Астық қабылдау кәсіпорны мен астық иесі арасындағы астықты сақтаудың жария шартының үлгі нысанын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 24 қазандағы N 1359 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 4 қыркүйектегі № 745 қаулысымен

     Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.09.2015 № 745 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      "Астық туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 7 маусымдағы N 773 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
     1. Қоса беріліп отырған Астық қабылдау кәсіпорны мен астық иесі арасындағы астықты сақтаудың жария шартының үлгі нысаны бекітілсін.
     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және жариялануға тиіс.    

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң      
2001 жылғы 24 қазандағы          
N 1359 қаулысымен             
бекiтiлген                

         Астық қабылдау кәсiпорны мен астық иесi арасындағы
      астықты сақтаудың жария шартының үлгi нысаны

      Ескерту. Үлгі нысан жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2004.04.30. N 497 қаулысымен.

_________________              N        200_ жылғы "___"_________
  (елдi мекен)

      Бұдан әрi "Иеленушi" деп аталатын, _________ негiзiнде әрекет
ететiн _______________ атынан _______________ және бұдан әрi "АҚК"
                               (астық иесi)
деп аталатын, ____________ негiзiнде әрекет ететiн _______________
атынан, _____________________ бiрлесiп "Тараптар" деп аталатындар,
    (астық қабылдау кәсiпорны)
мына төмендегiлер туралы осы шартты жасасты.

1. Шарттың мәнi

      1. Осы шартқа сәйкес және оның талаптарымен АҚК-нiң астықты сақтау жөнiнде өтелiмдi қызметтер көрсетуі осы шарттың мәнi болып табылады.
      2. Сақтауға берілетін астықтың көлемі мен сипаттамасын, астықтың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында жеткiзiлетiн сапа көрсеткiштерiн осы шарттың 1-қосымшасына сәйкес тараптар анықтайды.

2. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

      1. АҚК:
      1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес өтінiмде көрсетiлген сан мен көлемде Иеленушi өтiнiм берген сәтiнен бастап 3 күннен аспайтын мерзiмде сақтауға қабылданған астыққа астық қолхаттарын беруге;
      2) Астықты қабылдағанда оның сапасын анықтауды осы шарттың 1-қосымшасында көрсетілген стандартқа сәйкес жүзеге асыруға;
      3) Иеленушi берген астықты астық қолхаттарында көрсетiлген caн мен сапада сақтауды қамтамасыз етуге;
      4) ұлттық стандарттарда, техникалық регламенттерде, техникалық шарттарда және нормативтiк құқықтық актілерде белгiленген сақтау шарттарын орындауға;
      5) Астықтың сақталу орнын қарауға және астықтың сынамаларын iрiктеп алуға Иеленушiге не оның уәкiлеттi өкiлiне мүмкiндiк беруге;
      6) Иеленушiнiң талабы бойынша Иеленушiнiң астық қолхатына айырбасқа астықты босатуға жазбаша өтiнiмiн тiркеген сәттен бастап күнтiзбелiк он күннен кешiктiрмей өтiнiмде көрсетiлген астықтың көлемiн босатуды (тиеп жiберудi) бастауға және оны «Астық туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31 және 40-баптарында және осы шарттың 2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, АҚК-нiң техникалық мүмкiндiктерiне сәйкес аяқтауға міндеттенеді. Астықты босату (тиеп жiберу) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 1676 қаулысымен бекiтілген Астықтың сандық-сапалық есебiн жүргiзу қағидаларына сәйкес жүргiзiледi;
      7) Сақталудағы астықтың жойылу немесе бүлiну қаупi туындаған жағдайларды қоспағанда, Иеленушiнiң келiсiмiнсiз үшiншi тұлғалардың астық қоймаларына сақтауға астықты ауыстырмауға. Үшiншi тұлғаға, астықты сақтауға бергенi туралы АҚК Иеленушiге тезарада хабарлауға мiндеттi. Бұл ретте АҚК астықты сақтауға берген үшiншi тұлғаның әрекетiне толық жауап бередi;
      8) Иеленушiге оның өтiнiмi бойынша үш жұмыс күнi iшiнде AҚК-нiң техникалық мүмкiндiктерi, осы шарттың 2-қосымшасына сәйкес Иеленушiге тиесiлi астықтың бар-жоғы және қозғалысы туралы ақпаратты, сондай-ақ оның дербес шоты бойынша астық есебiнiң деректерiн беруге;
      9) жоспарлы жөндеу жұмыстарын жүргiзуге байланысты жөндеу жүргiзуді тоқтатуға дейiн кемінде 45 күн бұрын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 1569 қаулысымен бекiтілген Астықты сақтау қағидаларында белгiленген мерзiмнен аспауға тиiс жөндеу жүргiзу мерзiмдерiн көрсете отырып, астықты қабылдау мен босатудың (тиеп жiберудiң) мүмкiн еместігі туралы Иеленушiнi хабардар етуге;
      10) Егер АҚК астық қолхаттары бойынша мiндеттемелердi орындауға кепiлдiк беру жүйесiне қатыспаған жағдайда, осы шарт бойынша өзiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыруға;
      11) Астықты сақтау процесiнде зиянкестермен астықтың бүлдiрiлгенi анықталған жағдайда, өз есебiнен зарарсыздандыруды жүргiзуге;
      12) Астықты сақтау бойынша қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензиясын тоқтата тұру, қайтып алу туралы, сондай-ақ қайта ұйымдастырылуы, атауының өзгергені туралы шешiмнiң қабылданғаны туралы, банкроттық рәсiмiнiң қозғалғаны, АҚК-нiң өз еркiмен таратылуы туралы тиiстi шешiм қабылданған сәтiнен бастап үш жұмыс күнi ішiнде Иеленушiге жазбаша хабарлауға;
      13) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 1676 қаулысымен бекiтілген Астықтың сандық-сапалық есебiн жүргiзу қағидаларына сәйкес астықты осы шартқа 1-қосымшада белгiленген сапалық көрсеткiштерге дейiн жеткiзу нәтижесiнде алынған астық қалдықтарын қайтаруды қамтамасыз етуге мiндеттенедi.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735; 09.09.2013 N 942 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.
      2. АҚК-нiң:
      1) Осы шарттың 3-бөлiмiне сәйкес қызметтер көрсету үшiн ақы төлеудi талап етуге;
      2) Көрсетiлген қызметтер көрсетуге ақы төлеу бойынша Иеленушінің берешегi болса, астықты босатудан (тиеп жiберуден) бас тартуға;
      3) Астықты босатуда (тиеп жiберуде) Иеленушiмен бiрлесiп астықты оның астық қолхатында көрсетiлген сандық-сапалық көрсеткiштерге сай екенiн қарауды, немесе өз есебiнен шығыстарды өтей отырып, тәуелсiз сарапшылық бағалауды жүргiзуге құқығы бар;
      3. Иеленушi:
      1) Осы шарттың 3-бөлiмiнде белгіленген тәртiппен және жағдайда AҚК-нiң қызметтер көрсетуiне уақтылы ақы төлеуге;
      2) АҚК-ге астықты алдағы тиеп жiберу туралы жазбаша өтiнiм беруге мiндеттенедi.
      4. Иеленушi:
      1) Астық қолхатында көрсетiлген көлемде АҚК-де сақтаудағы астыққа иелiк етуге;
      2) Осы шарттың 1-қосымшасында көрсетiлген стандарт бойынша астықты қабылдағанда оның сапасын анықтауға;
      3) Астықты қабылдау және босату (тиеп жiберу) кезiнде оны өлшеуге қатысуға;
      4) Астықты сақтау орнын қарауға және астықтың сынамасын iрiктеп aлуғa;
      5) АҚК астықты босату (тиеп жiберу) кезiнде АҚК-мен бiрлесiп астықты оның астық қолхатында көрсетілген сандық-сапалық көрсеткiштерге сай екенiн қарауды, немесе өз есебiнен шығыстарды өтей отырып, тәуелсiз сарапшылық бағалауды жүргiзуге;
      6) Өтiнiм бойынша АҚК-нiң техникалық мүмкiндiктерi, осы шарттың 2-қосымшасына сәйкес Иеленушiге тиесiлі астықтың бар-жоғы және қозғалысы туралы ақпаратты, сондай-ақ оның дербес шоты бойынша астық есебiнiң деректерiн алуға;
      7) Астық қалдығын қайтаруға және астықты осы шарттың 1-қосымшасында белгіленген сапалық көрсеткiштерге дейiн жеткiзу нәтижесiнде алынған астық қалдығына иелiк етуге құқылы.

3. Сыйақы төлеу

      1. Әрбiр операция бойынша жеке астықты сақтау жөнiнде қызметтер көрсету (қабылдау, кептiру, тазалау, сақтау, тиеп жiберу) үшiн АҚК-нiң сыйақы сомасы АҚК-нiң оларды көрсетумен байланысты барлық шығыстарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салық және басқа да мiндеттi төлемдердi қамтиды және осы шарттың 1-қосымшасында анықталады.
      2. Рынокта үстем жағдайға ие АҚК қызметтер көрсетуiнің бағалары (тарифтерi) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен анықталады.
      3. Астықты сақтау жөнiндегі қызметтер көрсетуге ақы төлеу ақшамен не Тараптардың келiсiмiмен анықталған баға бойынша индоссамент жасау арқылы сақталудағы астықтың тиiстi көлемiн беру жолымен жүргiзiлуi тиiс.
      4. Қызметтер көрсетуге ақы төлеу мерзiмi Тараптардың келiсiмi бойынша осы шарттың 1-қосымшасына сәйкес анықталады.

4. Шарттың қолданылу мерзiмi

      1. Осы шарт Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 1569 қаулысымен бекiтілген Астықты сақтау  қағидаларында айқындалған сақтау мерзiмдерiнен аспайтын, Иеленушiнiң талап етуiмен белгiленген мерзiмге жасалды және өзiнiң қолданысын Тараптар өздерiнiң мiндеттемелерiн толық орындаған жағдайда тоқтатады.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 09.09.2013 N 942 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. АҚК-нiң бастамасымен шартты бұзуға жол берiлмейдi.

5. Тараптардың жауапкершiлігі

      1. Сақталудағы астық жоғалған, кем шыққан, бүлiнген, зақымдалған, сапасы төмендеген жағдайда АҚК Иеленушiнiң пайдасына тиiсiнше жоғалған, кем шыққан, бүлiнген, зақымдалған астықтың не сапасы төмендеген астық құнының ___% мөлшерiнде айыппұл төлейдi.
      2. Осы шарттың 2-бөлiмiнде көзделген өзге де мiндеттемелердi тиiсiнше орындамағаны үшiн АҚК мөлшерiнде айыппұл төлейдi.
      3. АҚК астықтың жоғалуы, кем шығуы, бүлiнуi, зақымдалуы, сапасының төмендеуi тежеусiз күштің не Иеленушiнiң пиғылы немесе оғаш абайсыздығының салдарынан болғанын дәлелдесе, жауапкершiлiктен босатылады.
      4. Айыппұл санкцияларының сомасы, астық құнының өтемi, сондай-ақ АҚК әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) нәтижесiнде Иеленушiге келген зияндардың сомасы өтеу сәтiнде қалыптасқан баға бойынша анықталады.
      5. Тараптар белгiлеген сыйақы төлеу мерзiмiн Иеленушi бұзған жағдайда Иеленушi әрбiр мерзiмi өткен күнтiзбелiк күн үшiн төленбеген соманың % мөлшерiнде өсiмақы төлейдi.
      6. Басқа Тараптың қабылдаған мiндеттемелерiн орындамауы немесе тиiсiнше орындамауы нәтижесiнде Тараптардың бiреуiне келген зияндар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұрақсыздық айыбынан тыс өтеледi.
      7. Айыппұл санкцияларын төлеу Тараптарды осы шарт бойынша қабылданған мiндеттемелердi орындаудан босатпайды.

6. Дауларды қарау тәртiбi

      1. Осы шарт бойынша даулар туындаған жағдайда Тараптар туындаған дауларды сотсыз шешу үшiн барлық шараларды қабылдауға мiндеттенедi.
      2. Туындаған даулар бойынша келiсiмге қол жетпесе, даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртiппен сотта қаралуға жатады.

7. Басқа да жағдайлар

      1. Осы шарт бойынша құқықтар мен мiндеттер индоссамент жасалған кезде астық қолхаты бойынша құқықтарды берумен бiр уақытта астық қолхатында көрсетiлген көлемде беріледi. Бұл ретте индоссат индоссамент жасалған сәттен бастап он күнтiзбелiк күннiң iшiнде астық қолхаты бойынша құқықтарды қабылдағаны туралы АҚК-ге хабарлайды.
      2. Қызметтер көрсетуге тарифтер өзгергенде, астық жеткiзілген сапалық көрсеткiштердi жақсарту қажет болғанда немесе AҚК-гe жаңа астық партиялары түскенде тиiстi өзгерiстер осы шартқа қосымша 1-қосымшаға қол қою арқылы ресiмделедi.
      3. Осы шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөлектерi болып табылады, олар жазбаша түрде ресiмделуi, оларға Тараптардың уәкілеттi өкiлдерiнiң қолдары қойылуы және мөрлермен расталуы тиiс.
      4. Осы шартпен реттелмеген бөлiгiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының нормалары қолданылады.
      5. Осы шарт Тараптардың әрқайсысы үшiн бiр-бiрден, мемлекеттiк және орыс тiлiнде, бiрдей заң күшi бар 2 дана жасалды.

8. Тараптардың деректемелерi мен қолдары

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Астық қабылдау кәсiпорны      
мен астық иесi арасындағы астықты  
сақтаудың жария шартының үлгі нысанына
1-қосымша                  

200__ж. "__" _________N______ шартқа астықтың сандық-сапалық көрсеткiштерi және астықты сақтау бойынша қызметтер көрсетудiң құны
"_____"________________200__ ж. N___________

___________________________________________________________________
P/c|Сақтауға берiлетiн астықтың|Стан.|АҚК астықтың жеткiзілетiн
N  |көлемi мен сипаттамасы     |дарты| сапалық көрсеткiштерi
   |---------------------------|     |-----------------------------
   |Да.|Сор. |Себу |Егін|Саны, |     |Ылғал.|Арам.|Дәндiк |Себу
   |қыл|ты,  |стан.|жи. |тонна,|     |дылығы|шөп. |қоспасы|стандарты
   |   |реп. |дар. |нау |дейiн |     |бой.  |тiк  |бойынша|сыныбына
   |   |ро.  |тының|жылы|      |     |ынша  |қос. |  %    |дейiн
   |   |дук. |сыны.|    |      |     | %    |пасы |       |(тұқым
   |   |ция. |бы   |    |      |     |      |бой. |       |үшiн)
   |   |сы   |(тұ. |    |      |     |      |ынша |       |
   |   |(тұ. |қым  |    |      |     |      |  %  |       |
   |   |қым  |үшiн)|    |      |     |      |     |       |
   |   |үшiн)|     |    |      |     |      |     |       |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Операция түрi                      |Қызметтер көрсету|Төлеу мерзiмi
                                   |бағасы, теңге    |
___________________________________________________________________
Қабылдау, 1 тонна үшiн теңге
Кептiру, 1 тонна-пайыз үшiн теңге
Тазалау, 1 тонна-пайыз үшiн теңге
Сақтау, айына 1 тонна үшiн теңге
Т/ж көлігімен тиеп-жөнелту,
1 тонна үшiн теңге
Автокөлiкпен тиеп-жөнелту, 1 тонна
үшiн теңге
___________________________________________________________________
Соның iшiнде ҚҚС___ %.

      Иеленушi:                     AҚK:
      Басшы:___________             Басшы:_________________

              М.О.                           M.O.

Астық қабылдау кәсiпорны     
мен астық иесi арасындағы астықты  
сақтаудың жария шартының үлгi нысанына
2-қосымша         

200__ж._______ ________________астықтың бар-жоғы және қозғалысы
        айы    Иеленушiнiң атауы       туралы мәлiметтер

___________________________________________________________________
P/c|Ас.  |Бе.|Жет.|Да.|Сы.|Егін|Сор.|Ре. |Се.  |Ыл. |Арам.|Дән.|Дән
N  |тық  |рі.|кі. |қыл|ны.|жи. |ты  |про.|бу   |ғал.|шөп. |дік |ма.
   |қол. |лу |зу. |   |бы |нау |    |дук.|стан.|ды. |тік  |қос.|ңы.
   |хаты.|кү.|ші  |   |   |жылы|    |ция.|дар. |лығы|қоспа|па  |зы,
   |ның  |ні |    |   |   |    |    |сы  |ты.  | %  | %   |  % |%/
   |се.  |   |    |   |   |    |    |    |ның  |    |     |    |Бе.
   |рия. |   |    |   |   |    |    |    |сы.  |    |     |    |лок,
   |сы   |   |    |   |   |    |    |    |ны.  |    |     |    | %
   |мен  |   |    |   |   |    |    |    |бы   |    |     |    |
   |нө.  |   |    |   |   |    |    |    |     |    |     |    |
   |мірі |   |    |   |   |    |    |    |     |    |     |    |
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      таблицаның жалғасы

___________________________________________________________________
Дән|Залал.|Жылтыр.|Таби.|Ай  |Бел. |Кiрiс        |  Шығыс
ма.|дануы |лығы,% |ғаты,|ба. |гі.  |-------------------------------
ңы.|      |       |г/л  |сын.|сі   |Ас. |Ин.|Ас. |Ас. |Индо.|Жө.|Ай
зы.|      |       |     |дағы|(мем.|тық |дос.тық |тық |сса. |не.|со.
ның|      |       |     |қал.|ре.  |қол.|са |қол.|қол.|мент |лту|ңы.
са.|      |       |     |ды. |сурс |ха. |ме.|ха. |ха. |     |   |н.
па.|      |       |     |ғы  |түрі)|тын |нт |тын |тын |     |   |да.
сы,|      |       |     |    |     |ай. |   |қал.|ай. |     |   |ғы
бі.|      |       |     |    |     |ыр. |   |пы. |ыр. |     |   |қа.
рл.|      |       |     |    |     |бас.|   |на  |бас.|     |   |лд.
   |      |       |     |    |     |тау |   |кел.|тау |     |   |ығ.
   |      |       |     |    |     |    |   |тіру|    |     |   |ы
___________________________________________________________________

      АҚК-ның басшысы:________________________

                             М.О.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады