Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 қарашадағы N 1731 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 2 мамыр N 584. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.10.07. N 1096 қаулысымен. P021096

      "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңын Z010143_ іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 қарашадағы N 1731 P991731_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 51, 498-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі туралы ережеге:
      1-тармақта:
      "заңдарда көзделген шектерде" деген сөздерден кейін "астық рыногы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды, оған қатысушылардың қызметін үйлестіру мен реттеуді, сондай-ақ мемлекеттік астық ресурстарын басқаруды" деген сөздер толықтырылсын;

   "мемлекеттік астық ресурстарын сақтау және сату" деген сөздер алынып 
тасталсын;
   9-тармақта:
   2) тармақша "кешенін" деген сөзден кейін "және астық рыногын 
реттеуді" деген сөздермен толықтырылсын;
   5) тармақшада:
   "мемлекеттік астық ресурстарын сақтау және сату" деген сөздер "тұқым 
шаруашылығы, мемлекеттік астық ресурстарын басқару" деген сөздермен 
ауыстырылсын;
   "жобалардан" деген сөзден кейін ", сондай-ақ астық сапасы мемлекеттік 
стандарттарының жобаларын" деген сөздермен толықтырылсын;
   8) тармақша "астық," деген сөзбен басталсын;
   10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
   "10) астықтың сапасын, сондай-ақ мемлекеттік азық-түліктік астық 
резервін қоса алғанда, мемлекеттік астық ресурстарының сақталуын 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады";
   мынадай мазмұндағы 10-2) - 10-6) тармақшалармен толықтырылсын:
   "10-2) астық рыногының мониторингін жүргізеді;


      10-3) ауыл шаруашылығы техникасының лизингін ұйымдастыру, селекция мен тұқым шаруашылығын, дәнді дақылдарды өсіру және өсімдіктерді қорғау технологиясын дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламаларды әзірлейді әрі іске асыруға қатысады;
      10-4) астық сапасы сертификаттарының нысанын, оларды беру мен қолдану тәртібін белгілейді;
      10-5) астықты сертификаттау жөніндегі органдарды, зертханаларды (орталықтарды) астық сапасының сертификаттарын беру құқығына тіркеуді жүргізеді;
      10-6) заңнамалық кесімдерде белгіленген жағдайларда астық қабылдау кәсіпорындарын уақытша басқаруды енгізуге бастама жасайды, оны жүзеге асыруға қатысады және тоқтату туралы шешім қабылдайды";
      10-тармақта:
      1) тармақша "өндірісінде," деген сөзден кейін "астық өндіруде, элиталық тұқым шаруашылығында," деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшада "астық пен оның өңделген өнімдерінің сақталу сапасына" деген сөздер "астық сапасына" деген сөздермен ауыстырылып, "және олардың мониторингін жүргізу" деген сөздер алынып тасталсын;
      11-тармақта:

   мынадай мазмұндағы 4-1) - 4-5) тармақшалармен толықтырылсын:
   "4-1) мемлекеттік астық ресурстарын сақтауды қамтамасыз ету 
мақсатында мемлекеттік астық ресурстарын сақтаушы астық қабылдау 
кәсіпорындарынан оны тиеп жөнелтуді келісуге;
   4-2) астық қолхаттарының нысанын бекітуге;
   4-3) элиталық тұқым өндіру және сатумен айналысатын жеке және заңды 
тұлғаларды аттестаттауды өткізуге;
   4-4) тұқым шаруашылығында сорттылық және тұқымдық бақылауды жүзеге 
асыруға;
   4-5) тұқымға сорт үстемесінің нормаларын белгілеуге";
   7-тармақшада:
   екінші абзац "астық туралы," деген сөзбен басталсын;
   үшінші абзацтағы "шығаруға" деген сөзден кейін нүктелі үтір қойылып, 
"мемлекеттік" деген сөздің алдынан мынадай мазмұндағы абзацтармен 
толықтырылсын:
   "мемлекеттік астық ресурстарын тиеп жөнелту мен тасуға;
   астықтың сапасына".
   2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
   
   Қазақстан Республикасының
    Премьер-Министрі
   
Мамандар:
   Багарова Ж.А.
   Қасымбеков Б.А.
   
   


О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года N 1731

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 мая 2001 года N 584. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 7 октября 2002 г. N 1096 ~P021096 .

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года Z010143_ "О зерне" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 ноября 1999 года N 1731 P991731_ "Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 51, ст. 498) следующие изменения и дополнения:
      в Положении о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан,

утвержденном указанным постановлением:
   в пункте 1:
   после слов "в пределах, предусмотренных законодательством" дополнить 
словами "реализацию государственной политики в области зернового рынка, 
координацию и регулирование деятельности его участников, а также 
управление государственными ресурсами зерна";
   слова "хранения и реализации государственных зерновых ресурсов" 
исключить;
   в пункте 9:
   подпункт 2) дополнить словами "и регулированию зернового рынка";
   в подпункте 5):
   слова "хранения и реализации государственных зерновых ресурсов" 
заменить словами "семеноводства, управления государственными ресурсами 
зерна";
   дополнить словами ", а также проекты государственных стандартов 
качества зерна";
   подпункт 8) после слов "законодательства о" дополнить словом "зерне";
   подпункт 10) изложить в следующей редакции:
   "10) осуществляет государственный контроль качества зерна, а также за 
сохранностью государственных ресурсов зерна, включая государственный 
резерв продовольственного зерна";
   дополнить подпунктами 10-2) - 10-6) следующего содержания:
   "10-2) проводит мониторинг зернового рынка;


      10-3) разрабатывает и участвует в реализации государственных программ по организации лизинга сельскохозяйственной техники, развитию селекции и семеноводства, технологии возделывания зерновых культур и защите растений;
      10-4) устанавливает формы сертификатов качества зерна, порядок их выдачи и применения;
      10-5) проводит аккредитацию органов по сертификации зерна, лабораторий (центров) на право выдачи сертификатов качества зерна;
      10-6) инициирует введение временного управления хлебоприемными предприятиями, участвует в его осуществлении и принимает решение о прекращении в случаях, установленных законодательными актами";
      в пункте 10:

   подпункт 1) после слов "в области" дополнить словами "зернового 
производства, элитного семеноводства";
   в подпункт 7) слова "качеством хранения зерна, продуктов его 
переработки и проведение их мониторинга" заменить словами "качеством 
зерна";
   в пункте 11:
   дополнить подпунктами 4-1) - 4-5) содержания:
   "4-1) в целях обеспечения сохранности государственных ресурсов зерна 
согласовывать его отгрузку с хлебоприемных предприятий, хранящих зерно 
государственных ресурсов;
   4-2) утверждать форму зерновых расписок;
   4-3) проводить аттестацию физических и юридических лиц, занимающихся 
производством и реализацией элитных семян;
   4-4) осуществлять сортовой и семенной контроль в семеноводстве;
   4-5) определять нормы сортовых надбавок на семена";
   в подпункте 7):
   в абзаце втором после слова "актов" дополнить словами "о зерне,";
   дополнить абзацами следующего содержания:
   "за отгрузкой и перевозкой государственных ресурсов зерна;
   за качеством зерна.".
   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


   Премьер-Министр
   Республики Казахстан 


   (Специалисты: Мартина Н.А.,
          Умбетова А.М.)