Арал аймағын қолдау және дамыту жөнiндегі шаралар туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 29 тамыз N 1121

      Қызылорда облысының Арал аймағында халықтың тұрмыс деңгейiн жақсарту және экологиялық ахуалды тұрақтандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:
      1. Қоса берілiп отырған "Арал аймағын қолдау және дамыту жөнiндегi

 

шаралар туралы" іс-шаралар жоспары (бұдан әрi - Жоспар) бекiтiлсiн.

     2. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар бекiтiлген Жоспарды

орындау жөнiнде шаралар қабылдасын.

     3. Қызылорда облысының әкiмi Жоспардың орындалу барысы туралы ай

сайын айдың 10-күнiнен кешiктiрмей Қазақстан Республикасының Үкiметiне

ақпарат берiп отырсын.

     4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары Д.К. Ахметовке жүктелсін.

     5. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.


     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі


                                    Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                        2001 жылғы 29 тамыздағы

                                           N 1121 қаулысымен

                                               бекітілген


        "Арал аймағын қолдау және дамыту жөніндегі шаралар туралы"

                          іс-шаралар жоспары


---------------------------------------------------------------------------

Р/с!          Іс-шара          !Орындалуына жауаптылар!Аяқталу !Орындалу  

N !                           !                      ! нысаны ! мерзімі

---------------------------------------------------------------------------

                              Инфрақұрылым 


1   1.1. "Қызылорда облысының   Экономика және сауда   Үкіметке 2002 жылдың

    суландыру-қашыртқы          министрлігі            ақпарат  4-тоқсаны

    жүйелерін жетілдіру",       Көлік және коммуника.

    "Қызылорда қаласында ағын   циялар министрлігі

    суларды биологиялық         Табиғи ресурстар және

    тазарту станциясын салу",   қоршаған ортаны қорғау

    "Қызылорда-Жезқазған        министрлігі

    автомобиль жолын            Ауыл шаруашылығы

    жаңғырту" жобаларының       министрлігі

    Мемлекеттік инвестициялар

    бағдарламасына енгізілу

    мүмкіндігін қарау


    1.2. "Қызылорда қаласының   Экономика және сауда  2001-2004 2001 жылдың

    тұсынан Сырдария өзені      министрлігі           жылдарға  4-тоқсаны

    арқылы өткел көпір салу"    Көлік және коммуника. арналған

    жобасын Мемлекеттік         циялар министрлігі    МИБ-ке

    инвестициялардың 2001-2003                        енгізу

    жылдарға арналған

    бағдарламасына енгізу


2   Қызылорда қаласының         Көлік және            Үкіметке  2001 жылдың

    тұсынан Сырдария өзені      коммуникациялар       ақпарат   4-тоқсаны

    арқылы өткел көпір салуға   министрлігі                  

    және Қызылорда-Жезқазған                                 

    автомобиль жолын жаңғыртуға                                  

    арналған жоба-смета құжат.

    тамаларын әзірлеу        


3   "Қызылорда қаласының су     Экономика және сауда  Үкіметке  2001 жылдың

    құбыры-кәріз тармақтарын    министрлігі           ақпарат   3-тоқсаны

    жаңғырту және кеңейту"      Қызылорда облысының

    жобасын халықаралық грант   әкімі

    қаражаты есебінен іске

    асыруға септік жасау

---------------------------------------------------------------------------

                       Экология проблемалары бойынша    


4   "Сырдария өзенінің арнасын  Табиғи ресурстар      Үкіметке  2001 жылдың

    ретке келтіру және Арал     және қоршаған ортаны  ақпарат   3-тоқсаны

    теңізінің солтүстік         қорғау министрлігі

    бөлігін сақтау" жобасын     Қаржы министрлігі

    іске асыруды жеделдету      Экономика және сауда

                                министрлігі


5   Арал аймағының алыс елді    Экономика және сауда  2002-2004 2001 жылдың

    мекендерін сапалы ауыз      министрлігі           жылдарға  3-тоқсаны

    сумен қамтамасыз ету,       Табиғи ресурстар      арналған

    Арал-Сарыбұлақ, Жиделі      және қоршаған ортаны  МИБ-ке

    және Октябрь топтық су      қорғау министрлігі    енгізу

    құбырларын тартуды аяқтау   Қызылорда облысының

    жөніндегі жұмыстарды        әкімі

    жалғастыру


6   Арал теңізінің құрғаған     Табиғи ресурстар      Үкіметке  2001 жылдың

    табанында ағаш егу-сулан.   және қоршаған ортаны  ақпарат   4-тоқсаны

    дыру жұмыстарын жүргізуге   қорғау министрлігі

    және Ақбай телімінде екпе

    өнім өсіру жөніндегі

    көшеттік жасауға респуб.

    ликалық бюджетте осы

    мақсаттарға көзделген

    қаражат шегінде жыл сайын

    қаражат бөлінуін көздеу


7   "Барсакелмес" қорығының     Табиғи ресурстар      Үкіметке  2001 жылдың

    өсімдіктер мен жануарлар    және қоршаған ортаны  ақпарат   қазаны   

    дүниесін зерделеу және      қорғау министрлігі

    олардың сақталуын

    қамтамасыз ету жөнінде

    іс-шаралар әзірлеу


8   8.1. Бір жылдық шабақтарға  Табиғи ресурстар      Үкіметке  2001 жылдың

    мемлекеттік тапсырысты      және қоршаған ортаны  ақпарат   4-тоқсаны

    "Балықтар (құртшабақтар)    қорғау министрлігі

    қорын молайту" бюджеттік    Экономика және сауда

    бағдарламасы қаражаты       министрлігі

    есебінен және шегінде

    жылына 12 млн. данаға

    дейін көбейтуді көздеу


    8.2. Тоған шаруашылығын,    Экономика және сауда  Үкіметке  2001 жылдың

    Қамысбалық балық тұқым.     министрлігі           ақпарат   4-тоқсаны

    дығының инкубация цехтарын  Табиғи ресурстар             

    және әйнек пластикалық      және қоршаған ортаны       

    қайықтар жасау жөніндегі    қорғау министрлігі            

    цехын жаңғыртуды қаржылан.  Қызылорда облысының

    дыруды қамтамасыз ету       әкімі


9   "Байқоңыр" кешенінің        Сыртқы істер          Үкіметке  2001 жылдың

    қоршаған ортаға және халық  министрлігі           ақпарат   4-тоқсаны

    денсаулығына әсерін         Табиғи ресурстар  

    зерделеу әрі бағалау        және қоршаған ортаны

    жөніндегі жұмысты Ресей     қорғау министрлігі

    жағының қатысуымен жүргізу  Энергетика және

                                минералдық ресурстар

                                министрлігі

                                Денсаулық сақтау ісі

                                жөніндегі агенттік

                                Білім және ғылым

                                министрлігі


10  Қайта өрлеу аралындағы      Табиғи ресурстар      Үкімет    2002 жылдың

    бұрынғы биологиялық         және қоршаған ортаны  қаулысы   1-тоқсаны

    полигонның жай-күйіне       қорғау министрлігі

    кешенді зерттеу жүргізу     Денсаулық сақтау ісі

    және Қызылорда қаласында    жөніндегі агенттік

    Қоршаған орта және халық    Білім және ғылым

    денсаулығын сақтау          министрлігі

    мониторингі жөніндегі       Сыртқы істер

    орталықты ашу мәселесін     министрлігі

    қоса алғанда, Арал аймағы   Қорғаныс министрлігі

    проблемаларын шешу

    жөнінде кешенді

    ғылыми-техникалық

    бағдарлама әзірлеу    


11  Оңтүстік Торғай ойпатының   Энергетика және       Үкіметке  2001 жылдың

    Арысқұм иіні мұнай және     минералдық ресурстар  ақпарат   4-тоқсаны

    газ кен орындарының жер     министрлігі

    қойнауын пайдаланушылардың  Табиғи ресурстар

    қоршаған ортаны қорғау      және қоршаған ортаны

    жөніндегі келісім-шарт      қорғау министрлігі

    шарттарын орындауына

    бақылауды қатайту және

    2001 жылдың қорытындылары

    бойынша Қазақстан

    Республикасының Үкіметіне

    есеп тапсыру    

---------------------------------------------------------------------------

                           Ауыл шаруашылығы    


12  Ауыл шаруашылығы өндірісін  Қызылорда облысының   Үкіметке  2001 жылдың

    саралау, ауыл шаруашылығы   әкімі                 ұсыныс    4-тоқсаны

    дақылдарын күтіп-баптаушы   Ауыл шаруашылығы

    жаңа техникалар мен су      министрлігі

    үнемдеуші технологияларды

    енгізу, мал шаруашылығында

    селекциялық-асыл тұқымдық

    сұрыптау жұмыстарын

    жақсарту жөніндегі жұмысты

    жалғастыру    

---------------------------------------------------------------------------

                              Өнеркәсіп    


13  Қазақстан Республикасы     Экономика және сауда   2002-2004 2001 жылдың

    Үкіметінің 2001 жылғы 26   министрлігі            жылдарға  4-тоқсаны

    ақпандағы N 281 қаулысына  Энергетика және        арналған

    сәйкес Қызылорда           минералдық ресурстар   МИБ-ке

    қаласының жылу-қуат        министрлігі            енгізу

    көздерін және тұрғын       Қызылорда облысының

    үй-коммуналдық секторын    әкімі

    Оңтүстік Торғай

    ойпатының кен орнынан

    газды пайдалануға көшіру

    жөніндегі жобаны толық

    іске асыру үшін

    Мемлекеттік

    инвестициялардың

    2002-2003 жылдарға

    арналған бағдарламасына

    енгізуді көздеу


14  14.1. Арал маңы аймағының  Энергетика және        Үкіметке  2001 жылдың

    көмірсутек шикізатының     минералдық ресурстар   есеп      1-тоқсаны

    барланған қорларын         министрлігі

    игеруді, сондай-ақ         "Қазақойл" ҰМК

    көмірсутек шикізаты және

    басқа да пайдалы қазбалар

    қордаларының мол

    қабаттарын анықтау

    жөніндегі геологиялық-

    барлау жұмыстарын

    жүргізуді жеделдетуге

    шаралар қабылдау. Арал

    маңы аймағында геологиялық

    -барлау жұмыстарын жүзеге

    асырушы жер қойнауын

    пайдаланушылардың

    лицензиялық және келісім-

    шарттық міндеттемелерін

    орындауына бақылауды

    қамтамасыз ету;


    14.2. Оңтүстік Торғай      Энергетика және        Үкіметке  2001 жылдың

    иіні кен орындарының жер   минералдық ресурстар   есеп      қарашасы

    қойнауын пайдаланушылармен министрлігі

    бірлесіп ілеспе газдарды   Қызылорда облысының

    кәдеге асырудың            әкімі

    техникалық-экономикалық

    негіздемесінің жобасын

    келісу және Қазақстан

    Республикасы Үкіметінің

    2001 жылғы 26 ақпандағы

    N 281 қаулысына сәйкес

    оны іске асыруды

    жеделдету;


    14.3. Оңтүстік Торғай      Энергетика және        Үкіметке    Ұдайы

    ойпаты мұнай және газ кен  минералдық ресурстар   есеп

    орындарының ілеспе газын   министрлігі

    кәдеге асырудың жобасын    Қызылорда облысының

    іске асырудың бекітілген   әкімі

    мерзімдерін сақтауға

    қатаң бақылау жасауды

    қамтамасыз ету

---------------------------------------------------------------------------

                               Білім беру


15  2002 жылдан бастап         Білім және ғылым       Үкіметке  2002 жылдың

    Қорқыт ата атындағы        министрлігі            ақпарат   2-тоқсаны

    Қызылорда мемлекеттік

    университетінің

    материалдық-техникалық

    базасын нығайту жөнінде

    шаралар қабылдау

---------------------------------------------------------------------------

                            Шағын кәсіпкерлік    


16  Қызылорда облысының        Табиғи монополияларды  Үкіметке  2001 жылдың

    шағын кәсіпкерлікті        реттеу, бәсекелестікті ақпарат   қазаны

    дамыту және қолдаудың      қорғау және шағын

    2001-2002 жылдарға         бизнесті қолдау

    арналған аймақтық          жөніндегі агенттік

    бағдарламасына талдау      Қызылорда облысының

    жасау әрі оны іске асыру   әкімі

    жөнінде қосымша шаралар

    әзірлеу

---------------------------------------------------------------------------Мамандар:

     Багарова Ж.А.

     Қасымбеков Б.А.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады