Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 қаулысына өзгерiстер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 26 қыркүйектегі N 1246 қаулысы. Күші жойылды - Қзақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 маусымдағы № 753 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.07 № 753 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтiзбелiк жиырма бiр күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 17 сәуiрдегi N

 

2201 қаулысын жүзеге асыру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1995

жылғы 29 желтоқсандағы N 1894 


P951894_
 

  қаулысына (Қазақстан

Республикасының ПYКЖ-ы, 1995 ж., N 41, 515-құжат) мынадай өзгерiстер

енгiзiлсiн:

     көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Лицензиялауға жататын қызметтiң

түрлерiне лицензиялар беруге өкiлеттiк берiлген мемлекеттiк органдардың

(лицензиарлардың) тiзбесiнде:

     реттiк нөмiрi 16-жол мынадай редакцияда жазылсын:

"16.  "Қазақстан Республикасының         Жалпы бастауыш, жалпы

      Бiлiм және ғылым                 негiзгi немесе жалпы орта

      министрлiгi                      бiлiм; кәсiптiк, оның iшiнде

                                       кәсiптер бойынша бастауыш

                                       бiлiм; кәсiптiк орта, кәсiптiк

                                       жоғары, жоғары оқу

                                       орнынан кейiнгi кәсiптiк,

                                       оның iшiнде мамандықтар

                                       бойынша білім беретiн заңды

                                       тұлғалардың бiлiм беру

                                       қызметi, сондай-ақ мектепке

                                       дейiнгi және мектептен тыс

                                       ұйымдардың қызметi

                                         бiлiм беру ұйымдары үшiн

                                       оқулықтар, оқу-әдiстемелiк

                                       кешендер, электронды оқулықтар

                                       мен қосымша оқу әдебиетiн басып    

                                       шығару жөнiндегi қызмет";


     реттiк нөмiрi 35-жолдың 3-бағанындағы тоғызыншы абзац мынадай

редакцияда жазылсын:

                                       "Алматы қаласының

                                       аумағындағы жалпы

                                       бастауыш, жалпы негiзгi

                                       немесе жалпы орта және

                                       кәсiптiк бастауыш бiлiм

                                       беретiн білiм беру

                                       ұйымдарының, сондай-ақ

                                       мектепке дейiнгi және

                                       мектептен тыс ұйымдардың

                                       қызметi".

     2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.


     Қазақстан Республикасы

     Премьер-Министрінің

     бiрiншi орынбасары
Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Жұманазарова А.Б.  

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 1995 года N 1894

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2001 года № 1246. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года № 753

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 07.06.2012 № 753 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29

 

декабря 1995 года N 1894 


P951894_
 

  "О реализации постановления Президента

Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года N 2201" (САПП Республики

Казахстан, 1995 г., N 41, ст. 515) следующие изменения:

     в Перечне государственных органов (лицензиаров), уполномоченных

выдавать лицензии на виды деятельности, подлежащие лицензированию,

утвержденном указанным постановлением:

     строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:

"16.  Министерство образования             Образовательная деятельность

      и науки Республики Казахстан       юридических лиц, дающих

                                         начальное общее, основное общее  

                                         или среднее общее образование;   

                                         начальное профессиональное       

                                         образование, в том числе по      

                                         профессиям; среднее              

                                         профессиональное, высшее

                                         профессиональное, послевузовское

                                         профессиональное образование, в  

                                         том числе по специальностям,

                                         а также деятельность дошкольных и

                                         внешкольных организаций;

                                           деятельность по изданию

                                         учебников, учебно-методических

                                         комплексов, электронных учебников

                                         и дополнительной учебной         

                                         литературы для организаций       

                                         образования";

     в графе 3 строки, порядковый номер 35, абзац девятый изложить в

следующей редакции:

                                         "деятельность организаций

                                         образования, дающих начальное

                                         общее, основное общее или среднее

                                         общее и начальное профессиональное

                                         образование, а также дошкольных и

                                         внешкольных организаций на

                                         территории города Алматы".


     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Первый заместитель

     Премьер-Министра

     Республики Казахстан


(Специалисты: Склярова И.В.,     

              Умбетова А.М.)