Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 маусымдағы N 878 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 18 сәуір N 505. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 28 қыркүйектегі N 931 қаулысымен.

        Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006 жылғы 28 қыркүйектегі  N 931  қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. "Аудиторлық қызметті лицензиялаудың тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 29 маусымдағы N 878  P990878_  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 29, 284-құжат) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін: 
      кіріспедегі "Қазақстан Республикасы Президентінің" "Лицензиялау туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі N 2200  Z952200_  заң күші бар Жарлығына" деген сөздер "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңына" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      көрсетілген қаулымен бекітілген Аудиторлық қызметті лицензиялаудың тәртібінде: 
      2-тармақта "банктік қызметтің" деген сөздер "банктік және сақтандыру қызметінің" деген сөздермен ауыстырылсын; 
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "8. Аудиторлық қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жарамды және жалғыз данада беріледі. Лицензия жоғалған жағдайда, Лицензиаттың телнұсқа алуға құқығы бар. Лицензиар он күн ішінде Лицензиаттың жазбаша өтініші бойынша лицензияның телнұсқасын беруді жүргізеді. Бұл ретте Лицензиат қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін алым төлейді."; 
      9-тармақта: 
      "кәсіпкерлік қызметті тоқтатқан," деген сөздерден кейін "лицензия қайтарып алынған" деген сөздермен толықтырылсын; 
      мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын: 
      "Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, ол бір ай мерзімде көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті құжаттарды қоса бере отырып, бұл туралы Лицензиарға хабарлауға міндетті. 
      Лицензиат тиісті жазбаша өтінішті берген күнінен бастап он күн ішінде Лицензиар лицензияны қайта ресімдейді. 
      Лицензия қайта ресімделген және көрсетілген құжат берілген кезде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерде алым төленеді"; 
      15-тармақтың 2) тармақшасының екінші абзацы "көшірмесі" деген сөзден кейін "және статистикалық карточкасы" деген сөздермен толықтырылсын; 
      20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
      "20. Лицензиар тоқтата тұрудың себебін көрсете отырып, лицензияның қолданылуын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы. 
      Шағын кәсіпкерлік субъектісі лицензиясының қолданылуын тоқтата тұруды Лицензиардың, бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың өтініші бойынша сот жүргізеді. 
      Шағын кәсіпкерлік субъектісі лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру туралы өтінішті уәкілетті мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерінде белгіленген тәртіппен және негіздерде сотқа жібереді. 
      Шағын кәсіпкерлік субъектісі лицензиясының қолданылуын Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген ерекше жағдайларда, көрсетілген мерзімде сотқа талап арызын міндетті түрде ұсына отырып, соттың шешімінсіз 3 күннен аспайтын мерзімге тоқтата тұруға жол беріледі. Бұл ретте тоқтата тұру туралы кесім соттың шешімі шыққанға дейін қолданылады"; 
      24-тармақта: 
      1) тармақша алынып тасталсын; 
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын: 
      "2) экономика, қаржы, есептік-талдау, бақылау-тексеру немесе құқық салаларында соңғы жеті жылдың бес жылы ішінде, сондай-ақ жоғары оқу орындарындағы бухгалтерлік есеп және аудит бойынша көрсетілген салаларда соңғы бес жылдың кемінде екі жыл практикалық жұмыс өтілі болған кезде, ғылыми-оқытушылық қызметте жұмыс тәжірибесінің болуы"; 
      мынадай мазмұндағы 25-тармақпен толықтырылсын: 
      "25. Лицензия алу үшін аудиторлық ұйым мынадай талаптарға жауап беруі тиіс: 
      1) аудиторлық ұйымдағы аудиторлардың саны кемінде екі адамды құрауы тиіс; 
      2) аудиторлық ұйымның жарғылық капиталындағы аудиторларға және (немесе) аудиторлық ұйымдарға тиесілі үлес кемінде 51 пайызды құрауы тиіс; 
      3) аудиторлық ұйымның басшысында міндетті түрде Қазақстан Республикасы аудиторының біліктілік куәлігі болуы тиіс". 
      мынадай мазмұндағы "Тараптардың жауапкершілігі" деген бөліммен толықтырылсын: 
                    "Тараптардың жауапкершілігі 
      26. Бюджетке төленген алым сомасының дұрыстығы, толықтығы және уақытылығы үшін жауапкершілік Лицензиатқа жүктеледі. 
      27. Тиісті лицензиясыз не лицензиялық нормаларды және ережелерді бұза отырып, аудиторлық қызметпен айналысу заңнамада белгіленген жауапкершілікке әкеп соқтырады".
      2. Осы қаулы 2001 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енетін осы қаулының 1-тармағының жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші, жиырма алтыншы және жиырма жетінші абзацтарынан басқа, қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялауға жатады.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года N 878

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2001 года N 505. Утратило силу постановлением Правительства РК от 28 сентября 2006 года N 931 (порядок введения в действие см. п.4)

 
      Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 2001 года N 505 утратило силу постановлением Правительства РК от 28 сентября 2006 года N  931  (порядок введения в действие см.  п.4 ).
 
      Правительство Республики Казахстан постановляет: 
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 1999 года N 878  P990878_  "Об утверждении Правил лицензирования аудиторской деятельности"(САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 29, ст. 284) следующие дополнения и изменения: 
      в преамбуле слова "Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 17 апреля 1995 года N 2200  Z952200_  " заменить словами "Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года"; 
      в Правилах лицензирования аудиторской деятельности, утвержденных указанным постановлением: 
      пункт 2 после слов "банковской" дополнить словами "и страховой"; 
      пункт 8 изложить в следующей редакции: 
      "8. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности действительна на всей территории Республики Казахстан и выдается в единственном экземпляре. При утере лицензии Лицензиат имеет право на получение дубликата. Лицензиар в течение десяти дней производит выдачу дубликата лицензии по письменному заявлению Лицензиата. При этом Лицензиат уплачивает сбор за право занятия отдельными видами деятельности"; 
      в пункте 9: 
      после слов "предпринимательской деятельности" дополнить словами "отзыве лицензии"; 
      дополнить абзацами следующего содержания: 
      "В случае изменения фамилии, имени, отчества физического лица, оно обязано об этом сообщить Лицензиару письменно в месячный срок с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 
      Лицензиар в течение десяти дней со дня подачи Лицензиатом соответствующего письменного заявления переоформляет лицензию. 
      При переоформлении лицензии и выдаче указанного документа уплачивается сбор в порядке и размере, установленных налоговым законодательством Республики Казахстан"; 
      абзац второй подпункта 2) пункта 15 дополнить словами "и статистической карточки"; 
      пункт 20 изложить в следующей редакции: 
      "20. Лицензиар вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления. 
      Приостановление действия лицензии субъекта малого предпринимательства производится судом по заявлению Лицензиара, государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции. 
      Заявление о приостановлении действия лицензии субъекта малого предпринимательства направляется уполномоченным государственным органом в суд в порядке и на основаниях, установленных законодательными актами Республики Казахстан. 
      Приостановление действия лицензии субъекта малого предпринимательства без судебного решения допускается в исключительных случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, на срок не более 3 дней, с обязательным предъявлением в указанный срок искового заявления в суд. При этом акт о приостановлении действует до вынесения судебного решения"; 
      в пункте 24: 
      подпункт 1) исключить; 
      подпункт 2) изложить в следующей редакции: 
      "2) наличие опыта работы в экономической, финансовой, учетно-аналитической, контрольно-ревизионной или правовой сферах в течение пяти лет из последних семи, а также научно-преподавательской деятельности по бухгалтерскому учету и аудиту в высших учебных заведениях при наличии стажа практической работы в указанных сферах не менее двух лет из последних пяти"; 
      дополнить пунктом 25 следующего содержания: 
      "25. Для получения лицензии аудиторская организация должна отвечать следующим требованиям: 
      1) численность аудиторов в аудиторской организации должна составлять не менее двух человек; 
      2) в уставном капитале аудиторской организации доля, принадлежащая аудиторам и (или) аудиторским организациям, должна составлять не менее 51 процента; 
      3) руководитель аудиторской организации должен в обязательном порядке иметь квалификационное свидетельство аудитора Республики Казахстан". 
      дополнить разделом "Ответственность сторон" следующего содержания: 

 
                        "Ответственность сторон 
      26. Ответственность за правильность, полноту и своевременность уплаченных сумм сбора в бюджет возлагается на Лицензиата. 
      27. Занятие аудиторской деятельностью без соответствующей лицензии 

 

либо с нарушением лицензионных норм и правил влечет установленную 

законодательством ответственность".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, кроме 

абзацев двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать 

шестого и двадцать седьмого пункта 1 настоящего постановления, которые 

вступают в силу с 1 июля 2001 года и подлежит опубликованию.

     

     

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан

     

     

     (Специалисты: Мартина Н.А.,

                   Цай Л.Г.)