Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 21 мамыр N 674. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.02.02. N 91 қаулысымен.

      "Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың мемлекеттік бағдарламасы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 16 наурыздағы N 573
Жарлығын орындау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін. <*>
       Ескерту. Тақырыбы және   1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.02.24. N 217   қаулысымен
      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары, өзге де мемлекеттік органдар (келісім бойынша) Жоспарда көзделген іс-шараларды орындау жөнінде нақты шаралар қабылдасын.
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары Г.А.Марченкоға жүктелсін.<*>
       Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2004.02.24. N 217   қаулысымен .
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.     

     Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы       
Үкіметінің             
2001 жылғы 21 мамырдағы       
N 674 қаулысымен          
бекітілген             

  Қазақстан Республикасының Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және дамытудың 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары 

       Ескерту. Жоспар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.02.24. N 217   қаулысымен .

____________________________________________________________________
Р/с|        Іс-шара            | Аяқталу  | Орындауға  | Орындалу
N |                           | нысаны   | жауаптылар | мерзімі
____________________________________________________________________
1 |           2               |     3    |      4     |      5
____________________________________________________________________
     Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастырудың және
        дамытудың нормативтік құқықтық базасын құру
____________________________________________________________________
1    Ақпараттық-телекоммуника.  Қазақстан     АБА         2001
     циялық ресурстардың        Республика.               жылғы
     мемлекеттік тіркелімін     сының                     4-тоқсан
     жүргізу ережесін           Үкіметі
     әзірлеу                    қаулысының
                                жобасы

2    "Ақпараттандыру туралы"    Қазақстан     АБА         2002
     Қазақстан Республикасы     Республика.               жылғы
     Заңының жобасын әзірлеу    сының                     2-тоқсан
                                Заңының
                                жобасы

3    "Электрондық құжат және    Қазақстан     АБА         2002
     электрондық цифрлық        Республика.               жылғы
     қолтаңба туралы"           сының                     2-тоқсан
     Қазақстан Республикасы     Заңының
     Заңының жобасын әзірлеу    жобасы

4    "Лицензиялау туралы"       Қазақстан     АБА         2002
     Қазақстан Республикасының  Республи.                 жылғы
     Заңына электрондық         касы                      2-тоқсан
     цифрлық қолтаңбаның        Заңының
     ашық кілтінің электрон.    жобасы
     дық цифрлық қолтаңбаның
     жабық кілтіне сәйкестігін  
     куәландыру жөніндегі,
     сондай-ақ тіркеу куәлігі.
     нің дұрыстығын растау
     жөніндегі лицензияланатын
     қызмет түрін толықтыру
     бөлігіне толықтыру енгізу

5    Мемлекеттік органдардың    Норматив.     Мәдениет.   2004
     электрондық құжат          тік           мині, АБА,  жылғы
     айналымы және электронды   құқықтық      ПМК, ҰҚК    2-тоқсан 
     мұрағаттары саласындағы    кесімдер.     (келісім
     нормативтік құқықтық       дің           бойынша)
     кесімдерді әзірлеу         жобалары

6    Мемлекеттік ақпараттық     Нормативтік   АБА, ҰҚК    2004
     жүйелерде пайдаланылатын   құқықтық      (келісім    жылғы
     бағдарламалық өнімдерді    кесімдердің   бойынша)    4-тоқсан
     сараптау және сертифи.     жобалары
     каттау сынақтарын жүргізу
     мәселелері жөніндегі
     нормативтік құқықтық
     кесімдерді әзірлеу

7    Электрондық коммерция      Нормативтік   ИСМ, АБА    2004
     саласындағы нормативтік    құқықтық                  жылғы
     құқықтық кесімдерін        кесімдердің               4-тоқсан
     әзірлеу                    жобалары

8    Электрондық мемлекеттік    Нормативтік   МСА, АБА    2004
     сатып алу саласындағы      құқықтық                  жылғы
     нормативтік құқықтық       кесімдердің               2-тоқсан
     кесімдерді әзірлеу         жобалары

9    Интернет желісі            Нормативтік   АБА және    2004
     қазақстандық сегментінің   құқықтық      басқа да    жылғы
     домендік кеңістігін бөлу   кесімдердің   мемлекеттік 2-тоқсан
     тәртібін анықтау,          жобалары      органдар
     Қазақстан Республикасы
     мемлекеттік органдарының
     ресми электрондық мекен-
     жайларын тағайындау
     және ресми электрондық
     мекен-жайлар анықтама.
     лығын жүргізу жөніндегі
     нормативтік құқықтық
     кесімдерді әзірлеу

10   Жеке және заңды тұлғалар.  Нормативтік   Қаржымині,  2005
     дың сәйкестендіру          құқықтық      АБА,        жылғы
     (бизнес-сәйкестендіру)     кесiмдердiң   Еңбекмині,  4-тоқсан
     нөмірлерін қолдану         жобалары      ІІМ,
     саласындағы нормативтік                  Әділетмині
     құқықтық кесімдерді
     әзірлеу
____________________________________________________________________
     Жиыны
____________________________________________________________________
        1-мақсатты кіші бағдарлама. Ақпараттық жүйелер мен
            ақпараттық ресурстар жай-күйінің мониторингі
____________________________________________________________________
11   "Ақпараттық ресурстар      Қазақстан     АБА         Жыл сайын,
     мен ақпараттық             Республика.               4-тоқсан
     жүйелердiң мемлекеттік     сының
     тіркелiмi" ақпараттық      Үкіметіне
     жүйесiн құру және          есеп
     дамыту

12   Ақпараттық жүйелердi       Қазақстан     АБА         Жыл сайын,
     және мемлекеттік           Республика.               4-тоқсан
     органдардың бағдарлама.    сының
     лық өнiмдерiн сараптау     Үкіметіне
     жүйесiн құру               есеп

13   Мемлекеттiк ақпараттық     Қазақстан     АБА         Жыл сайын,
     жүйелердiң депозитарийiн   Республика.               4-тоқсан
     жасау                      сының
                                Үкiметiне
                                есеп
____________________________________________________________________
     Жиыны
____________________________________________________________________
    2-мақсатты кіші бағдарлама. Деректердің электрондық алмасу
                         стандарттарын жасау
____________________________________________________________________
14   Деректердi рұқсатсыз       Стандарттар.    ҰҚК       2002 жылғы
     қол жетiмдiлiктен қорғау   дың жобалары  (келiсiм    2-тоқсан
     тетiктерiн әзiрлеу                        бойынша)
                                                 АБА

15   Ақпараттық жүйелер         Нормативтiк   АБА, ҰҚК    2004 жылғы
     арасында деректер алмасу   кесiмдерінің  (келiсiм    2-тоқсан
     форматтарын әзiрлеу        жобалары      бойынша)
                                                ПМК
____________________________________________________________________
     Жиыны
____________________________________________________________________
      3-мақсатты кіші бағдарлама. Электрондық коммерцияны,
                аукциондар мен тендерлерді енгізу
____________________________________________________________________
16   Электрондық коммерция      Техникалық     АБА        2002 жылғы
     орталықтарын құруға        тапсырманың               4-тоқсан
     арналған ғылыми-           жобасы
     зерттеу жұмыстарын
     жүргiзу және
     техникалық тапсырманы
     әзiрлеу

17   "Электрондық мемлекеттік   Қазақстан     МСА, АБА    2002 жылғы
     сатып алу орталығы"        Республика.               4-тоқсан
     ақпараттық жүйесін құру    сының
                                Yкіметiне
                                есеп
____________________________________________________________________
     Жиыны
____________________________________________________________________
        4-мақсатты кіші бағдарлама. Мемлекеттік органдардың
              ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру
____________________________________________________________________
18   Қазақстан Республикасы     Қазақстан     АБА, ПМК,   Жыл сайын,
     Үкiметінiң Wеb-сайтын      Республика.   Ақпаратмині 4-тоқсан
     және Wеb-порталын жасау    сының         және басқа
                                Үкiметiне     да мемле.
                                есеп          кеттiк
                                              органдар

19   Мемлекеттік органдардың    Қазақстан     АБА, ПМК,   Жыл сайын,
     бiрыңғай электрондық       Республика.   Ақпаратмині 4-тоқсан
     құжат айналымының          сының         және басқа
     жүйесiн жасау (бұдан       Үкіметіне     да мемле.
     әрi - БЭҚАЖ)               есеп          кеттік
                                              органдар

19.1 БЭҚАЖ 1-кезегiн            Қазақстан     АБА, ПМК,   Жыл сайын,
     әзiрлеу және енгiзу        Республика.   Ақпаратмині 4-тоқсан
     (ведомствалық деңгей)      сының         және басқа
                                Үкіметіне     да мемле.
                                есеп          кеттік
                                              органдар

19.2 БЭҚАЖ 2-кезегін            Қазақстан     АБА, ПМК,   Жыл сайын,
     әзiрлеу және енгiзу        Республика.   Ақпаратмині 4-тоқсан
     (ұлттық деңгей)            сының         және басқа
                                Үкіметіне     да мемле.
                                есеп          кеттік
                                              органдар

19.3 Мемлекеттiк органдардың    Қазақстан     АБА, ПМК,   Жыл сайын,
     электрондық мұрағаттары.   Республика.   Ақпаратмині 4-тоқсан
     ның ақпараттық жүйесiн     сының         және басқа
     жасау                      Үкіметіне     да мемле.
                                есеп          кеттік
                                              органдар

20   Мемлекеттiк органдар       Қазақстан     АБА, ҰҚК    Жыл сайын,
     үшін электрондық           Республика.   (келiсім    4-тоқсан
     цифрлық қолтаңбаны         сының         бойынша),
     куәландырушы орталықты     Үкiметiне     ПМК және
     құру (соның iшiнде         есеп          басқа да
     Қазақстан Республикасы                   мемлекеттік
     Президентiнiң Әкімшілігі                 органдар
     мен Премьер-Министрiнің
     Кеңсесi үшiн)

21   Ақпаратты жинау мен        Қазақстан     АБА және    Жыл сайын,
     өңдеудің үлгілік           Республика.   басқа да    4-тоқсан
     жүйесiн жасау              сының         мемлекеттік
                                Үкiметiне     органдар
                                есеп

22   Мемлекеттік органдардың    Қазақстан     АБА және    Жыл сайын,
     әкімшілік-шаруашылық       Республика.   басқа да    4-тоқсан
     қызметі үлгілiк жүйелер    сының         мемлекеттік
     жасау                      Үкiметiне     органдар
                                есеп

23   Бiрiктiрілген салықтық     Қазақстан     Қаржымині   Жыл сайын,
     ақпараттық жүйені жасау    Республика.               4-тоқсан
     (бұдан әрi - БСАЖ)         сының
                                Үкіметіне
                                есеп

23.1 БСАЖ-дың 1-кезегiн         Қазақстан     Қаржыминi   Жыл сайын,
     әзiрлеу және енгiзу        Республика.               4-тоқсан
                                сының
                                Үкіметiне
                                есеп

23.2 БСАЖ-дың 2-кезегін         Қазақстан     Қаржыминi   Жыл сайын,
     әзiрлеу және енгізу        Республика.               4-тоқсан
                                сының
                                Үкіметiне
                                есеп

24   Кедендік автоматтандырыл.  Қазақстан     КБА         Жыл сайын,
     ған ақпараттық жүйесiн     Республика.               4-тоқсан
     жасау (бұдан әрi - КААЖ)   сының
                                Үкiметiне
                                есеп

24.1 КААЖ-дың 1-кезегін         Қазақстан     КБА         Жыл сайын,
     әзірлеу және енгiзу        Республика.               4-тоқсан
                                сының
                                Үкіметіне
                                есеп

24.2 КААЖ-дың 2-кезегін         Қазақстан     КБА         Жыл сайын,
     әзірлеу және енгiзу        Республика.               4-тоқсан
                                сының
                                Үкіметіне
                                есеп

25   "Салық төлеушiлер мен      Қазақстан     Қаржымині   Жыл сайын,
     салық салу объектілерi.    Республика.   және басқа  4-тоқсан
     нiң тізiлiмi"              сының         да мемле.
     (бұдан әрi - СТмССОТ)      Үкіметіне     кеттік
     ақпараттық жүйесiн         есеп          органдар
     жасау және дамыту

26   Мемлекеттiк органдар       Қазақстан     АБА, ИСМ    Жыл сайын,
     үшiн серверлiк орталық     Республика.               4-тоқсан
     құру (2002-2003 ж.ж.       сының
     құрылыс-монтаж жұмыстары   Үкiметiне
     және серверлiк орталықты   есеп
     техникалық жабдықтау

26.1 Серверлiк орталық          Қазақстан     АБА, ИСМ    Жыл сайын,
     ғимаратын салу             Республика.               4-тоқсан
                                сының
                                Үкiметіне
                                есеп

26.2 Серверлiк орталықты        Қазақстан      АБА        Жыл сайын,
     техникалық жабдықтауды     Республика.               4-тоқсан
     жүзеге асыру               сының
                                Үкіметiне
                                есеп

26.3 Мемлекеттік ақпараттық     Қазақстан      АБА, ҰҚК   Жыл сайын,
     жүйелерде жұмыс iстейтiн   Республика.   (келiсiм    4-тоқсан
     ақпаратты резервтік        сының         бойынша)
     сақтауды ұйымдастыру       Үкіметіне      ПМК
     жөнiнде зерттеулер         есеп
     жүргізу

27   Мемлекеттiк органдардың    Қазақстан     ПМК, АБА,   Жыл сайын,
     ақпараттық қауіпсіздігін   Республика.   ҰҚҚ         4-тоқсан
     қамтамасыз ету жөніндегі   сының         (келiсім
     ұйымдастыру-техникалық     Үкiметiне     бойынша)
     іс-шараларды әзiрлеу       есеп          және басқа
                                              да мемлекет.
                                              тiк органдар
                                              (тiзiм
                                              бойынша)
____________________________________________________________________
     Жиыны
____________________________________________________________________
      5-мақсатты кіші бағдарлама. Мемлекеттік органдардың
              ақпараттық жүйелерін интеграциялау
____________________________________________________________________
28   Мемлекеттiк органдардың    Техникалық    АБА және    2005 жылғы
     ақпараттық жүйелерiн       тапсырманың   басқа да    4-тоқсан
     бiрiктірудің тұжырымда.    жобасы        мемлекеттік
     малық көзқарасы негiзiнде                органдар
     электронды үкіметтің
     инфрақұрылымын
     қалыптастыруға арналған
     техникалық тапсырманы
     әзiрлеу

29   Мемлекеттiк органдар       Қазақстан     АБА, ПМК,   Жыл сайын,
     үшiн бiрыңғай көлiктік     Республика.   ҰҚК         4-тоқсан
     ортаны (деректердiң        сының         (келісім
     берiлу желiсi) құру        Үкiметiне     бойынша)
                                есеп
____________________________________________________________________
     Жиыны
____________________________________________________________________
    6-мақсатты кіші бағдарлама. Мемлекеттік дерекқорын жасау
____________________________________________________________________
30   "Қазақстан                 Қазақстан     АБА, ІІМ,   Жыл сайын,
     Республикасының            Республика.   Әділетмині, 4-тоқсан
     Ұлттық тiзiмдерiн          сының         Қаржыминi,
     жасау мақсатында Жеке      Үкiметiне     Еңбекминi
     (заңды) тұлғаның           есеп          және басқа
     бiрыңғай нөмiрiне                        да мемле.
     (сәйкестендiру нөмiрiне                  кеттік
     (бизнес-сәйкестендіру                    органдары
     нөмiрiне) көшу
     бағдарламасын бекiту
     туралы" Қазақстан
     Республикасы Yкiметiнiң
     2003 жылғы 11 маусымдағы
     N 565 қаулысына сәйкес
     "Жеке тұлғалар" мемле.
     кеттік дерекқоры"
     ақпараттық жүйесiн жacaу 

31   Қазақстан Республикасының  Қазақстан     АБА,        Жыл сайын,
     Ұлттық тiзiлiмдерiн жасау  Республика.   Әділетмині, 4-тоқсан
     мақсатында Жеке (заңды)    сының         СА және
     тұлғаның бiрыңғай          Үкіметіне     басқа да
     нөмiрiне (сәйкестендiру    есеп          мемлекеттік
     нөмiрiне (бизнес-сәйкес.                 органдар
     тендiру нөмiрiне) көшу
     бағдарламасын бекiту
     туралы" Қазақстан
     Республикасы Үкiметiнiң
     2003 жылғы 11 маусымдағы
     N 565 қаулысына сәйкес
     "Заңды тұлғалар"
     мемлекеттiк дерекқоры"
     ақпараттық жүйесiн
     жасау

32   "Мекен-жай тiркелiмі"      Қазақстан     АБА,        Жыл сайын,
     ақпараттық жүйесiн жасау   Республика.   Әділетмині, 4-тоқсан
                                сының         СА, ІІМ,
                                Үкіметіне     ЖРА және
                                есеп          басқа да
                                              мемлекеттік
                                              органдар

33   "Қазақстанның ресурстары"  Қазақстан     АБА, АШМ,   Жыл сайын,
     мемлекеттік дерекқоры"     Республика.   ЭМРМ, IIM,  4-тоқсан
     ақпараттық жүйесiн жасау   сының         ЭБЖМ,
                                Үкіметіне     Қаржыминi,
                                есеп          СА, ИСМ,
                                              ЖРА және
                                              басқа да
                                              мемлекеттік
                                              органдар
____________________________________________________________________
     Жиыны
____________________________________________________________________
    7-мақсатты кіші бағдарлама. Әлеуметтік-экономикалық даму
                         мониторингі
____________________________________________________________________
34   Қазiргi жүйелердi          Қазақстан     АБА, ЭБЖМ,  Жыл сайын
     талдау негізiнде           Республика.   Еңбекминi,  4-тоқсан
     ақпаратты және жан-        сының         СА,
     жақтан қол жеткiзу         Үкіметiне     Қаржымині
     интерфейстерін талдау      есеп
     мен ұсыну тетіктерін
     қоса алғанда, әлеуметтік-
     экономикалық даму
     мониторингiнiң техникалық
     тапсырмасын әзiрлеу және
     ақпараттық жүйесiн құру
____________________________________________________________________
     Жиыны
____________________________________________________________________
     Барлығы
____________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы
____________________________________________________________
Р/с|        Шығыстар, мың теңге            | Қаржыландыру
N |_______________________________________|     көзі
   | 2001 | 2002  |  2003  |  2004  | 2005 |
   | жыл  | жыл   |  жыл   |  жыл   | жыл  |
____________________________________________________________
1 |   6  |   7   |    8   |    9   |  10  |     11
____________________________________________________________
1                                           Талап етілмейді
2                                           Талап етілмейді
3                                           Талап етілмейді
4                                           Талап етілмейді
5                                           Талап етілмейді
6                                           Талап етілмейді
7                                           Талап етілмейді
8                                           Талап етілмейді
9                                           Талап етілмейді
10                                           Талап етілмейді
____________________________________________________________
Жиыны -        -      -       -       -
____________________________________________________________
11  20000   32836   8515    10966            Республикалық
                                             бюджет
12          11630   6558                     Республикалық
                                             бюджет
13          19900   8990                     Республикалық
                                             бюджет
____________________________________________________________
Жиыны
    20000   64366   24063   10966      -
____________________________________________________________
14                                           Талап етілмейді
 
  15                                           Талап етілмейді
____________________________________________________________
Жиыны -      -      -     -       -
____________________________________________________________
16          11712                            Республикалық
                                             бюджет
17          23316   60388   48963  160952    Республикалық
                                             бюджет
____________________________________________________________
Жиыны -     35028   60388  48963   160952
____________________________________________________________
18          53752   17862  14400    45000    Республикалық
                                             бюджет
19                                           Республикалық
                                             бюджет
 
  19.1  78824 160315  65899                    Республикалық
                                             бюджет
19.2        203439  433641 92995   1148223   Республикалық
                                             бюджет
19.3        64868   43660   65733   266200   Республикалық
                                             бюджет
20          44017  183364  130362  204280    Республикалық
                                             бюджет
21          13825   9254                     Республикалық
                                             бюджет
22                          26370   94148    Республикалық
                                             бюджет
23                                           Республикалық
                                             бюджет
23.1  24000 290500                           Республикалық
                                             бюджет
23.2               73000   82000   21000     Республикалық
                                             бюджет
24                                           Республикалық
                                             бюджет
24.1        78079                            Республикалық
                                             бюджет
24.2              162078   256513  565219    Республикалық
                                             бюджет
25         101145          12000             Республикалық
                                             бюджет
26                                           Республикалық
                                             бюджет
26.1      150000* 215136*  436310*           Республикалық
                                             бюджет
26.2                        66255  796650    Республикалық
                                             бюджет
26.3                                         Республикалық
                                             бюджет
27                                           Республикалық
                                             бюджет
____________________________________________________________
Жиыны:
     102824 1009937 988758  746628  3140720
____________________________________________________________
28          17876           5200    15000    Республикалық
                                             бюджет
29                         158066   705448   Республикалық
                                             бюджет
____________________________________________________________
Жиыны: -   17876    -      163266   720448
____________________________________________________________
30        257336  178208    42530            Республикалық
                                             бюджет
31                 4994     48373   984285   Республикалық
                                             бюджет
32                          25000   115000   Республикалық
                                             бюджет
33                 14016   127530  1202728   Республикалық
                                             бюджет
____________________________________________________________
Жиыны  -   257336  197218   243433  2302013
____________________________________________________________
34                          51345   138654   Республикалық
                                             бюджет
____________________________________________________________
Жиыны: -     -       -      51345   138654
____________________________________________________________
Барлығы:
    122824  1384543 1270427 1264601 6462787
____________________________________________________________
      Ескерту:
      * - "Астананың гүлденуi - Қазақстанның гүлденуi" мемлекеттік бағдарламасының шеңберiнде қаржыланатын iс-шара
      ПМК - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнің Кеңсесi
      ҰҚК - Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсiздiк Комитетi
      Қаржыминi - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгi
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлігі
      IIМ - Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi
      Әдiлетминi - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі
      Мәдениетминi - Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі
      Ақпаратминi - Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлігі
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгi
      Еңбекминi - Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты
әлеуметтiк қорғау министрлiгi
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
      AШM - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс жөніндегi aгeнттігі
      КБА - Қазақстан Республикасы Кедендiк бақылау агенттігі
      ЖРА - Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігi
      СА - Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттiгi
      МСА - Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу жөніндегі агенттігi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады