Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң республикалық бюджеттiк бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекiту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2002 жылғы 17 желтоқсан N 58

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған 1-3-қосымшаларға сәйкес республикалық бюджеттiк бағдарламалардың 2002 жылға арналған паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнің       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына     
1-қосымша       

      ЕСКЕРТУ. 1-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Keңсесi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2002 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығыстар"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 299561 мың теңге (екi жүз тоқсан тоғыз миллион бес жүз алпыс бiр мың теңге). <*>
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет есебiнен қамтылған органдары қызметкерлерiне еңбекақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 453-1 Заңы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы. <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауына қол жеткiзу үшін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi аппаратының қызметiн қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнің аппаратын ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағдар.!Кiшi !Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске !  Жауапты
N !лама   !бағ. !(кiшi бағдарла. !(кiшi бағдар.!асыру! орындаушы.
   !коды   !дарла!малардың) атауы !ламаны) іске !мер. !    лар
   !       !ма   !                !асыру жөнiн. !зім. !
   !       !коды !                !дегі iс-шара.!дері !
   !       !     !                !лар          !     !
------------------------------------------------------------------
1 !   2   !  3  !        4       !      5      !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1     001         Әкімшілік
                  шығыстар

             001  Орталық органның Жүктелген фун. Жыл  Қазақстан
                  аппараты         кцияларды      бойы Республикасы
                                   орындау мақса.      Премьер-
                                   тында бекiтiл.      Министрінің
                                   ген 307 бiрлiк      Кеңсесі
                                   штат санының
                                   лимитіне
                                   сәйкес
                                   Қазақстан
                                   Республикасы.
                                   ның Премьер-
                                   Министрi
                                   Кеңсесiнiң
                                   аппаратын ұстау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiне жүктелген функциялардың сапалы әрi уақытылы орындалуы.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнің       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына     
2-қосымша       

      ЕСКЕРТУ. 2-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Keңсесi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2002 жылға арналған 010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн көтеру
және қайта даярлау"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРTЫ

      1. Құны: 550 мың теңге (бec жүз елу мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi N 453-1 Заңы 3-бабының 15) тармақшасы, 6-бабының 5) тармақшасы, 8-тармағының 8) тармақшасы, 9-бабының 13) тармақшасы; "Қазақстан Республикасындағы тiл туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегi N 151-1 Заңының 8, 9, 10, 11, 27-баптары; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы туралы" 2001 жылғы 7 қаңтардағы N 550 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы . <*>
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi қызметкерлерiнiң білiктілiгiн арттыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: белгіленген үлгіде сертификаттар берумен бірге, қызметкерлердi мемлекеттік тілде тереңдете оқыту.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралардың жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағдар.!Кiшi !Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске !  Жауапты
N !лама   !бағ. !(кiшi бағдарла. !(кiшi бағдар.!асыру! орындаушы.
   !коды   !дарла!малардың) атауы !ламаны) іске !мер. !    лар
   !       !ма   !                !асыру жөнiн. !зім. !
   !       !коды !                !дегі iс-шара.!дері !
   !       !     !                !лар          !     !
------------------------------------------------------------------
1 !   2   !  3  !        4       !      5      !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1     010         Кадрлардың бі.
                  ліктілігін
                  көтеру және
                  қайта даярлау

             030  Мемлекеттiк      Әрқайсысы 12   Жыл  Қазақстан
                  функцияларды     адамнан тұра.  бойы Республикасы
                  орындау үшiн     тын 5 топқа         Премьер-
                  біліктілігін     арналған оқу        Министрінің
                  көтеру           процесiн ұйым.      Кеңсесі
                                   дастыру (әрбір
                                   топ үшін 160
                                   сағат)
------------------------------------------------------------------        7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесi қызметкерлерiнiң біліктілігін көтеру, олардың жаңа білім алуы мен оны практикалық қызметiнде қолдану мүмкiндiгi.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнің       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына     
3-қосымша       

      ЕСКЕРТУ. 3-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Keңсесi
Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

2002 жылға арналған 032 "Литерлiк рейстердi қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 46380 мың теңге (қырық алты миллион үш жүз сексен мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысын ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысын ; Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысын ;  "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын орындау.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландырудың көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi орынбасарларының ұтқыр әрi жедел жұмысын қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Литерлiк рейстерді ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi орынбасарларының ерекше маңызды ұшуларын қамтамасыз ету және орындау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi іс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағдар.!Кiшi !Бағдарламалардың!Бағдарламаны !Іске !  Жауапты
N !лама   !бағ. !(кiшi бағдарла. !(кiшi бағдар.!асыру! орындаушы.
   !коды   !дарла!малардың) атауы !ламаны) іске !мер. !    лар
   !       !ма   !                !асыру жөнiн. !зім. !
   !       !коды !                !дегі iс-шара.!дері !
   !       !     !                !лар          !     !
------------------------------------------------------------------
1 !   2   !  3  !        4       !      5      !  6  !     7
------------------------------------------------------------------
1     032         Литерлiк          "Мемлекеттiк  Жыл  Қазақстан
                  рейстерді         сатып алу     бойы Республикасы
                  қамтамасыз ету    туралы"            Премьер-
                                    Қазақстан          Министрiнің
                                    Республика.        Кеңсесі
                                    сының 16
                                    шiлдедегi
                                    1997 жылғы
                                    N 163 Заңының
                                    2-тарауы,
                                    24-бабына
                                    сәйкес жұмыс
                                    жоспарына сай
                                    Қазақстан
                                    Республикасы
                                    Премьер-
                                    Министрінің
                                    орынбасарлары
                                    үшiн жұмыс
                                    жоспарына
                                    сәйкес 20 рейс
                                    санында
                                    литерлiк
                                    рейстерге
                                    қызмет
                                    көрсетуге
                                    арналған шарт
                                    жасасу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң орынбасарларын әуеде тасымалдаудың құпиялылығы мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.

      Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына      
4-қосымша        

      ЕСКЕРТУ. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

033 "Мемлекеттiк органдарда ақпаратты техникалық
қорғауды ұйымдастыру" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 8 486 мың теңге (сегiз миллион төрт жүз сексен алты мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 11 сәуiрдегi N 370 Жарлығы , "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы ; "Ақпараттарды техникалық қорғау орталығы" мемлекеттік мекемесiнiң жарғысын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесi Басшысының 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 25-1-97 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк құпияларды қорғау саласындағы бiртұтас мемлекеттiк саясатты iске асыру.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдар мен ұйымдарда мемлекеттік құпияларды техникалық қорғауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ.!Кiшi! Бағдарлама  !  Бағдарламаны   !Iске   !   Жауапты
N !дар.!бағ.!(кiшi бағдар.!(кiшi бағдарлама)!асыру  !орындаушылар
   !лама!дар.! лама) атауы !   iске асыру    !мерзім.!
   !коды!лама!             !    жөнiндегi    !дерi   !
   !    !коды!             !    iс-шаралар   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1  033       Мемлекеттiк
              органдарда
              ақпаратты
              техникалық
              қорғауды
              ұйымдастыру

      030     Мемлекеттiк   Штаттық саны 14    Жыл    Қазақстан
              органдарда    бiрлiк ақпаратты   бойы   Республикасы
              ақпаратты     техникалық                Премьер-
              техникалық    қорғауды                  Министрінің
              қорғау        ұйымдастыру               Кеңсесі
              ұйымдастыру   жөнiндегi орталықты
              жөнiндегi     ұстау.
              орталық       Ақпаратты         Бірінші "Ақпараттарды
                            техникалық қорғау  жарты  техникалық
                            жөнiндегi          жылдық қорғау
                            техникалық                орталығы"
                            құралдар мен              мемлекеттік
                            жабдықтарды сатып         мекемесі
                            алу: жедел
                            радиобайланыс
                            құралдары - 5
                            бiрлiк; сынақ
                            стендтерi - 2
                            бiрлiк;
                            құжаттамалау
                            аппаратурасының
                            кешенi - 1 бiрлiк;
                            бақылау-өлшеу
                            аппаратурасы - 1
                            бiрлiк; Жөндеу және  Жыл  "Ақпараттарды
                            қызмет көрсету       бойы техникалық
                            арнайы автомашина         қорғау
                            - 1 бiрлiк;               орталығы"
                            компьютерлер - 5          мемлекеттік
                            бiрлік; принтерлер        мекемесі
                            - 3 бiрлiк.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: ақпарат сыртқа шығатын техникалық арналарды уақытылы анықтау. Мемлекеттiк құпияларды құрайтын мәлiметтердi толық қорғауды қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына      
5-қосымша        

      ЕСКЕРТУ. 5-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

034 "Арнайы байланыспен қамтамасыз ету" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 141 148 мың (бiр жүз қырық бiр миллион бiр жүз қырық
сегiз мың) теңге.
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 18 мамырдағы Заңының 15-бабы; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Мемлекеттік бюджет есебiнен ұсталатын Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдарының қызметкерлерiне еңбек ақы төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; Министрлер Кабинетiнiң 1992 жылғы 12 тамыздағы N 668 қаулысы; "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлiк қызметi" республикалық мемлекеттік мекемесiнiң жарғысын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi Басшысының 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 25-1-97 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: хат-хабарларды белгiленген пунктке дейiн мерзiмiнде жеткiзу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: аса маңызды, өте құпия, құпия, үкiметтік, дипломатиялық хат-хабарларды, Қазақстан Республикасының жоғары мемлекеттiк басқару органдарының, министрлiктердің, ведомстволарының және басқа да мемлекеттiк органдардың құнды жөнелтiмдерi мен жүктерiнiң жедел жеткiзiлуi мен сақталуын және арнайы сипаттағы тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ.!Кiшi! Бағдарлама  !  Бағдарламаны   !Iске   !   Жауапты
N !дар.!бағ.!(кiшi бағдар.!(кiшi бағдарлама)!асыру  !орындаушылар
   !лама!дар.! лама) атауы !   iске асыру    !мерзім.!
   !коды!лама!             !    жөнiндегi    !дерi   !
   !    !коды!             !    iс-шаралар   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1  034       Арнайы
              байланыспен
              қамтамасыз ету

         030  Фельдъегерлiк 290 бiрлік штат    Жыл    Қазақстан
              қызмет        саны лимитiнiң     бойы   Республикасы
                            шегiнде Мемлекет.         Премьер-
                            тік фельдъегерлік         Министрінің
                            қызметтi ұстау.           Кеңсесі
                            1350 мың бipлiк
                            санында хат-хабар
                            жеткізу.
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: осы бағдарламаны iске асыру кезiнде 1350 мың дана хат-хабарларды жөнелту, тасымалданатын құпия және үкіметтік хат-хабарлардың сақталуы, мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi талаптардың орындалуын қамтамасыз ету күтiледі.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына      
6-қосымша        

      ЕСКЕРТУ. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

037 "Мемлекеттiк органдарды нормативтiк құқықтық
актiлермен қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк
бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1000 мың теңге (бiр миллион теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 11 сәуiрдегi N 370 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік органдардың мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi талаптарды сақтауы.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдар мен ұйымдарды мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегi ғылыми-техникалық ақпаратпен және нормативтiк-құқықтық құжаттамамен қамтамасыз ету, мемлекеттiк құпияларды қорғау саласында жаңадан әзiрленген нормативтiк-құқықтық актiлердің талаптарын мемлекеттiк органдар мен ұйымдарға жеткiзу.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ.!Кiшi! Бағдарлама  !  Бағдарламаны   !Iске   !   Жауапты
N !дар.!бағ.!(кiшi бағдар.!(кiшi бағдарлама)!асыру  !орындаушылар
   !лама!дар.! лама) атауы !   iске асыру    !мерзім.!
   !коды!лама!             !    жөнiндегi    !дерi   !
   !    !коды!             !    iс-шаралар   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1  037       Мемлекеттiк   Нормативтiк-       Жыл    Қазақстан
              органдарды    құқықтық және      бойы   Республикасы
              нормативтiк-  әдiстемелiк               Премьер-
              құқықтық      әдебиеттi 4000            Министрінің
              актiлермен    данада басып              Кеңсесі
              қамтамасыз    шығару
              ету           Нормативтiк-
                            құқықтық және
                            әдiстемелiк
                            әдебиеттi
                            мемлекеттiк
                            органдарға жiберу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтілетiн нәтижелер: барлық мемлекеттiк органдар мен ұйымдарды мемлекеттiк құпияларды қорғау жөнiндегі ғылыми-техникалық ақпаратпен және нормативтiк-құқықтық құжаттамамен 100%-ға қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына      
7-қосымша        

      ЕСКЕРТУ. 7-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

035 "Мемлекеттiк органдарды ақпаратты қорғау құралдарымен
қамтамасыз ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 15000 мың теңге (он бес миллион теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi:
Қазақстан Республикасы Президентiнің 2000 жылғы 11 сәуiрдегі N 370 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттiк құпияларды қорғау саласындағы бiртұтас мемлекеттiк саясатты iске асыру.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк органдар мен ұйымдарда мемлекеттiк құпияларды қорғауды қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ.!Кiшi! Бағдарлама  !  Бағдарламаны   !Iске   !   Жауапты
N !дар.!бағ.!(кiшi бағдар.!(кiшi бағдарлама)!асыру  !орындаушылар
   !лама!дар.! лама) атауы !   iске асыру    !мерзім.!
   !коды!лама!             !    жөнiндегi    !дерi   !
   !    !коды!             !    iс-шаралар   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1   035      Мемлекеттiк   Ақпаратты қорғау   Жыл    Қазақстан
              органдарды    құралдарын сатып   бойы   Республикасы
              ақпаратты     aлу: шуыл                 Премьер-
              қорғау        генераторы - 10           Министрінің
              құралдарымен  бiрлiк; ұқсас             Кеңсесі
              қамтамасыз    телефон фильтрлерi
              ету           - 80 бiрлiк;
                            матрицалық
                            генератор - 140
                            бiрлiк; сандық
                            телефон фильтрлерi
                            - 160 бiрлік;
                            желiлiк фильтр -
                            85 бiрлiк.
                            Мемлекеттiк
                            органдарда
                            ақпаратты
                            қорғаудың
                            техникалық
                            құралдарын орнату
                            және жаңалау
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: мемлекеттік органдар мен ұйымдарда мемлекеттiк құпияларды техникалық қорғауды 100%-ға қамтамасыз ету.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына      
8-қосымша        

      ЕСКЕРТУ. 8-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

079 "Лицензиарлардың функцияларын орындау" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 210 мың теңге (екi жүз он мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 11 сәуiрдегі N 370 Жарлығы ; "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпияларын техникалық қорғау жөнiндегi қызметтi лицензиялаудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 14 желтоқсандағы N 1842 қаулысы ; "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы .
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мемлекеттiк құпияларды техникалық қорғау жөнiндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиялар беру бөлігіндегі функцияларын орындауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттiк құпияларды техникалық қорғау жөнiндегі қызметтi жүзеге асыру құқығына лицензиялар беру. Мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпаратты техникалық қорғау жөнiндегі қызметiн реттеу. Ақпаратты қорғаудың сертификатталған техникалық құралдарын пайдалана отырып, құзыреттi ұйымдардың ақпаратты қорғауын қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ.!Кiшi! Бағдарлама  !  Бағдарламаны   !Iске   !   Жауапты
N !дар.!бағ.!(кiшi бағдар.!(кiшi бағдарлама)!асыру  !орындаушылар
   !лама!дар.! лама) атауы !   iске асыру    !мерзім.!
   !коды!лама!             !    жөнiндегi    !дерi   !
   !    !коды!             !    iс-шаралар   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1   079      Лицензиарлар.  200 бiрлiк        Жыл    Қазақстан
              дың функция.   лицензиялар       бойы   Республикасы
              ларын орындау  бланкiлерiн              Премьер-
                             жасау                    Министрiнiң
                                                      Кеңсесi
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтілетін нәтижелер: осы бағдарламаны iске асырған жағдайда мемлекеттiк құпияларды қорғау саласындағы бұзушылыққа жол бермеу күтiледi.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына      
9-қосымша        

      ЕСКЕРТУ. 9-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

600 "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінiң Кеңсесін
есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету"
республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 2 550 мың теңге (екi миллион бес жүз елу теңге).
      2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 11 сәуiрдегі N 370қ Жарлығы; "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы, "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесiн компьютерлiк техникамен қамтамасыз ету және бағдарламалық қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: осы бағдарламаны iске асыру қызметтік ақпаратты жедел жинау, өңдеу және сақтау, бухгалтерлiк есептi жүргiзудi автоматтандыру, нормативтiк құжаттарды әзiрлеу үшін қажет.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ.!Кiшi! Бағдарлама  !  Бағдарламаны   !Iске   !   Жауапты
N !дар.!бағ.!(кiшi бағдар.!(кiшi бағдарлама)!асыру  !орындаушылар
   !лама!дар.! лама) атауы !   iске асыру    !мерзім.!
   !коды!лама!             !    жөнiндегi    !дерi   !
   !    !коды!             !    iс-шаралар   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1  600       Қазақстан     5 бiрлiк жеке     Бiрiншi Қазақстан
              Республикасы  компьютер, 6      жарты   Республикасы
              Премьер-      бiрлiк принтер, 1 жылдық  Премьер-
              Министрінiң   бiрлiк cepвep, 1          Министрінің
              Кеңсесiн      бірлік көшiру             Кеңсесі
              есептеу және  аппаратын, 5
              ұйымдастыру   бiрлік коммутатор,
              техникасымен  2 бірлік бағдарла.
              қамтамасыз    малық қамтамасыз
              ету           ету сатып алу
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер: осы бағдарламаны iске асырған кезде қызметтiк ақпараттың сақталуын, оны жинауды, өңдеудi және сақтауды, бухгалтерлiк eceпті жүргiзудi автоматтандыруды сенiмдi қамтамасыз ету күтiледi.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына      
10-қосымша        

      ЕСКЕРТУ. 10-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

601 "Мемлекеттiк фельдъегерлiк қызметтi есептеу және
ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз ету" республикалық
бюджеттiк бағдарламасының 2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1 115 мың теңге (бip миллион бiр жүз он бес мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: "Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 18 мамырдағы Заңының 15-бабы; Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1992 жылғы 12 тамыздағы N 668-26қ қаулысы; "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнің мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегі N 993 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Yкiметінің 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы ; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесi "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлiк қызметі" республикалық мемлекеттік мекемесiнiң жарғысын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi Басшысының 2002 жылғы 11 қазандағы N 25-2-94 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік фельдъегерлiк қызметiн компьютерлiк техникамен қамтамасыз ету және бағдарламалық қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: осы бағдарламаны iске асыру қызметтiк ақпаратты жедел жинау, өңдеу және сақтау, бухгалтерлiк eceпті жүргiзу, нормативтiк құжаттарды әзiрлеу, фельдъегерлiк, әуе және темiр жол бағыттарын есепке алу және әзiрлеу, арнайы бөлiмді компьютермен жабдықтау үшін қажет.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ.!Кiшi! Бағдарлама  !  Бағдарламаны   !Iске   !   Жауапты
N !дар.!бағ.!(кiшi бағдар.!(кiшi бағдарлама)!асыру  !орындаушылар
   !лама!дар.! лама) атауы !   iске асыру    !мерзім.!
   !коды!лама!             !    жөнiндегi    !дерi   !
   !    !коды!             !    iс-шаралар   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1  601       Қазақстан     5 бiрлiк компьютер, Бiрiншi Қазақстан
              Республикасы. 5 бiрлiк принтер,   жарты   Республика.
              ның Мемлекет. 1 бiрлiк бағдарла.  жылдық  сының Мем.
              тік фельдъ.   малық қамтамасыз            лекеттік
              егерлік қыз.  ету сатып алу               фельдъегер.
              метін есептеу                             лiк қызметi
              және ұйымдас.
              тыру техника.
              сымен қамта.
              масыз ету
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттік бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: осы бағдарламаны iске асырған кезде үкіметтік хат-хабарлардың сақталуын, құпиялылығын, қызметтiк ақпаратты жинауды, өңдеудi және сақтауды, бухгалтерлiк есептi жүргiзудi автоматтандыруды жеделдетудi сенiмдi қамтамасыз ету күтіледі.

Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнiң       
2002 жылғы 17 қаңтардағы
N 58 қаулысына      
11-қосымша        

      ЕСКЕРТУ. 11-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2002 жылғы 5 қарашадағы N 58a қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi

602 "Мемлекеттiк органдардағы Ақпаратты техникалық қорғау
орталығын есептеу және ұйымдастыру техникасымен қамтамасыз
ету" республикалық бюджеттiк бағдарламасының
2002 жылға арналған
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 920 мың теңге (тоғыз жүз жиырма мың теңге).
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2000 жылғы 11 сәуiрдегi N 370қ Жарлығы; "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрi Кеңсесiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 11 қыркүйектегi N 993 қаулысы , "Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1715 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 қазандағы N 1128 қаулысы ; "Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң "Ақпаратты техникалық қорғау орталығы" мемлекеттiк мекемесiнiң Жарлығын бекiту туралы" Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесi Басшысының 2002 жылғы 11 қазандағы N 25-2-97 бұйрығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көзi: республикалық бюджет қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Ақпаратты техникалық қорғау орталығын компьютерлiк техникамен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: осы бағдарламаны iске асыру қызметтiк ақпаратты жедел жинау, өңдеу және сақтау, бухгалтерлiк есептi жүргiзудi автоматтандыру, нормативтiк құжаттарды әзiрлеу үшін қажет.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
------------------------------------------------------------------
Р/с!Бағ.!Кiшi! Бағдарлама  !  Бағдарламаны   !Iске   !   Жауапты
N !дар.!бағ.!(кiшi бағдар.!(кiшi бағдарлама)!асыру  !орындаушылар
   !лама!дар.! лама) атауы !   iске асыру    !мерзім.!
   !коды!лама!             !    жөнiндегi    !дерi   !
   !    !коды!             !    iс-шаралар   !       !
------------------------------------------------------------------
1 ! 2  ! 3  !      4      !         5       !   6   !      7
------------------------------------------------------------------
1  602       Ақпаратты     5 бiрлік жеке     Бiрiншi Қазақстан
              техникалық    компьютер, 3      жарты   Республика.
              қорғау        бірлік принтер    жылдық  сының
              орталығын     сатып алу                 Премьер-
              есептеу және                            Министрі
              ұйымдастыру                             Кеңсесiнiң
              техникасымен                            "Ақпаратты
              қамтамасыз                              техникалық
              ету                                     қорғау
                                                      орталығы"
------------------------------------------------------------------
      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетін нәтижелер: осы бағдарламаны iске асырған кезде қызметтік ақпараттың сақталуын, оны жинауды, өңдеудi және сақтауды жеделдетудi, бухгалтерлiк есептi жүргізудi автоматтандыруды сенiмдi қамтамасыз ету күтiледi.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады