ның Үкіметіне  бойынша), ІІМ           

       дендік және шекаралық ба.   есеп                     

       қылауға талдау жүргізу                                             

_________________________________________________________________________

3.3.2. Есірткі құралдарының,       Нормативтік    ІІМ, МКМ,      2000 ж.  

       психотроптық заттардың      құқықтық       ЕНКА           желтоқсан

       және прекурсорлардың заң.   актінің                                

       сыз айналымына байланысты   жобасы                   

       құқық бұзушылықтар туралы                                          

       жедел ақпараттың ведомство.

       аралық банкін құру

_________________________________________________________________________

3.3.3. Нашақорлыққа және есірткі   Қазақстан      ЕНКА, облыс.   2001 ж.  

       бизнесіне қарсы күрестің    Республикасы.  тардың, Астана қаңтар   

       аймақтық бағдарламаларын    ның Үкіметіне  және Алматы

       әзірлеу, жергілікті бюд.    ақпарат        қалаларының

       жеттерде оларды қаржылан.                  әкімдері                

       жыру үшін қаражат көздеу                 

_________________________________________________________________________

3.3.4. Қазақстан Республикасы.     Қазақстан      ЕНКА, ІІМ,     2001 ж.  

       ның Қылмыстық Кодексіне     Республикасы.  Бас прокура.   наурыз   

       есірткі құралдарының не.    ның Заң        тура (келісім           

       месе психотроптық заттар.   жобасы         бойынша)  

       дың заңсыз айналымына бай.                                         

       ланысты қылмыстар үшін

       қылмыстық жауапкершілікті

       күшейтуді көздейтін өзге.

       рістер мен толықтырулар     

       енгізу

_________________________________________________________________________

3.3.5. Балалар мен жасөспірім.     Қазақстан      ТурСА, облыс.  Жыл сайын

       дердің бос уақытын ұйым.    Республикасы.  тардың,        желтоқсан

       дастыру мақсатында, соның   ның Үкіметіне  Астана және             

       ішінде селолық жерлерде     ақпарат        Алматы қала.

       спорт мектептерінің желісін                ларының                 

       дамыту                                     әкімдері

_________________________________________________________________________

3.3.6. Есірткі құралдарының, пси.  Нормативтік    ЕНКА, ЭИСМ,    2000 ж.  

       хотроптық заттардың және    құқықтық       Бас прокура.   желтоқсан

       прекурсорлардың жария       актілердің     тура (келісім           

       айналымын мемлекеттік       жобалары       бойынша), ІІМ,

       бақылауды жетілдіру                        МКМ, ДСА, АШМ,

                                                  ТОҚМ     

_________________________________________________________________________

3.3.7. Әрбір облыс орталығында,    Қазақстан      ЕНКА, облыс.   2001 ж.  

       Астана және Алматы қала.    Республика.    тардың,        наурыз   

       ларында оның аймақтық       сының          Астана және             

       өкілдіктерін кеңейту және   Үкіметі        Алматы қала.

       қажетті материалдық-тех.    қаулысының     ларының                 

       никалық базасын құру арқы.  жобасы         әкімдері

       лы ЕНКА-ны нығайту

_________________________________________________________________________

3.3.8. "Нашақорлық" диагнозы бар   Нормативтік    ДСА, БҒМ,      2001 ж.  

       жасөспірімдерді емдеу және  құқықтық       ІІМ, ЕНКА      желтоқсан

       оңалту жөніндегі емдеу-     актілердің     облыстардың,            

       профилактикалық мекемелерін жобалары       Астана және

       құру жөнінде шаралар                       Алматы қала.            

       қабылдау                                   ларының 

                                                  әкімдері

_________________________________________________________________________

3.3.9. Есірткілердің адам ағзасы.  Нормативтік    БҒМ, ДСА,      2001 ж.  

       на әсері және есірткілерді  құқықтық       ІІМ            қыркүйек 

       заңсыз өткізу, таратуы      актілердің                             

       үшін қылмыстық жауапкер.    жобалары                 

       шілік туралы, нашақорлыққа                                         

       және есірткі бизнесіне

       қарсы күрес стратегиясы

       туралы ЖОО орта мектеп.

       тердің оқу жоспарларына

       арнайы курстар енгізу

_________________________________________________________________________

3.3.10. Медицина ЖОО-ың оқу жос.   Нормативтік    ДСА, БҒМ       2001 ж.  

        парларына кәмелетке тол.   құқықтық                      наурыз   

        маған нашақорларды ем.     актілердің                             

        деуді жүзеге асыратын      жобалары                 

        мамандар (педиатр, нарко.                                         

        лог) даярлау жөніндегі

        курстар енгізу

_________________________________________________________________________

3.3.11. Жаңа наркодиспансерлер     Қазақстан      ДСА, БҒМ,      2000 ж.  

        мен медициналық әлеумет.   Республика.    ІІМ, ЕНКА,     желтоқсан

        тік оңалту орталықтарын    сы Үкіметі     облыстардың,            

        құру және жұмыс істеп      қаулысының     Астана және

        тұрғандарын нығайту жө.    жобасы         Алматы қала.            

        нінде шаралар қолдану                     ларының

                                                  әкімдері

_________________________________________________________________________

3.3.12. Мемлекеттік тапсырыс шең.  Қазақстан      МҚКМ, облыс.   Тоқсан   

        берінде бұқаралық ақпарат  Республика.    тардың,        сайын    

        құралдарында халықтың      сының          Астана және             

        әртүрлі жіктеріне арнал.   Үкіметіне      Алматы қала.

        ған есірткіге қарсы        ақпарат        ларының                 

        насихатты күшейту                         әкімдері

_________________________________________________________________________

3.3.13. Нашақорлыққа және есірткі  Қазақстан      ЕНКА, СІМ,     2001-    

        бизнесіне қарсы күрес      Республика.    ІІМ, Бас       2002 жж. 

        саласында тиімді ынты.     сының          прокуратура    маусым,  

        мақтастық орнату жөнінде   Үкіметіне      (келісім       желтоқсан

        халықаралық ұйымдармен     ақпарат        бойынша),    

        және шет мемлекеттермен                   ДСА, МКМ

        жұмысты жалғастыру

_________________________________________________________________________

3.3.14. Қазақстан Республикасы -   Қазақстан      ЕНКА, СІМ      2001 ж.  

        ЕО Ынтымақтастық Комитеті  Республикасы.                 маусым   

        немесе ЕО-тың Қазақстан    ның Үкіметіне                          

        Республикасындағы есірткі  ақпарат                     

        заттарының заңсыз айналы.                              

        мына қарсы күрес жөніндегі

        аймақтық кеңсесі шеңберінде

        есірткі заттарының заңсыз 

        айналымы проблемалары жөнін.

        де кіші комитет құруға

        жәрдемдесу

_________________________________________________________________________     Мамандар:

     Қобдалиева Н.М.

     Орынбекова Д.К.        


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады