Мемлекеттік ресурстар астығын сақтайтын астық қабылдау кәсіпорындары мен көрсетілген астық қабылдау кәсіпорындарынан астық тасып әкетуді жүзеге асыратын көлік ұйымдарының астықты тиеуді келісу ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 20 қыркүйек N 1220 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1185 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Yкiметiнiң 31.12.2015 № 1185 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңын іске асыру және мемлекеттік ресурстар астығының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік ресурстар астығын сақтайтын астық қабылдау кәсіпорындары мен көрсетілген астық қабылдау кәсіпорындарынан астық тасып әкетуді жүзеге асыратын көлік ұйымдарының астықты тиеуді келісу ережесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің бірінші орынбасары

                                            Қазақстан Республикасы
                                                  Үкіметінің
                                           2001 жылғы 20 қыркүйекте
                                               N 1220 қаулысымен
                                                   бекітілген

             Мемлекеттік ресурстар астығын сақтайтын
           астық қабылдау кәсіпорындары мен көрсетілген
           астық қабылдау кәсіпорындарынан астық тасып
            әкетуді жүзеге асыратын көлік ұйымдарының
                 астықты тиеуді келісу ережесі

      Осы Ереже "Астық туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 19 қаңтардағы Заңының 9-бабына сәйкес әзірленді.

      1. Мемлекеттік ресурстар астығын сақтайтын астық қабылдау кәсіпорындары (бұдан әрі - астық қабылдау кәсіпорындары) және көрсетілген астық қабылдау кәсіпорындарынан астық тасып әкетуді жүзеге асыратын көлік ұйымдары (бұдан әрі - көлік ұйымдары) кез келген сандағы астықты тиеуді осы Ережеге сәйкес Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігімен келісуге міндетті.
      2. Астықты тиеуді келісу үшін астық қабылдау кәсіпорындары мен көлік ұйымдары (меншік нысанына қарамастан) астықты сақтау орны бойынша Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің аумақтық (облыстық немесе аудандық) басқармасына мынадай құжаттарды:
      1) осы Ережеге қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті;
      2) астық қолхатын ұстаушыдағы (жөнелтушідегі) астықтың саны туралы мәліметті растайтын, астық қабылдау кәсіпорнының мөрімен және бастығының қолымен расталған астық қабылдау кәсіпорны тізілімінің үзінді көшірмесін ұсынады.
      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің аумақтық (облыстық немесе аудандық) басқармасы:
      1) өтініштерді және астық қабылдау кәсіпорны тізілімінің көшірмесін тіркейтін журналды жүргізеді;
      2) өтініш түскен сәттен бастап 12 сағаттың ішінде астық қабылдау кәсіпорындарына және көлік ұйымдарына осы Ереженің 2-тармағында санамаланған құжаттар бар болған кезде астықты тиеуді келіседі.
      4. Астық қабылдау кәсіпорындары және көлік ұйымдары көрсетілген Ережені бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдерімен белгіленген жауапкершілік жүктейді.

                                                              Қосымша

              _____________________________________________________
              (Ауыл шаруашылығы министрлігінің аумақтық басқармасы)

              Астық қабылдау кәсіпорындары мен көлік
            ұйымдарының мемлекеттік ресурстар астығын
            сақтайтын астық қабылдау кәсіпорындарынан
            астықты тиеуді келісуге арналған өтінімі ___________________________________________________________________
                 (толық атауы мен деректемелері)
астық қабылдау кәсіпорны (көлік ұйымы) ағымдағы N _________ астық қолхатына сәйкес өтінімді беру сәтінде сақтауда ________ тонна астығы бар _______________________________________________________________
(астық қолхатын ұстаушының (жөнелтушінің) атауы мен оның деректемелері)
тиесілі ________ тонна санындағы астықты тиеуге келісуді сұрайды.
      Өтінімді беру күні мен уақыты ____________________

       Астық қабылдау
кәсіпорнының (көлік ұйымының)
         басшысы ____________    _____________________
                     (қолы)            (аты-жөні)

      Мамандар: Багарова Ж.А. Қасымбеков Б.А.
 

Об утверждении Правил согласования хлебоприемными предприятиями, хранящими зерно государственных ресурсов, и транспортными организациями, осуществляющими вывоз зерна с указанных хлебоприемных предприятий, отгрузку зерна

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2001 года № 1220. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1185

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 31.12.2015 № 1185 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне" и обеспечения сохранности зерна государственных ресурсов Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемые Правила согласования хлебоприемными предприятиями, хранящими зерно государственных ресурсов, транспортными организациями, осуществляющими вывоз зерна с указанных хлебоприемных предприятий, отгрузку зерна.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
       Первый заместитель
      Премьер-Министра Республики Казахстан
                                              Утверждены
                                    постановлением Правительства
                                         Республики Казахстан
                                    от 20 сентября 2001 года N 1220
 
 
       Правила согласования хлебоприемными предприятиями,
          хранящими зерно государственных ресурсов и
          транспортными организациями, осуществляющими
             вывоз зерна с указанных хлебоприемных
                  предприятий, отгрузку зерна
 
 
      Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года "О зерне".
      1. Хлебоприемные предприятия, хранящие зерно государственных ресурсов (далее - хлебоприемные предприятия), и транспортные организации, осуществляющие вывоз зерна с указанных хлебоприемных предприятий (далее - транспортные организации), обязаны согласовывать с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан отгрузку любого количества зерна в соответствии с настоящими Правилами.
      2. Для согласования отгрузки зерна хлебоприемные предприятия и транспортные организации (независимо от формы собственности) предоставляют в территориальное (областное или районное) управление Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан по месту хранения зерна следующие документы:
      1) заявку по форме согласно приложению к настоящим Правилам;
      2) выписку из реестра хлебоприемного предприятия, заверенную печатью и подписью руководителя хлебоприемного предприятия, подтверждающую сведения о количестве зерна у держателя зерновой расписки (отправителя).
      3. Территориальное (областное или районное) управление Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан:
      1) ведет журнал регистрации заявок и выписок из реестра хлебоприемного предприятия;
      2) согласовывает в течение 12 часов с момента поступления заявки отгрузку зерна хлебоприемным предприятиям и транспортным организациям при наличии документов, перечисленных в пункте 2 настоящих Правил.
      4. Хлебоприемные предприятия и транспортные организации за нарушение указанных Правил несут ответственность, установленную законодательными актами Республики Казахстан.

                                                        Приложение

     ______________________________________________________________
      (территориальное управление Министерства сельского хозяйства)

                Заявка на согласование отгрузки зерна
            хлебоприемными предприятиями и транспортными
              организациями с хлебоприемных предприятий,
               хранящих зерно государственных ресурсов

      Хлебоприемное предприятие (транспортная организация)___________ _____________________________________________________________________                  (полное наименование и реквизиты)
просит согласовать отгрузку зерна в количестве _______________ тонн, принадлежащего _____________________________________________________,         (наименование держателя зерновой расписки (отправителя) и его
____________________________________________________________________
реквизиты)
имеющего на хранении на момент подачи заявки согласно зерновой расписке текущий N________ ________ тонн зерна.
      Дата и время подачи заявки ___________________________________

      Руководитель
      хлебоприемного предприятия
      (транспортной организации) _______________ _______________
                                     (подпись)       (ФИО)

      (Специалисты: Склярова И.В., Умбетова А.М.)