Базалық лауазымдық жалақының мөлшерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 10 желтоқсандағы N 1607 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы N 1400 Қаулысымен

       Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 29 желтоқсандағы  N 1400  Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджет және мемлекеттiк мекемелердің мемлекеттiк қызметші емес қызметкерлерiнiң еңбегiне ақы төлеу жүйесiн жетілдіру есебінен қамтылған органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575  Жарлығы  4-тармағының 1) тармақшасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
       Ескерту. Кіріспе өзгерді - ҚР Үкiметiнiң 2002.01.11. N 41  қаулысымен .
      1. 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап: 
      коэффициенттердi қолдана отырып, лауазымдық жалақыларды және әскери атақтар бойынша жалақыларды, арнаулы атақтар мен сыныптық шендер үшiн қосымша ақыларды; сондай-ақ қызмет өткерудiң ерекше жағдайлары үшiн үстеме ақыларды; 
      коэффициенттердi қолдана отырып, лауазымдық жалақыларды (ставкаларды), сондай-ақ мемлекеттік мекемелердің мемлекеттiк қызметшi емес қызметкерлерінің еңбек жағдайы үшiн қосымша ақы мен үстемеақыларды есептеу үшiн алынатын базалық лауазымдық жалақының мөлшері 5060 теңге деңгейінде белгiленсiн. 
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2002.01.11. N 41   қаулысымен .

     2. Осы қаулы 2002 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Об утверждении размера базового должностного оклада

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2001 года N 1607. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29 декабря 2007 года N 1400.

      Сноска. Постановление Правительства РК от 10 декабря 2001 года N 1607 утратило силу постановлением Правительства РК от 29 декабря 2007 года  N 1400  (вводится в действие с 1 января 2008 года). 

      В целях реализации подпункта 1) пункта 4 Указа Президента Республики Казахстан от 25 марта 2001 года N 575  U010575_  "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, и совершенствования системы оплаты труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими" Правительство Республики Казахстан постановляет: <*> 
      Сноска. В преамбулу внесены изменения - постановлением Правительства РК от 11 января 2002 г. N 41 (вступает в силу с 1 января 2002 г.)  P020041_  
      1. Установить с 1 января 2002 года размер базового должностного оклада на уровне 5060 тенге для исчисления: 
      должностных окладов и окладов по воинским званиям, доплат за специальные звания и классные чины с применением коэффициентов, а также надбавок за особые условия прохождения службы; 
      должностных окладов (ставок) с применением коэффициентов, а также доплат и надбавок за условия труда работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими. <*>
       Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правительства РК от 11 января 2002 г. N 41 (вступает в силу с 1 января 2002 г.)   P020041_ )

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2002 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан